číslo jednací: 32803/2021/500/AIv
spisová značka: S0267/2021

Instance I.
Věc Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu
Účastníci
  1. ČEZ Distribuce, a. s.
  2. ASE, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2021
Související rozhodnutí 32803/2021/500/AIv
42380/2021/162/BVa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 546 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0267/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-32803/2021/500/AIv

 

Brno 29. 9. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 7. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 7. 2021 společností Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., IČO 24225029, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – ASE, s.r.o., IČO 47536586, se sídlem Sadová 95, 250 65 Líbeznice - Bořanovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v jednacím řízení s uveřejněním za účelem uzavření rámcové dohody „DODÁVKY VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU“, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-010669 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 065-168938,

 

rozhodl takto:

 

I.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – ASE, s.r.o., IČO 47536586, se sídlem Sadová 95, 250 65 Líbeznice - Bořanovice – ze dne 9. 7. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly – učiněných v jednacím řízení s uveřejněním, jehož účelem je uzavření rámcové dohody „DODÁVKY VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU“, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-010669 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 065-168938, se v části vymezené namítanými skutečnostmi týkajícími se podmínek stanovených v části 3 zadávací dokumentace, konkrétně v článcích 2.15, 9.7, 9.9, 9.11 a 9.12 původního znění závazného návrhu rámcové dohody, podle ustanovení § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť jmenovaný zadavatel zrušil přezkoumávané úkony, když znění předmětných článků závazného návrhu rámcové dohody změnil či zrušil.

II.

Návrh navrhovatele – ASE, s.r.o., IČO 47536586, se sídlem Sadová 95, 250 65 Líbeznice - Bořanovice – ze dne 9. 7. 2021 se ve zbývajících částech (tj. částech vymezených skutečnostmi týkajícími se podmínek stanovených v části 3 zadávací dokumentace, konkrétně v článcích 3.9, 3.10 a 5.4 závazného návrhu rámcové dohody a v části 1 zadávací dokumentace, konkrétně v článku 4, a v části týkající se postupu zadavatele při vyřizování námitek a nemožnosti zúčastnit se zadávacího řízení se změněnými zadávacími podmínkami) podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť v těchto částech návrhu nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

 

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 7. 2021 společností Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., IČO 24225029, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)[1] jednací řízení s uveřejněním za účelem uzavření rámcové dohody „DODÁVKY VYPÍNAČŮ SF6 123 KV VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STOLIČEK) A UVEDENÍ DO PROVOZU”. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 3. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 4. 2021 pod ev. č. zakázky Z2021-010669 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 065-168938 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Zadavatel se při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením nechal ve smyslu § 43 zákona smluvně zastoupit společností ČEZ, a. s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4. 

3.             V článku 4 „Předmět Veřejné zakázky“ části 1 zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení (POKYNY PRO DODAVATELE PRŮBĚH ZADÁVAÍCHO ŘÍZENÍ), konkrétně v čl. 4.1, je uvedeno, že „[p]ředmětem veřejné zakázky jsou Dodávky vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu.“ V článku 4.2 je potom uvedeno, že „[p]řesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v části 4 této Zadávací dokumentace. Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích veřejných zakázek na poskytování dodávek vypínačů SF6 123 KV včetně nosných konstrukcí (stoliček) a uvedení do provozu. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně třemi Účastníky. Jednotlivé Veřejné zakázky budou zadávány na základě Rámcové dohody, a to s obnovením soutěže ve smyslu § 132, odst. 3, písm. a) ZZVZ.“

4.             Zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádostí o účast do 17. 5. 2021, 10 hod.

5.             Navrhovatel – ASE, s.r.o., IČO 47536586, se sídlem Sadová 95, 250 65 Líbeznice - Bořanovice (dále jen „navrhovatel“) – podal dne 14. 6. 2021 zadavateli nedatované námitky (dále jen „námitky“). Námitky směřovaly proti zadávacím podmínkám předmětného zadávacího řízení v jejich původním znění (před provedením změn Dodatkem č. 1 k zadávací dokumentaci). Navrhovatel se v námitkách domáhal zrušení zadávacího řízení a změny námitkami napadených zadávacích podmínek a zahájení nového zadávacího řízení.

6.             Zadavatel námitky „Rozhodnutím zadavatele o námitkách proti zadávací dokumentaci“ ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) jako nedůvodné odmítl podle § 245 odst. 2 zákona. V rozhodnutí o námitkách zadavatel uvedl, že shledal, že zadávací podmínky byly nastaveny v souladu se zásadami zadávacího řízení i objektivními požadavky zadavatele. Dále uvedl, že i přes tuto skutečnost zadavatel provede dílčí úpravy formulací uvedených výhrad změn závazku (tak jak je uvedl v rozhodnutí o námitkách). Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 29. 6. 2021.

7.             Zadavatel Dodatkem číslo 1 k zadávací dokumentaci (dále též jen „dodatek č. 1“), který uveřejnil na profilu zadavatele[2] dne 9. 7. 2021, provedl změnu původních zadávacích podmínek uveřejněných dne 1. 4. 2021 tamtéž. Lhůta pro podání předběžných nabídek byla dodatkem č. 1 prodloužena do 22. 7. 2021, 10 hod.

8.             Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím o námitkách neztotožnil, podal dne 9. 7. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Navrhovatel svým návrhem napadá v prvé řadě některé zadávací podmínky zadávacího řízení
a dále napadá rozhodnutí o námitkách. Navrhovatel v podrobnostech odkazuje na obsah podaných námitek. Úřad proto na tomto místě vychází rovněž z obsahu námitek.

10.         Navrhovatel konkrétně napadá články 2.15, 3.9, 3. 10, 5.4, 9. 7, 9.9, 9. 11 a 9.12 části 3 zadávací dokumentace (NÁVRH RÁMCOVÉ DOHODY) a čl. 4 části 1 zadávací dokumentace (POKYNY PRO DODAVATELE PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ).

11.         Dle navrhovatele jsou zadávací podmínky diskriminační, netransparentní, obsahují neurčitá ustanovení, která zadavateli fakticky umožňují obcházet zákon a přes provedení zadávacího řízení zadat veškeré poptávané plnění preferovanému dodavateli a dále obsahují ustanovení, pro které nebylo možné se předmětného zadávacího řízení účastnit. Zadávací podmínky dle navrhovatele totiž neumožňují dodavatelům podat řádnou a objektivně ocenitelnou nabídku, umožňují zadavateli provádět v průběhu trvání smluvního vztahu podstatné změny této smlouvy v rozporu s § 222 zákona a umožňují netransparentně měnit původní podmínky veřejné zakázky po podání nabídek jednotlivými účastníky.

12.         Navrhovatel uvádí, že pro nezákonnost zadávacích podmínek nepodal žádost o účast a zadávací řízení bude dle něj z uvedených důvodů zrušeno.

13.         V části IV. „Podmínky, které zadavateli umožňují obcházet ZZVZ“ návrhu jsou namítány skutečnosti týkající se zadávacích podmínek stanovených v čl. 2.15, 9.9, 9.11 a 9.12 návrhu rámcové dohody, které upravují výhrady změn závazku ze smlouvy. 

14.         Podle navrhovatele všechny vyhrazené změny zásadním způsobem mění základní parametry smluvního vztahu, přičemž jejich užití není vázáno na žádnou objektivní skutečnost, ale pouze na rozhodnutí či potřebu jedné ze smluvních stran. Dle platných právních předpisů přitom změny, které se dotýkají základních parametrů smluvního vztahu a není je možné předem jednoznačně definovat, jednoznačně nespadají pod pojem vyhrazená změna závazku, ale je nutné je řešit v novém zadávacím řízení.

15.         Navrhovatel poukazuje na to, že dle § 131 odst. 5 zákona zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu podmínek uvedených v rámcové dohodě ani při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody a na to, že dle § 100 odst. 1 zákona je podmínkou pro možnost vyhradit si v zadávací dokumentaci změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, že jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

16.         Pokud jde o článek 9.9 návrhu rámcové dohody v původním znění (před provedením změny zadávací dokumentace dodatkem č. 1), dle navrhovatele je vymezení zde upravené vyhrazené změny závazku neurčité a netransparentní, když podmínky pro provedení vyhrazené změny závazku jsou vymezeny natolik obecně, že umožňují vyhrazenou změnu realizovat výhradně na základě subjektivního rozhodnutí zadavatele. Jedinou podmínkou, která musí být pro možnost provedení dané vyhrazené změny splněna, je dosažení blíže nedefinovaného technologického pokroku, který umožní zlepšení některého ze stanovených technických parametrů zboží. Vzhledem k počtu definovaných technických parametrů a vzhledem k délce trvání rámcové dohody je dle navrhovatele jisté, že v průběhu trvání smlouvy k definovanému technickému pokroku dojde, přičemž to umožní zadavateli nerespektovat ceny nabízené účastníky v rámci zadávacího řízení, naopak mu je umožní na základě opět blíže nespecifikovaného odůvodnění ze strany vybraných dodavatelů libovolně zvýšit, což dle navrhovatele následně ve vazbě na možnost výběru skutečného dodavatele postupem dle čl. III návrhu rámcové dohody na základě jiných než cenových kritérií v podstatě činí z hlediska stanovení závazných cen zadávací řízení zbytečným.

17.         Zadavatel přitom dle navrhovatele nijak nedefinuje možný rozsah navýšení ceny (např. ve vazbě na úsporu provozních nákladů zadavatele aplikací nové technologie) a způsob jeho výpočtu. Vzhledem k absenci metodiky určení ceny technologicky vyspělejších dodávek přitom není ani možné provést ze strany kontrolních orgánů žádné zpětné ověření správnosti postupu zadavatele, což činí řízení netransparentním. Možnost zásadního navýšení nabídkových cen bez omezení a bez stanovení jakýchkoliv pravidel je dle navrhovatele obcházením zákazu uvedeného v § 222 odst. 3 písm. b) zákona.

18.         Dle navrhovatele tak zadavatel vyjímá plnění z režimu veřejných zakázek a přesouvá jej do oblasti soukromoprávní kontraktace, když v případě technologického pokroku je cena plnění určována výhradně na základě obchodní dohody zadavatele a dodavatele, nikoliv na základě výsledku zadávacího řízení. Obdobný efekt přitom dle navrhovatele mají rovněž zadávací podmínky stanovené v čl. 2.15, 9.11 a 9.12 návrhu rámcové dohody.

19.         Pokud jde o článek 2.15 návrhu rámcové dohody v původním znění (ve znění před provedením jeho změny dodatkem č. 1), dle navrhovatele jsou jak obsah zde upravené vyhrazené změny závazku, tak podmínky pro změnu stanoveny velmi obecně, a proto nejednoznačně. Provedení vyhrazené změny není vázáno na žádnou předem definovanou a objektivně určitelnou událost, když závisí výhradně na subjektivním posouzení zadavatele, zda nastala či naopak nenastala „akutní provozní potřeba“, přičemž dodavatelé, ani kontrolní orgány nemají žádnou možnost, jak tuto skutečnost nezávisle ověřit.

20.         Z hlediska podmínek pro provedení změny zadavatel stanoví pouze odkazem na čl. III smlouvy základní procesní rámec, tj. způsob oslovení účastníků rámcové dohody, avšak již dále naprosto nedefinuje další klíčové parametry pro provedení vyhrazené změny závazku, jako jsou určení ceny plnění, stanovení technických podmínek poptávaného plnění a objektivní ověření jejich plnění apod.

21.         Z hlediska obsahového zadavatel stanoví pouze, že se bude vždy jednat o VYPÍNAČE SF6 123 KV. Zadavatel nedefinuje další obsahové parametry jako je množství zboží, které je možné poptat na základě vyhrazené změny závazku či dodací podmínky.

22.         Článek 2.15 návrhu rámcové dohody dle navrhovatele umožní poptávat široké spektrum naprosto rozdílných zařízení ve zcela neomezeném rozsahu a na základě předem neznámých podmínek. Takový postup je dle navrhovatele v rozporu s § 100 zákona a zásadou transparentnosti.

23.         Netransparentnost postupu zadavatele v tomto ohledu je přitom dle navrhovatele dále podpořena čl. 3.9 návrhu rámcové dohody, ze kterého navrhovatel dovozuje, že ve skutečnosti nebude v případě uváděné vyhrazené změny závazku postupem dle čl. III návrhu provedena soutěž mezi účastníky rámcové dohody, neboť zadavatel má úplnou kontrolu nad tím, aby podmínky pro provedení takové soutěže mohl přizpůsobit potřebám předem preferovaného dodavatele (zadavatel může jednostranně případ od případu určit hodnotící kritéria pro výběr dodavatele pro konkrétní kupní smlouvu).  V důsledku toho, že dodavatelé předem naznají hodnotící kritéria pro výběr v soutěži mezi účastníky rámcové dohody, na základě které má docházet k uzavírání kupních smluv, nemohou tomu dle navrhovatele přizpůsobit svoje nabídky v zadávacím řízení. Výběr dodavatele pro uzavření kupní smlouvy bude vždy probíhat na základě postupu dle čl. III rámcové dohody, kde si zadavatel výslovně vyhradil použití jakýchkoliv myslitelných kritérií pro výběr. Uvedená skutečnost dle navrhovatele může odradit dodavatele od podání žádostí o účast.  

24.         Podle navrhovatele je třeba v souladu se zákonem zadávat „atypické a další typy zboží“ v novém zadávacím řízení.

25.         Pokud jde o článek 5.4 návrhu rámcové dohody, navrhovatel sice považuje změnu závazku za vymezenou jednoznačně, nicméně považuje její obsah za fakticky a zejména ve vazbě na čl. 9.9 a 9.11 v původním znění (před provedením změny zadávací dokumentace dodatkem č. 1) za diskriminační. Podle navrhovatele uvedená podmínka v praxi znamená, že při každoroční inflaci např. 2 % „bude zadavatelem ‚nepreferovaný‘ dodavatel nucen dodávat v posledních letech trvání smlouvy zboží se značnými ztrátami (jen inflace sníží rentabilitu o více nežli 11 %), zadavatelem preferovaný dodavatel na základě oznámení o ukončení výroby původního modelu a aktivaci čl. 9.11 smlouvy může dosáhnout dokonce navýšení ceny a celkové rentability dodávek bez ohledu na inflaci.“ Takový postup není dle navrhovatele transparentní, neboť umožňuje zadavateli rozdílný přístup k jednotlivým dodavatelům výhradně na základě jeho subjektivních preferencí. Zadavatel by dle navrhovatele měl jakoukoliv možnost navýšení nabídkové ceny pro všechny dodavatele vázat výhradně na kalkulovatelné objektivní skutečnosti, aby bylo zajištěno, že nedojde k nerovnému zacházení s jednotlivými dodavateli, v opačném případě není podmínka stanovená v čl. 5.4 návrhu rámcové dohody v souladu se zásadou rovného zacházení.

26.         Pokud jde o článek 9.7 návrhu rámcové dohody v původním znění (ve znění před provedením změny dodatkem č. 1), podle navrhovatele představuje toto ustanovení nedůvodnou překážku účasti dodavatelů v zadávacím řízení, neboť dodavatelé by se museli vzdát technologického know-how a ochrany svých technických řešení, když dle uvedeného článku návrhu rámcové dohody souhlasí s uveřejněním mj. technických výkresů zboží – svého obchodního tajemství (chráněných detailů o technické konstrukci jejich zařízení). Navrhovatel je názoru, že k řádnému užití dodávaných zařízení by postačovalo zpřístupnění odpovědným pracovníkům zadavatele. Povinný souhlas se zveřejněním detailního technického popisu nabízeného řešení vč. explicitního souhlasu se zveřejněním technických výkresů dle navrhovatele diskriminuje dodavatele, kteří nehodlají zpřístupnit detaily svého technického řešení.

27.         Navrhovatel v reakci na tvrzení zadavatele v rozhodnutí o námitkách o omezení přístupu (spravovaným systémem registrace) k předmětných uveřejňovaným informacím na interní zaměstnance a společnosti, které pro zadavatele projektují a realizují akce stavebního programu, uvedl, že toto tvrzení neodpovídá znění daného článku návrhu rámcové dohody, ve kterém je jasně a jednoznačně vyžadováno „zveřejnění“ technického know-how dodavatelů, nikoli jeho zpřístupnění úzkému okruhu osob, které s tímto know-how potřebují pracovat. Navrhovatel uvádí, že údajné omezení tohoto zveřejnění na portál www.standardy.cezdistribuce.cz není nikde v zadávací dokumentaci obsaženo, zadavatel jej poprvé uvedl až v rámci rozhodnutí o námitkách, navrhovatel, ani jiní dodavatelé tedy fakticky s takovým omezením nemohli počítat.

28.         Dle navrhovatele bezdůvodná podmínka zveřejnění dle v článku 9.7 návrhu rámcové dohody nepředstavuje ve vztahu k potřebám zadavatele přidanou hodnotu, avšak brání mnoha dodavatelům v účasti v zadávacím řízení, neboť vytváří rizika s touto účastí spojená. Navrhovatel tuto podmínku považuje za rozpornou se zásadou zákazu diskriminace. Navrhovatel uvedl, že mu tato podmínka bránila v podání žádosti o účast.

29.         Pokud jde o článek 9.11 návrhu rámcové dohody v původním znění (ve znění před provedením jeho změny dodatkem č. 1), navrhovatel nepovažuje změnu závazku za vymezenou jednoznačně, když obsah této změny je vymezen velmi vágně (nový typ splňující technické požadavky) a podmínky pro provedení této změny zcela závisí na jednostranném rozhodnutí dodavatele o ukončení výroby určitého zařízení. Nejedná se o tedy objektivní skutečnost. Zadavatel výslovně stanoví, že dojde k novému určení ceny dodávaných zařízení bez vazby na obsah nabídek dodavatelů v rámci zadávacího řízení. Dodavatelům je tak dána možnost skrze uvedenou výhradu iniciovat přecenění jimi dodávaného plnění. Navrhovatel je názoru, že pokud je dodavatelům dána možnost na základě jejich obchodního rozhodnutí o ukončení výroby určitého typu zařízení dosáhnout změny jimi nabízené ceny, stává se zadávací řízení zbytečným, neboť podmínky dodávek budou stanoveny na základě dvoustranného jednání zadavatele a jednoho z dodavatelů, a nikoliv na základě obsahu nabídek účastníků zadávacího řízení.

30.         Pokud jde o článek 9.12 návrhu rámcové dohody v původním znění (před provedením změny zadávací dokumentace dodatkem č. 1), navrhovatel nepovažuje definici této vyhrazené změny za jednoznačnou, když zadavatel nestanoví, jaké technologické řešení bude v případě zákazu plynu SF6 preferovat.

31.         Dále navrhovatel v návrhu, popř. v odkazovaných námitkách napadá zadávací podmínky stanovené v čl. 3.9, 3.10 návrhu rámcové dohody a v článku 4 části 1 zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení, v případě kterých spatřuje vady úpravy postupu zadání dílčích zakázek na základě rámcové dohody.

32.         V souvislosti s čl. 3.9 návrhu rámcové dohody navrhovatel uvádí, že bez ohledu na vztah
k vyhrazeným změnám závazku, je tato konstrukce sama o sobě porušením zásady transparentnosti a porušením povinnosti zadavatele stanovit zadávací podmínky
v podrobnostech nutných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení. Zadavatel si dle navrhovatele vyhradil možnost vybrat si skutečného poskytovatele jednotlivých plnění na základě zcela neomezené a dodavatelům předem neznámé množiny hodnotících kritérií, což mj. umožní zadavateli pro každou dodávku vybrat takové hodnotící kritérium, které bude stranit předem určenému dodavateli.

33.         Navrhovatel uvádí k čl. 3.9 návrhu rámcové dohody ve spojení s čl. 3.10 návrhu rámcové dohody a částí článku 4 části 1 zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení, ve kterém je stanoveno mj., že zadavatel není povinen výzvou k podání nabídek oslovit všechny účastníky rámcové dohody a že v případě rozdělení plnění dle kupní smlouvy na více částí, mohou být jednotlivé části příslušného plnění mohou zadány různým prodávajícím, že zadavatel „konstrukcí procesního postupu výběru prodávajícího, s nímž bude uzavřena kupní smlouva, postupuje zcela netransparentně, jelikož má možnost libovolně měnit pravidla pro výběr nebo hodnocení nabídek účastníků, kteří podají více nabídek do více částí, a odlišně pro různé části, a de facto tak předem rozhodnout o tom, s kým bude kupní smlouva podepsána, čímž dochází k popření účelu vypsání veřejné zakázky.“

34.         Dále navrhovatel spatřuje pochybení zadavatele při vyřizování námitek v tom, že nepřistoupil k navrhovatelem v námitkách navrhovanému zrušení zadávacího řízení pro nezákonnost zadávacích podmínek (které mj. navrhovateli neumožňovaly řádnou účast v zadávacím řízení) a opětovnému zahájení zadávacího řízení s upravenými zadávacími podmínkami, a to v situaci, kdy námitky navrhovatele odmítl, ale v případě některých námitkami napadených zadávacích podmínek současně uznal jejich nedostatečnou transparentnost a uvedl, že je změní nebo odstraní. Uvedené nepřijetí opatření k nápravě v podobě zrušení zadávacího řízení má mít za následek nedůvodnou diskriminaci navrhovatele a dalších případných zájemců o účast v zadávacím řízení, kteří v důsledku nezákonně nastavených zadávacích podmínek nepodali žádost o účast, oproti dodavatelům, kteří žádost o účast podali a nyní budou soutěžit o uzavření rámcové dohody za jiných (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast napravených) zadávacích podmínek, na které však dodavatelé, kteří nepodali žádost o účast, již nemohou reagovat – zúčastnit se zadávacího řízení. Takový postup považuje navrhovatel rovněž za netransparentní, neboť k plnění bude docházet za jiných než původních (před lhůtou pro podání žádostí o účast stanovených) zadávacích podmínek.

35.         Navrhovatel je názoru, že možnost zúčastnit se zadávacího řízení s upravenými zadávacími podmínkami mají mít všichni potenciální dodavatelé, nikoli pouze dodavatelé, kteří i přes nezákonně nastavené původní zadávací podmínky podali žádost o účast. Pokud zadávací podmínky obsahují ustanovení, která představují bezdůvodnou překážku hospodářské soutěži, když mohou některým dodavatelům objektivně zabránit v účasti v zadávacím řízení, není poté co již byly podány žádosti o účast dle přesvědčení navrhovatele možné toto diskriminační jednání napravit jiným způsobem nežli zrušením zadávacího řízení a jeho opětovným vyhlášením, neboť žádné jiné nápravné opatření nezajistí možnost účasti v zadávacím řízení všem potenciálním zájemcům o plnění veřejné zakázky, kteří byli jednáním zadavatele poškozeni. Zrušení zadávacího řízení umožní, aby mohli žádost o účast a následně nabídku za transparentně vymezených podmínek podat všichni dodavatelé.

36.         Navrhovatel v reakci na tvrzení zadavatele v rozhodnutí o námitkách o možnosti navrhovatele podat žádost o účast v zadávacím řízení za původních zadávacích podmínek a následně se domáhat upřesnění zadávacích podmínek, které by shledával jako nevýhodné, popř. nevhodně nastavené, poukazuje na to, že dodavatelé takto postupující si nemohou být jisti, že zadavatel k jimi požadované úpravě zadávacích podmínek přistoupí. Dodavatelé se v takovém případě vytavují riziku, že vynaloží nemalé náklady na podání žádosti o účast, případně závazné nabídky, a následně budou nuceni veřejnou zakázku plnit za podmínek, které nemohou akceptovat.

37.         Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení, neboť zadávací podmínky nejsou v souladu se zákonem a žádné jiné nápravné opatření nezajistí, aby se zadávacího řízení mohli za rovných a transparentních podmínek účastnit všichni potenciální dodavatelé. Dále navrhovatel navrhuje, aby Úřad rozhodl, že se zadavatel dopustil přestupku, když v rozporu s § 100 zákona nepopsal vyhrazené změny závazků v podrobnostech, které zákon vyžaduje a dále rozhodl, že se zadavatel dopustil přestupku, když v rozporu s § 6 zákona, konkrétně v rozporu se zásadou transparentnosti a v rozporu se zásadou zákazu diskriminace stanovil zadávací podmínky takovým způsobem, který odporuje zákonu a neumožňuje dodavatelům řádné podání jejich nabídek, a to jen proto, aby následně tyto podmínky pro vybranou skupinu dodavatelů v rámci rozhodnutí o námitkách zrušil (resp. avizoval jejich zrušení).

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

38.         Dnem 9. 7. 2021, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

39.         Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

40.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-23418/2021/536/GHo ze dne 13. 7. 2021.

41.         Dne 19. 7. 2021 Úřad obdržel dokumentaci o zadávacím řízení a vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele“).

Vyjádření zadavatele

42.         Zadavatel uvádí, že podmínky zadávacího řízení, vč. podmínek rámcové dohody, jakož i postup zadavatele v zadávacím řízení, jsou v souladu se zákonem, a není tedy důvod, pro který by bylo namístě uložit nápravné opatření. Vzhledem k zákonnosti postupu zadavatele se zadavatel nemohl dopustit přestupku. K tomu dále zadavatel dodává, že návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele není navrhovatel oprávněn domáhat se rozhodnutí o spáchání přestupku.

43.         Zadavatel s tvrzeními navrhovatele nesouhlasí. Tvrzení navrhovatele považuje za dílem nesprávná a dílem za bezpředmětná.

44.         K výhradám změn závazku stanoveným v původním znění čl. 2.15, 9.9, 9.11, 9.12 návrhu rámcové dohody zadavatel uvádí, že navrhovatel ve své argumentaci vychází ze znění zadávacích podmínek před jejich změnou provedenou dodatkem č. 1, který byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 9. 7. 2021.

45.         Ke všem vyhrazeným změnám závazku dle § 100 odst. 1 zákona zadavatel uvedl, že byly zadavatelem učiněny zcela v souladu se zákonem a není pravda, že by výhrady umožňovaly zadavateli na základě jeho jednostranného rozhodnutí měnit technické parametry dodávaného plnění a jeho cenu. Případná aplikace některé z výhrad změny závazku je vždy vázána na objektivní a jasně dané (nyní nepředvídatelné) okolnosti; zadavatelem učiněné výhrady změn závazku tedy neumožňují libovůli zadavatele.

46.         Pokud jde o článek 9.9 návrhu rámcové dohody zadavatel uvádí, že tento článek byl dodatkem č. 1 z návrhu rámcové dohody bez dalšího vypuštěn. Argumentace navrhovatele směřující právě proti čl. 9.9 návrhu rámcové dohody je tedy dle zadavatele s ohledem na stávající znění návrhu rámcové dohody bezpředmětná.

47.         Pokud jde o článek 2.15 návrhu rámcové dohody, zadavatel považuje argumentaci navrhovatele směřující proti původnímu znění tohoto článku návrhu rámcové dohody za bezpředmětnou, a to s ohledem na změnu tohoto článku provedenou dodatkem č. 1.

48.         Zadavatel je názoru, že aktuální stanovení výhrady změny závazku v daném článku zcela vyhovuje podmínkám § 100 odst. 1 zákona, neboť jsou z ní zcela jednoznačně zřejmé podmínky pro tuto změnu i její obsah. Všechny podmínky plnění nemusí být detailně vymezeny, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a vyhrazená změna se týká technických podmínek plnění. O zákonnosti vymezení předmětné výhrady přitom svědčí též konstantní rozhodovací praxe Úřadu. Zadavatel poukázal na rozhodnutí Úřadu ze dne 4. 3. 2021, sp. zn.: ÚOHS-S0005/2021/VZ, č. j.: ÚOHS- 08100/2021/500/AIv.

49.         Zadavatel uvádí, že v aktuálním článku 2.15 návrhu rámcové dohody srozumitelně seznámil dodavatele s možností, že v důsledku objektivních a nyní nepředvídatelných lokálních specifik konkrétních staveb nebo v případě odstraňování havárií na konkrétních stavbách vyvstane potřeba upravit dílčí (ve vztahu k předmětu plnění relativně nepodstatné) technické parametry dodávaného vypínače SF6 oproti parametrům uvedeným v technické specifikaci dle rámcové dohody, s tím, že na takové plnění proběhne soutěž dle rámcové dohody. Změna je navázána na konkrétní objektivní a prokazatelné okolnosti. Nyní specifikované požadavky na předmět plnění odpovídají skutečným (dosavadním) potřebám zadavatele. Rámcová dohoda má přitom platit po dobu 6 let. Zadavateli tudíž nelze klást k tíži, že v době zadávacího řízení nemá bližší informace, jaká specifika konkrétních staveb lze očekávat a jak by tato měla dopadat do detailních (dílčích) technických parametrů plnění.

50.         Pokud jde o článek 9.11 návrhu rámcové dohody, zadavatel považuje argumentaci navrhovatele směřující proti původnímu znění tohoto článku návrhu rámcové dohody za bezpředmětnou, a to s ohledem na změnu tohoto článku provedenou dodatkem č. 1, v jejímž důsledku již (mimo jiné) nemůže mít aplikace vyhrazené změny závazku jakýkoli dopad do ceny plnění.

51.         Zadavatel je názoru, že aktuální stanovení výhrady změny závazku v daném článku zcela vyhovuje podmínkám § 100 odst. 1 zákona, neboť jsou z ní zcela jednoznačně zřejmé podmínky pro tuto změnu i její obsah. Všechny podmínky plnění nemusí být detailně vymezeny, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a vyhrazená změna se týká technických podmínek plnění.

52.         Zadavatel uvádí, že v aktuálním článku 9.11 návrhu rámcové dohody srozumitelně seznámil dodavatele s možností, že v případě, že výrobce předmětného zařízení (ať již je jím dodavatel či nikoli) v důsledku technické modernizace a inovace v budoucnu nahradí v rámci svého výrobního programu dodávaný (sjednaný) typ zařízení (vypínače SF 6) zařízením novým – nástupnickým – je možné, aby původně dodávaný typ zařízení byl nahrazen zařízením nástupnickým. Nový typ plnění (vypínač SF 6) musí bezezbytku plnit technické parametry původního typu, které jsou uvedeny v příslušných technických specifikacích tvořících přílohu č. 1 rámcové dohody, a musí být dodáván za stejnou cenu. Nedojde tedy k navýšení ceny zařízení.

53.         Zadavatel přitom v aktuálním článku 9.11 návrhu rámcové dohody jednoznačně specifikoval podmínky možné změny závazku: (i) výrobce dodávaného zařízení přestane v důsledku technické modernizace a inovace vyrábět konkrétní zařízení, (ii) v důsledku toho ztratí dodavatel schopnost dodávat zařízení dle přílohy č. 1 rámcové dohody (tj. původní typ), (iii) nový typ zařízení bezezbytku plní technické parametry původního typu dle přílohy č. 1 rámcové dohody, a (iv) nový typ nesmí být dražší než typ původní.

54.         Zadavatel možnou změnou závazku stanovuje z opatrnosti, aby zamezil vzniku situace,
kdy v důsledku změny výrobního programu výrobce předmětného zařízení nebude dodavatel schopen dodat přesně to zařízení, které bude uvedeno v rámcové dohodě, byť by byl za stejných podmínek (technických či cenových) schopen dodat jiný – nástupnický – typ téhož zařízení.

55.         Pokud jde o článek 9.12 návrhu rámcové dohody zadavatel uvádí, že tento článek byl dodatkem č. 1 z návrhu rámcové dohody bez dalšího vypuštěn. Argumentace navrhovatele směřující právě proti čl. 9.12 návrhu rámcové dohody je tedy dle zadavatele s ohledem na stávající znění návrhu rámcové dohody bezpředmětná.

56.         Pokud jde o vady úpravy postupu zadání dílčích zakázek na základě rámcové dohody,
dle zadavatele ustanovení čl. III návrhu rámcové dohody vymezují podmínky a kritéria (procesní postup) výběru dodavatele, kterému bude ta která dílčí zakázka dle rámcové dohody zadána jasně a srozumitelně a v souladu s § 169 odst. 2 zákona, přičemž na ustanovení čl. 3.9 je třeba pohlížet v kontextu ostatních ustanovení. S odkazem na § 169 odst. 2 zákona zadavatel uvádí, že je na zadavateli, jakým způsobem podmínky a kritéria pro zadávání dílčích zakázek v rámcové dohodě vymezí.

57.         Rámcová dohoda vymezuje způsob zahájení soutěže o dílčí zakázku (odesláním výzvy), požadavky na zpracování a podávání nabídek, postup při jejich hodnocení a další podmínky soutěží na dílčí plnění. Pokud jde o hodnotící kritéria v rámci soutěže o dílčí plnění, zadavatel stanovil, že nabídky na dílčí plnění budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny nebo i jiných kritérií ekonomické výhodnosti nabídky, s tím, že detailní informace budou obsaženy ve výzvě k podání dílčí nabídky dle rámcové dohody. Takové vymezení podmínek a kritérií pro zadávání dílčích zakázek dle rámcové dohody považuje zadavatel za souladné s § 169 odst. 2 zákona.

58.         Pokud jde o článek 9.7 návrhu rámcové dohody, zadavatel považuje argumentaci navrhovatele směřující proti původnímu znění tohoto článku návrhu rámcové dohody za bezpředmětnou, a to s ohledem na změnu tohoto článku provedenou dodatkem č. 1.

59.         Smyslem a účelem již původního čl. 9.7 návrhu rámcové dohody dle zadavatele bylo zajistit si podklady a dokumenty potřebné pro projektování, výstavbu a provozování distribuční soustavy. Takto získané podklady a dokumenty jsou přitom prostřednictvím webových stránek zadavatele (portálu „Standardy“) sdíleny s interními zaměstnanci a smluvními partnery zadavatele, kteří pro zadavatele projektují a realizují akce stavebního programu. Dané dokumenty nejsou a nikdy neměly být skrze webové stránky zadavatele zpřístupněny široké veřejnosti. Pokud zadavatel v čl. 9.7 návrhu rámcové dohody v původním znění zmínil souhlas s „uveřejněním“ daných dokumentů na webových stránkách zadavatele (Kupujícího), pak se dle zadavatele jednalo o „uveřejnění“ ve smyslu jejich zpřístupnění zaměstnancům a smluvním partnerům zadavatele, kteří ke své činnosti dané dokumenty potřebují, prostřednictvím webových stránek zadavatele (Kupujícího). Aby čl. 9.7 návrhu rámcové dohody nevyvolávalo žádné pochybnosti, zadavatel upravil (zpřesnil dle původního smyslu a účelu) v souladu s ustanovením § 61 odst. 10 zákona formulaci daného článku.

60.         Pokud jde o postup zadavatele při vyřízení námitek zadavatel uvedl, že dospěl k závěru,
že podané námitky nejsou důvodné, a proto rozhodl o jejich odmítnutí. Zadavatel rozporuje,
že tvrzení navrhovatele, že by zadavatel námitky navrhovatele v podstatě uznal; uvedené tvrzení navrhovatele nemá oporu v odůvodnění rozhodnutí o námitkách ani v následných krocích zadavatele. Ke změnám v návrhu rámcové dohody provedené dodatkem č. 1, zadavatel uvádí, že nepopírá, že k provedení změn jej podnítily námitky navrhovatele, jejich smyslem a účelem nebylo přijmout nápravné opatření na základě důvodně podaných námitek (zadavatel nepovažuje námitky navrhovatele za důvodné).

61.         Dále zadavatel uvádí, že i kdyby připustil (což nečiní) nezákonnost některých podmínek rámcové dohody, vhodným a přiměřeným opatřením k nápravě takového stavu by nebylo zrušení celého zadávacího řízení. K nápravě takového stavu by zcela postačovala změna podmínek rámcové dohody, a to vzhledem k tomu, že v předmětném zadávacím řízení dosud neuplynula lhůta pro podání nabídek, jakož i vzhledem k tomu, že v jednacím řízení s uveřejněním lze dle § 61 odst. 10 zákona i v průběhu fáze jednání o předběžných nabídkách měnit a doplňovat zadávací podmínky, s výjimkou minimálních technických podmínek podle § 61 odst. 4 zákona (změny provedené dodatkem č. 1 se však minimálních technických podmínek nedotýkají).

62.         Dle zadavatele nelze v jeho postupu spatřovat diskriminaci navrhovatele či jiných dodavatelů či jiný rozpor se zákonem.

63.         Zadavatel dodává, že změna provedená dodatkem č. 1 se nedotýká kvalifikace, minimálních technických podmínek ani hodnotících kritérií a o provedené změně zadávacích podmínek byli účastníci prostřednictvím elektronického nástroje a profilu zadavatele informováni a byla jim poskytnuta lhůta pro úpravu, resp. prodloužena lhůta pro přípravu předběžné nabídky. Zároveň, provedená změna nemá – a s ohledem na ustanovení § 161 zákona a povahu zakázky (coby zakázky sektorové) ani nemůže mít – za následek nesplnění podmínek pro použití jednacího řízení s uveřejněním.

64.         Pokud jde o tvrzení navrhovatele týkající se nemožnosti účasti v zadávacím řízení, dle zadavatele je věcí rozhodnutí dodavatele, zda podá žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním i přes to, že má výhrady k podmínkám plnění veřejné zakázky (zde podmínkám rámcové dohody). Dodavatelé jsou si vědomi, resp. navrhovatel mohl a měl být vědom, že s ohledem na § 61 odst. 10 zákona mohou být zadávací podmínky měněny či doplňovány i po uzavření přístupu do zadávacího řízení (tj. po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast). Nemožnost zúčastnit se zadávacího řízení za aktuálních zadávacích podmínek (po úpravě provedené dodatkem č. 1) tak není způsobena tím, že by zadavatel postupoval nezákonně, nýbrž postupem navrhovatele, kterému fakticky původní zadávací podmínky v účasti nebránily.  

65.         Zadavatel prezentuje, jak mohl navrhovatel v dané situaci „obezřetněji“ postupovat, tak aby se nezbavil možnosti zúčastnit se zadávacího řízení za aktuálních zadávacích podmínek spočívající, ve stručnosti vyjádřeno, v tom, že podá žádost o účast v zadávacím řízení za původních zadávacích podmínek a bude se domáhat upřesnění zadávacích podmínek, které by shledával jako nevýhodné, popř. nevhodně nastavené. Zadavatel v této souvislosti poukazuje na to, že příprava žádosti o účast není administrativně ani finančně náročná a podat následně předběžnou nabídku navrhovatel není povinen. Zdůvodnění nepodání žádosti o účast navrhovatelem v důsledku výhrad k původním zadávacím podmínkám proto zadavatel považuje za účelové. Podmínky rámcové dohody se přitom netýkají kvalifikace, tj. nemají jakýkoli vliv na obsah žádosti o účast, resp. na schopnost dodavatele účastnit se předmětného zadávacího řízení ve fázi podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. Podmínky a požadavky týkající se kvalifikace navrhovatel nenapadá.

66.         Změny zadávacích podmínek provedené dodatkem č. 1 dle zadavatele nejsou povahou natolik zásadní, aby byly způsobilé ovlivnit zájem dodavatelů o účast v zadávacím řízení. Došlo ke změně především výhrad změn závazku dle § 100 odst. 1 zákona, které se případně uplatní až v budoucnu, a to jen tehdy, nastanou-li předpokládané (nejisté) okolnosti.

67.         Zadavatel rovněž poukazuje na to, že navrhovatel mohl a měl své námitky vznést již před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, popř. mohl jiným způsobem iniciovat upřesnění zadávacích podmínek, tak že mohlo dojít ke změně zadávacích podmínek ještě před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast.

Další průběh správního řízení

68.         Usnesením č. j. ÚOHS-24448/2021/536/JŠi ze dne 20. 7. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu
k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

69.         Usnesením č. j. ÚOHS-28700/2021/536/JŠi ze dne 24. 8. 2021 Úřad určil účastníkům správního řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

70.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-29133/2021/500/AIv ze dne 27. 8. 2021 Úřad z moci úřední nařídil podle § 61 odst. 1 správního řádu předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele

71.         Dne 31. 8. 2021 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k podkladům rozhodnutí, ve kterém zadavatel uvádí, že ze správního spisu plyne správnost názoru zadavatele o nedůvodnosti návrhu navrhovatele. Zadavatel dále stručně rekapituluje již dříve ve správním řízení uvedené důvody pro svůj závěr o souladu svého postupu se zákonem.  

Vyjádření navrhovatele

72.         Dne 9. 9. 2021 obdržel Úřad nedatované vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí.

73.         Podle navrhovatele zadavatel nepředložil žádné doklady ani argumenty, které by prokazovaly, že postup zadavatele je v souladu se zákonem. Zadavatel dle navrhovatele převážně opakuje argumenty uvedené již v rozhodnutí o námitkách, kdy podle navrhovatele podstata argumentace zadavatele spočívá v tom, že „byť jím původně stanovené zadávací podmínky jsou prokazatelně vadné, je zadavatel oprávněn je napravit v rámci již probíhajícího řízení a nezpřístupnit toto řízení jiným účastníkům nežli těm, kteří již podali žádost o účast.“ Navrhovatel opakuje, že takový postup nemůže být v souladu se základními zásadami zadávacího řízení.

74.         Navrhovatel se dále vyjadřuje k argumentaci zadavatele ve vyjádření k návrhu, kterou navrhovatel považuje za nekonzistentní a zjevně účelově nepravdivou.

75.         Navrhovatel se vyjadřuje konkrétně k bodům 16 a 18 vyjádření zadavatele k návrhu, přičemž v této souvislosti upozorňuje na podstatu vyhrazených změn závazku, které dle navrhovatele mají zásadní dopad na ekonomickou rovnováhu vztahu mezi zadavatelem a vybranými dodavateli, resp. dokonce znemožňují dodavateli rozpoznat, zdali je schopen splnit technické požadavky zadavatele, neboť tyto mohou být podle původního znění zadávací dokumentace kdykoliv libovolně měněny. Navrhovatel dále rozporuje tvrzení zadavatele, že navrhovatel nenapadá změny minimálních technických podmínek, neboť již v námitkách navrhovatel upozornil na skutečnost, že zadávací podmínky v čl. 9.12 návrhu rámcové dohody umožňují
i změny minimálních technických podmínek (změnu několika parametrů, které spadají do minimálních technických podmínek dle TSS poř. č. 4.43.). Navrhovatel k tomu doplňuje,
že zadavatel sice čl. 9.12 návrhu rámcové dohody odstranil, ale neumožnil na základě této změny účast v zadávacím řízení dodavatelům, kteří z důvodu nezákonných zadávacích podmínek nepodali žádost o účast v původním termínu.

76.         Dále se navrhovatel vyjadřuje k tvrzení zadavatele v bodě 55 vyjádření zadavatele k návrhu a opakuje svoji argumentaci. 

77.         Navrhovatel dále poukazuje na to, že z textu návrhu rámcové dohody a jejím výkladem lze dovodit, že zadavatel nemá výslovně stanovenou povinnost odeslat písemnou nabídku všem účastníkům a dle jeho uvážení nemusí jednoho či více účastníků po libovolnou dobu poptávat. Uvedené je dle navrhovatele potvrzeno v čl. 4.2 části 1 zadávací dokumentace, což je dle navrhovatele sice formálně v souladu s § 101 zákona, nicméně ve spojení s vágně nastavenými kritérii hodnocení, jejich váhami a možností nepoptávat některého z dodavatelů již vytváří takové podmínky, kdy zadavatel může výběr dodavatele ovlivnit do takové míry, že je soutěž vyloučena.

78.         Navrhovatel uzavírá, že „[z]zadavatel tedy sice formálně nezměnil minimální technické podmínky, ale odstranil ustanovení RD, které změnu minimálních tech. podmínek umožňovalo, což je bezpochyby rovněž jednání v rozporu se zákonem. Je přitom zcela prokazatelné, že právě toto pochybení, je jedno z těch, které navrhovatel již od počátku napadá.“

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

79.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí, zejména relevantních částí obdržené dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření účastníků řízení rozhodl výrokem I. tohoto rozhodnutí podle § 257 písm. i) zákona o zastavení řízení pro zrušení přezkoumávaných úkonů zadavatelem v částech týkajících se podmínek části 3 zadávací dokumentace čl. 2.15, 9.7, 9.9, 9.11 a 9.12 původního znění závazného návrhu rámcové dohody. Dále Úřad výrokem II. rozhodl o tom, že se návrh ve zbývajících částech podle § 265 písm. a) zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K postavení zadavatele

80.         Úřad se nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel v šetřeném případě spadá do některé z kategorií zadavatelů podle ustanovení § 4 zákona.

81.         Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151 zákona, včetně sektorových koncesí podle § 176 odst. 3 zákona, je zadavatelem také osoba uvedená v § 151 odst. 2 zákona.

82.         Podle ustanovení § 151 odst. 2 písm. a) zákona sektorovou veřejnou zakázkou je také veřejná zakázka, kterou zadává jiná osoba při výkonu relevantní činnosti, pokud relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva podle ustanovení § 152 zákona.

83.         Podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona zvláštními nebo výhradními právy jsou práva udělená příslušným orgánem veřejné moci na základě právního předpisu, jejichž obsahem je vyhrazení výkonu relevantních činností vymezených v ustanovení § 153 zákona jedné nebo více osobám a která podstatně ovlivňují možnost jiných osob vykonávat tuto činnost.

84.         Podle ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona se relevantní činností v odvětví elektroenergetiky pro účely zákona rozumí poskytování nebo provozování přenosové nebo distribuční soustavy podle jiného právního předpisu v souvislosti s výrobou, přenosem nebo distribucí elektřiny.

85.         Z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že předmětem podnikání zadavatele je mj. distribuce elektřiny.

86.         Z ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“), přičemž dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) bodu 1. energetického zákona se licence na distribuci elektřiny uděluje nejvýše na 25 let.

87.         Z webových stránek ERÚ (http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci) vyplývá, že zadavateli byla udělena licence č. 121015583 v oblasti distribuce elektřiny, a to od 1. 10. 2010. Současně z webových stránek zadavatele (https://www.cezdistribuce.cz/cs/informace-o-spolecnosti/zakladni-informace.html) vyplývá, že tento je provozovatelem distribuční soustavy na území několika krajů České republiky, přičemž hlavním cílem je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám.

88.         V článku 1.3 části 3 „Návrh rámcové dohody“ zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení (dále jen „návrh rámcové dohody“) je stanoveno, že „[s]mluvní strany prohlašují, že Rámcová dohoda je uzavřena za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a prováděcích právních předpisů, (…)“

89.         Vzhledem k tomu, že předmětem činnosti zadavatele je mj. distribuce elektřiny, přičemž tuto činnost vykonává na základě zvláštního práva, kterým je licence v oblasti distribuce elektřiny udělená ERÚ ve smyslu energetického zákona, a předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vypínačů SF6 123 KV za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy, a veřejná zakázka je tak zadávána v souvislosti s relevantní činností, jedná se o sektorovou veřejnou zakázku zadávanou jinou osobou (zadavatelem) při výkonu relevantní činnosti.

Relevantní ustanovení zákona

90.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

91.         Podle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

92.         Podle § 28 odst. 1 písm. d) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí žádostí o účast údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace.

93.         Podle § 36 odst. 1 zákona zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

94.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

95.         Podle § 36 odst. 7 zákona zadávací podmínky mohou být po zahájení zadávacího řízení změněny nebo doplněny, pouze stanoví-li tak tento zákon.

96.         Podle § 49 odst. 1 zákona zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné
a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s tímto zákonem. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu s tímto zákonem.

97.         Podle § 69 odst. 5 zákona po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí soulad kvalifikace účastníků zadávacího řízení a provede snížení počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111 zákona, pokud si tak vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v předběžném oznámení, kterým zahájil zadávací řízení. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání předběžných nabídek. Výzva k podání předběžných nabídek musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 

98.         Podle § 69 odst. 7 zákona zadavatel jedná s účastníky zadávacího řízení o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch zadavatele. V rámci jednání může být snižován počet předběžných nabídek, o nichž se bude jednat podle § 112 zákona, pokud si tak zadavatel vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v předběžném oznámení, kterým zahájil zadávací řízení.

99.         Podle § 69 odst. 10 zákona zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky, zejména technické podmínky, vyjma minimálních technických podmínek podle odstavce 4. O takové změně nebo doplnění zadávacích podmínek musí zadavatel účastníky zadávacího řízení písemně informovat a poskytnout jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek. Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat podmínky pro použití jednacího řízení s uveřejněním.

100.     Podle § 99 odst. 1 zákona zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

101.     Podle § 99 odst. 2 zákona pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

102.     Podle § 100 odst. 1 zákona zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

103.     Podle § 132 odst. 1 zákona pro postup v zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody, se použijí pravidla pro podlimitní nebo nadlimitní režim, není-li stanoveno v této části jinak.

104.     Podle § 169 odst. 2 zákona při výběru dodavatelů sektorových veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody zadavatel postupuje podle podmínek a kritérií stanovených
v rámcové dohodě. Ustanovení § 131 odst. 3, § 133 odst. 1 až 3, § 134 až 136 zákona se nepoužijí.

105.     Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí
o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

106.     Podle § 245 odst. 2 zákona pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

107.     Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě.

108.     Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Zjištěné skutečnosti

109.     V článku 4 „Předmět Veřejné zakázky“ části 1 zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení, konkrétně v čl. 4.2, je uvedeno mj.:

„Při zadávání veřejné zakázky na základě Rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody postupuje zadavatel, tak, že:

- písemně vyzve účastníky Rámcové dohody k podání nabídek na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, resp. ve výzvě k podání nabídek. V této výzvě bude mimo jiné uveden požadovaný počet a druh Zboží, vyžadovaný k dodání na základě Kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem/dodavateli

- tyto podmínky mohou být konkrétněji formulovány v samotné výzvě k podání nabídek, je-li to pro plnění veřejné zakázky nezbytné,

(…)

- není povinen výzvou k podání nabídek oslovit všechny účastníky Rámcové     dohody, blíže viz čl. III. Rámcové dohody,

(…)

- vzhledem k tomu, že v rámci postupu s obnovením soutěže dojde k uzavření kupní smlouvy,
tak Plnění dle zamýšlené Kupní smlouvy může být rozděleno na části. V takovém případě může zadavatel rozhodnout o omezení práva účastníka podat Nabídku na více takových částí, případně stanovit pravidla pro výběr nebo hodnocení nabídek účastníků, kteří podají nabídku do více takových částí odlišně pro různé části. Jednotlivé části příslušného plnění mohou být zadány různým Prodávajícím,

- zadavatel zadá veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody účastníku/účastníkům Rámcové dohody vybranému na základě hodnotících kritérií stanovených v zadávací dokumentaci, resp. ve výzvě k podání nabídek. Bude jimi ekonomická výhodnost nabídky – hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.“ 

110.     V článku 12 „ZMĚNY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK“ části 1 zadávací dokumentace, konkrétně v čl. 12.1, je uvedeno: „Případné změny nebo doplnění Zadávacích podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci budou provedeny Zadavatelem formou dodatku k Zadávací dokumentaci, který bude v souladu s § 99 ZZVZ uveřejněn na Profilu zadavatele. Zadávací dokumentace je vykládána ve znění následně vydaných dodatků a Dodavatelé/Účastníci jsou povinni se takovýmito dodatky řídit. (…).“

111.     V článku 1.2 návrhu rámcové dohody je stanoveno, mj. že rámcová dohoda „určuje postup při uzavírání jednotlivých Kupních smluv a jednotlivých Dílčích smluv (jak jsou tyto pojmy definovány níže). Veřejné zakázky na základě této Smlouvy budou zadávány postupem
s obnovením soutěže ve smyslu § 132, odst. 3, písm. a) ZZVZ, tak jak je uvedeno v článku III. této Smlouvy.

112.     V článku 2.1 návrhu rámcové dohody je stanoveno, že »[p]ředmětem této Rámcové dohody je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti Smluvní strany řídit při uzavírání a realizaci jednotlivých Kupních smluv uzavíraných na jejím základě a následných Dílčích smluv (dále i jako „objednávek“).«

113.     V článku 2. návrhu rámcové dohody je stanoveno, že „[j]ednotlivé Kupní smlouvy budou uzavírány v návaznosti na Nabídky, které Kupující obdrží v rámci postupu s obnovením soutěže ve smyslu § 132, odst. 3 písmeno a) ZZVZ, tak jak je uvedeno v článku III. této Smlouvy. Hodnotícím kritériem pro výběr daného Prodávajícího bude celková výše ceny za konkrétní dílčí předmět plnění, která bude určena za pomocí výše slev, které daný Prodávající nabídne oproti svému ceníku, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. (…)“

114.     V článku 2.3 návrhu rámcové dohody je stanoveno, že „[k]upní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě zboží v Kupní smlouvě uvedené
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zboží”) včetně požadované dokumentace, a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží. (…)“

115.     V článku 2.5 návrhu rámcové dohody je stanoveno mj., že „[j]ednotlivé Kupní smlouvy jsou naplňovány dílčími smlouvami (objednávkami), (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavíranými postupem dle čl. 2.7 této Smlouvy.“

116.     V článku 2.15 návrhu rámcové dohody v původním znění je stanoveno:

„Kupující si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ za následovně stanovených podmínek:

Předmětem dodávek dle této Smlouvy (resp. dle Kupní smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy – viz čl. 1.4 a 2.3 výše) je Zboží, typově uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. V průběhu platnosti Smlouvy může dojít k situaci, že Kupující v důsledku svých nenadálých akutních provozních potřeb bude potřebovat dodat i další typy Zboží odlišné od těch, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy (tj. další typy VYPÍNAČŮ SF6 123 KV, které v době uzavření smlouvy nebyly předmětem poptávky Kupujícího). Jedná se zejména o případy atypických a dalších typů Zboží, jejich potřebu Kupující v době uzavírání této Smlouvy neznal. Jedná se o typy, které technicky a předmětně přímo vychází ze zboží uvedeného v Příloze č. 1 (pozn. bude se vždy jednat o VYPÍNAČE SF6 123 KV). Na základě této výhrady může dojít k tomu, že Kupující by požadoval dodání těchto odlišných typů Zboží. V takovém případě bude Kupující při pořizování těchto dalších typů Zboží postupovat   v souladu s čl. III. této Smlouvy a bude proto adresovat všem prodávajícím z této Smlouvy výzvu – poptávku, která bude obsahovat náležitosti uvedené v čl. III. této Smlouvy. V této výzvě bude tedy zejména po technické stránce specifikován poptávaný typ Zboží a další nezbytné náležitosti spolu s termínem pro podání předběžných nabídek, termínem pro případné jednání nad podanými předběžnými nabídkami a další nezbytné náležitosti včetně hodnotících kritérií. Prodávající, kteří budou mít zájem o dodání poptávaného Zboží ve stanovené lhůtě podají předběžnou nabídku. Kupující následně vyhodnotí podané předběžné nabídky/nabídky podle toho, zda plní po technické stránce jeho požadavky a provede jejich hodnocení podle hodnotícího kritéria uvedeného ve výzvě. S vybraným Prodávajícím následně uzavře Kupní smlouvu, jejíž předmětem bude dodávka poptávaných typů Zboží dle výzvy Kupujícího.“  

117.     V článku III „Procesní postup výběru Prodávajícího, s nímž bude uzavřena KUPNÍ Smlouva“ návrhu rámcové dohody, konkrétně v čl. 3.9, je stanoveno: „Nabídky Účastníků budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria uvedeného ve Výzvě; bude jím buď nejnižší nabídková cena, nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka. V případě použití hodnotícího kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky budou Nabídky hodnoceny dle dílčích hodnotících kritérií uvedených rovněž ve Výzvě. Mezi dílčími hodnotícími kritérii mohou být mimo kritérium ceny i dodací lhůta, délka záruční doby, apod. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy mohou být v jednotlivých Výzvách stanovena odlišně. Jejich stanovení je vždy na úvaze zadavatele.“

118.     V článku III „Procesní postup výběru Prodávajícího, s nímž bude uzavřena KUPNÍ Smlouva“ návrhu rámcové dohody, konkrétně v čl. 3.10, je stanoveno: „Plnění dle zamýšlené Kupní smlouvy může být rozděleno na části. V takovém případě může zadavatel rozhodnout o omezení práva Účastníka podat Nabídku na více takových částí, případně stanovit pravidla pro výběr Účastníků, kteří podají nabídku do více takových částí. Jednotlivé části příslušného plnění mohou být zadány různým Prodávajícím.“

119.     V článku 5.1 návrhu rámcové dohody, je stanoveno: „Kupní ceny Zboží a cena za seřízení
a uvedení Zboží do provozu budou stanoveny dle ceníku Prodávajícího, který tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové dohody. Jednotková cena Zboží a cena za seřízení a uvedení Zboží do provozu nabízená Prodávajícími nemůže v Nabídce podané dle čl. 3.3 této Smlouvy překročit jednotkovou cenu uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy.“ 

120.     V článku 5.4 návrhu rámcové dohody, je stanoveno: „Smluvní strany si vyhradily změnu závazku ve smyslu § 100, odst. 1 ZZVZ – tj. možnost upravit výši smluvních cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (tj. cenu Zboží samotného i ceny za seřízení a uvedení Zboží do provozu)  během platnosti této Smlouvy o míru oficiálně stanovené roční inflace/deflace za uplynulý kalendářní rok, a to podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu, a to pouze v případě, že došlo za uplynutý kalendářní rok ke zvýšení/snížení míry inflace/deflace minimálně o 2,5 %“.

121.     V článku 5.5 návrhu rámcové dohody v původním znění, je stanoveno: „Další výhrady změny závazku ve smyslu § 100, odst. 1 ZZVZ, které mohou mít vliv na změnu kupní ceny jsou uvedeny v čl. 9.9 až 9.12 této Smlouvy.“  

122.     V článku 9.7 návrhu rámcové dohody v původním znění, je stanoveno: „Prodávající se zavazuje, že po podepsání Kupní smlouvy poskytne součinnost při vytváření katalogu zboží umístěného na webových stránkách Kupujícího. Za tímto účelem Prodávající předá nejpozději do 30 dní od účinnosti Kupní smlouvy v elektronické podobě zejména fotografie, technické výkresy, prohlášení o shodě, atesty, bezpečnostní listy, návody ke skladování a montáži, certifikáty a ostatní potřebné dokumenty, které se týkají dodávek dle příslušné Kupní smlouvy. Prodávající je povinen předat podklady formou CD (DVD) nebo jiným způsobem v elektronické podobě pro zavedení položek do webového dodavatelského portálu Kupujícího (v podrobnostech Příloha č. 6 této Rámcové dohody). Podklady musí být jednoznačně identifikovatelné pro danou položku a katalogové číslo v IS SAP uvedenou v Příloze č.  1 příslušné Kupní smlouvy. Prodávající souhlasí s jejich uveřejněním na webových stránkách Kupujícího.“

123.     V článku 9.9 návrhu rámcové dohody v původním znění, je stanoveno:

„Kupující si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ za následovně stanovených podmínek:

Dojde-li  během platnosti této Smlouvy v důsledku technické modernizace a inovace ke změně některého ze stanovených technických parametrů  Zboží, které jsou  uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, (tj. některý technický parametr Zboží specifikovaný v technické specifikaci dozná v důsledku technické modernizace a inovace změny ve prospěch kvalitnějšího řešení, než je nyní stanoveno a požadováno Kupujícím v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy), mohou smluvní strany vstoupit v jednání za účelem změny takového parametru Zboží uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy v části technické specifikace za parametr nový a tyto změny se mohou případně promítnout i do ceny Zboží. Prodávající má povinnost odůvodnit případné navýšení ceny oproti ceně původní. Pokud smluvní strany se dohodnout na aplikaci této výhrady, dojde k uzavření písemného dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude specifikována změna technických parametrů dotčeného Zboží z Přílohy č. 1 včetně ceny. Taková změna nebude mezi smluvními stranami považována za podstatnou změnou smlouvy[.]“

124.     V článku 9.11 návrhu rámcové dohody v původním znění, je stanoveno:

„Kupující si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ za následovně stanovených podmínek:

Dojde-li během platnosti této Smlouvy v důsledku technické modernizace a inovace na straně Prodávajícího k tomu, že Prodávající přestane zcela vyrábět a v důsledku toho následně ztratí možnost dodávat některé Zboží uvedené v příloze č 1, které je předmětem dodávek dle této Smlouvy (tj. původní typ) a to vše z toho důvodu, že toto Zboží je ve výrobním programu Prodávajícího nahrazeno novějším modelem, typem (tj. nový typ), mohou obě smluvní strany vstoupit v jednání za účelem změny Smlouvy. Předmětem této změny by byla náhrada některého ze Zboží uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy, kterého se týká výše uvedená změna - (tj. původní typ) za Zboží nové (tj. nový typ).   Nový typ musí bezezbytku plnit technické parametry stanovené Kupujícím, které jsou uvedeny v příslušných technických specifikacích tvořících Přílohu č. 1 této Smlouvy, a které zároveň byly součástí zadávací dokumentace    zadávacího řízení, které vedlo k uzavření této Smlouvy. V rámci uvedeného jednání bude dohodnuta cena nového typu. Prodávající má povinnost odůvodnit výši ceny nového typu zboží, zejména pokud by mělo dojít k navýšení oproti ceně za starý typ. Pokud smluvní strany se dohodnout na aplikaci uvedené výhrady, dojde k uzavření písemného dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude náhrada původního typu zboží za nový typ zboží. Taková změna nebude mezi smluvními stranami považována za podstatnou změnou smlouvy. Tento postup lze použít i v případě, že Prodávající není přímo výrobcem dodávaného Zboží a uvedená skutečnost (tj. původní typ se přestane vyrábět) nastane u výrobce, od kterého prodávající odebírá zboží, které následně na základě této Smlouvy dodává Kupujícímu). Tuto skutečnost musí Prodávající náležitě Kupujícímu doložit, např. formou čestného prohlášení výrobce Zboží apod. Taková změna nebude mezi smluvními stranami považována za podstatnou změnou smlouvy.“

125.     V článku 9.12 návrhu rámcové dohody v původním znění, je stanoveno:

„Kupující si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ za následovně stanovených podmínek:

Technické požadavky kladené na Zboží, které je předmětem dodávek dle této Smlouvy, jsou uvedeny v příslušné technické specifikaci, která je součástí této Smlouvy jako příloha č. 1.
V této technické specifikaci je vyžadováno, aby Zboží bylo vyráběno se zhášecím médiem – plynem SF6. Předmětem této výhrady je možnost Kupujícího během platnosti této Smlouvy požadovat po Prodávajícím nabídnout Zboží s jiným zhášecím médiem, než je stanovený plyn SF6. Podmínky použití tohoto postupu jsou následující. Uvedenou výhrady je možno uplatnit pouze za předpokladu, že obecnými právními předpisy (pozn. buď národními nebo evropskými) bude stanoven zákaz použití plynu SF6 v technických zařízeních a Prodávající bude schopen nabídnout Zboží s jiným zhášecím médiem, než je stanovený plyn SF6. V takovém případě smluvní strany vstoupí v jednání za účelem, kde se projednají nezbytné změny technického řešení spojené s využitím náhrady za plyn SF6. Nabídnuté řešení musí být v souladu s dalšími technickými požadavky kladené na Zboží a které jsou uvedené v technické specifikaci. Tento soulad ověří Kupující v rámci uvedených jednání. V rámci uvedeného jednání dojde i dohodě nad cenou Zboží, která bude reflektovat všechny technické změny, které sebou přináší využití jiného technického řešení, než je plyn SF6. V případě, že by mělo dojít k navýšení ceny, oproti ceně uvedené v Příloze č. 1 je Prodávající povinen toto navýšení Kupujícímu na jeho žádost podrobně zdůvodnit.  Pokud se smluvní strany dohodnout na aplikaci uvedené výhrady, dojde k uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Taková změna nebude mezi smluvními stranami považována za podstatnou změnou smlouvy.“

126.     Z článku 18.1 návrhu rámcové dohody plyne, že rámcová dohoda má být uzavřena na dobu 72 měsíců.

127.     Zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl k námitce navrhovatele týkající se čl. 5.4 návrhu rámcové dohody, že se v případě výhrady upravené v daném článku jedná o klasickou výhradu změny ceny v souvislosti s inflací/deflací, kde je zároveň popsán i postup při aplikaci této výhrady. K aktivaci dochází, pokud nastanou skutečnosti uvedené v této výhradě a úprava dopadá na všechny dodavatele stejně (pozn. výhrada je koncipována tím způsobem, že smluvní strany si musí sami hlídat, kdy o aplikací požádat, resp. změna ceny nenastává automaticky). Vzhledem k tomu, co zadavatel uvedl ve vyjádření k výhradám změny závazku dle čl. 2.15, 9.9, 9.11., 9.12. návrhu rámcové dohody, že dojde k upřesnění jejich formulace, popř. k jejich odstranění ze zadávací dokumentace, nepředpokládá zadavatel, že formulačně upravené výhrady by byly navázány na čl. 5.4 návrhu rámcové dohody.

128.     Zadavatel provedl dodatkem č. 1 změnu čl. 2. 15 návrhu rámcové dohody následovně (aktuální znění předmětného článku): „Předmětem dodávek dle této Smlouvy (resp. dle Kupní smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy – viz čl. 1.4 a 2.3 výše) je Zboží typově uvedené
v Příloze č. 1 této Smlouvy.  V průběhu platnosti Smlouvy může dojít k situaci, že Kupující v rámci přípravy a realizace stavebního programu v důsledku lokálních specifik konkrétních staveb nebo v případě odstraňování havárií na konkrétních stavbách bude potřebovat dodat Zboží  uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy s upraveným dílčím technickým parametrem oproti technickému parametru uvedenému v technické specifikaci dle této Smlouvy (stále se ovšem bude vždy jednat o  VYPÍNAČ SF6 123 KV – může se jednat např. o VYPÍNAČ SF6 bez pomocné ocelové konstrukce nebo s jinou fázovou roztečí apod.).
  

Kupující si v takovém případě vyhrazuje dodání Zboží s upravenými dílčími technickými parametry.  Kupující bude postupovat v souladu s čl. III. této Smlouvy a bude proto adresovat všem Prodávajícím z této Smlouvy výzvu – poptávku, která bude obsahovat náležitosti uvedené v čl. III. této Smlouvy. V této výzvě (poptávce) bude tedy zejména po technické stránce specifikován poptávaný typ Zboží, včetně technické odlišnosti určitého parametru oproti technické specifikaci a další nezbytné náležitosti spolu s termínem pro podání předběžných nabídek, termínem pro případné jednání nad podanými předběžnými nabídkami a další nezbytné náležitosti včetně hodnotícího kritéria, kterým bude nejnižší nabídnutá cena.

Prodávající, kteří budou mít zájem o dodání poptávaného Zboží ve stanovené lhůtě podají předběžnou nabídku (pozn. Prodávající není povinen reagovat na výzvu Kupujícího). Kupující následně vyhodnotí podané předběžné nabídky/nabídky podle toho, zda plní po technické stránce jeho požadavky specifikované jak ve výzvě (tj. odlišnosti – např. jiná fázová rozteč apod.), tak obecné technické požadavky kladené na Zboží, které jsou uvedeny v technické specifikaci a následně provede jejich hodnocení. V případě, že nabídnutá cena bude převyšovat cenu uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy pro daný typ, z kterého bude položka vycházet, bude Kupující vyžadovat podrobné zdůvodnění nabídnuté ceny zejména s důrazem na její navýšení ve vztahu k technické odlišnosti od původního typu.  S vybraným Prodávajícím následně uzavře Kupní smlouvu, jejíž předmětem bude dodávka poptávaných typů Zboží s upravenými dílčími technickými parametry dle výzvy Kupujícího.“

129.     Zadavatel provedl dodatkem č. 1 změnu čl. 9. 7 návrhu rámcové dohody následovně (aktuální znění předmětného článku): „Prodávající se zavazuje, že po podepsání Smlouvy/Kupní smlouvy poskytne součinnost při vytváření katalogu zboží umístěného na portále Standardy www.standardy.cezdistribuce.cz/standardy/standardy.html pro registrované uživatele/dodavatele Kupujícího. Za tímto účelem Prodávající předá nejpozději do 30 dní od účinnosti Kupní smlouvy v elektronické podobě zejména fotografie, technické výkresy, prohlášení o shodě, atesty, bezpečnostní listy, návody ke skladování, montáži, obsluze a údržbě, certifikáty a ostatní potřebné dokumenty, které se týkají dodávek dle příslušné Kupní smlouvy.

Prodávající je povinen předat podklady formou CD (DVD) nebo jiným způsobem v elektronické podobě pro zavedení položek do portálu Standardy Kupujícího (v podrobnostech Příloha č. 6 této Rámcové dohody). Podklady musí být jednoznačně identifikovatelné pro danou položku
a katalogové číslo v IS SAP uvedenou v Příloze č.  1 příslušné Kupní smlouvy.“

130.     Zadavatel provedl dodatkem č. 1 změnu čl. 9. 11 (nově článek 9.10) návrhu rámcové dohody následovně (aktuální znění předmětného článku):

„Kupující si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ za následovně stanovených podmínek:

Dojde-li během platnosti této Smlouvy v důsledku technické modernizace a inovace na straně Prodávajícího k tomu, že Prodávající přestane zcela vyrábět a v důsledku toho následně ztratí možnost dodávat některé Zboží uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, které je předmětem dodávek dle této Smlouvy (tj. původní typ), a to vše z toho důvodu, že toto Zboží bude ve výrobním programu Prodávajícího nahrazeno novějším modelem, typem (tj. nový typ), mohou obě smluvní strany vstoupit v jednání za účelem změny Smlouvy.

Předmětem této změny bude náhrada některého ze Zboží uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy (tj. původní typ) za Zboží nové (tj. nový typ).  Nový typ musí bezezbytku plnit technické parametry původního typu, které jsou uvedeny v příslušných technických specifikacích tvořících Přílohu č. 1 této Smlouvy, a které zároveň byly součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které vedlo k uzavření této Smlouvy, což Kupující ověří v rámci svého posouzení. Prodávající nesmí v případě náhrady nabídnout nový typ, který by byl dražší než typ původní.

Tento postup lze použít i v případě, že Prodávající není přímo výrobcem dodávaného Zboží
a uvedená skutečnost (tj. původní typ se přestane vyrábět) nastane u výrobce, od kterého Prodávající odebírá zboží, které následně na základě této Smlouvy dodává Kupujícímu. Tuto skutečnost musí Prodávající náležitě Kupujícímu doložit.“

131.     Zadavatel dodatkem č. 1 zrušil články 5.5, 9.9 a 9.12 návrhu rámcové dohody.

Právní posouzení

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Obecně k zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 2.15, 9.7, 9.9, 9.11 a 9.12 původního znění závazného návrhu rámcové dohody

132.     Část návrhu směřuje proti podmínkám stanoveným v článcích 2.15, 9.7, 9.9, 9.11 a 9.12 původního znění návrhu rámcové dohody. Dle navrhovatele jsou tyto podmínky diskriminační, netransparentní, obsahují neurčitá ustanovení, popř. obsahují ustanovení, pro které nebylo možné se předmětného zadávacího řízení účastnit. Zadávací podmínky, které upravují výhrady změn závazku, dle navrhovatele zásadním způsobem mění základní parametry smluvního vztahu, přičemž jejich užití není vázáno na žádnou objektivní skutečnost, ale pouze na rozhodnutí či potřebu jedné ze smluvních stran. Zadávací podmínky dle navrhovatele neumožňují dodavatelům podat řádnou a objektivně ocenitelnou nabídku, umožňují zadavateli provádět v průběhu trvání smluvního vztahu podstatné změny této smlouvy v rozporu s § 222 zákona a umožňují netransparentně měnit původní podmínky veřejné zakázky po podání nabídek jednotlivými účastníky (v podrobnostech viz body 10 až 30 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

133.     Pokud jde o vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona a jejich vztah k § 222 zákona, Úřad uvádí, že ustanovení § 100 odst. 1 zákona stanoví, že zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

134.     Smyslem § 100 odst. 1 zákona je umožnit zadavatelům vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, resp. rámcové dohody, aniž by bylo nezbytné provést nové zadávací řízení v případech, kdy tím není narušena hospodářská soutěž; vyhrazená změna závazku dle posledně citovaného ustanovení zákona tedy tvoří součást zadávacího řízení od jeho počátku, přičemž i na takovou konkrétní vyhrazenou změnu proběhla soutěž. Současně pak význam řádně vyhrazené změny závazky se uplatní ve vztahu k aplikaci § 222 zákona, který v odst. 2 stanovuje, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě dle § 100 odst. 1 zákona.

135.     Pokud jde o navrhovatelem tvrzenou nejednoznačnost vymezení podmínek a obsahu některých navrhovatelem napadaných vyhrazených změn závazku, Úřad uvádí, že nelze odhlížet od skutečnosti, že se jedná o zadávací podmínky, které se eventuálně uplatní až v budoucnu vůči vybranému dodavateli v průběhu plnění veřejné zakázky, a nelze tak ani předjímat, zda tyto budou zadavatelem eventuálně aplikovány v rozporu se zákonem, když k takové situaci vůbec nemusí dojít. Pokud nutnost aplikace předmětných zadávacích podmínek nastane, je poté povinností zadavatele postupovat tak, aby nedošlo k porušení zákona. Jak je zřejmé z návrhu rámcové dohody i vyjádření zadavatele, zadavatel si je vědom toho, že předem není možno zcela přesně specifikovat okolnosti, které povedou k potřebě předmětných vyhrazených změn závazku a zcela přesně popsat touto okolností vyvolanou změnu v dodávaném zboží. To ostatně vyplývá i z toho, že jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány postupně na základě rámcové dohody, dodávané zboží se v závislosti na předpokládaných okolnostech může v dílčích (v době stanovení výhrady však ne přesně známých) parametrech odlišovat od původně uvedeného v rámcové dohodě, tak aby byly zajištěny potřeby zadavatele i v některých specifických situacích, které  mohou během realizace rámcové dohody nastat (mj. lokální specifika konkrétních staveb, odstraňování havárií na konkrétních stavbách, ukončení výroby původního typu dodávaného zboží, resp. jeho nahrazení novým v důsledku modernizace a inovace, jak o těchto informují dodavatele podmínky v čl. 2.15 a 9.10 návrhu rámcové dohody v současném znění).

136.     Významnou roli zde také hraje, v jak dlouhém časovém horizontu bude rámcová smlouva, resp. jednotlivé veřejné zakázky, realizována. Vzhledem k tomu, že rámcová dohoda je v šetřeném případě uzavírána na dobu 72 měsíců, nelze klást zadavateli k tíži, že v době zadávacího řízení nemá případně bližší informace, jaké konkrétní okolnosti nastanou a jaké změny by si tyto okolnosti vyžádaly.

K zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 2.15 původního znění závazného návrhu rámcové dohody

137.     Ve vztahu k článku 2.15 návrhu rámcové dohody v původním znění spočívá podstata námitek navrhovatele v tom, že podmínky pro vyhrazenou změnu závazku a její obsah jsou stanoveny obecně, nejednoznačně, a proto netransparentně. Provedení vyhrazené změny není dle navrhovatele vázáno na žádnou předem definovanou a objektivně určitelnou událost a zadavatel blíže nestanovil obsah změny závazku (v podrobnostech viz body 19. a násl. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

138.     V této souvislosti Úřad uvádí, že navrhovatelem namítané skutečnosti se vztahují k původnímu znění článku 2.15 návrhu rámcové dohody, ve kterém bylo provedení změny závazku vázáno na možnou situaci, že zadavatel v důsledku svých nenadálých akutních provozních potřeb bude potřebovat dodat i další typy zboží odlišné od těch, které jsou specifikovány v příloze č. 1 rámcové dohody. K obsahové změně závazku zadavatel dále uvedl, že by se jednalo o další typy VYPÍNAČŮ SF6 123 KV, které v době uzavření rámcové dohody nebyly předmětem poptávky zadavatele. Jedná se přitom zejména o případy atypických a dalších typů zboží, jejichž potřebu zadavatel v době uzavírání rámcové dohody neznal. Jednalo by se o typy, které technicky a předmětně přímo vychází ze zboží uvedeného již v příloze č. 1 rámcové dohody, jednalo by se vždy o VYPÍNAČE SF6 123 KV (viz bod 116. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 

139.     Dne 9. 7. 2021 zadavatel dodatkem č. 1 změnil původní (navrhovatelem napadené) znění předmětného článku návrhu rámcové dohody. Touto změnou zadavatel změnil (rozvedl
a konkretizoval) mj. podmínky pro provedení změny a obsah změny závazku. Zadavatel přitom nově navázal případnou změnu závazku na situaci, že zadavatel v rámci přípravy a realizace stavebního programu v důsledku lokálních specifik konkrétních staveb nebo v případě odstraňování havárií na konkrétních stavbách bude potřebovat dodat zboží uvedené v příloze č. 1 rámcové dohody s upraveným dílčím technickým parametrem oproti technickému parametru uvedenému v technické specifikaci dle rámcové dohody. I nadále se má jednat vždy o VYPÍNAČ SF6 123 KV, avšak s upravenými dílčími parametry. Zadavatel nově uvádí, že se může jednat např. o VYPÍNAČ SF6 bez pomocné ocelové konstrukce nebo s jinou fázovou roztečí apod.

140.     Pro případ, že by nabídnutá cena převyšovala cenu uvedenou v příloze č. 1 rámcové dohody pro daný typ, ze kterého bude položka vycházet, zadavatel nově rovněž stanovil, že zadavatel bude vyžadovat podrobné zdůvodnění nabídnuté ceny zejména s důrazem na její navýšení ve vztahu k technické odlišnosti od původního typu (viz bod 128. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 

141.     Z uvedeného je zřejmé, že zadávací podmínky stanovené v článku 2.15 návrhu rámcové dohody v současném znění (ve znění po změně provedené dodatkem č. 1) jsou nyní v relevantním ohledu věcně odlišné oproti podmínkám v původním znění (jak je uvedeno shora). Podstatná změna spočívá v tom, že zadavatel konkrétněji specifikoval objektivní situace, v důsledku kterých bude možné přistoupit ke změně závazku, když již neuvádí pouze obecně „nenadálé akutní provozní potřeby“, nýbrž lokální specifika konkrétních staveb v rámci přípravy a realizace stavebního programu nebo havárií na konkrétních stavbách a rovněž odstraňování havárií na konkrétních stavbách. Ve vztahu ke specifikaci zboží je zmíněno také, že VYPÍNAČ SF6 123 KV bude mít upravené dílčí technické parametry oproti technickému parametru uvedenému v technické specifikaci dle rámcové dohody a uvádí příklady možných odlišností. Proti současné (změněné) úpravě návrhové námitky nesměřují. Provedenou změnou podstata podaných námitek týkajících se daného článku odpadla. Zadavatel tak stanovením nové úpravy předmětné výhrady změny závazku zrušil jeho původní úpravu, která byla na základě návrhu navrhovatele předmětem přezkumu v předmětném správním řízení.

142.     Jelikož zadavatel zrušil přezkoumávané úkony (zadávací podmínky stanovené v článku 2.15 původního znění návrhu rámcové dohody), rozhodl Úřad podle § 257 písm. i) zákona o zastavení správního řízení v části týkající se těchto podmínek tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 9.7 původního závazného návrhu rámcové dohody

143.     Ve vztahu k článku 9.7 návrhu rámcové dohody v původním znění spočívá podstata námitek navrhovatele v tom, že uvedená podmínka, konkrétně vyjádření souhlasu dodavatelů s uveřejněním detailních technických informací o dodávaném zboží (mj. technických výkresů zboží) dle navrhovatele představuje nedůvodnou překážku účasti dodavatelů v zadávacím řízení, neboť uveřejňovat tyto údaje není třeba a dodavatelé nemusí být ochotni z důvodů ochrany svého know-how, technických řešení a zájmů na uveřejnění přistoupit (v podrobnostech viz body 26 až 28 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Podle navrhovatele nemohli dodavatelé s ohledem na původní znění daného článku počítat s tím, že nepůjde o zveřejnění, nýbrž pouze zpřístupnění úzkému okruhu osob, které s tímto know-how potřebují pracovat.  

144.     V této souvislosti Úřad uvádí, že navrhovatelem namítané skutečnosti se vztahují k původnímu znění článku 9.7 návrhu rámcové dohody, ve kterém bylo stanoveno mj.,
že se zadavatel se zavazuje, že po podepsání kupní smlouvy poskytne součinnost při vytváření katalogu zboží umístěného na webových stránkách zadavatele spočívající v předání podkladů (zejména technické výkresy, prohlášení o shodě, atesty, bezpečnostní listy, návody ke skladování a montáži, certifikáty a ostatní potřebné dokumenty, které se týkají dodávek dle příslušné kupní smlouvy) – pro zavedení položek do webového dodavatelského portálu zadavatele. V této souvislosti je dále uvedeno, že dodavatel souhlasí s jejich uveřejněním na webových stránkách zadavatele.

145.     Dne 9. 7. 2021 zadavatel dodatkem č. 1 změnil původní (navrhovatelem napadené) znění předmětného článku návrhu rámcové dohody. Touto změnou zadavatel změnil mj. podmínky stanovené v předmětném článku. Zadavatel přitom nově doplnil, že daná součinnost bude poskytována při vytváření katalogu zboží umístěného na portále Standardy www.standardy.cezdistribuce.cz/standardy/standardy.html pro registrované uživatele/dodavatele zadavatele a podklady budou zaváděny do téhož portálu. Zadavatel současně z předmětného článku odstranil prohlášení: „Prodávající souhlasí s jejich uveřejněním na webových stránkách Kupujícího.“

146.     Z veřejně dostupných informací o portále Standardy plyne, že přístup do tohoto portálu je umožněn jen registrovaným uživatelům a informace jsou určené smluvním zhotovitelům díla pro zadavatele. Pro úplnost Úřad uvádí, že z veřejně dostupných informací o webovém dodavatelském portálu zadavatele, resp. skupiny ČEZ, který byl uveden v původním znění článku 9.7 návrhu rámcové dohody, plyne, že přístup i do tohoto portálu je umožněn jen registrovaným uživatelům a slouží pro snadnější komunikaci mezi Skupinou ČEZ a jeho obchodními partnery.

147.     Z uvedeného je zřejmé, že původní zadávací podmínky stanovené v předmětném článku návrhu rámcové dohody jsou nyní v relevantním ohledu věcně odlišné oproti podmínkám v současném znění (ve znění po změně provedené dodatkem č. 1), kdy je v nich explicitně uvedeno kde přesně budou dodavatele poskytnuté podklady umístěny (zavedeny) a pro koho – registrované uživatele/dodavatele zadavatele. V současném znění předmětného článku, již zadavatel nepožaduje, resp. nestanoví souhlas s uveřejněním poskytnutých podkladů na webových stránkách. Zadavatel tak stanovením nové (změněním) předmětné úpravy poskytování požadovaných podkladů, resp. jejich zpřístupňování dalším subjektům, zrušil původní úpravu, která byla na základě návrhu navrhovatele předmětem přezkumu v předmětném správním řízení.

148.     Úřad má za to, že proti současné (změněné) úpravě návrhové námitky nesměřují. Z argumentace navrhovatele neplyne, že by navrhovatel brojil proti původním podmínkám z důvodu, že by dodavatelem poskytované podklady byly zpřístupněny pouze registrovaným uživatelům/dodavatelům zadavatele. Provedenou změnou podstata podaných námitek týkajících se daného článku odpadla. Navrhovatel brojil proti článku 9. 7 původního znění návrhu rámcové dohody z důvodu vyjádření souhlasu dodavatele s uveřejněním předaných podkladů.

149.     Jelikož zadavatel zrušil přezkoumávané úkony (zadávací podmínky stanovené v článku 9.7 původního znění návrhu rámcové dohody), rozhodl Úřad podle § 257 písm. i) zákona o zastavení správního řízení v části týkající se těchto podmínek tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 9.9 a 9.12 původního znění závazného návrhu rámcové dohody

150.     Zadavatel články 9.9 a 9.12 původního znění závazného návrhu rámcové dohody, který byl na základě návrhu předmětem přezkumu ze strany Úřadu, dodatkem č. 1 zrušil (viz body 7. a 131. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Současně zadavatel zrušil článek 5.5 návrhu rámcové dohody, který odkazoval mj. na výhrady změny závazku uvedené v čl. 9.9 a 9.12 návrhu rámcové dohody.

151.     Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadávací podmínky v článcích 9.9 a 9.12 původního znění závazného návrhu rámcové dohody, vůči kterým návrh směřuje, již nejsou součástí zadávací dokumentace, tj. netvoří zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení. Zadavatel od těchto podmínek upustil, a to bez náhrady.  

152.     Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě. Zadavatel tak zrušením předmětných zadávacích podmínek zrušil úkon zadavatele spočívající ve stanovení předmětných zadávacích podmínek (v rozsahu článku 9.9 a 9.12 návrhu rámcové dohody), který byl na základě návrhu navrhovatele předmětem přezkumu v předmětném správním řízení.

153.     Jelikož zadavatel zrušil přezkoumávané úkony (zadávací podmínky stanovené v článcích 9.9 a 9.12 původního znění závazného návrhu rámcové dohody), rozhodl Úřad podle § 257 písm. i) zákona o zastavení správního řízení v části týkající se těchto podmínek tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 9.11 původního znění závazného návrhu rámcové dohody

154.     Ve vztahu k článku 9.11 návrhu rámcové dohody v původním znění spočívá podstata námitek navrhovatele v tom, že podmínky pro vyhrazenou změnu závazku a její obsah jsou stanoveny obecně, nejednoznačně (nový typ splňující technické požadavky), a proto netransparentně. Provedení této změny dle navrhovatele nezávisí na objektivní skutečnosti, nýbrž na jednostranném rozhodnutí dodavatele o ukončení výroby určitého zařízení. Dodavatelé mohou prostřednictvím této výhrady dosáhnout změny původní nabízené ceny (v podrobnostech viz bod 29 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

155.     V této souvislosti Úřad uvádí, že navrhovatelem namítané skutečnosti se vztahují k původnímu znění článku 9.11 návrhu rámcové dohody, ve kterém bylo stanoveno mj.,
že původní typ zboží, který je předmětem dodávek dle rámcové dohody může být nahrazen novým modelem (typem) v důsledku nahrazení původního typu tímto novým typem ve výrobním programu výrobce (následkem modernizace a inovace). Nový typ přitom musí bezezbytku plnit technické parametry stanovené Kupujícím uvedené v technických specifikacích tvořících přílohu č. 1 rámcové dohody, které byly součástí zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení. Dále bylo stanoveno, že v rámci jednání s dodavatelem bude dohodnuta cena nového typu.

156.     Dne 9. 7. 2021 zadavatel dodatkem č. 1 změnil původní (navrhovatelem napadené) znění předmětného článku návrhu rámcové dohody (původně čl. 9.11, nově čl. 9.10). Touto změnou zadavatel změnil mj. podmínky předmětné změny závazku. Zadavatel přitom nově zdůraznil, že nový typ musí bezezbytku plnit technické parametry „původního typu“ (které jsou uvedeny v příslušných technických specifikacích tvořících přílohu č. 1 rámcové dohody, a které zároveň byly součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které vedlo k uzavření rámcové dohody) a dále, že uvedenou skutečnost, zadavatel ověří v rámci svého posouzení. Dále zadavatel provedenou změnou doplnil, že dodavatel nesmí v případě náhrady nabídnout nový typ, který by byl dražší než typ původní.

157.     Současně zadavatel zrušil článek 5.5 návrhu rámcové dohody, který odkazoval mj. na výhradu změny závazku uvedenou v čl. 9.10 návrhu rámcové dohody.

158.     Z uvedeného je zřejmé, že zadávací podmínky stanovené v předmětném článku návrhu rámcové dohody v současném znění (ve znění po změně provedené dodatkem č. 1), jsou nyní v relevantním ohledu věcně odlišné oproti podmínkám v původním znění (jak je uvedeno shora). Podstatná změna spočívá především v tom, že zadavatel doplnil, že nový typ musí bezezbytku plnit technické parametry „původního typu“ (dle přílohy rámcové dohody, resp. zadávací dokumentace). Původní požadavek, aby nový typ bezezbytku plnil technické parametry stanovené Kupujícím, již není v současném znění předmětného článku (nyní 9.10) uveden, tj. je zřejmější, že se nebude jednat o nově zadavatelem stanovené parametry. Další změna spočívá v tom, že cena nového typu nebude dohodnuta, jak bylo uvedeno v původním znění předmětného článku, nýbrž je stanoven požadavek, že nový typ nesmí být dražší než původní, přičemž navrhovatel brojil proti předmětného článku právě i z důvodu možnosti dosáhnout změny původní ceny (ceny původního typu) ve smyslu jejího navýšení. 

159.     Návrhové námitky proti současné (změněné) úpravě nesměřují. Provedenou změnou podstata podaných námitek týkajících se daného článku odpadla. Zadavatel tak stanovením nové úpravy předmětné výhrady změny závazku zrušil její původní úpravu, která byla na základě návrhu navrhovatele předmětem přezkumu v předmětném správním řízení.

160.     Jelikož zadavatel zrušil přezkoumávané úkony (zadávací podmínky stanovené v článku 9.11 původního znění návrhu rámcové dohody), rozhodl Úřad podle § 257 písm. i) zákona o zastavení správního řízení v části týkající se těchto podmínek tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

161.     Pokud jde o tvrzení navrhovatele, že provedení předmětné změny nezávisí na objektivní skutečnosti, nýbrž na jednostranném rozhodnutí dodavatele o ukončení výroby určitého zařízení, Úřad k tomu uvádí, že ukončení výroby původního typu dodávaného zboží v důsledku modernizace a inovace a jeho nahrazení novým modelem lze považovat za objektivní a na zadavateli nezávislou skutečnost, přičemž však zadavatel obecně vzato může možnost nastoupení takové skutečnosti legitimně zohlednit při stanovení zadávacích podmínek stanovením výhrady změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

K zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 5.4 závazného návrhu rámcové dohody

162.     Ve vztahu k článku 5.4 návrhu rámcové dohody spočívá podstata námitek navrhovatele v tom, že uvedená podmínka fakticky zejména ve vazbě na články 9.9 a 9.11 návrhu rámcové dohody v původním znění umožňuje rozdílný přístup k jednotlivým dodavatelům na základě preferencí zadavatele, přičemž navrhovatel poukazuje na to, že zadavatelem preferovaný dodavatel na základě oznámení o ukončení výroby původního modelu s využitím čl. 9.11 rámcové dohody může dosáhnout navýšení ceny zboží bez ohledu na inflaci (v podrobnostech viz bod 25. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

163.     K tomu Úřad uvádí, že z výhrady změny závazku upravené v předmětném článku (viz bod 120. odůvodnění tohoto rozhodnutí) ani v kontextu zadávacích podmínek jako celku dle Úřadu neplyne, že by k navýšení ceny zboží uvedené v příloze č. 1 rámcové dohody mělo docházet pouze v případě některých (dle navrhovatele preferovaných) dodavatelů nebo dodavatele. Konstrukce této výhrady je taková, jak uvádí i zadavatel v rozhodnutí o námitkách, že se vztahuje na všechny dodavatele účastnící se rámcové dohody stejně. Možnost úpravy výše cen smluvených v příloze č. 1 rámcové dohody je dle uvedeného článku vázána na objektivní situaci nezávislou na zadavateli a dodavatelích, a sice na situaci, kdy došlo ke zvýšení/snížení míry oficiálně stanovené roční inflace/deflace za uplynulý kalendářní rok minimálně o 2,5 %, a to podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Ke zvýšení v takovém případě může dojít o míru uvedené inflace/deflace. Úřad ani neshledává minimální výši 2,5 % jako podmínku pro možnost uplatnění této výhrady jako excesivní ve smyslu zjevné nepřiměřenosti této smluvní podmínky. Tato hranice není vzhledem k obvyklé míře inflace zjevně nízká ani vysoká (např. průměrná míra inflace dle dat uveřejněných Českým statistickým úřadem v roce 2017 činila 2,5 %, v roce 2018 činila 2,1 % a v roce 2019 činila 2,8 %), její výše se nevymyká přiměřené míře podnikatelského rizika dodavatelů a nevyvolává nemožnost plnění předmětu veřejné zakázky.  

164.     Vzhledem k tomu, že článek 9.9 původního návrhu rámcové dohody byl zadavatelem bez náhrady zrušen a článek 9.11 původního návrhu rámcové dohody byl zadavatelem změněn tak, že dodavatel nesmí v případě realizace předmětné výhrady změny závazku nabídnout nový typ, který by byl dražší než typ původní, tj. nedojde při této změně závazku ke změně ceny zboží (k tomu blíže viz příslušné části odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad neshledává argumentaci navrhovatele vazbou na tyto články původního návrhu rámcové dohody důvodnou.

165.     S ohledem na výše uvedené Úřad neshledal, že by v rovině argumentace předkládané navrhovatelem byla zadávací podmínka stanovená v čl. 5.4 návrhu rámcové dohody v rozporu se zákonem, pročež Úřad nezjistil důvody pro uložení nápravného opatření a Úřad proto rozhodl podle § 265 písm. a) zákona, že se v této části návrh navrhovatele zamítá, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K zadávacím podmínkám stanoveným v čl. 3.9 a 3.10 závazného návrhu rámcové dohody a čl. 4 části 1 zadávací dokumentace

166.     Navrhovatel v návrhu v souvislosti se zadávací podmínkou stanovenou v článku 2.15 návrhu rámcové dohody i zvlášť brojí proti zadávacím podmínkám upravujícím postup výběru dodavatelů, se kterými bude uzavírána na základě rámcové dohody konkrétní kupní smlouva (článek III návrhu rámcové dohody). Navrhovatel v návrhu konkrétně uvádí úpravu v článcích 3.9 a 3.10 návrhu rámcové dohody a čl. 4 části 1 zadávací dokumentace. Konkrétně jde o podmínku, že „[d]ílčí hodnotící kritéria a jejich váhy mohou být v jednotlivých Výzvách stanovena odlišně. Jejich stanovení je vždy na úvaze zadavatele.“ Dále jde o podmínku, že „[p]lnění dle zamýšlené Kupní smlouvy může být rozděleno na části. V takovém případě může zadavatel rozhodnout o omezení práva Účastníka podat Nabídku na více takových částí, případně stanovit pravidla pro výběr Účastníků, kteří podají nabídku do více takových částí. Jednotlivé části příslušného plnění mohou být zadány různým Prodávajícím.“

167.     Podstata námitek spočívá v tom, že dle navrhovatele zadavatel může jednostranně ad hoc určit dle svého uvážení hodnotící kritéria pro výběr dodavatele pro konkrétní kupní smlouvu (veřejnou zakázku). Dodavatelé tedy předem naznají hodnotící kritéria pro výběr v soutěži mezi účastníky rámcové dohody. Zadavatel tak dle navrhovatele může přizpůsobit podmínky výběru tak, že jimi upřednostní určitého dodavatele. Tato úprava může dle navrhovatele odradit dodavatele od podání žádostí o účast v předmětném zadávacím řízení (viz body 23. a 31. až 33. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

168.     K tomu Úřad uvádí, že podle § 169 odst. 2 zákona při výběru dodavatelů sektorových veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody zadavatel postupuje podle podmínek a kritérií stanovených v rámcové dohodě. V citovaném ustanovení je přitom vyloučena aplikace mj. ustanovení § 135 zákona, tj. pravidel pro postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

169.     V šetřeném případě zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v návrhu rámcové dohody, stanovil dostatečně jasně budoucí postup při výběru dodavatele pro plnění jednotlivých veřejných zakázek, byť si ponechal možnost stanovit určité podmínky pro případ konkrétní výzvy, resp. kupní smlouvy (veřejné zakázky) až v příslušné výzvě. Konkrétně se jedná o stanovení hodnotících kritérií a jejich váhy, případné rozdělení plnění na části s možností omezit možnost podat nabídku na více částí nebo stanovit pravidla pro případ, že by nabídka byla podána do více částí.

170.     Pokud jde o hodnocení nabídek, v čl. 3.9 návrhu rámcové dohody zadavatel nad rámec již shora citovaného uvedl, že „nabídky Účastníků budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria uvedeného ve Výzvě; bude jím buď nejnižší nabídková cena, nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka. V případě použití hodnotícího kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky budou Nabídky hodnoceny dle dílčích hodnotících kritérií uvedených rovněž ve Výzvě. Mezi dílčími hodnotícími kritérii mohou být mimo kritérium ceny i dodací lhůta, délka záruční doby, apod.“

171.     Samotné toto obecné (rámcové) nastavení pravidel výběru Úřad neshledává v rozporu se zákonem.

172.     Pravidla je možné konkretizovat v jednotlivých výzvách, při stanovení pravidel ve výzvách však bude třeba dodržet zákon vč. zásad zadávání veřejných zakázek. Stanovení pravidel v jednotlivých výzvách nyní není a nemůže být předmětem přezkumu ze strany Úřadu, neboť tato pravidla zadavatel doposud nestanovil. K jejich stanovení teprve bude při realizaci rámcové dohody docházet.  

173.     Pravidla stanovená nyní již v návrhu rámcové dohody dopadají na každého účastníka stejně a neplyne z nich, že by v rámci jednotlivých výzev měla nebo mohla být konkrétní ad hoc pravidla stanovena odlišně pro některé účastníky smlouvy. Je povinností zadavatele, aby postupoval v souladu se zákonem při budoucím nastavení pravidel v jednotlivých výzvách, tj. mj. tak, aby těmito pravidly neupřednostnil některého nebo některé účastníky rámcové dohody v rozporu se zákonem.  

174.     Pro úplnost Úřad uvádí, že používá-li zadavatel v citovaných ustanoveních rámcové dohody výraz „účastník“, dle Úřadu není důvod domnívat se, resp. vykládat jej tak, že by tím byl míněn jen konkrétní účastník či více konkrétních účastníků rámcové dohody (pro kterého/které by platila odlišná pravidla než pro zbývající účastníky rámcové dohody).  

175.     S ohledem na výše uvedené Úřad neshledal, že by v rovině argumentace předkládané navrhovatelem byly zadávací podmínky stanovené v čl. 3.9 a 3.10 návrhu rámcové dohody
a čl. 4 části 1 zadávací dokumentace stanovené v rozporu se zákonem, pročež Úřad nezjistil důvody pro uložení nápravného opatření a Úřad proto rozhodl podle § 265 písm. a) zákona,
že se v této části návrh navrhovatele zamítá, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

K postupu zadavatele při vyřizování námitek a nemožnosti zúčastnit se zadávacího řízení se změněnými zadávacími podmínkami 

176.     Navrhovatel v návrhu rovněž napadá rozhodnutí o námitkách, protože má za to, že zadavatel měl namísto provedení změny zadávacích podmínek zrušit zadávací řízení a následně zahájit nové zadávací řízení se změněnými zadávacími podmínkami, když dle navrhovatele zadavatel na základě námitek uznal netransparentnost některých podmínek (viz body 34. až 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

177.     K tomu Úřad uvádí, že z rozhodnutí o námitkách plyne, že zadavatel námitky odmítl pro jejich nedůvodnost. Podle § 245 odst. 2 zákona zadavatel námitky odmítne, pokud neshledá důvody pro vyhovění. Zadavatel neshledal, že by námitkami napadené zadávací podmínky byly v rozporu se zákonem, a proto námitky odmítl. I přes tuto skutečnost se zadavatel rozhodl zadávací podmínky změnit, což následně učinil dodatkem č. 1. K tomu zadavatel ve vyjádření k návrhu uvedl, že provedení této změny nebylo zamýšleno jako nápravné opatření na základě důvodně podaných námitek s tím, že i kdyby podané námitky důvodné byly, nebylo by vhodným nápravným opatřením zrušení celého zadávacího řízení, jak se toho domáhal navrhovatel, ale upravit zadávací podmínky, resp. podmínky rámcové dohody, tak, aby v budoucnu nevyvolávaly žádné pochybnosti, resp. nemohly být vykládány v rozporu se skutečnou vůlí zadavatele.      

178.     K provedení změn zadávací dokumentace dodatkem č. 1 (změny a zrušení některých článků návrhu rámcové dohody), Úřad uvádí, že zadavatel byl s ohledem na § 99 odst. 1 zákona oprávněn změnit nebo doplnit zadávací podmínky i po lhůtě pro podání žádostí o účast, kdy tak také dne 9. 7. 2021, ještě před uplynutím lhůty pro podání předběžných nabídek (dne 22. 7. 2021), učinil. Ostatně zadavatel může dle § 61 odst. 10 zákona v jednacím řízení s uveřejněním změnit zadávací podmínky dokonce i po lhůtě pro podání předběžných nabídek (z této možnosti jsou však v dané fázi zadávacího řízení vyňaty minimální technické podmínky). Dodatkem č. 1 nedošlo k změně nebo doplnění minimálních technických podmínek. Úřad doplňuje, že zadavatel změnu zadávacích podmínek provedenou dodatkem č. 1 uveřejnil na profilu zadavatele, tedy stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil původní zadávací podmínky. Zadavatel v souvislosti s touto změnou zadávacích podmínek v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodloužil lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to do
22. 7. 2021.

179.     Zadavatel tedy v daném případě mohl přistoupit ke změně zadávacích podmínek. I v případě, že zadavatel námitkám vyhoví, což se v šetřeném případě nestalo, zadavatel není povinen přijmout takové opatření k nápravě, kterého se stěžovatel domáhá. Provést změnu zadávacích podmínek lze v šetřeném případě považovat za přiměřenější opatření než zrušení zadávacího řízení, a to nejen vzhledem k samotné přípustnosti provedení změny zadávacích podmínek v dané době, ale také vzhledem k tehdejší kvalifikační fázi zadávacího řízení a povaze měněných nebo rušených zadávacích podmínek (které se netýkaly kvalifikace dodavatele, nýbrž až samotné realizace rámcové smlouvy, a nedotýkaly se tak možnosti dodavatelů podat žádost o účast a zúčastnit se tak minimálně kvalifikační fáze zadávacího řízení). Ostatně zrušení zadávacího řízení lze obecně považovat za nejzazší prostředek nápravy nesprávného postupu zadavatele.

180.     Základním smyslem zadávacího řízení a jeho hlavním účelem je zadání veřejné zakázky, přičemž zrušení zadávacího řízení je nejintenzivnějším zásahem do jeho průběhu, v jehož důsledku je zadávací řízení ukončeno a zadání veřejné zakázky logicky znemožněno.

181.     Lze souhlasit se zadavatelem v tom, že navrhovatel i přes výhrady k napadeným částem zadávacích podmínek mohl v předmětném zadávacím řízení podat žádost o účast. Navrhovatel si tak mohl zajistit účast v zadávacím řízení a v případě úspěchu v zadávacím řízení dále i možnost soutěžit o získání jednotlivých veřejných zakázek v rámci realizace rámcové dohody. Navrhovatel si mohl a měl být vědom toho, že napadené zadávací podmínky mohou být následně (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, kdy se již nebude moci stát účastníkem zadávacího řízení) změněny, a to i nezávisle na případných námitkách.

182.     Jelikož navrhovatel nepodal ani žádost o účast, aby si tak zajistil účast minimálně v kvalifikační fázi zadávacího řízení, nelze přičítat k tíži zadavateli, že se navrhovatel potom, co zadavatel využil zákonem dané možnosti změnit zadávací podmínky, již v důsledku marně uplynulé lhůty pro podání žádosti o účast nemůže zúčastnit zadávacího řízení.     

183.     S ohledem na výše uvedené Úřad neshledal, že by v rovině argumentace předkládané navrhovatelem zadavatel postupoval při vyřizování námitek a následným provedením změny zadávacích podmínek dodatkem č. 1 (a tedy nepřistoupením ke zrušení zadávacího řízení)
v rozporu se zákonem.

184.     Pouze pro úplnost Úřad uvádí, že navrhovatel v návrhu navrhoval mj., aby Úřad rozhodl, že se zadavatel dopustil přestupku, resp. přestupků, když nepopsal vyhrazené změny závazků v podrobnostech, které zákon vyžaduje a rovněž stanovil zadávací podmínky takovým způsobem, který odporuje zákonu a neumožňuje dodavatelům řádné podání jejich nabídek, a to jen proto, aby následně tyto podmínky pro vybranou skupinu dodavatelů v rámci rozhodnutí o námitkách zrušil. Úřad k tomu uvádí, že v daném případě (bylo-li by ve smyslu navrhovatelem tvrzených skutečností shledáno porušení zákona zadavatelem) přichází v úvahu toliko uložení nápravného opatření, nikoli uložení pokuty za spáchaný přestupek. Úřad považuje uvedení pojmu přestupek v návrhu toliko za nevhodně použitý, a to za situace, kdy navrhovatel spáchání přestupku navazuje na námitky, o nichž je podrobněji pojednáno v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Shrnutí

185.     S ohledem na výše uvedené Úřad uzavírá, že po přezkoumání všech rozhodných skutečností dospěl k závěru, že zadavatel zrušil přezkoumávané úkony, kterých se týká část návrhu, když napadené zadávací podmínky změnil či zcela vypustil, a ve zbývající části návrhu nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, tj. správní řízení v části zastavil, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a návrh navrhovatele ve zbývajících částech zamítl, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku II tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

  

Obdrží

1.      Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

2.      ASE, s.r.o., Sadová 95, 250 65 Líbeznice - Bořanovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Pokud je v tomto usnesení uveden odkaz na zákon, jedná se vždy, není-li uvedeno jinak, o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení, tj. ke dni 29. 3. 2021.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz