číslo jednací: 40136/2021/500/AIv
spisová značka: S0581/2021

Instance I.
Věc Dodávka počítačů a mobilních zařízení
Účastníci
  1. Česká zemědělská univerzita v Praze
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 7. 12. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 331 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0581/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-40136/2021/500/AIv

 

Brno 26. 11. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) citovaného zákona obviněným

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol,

při zadávání veřejné zakázky „DODÁVKA POČÍTAČŮ A MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 6. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-019548 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 113-256627, 

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

příkaz:

 

I.

Obviněný – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129,
165 00 Praha – Suchdol– se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když stanovil zadávací podmínky  veřejné zakázky „DODÁVKA POČÍTAČŮ A MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 6. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-019548 a v Úředním věstníku Evropské unie dne
15. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 113-256627, v rozporu s ustanovením § 36 odst. 1 citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 citovaného zákona, když v rámci technické specifikace předmětu plnění  veřejné zakázky stanovil v příloze č. 4 „Technická specifikace“ zadávací dokumentace požadavek na dodávku „Desktop PC“, „Desktop PC HIGH“, „All-in-one pracovní“, „All-in-one FAPPZ“, „All-in-one FLD“, přičemž k těmto částem předmětu plnění požadoval dodávku klávesnice a myši „od stejného výrobce jako PC“, čímž vytvořil bezdůvodnou  překážku hospodářské soutěže a současně tak porušil zásadu zákazu diskriminace, a dne 20. 8. 2018 zadal předmětnou veřejnou zakázku, když s  dodavatelem – TOTAL SERVICE a.s., IČO 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 – uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky. 

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 25 000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

 

I.               K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.             Obviněný – Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709, se sídlem Kamýcká 129,
165 00 Praha – Suchdol(dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – zahájil dne 13. 6. 2018 ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „DODÁVKA POČÍTAČŮ A MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ“;  oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 6. 2018 pod
ev. č. Z2018-019548 a v Úředním věstníku Evropské unie téhož dne pod ev. č. 2018/S 113-256627 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle čl. II.1.4) „Stručný popis“ předmětného oznámení o zahájení „dodávka počítačů a mobilních zařízení“.

3.             Dne 20. 8. 2018 uzavřel obviněný s dodavatelem TOTAL SERVICE a.s., IČO 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 (dále jen „vybraný dodavatel“) kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění veřejné zakázky (dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“).

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU

4.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 21. 10. 2021 podnět z téhož dne s žádostí o prošetření postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky.

5.             Úřad si od obviněného na základě uvedeného podnětu, jehož šetření bylo vedeno pod sp. zn. ÚOHS‑P0701/2021/VZ, vyžádal dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku a vyjádření k obsahu podnětu.

6.             Dne 4. 11. 2021 obdržel Úřad dokumentaci o zadávacím řízení a vyjádření obviněného z téhož dne (dále jen „vyjádření obviněného“).

Vyjádření obviněného ze dne 4. 11. 2021  

7.             Obviněný ve svém vyjádření ze dne 4. 11. 2021 uvádí, že požadoval pro periferie k PC, klávesnice a myši, takové servisní podmínky, které garantuje výrobce počítače. Servisní podmínky měly sloužit k dlouhodobému a bezproblémovému používání PC sestav, což odůvodnil množstvím a rozmanitostí jejich uživatelů (studentů). V těchto podmínkách je dle obviněného zahrnuta i možnost výměny jednotlivých dílů PC a jeho periferií a funkčnost PC sestavy jako celku.

8.             Dále ve svém vyjádření obviněný poukazuje na riziko nekompatibility periferií s PC, přičemž uvádí, že kompatibilita může být narušena při upgradu operačního systému či BIOS počítačů. Z důvodů složitosti odstraňování těchto problémů pak obviněný vyzdvihuje systémy centrální správy s využitím centralizované podpory výrobců PC sestav, kde je dle obviněného přímá garance nutnou podmínkou. Dle jeho zkušenosti dodavatelé často deklarují požadovanou kompatibilitu, avšak tato není vždy reálně zajištěna.

9.             Podle průzkumu, který měl obviněný provést, „dodávka PC sestavy včetně periferií od jednoho výrobce výrazně snižuje riziko dodavatele při garanci požadované záruční lhůty na PC sestavu jako celek, a to v konečném důsledku umožňuje nabídnout výhodnější cenu (…).“.

10.         Podle obviněného to, že nikdo z dodavatelů nepodal proti zadávacím podmínkám, resp. technické specifikaci žádné námitky, značí, že tyto podmínky, resp. tato specifikace, nebyla diskriminační, neboť je jako diskriminační neidentifikovali potenciální dodavatelé.

11.         K rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S770,771,772/2014/VZ-24619/2014/511/JNp ze dne
20. 11. 2014 (dále jen „rozhodnutí ÚOHS-S770,771,772/2014“), citovanému v podnětu, pak obviněný uvedl, že dle něj není na řešenou otázku zcela přiléhavé. Obviněný akcentuje, že „nedefinoval své požadavky na základě pouhého požadavku na uživatelský komfort kompatibility přístrojů, ale na základě výše uvedených zásadních důvodů“. Obviněný současně zdůrazňuje, že dodávky sloužily potřebám studentů, jejichž vysoký počet a rozmanitost takovéto nastavení podmínek odůvodňuje.

12.         Obviněný k tvrzení, že diskriminační podmínky způsobily, že byla podána pouze jedna nabídka, podotýká, že je nutné se na tuto skutečnost dívat optikou roku 2018, kdy bylo velké množství obdobných zakázek v oblasti IT, avšak na trhu nebylo velké množství dodavatelů.

13.         Podle názoru obviněného by se sankce od Úřadu mohla jevit jako porušení zásady „ne bis in idem“, neboť obviněný byl již jednou sankcionován řídícím orgánem operačního programu za porušení rozpočtové kázně v podobě odvodu 25 % z obdržené dotace.

14.         Své vyjádření obviněný uzavřel tím, že disponuje pouze omezenými přidělenými finančními prostředky, pokud by byl opětovně sankcionován, nemohl by realizovat jiné investice přímo související se vzděláváním studentů. Proto navrhuje, aby Úřad správní řízení z moci úřední nezahájil, případně aby konstatoval, že nedošlo ke spáchání přestupku.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

15.         Po přezkoumání podkladů, které jsou součástí spisu vedeného v této věci, Úřad dospěl k závěru, že obviněný nepostupoval při zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

16.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem.

17.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.  V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem v řízení.

K výroku I. příkazu

Relevantní ustanovení zákona

18.         Podle § 6 odst. 2 zákona zadavatel musí ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

19.         Podle § 36 odst. 1 zákona nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

20.         Podle § 37 odst. 1 zákona může zadavatel stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako

a)      podmínky kvalifikace,

b)      technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání
s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c)      obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d)      zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

21.         Podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

22.         Z čl. 3. „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je zřejmé, že [p]ředmětem plnění se rozumí dodávka počítačů a mobilních zařízení.“. Konkrétně zadavatel požadoval dodávku 6 ks „Monitor 23“, 42 ks „Monitor 24“, 108 ks „Desktop PC“, 7 ks „Desktop PC HIGH“, 2 ks „Notebook pracovní“, 1 ks „Notebook FZP1“, 2 ks „Notebook FZP2“, 7 ks „All-in-one pracovní“, 2 ks „All-in-one FAPPZ“, 1 ks „All-in-one FLD“, 4 ks „Tablety“.

23.         Z čl. 6. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 3 150 000 Kč bez DPH.

24.         V čl. 4. „Technické podmínky dle § 89 zákona“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 „Technická specifikace“ zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 4“).

25.         V příloze č. 4 zadavatel mj. stanovil následující požadavky na části předmětu plnění:

-          „TECHNICKÁ SPECIFIKACE – DESKTOP PC“, kde u položky „Klávesnice“ stanovil hodnotu parametru „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky „M“ stanovil hodnotu parametru „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          „TECHNICKÁ SPECIFIKACE – DESKTOP PC HIGH“, kde u položky „Klávesnice“ stanovil hodnotu parametru „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky „Myš“ stanovil hodnotu parametru „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          „TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ALL-IN-ONE PRACOVNÍ“, kde u položky „Klávesnice“ stanovil hodnotu parametru „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky „Myš“ stanovil hodnotu parametru „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          „TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ALL-IN-ONE FAPPZ“, kde u položky „Klávesnice“ stanovil hodnotu parametru „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky „Myš“ stanovil hodnotu parametru „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          „TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ALL-IN-ONE FLD“, kde u položky „Klávesnice“ stanovil hodnotu parametru „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky „Myš“ stanovil hodnotu parametru „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“.

26.         Podle odst. 2.6. čl. II. „Předmět smlouvy“ smlouvy je součástí závazku dodavatele mj. „provedení souvisejících služeb, spočívajících v dopravě zboží kupujícímu, uvedení do provozu a úklidu obalového a odpadního materiálu (…).“.    

27.         Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 17. 7. 2018 vyplývá, že obviněný obdržel na předmět        plnění jednu nabídku, a to od vybraného dodavatele. 

Právní posouzení

28.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že ustanovení § 36 odst. 1 zákona vymezuje povinnosti zadavatele při stanovení zadávacích podmínek. Podle tohoto ustanovení nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zadavatel má zároveň v průběhu celého zadávacího řízení povinnost dodržovat obecné zásady zadávání veřejných zakázek zakotvené v § 6 zákona.

29.         Při formulaci technických podmínek, kterými je vymezen předmět plnění, je zadavatel povinen dodržet především zásadu zákazu diskriminace. Zadavatel má povinnost stanovit technické podmínky vymezující předmět plnění tak, aby nebyl bezdůvodně (tj. bez důvodu, který má oporu v legitimních potřebách zadavatele odůvodnitelných objektivními okolnostmi) zvýhodněn některý z dodavatelů, tj. tak, aby byla zajištěna co nejširší a nezkreslená hospodářská soutěž mezi co nejvyšším počtem dodavatelů za rovných podmínek, a aby tak bylo zaručeno efektivní vynakládání veřejných prostředků.

30.         Vymezením technických podmínek nesmí zadavatel bezdůvodně znevýhodnit některé dodavatele, kteří by přitom mohli předmět veřejné zakázky splnit stejně dobře jako dodavatel, který je zadanými technickými podmínkami preferován. Zadavatel tedy při vymezení svých požadavků nesmí v zadávací dokumentaci použít takové technické podmínky, které by znemožnily možnost soutěže o předmět zakázky mezi dodavateli různých značek výrobku či různého technického provedení, přičemž zamýšlenému účelu použití by vyhověly stejně dobře.

31.         Jednou ze základních zásad zadávacího řízení je povinnost zadavatele dodržet zásadu zákazu diskriminace. K uplatňování této zásady se vyjádřil Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) např. v rozsudku sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008. Ze závěrů NSS plyne, že smysl ustanovení § 6 zákona směřuje k tomu, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Soud dále zdůraznil, že smysl a cíl zákazu diskriminace nutně vede interpreta § 6 zákona k závěru, že tento zákaz zahrnuje jednak zákaz diskriminace zjevné (přímé), tedy odlišného zacházení s jednotlivcem ve srovnání s celkem, jednak též zákaz diskriminace skryté (nepřímé), pokud tato vede v podstatě k obdobným právem zakázaným důsledkům – v oblasti práva veřejných zakázek tedy poškozování hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Tento závěr, ač učiněn k již neúčinné právní úpravě, lze vztáhnout i na úpravu současnou, jelikož vnímání zásady zákazu diskriminace nezaznamenalo v rámci nové úpravy žádných významnějších změn.

32.         Porušením zásady zákazu diskriminace v souvislosti s vymezením technických podmínek tedy může být objektivní nemožnost či ztížená možnost určitého dodavatele (či skupiny dodavatelů) podat nabídku v zadávacím řízení z toho důvodu, že požadavky zadavatele na technické podmínky plnění jsou nastaveny bezdůvodně úzce, tj. diskriminačně. Ztíženou možností podat nabídku podle předchozí věty lze rozumět například omezení možnosti vlastní cenotvorby v důsledku nutnosti použití určitého výrobku. Byť je takový výrobek na trhu dostupný a jeho „předepsání“ zadavatelem tak nezpůsobuje nemožnost se zadávacího řízení účastnit, to, že ho dodavatel nemůže nahradit výrobkem kvalitativně srovnatelným, se kterým běžně obchoduje (a může proto pro něj nabídnout lepší cenu), jej v soutěži (bezdůvodně) znevýhodňuje. I když se může na první pohled jevit, že podmínky jsou stanoveny pro všechny stejně, jejich bližší prověření může odhalit skrytou diskriminaci celé skupiny dodavatelů.

33.         Zadavatel je bezesporu oprávněn vymezit předmět plnění veřejné zakázky tak, aby sloužil jeho potřebám a zamýšlenému účelu použití; na druhou stranu musí mít na zřeteli, že se nesmí dopustit jednání, které by vedlo k neoprávněné diskriminaci (zjevné i skryté) dodavatelů.

34.         V šetřeném případě stanovil obviněný v příloze č. 4 technické podmínky následujícím způsobem:

-          u„DESKTOP PC“ stanovena hodnota parametru „Klávesnice – „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, a hodnota parametru „M“ – „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          u DESKTOP PC HIGH“ stanovena hodnota parametru „Klávesnice“ – „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, a hodnota parametru „Myš“ – „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          u „ALL-IN-ONE PRACOVNÍ“ stanovena hodnota parametru „Klávesnice“ – „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky
Myš“ – „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          u „ALL-IN-ONE FAPPZ“ stanovena hodnota parametru „Klávesnice“ – „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky „Myš“ – „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC“,

-          u „ALL-IN-ONE FLD“ stanovena hodnota parametru „Klávesnice“ – „drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí od stejného výrobce jako PC“, u položky „Myš“ – „drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) od stejného výrobce jako PC[1]“.

35.         V šetřeném případě tedy obviněný poptával v rámci předmětu plnění mj. dodávku sestav PC, které měly kromě jiného příslušenství a komponent zahrnovat i klávesnici a myš konkrétních parametrů, přičemž tyto musely být od stejného výrobce jako PC. Úřad se zabýval uvedeným požadavkem na dodávku myší a klávesnic od stejného výrobce jako byly dodávané PC
a konstatuje, že tento požadavek byl stanoven v rozporu se zákonem. K tomu Úřad uvádí následující.

36.         Jak již bylo konstatováno výše, zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

37.         Úřad konstatuje, že požadavek uvedený v technických podmínkách veřejné zakázky je požadavkem vytvářející bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Stanovený požadavek neumožnil dodavatelům libovolně zvolit sestavu PC od konkrétního výrobce a tuto doplnit
o klávesnici a myš, coby funkčně samostatné položky, do sestavy jednoduše zapojitelné, od jiného libovolného výrobce. Za situace, kdy by obviněný stanovil požadavek na kompatibilitu myší a klávesnic s dodávanými PC, byly by zcela naplněny požadavky obviněného a funkčnost PC sestavy by zůstala nedotčena. Jelikož součástí dodávky byla dle čl. 2.6. smlouvy mj. instalace PC sestav, bylo by pro zadavatele jednoduše ověřitelné, zda je deklarovaná kompatibilita předmětných PC sestav skutečně dodavatelem zajištěna. Pokud však obviněný svůj požadavek formuloval tak, že myši i klávesnice musí být od stejného výrobce jako PC, pak byl takový požadavek nedůvodný a kladl potenciálním dodavatelům bezdůvodné překážky v účasti v zadávacím řízení, když tito nemohli uplatnit vlastní cenotvorbu, jelikož obviněný vyloučil možnost zvolit technické řešení v podobě myši a klávesnice od jednoho či vícero výrobců a PC od jiného. Současně je nutno konstatovat, že tento požadavek obviněného nebyl založen na reálných technických důvodech.

38.         Obviněný sice ve svém vyjádření uvádí určité důvody, které mají požadavky na technickou specifikaci ospravedlnit, avšak uvedené argumenty nejsou opodstatněné pro omezení hospodářské soutěže. K argumentu, že požadavek na myš a klávesnici od stejného výrobce jako PC měl za cíl dosáhnout v zadávacím řízení na takové servisní podmínky, které garantuje výrobce PC, v nichž je mj. zahrnuta i případná výměna jednotlivých dílů PC a jeho periferií
a funkčnost PC sestavy jako celku, Úřad uvádí, že funkčnost PC sestavy má povinnost zajistit sám dodavatel a není rozhodné, zda ji zajistí pomocí PC a periferií od různých výrobců či od jednoho a toho samého výrobce. Pokud jde o servisní podmínky „jako od výrobce PC“, mohl obviněný tento požadavek upravit v závazném návrhu kupní smlouvy.

39.         K riziku nekompatibility způsobené upgradem operačního systému či BIOS PC Úřad uvádí, že významnější upgrady nejsou záležitostí měsíců, ale spíše let, a je otázkou, jakou životnost mají periferie v případě, kdy jsou na denní bázi užívány tak početnou a rozmanitou skupinou uživatelů, jakou jsou studenti. Ostatně je také nezbytné podotknout, že je v zájmu dodavatelů jak operačních systémů, tak výrobců základních desek, aby byly jejich produkty kompatibilní s co možná největším počtem periférii, a to co nejdéle. Úřad má v tomto ohledu také pochybnosti o tvrzené nekompatibilitě periferií s PC, vzhledem k jejich jednoduchosti, resp. univerzálnosti. Ovšem pokud chtěl tento svůj požadavek obviněný v zadávací dokumentaci vyjádřit, nic mu nebránilo, aby tak učinil, kupříkladu požadavkem na kompatibilitu periferií s PC. Pokud pak zmiňuje, že i přesto, že někteří dodavatelé kompatibilitu garantují, avšak faktická situace je odlišná, mohl si od nich vyžádat vzorek a skutečný stav si náležitě ověřit.

40.         Obviněný označil za pro něj zásadní systém centrální správy s využitím centralizované podpory výrobců PC sestav, kdy podle něj je u těchto dodavatelů přímá garance výrobce nutnou podmínkou. K tomu Úřad uvádí, že systém správy a podpory k dodávce PC, myší a klávesnic si mohl opět smluvně upravit, což ostatně platí i pro obviněným zmiňovanou záruční lhůtu,
a bylo by pouze na dodavateli, aby těmto požadavkům dostál. K ekonomické výhodnosti pak Úřad uvádí, že pokud má dodavatel možnost kombinovat periferie a PC od odlišných výrobců, může tak docílit ekonomicky výhodnější varianty, než když je vázán pouze na jednoho výrobce v rámci plnění veřejné zakázky.

41.         Pokud obviněný uvedl, že nebyl požádán o upřesnění nebo objasnění požadavků na předmětnou dodávku, ani že žádný z potenciálních účastníku nepodal námitky proti zadávacím podmínkám, pak je nutné konstatovat, že to v žádném případě nevypovídá o tom, zdali byly zadávací podmínky diskriminační či nikoliv. Potenciální dodavatel mohl být odrazen od interakce s obviněným právě nastavením technických podmínek, aniž by si uvědomoval jejich rozpor se zásadou zákazu diskriminace.

42.         Co se týče rozhodnutí ÚOHS-S770,771,772/2014, převažuje z pohledu Úřadu shoda v podstatných skutečnostech případu v citovaném rozhodnutí s nyní šetřenou veřejnou zakázkou. Stejně jako tomu bylo v případě citovaného rozhodnutí, v němž Úřad dospěl k závěru, že zadavatel porušil zákon, jelikož byly shledány neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, pak i v právě posuzovaném případě se jedná o neopodstatněný požadavek obviněného, jelikož důvody, které obviněný uvedl, nejsou dostatečnými pro omezení hospodářské soutěže a, jak už Úřad konstatoval výše, existovaly jiné způsoby a řešení, které mohl obviněný využít, aniž by se tohoto omezení dopustil.

43.         Ke zmíněnému odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl obviněnému uložen řídícím orgánem operačního programu jako sankce za nedodržení dotačních pravidel, Úřad uvádí, že porušení rozpočtové kázně není přestupkem a stejně tak není uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně trestní sankcí. Cílem odvodu je navrátit do rozpočtu prostředky, které nebyly využity v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem, kdežto cílem pokuty za spáchaný přestupek podle zákona je právě potrestání pachatele (srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 10/2017 ze dne 14. 6. 2018).

44.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s § 36 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 zákona, když v rámci technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky stanovil v příloze č. 4 požadavek na dodávku „Desktop PC“, „Desktop PC HIGH“, „All-in-one pracovní“, „All-in-one FAPPZ“, „All-in-one FLD“, přičemž k těmto částem předmětu plnění požadoval dodávku klávesnice a myši „od stejného výrobce jako PC“, čímž vytvořil bezdůvodnou  překážku hospodářské soutěže a současně tak porušil zásadu zákazu diskriminace, a dne 20. 8. 2018 zadal předmětnou veřejnou zakázku, když s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky, přičemž tímto postupem obviněného byla naplněna skutková podstata přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona, a proto rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.   

K výroku II. příkazu – uložení pokuty

45.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona.

46.         Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

47.         Podle § 31 odst. 1 přestupkového zákona počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

48.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle 
§ 270 odst. 5 zákona. V daném případě ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu došlo dne 20. 8. 2018, kdy zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem kupní smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky. Řízení o přestupku je pak zahájeno doručením tohoto příkazu. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za přestupek nezanikla.

49.         V daném případě se obviněný dopustil přestupku dle § 268 odst. 1 písm. b) zákona. Podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. a) zákona se se za přestupek podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odst. 3, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) zákona.

50.         Jak vyplývá z odst. 4.2. kupní smlouvy, kupní cena činila 2.242.357,- Kč bez DPH, tzn. cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil přestupku, a za kterou mu může být uložena pokuta, činí 2 713 251,97 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % z ceny veřejné zakázky vč. DPH) tedy činí částku 271 325,- Kč.

51.         Podle § 37 písm. a) a c) přestupkového zákona se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

52.         Podle § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení přestupkového zákona, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

53.         Úřad v této souvislosti uvádí, že závažnost přestupku, která rozhodnou pro určení konkrétní výměry pokuty, je obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

54.         Co se týče posouzení povahy a závažnosti spáchaného přestupku v šetřeném případě, Úřad konstatuje, že zadavatel stanovil zadávací podmínky způsobem, kterým v rozporu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona omezil možnosti, jakými lze realizovat dodávku předmětu veřejné zakázky, přičemž stanoveným požadavkem na dodávku PC, myší a klávesnic od stejného výrobce obviněný dopředu vyloučil všechna technická řešení založená na případné kombinaci kompatibilních zařízení různých výrobců. K okolnostem šetřeného případu Úřad uvádí, že zadavatel požadavek na jednotlivé funkcionality kompatibilního řešení PC a periferií detailně nespecifikoval, namísto toho stanovil požadavek na stejného výrobce jednotlivých částí plnění, aniž by tento požadavek byl založen na technických aspektech poptávaného plnění. Nadto je nezbytné podotknout, že obviněný neměl žádné specifické požadavky na periferie (požadoval standardní myš i klávesnici), jak vyplývá z výše citované části technické specifikace.

55.         Důsledkem nezákonného postupu obviněného, který stanovil technickou specifikaci na dodávku myší a klávesnic od stejného výrobce jako PC, bylo omezení vzájemného konkurenčního prostředí mezi jednotlivými dodavateli a současně byli diskriminováni ti dodavatelé, kteří by dodali komponenty PC sestavy od různých výrobců. V šetřeném případě neproběhla řádná hospodářská soutěž mezi potenciálními dodavateli, a nebyl tak naplněn základní cíl zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel tak nenaplnil elementární účel zákona, kterým je zajištění účinné konkurence a efektivní hospodářské soutěže.

56.         Jako polehčující okolnost zohlednil Úřad ve prospěch obviněného tu skutečnost, že se jednalo o marginální část plnění, kdy myši a klávesnice, ačkoliv nelze popřít jejich potřebu k řádnému provozování PC sestavy, představovaly méně významnou položku celkové ceny předmětné veřejné zakázky.

57.         Při stanovení konkrétní výše sankce má Úřad povinnost rovněž zohlednit dobu, která uplynula mezi spácháním přestupku specifikovaného ve výroku I. tohoto příkazu a samotným potrestáním obviněného za spáchání tohoto přestupku, jak vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 123/2013 ze dne 9. 4. 2015. V šetřeném případě došlo ke spáchání přestupku podle výroku I. tohoto příkazu dne 20. 8. 2018, kdy obviněný uzavřel kupní smlouvu, z čehož vyplývá, že od spáchání přestupku již uplynulo více než 3 roky a 3 měsíce.
S ohledem na výše uvedené Úřad v daném případě vzal v úvahu jako polehčující okolnost
i časové hledisko doby od spáchání přestupku.

58.         Úřad neshledal v šetřeném případě žádné přitěžující okolnosti, které by ovlivnily stanovení výše udělené pokuty.

59.         Po zvážení všech okolností šetřeného případu Úřad posoudil závažnost přestupku v šetřeném případě jako méně závažnou.

60.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného. Z výroční zprávy obviněného na rok 2020 Úřad zjistil, že obviněný v roce 2020 hospodařil s rozpočtovými příjmy ve výši téměř 2,5 mld. Kč. Lze předpokládat, i vzhledem k částkám, se kterými obviněný hospodařil v předchozích letech (v roce 2018 - 2,2 mld. Kč), že s podobnou či dokonce vyšší částkou bude obviněný hospodařit i v roce 2021. Úřad tedy konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k finančním prostředkům, kterými obviněný disponuje, považovat za nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou) do ekonomické situace obviněného.

61.         V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

62.         Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

63.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

 

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

  

Obdrží

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy



[1] Pozn. Zvýraznění textu provedeno Úřadem.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz