číslo jednací: 35140/2021/500/AIv
spisová značka: S0274/2021/VZ

Instance I.
Věc Úklid a údržba zeleně na Praze 5
Účastníci
  1. městská část Praha 5
  2. Gardenline s.r.o.
  3. VYKRUT zahradní služby a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 10. 1. 2022
Související rozhodnutí 35140/2021/500/AIv
40770/2021/162/LKa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 523 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0274/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-35140/2021/500/AIv

 

Brno 18. 10. 2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 7. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – městská část Praha 5, IČO 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha – Smíchov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 7. 2021 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, ev. č. ČAK 10739, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – společnost „Společnost Praha 5“, kterou tvoří společnosti

o      Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí,
412 01 Litoměřice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne
19. 7. 2021 Mgr. Martinem Horákem, advokátem, ev. č. ČAK 13970, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9,

o      VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 3. 2021 společností Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, vedoucím společníkem společnosti „Společnost Praha 5“, které za účelem získání veřejné zakázky „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“ uzavřely dne 22. 3. 2021 „Společenskou smlouvu“, ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2021 pod

ev. č. zakázky Z2021-001841, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 2. 2021, dne 12. 2. 2021 a dne
8. 3. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 1. 2021 pod ev. č. 2021/S 012-025309, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 028-070076, dne 12. 2. 2021 pod
ev. č. 2021/S 030-075024 a dne 8. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 046-116354,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – společnosti „Společnost Praha 5“, kterou tvoří společnosti Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí,
412 01 Litoměřice, a VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, které za účelem získání veřejné zakázky „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“ uzavřely dne 22. 3. 2021 „Společenskou smlouvu“ – ze dne 19. 7. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – městská část Praha 5, IČO 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha – Smíchov – učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-001841, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 2. 2021, dne 12. 2. 2021 a dne 8. 3. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 1. 2021 pod ev. č. 2021/S 012-025309, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 028-070076, dne 12. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 030-075024 a dne 8. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 046-116354, se v části týkající se nevyhovění žádostem o poskytnutí zpráv o hodnocení nabídek ze dne 1. 4. 2021 a 3. 5. 2021, tvrzeného preferování jiného účastníka zadávacího řízení a údajně možného různého výkladu bodu 5.4.1. „Seznam významných služeb“ zadávací dokumentace podle ustanovení § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrhu v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky.

II.

Návrh navrhovatele – společnosti „Společnost Praha 5“, kterou tvoří společnosti Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, které za účelem získání veřejné zakázky „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“ uzavřely dne 22. 3. 2021 „Společenskou smlouvu“ – ze dne 19. 7. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – městská část Praha 5, IČO 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha – Smíchov – učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-001841, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 2. 2021, dne 12. 2. 2021 a dne 8. 3. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 1. 2021 pod ev. č. 2021/S 012-025309, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 028-070076, dne 12. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 030-075024 a dne 8. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 046-116354, se v části směřující proti vyloučení navrhovatele z citovaného zadávacího řízení, údajně nepřiměřenému postupu zadavatele při objasňování nabídky, nereagování na žádost o poskytnutí zpráv o hodnocení nabídek ze dne 23. 5. 2021 a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 7. 7. 2021 podle ustanovení § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – městská část Praha 5, IČO 00063631, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha – Smíchov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 7. 2021 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, ev. č. ČAK 10739, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – jako veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 14. 1. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“; oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-001841, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 2. 2021, dne 12. 2. 2021 a dne 8. 3. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 1. 2021 pod ev. č. 2021/S 012-025309, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 028-070076, dne 12. 2. 2021 pod ev. č. 2021/S 030-075024 a dne 8. 3. 2021 pod ev. č. 2021/S 046-116354 (dále jen „zadávací řízení“).

2.             Předmět zadávacího řízení vymezil zadavatel v odst. 3.1. „Předmět Veřejné zakázky“ části 2 „Podrobné podmínky zadávací dokumentace“ zadávací dokumentace ze dne 9. 2. 2021 (dále jen „zadávací dokumentace“) následovně: „Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (…) s jedním vybraným dodavatelem dle § 131 zákona. Na základě rámcové dohody bude zadavatel zadávat jednotlivé veřejné zakázky k provádění údržby zeleně a úklidové práce na komunikacích (chodnících) na území městské části Praha 5, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací a zejména pak její Částí 3: Návrh rámcové dohody.“.

3.             V bodu 5.4.1. „Seznam významných služeb“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil požadavek na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 zákona předložením seznamu významných služeb, kdy „[d]odavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tj. seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Z výše uvedených dokumentů musí vyplývat splnění charakteristik významné služby, tedy prokázání alespoň následujícího významného plnění:

-          poskytnutí alespoň 2 významných služeb, které zahrnovaly realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců. Součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce (dále jen „požadovaný kvalifikační předpoklad“).

4.             Dne 8. 6. 2021 zadavatel rozhodl podle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona o vyloučení dodavatele – společnosti „Společnost Praha 5“, kterou tvoří společnosti Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 7. 2021 Mgr. Martinem Horákem, advokátem, ev. č. ČAK 13970, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 (dále jen „Gardenline“), a VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 3. 2021 společností Gardenline, vedoucím společníkem společnosti „Společnost Praha 5“ (dále jen „VYKRUT“), které za účelem získání veřejné zakázky „Úklid a údržba zeleně na Praze 5“ uzavřely dne 22. 3. 2021 „Společenskou smlouvu“ (dále jen „navrhovatel“) – ze zadávacího řízení (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“) z důvodu, že navrhovatel neprokázal kvalifikaci, jelikož „nepředložil alespoň 2 významné služby, které zahrnovaly realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců, přičemž součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce“, konkrétně že

  • referenční zakázka „SH Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada“ (dále jen „referenční zakázka Pernštejn“) „nesplňuje zadávací podmínky, konkrétně podmínky technické kvalifikace dle čl. 5.4.1 ZD, neboť se dle ověření u objednatele služby nejedná o službu, která zahrnovala realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců, přičemž součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce“,
  • u referenční zakázky „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ (dále jen „referenční zakázka Slatiňany“) nebyly navrhovatelem objasněny údaje a informace obsažené v nabídce,

u kterých zadavateli vyvstaly pochybnosti, ačkoliv byl navrhovatel k jejich objasnění řádně vyzván.

5.             Dne 23. 6. 2021 byly zadavateli prostřednictvím datové schránky doručeny námitky navrhovatele z téhož dne, které směřovaly proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení (dále jen „námitky“).

6.             Zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím ze dne 7. 7. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, odmítl.

7.             Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím o námitkách neztotožnil, podal dne 19. 7. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“).

II.            OBSAH NÁVRHU

8.             Navrhovatel návrhem brojí proti svému vyloučení ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění technické kvalifikace dle bodu 5.4.1. zadávací dokumentace a rovněž proti nevyřízení námitek ze strany zadavatele v souladu se zákonem.

9.             Navrhovatel předně uvádí, že v rámci nabídky předložil řadu referenčních zakázek, konkrétně pak

  • referenční zakázku Pernštejn, kdy dodavatelem byla společnost Gardenline a objednatelem Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“),
  • referenční zakázku Slatiňany, kdy dodavatelem byla společnost Gardenline a objednatelem společnost LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO 45537453, se sídlem Legionářská 573, 533 51 Pardubice (dále jen „společnost LOUČKA“), a
  • referenční zakázku „Založení biocenter a biokoridorů na k.ú. Šumice“, kterou prokazoval prostřednictvím poddodavatele HYDRO & KOV s.r.o., IČO 27720161, se sídlem Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň (dále jen „referenční zakázka Šumice“).

10.         Navrhovatel v této souvislosti uvádí, že uvedené referenční zakázky sice byly označeny jako veřejné zakázky na stavební práce, nicméně obsahují „věcně totožnou činnost údržby zeleně a veřejných prostranství.“ Navrhovatel uvádí, že se jedná o tři obsáhlá plnění, kdy např. referenční zakázka Šumice splňuje požadovaný kvalifikační předpoklad sama o sobě a další dvě referenční zakázky, zejména pak v jejich kombinaci, požadovaný kvalifikační předpoklad naplňují rovněž. Navrhovatel k tomu uvádí, že v rámci nabídky rovněž předložil seznam služeb společnosti VYKRUT, přičemž na tomto seznamu uvedené služby dle navrhovatele rovněž jednoznačně naplňují požadovaný kvalifikační předpoklad. Zadavatel nicméně tuto skutečnost zcela přehlíží a referenčními zakázkami společnosti VYKRUT se vůbec nezabývá.

11.         Pokud zadavatel tvrdí, že ze soupisu realizovaných prací dovodil, že finanční objem pro požadovaných kvalifikační předpoklad nebyl naplněn, měl předmětný soupis předložit a označit konkrétní plnění, které uznává a které nikoliv. Jedině v takovém případě mohl navrhovatel adekvátně reagovat a předložit věcnou, logicky odůvodněnou argumentaci. Zadavatel musí při svém postupu při vyloučení dodavatele unést břemeno tvrzení a důkazní. Pokud je tedy rozhodnutí o vyloučení opřeno o soupis prací, bylo povinností zadavatele uvést konkrétní skutečnosti již v tomto rozhodnutí. Nepředložením předmětného soupisu pak došlo i k nevypořádání námitek řádným způsobem. Tím bylo zasaženo do práva navrhovatele na řádnou přípravu návrhu. Případné předložení soupisu prací v řízení před Úřadem by dle navrhovatele znamenalo nemožnost Úřadu k tomuto soupisu přihlížet, neboť by se jednalo
o novou skutečnost, ke které neměl navrhovatel příležitost se vyjádřit před podáním návrhu.

12.         Podle navrhovatele je nerozhodné, zda dodavatel významnou službu realizuje v požadovaném časovém období pro jednoho objednatele či pro objednatelů několik. Rozhodující je celkový objem – soubor plnění. Zadávací dokumentace nestanoví, že by finanční objem pro významnou službu mělo splňovat jakékoliv samostatné plnění. Zadavatel se tak v tomto ohledu nevypořádal se související argumentací navrhovatele. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0496/2015/VZ-33158/2015/542/EŠu ze dne 12. 10. 2015 není podle navrhovatele přiléhavé, když jej navíc zadavatel zcela opomněl aplikovat na projednávanou věc. Požadovaný kvalifikační předpoklad podle navrhovatele stanoví, že 40 mil. Kč má dosáhnout soubor plnění nepřetržitě poskytovaných v období 12 měsíců. Je bezpředmětné, že bylo plnění poskytováno pro více objednatelů. Nelze vyloučit, že předmětný požadovaný kvalifikační předpoklad umožňuje různý výklad, přičemž za takové situace nemůže být jakýkoliv výklad použit v neprospěch dodavatele, který zastávaje jiný, avšak možný, výklad než zadavatel, sestavil nabídku. V rozsahu navrhovatelem pochopených zadávacích podmínek navrhovatel nabídku sestavil a doložil, o čemž svědčí seznam významných služeb společnosti VYKRUT.

13.         Navrhovatel uvádí, že je zcela evidentní, že z jeho nabídky nemělo vyplývat nesplnění požadavku zadavatele významnými službami společnosti VYKRUT, ale že tyto významné služby nesplňují požadavek zadavatele samostatně.

14.         Navrhovatel konstatuje, že seznam významných služeb společnosti VYKRUT, který navrhovatel poskytl v rámci námitek, věcně odpovídá seznamu významných služeb této společnosti poskytnutému v rámci nabídky. Případné upravení tohoto seznamu neznamená úpravu nabídky po lhůtě pro podání nabídek. Úprava tohoto seznamu byla reakcí na rozhodnutí o vyloučení a nutnost podrobnější argumentace. K přiložení dalších čtyř významných služeb v rámci námitek došlo pro dokreslení situace a pro argumentační představu o způsobilosti a kvalifikovanosti navrhovatele, a je nutné je vzít v potaz.

15.         Zadavatel podle navrhovatele zneužil v neprospěch navrhovatele svůj postup, kdy mechanismem účelových dotazů vytvořil stav údajných pochybností založený na nezodpověditelných dotazech. Navrhovatel zadavateli oznámil smluvní omezení k poskytování informací o smluvním vztahu mezi společnostmi Gardenline a Loučka. S ohledem na toto zjištění dále zadavatel podle navrhovatele odmítá poskytnout informace, o které opřel své rozhodnutí.

16.         V různých částech návrhu navrhovatel taktéž rozporuje dostatečnost vypořádání se s námitkami navrhovatele zadavatelem v rozhodnutí o námitkách.

17.         Současně navrhovatel namítá, že je vůči němu postupováno ze strany zadavatele nepřiměřeně a netransparentně, a to z důvodu preferování jiného účastníka zadávacího řízení, a to společnosti CENTRA a.s, IČO 18628966, se sídlem Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „společnost CENTRA“). Navrhovatel cituje veřejně dostupné zdroje, ze kterých má vyplývat informace o záměru zadavatele (z doby předcházející zadávacímu řízení) uzavřít rámcovou dohodu s touto společností již před ukončením zadávacího řízení.

18.         S ohledem na výše uvedené se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí o námitkách
a souvisejících úkonů zadavatele.

III.          PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

19.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 19. 7. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

20.         Účastníky řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel a navrhovatel.

21.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-24790/2021/523/PKř ze dne 22. 7. 2021.

22.         Dne 28. 7. 2021 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky a na technickém datovém nosiči dokumentaci o zadávacím řízení a dne 29. 7. 2021 prostřednictvím datové schránky vyjádření k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu“).

Vyjádření zadavatele k návrhu

23.         Významné služby předložené společností VYKRUT zadavatel vyhodnotil jako zakázky již na první pohled nesplňující definici významné služby podle požadavků zadavatele. Seznam významných služeb této společnosti neobsahoval žádnou službu, kterou by bylo možné pro účely kvalifikace uznat. Z tohoto důvodu se zadavatel soustředil pouze na zbývající referenční zakázky – Pernštejn, Slatiňany a Šumice. Zadavatel nemohl přehlédnout skutečnost, že předmět těchto zakázek vede k pochybnostem o naplnění požadavků zadavatele o obsahu prvků definovaných významných služeb. Byť se v případě referenčních zakázek Pernštejn a Slatiňany jednalo o zakázky na stavební práce, nevyloučil zadavatel a priori možnost, že by jimi mohlo dojít k naplnění vymezení významné služby ve smyslu zadávací dokumentace. Jakkoliv bylo při dalším zjišťování patrné, že tyto dvě zakázky pravděpodobně zahrnovaly plnění odpovídající některým dílčím prvkům významné služby, přetrvávaly důvodné pochybnosti o naplnění zadávacích podmínek.

24.         V souladu se zadávací dokumentací zadavatel přistoupil k oslovení zadavatelů předmětných referenčních zakázek. U referenční zakázky Pernštejn zadavatel zjistil, že v ní jsou zahrnuty stavební práce, především položky jako zemní práce, základy atd. Toto plnění nelze podle zadavatele pro účely kvalifikace uznat a bez jeho započtení celkové plnění předmětné referenční zakázky zdaleka nedosahuje požadovaného finančního objemu. Tento závěr zadavatel učinil na základě soupisu provedených prací, tedy dokumentu, který musí mít k dispozici také navrhovatel, jakožto zhotovitel referenční zakázky Pernštejn.

25.         S ohledem na odpovědi objednatele referenční zakázky Slatiňany zadavatel nemohl dospět k závěru o naplnění předmětného kvalifikačního požadavku. Ani snaha o objasnění podle § 46 zákona nepřinesla výsledek, neboť navrhovatel poukázal na ochranu důvěrných informací dle smlouvy mezi ním a společností Loučka. Zadavatel proto u této referenční zakázky konstatoval, že pochybnosti, které vyvstaly, nebyly navrhovatelem objasněny.

26.         Navrhovatel není podle zadavatele spokojen s důsledností při ověřování technické kvalifikace, kterou považuje patrně za přehnanou. Zadavatel zároveň vyvrací námitku, že stejně nepostupoval ve vztahu k jiným účastníkům zadávacího řízení. Pochybení nelze spatřit ani v tom, že se zadavatel obrátil na NPÚ, jako objednatele některých předložených významných služeb. Poukaz na obchodní tajemství či ochranu informací nezbavuje účastníka zadávacího řízení povinnosti prokázat kvalifikaci a odstranit nejasnosti.

27.         K významným službám společnosti VYKRUT zadavatel dále uvádí, že nebyly zohledněny proto, že nesplňují zadávací podmínky. Zadavatel je přesvědčen, že se navrhovatel snaží přizpůsobit zadávací podmínky a závěry rozhodovací praxe obrazu svému a ze zakázek, které požadované parametry neměly, se snaží účelově slepit větší celek. Skládání či sčítání plnění realizovaných v rámci různých zakázek pro různé objednatele není možné, neboť smysl daného kvalifikačního předpokladu by nebyl zachován. Vícero menších služeb nemůže navodit shodný stav, jako v případě jedné ucelené služby zahrnující všechny požadované prvky. Byla-li jako významná služby požadována komplexní služba s určitými prvky a určitým objemem, nelze ji prokázat kombinací příslušných prvků a hodnot realizovaných v rámci různých dílčích zakázek. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0496/2015/VZ-33158/2015/542/EŠu je dle zadavatele možné aplikovat i na tento případ.

28.         Zadavatel dále cituje rozhodovací praxi Úřadu a konstatuje, že navrhovatel neuvádí, které námitky nebyly dle jeho názoru vypořádány řádně, či snad vůbec.

29.         Zadavatel odmítá spekulace o tom, že vybraný dodavatel měl být již dávno zadavatelem vybrán. Článek, který cituje navrhovatel, se věnuje primárně kritice toho, jak jsou veřejné zakázky u zadavatele schvalovány. I článek uvádí, že informace o uzavření smlouvy se společností CENTRA je obsažena zřejmě v důsledku chyby. To dále zadavatel potvrzuje a objasňuje.

30.         Zadavatel Úřadu navrhuje, aby návrh zamítl, neboť nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření.

Další průběh správního řízení

31.         Usnesením č. j. ÚOHS-26069/2021/523/PKř ze dne 4. 8. 2021 Úřad určil zadavateli lhůtu pro podání informace o dalších úkonech, které zadavatel v průběhu správního řízení v zadávacím řízení provede, a pro zaslání té části dokumentace o zadávacím řízení, která by při takovém úkonu byla pořízena.

32.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-30142/2021/523/PKř ze dne 6. 9. 2021 Úřad podle § 61 odst. 1 správního řádu nařídil z moci úřední předběžné opatření, jímž zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, neboť s ohledem na dosavadní průběh zadávacího a správního řízení shledal nutným zatímně upravit poměry účastníků správního řízení.

33.         Usnesením č. j. ÚOHS-32478/2021/523/PKř ze dne 23. 9. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu v délce 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Usnesením č. j. ÚOHS-33015/2021/523/PKř ze dne 30. 9. 2021 Úřad stanovenou lhůtu na žádost navrhovatele ze dne 29. 9. 2021 prodloužil do dne 4. 10. 2021.

34.         Dne 4. 10. 2021 zadavatel doručil Úřadu vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, v němž zadavatel zopakoval důvody, které ho vedly k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení

35.         Dne 4. 10. 2021 navrhovatel doručil Úřadu vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne. I navrhovatel zopakoval některé ze svých dosavadních argumentů a uvedl, že z dokumentu „Protokol z jednání komise III“ ze dne 28. 6. 2021 vyplývá, že jiným účastníkem byla technická kvalifikace prokazována rámcovou smlouvou. V případě dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy se proto jedná také o samostatná plnění, která kvalifikační podmínku naplňují jen ve svém souhrnu. Dále navrhovatel uvádí, že „[p]řestože zadavatel[1] žádal o zas[l]ání spisu, resp. minimálně dodatečně opatřený dokument – sdělení NPÚ ze dne 13.9.2021 (dokument č.55 obsahu spisu), a současně o krátké prodloužení lhůty pro vyjádření, nebylo navrhovateli Úřadem vyhověno.“.

36.         Dne 6. 10. 2021 navrhovatel doručil Úřadu doplnění vyjádření k podkladům, v němž sděluje nově zjištěné skutečnosti, které blíže popisuje, a to pro dokreslení údajné netransparentnosti postupu zadavatele.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

37.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantní části dokumentace o zadávacím řízení a předložených dokumentů rozhodl o zastavení správního řízení podle ustanovení § 257 písm. h) zákona ve vztahu k části návrhu týkající se nevyhovění žádostem o poskytnutí zpráv o hodnocení nabídek ze dne 1. 4. 2021 a 3. 5. 2021, tvrzeného preferování jiného účastníka zadávacího řízení a údajně možného různého výkladu bodu 5.4.1. „Seznam významných služeb“ zadávací dokumentace (neboť předmětné části návrhu nepředcházely včas podané námitky) a dále rozhodl o zamítnutí návrhu podle ustanovení § 265 písm. a) zákona v částech směřujících proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, údajně nepřiměřenému postupu zadavatele při objasňování nabídky, nereagování na žádost o poskytnutí zpráv o hodnocení nabídek ze dne 23. 5. 2021 a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 7. 7. 2021, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

38.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

39.         Podle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

40.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

41.         Podle § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a)      nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b)      nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle
§ 46 zákona, nebo

c)      neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

42.         Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

43.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

44.         Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma (dále jen "stěžovatel").

45.         Podle § 241 odst. 2 zákona se námitky podle § 241 odst. 1 zákona podávají písemně a lze je podat proti

a)         všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté zákona, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b)         volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c)         postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem.

46.         Podle § 242 odst. 1 zákona není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

47.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

48.         Podle § 251 odst. 4 zákona náležitosti návrhu podle § 251 odst. 1 věty první a druhé zákona nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

49.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

50.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

51.         V bodu 5.4.1. „Seznam významných služeb“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil:

„Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tj. seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Z výše uvedených dokumentů musí vyplývat splnění charakteristik významné služby, tedy prokázání alespoň následujícího významného plnění:

-          poskytnutí alespoň 2 významných služeb, které zahrnovaly realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců. Součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce.“.

52.         V odst. 5.4. „Technická specifikace“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil mj. následující zadávací podmínku: „Zadavatel upozorňuje dodavatele, že si může dožádat další informace potvrzené předchozími objednateli, a to v rámci vyjasnění kvalifikace. K takovému dožádání může dojít v případě pochybností o tom, že dokládané plnění zcela naplňuje veškeré podmínky kladené na splnění předmětného kvalifikačního předpokladu. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že dodávky nebudou Zadavatelem akceptovány a nebude k nim při posouzení kvalifikace přihlíženo, pokud se údaje uváděné dodavatelem ohledně kterýchkoliv takových dodávek ukážou jako nepravdivé.“.

53.         V čl. 12. zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.“.

54.         Součástí nabídky navrhovatele byla příloha č. 2 „Čestné prohlášení – Seznam významných služeb“ (dále jen „seznam významných služeb navrhovatele“), která obsahovala následující informace o významných službách:

Služba, která zahrnovala realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12

po sobě jdoucích měsíců. Součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce.

Identifikace objednatele

Národní    památkový

organizace

ústav,

státní

příspěvková

Název zakázky

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

 

 

 

Základní popis plnění zakázky

Sadové úpravy, arboristické práce, terénní úpravy, zemní práce, kácení, výsadba a ošetření dřevin, založení trávníků, výsadba květinových záhonů, mobiliář, zídky z lomového kamene, mlatové cesty, kamenné historické schodiště, oplocení, komplexní a nepřetržitá údržba venkovní zeleně a prostranství.

Hodnota služby v Kč bez DPH za dobu 12

měsíců

47.356.713 Kč bez DPH

Doba trvání služby

12/2017 – 09/2020

Místo služby

Pernštejn

Součástí služby byly venkovní úklidové

práce

ANO

Jméno kontaktní osoby u objednatele významné služby a její kontaktní údaje (e-

mail nebo telefonní spojení).

Ing. Jan Slezák, 724 663 522

Služba, která zahrnovala realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12

po sobě jdoucích měsíců. Součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce.

Identifikace objednatele

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Název zakázky

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

 

 

Základní popis plnění zakázky

Sadové úpravy, arboristické práce, kácení, výsadba a ošetření dřevin, založení trávníků, výsadba květinových záhonů, mobiliář, realizace komunikací a jejich následná údržba, komplexní a nepřetržitá údržba venkovní zeleně a prostranství.

Hodnota služby v Kč bez DPH za dobu 12

měsíců

40.244.368 Kč bez DPH

Doba trvání služby

10/2018 - 11/2019

Místo služby

Slatiňany

Součástí služby byly venkovní úklidové

práce

ANO

Jméno kontaktní osoby u objednatele

významné služby a její kontaktní údaje (e- mail nebo telefonní spojení).

Ing. Radek Loučka, tel: 602 571 442, e-mail: loucka@konektel.cz

Služba, která zahrnovala realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných

prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců. Součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce.

Identifikace objednatele

Obec Šumice, Šumice 11, 671 75 Loděnice

Název zakázky

„ZALOŽENÍ BIOCENTER A BIOKORIDORŮ NA k.ú.

ŠUMICE“

 

Základní popis plnění zakázky

vegetační úpravy (kácení, arboristické práce, výsadby stromů, keřů, založení trávníků, údržba

zeleně, komplexní údržba zeleně

Hodnota služby v Kč bez DPH za dobu 12

měsíců

51 570 179,-

Doba trvání služby

1.12.2018 – 30.4.2020

Místo služby

k.ú. ŠUMICE

Součástí služby byly venkovní úklidové

práce

ANO

Jméno kontaktní osoby u objednatele významné služby a její kontaktní údaje (e-

mail nebo telefonní spojení).

Marek Moudrý, starosta 606 134 620

Referenční zakázka Šumice, která byla součástí seznamu významných služeb navrhovatele, byla prokazována prostřednictvím poddodavatele HYDRO & KOV s.r.o., IČO 27720161,
se sídlem Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň.

55.         Součástí seznamu významných služeb navrhovatele byl dokument ze dne 22. 3. 2021, který obsahoval následující text: „Dále předkládáme Seznam významných služeb společníka VYKRUT zahradní služby a.s., který sice neobsahuje službu plnící požadavek zadavatele co do finančního objemu, ale prokazuje kvalifikovanost a odbornost společníka, tedy celé Společnosti Praha 5.“ Tento seznam obsahoval informace o 16 veřejných zakázkách, mj. název zakázky, rozsah zakázky, termín realizace zakázky a celkové finanční náklady, realizovaných společností VYKRUT (dále jen „seznam významných služeb společnosti VYKRUT“).

56.         V rozhodnutí o vyloučení zadavatel k referenční zakázce Pernštejn mj. uvedl:

„Na základě soupisů provedených prací, které NPÚ zaslal, lze dojít k závěru, že fakturovaná částka za období od 06/2018 do 07/2019, tedy za víc než 12 měsíců, obsahuje plnění, které lze považovat za údržbu zeleně, avšak pouze minoritně a nejedná se tedy o částku dosahující 40 mil. Kč bez DPH. Převažující finanční rozsah představují stavební práce, především položky jako jsou Zemní práce, Základy a zvláštní zakládání, Svislé a kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Zdění zídek, Přesuny suti a vybouraných hmot, Kamenná schodiště nebo Zařízení a vybavení staveniště. Tato plnění nelze pro účely splnění kvalifikace uznat, neboť jde jednoznačně o výkony, které do definice referenční zakázky nespadají a nelze je označit ani za běžnou a přirozenou součást údržby zeleně a úklidu veřejných prostranství. Bez započtení těchto plnění je evidentní, že relevantní výkony (údržba zeleně, popř. úklid) zdaleka nedosahují částku 40 mil. Kč bez DPH požadovanou v zadávací dokumentaci.

V tomto případě tedy Zadavatel došel k závěru, že reference SH Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada nesplňuje zadávací podmínky, konkrétně podmínky technické kvalifikace dle čl. 5.4.1 ZD, neboť se dle ověření u objednatele služby nejedná o službu, která zahrnovala realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců, přičemž součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce.“.

K referenční zakázce Slatiňany zadavatel mj. uvedl:

»V tomto případě byla společnost Gardenline s.r.o. poddodavatelem dodavatele LOUČKA Pardubice s.r.o., objednatelem díla byl opět NPÚ, na něhož se Zadavatel obrátil v souladu s čl. 12 ZD, kdy si Zadavatel vyhradil ověřování informací z nabídek u třetích osob. Na NPU jako objednatele se Zadavatel obrátil ze zcela pochopitelných důvodů - jedná se o veřejného zadavatele, který je povinen informace zákonem stanoveným způsobem zpřístupňovat a právě na základě jím uveřejněných údajů vznikly zadavateli výše popsané pochybnosti.

(…)

Z předchozí odpovědi NPÚ vyplynulo, že údržba a revitalizace parku byla v hodnotě nejméně 53.700 tis Kč bez DPH a dále, že v období 1/2019–12/2019 bylo profakturováno a prostavěno 44.500 tis Kč bez DPH. Pro účely zadávacího řízení bylo potřeba mít 100 % jistotu, že uváděná částka zahrnovala skutečně pouze a výhradně služby údržby zeleně a úklidové služby, nikoli práce stavebního charakteru, např. opravy či rekonstrukce architektonických prvků či objektů nebo jiné výkony stavebního charakteru jako je rekultivace zámeckého jezírka, mlátové cesty a plochy, kamenné dlažby, odvodňovací žlábky, dosypání ornice k cestám, demolice stávající cestní sítě, zařízení cestní sítě, mobiliář apod.).

(…)

NPÚ ve své odpovědi ze dne 29. 4. 2021 neumožnil Zadavateli nahlédnout do fakturačních podkladů s tím, že ve své odpovědi NPÚ uvedl, že se domnívá, že: „všechny plněné činnosti, ať obsahovaly i úpravy cestní sítě a opravy opěrných zdí atd. jsou nedílnou součástí údržby parku a nejsou možné oddělit od vlastní samostatné „údržby zeleně“.

Pochybnost, zda se výše potvrzená částka ze strany NPÚ opravdu týkala pouze údržby veřejné zeleně a úklidu veřejného prostranství.

(…)

Ve vztahu k referenci „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ vznikly výše popsané pochybnosti, u kterých Zadavatel nemohl rezignovat na jejich objasnění. Zadavatel výše vysvětlil, z čeho pochybnosti pramenily. Referenční zakázka byla zakázkou stavební. Jakkoli NPÚ potvrdil působení dodavatele v rámci revitalizace a údržby parku a poměrně značný rozsah plnění, to, co Zadavatel potřeboval potvrdit explicitně k rozptýlení pochybností (konkrétně informace pod body a) až c) ve výzvě z 27.4.2021), potvrzeno nebylo. Zadavatel přitom nechtěl na NPÚ přenášet odpovědnost spojenou s posouzením kvalifikace. Tuto pravomoc ostatně NPÚ v daném případě ani nemá. Od NPÚ proto požadoval konkrétní data nebo případně podklady, ze kterých by bylo možné daná data zjistit. Což vzhledem k postavení NPÚ jakožto veřejnoprávní korporace není nijak nestandardní ani zatěžující. Uvedené informace však poskytnuty nebyly.

Zadavatel, navzdory pochybnostem o obsahu referenčního plnění (kdy lze skutečně považovat za nepravděpodobné, že by v rámci zakázky na stavbu tvořily rozhodující část plnění služby údržby zeleně a úklidu veřejných prostranství) nechtěl stavět pouze na těchto pochybnostech a obrátil se následně i na vyloučeného účastníka, kterému jasně a transparentně vysvětlil, v čem spočívají jeho pochybnosti a co může dodavatel učinit pro jejich rozptýlení.

Vyloučený účastník však objasnění ani jinou informaci, která by potvrdila věcný a finanční rozsah požadované reference, nepředložil, a to i přesto, že v žádosti o objasnění dle § 46 ZZVZ byly ze strany Zadavatele popsány skutečnosti, které vzbuzují pochybnosti o předmětu a rozsahu plnění u této reference. Vyloučený účastník se na žádném místě své odpovědi nesnažil tyto pochybnosti vyvrátit.«.

57.         V dokumentu „Seznam služeb Gardenline s.r.o.“, který navrhovatel zaslal společně s námitkami, je u referenční zakázky Pernštejn uveden finanční rozsah 44 333 129,90 Kč bez DPH a u referenční zakázky Slatiňany 21 873 281,94 Kč bez DPH.

58.         V námitkách navrhovatel uvedl: „Na naši poslední žádost o poskytnutí zpráv o hodnocení ze dne 23.5.2021 zadavatel vůbec nereagoval, resp. přistoupil k vyloučení naší společnosti.“ V návrhu navrhovatel uvedl: „Obdobně účelové, nepřiměřené a netransparentní se potom jeví i odmítání poskytnutí jakýchkoli zpráv hodnotící komise, o které bylo navrhovatelem žádáno dne 1.4., 3.5. a 23.5.2021.“

59.         Navrhovatel v návrhu uvedl: „Z veřejně dostupných zdrojů je známa následující skutečnost: ‚Na Praze 5 se rada MČ neobtěžuje takto velké zakázky se zastupitelstvem řešit. Na výbor životního prostředí Prahy 5 se záměr dostal pozdě - v polovině ledna, až po schválení zadávací dokumentace radou. Výbor informaci pouze bral na vědomí. V zápise je navíc (zřejmě v důsledku chyby) uvedeno, že výbor vzal na vědomí ‚Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky - uzavření nové rámcové dohody s CENTROU a.s.‘ (!). V případě MČ Praha 5 tedy o zakázce rozhodla rada bez předchozího projednání se zastupiteli a bez stanoviska výboru pro životní prostředí a kontrolního výboru.

Tato informace byla uveřejněna již dne 19.3.2021. Tedy v době téměř tři měsíce před Rozhodnutím o vyloučení navrhovatele, již rada zadavatele projednávala přidělení zakázky společnosti CENTRA a.s.!!!“

60.         Navrhovatel v návrhu dále uvedl: „S ohledem na vše doposud uvedené tak nelze vyloučit, že předmětné vymezení 5.4.1 technické kvalifikace připouští různý výklad. Za takovéto situace však nemůže být jakýkoli výklad použit v neprospěch navrhovatele. V rozsahu navrhovatelem pochopených zadávacích podmínek navrhovatel nabídku sestavil a zadavateli doložil. O tomto zcela jednoznačně svědčí zadavateli předložený seznam služeb společníka VYKRUT zahradní služby a.s.“.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

61.         Úřad se předně zabýval tím, zda byla naplněna základní podmínka pro to, aby se mohl všemi částmi návrhu zabývat věcně. Jednou z podmínek, která musí být pro projednání věci před Úřadem je, splnění povinnosti navrhovatele před podáním návrhu podat zadavateli řádně a včas námitky. Řádnost a včasnost podaných námitek je nutné posuzovat zejména s ohledem na jejich obsah a dodržení lhůty pro jejich podání.

62.         Dle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona (ustanovení § 254 zákona upravuje postup v situaci podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku). Z citovaného ustanovení zákona tak jednoznačně plyne, že podání řádných a včasných námitek je podmínkou pro meritorní projednání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

63.         Z ustanovení § 241 zákona vyplývá, že námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma. Námitky se podávají písemně a lze je podat proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté zákona, včetně stanovení zadávacích podmínek.

64.         Úřad v obecné rovině uvádí, že námitky jsou institutem, který představuje primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele a jejich podání je jednou z podmínek pro následné podání návrhu (mimo návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy) na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Zákon definuje konkrétní časové okamžiky v průběhu zadávacího řízení, v jejichž rámci je z pohledu stěžovatele nutné využít práva k podání námitek, neboť každé zadávací řízení prochází určitými fázemi a možnost obrany proti postupu zadavatele vždy odpovídá té které fázi zadávacího řízení, ve které se zrovna zadávací řízení nachází. Uvedený přístup koresponduje se zásadou právní jistoty jak všech účastníků zadávacího řízení, resp. potenciálních dodavatelů, tak i samotného zadavatele, neboť si nelze představit situaci, kdy např. v pokročilé či závěrečné fázi zadávacího řízení, kdy má dojít k provedení výběru dodavatele, budou rozporovány zadávací podmínky, podle kterých celé zadávací řízení probíhalo [viz k tomu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) č. j. 2 Afs 67/2010-105 ze dne 25. 1. 2011, jehož závěry, byť byl vydán ve vztahu k dnes již neúčinnému zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze použít i ve vztahu k aktuální účinné právní úpravě].

Rozporování odpovědí na žádosti navrhovatele ze dne 1. 4. 2021 a 3. 5. 2021

65.         Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel zaslal zadavateli dne 1. 4. 2021 „žádost o možnost nahlédnutí do protokolu o otevírání nabídek, obálek, nebo poskytnutí přehledu nabídkových cen, případně struktury podání či obdobně“. Téhož dne zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje navrhovateli odpověděl tak, že mu tyto informace v této fázi zadávacího řízení poskytovat nebude. Dne 3. 5. 2021 navrhovatel zadavateli zaslal opakovanou žádost, kterou zadavatel dne 19. 5. 2021 znovu odmítl.

66.         V souladu s § 242 odst. 1 ve spojení s § 241 odst. 2 zákona měl navrhovatel lhůtu 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o domnělém porušení zákona, tedy ode dne doručení odmítnutí předmětných žádostí, aby proti těmto úkonům zadavateli doručil námitky, pokud se chtěl následně bránit návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu ve vztahu k odmítnutí žádostí zadavatelem. Posledním dnem této lhůty bylo ve vztahu k první žádosti 16. 4. 2021, ve vztahu ke druhé žádosti pak 3. 6. 2021. Vzhledem k tomu, že jediné námitky navrhovatel podal dne 23. 6. 2021, lze konstatovat, že námitky proti předmětným úkonům zadavatele spočívajícím v odmítnutí žádostí navrhovatele nebyly doručeny včas, a návrhu v této části proto nepředcházely včas podané námitky. Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení v této části podle § 257 písm. h) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Preferování jiného účastníka zadávacího řízení

67.         Navrhovatel v návrhu uvádí, že [z] veřejně dostupných zdrojů je známa následující skutečnost: ‚Na Praze 5 se rada MČ neobtěžuje takto velké zakázky se zastupitelstvem řešit. Na výbor životního prostředí Prahy 5 se záměr dostal pozdě - v polovině ledna, až po schválení zadávací dokumentace radou. Výbor informaci pouze bral na vědomí. V zápise je navíc (zřejmě v důsledku chyby) uvedeno, že výbor vzal na vědomí ‚Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky - uzavření nové rámcové dohody s CENTROU a.s.‘ (!). V případě MČ Praha 5 tedy o zakázce rozhodla rada bez předchozího projednání se zastupiteli a bez stanoviska výboru pro životní prostředí a kontrolního výboru.

Tato informace byla uveřejněna již dne 19.3.2021. Tedy v době téměř tři měsíce před Rozhodnutím o vyloučení navrhovatele, již rada zadavatele projednávala přidělení zakázky společnosti CENTRA a.s.!!!“.

68.         K této návrhové námitce Úřad uvádí, že nejsou naplněny důvody pro její věcný přezkum, neboť ji navrhovatel neuvedl v námitkách, ale její znění bylo Úřadu, a především zadavateli známo až z návrhu.

69.         Podle § 251 odst. 4 věta druhá zákona k novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

70.         Dle hodnocení Úřadu se však v případě dané námitky týkající se údajného preferování jiného účastníka řízení nejedná o nové skutečnosti, které by navrhovatel nemohl vůči zadavateli tvrdit již dříve, ostatně nic takového sám navrhovatel ani v návrhu neuvádí. Úřad má proto za to, že navrhovatel neprokázal, že by se mělo jednat o nové skutečnosti, které dříve vůči zadavateli tvrdit nemohl. Správní řízení je proto v této části návrhu zastaveno.

Různý výklad požadovaného kvalifikačního předpokladu

71.         Navrhovatel v návrhu také tvrdí, že vymezení požadovaného kvalifikačního předpokladu připouští různý výklad. Za takové situace by neměl být jakýkoliv výklad použit v neprospěch navrhovatele.

72.         Úřad má za nepochybné, že pochopení předmětné zadávací podmínky navrhovateli před podáním nabídky nečinilo problém, neboť v nabídce označil významné služby, které měly jednotlivě požadovaný finanční objem splňovat, a zároveň v případě seznamu významných služeb společnosti VYKRUT uvedl, že neobsahuje službu plnící požadavek zadavatele co do finančního objemu. Úřad proto nepřehlédl názorový posun navrhovatele.

73.         Navrhovatel také uvádí, že „[v] rozsahu navrhovatelem pochopených zadávacích podmínek navrhovatel nabídku sestavil a zadavateli doložil.“. Navrhovatel nabídku sestavil tak, že by bez bližšího přezkoumání měla splňovat požadavky zadavatele. Úřad proto opakuje, že má za jednoznačné, že navrhovatel zadávací podmínky pochopil správně.

74.         Úřad v této souvislosti uvádí, že obecně lze brojit proti zadávacím podmínkám ve lhůtě pro podání nabídek, a to formou námitek proti zadávacím podmínkám. Výjimkou z tohoto striktního přístupu je situace, kdy určitá nejasnost zadávacích podmínek, resp. jejich výkladu, vyvstane až následně v průběhu zadávacího řízení, např. ve fázi posouzení, případně hodnocení nabídek. Jedná se o situace, kdy zjednodušeně řečeno takovou nejasnost nebylo možné identifikovat dříve. V této souvislosti lze poukázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci 2 Afs 67/2010 ze dne 25. 1. 2011, kde Nejvyšší správní soud konstatoval, že „je nutno od sebe odlišovat situace, kdy podle okolností konkrétního případu lze po uchazeči spravedlivě požadovat, aby napadl zákonnost zadávacích podmínek, neboť si této nezákonnosti mohl a měl být vědom, od případů, kdy se tato nezákonnost skutečně vyjeví až při hodnocení jednotlivých nabídek. Jde tak o odlišení případů protizákonných zadávacích podmínek per se od podmínek, které samy o sobě protizákonné být nemusí, nicméně tato protizákonnost se projeví až jejich aplikací.“ Námitky proti vymezení zadávacích podmínek, kterými dodavatel cílí kupř. na zrušení rozhodnutí o vyloučení, jako tomu je v posuzovaném případě (tedy námitky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek), tak lze podat toliko tehdy, pokud se nejasnost či nezákonnost zadávacích podmínek projevila až v průběhu zadávacího řízení.

75.         Úřad ve vztahu k posouzení šetřeného případu uvádí, že z dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že by navrhovatel ve lhůtě pro podání námitek proti zadávacím podmínkám namítal nezákonnost zadávacích podmínek, a rovněž ani nenastala specifická situace dovozená výše citovanou judikaturou Nejvyššího správního soudu, jelikož zadavatelům výklad předmětné zadávací podmínky nemohl být pro navrhovatele překvapivý či nový, když si navrhovatel předmětnou zadávací podmínku již od samého počátku vykládal shodným způsobem jako zadavatel. V této souvislosti Úřad odkazuje na obsah podané nabídky navrhovatele, ze které je zcela zřejmé, že navrhovatel zadávací podmínku chápal správně, tj. shodně jako zadavatel (odpovídají tomu finanční objemy referenčních zakázek i konstatování u seznamu významných služeb společnosti VYKRUT o nesplnění předmětného kvalifikačního kritéria). Až jeho následný argumentační posun vedl k tomu, že sám účelově vytvořil situaci „jiného výkladu“, byť až do té doby mu byl výklad zřejmý.

76.         V takové situaci Úřad nemůže námitku možného různého výkladu požadovaného kvalifikačního předpokladu posoudit jako řádně a včas podanou, neboť možnost jejího podání byla vytvořena navrhovatelem účelově a až ex post po neúspěchu v zadávacím řízení. Úřad proto správní řízení zastavuje i ve vztahu k této části návrhu navrhovatele.

 

K výroku II. tohoto rozhodnutí

77.         Mezi účastníky správního řízení je sporných několik skutečností týkajících se vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Předně se jedná o oprávněnost vyloučení navrhovatele z citovaného zadávacího řízení, dále o údajně nepřiměřený postup zadavatele při objasňování nabídky, o údajnou nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách, a také o nereagování na žádost navrhovatele o poskytnutí zpráv o hodnocení nabídek ze dne 23. 5. 2021.

K vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení

78.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že zadavatel stanovuje požadavek na prokázání splnění technické kvalifikace s cílem získat určitou míru jistoty, že plnění bude poskytováno kvalifikovaným dodavatelem. Je třeba, aby veřejný zadavatel vymezil minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Pokud tedy veřejný zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace, je povinen stanovit určitý limit, jehož naplnění dodavatelem pro něj znamená záruku technicky zdatného a způsobilého partnera pro plnění předmětu veřejné zakázky. O své způsobilosti plnit veřejnou zakázku musí dodavatel zadavatele přesvědčit prokázáním kvalifikace tak, aby zadavatel získal jistotu, že plnění bude poskytnuto skutečně způsobilým dodavatelem.

79.         V souvislosti s prokazováním kvalifikace pak nelze přehlédnout i možnost, kterou zákon nabízí, a to prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Prokazování kvalifikace společně s jinými osobami je pak třeba posuzovat ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce, ale i ve vztahu ke konkrétnímu kvalifikačnímu předpokladu. V případě prokazování splnění kvalifikace u nabídek účastníků zadávacího řízení, kterými jsou dodavatelé sdružení do společností za účelem podání společných nabídek, i v případě sčítání částí kvalifikace jednotlivých členů takové společnosti dodavatelů je tedy nutné, aby zadavatel vždy posuzoval každý jednotlivý případ individuálně. V některých případech by totiž sčítání kvalifikace vedlo k popření smyslu daného kvalifikačního předpokladu. Je tedy nezbytné vždy zkoumat charakter, funkci a smysl konkrétního kvalifikačního předpokladu.

80.         K dané problematice Úřad uvádí, že současná právní úprava výslovně „sčítání“ kvalifikace nepřipouští, avšak ani nevylučuje. V tomto ohledu je důležité zmínit, že zatímco v případě některých kvalifikačních požadavků nemusí představovat „sčítání“ kvalifikace zásadní problém (např. u prokázání požadovaného počtu příslušně kvalifikovaných zaměstnanců nebo požadovaného technického vybavení), u jiných vyvstává s ohledem na jejich povahu otázka, zda je „sčítání“ vůbec možné (jedná se o finanční a ekonomické kvalifikační předpoklady a v rámci technických kvalifikačních předpokladů o prokázání referencí), přičemž je vždy nutné možnost „sčítání“ kvalifikace posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu kvalifikačnímu předpokladu a rovněž ve vztahu ke konkrétnímu předmětu plnění dané veřejné zakázky.

81.         Účelem předložení referencí v rámci kritéria technické kvalifikace je zajistit zadavateli, že vybraný dodavatel disponuje potřebnou technickou kapacitou k plnění veřejné zakázky a že má relevantní zkušenosti s projekty, které svým předmětem i rozsahem odpovídají předmětu plnění zadávané veřejné zakázky. Z posouzení účelu a smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona lze dovodit, že v případě, kdy je předmětné kritérium technické kvalifikace prokazováno seznamem významných služeb a tento předpoklad prokazuje více dodavatelů společně v rámci jedné nabídky, je možné „sčítat“, resp. skládat, pouze počet takovýchto významných služeb splňujících nastavená kritéria, nikoliv jejich dílčí hodnoty, aby tak byl požadavek naplněn jako celek z vícero referenčního plnění. Tedy v případě, kdy např. zadavatel požaduje doložení 5 referencí, je možné, aby tento požadavek byl splněn součtem doložených referencí dodavatelů podávajících společnou nabídku, čili například aby jeden dodavatel doložil 2 reference a druhý dodavatel 3 reference, přičemž všechny (každá jednotlivá předložená reference) musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem. Obdobně nelze sčítat ani významné služby jednoho dodavatele, které netvoří ucelené plnění, za účelem naplnění požadovaného finančního objemu. Právě uvedené platí samozřejmě za předpokladu, že zadavatel nestanoví v zadávacích podmínkách jinak (není vyloučeno, aby zadavatel výslovně připustil, že požaduje prokázání realizace referenčních zakázek o určité hodnotě v jejich souhrnu).

82.         Pro úplnost posouzení oprávněnosti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení je tedy nutné nejprve vyložit předmětný požadovaný kvalifikační předpoklad. Ten zadavatel vymezil tak, jak je uvedeno v bodě 51 odůvodnění tohoto rozhodnutí. Pro přehlednost Úřad i zde cituje jeho stěžejní pasáž. Zadavatel požadoval předložit „poskytnutí alespoň 2 významných služeb, které zahrnovaly realizaci komplexní a nepřetržité údržby venkovní zeleně veřejných prostranství, a to minimálně po dobu 12 měsíců a v rozsahu minimálně 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců. Součástí plnění takové zakázky musely být též venkovní úklidové práce.“.

83.         Navrhovatel v návrhu tvrdí, že je nerozhodné, zda dodavatel významnou službu realizuje v požadovaném časovém období pro jednoho objednatele či pro objednatelů několik a rozhodujícím je celkový finanční objem. Podle navrhovatele lze tedy finanční objem ve výši 40 000 000 Kč naplnit i vícero významnými službami.

84.         S takovým výkladem požadovaného kvalifikačního předpokladu však Úřad nemůže souhlasit. Z jeho znění jednoznačně vyplývá požadavek na předložení alespoň dvou významných služeb určitého předmětu a určité délky doby plnění, přičemž každá z předložených významných služeb musí být v rozsahu minimálně 40 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Takovýto výklad je zdůrazněn i posledně citovanou větou předmětné zadávací podmínky, která výslovně pracuje s plněním vůči „takové zakázce“, kdy je ještě dodáno, že nad rámec finančního objemu, věcného vymezení a doby realizace plnění musely být součástí tohoto plnění o venkovní úklidové práce. Je tedy nanejvýš zřejmé, že požadavky se kumulativně vážou ke každému referenčnímu plnění.

85.         Znění předmětné zadávací podmínky, dle názoru Úřadu, ani nepřipouští jiný možný výklad. Je zcela zřejmé, že záměrem zadavatele bylo ověřit zkušenost dodavatelů s poskytováním požadovaných služeb v určitém objemu za 12 měsíců. Tento objem zadavatel jednoznačně stanovil a každá z předložených významných služeb, kterou chtěl dodavatel prokazovat požadovaný kvalifikační předpoklad, jej musela splňovat. Předložení vícero významných služeb, které jednotlivě požadavek na technickou kvalifikaci neprokazují, ale splňují ji pouze ve svém součtu, není naplněním požadavků zadavatele.

86.         Navíc lze konstatovat, že pokud by navrhovateli skutečně vznikla nejasnost ohledně předmětné zadávací podmínky, mohl využít institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Úřad však má zato, že pochopení předmětné zadávací podmínky navrhovateli před podáním nabídky nečinilo problém. Právě uvedené lze velmi výstižně prezentovat na obsahu nabídky samotného navrhovatele, který v nabídce označil významné služby, které měly jednotlivě požadovaný finanční objem splňovat, a zároveň v případě seznamu významných služeb společnosti VYKRUT uvedl, že neobsahuje službu splňující požadavek zadavatele co do finančního objemu.

87.         Úřad proto uzavírá, že z požadovaného kvalifikačního předpokladu jednoznačně plyne požadavek zadavatele na to, aby předložené významné služby splňovaly finanční objem jednotlivě, nikoliv v součtu s ostatními službami.

K referenční zakázce Pernštejn

88.         Úřad z dokumentace o zadávacím řízení zjistil, že zadavateli vznikly pochybnosti o tom, zda referenční zakázka Pernštejn splňuje stanovené požadavky. V souladu s odst. 5.4. zadávací dokumentace zadavatel přistoupil k opakovaným dotazům na objednatele referenční zakázky Pernštejn – NPÚ – za účelem zjištění, zda uváděná částka 44 333 129,90 Kč skutečně zahrnovala pouze a výhradně služby údržby zeleně a úklidové služby, nikoliv práce stavebního charakteru. S ohledem na to, že NPÚ nedokázal oddělit stavební práce od prací, které vyhovují požadovanému kvalifikačnímu předpokladu, zaslal zadavateli soupisy provedených prací a dodávek za období 05/2018–07/2019. Na základě těchto soupisů zadavatel zjistil, že převažující finanční rozsah referenční zakázky Pernštejn tvoří stavební práce, „především položky jako jsou Zemní práce, Základy a zvláštní zakládání, Svislé
a kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Zdění zídek, Přesuny suti a vybouraných hmot, Kamenná schodiště nebo Zařízení a vybavení staveniště.“
Zadavatel proto konstatoval, že tato plnění nelze pro účely splnění kvalifikace uznat a bez jejich započtení nedosahuje finanční objem referenční zakázky Pernštejn požadovaných 40 mil. Kč.

89.         Úřad konstatuje, že na posouzení a postupu zadavatele nelze shledat vadu, která by měla vliv na zákonnost rozhodnutí o vyloučení. Zadavatel si vyhradil možnost ověřovat kvalifikaci u objednatelů referenčních zakázek a s ohledem na to, že mu vznikla pochybnost o průkaznosti referenční zakázky Pernštejn, k tomuto ověření přistoupil. Na základě soupisu provedených prací na předmětné referenční zakázce zjistil, že práce uznatelné pro splnění požadovaného kvalifikačního předpokladu netvoří celý objem referenční zakázky Pernštejn. S tímto závěrem po přezkoumání předmětného soupisu provedených prací souhlasí i Úřad, když velkou část plnění referenční zakázky Pernštejn tvoří stavební práce, které s ohledem na znění požadovaného kvalifikačního předpokladu nelze uznat do finančního objemu významné služby. Navrhovatel v návrhu tento fakt nezpochybňuje.

90.         Úřad však pro úplnost poukazuje na to, že odůvodnění zadavatele v rozhodnutí o vyloučení mohlo být vhodně doplněno konkrétními odkazy na soupis provedených prací, konstatováním a odůvodněním, proč daná položka nemůže být započtena do finančního objemu, a konkrétním finančním objemem nezapočítaného plnění. Zadavatel pouze obecně uvedl, které práce započítat nelze, blíže ale svůj postup nerozvedl. Přes danou dílčí výtku k odůvodnění rozhodnutí o vyloučení nelze shledat, že by tato měla vliv na zákonnost rozhodnutí o vyloučení, když z něj jsou zcela zřejmé a detailně popsané důvody, pro které k němu zadavatel přistoupil. Lze proto uzavřít, že zadavatel oprávněně shledal referenční zakázku Pernštejn jako nesplňující požadovaný kvalifikační předpoklad.

91.         Úřad dále k související námitce uvádí, že zadavatel nebyl povinen navrhovateli předkládat soupis realizovaných prací, na základě kterého dovodil, že referenční zakázka Pernštejn nesplňuje finanční objem požadovaný zadavatelem. Zadavatel není v průběhu zadávacího řízení povinen účastníkům řízení předkládat dokumenty či „důkazy“, které ho k tomu kterému rozhodnutí vedly. Navrhovatel mohl reagovat na argumentaci předloženou zadavatelem, která je jak v rozhodnutí o vyloučení, tak v rozhodnutí o námitkách zcela dostatečná a vyhovující požadavkům zákona. Úřad výše uvedl, že by bylo vhodné, kdyby zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvedl, které konkrétní položky ze soupisu prací nevyhovují jeho požadavkům na významnou službu. Stejně tak ale Úřad uvedl, že tato dílčí vada nemá na zákonnost rozhodnutí o vyloučení vliv, neboť z něj jednoznačně vyplývá, na základě jakých skutečností k vyloučení navrhovatele dospěl. Není pravdou, že by Úřad nemohl k soupisu prací v rámci správního řízení přihlížet. Tento soupis je součástí dokumentace o zadávacím řízení, která je součástí správního spisu v dané věci a ve svých konkrétních částech i podkladem pro vydání rozhodnutí. Fakt, že navrhovatel nemá v průběhu zadávacího řízení přístup ke konkrétním dokumentům zachycujícím jeho průběh, neznamená, že tyto dokumenty nemůže využít Úřad při přezkoumání věci, které navíc inicioval navrhovatel.

92.         Nadto nelze nezmínit, že navrhovatel byl dodavatelem plnění v referenční zakázce Pernštejn, proto je nepochybné, že soupisy prací k dispozicí má či měl. Ze znění dokumentů soupisu prací navíc vyplývá, že jej zhotovitel a objednatel podepisovali, což podporuje závěr, že jeho obsah navrhovatel zná. Navrhovatel proto nemůže argumentovat neznalostí soupisu prací, když je jednou ze stran, která jej vyhotovovala a potvrzovala.

K referenční zakázce Slatiňany

93.         Obdobné pochybnosti zadavateli vznikly i u referenční zakázky Slatiňany, tedy „zda předmětem této zakázky na stavební práce byly služby spočívající v komplexní a nepřetržité údržbě venkovní zeleně a prostranství, včetně venkovních úklidových prací alespoň po dobu 12 měsíců.“ Z veřejně dostupných zdrojů – položkového rozpočtu a harmonogramu – zadavatel nemohl učinit jednoznačný závěr o naplnění požadavků, proto i zde přistoupil v souladu čl. 12. zadávací dokumentace k dotazu na zadavatele této veřejné zakázky – NPÚ.

94.         I přes odpovědi NPÚ zadavatel nedospěl k závěru o správnosti referenční zakázky Slatiňany, neboť z odpovědí NPÚ nevyplývalo, zda ve finančním objemu nejsou zahrnuta plnění nespadající do požadovaného rozsahu významné služby. NPÚ navíc zadavateli neumožnil nahlédnutí do fakturačních podkladů.

95.         Zadavatel proto přistoupil k žádosti podle § 46 zákona, kterou navrhovatele vyzval k objasnění nesrovnalosti, která vyplynula i z vyjádření NPÚ, a to „předložením potvrzených faktur s položkovými rozpočty mezi Vámi a objednatelem služeb, dodavatelem Loučka Pardubice s.r.o., ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že jste ve Vámi uvedeném období (10/2018 do 11/2019) prováděli údržbu venkovní zeleně veřejného prostranství včetně venkovních úklidových prací, a to v hodnotě min. 40 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců.“.

96.         Navrhovatel uvedené nepředložil, což odůvodnil tím, že dle smluvního ujednání s dodavatelem služeb, společností Loučka, jsou tyto skutečnosti předmětem obchodního tajemství a utajovaných skutečností, kdy jejich uveřejnění a poskytnutí třetím osobám by bylo považováno za porušení smlouvy.

97.         Zadavatel proto v rozhodnutí o vyloučení konstatoval, že nemohl rezignovat na objasnění vzniklých pochybností. Byť NPÚ potvrdil působení dodavatele a značný rozsah plnění, nebylo potvrzeno to, co zadavatel potřeboval. Nebyly poskytnuty ani podklady, které mohly pochybnosti rozptýlit, a to ani navrhovatelem. S ohledem na výše uvedené zadavatel konstatoval, že údaje obsažené v nabídce nebyly navrhovatele objasněny, ačkoliv byl k jejich objasnění řádně vyzván.

98.         Úřad i zde uvádí, že zadavatel byl oprávněn ověřovat předložené referenční zakázky. To také učinil, avšak z odpovědí NPÚ nemohl dospět k jednoznačnému závěru. Zadavatel potřeboval ověřit, jakou část z předkládaného finančního objemu tvořily práce, které mohly prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. NPÚ však toto ve svých odpovědích neprokázal, neposkytl doklady, které by mohly danou věc vyjasnit, a proto pochybnosti nerozptýlil. Neučinil tak ani navrhovatel na žádost. Úřad nezpochybňuje smluvní závazek navrhovatele se společností Loučka, zcela jistě však existují jiné dokumenty, které by práce provedené společností Gardenline prokazovaly. Pokud tomu tak není a pokud zároveň zadavatel ověřuje kvalifikaci tak, aby si byl jist kvalifikovaností dodavatele, nelze očekávat, že bude daná referenční zakázka připuštěna jako dostatečná. Ad absurdum by takto mohl postupovat vždy jakýkoliv dodavatel, čímž by bylo znemožněno účinné ověřování referencí. Úřad nepřehlíží, že navrhovatel Úřadu zaslal znění předmětného smluvního závazku, není však možné tuto skutečnost považovat za dostatečnou pro upuštění od ověřování referencí. Postup zadavatele lze shledat jako zevrubný, což z něj zcela jistě nečiní postup nesprávný či nezákonný. Zadavatel byl oprávněn referenční zakázky ověřovat a je správně, že tak činil, pokud měl o jejich správnosti pochybnosti.

99.         K tomu je dále vhodné na tomto místě doplnit, že v seznamu služeb společnosti Gardenline předloženém v rámci námitek došlo u referenční zakázky Slatiňany ke snížení uváděného finančního objemu, a to z 40 244 368 Kč bez DPH na 21 873 281,94 Kč bez DPH. Navrhovatel přitom ke změně částky přistoupil, aniž by tuto změnu v námitkách vysvětlil. Úřad má proto za to, že navrhovatel sám takto deklaruje nesplnění požadovaného kvalifikačního předpokladu předmětnou referenční zakázkou.

100.     Úřad proto po posouzení postupu zadavatele uzavírá, že zadavatel v souladu se zákonem konstatoval, že navrhovatel neobjasnil informace obsažené v nabídce, ačkoliv byl k jejich objasnění řádně vyzván.

101.     Nad rámec výše uvedeného je také vhodné uvést (souhrnně k referenční zakázce Pernštejn i Slatiňany), že pokud by si byl navrhovatel jist tím, že jím předložené referenční zakázky splňují požadavky zadavatele, přistoupil by spíše k jejich dalšímu prokazování, nikoliv k rozporování postupu zadavatele při jejich ověřování, úpravě seznamu významných služeb či posunu argumentace k údajné zákonnosti sčítání referencí.

K dalším námitkám navrhovatele

102.     Pokud navrhovatel tvrdí, že rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0496/2015/VZ-33158/2015/542/EŠu ze dne 12. 10. 2015, které zadavatel využil v rozhodnutí o námitkách, není přiléhavé, je nutné mu oponovat a zopakovat již zadavatelem citovanou pasáž, tedy že „pokud dodavatelé zamýšlí nahradit větší zakázku (referenci) sečtením více menších zakázek, které společně předkládá více dodavatelů, pak takový postup neodpovídá smyslu nastaveného kvalifikačního předpokladu, jelikož dodavatelé tímto způsobem nemohou prokázat, že mají zkušenosti s realizací zakázky většího (zadavatelem požadovaného) rozsahu. Jinými slovy nelze sčítat více referenčních zakázek, jejichž jednotlivé hodnoty neodpovídají požadovanému kritériu tak, aby dohromady jejich hodnota byla dostačující.“. Na tom nic nemění ani to, že se v citovaném případě jednalo o sčítání referencí více dodavatelů a v právě řešeném případě o sčítání významných služeb jednoho dodavatele – společnosti VYKRUT. V dalších podrobnostech je daná problematika totožná, když tam vystupující dodavatel měl zájem naplnit kvalifikační požadavek součtem jeho kvantitativní části u vícero služeb. Úřad opakuje, že pokud tak zadávací podmínky nestanoví, nelze přípustnost tohoto postupu dovozovat, pokud nenaplňuje smysl konkrétní zadávací podmínky.

103.     K tvrzení navrhovatele, že se v případě předmětných referenčních zakázek Pernštejn a Slatiňany jednalo o stavební práce, ale činnost naplňovala požadavky zadavatele, Úřad konstatuje, že zadavatel nevyloučil navrhovatele kvůli druhu předkládaných referenčních zakázek ve smyslu § 14 zákona. Z rozhodnutí o vyloučení vyplývá, že druh veřejné zakázky byl pouze jedním z ukazatelů, na základě kterých zadavatel získal pochybnosti o tom, zda byly předmětem referenční zakázky Pernštejn služby spočívající v zadavatelem požadovaném okruhu prací. Stejně tomu bylo i u referenční zakázky Slatiňany. To zadavatel potvrdil i v rozhodnutí o námitkách, když uvedl: „Zadavatel nezpochybňuje, že by předmětem reference ‚SH Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada‘ byly i služby odpovídající významné službě dle čl. 5.4.1 ZD, nicméně s ohledem na to, že hlavní předmět této reference byly stavební práce, bylo potřeba zjistit, v jakém rozsahu se prováděla případná údržba zeleně veřejných prostranství a venkovní úklidové práce, neboť je zjevné, že tyto nebyly základním účelem referenční zakázky.“ Stejný závěr Úřad zjistil i z vyjádření zadavatele k návrhu: „V případě Zakázky Pernštejn a Zakázky Slatiňany se navíc jednalo o veřejné zakázky na stavební práce. Zadavatel nehodlal a priori vyloučit možnost, že by v rámci daných stavebních zakázek skutečně mohlo dojít k poskytnutí plnění kvantitativně a kvalitativně odpovídajícího vymezení významné služby ve smyslu zadávací dokumentace.“ Úřad proto konstatuje, že navrhovatel nebyl vyloučen pro druh předkládaných referenčních zakázek.

104.     Současně lze ve vztahu k argumentaci navrhovatele uvést, že zadavatel nepřehlížel ani seznam služeb společnosti VYKRUT, nicméně, jak uvedl i v rozhodnutí o námitkách, významné služby, které měla tato společnost realizovat, zcela jednoznačně nesplňují požadavky zadavatele na finanční objem. Sám navrhovatel v nabídce uvedl: „Dále předkládáme Seznam významných služeb společníka VYKRUT zahradní služby a.s., který sice neobsahuje službu plnící požadavek zadavatele co do finančního objemu, ale prokazuje kvalifikovanost a odbornost společníka, tedy celé Společnosti Praha 5.“ Úřad ověřil, že žádná z významných služeb realizovaných společností VYKRUT nesplňuje zadávací podmínky, což potvrdil i sám navrhovatel. Úřad nesouhlasí s navazující argumentací navrhovatele, kterou se snaží navodit, že předkládané významné služby mají prokazovat kvalifikaci ve svém souhrnu. Výše Úřad dospěl k tomu, že takto nelze prokázat požadovaný kvalifikační předpoklad. K tomu Úřad opakuje, že z dokumentace o zadávacím řízení plyne, že navrhovateli byl výklad požadovaného kvalifikačního předpokladu jasný, když předložil významné služby, které měly svým finančním objemem požadavek zadavatele naplňovat. Teprve v návaznosti na vývoj zadávacího řízení navrhovatel přistoupil k argumentaci sčítáním referencí tak, aby navodil splnění zadávacích podmínek předloženými referenčními zakázkami.

105.     Je nutné uvést, že předložení upraveného seznamu významných služeb navrhovatelem v rámci námitek je pro posouzení věci zcela nerozhodné, neboť jak vyplývá z tohoto seznamu, ani jedna z nově předložených referenčních zakázek nesplňovala zadavatelem stanovené zadávací podmínky. Úřad však shledává, že předložením nového seznamu významných služeb společnosti Gardenline nedošlo pouze k doplnění dalších čtyř významných služeb (z nichž ani jedna nesplňuje finanční objem požadovaný zadavatelem), ale u referenční zakázky Slatiňany došlo ke snížení uváděného finančního objemu, a to z 40 244 368 Kč bez DPH na 21 873 281,94 Kč bez DPH. Navrhovatel přitom ke změně částky přistoupil, aniž by tuto změnu v námitkách vysvětlil.

106.     Úřad dále konstatuje, že nepovažuje dotazy zadavatele směřující k ověření referenčních zakázek předložených navrhovatelem jako účelové v negativním smyslu. Pokud však tímto účelem je právě ověření jejich pravosti a správnosti, lze je jako účelové označit. Pochybnosti zadavateli vznikly již před předmětnými dotazy na objednatele NPÚ a dotazy byly důsledkem těchto pochybností, kdy zadavatel nebyl přesvědčen o tom, že veškeré činnosti při plnění referenčních zakázek naplňují požadavky zadávacích podmínek na významnou službu. Postup zadavatele byl oprávněný a zákonný.

K údajně nepřiměřenému postupu zadavatele při objasňování nabídky

107.     Navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel vůči němu při objasňování nabídky postupoval nepřiměřeně a netransparentně, a to z důvodu preferování jiného účastníka zadávacího řízení – společnosti CENTRA.

108.     Úřad považuje za vhodné na tomto místě uvést, že dalším účastníkem zadávacího řízení je společnost „CENTRA – CDV služby“, jejímiž společníky jsou společnosti CENTRA a CDV služby s.r.o., IČO 49356445, se sídlem Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „CENTRA – CDV“).

109.     Snahu zadavatele o ověření požadované technické kvalifikace nelze považovat za nepřiměřenou, pokud má zadavatel pochybnosti o jejím splnění. Zadavatel si navíc v zadávací dokumentaci, konkrétně v závěru odst. 5.4. zadávací dokumentace a v čl. 12. zadávací dokumentace, vyhradil možnost dožádání informací v rámci vyjasnění kvalifikace.  Úřad konstatuje, že z formulace předmětné zadávací podmínky vyplývá, že její aktivace nebyla povinná, neboť zadavatel si vyhradil možnost, nikoliv povinnost, dožádat si informace k vyjasnění kvalifikovanosti dodavatele. Ostatně tento postup mohou zadavatelé aplikovat obecně i bez předchozí výhrady, jelikož s tímto postupem počítá jak § 46 zákona, tak i § 39 odst. 5 zákona. Nicméně lze uvést, že v případě, že se zadavatel rozhodl pro aplikaci této zadávací podmínky, byl povinen zachovávat zásadu rovného zacházení, tj. postupovat vůči účastníkům zadávacího řízení obdobným způsobem. Úřad ověřil, že zadavatel zásadu rovného zacházení v tomto směru neporušil, neboť obdobně postupoval v případě ověřování referenční zakázky dalšího z účastníků zadávacího řízení (viz níže). Pokud jde o samotnou oprávněnost dotazů zadavatele k objasnění kvalifikace, ze zjištěných skutečností nepochybně vyplynulo, že pochybnosti zadavatele byly oprávněné a zadavatel postupoval při ověřování technické kvalifikace správně.

110.     Jak již bylo konstatováno výše, z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel postupoval obdobně i vůči nabídce podané společností CENTRA – CDV, když tuto společnost například dne 5. 5. 2021 vyzval podle § 46 zákona k doplnění nabídky, kterou zadavatel shledal neúplnou a opakovaně (konkrétně dne 6. 5. 2021 a následně dne 15. 6. 2021) přistoupil rovněž k ověření jedné z referenčních zakázek této společnosti u objednatele referenční zakázky. Není tak možné mluvit o nerovném přístupu vůči navrhovateli, neboť z ničeho nevyplývá, že by zadavatel nepřistoupil k totožnému postupu (tj. k ověřování, resp. opakovanému ověřování) v případě pochybností o naplnění požadovaných podmínek u jakéhokoliv dodavatele.

111.     Samotný fakt, že zadavatel musel u navrhovatele přistoupit k opakovaným žádostem o potvrzení reference, neznamená nepřiměřenost postupu. Zadavatel se snažil ověřit, zda údaje poskytnuté navrhovatelem odpovídají skutečnosti, k čemuž použil vhodné prostředky. Úřad proto uzavírá, že postup zadavatele při objasňování nabídky nebyl nepřiměřený.

K žádosti navrhovatele ze dne 23. 5. 2021

112.     Navrhovatel v námitkách uvedl, že zadavatel vůbec nereagoval na poslední žádost o poskytnutí zpráv o hodnocení ze dne 23. 5. 2021.

113.     Tuto skutečnost Úřad potvrzuje, k čemuž dodává, že pokud by zadavatel na tuto žádost odpověděl, byl by navrhovatel povinen (pokud by chtěl, aby se Úřad zákonností úkonu zadavatele zabýval) podat námitky proti úkonu zadavatele ve lhůtě podle § 242 odst. 1 zákona a následně ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona podat k Úřadu návrh. Jelikož však zadavatel na předmětnou žádost nereagoval, uvádí Úřad následující.

114.     Zadavatel na předchozí dvě žádosti odpověděl, a sice dne 1. 4. 2021 a dne 19. 5. 2021. Třetí, právě řešená žádost, pak obsahovala fakticky totožný požadavek navrhovatele, tedy požadavek na poskytnutí zpráv o hodnocení nabídek. Tento požadavek navrhovatel rozvinul o důvody, proč by měl zadavatel žádosti vyhovět.

115.     S ohledem na fakt, že zadavatel předtím již dvakrát navrhovatele upozornil, že není ze zákona povinen tyto informace v dané fázi zadávacího řízení poskytovat a navrhovateli je neposkytne, jeví se postup navrhovatele jako nadbytečný a obstrukční. Je tomu tak tím spíše, když navrhovatel měl možnost brojit proti odmítnutí předchozích žádostí námitkami a případně návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Tuto možnost navrhovatel nevyužil, byť měl minimálně dvě možnosti (po dvou svých žádostech, na které zadavatel odmítavě odpověděl), kdy mohl takto učinit.

116.     Úřad pro úplnost dodává, že zadavatel není povinen účastníkům v průběhu zadávacího řízení (ve fázi před výběrem nejvhodnější nabídky) poskytovat protokoly o hodnocení nabídek či jakékoliv jiné dokumenty, které se k hodnocení nabídek vážou. Taková povinnost zadavateli vzniká až v okamžiku výběru nejvhodnější nabídky, neboť dle § 123 zákona je zadavatel povinen učinit součástí oznámení o výběru dodavatele, mimo jiného, zprávu o hodnocení nabídek (pokud proběhlo hodnocení nabídek).

117.     Úřad proto uzavírá, že zadavatel nebyl povinen žádost navrhovatele ze dne 23. 5. 2021 vypořádávat, neboť tak již opakovaně učinil dříve k věcně stejným žádostem. Zadavatele nelze nutit odpovídat na stále stejné žádosti účastníků zadávacího řízení, pokud byly již dříve vypořádány a účastník zadávacího řízení navíc nevyužije možnosti obrany proti nesprávnému postupu zadavatele podle § 241 a násl. zákona. Zadavatel ani není povinen účastníkům zadávacího řízení poskytovat navrhovatelem požadované dokumenty.

K tvrzené nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách

118.     Návrhem navrhovatele se taktéž prolíná nespokojenost s formálním naplněním podmínek pro vypořádání námitek v souladu s § 245 odst. 1 zákona. Na vícero místech navrhovatel tvrdí, že jeho námitka nebyla vypořádána.

119.     Úřad k této námitce navrhovatele primárně uvádí, že věcný nesouhlas s rozhodnutím o námitkách neznamená jeho nepřezkoumatelnost. Pokud navrhovatel nesouhlasí s tím, jak zadavatel věcně vypořádal jeho námitky, má možnost podat k Úřadu návrh, což také udělal a Úřad se výše zabýval meritorním posouzením případu.

120.     Argumentace navrhovatele je spíše obecného rázu. Navrhovatel uvádí, že se zadavatel s jeho námitkami „nevypořádal řádně či vůbec, neboť Rozhodnutí o námitkách neobsahuje ani vypořádání se s předloženou argumentací ve všech jejích ohledech, ani předložení přezkoumatelného odůvodnění.“ K tomu navrhovatel připojuje obecné závěry rozhodovací praxe týkající se požadavků na kvalitu vypořádání námitek. Co však návrh postrádá, je označení konkrétní námitky, kterou zadavatel neměl vypořádat v souladu se zákonem.

121.     Přes chybějící specifikaci pochybení zadavatele při vypořádání námitek navrhovatele přezkoumal Úřad rozhodnutí o námitkách, přičemž dospěl k závěru, že odpovídá požadavkům zákona a rozhodovací praxe. Z jeho znění je patrné, na jakých argumentech vystavěl rozhodnutí o vyloučení, které námitkám navrhovatele předcházelo, a také na základě jakých úvah se s námitkami neztotožňuje. Zadavatel dal rozhodnutím o námitkách navrhovateli jasnou představu o svém postoji k namítaným pochybením a navrhovatel tak měl dostatek podkladů k informovanému rozhodnutí o tom, zda má zájem se dále bránit u Úřadu.

122.     Úřad proto shrnuje, že rozhodnutí o námitkách splňuje zákonné náležitosti a náležitosti, které vyplývají z rozhodovací praxe Úřadu a předsedy Úřadu (k tomu Úřad odkazuje např. na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-01903/2020/323/VVá ze dne 17. 1. 2020, sp. zn. ÚOHS-R0205/2019/VZ nebo č. j. ÚOHS-R0197,0199/2019/VZ-00212/2020/321/TMi ze dne 3. 1. 2020).

123.     Pokud navrhovatel ve vyjádření k podkladům rozhodnutí uvádí, že Úřad nevyhověl jeho žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí a nezaslal mu spis (resp. minimálně dodatečně opatřený dokument – sdělení NPÚ ze dne 13. 9. 2021), je nutné mu oponovat, že jeho žádosti ze dne 29. 9. 2021 bylo vyhověno usnesením č. j. ÚOHS-33015/2021/523/PKř ze dne 30. 9. 2021, kterým Úřad prodloužil lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí do 4. 10. 2021. Společně s přípisem ze dne 30. 9. 2021 č. j. ÚOHS-33016/2021/523/PKř pak Úřad navrhovateli zaslal také položku spisu č. 55, tedy navrhovatelem požadovaný dokument – sdělení NPÚ ze dne 13. 9. 2021.

124.     K dále uváděným skutečnostem ve vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí Úřad uvádí, že se nejedná o skutečnosti, které by měly vliv na posouzení zákonnosti rozhodnutí o vyloučení a navazujícího rozhodnutí o námitkách. Způsob prokazování kvalifikace společností CENTRA – CDV je tak pro předmět tohoto řízení nerelevantní. Pokud má navrhovatel v úmyslu zpochybnit kvalifikovanost společnosti CENTRA – CDV, je na místě využít institutu námitek dle § 241 zákona, neboť jen na základě návrhu, jemuž předcházely řádně
a včas podané námitky, se Úřad může zabývat tvrzenou skutečností, která nebyla učiněna předmětem v současnosti správního řízení (toto bylo vymezeno návrhem navrhovatele). Pouze nad rámec shora řečeného Úřad uvádí s ohledem na zachování principu dobré správy k námitce údajného rozdílného přístupu k jednotlivým účastníkům zadávacího řízení vyplývajícího z akceptace reference vycházející z rámcové smlouvy, že ač nelze popřít argument navrhovatele, že rámcová smlouva sama o sobě nezakládá závazkový právní vztah, podstatnou se z pozice zadavatele jeví obsahová stránka předkládané referenční zakázky. Pokud na základě rámcové smlouvy vznikl smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, ze kterého bylo plněno, a to tak, že byla zachována jednota, pokud jde o osobu objednatele
i zhotovitele, byl shodně vymezen předmět plnění, plnění bylo poskytováno kontinuálně po stanovenou dobu, v požadovaném finančním objemu, pak lze považovat z pohledu Úřadu kvalifikační požadavek zadavatele za splněný. Lze podotknout, že žádný ze zmíněných aspektů plnění nebyl navrhovatelem zpochybněn, tvrzení navrhovatele směřuje pouze obecně do nemožnosti prokázat zkušenost dodavatele prostřednictvím rámcové smlouvy. Úřad takovému názoru ze shora popsaných důvodů nepřitakává, neboť je třeba přistoupit k posouzení referencí, jak již bylo shora uvedeno, s přihlédnutím ke smyslu a účelu prokazování kvalifikace.

125.     K nově uváděným skutečnostem v doplnění vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí Úřad konstatuje, že stejně jako v případě skutečností tvrzených ve vyjádření k podkladům rozhodnutí je nutno tyto považovat za nerelevantní pro vedené správní řízení. Postup zadavatele, pokud jde o zajištění údržby venkovní zeleně a úklidu samostatnými objednávkami, příp. uzavřením jiné rámcové smlouvy, nesouvisí s vedeným správním řízením, a tedy nemůže mít vliv na závěry vyslovené Úřadem v tomto rozhodnutí. Současně Úřad dodává, že předmětné podání bylo Úřadem zaevidováno jako podnět pod sp. zn. ÚOHS-P0681/2021/VZ a navrhovatelem namítané skutečnosti budou Úřadem přezkoumány v rámci šetření podnětu.

Shrnutí

126.      S ohledem na výše uvedenou argumentaci v odůvodnění tohoto rozhodnutí, rozhodl Úřad o návrhu ve zbylé části tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí a návrh navrhovatele v této části zamítl, neboť neshledal důvody k uložení nápravného opatření.

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku II. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1.         Mgr. Tomáš Kruták, advokát, Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1

2.         Mgr. Martin Horák, advokát, Jandova 208/8, 190 00 Praha 9

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Myšlen navrhovatel – jedná se o zjevnou chybu v psaní (viz k tomu bod 33 odůvodnění tohoto rozhodnutí) – pozn. Úřadu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz