číslo jednací: 32655/2021/500/AIv
spisová značka: S0108/2021/VZ

Instance I.
Věc Rekonstrukce osvětlení prostor
Účastníci
 1. Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
 2. "ETNA" spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 9. 11. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 1.1 MB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0108/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-32655/2021/500/AIv

 

Brno 24. 9. 2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 3. 2021
na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00069922, se sídlem Barborská 51, 284 01 Kutná Hora,
 • navrhovatel – “ETNA“ spol. s r. o., IČO 45309621, se sídlem Újezd 409/19, 118 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 3. 2021 společností HKR advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04372824, se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení prostor“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 29. 1. 2021 uveřejněním „Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek“ ze dne 28. 1. 2021 na profilu zadavatele,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – “ETNA“ spol. s r. o., IČO 45309621, se sídlem Újezd 409/19, 118 00 Praha 1 – ze dne 18. 3. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00069922, se sídlem Barborská 51, 284 01 Kutná Hora – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení prostor“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 29. 1. 2021 uveřejněním „Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek“ ze dne 28. 1. 2021 na profilu zadavatele se v části týkající se „nastavení hraničních a nepřekročitelných parametrů“ poptávaného plnění, které navrhovatel dokládá „Přílohou č. 9: Doplňující tabulka“ návrhu, v rámci které mj. porovnává technické parametry poptávaných svítidel označených S3 a S4 dle přílohy č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ „Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek“ ze dne 28. 1. 2021 s parametry svítidel značek ERCO a iGuzzini, podle § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrhu v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky.

II.

Návrh navrhovatele“ETNA“ spol. s r. o., IČO 45309621, se sídlem Újezd 409/19, 118 00 Praha 1 – ze dne 18. 3. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00069922, se sídlem Barborská 51, 284 01 Kutná Hora – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení prostor“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 29. 1. 2021 uveřejněním „Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek“ ze dne 28. 1. 2021 na profilu zadavatele se s výjimkou té části, ve vztahu ke které bylo správní řízení zastaveno dle výroku I. tohoto rozhodnutí, podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00069922, se sídlem Barborská 51, 284 01 Kutná Hora (dále jen „zadavatel“), která je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájil uveřejněním „Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek“ ze dne 28. 1. 2021 (dále jen „zadávací dokumentace“) na profilu zadavatele dne 29. 1. 2021 zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení prostor“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Zadavatel se nechal při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízení ve smyslu § 43 zákona zastoupit Středočeským krajem, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5.

3.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle čl. 2 „Základní údaje o veřejné zakázce a dostupnost Zadávací dokumentace“ zadávací dokumentace „dodávka a montáž výstavního osvětlení v objektu Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace v Kutné Hoře. Navrhované řešení zahrnuje osvětlení výstavních expozic ve 3.NP a odpočinkových prostorů. Stávající energeticky náročné světelné zdroje budou demontovány. Nové řešení zahrnuje svítidla s integrovanou LED technologií a manuální regulací intenzity světla pro každé svítidlo. Svítidla budou osazena v tříokruhových proudových lištách.  Dodaná svítidla a příslušenství určená k zapojení do lišt musí být kompatibilní a plně funkční s lištovým systémem, který je již v galerii nainstalován (lišta s el. vedením 3x16A, 230 V).  Důležitým prvkem je také, aby nová svítidla byla vzhledově stejná jako LED svítidla současně používaná v expozici. Požadujeme, aby optické prvky pro změnu charakteru svícení a příslušenství svítidel bylo plně kompatibilní s již instalovaným LED osvětlením.“.

4.             Zadavatel obdržel dne 22. 2. 2021 námitky navrhovatele – “ETNA“ spol. s r. o., IČO 45309621, se sídlem Újezd 409/19, 118 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 3. 2021 společností HKR advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04372824, se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky a proti způsobu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 16. 2. 2021 (dále jen „vysvětlení ZD č. 2“).

5.             Zadavatel rozhodnutím ze dne 8. 3. 2021, které navrhovatel obdržel téhož dne, námitky navrhovatele ze dne 22. 2. 2021 odmítl.

6.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 18. 3. 2021 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

7.             Navrhovatel namítá, že zadávací dokumentace veřejné zakázky je v rozporu se zásadou diskriminace a rovného zacházení a nastavení technických požadavků je nepřiměřené a netransparentní, neboť specifikace předmětu plnění směřuje k výběru produktů konkrétního výrobce, tj. produktů značky ERCO.

8.             Konkrétně pak navrhovatel namítá:

a)      zadavatel požaduje kompatibilitu, ale není zřejmé, „s čím konkrétně má být dodané plnění kompatibilní ani jaké je třeba v tomto ohledu splnit technické požadavky“,

b)      „poměrně překvapující a nepochopitelný“ požadavek zadavatele na estetickou a funkční jednotu i pro neexpoziční osvětlení v prostoru kavárny,

c)      zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 poukazuje na dodávky osvětlení v letech 2015 a 2017, avšak smlouvy k těmto plněním nejsou dohledatelné,

d)      dodávka osvětlení v roce 2018 byla soutěžena mimo režim zákona, přestože zadavatel musel vědět, že osvětlení bude postupně obměňovat, a je tak otázkou, proč její předpokládaná hodnota nebyla sčítána s předpokládanou hodnotou šetřené veřejné zakázky, neboť tyto tvoří jeden funkční celek,

e)      dodavatel Kuběnský spol. s r.o., IČO 04335759, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost Kuběnský“), zná detailně místo plnění (instalované lišty i stávající svítidla), neboť byl dodavatelem výše uvedené veřejné zakázky v roce 2018,

f)       zadavatel stanovil požadavek na kompatibilitu optického systému k lištovým svítidlům Pollux a ve vztahu k optickému příslušenství, přičemž soubor těchto neurčitých/obecných požadavků směřuje k jedinému výrobci, a to značce ERCO,

g)      požadavek zadavatele na maximální hmotnost svítidla ve výši 0,7 kg je nelogický, nepřiměřený, netransparentní a diskriminační,

h)      stanovení požadavku na povinnou účast na prohlídce plnění je diskriminační a současně, předvedl-li zadavatel v rámci prohlídky místa plnění svítidla v lištách, jimiž v současné době disponuje, postupoval rovněž diskriminačně, neboť tuto informaci neměli dodavatelé, kteří se prohlídky místa plnění nezúčastnili,

i)        zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že doba realizace předmětu plnění činí 60 dní s maximální hranicí dokončení do konce května 2021; upravil-li zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 tento požadavek tak, že maximální hranice může být překročena a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, postupoval diskriminačně a netransparentně, neboť tímto rozšířil okruh potenciálních dodavatelů,

j)        požadavek zadavatele na předložení vzorků konkrétních svítidel je nepřiměřený a diskriminační, neboť dodavatelé nemají vzorky svítidel standardně skladem, obzvláště „[s]vítidla od zahraničních výrobců nelze obecně, natož za současné specifické pandemické situace, včas objednat a doručit zadavateli“; umožnil-li zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 předložení i jiných vzorků svítidel, rozšířil tím okruh potenciálních dodavatelů, avšak již neprodloužil adekvátně lhůtu pro podání nabídek,

k)      nehodlá-li zadavatel provádět světelnou zkoušku u dodavatelů, kteří mu již v minulosti poskytovali plnění, je takový postup diskriminační, a současně, neuvádí-li zadavatel, o jaké dodavatele se jedná, je takový postup netransparentní,

l)        zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 řádně neodpověděl na dotazy navrhovatele (zejména na dotazy č. 5, 11 a 16),

m)   zdůvodnění umožnění druhé prohlídky místa plnění (vyšší moc/sněhová kalamita) je příliš obecné, přičemž zadavatel současně detailní informace o druhé prohlídce místa plnění uveřejnil až po jejím konání; uskutečněním druhé prohlídky místa plnění zadavatel rozšířil okruh potenciálních dodavatelů, avšak neprodloužil lhůtu pro podání nabídek,

n)      požadavek na manuální ovládání otočným prvkem a na stupnici je diskriminační, neboť všichni dodavatelé technologií v této kombinaci nedisponují a „[s]tandardem ve všech muzeích a galeriích je to, že se požadovaná intenzita zjišťuje prostřednictvím luxmetru, nikoliv prostřednictvím stupnice na svítidle“,

o)      požadavek na technologii či vlastnost „casambi“ omezuje okruh výrobců svítidel, jedná se o obchodní název konkrétní technologie konkrétního výrobce, který v kombinaci s ostatními požadovanými parametry směřuje především k produktům značky ERCO,

p)      „nastavení hraničních a nepřekročitelných parametrů je otevřeně diskriminační a není zřejmé, proč zadavatel tímto způsobem postupoval“ (navrhovatel v rámci námitek uvedl tabulku, v rámci které provedl porovnání technických parametrů u svítidel označených S1 a S2 s parametry produktů značky ERCO a iGuzzini, přičemž dospěl k závěru, že jeho produkt – iGuzzini – nesplňuje požadavky na maximální hmotnost, vyzařovací charakteristiku a rozměry, a v rámci návrhu přiložil tabulku rozšířenou o typ svítidel S3 a S4, u nichž nesplňuje požadavek zadavatele na maximální příkon, vyzařovací charakteristiku, rozměry a v případě svítidla typu S3 rovněž požadavek na životnost / LLMF a v případě svítidla typu S4 požadavek na maximální hmotnost),

q)      není zřejmé, jak zadavatel dospěl ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky s přesností na jednotky korun českých za situace, kdy „s externími poradci nic nekonzultoval, nic neověřoval, neprováděl průzkum trhu, (…)“.

9.             Navrhovatel navrhuje, aby Úřad předmětné zadávací řízení zrušil. Současně je navrhovatel názoru, že jsou dány důvody pro uložení pokuty za spáchání přestupku dle § 268 odst. 1 písm. d) zákona zadavatelem, neboť ten se v rozporu s § 245 odst. 1 zákona řádně nevypořádal s námitkami navrhovatele.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

10.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 18. 3. 2021, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

11.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

12.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-10027/2021/521/OPi ze dne 22. 3. 2021.

13.         Dne 25. 3. 2021 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím držitele poštovní licence dokumentaci o zadávacím řízení a dne 27. 3. 2021 prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne a část dokumentace o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 27. 3. 2021

14.         Zadavatel předně akcentuje, že námitky navrhovatele vypořádal v souladu s § 245 zákona řádně a včas.

15.         Zadavatel dále k jednotlivým námitkám navrhovatele uvedeným v návrhu v podrobnostech odkazuje na vysvětlení ZD č. 2 a na rozhodnutí o námitkách, přičemž v souhrnu uvádí následující.

16.         Jde-li o namítanou neurčitost požadavku na kompatibilitu, ta měla být dle zadavatele „dána jak s lištovým systémem, tak s optickými prvky pro změnu charakteru svícení a s ovládacími prvky svítidel. Tyto prvky mohli potenciální dodavatelé Zakázky shlédnout přímo na prohlídce místa plnění.“. Zadavatel k tvrzení o nejasnostech ohledně typu lišt v prostorách zadavatele dodává, že „i v případě, pokud by dodavatelem dodaná svítidla nebyla plně kompatibilní s lištovým systémem, který je v prostorách zadavatele nainstalován, existují na trhu i samostatné adaptéry, které různí výrobci dodávají[,] a je možné tímto dané kompatibility docílit.“.

17.         Zadavatel dále uvádí, že poukazoval-li v rámci vysvětlení ZD č. 2 na dřívější dodávky osvětlení v letech 2015 a 2017, pak technické parametry stanovené v rámci „těchto předchozích zakázek nejsou podstatné pro účast ani pro plnění této zakázky, rozhodující je naopak právě výše zmíněná technická specifikace; dohledávání předchozích zakázek proto není nezbytné.“.

18.         S námitkou navrhovatele, že šetřená veřejná zakázka měla být zadávána společně s některou s předchozích veřejných zakázek na dodávku osvětlení, resp. že tyto tvoří jeden funkční celek, zadavatel nesouhlasí a navrhovatelem navrhovaný postup shledává za rozporný s principem péče řádného hospodáře, „neboť by vedl k platební neschopnosti zadavatele. Na přelomu roku 2017 a 2018 zadavatel totiž nedisponoval dostatečnými zdroji k renovaci veškerého osvětlení nacházejícího se v jeho prostorách a nemohl vědět, zda v budoucnu obdrží dotace na další renovace osvětlení. Zároveň bylo třeba řešit problematiku osvětlení alespoň částečně a v rozsahu tehdy dostupných finančních prostředků. Zohledníme-li skutečnost, že činnost navrhovatele[1] je v daném případě financována z dotace, která má své samostatné časové limity čerpání, a že se navíc jednalo o časový odstup v délce téměř tří let od poslední zakázky, je tato linie argumentace navrhovatele zjevně absurdní, a tedy i nedůvodná.“.

19.         Zadavatel dále k námitce navrhovatele týkající se poskytování informací dodavatelům v rámci prohlídky místa plnění uvádí, že v této souvislosti je irelevantní, zda byli dodavatelé na prohlídce místa plnění přítomni či nikoli, neboť informace o technické specifikaci poptávaného plnění lze seznat ze zadávací dokumentace, resp. z vysvětlení ZD č. 2. K samotné prohlídce místa plnění pak zadavatel podotýká, že její uskutečnění je právem zadavatele přiznaným zákonem, přičemž „odmítá, že by požadavek na účast na místě byl diskriminační: zadavatel dal všem dodavatelům možnost účastnit se prohlídky místa plnění, jakož i možnost se s místem plnění detailně seznámit. Poznatky z místa plnění jsou velmi podstatnou součástí této Zakázky právě kvůli již analyzovaným požadavkům na kompatibilitu a na sjednocení tvarů a rozměrů v rámci této Zakázky se stávajícím vybavením a osvětlením již instalovaným v prostorech zadavatele.“.

20.         Shledává-li dále navrhovatel „zadávací podmínky jako vnitřně rozporné z důvodu požadavku na estetickou a funkční jednotu osvětlení a kompatibilitu na všech podlažích“, zadavatel k tomu uvádí, že předmětné zadávací řízení je „nezávislé na předchozích realizovaných etapách rekonstrukce osvětlení, které nebylo možné realizovat v rámci jedné zakázky (…). To však neznamená, že je na straně zadavatele nepřípustné požadovat technickou a estetickou kompatibilitu s takto již dříve nainstalovaným vybavením.“.

21.         K požadavku na maximální hmotnost svítidla zadavatel sděluje, že tento „vychází z potřeby zadavatele sjednotit osvětlení v jeho prostorách, přičemž je zřejmé, že váha svítidla zpravidla odpovídá jeho velikosti. Zadavatel odmítá, že by byl uvedený požadavek nepřiměřený, netransparentní nebo diskriminační, jelikož vyplývá z odůvodněných potřeb zadavatele na sjednocení se stávajícími prvky osvětlení.“.

22.         K otázce změny doby realizace zadavatel podotýká, že termín plnění do konce května 2021 je termínem předpokládaným, který „se však nutně odvíjí od data uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Ta bude činit 60 dní i v případě prodloužení zadávacího řízení. Doba trvání zadávacího řízení tak nemá žádný vliv na lhůtu pro plnění díla podle uzavřené smlouvy. V tomto případě tedy nejde o změnu ani doplnění zadávací dokumentace; i pokud by se o takovou změnu jednalo, nejde o změnu, jejíž povaha by vyžadovala prodloužení lhůty k podání nabídek (§ 99 odst. 2 ZZVZ).“.

23.         K námitce navrhovatele týkající se požadavku zadavatele na předložení vzorku svítidel zadavatel zdůrazňuje, že „[z]e zadávací dokumentace je zjevné, že požadavek na typ vzorku byl dodavatelům znám již od jejího zveřejnění (čl. 4.6.2. zadávací dokumentace), a nikoli až v průběhu prohlídky, jak tvrdí navrhovatel. Lhůta pro zajištění vzorků tedy byla pro všechny dodavatele totožná. Umožnění předkládat i jiné vzorky se týkalo reprezentativních vzorků svítidla, které bylo v Knize svítidel definované jako ‚S1‘ nebo ‚S1č‘, tedy takového, které jsou nejpočetnějšími dodávanými položkami dle zadávací dokumentace. Nadto je právo stanovit předložení vzorků založeno přímo zákonem, a sice v § 104 písm. a) ZZVZ.“.

24.         Uvedl-li dále zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2, že „[k] provedení světelné zkoušky bude zadavatelem přistoupeno poté, kdy by vybraný dodavatel v rámci své nabídky nabídl svítidla, se kterými zadavatel v rámci osvětlení výstavních expozic nemá ještě žádné zkušenosti“, neshledává v tomto diskriminaci, naopak jedná se o požadavek „zcela logický a přiměřený, kdy využití vyhrazeného oprávnění provést světelnou zkoušku je přiměřené právě v případech, kdy bude dodáno plnění zadavatelem dosud nepoužívané a jemu neznámé.“.

25.         K umožnění druhé prohlídky místa plnění zadavatel uvádí, že ta „byla umožněna všem dodavatelům, neboť informace o jejím konání byla uveřejněna dne 9. 2. 2021, řádně prostřednictvím Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Zadavatel odmítá, že by jakékoliv informace zveřejňoval až po konání druhé prohlídky. Zadavatel umožnil další prohlídku místa plnění z důvodu vyšší moci, konkrétně nepříznivých klimatických podmínek (sněhové kalamity). Dodavatelé neměli povinnost se druhé prohlídky účastnit. Uvedené vyplývá ze skutečnosti, že se jednalo o ‚další‘ prohlídku místa plnění, kterou zadavatel ‚umožňoval‘ pro ‚zájemce‘. Zadavatel odmítá, že by tento postup byl jakkoliv diskriminační a v rozporu se ZZVZ.“.

26.         Zadavatel dále shledává požadavek na manuální ovládání otočným prvkem za legitimní, „neboť je odůvodněn potřebou rychlosti a jednoduchosti ovládání personálem zadavatele, a současně jeho přesnosti. Nejde tedy o diskriminaci na základě konkrétní technologie, ale o ergonomii a časové hospodárnosti obsluhy, jakož i o jednotnost vybavení interiérů zadavatele, (…). Podle informací zadavatele je na trhu řada výrobců, kteří mohou tuto technologii dodat, (…) např. Zumtobel, Sylvania, Hofmeister, ERCO.“.

27.         K požadavku na technologii „casambi“ zadavatel připomíná, že dle zadávacích podmínek „je možné i technologii nahradit ekvivalenty srovnatelné či vyšší úrovně nežli vzory v zadávací dokumentaci“, a je přesvědčen, že „casambi“ „rozhodně není výhradně obchodním názvem světelných produktů jediného výrobce, ale moderní technologie řízení osvětlení; na trhu tuto technologii dodávají mj. následující výrobci: Zumtobel, Targetti, Delta light, Flos, Erco, Regent lighting, Lival atd. Různí výrobci jako např. Tridonic, Helvar, Philips, Tci a další vyrábějí komponenty pro svítidla pro zajištění ovládání tímto způsobem ve všech možných svítidlech včetně lištových světlometů. Nemůže jít k tíži zadavatele, že některý z dodavatelů tuto rozšířenou možnost ovládání neposkytuje. U některých svítidel vyžaduje zadavatel ovládání pomocí bezdrátového systému řízení na základě protokolu Bluetooth. Tyto požadavky vždy odráží specifické potřeby zadavatele.“.

28.         V souvislosti s nastavením hraničních a nepřekročitelných parametrů poptávaného plnění zadavatel odmítá, že by tyto stanovil dle katalogu značky ERCO, a dodává, že „[v]zhledem k tomu, že kurátoři zadavatele mají především bohaté zkušenosti ze zahraničí, dokáže zadavatel velice přesně definovat to, co potřebuje pro unikátní díla v dispozici zadavatele a co nikoliv. Zadávací dokumentace je vytvořena s určitým rozsahem parametrů, které zadavatel stanovil jako přípustné a zároveň nepřekročitelné. Tyto požadavky vycházejí především z praktické zkušenosti a zkušenosti obdobných výstavních institucí. V tomto případě je tedy neopodstatněné spojování těchto parametrů s výrobcem svítidel zn. ERCO.“.

29.         Zadavatel rovněž odmítá, že by v průběhu předmětného zadávacího řízení došlo k doplnění nebo změně zadávací dokumentace a nebyl tak dán důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 zákona.

30.         Zadavatel dále k problematice stanovení předpokládaného hodnoty veřejné zakázky uvádí, že ta byla stanovena „na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění a na základě informací získaných průzkumem trhu.“.

31.         Zadavatel je taktéž názoru, že „navrhovateli nemohla vzniknout újma, pokud dosud nebylo o výsledku Zakázky rozhodnuto, nebylo zahájeno plnění smlouvy.“.

32.         Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatel podle § 265 písm. a) zákona zamítl.

Další průběh správního řízení

33.         Usnesením č. j. ÚOHS-11117/2021/521/OPi ze dne 30. 3. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

34.         Dne 6. 4. 2021 obdržel Úřad od navrhovatele doplnění jeho návrhu z téhož dne.

Doplnění návrhu ze dne 6. 4. 2021

35.         Navrhovatel sděluje, že přípisem ze dne 9. 3. 2021 požádal zadavatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), o informace a dokumenty vztahující se k předmětnému zadávacímu řízení, přičemž zadavatel rozhodnutím č. j. 292/2021/GASK ze dne 23. 3. 2021 žádost navrhovatele částečně odmítl. Navrhovatel shledává postup zadavatele za rozporný s § 218 zákona, a to i s ohledem na skutečnost, že jde „o informace, které by mohly postup Zadavatele ospravedlnit či vyvrátit anebo potvrdit ETNOU tvrzená pochybení. Jedná se o informace o oslovených společnostech, o tvůrcích zadávacích podmínek, atp.“. Postup zadavatele shledává navrhovatel i netransparentním, neboť ten v rámci sdělení č. j. 293/2021/GASK ze dne 23. 3. 2021 na položené dotazy neodpověděl nebo odpověděl pouze obecně.

36.         Zadavatel v rámci výše zmíněného sdělení mj. odkázal na produkty výrobců, které by měly splňovat stanovené technické parametry, nicméně navrhovatel provedl srovnání v rámci přiložené tabulky a dospěl k závěru, že ani tyto produkty technické parametry nesplňují.

37.         Navrhovatel dále uvádí, že „[z]adavatel v zadávací dokumentaci výslovně uvedl, že neprováděl žádné předběžné tržní konzultace. Dále v zadávací dokumentaci uvedl, že se na zpracování zadávacích podmínek nepodílela žádná třetí osoba (viz bod 15.7). V Odpovědi však Zadavatel uvádí pravý opak. Jednak Zadavatel tvrdí, že prováděl průzkum trhu, přičemž žádné detailní informace a dokumenty (s výjimkou obecných webových odkazů) nedoložil. Podruhé uvádí, že nastavení zadávacích podmínek konzultoval hned se dvěma externími společnost[m]i, když ani jednu v rozporu se ZZVZ neuvedl v zadávacích podmínkách!“. Navrhovateli tak není zřejmé, jaká opatření zadavatel provedl, aby zabránil střetu zájmů.

Další průběh správního řízení

38.         Usnesením č. j. ÚOHS-12209/2021/521/OPi ze dne 9. 4. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu:

 • zaslání sdělení, v jehož rámci zadavatel uvede konkrétní výrobce/dodavatele, kteří dle jeho tvrzení na základě provedeného průzkumu trhu splňují požadavky zadavatele na plnění předmětné veřejné zakázky, a zaslání podkladů získaných/vyhotovených v rámci zadavatelem provedeného průzkumu trhu s výstavním osvětlením,
 • zaslání sdělení, v jehož rámci zadavatel konkretizuje důvody, pro které stanovilv příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace u svítidel S1, S1č, S2, S3, S4, S4č, S5, S6, S6č, S8, S9, S10, S11, S12 a S13 požadavek na maximální hmotnost 0,7 kg, a současně uvede důvody, pro které již nelze akceptovat uvedená svítidla o hmotnosti 0,9 kg,
 • zaslání sdělení, v němž zadavatel alespoň v obecné rovině vysvětlí pojem/technický parametr „vyzařovací charakteristika“ stanovený v příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace.

39.         Přípisem č. j. ÚOHS-12284/2021/521/OPi ze dne 9. 4. 2021 požádal Úřad společnost
A-LIGHT s.r.o., IČO 27072738, se sídlem Vranovská 1226/94, 614 00 Brno (dále jen „společnost A-LIGHT“), jakožto subjekt pohybující se na relevantním trhu a dodavatele široké škály sortimentu v oblasti osvětlovací techniky, o sdělení,

 • zda některé zespolečností A-LIGHTnabízených produktů (vyjma produktů značky ERCO) splňují kumulativně veškeré zadavatelem stanovené technické parametry(včetně „casambi“)poptávaného plnění, tj. svítidel (označených S1, S1č, S2, S3, S4, S4č, S5, S6, S6č, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13), ovládání a světelného zdroje, a o doložení této skutečnosti relevantními podklady, je-li to možné (např. katalogovými listy apod.); v případě, žespolečností A-LIGHTnabízené produkty požadované technické parametry nesplňují, požádal Úřad o uvedení, které se jí jeví z hlediska jejich splnitelnosti za „nejproblematičtější“ spolu s uvedením důvodu,
 • v němž bude alespoň v obecné rovině vysvětleno, co je dle odborného názoru společnosti A-LIGHTmyšleno technologií či vlastností „casambi“, a zda se tedy jedná o produkt jednoho konkrétního výrobce, či „vlastnost“, která je na relevantním trhu běžně dostupná v rámci produktů různých výrobců,
 • zda jespolečnosti A-LIGHTznám–s ohledem na její působnost na relevantním trhu – nějaký distributor/prodejce osvětlovací techniky značky AKZU působící na území České republiky, potažmo Evropské unie.

40.         Dne 16. 4. 2021 obdržel Úřad, v reakci na usnesení č. j. ÚOHS-12209/2021/521/OPi ze dne 9. 4. 2021, sdělení zadavatele z téhož dne.

 

Sdělení zadavatele ze dne 16. 4. 2021

41.         Zadavatel v rámci předmětného sdělení uvádí výrobce a dodavatele, kteří splňují technické parametry poptávaných svítidel:

 • ERCO GmbH, Německo a ERCO Lighting GmbH, organizační složka Praha,
 • Kuběnský spol. s r.o.,
 • AKZU LIGHTSYSTEM CO., LTD., Čína.

42.         K tomu zadavatel dodává, že „prováděl průzkum trhu ještě u těchto výrobců a dodavatelů: Hoffmeister GmbH, Německo (resp. jeho distributor v ČR, spol. BASE Lighting s.r.o.), Viabizzuno Srl, Itálie, kteří ve svém sortimentu mají některá svítidla, která specifikaci splňují. Dodatečně zadavatel zjistil, že požadované parametry svítidel zčásti splňuje i celá řada dalších výrobců (např. Philips Lighting, Stratas, Dedolights, Flos, Luxam, iGuzzini, Zumtobel a další). Je ovšem nutné podotknout, že žádná ze společností v tomto širším výčtu nemá výhradně ve svém běžném nabízeném sortimentu zboží, které by splňovalo všechny zadané parametry. Pro splnění zadávacích podmínek zadavatele tak, jak byly zadány, vč. specifikace svítidel, by tedy tito další potenciální dodavatelé museli zkombinovat zboží ze sortimentu různých výrobců, případně provést úpravy svého stávajícího základního sortimentu. Ostatně, součástí zadávací dokumentace není povinnost, aby potenciální dodavatel nabídl zboží pouze jediného výrobce.“. V příloze předmětného sdělení pak zadavatel doručil Úřadu podklady, které získal v rámci průzkumu trhu s výstavními svítidly („Technické listy ERCO, AKZU, Kuběnský“, „Parametry Viabizzuno“, „Parametry AKZU Tracron“, „Parametry Hoffmeister gin.o“, „Parametry ETNA iGuzzini“).

43.         Ke stanovení požadavku na maximální hmotnost svítidel 0,7 kg zadavatel uvádí, že „má ve svých prostorech instalován poměrně velký počet svítidel, s nimiž je třeba k zajištění řádného chodu výstavních prostor pravidelně manipulovat. Není výjimkou, že tato svítidla jsou umístěna ve výškách. Hmotnost svítidel se v těchto případech sama stává limitujícím faktorem jak s ohledem na ergonomii jejich obsluhy, tak s ohledem na požadavky BOZP. Zadavatel proto preferuje co možná nejlehčí svítidla, která však umožňují splnit i další technické požadavky Zadavatele. Svítidla, která v rámci průzkumu trhu Zadavatel mezi sebou porovnával, jsou o hmotnostech 0,37 kg až 0,50 kg (ERCO, typ Pollux), 0,45 kg (AKZU, typ Tracron). Proto zadavatel určil jako hraniční limit pro váhu hodnotu 0,7 kg. Oproti porovnávaným svítidlům tedy byla stanovena tolerance dalších 0,2 kg.“.

44.         V další části sdělení pak zadavatel osvětluje pojem/technický parametr „vyzařovací charakteristika“.

Další průběh správního řízení

45.         Přípisy č. j. ÚOHS-14415/2021/521/OPi, č. j. ÚOHS-14417/2021/521/OPi, č. j. ÚOHS-14418/2021/521/OPi a č. j. ÚOHS-14420/2021/521/OPi ze dne 29. 4. 2021 požádal Úřad společnosti Bulb spol. s r.o., IČO 25075381, se sídlem Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj (dále jen „společnost Bulb“), EXX s.r.o., IČO 63984261, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 (dále jen „společnost EXX“), HAGOS s.r.o., IČO 45786089, se sídlem Darwinova 1470/14, 143 00 Praha 4 (dále jen „společnost HAGOS“), a UNI LIGHT PRAHA spol. s r.o., IČO 63990482, se sídlem Heřmanova 1162/2, 170 00 Praha 7 (dále jen „společnost UNI LIGHT PRAHA“), jakožto subjekty pohybující se na relevantním trhu s osvětlovací technikou, o totožné sdělení jako v případě společnosti A-LIGHT (viz bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

46.         Dne 30. 4. 2021 obdržel Úřad sdělení společnosti UNI LIGHT PRAHA a dne 3. 5. 2021 sdělení společnosti EXX (viz bod 241. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

47.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-15664/2021/500/AIv ze dne 11. 5. 2021 nařídil Úřad z moci úřední zadavateli předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to do pravomocného skončení předmětného správního řízení.

48.         Přípisem č. j. ÚOHS-15822/2021/521/OPi ze dne 12. 5. 2021 požádal Úřad společnost Artlite Studio, spol. s r.o., IČO 27540022, se sídlem Pražská třída 142/102, 500 04 Hradec Králové (dále jen „společnost Artlite Studio“), jakožto subjekt pohybující se na relevantním trhu s osvětlovací technikou, o obdobné sdělení jako v případě společnosti A-LIGHT (viz bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

49.         Usnesením č. j. ÚOHS-15992/2021/521/OPi ze dne 13. 5. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání sdělení, v jehož rámci zadavatel uvede konkrétní výrobky značek AKZU, Hoffmeister a Viabizzuno, které dle jeho tvrzení splňují kumulativně požadavky zadavatele na plnění předmětné veřejné zakázky, včetně podkladů dokládajících toto tvrzení.

50.         Dne 16. 5. 2021 obdržel Úřad sdělení společnosti Artlite Studio a sdělení společnosti Bulb (viz bod 241. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

51.         Dne 18. 5. 2021 obdržel Úřad sdělení zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvádí, že „[p]o opětovném prostudování podkladů zadavatel souhlasí s Úřadem v tom, že uváděné výrobky značky AKZU, Hoffmeister a Viabizzuno nesplňují požadavek na izolační třídu II. Zadavatel tento požadavek přehlédl. Jedná se ovšem o jediný technický parametr, který tyto výrobky nesplňují. Zadavatel se k otázce dodavatelů a výrobců svítidel vyjádřil již v podání ze dne 14. 4. 2021, proto na uvedené vyjádření odkazuje. Zároveň k této otázce zadavatel doplňuje, že se veřejná zakázka konala v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, kdy zadavatel poptával dodavatele svítidel s určitými parametry, nikoliv výrobce těchto svítidel. Podmínky veřejné zakázky proto mohl splnit jakýkoliv dodavatel, tedy např. právě i navrhovatel.“. V této souvislosti zadavatel podotýká, že světla značky ERCO dodává více dodavatelů, přičemž odkazuje na webové stránky společností A-LIGHT a LED koncept s.r.o.

52.         Usnesením č. j. ÚOHS-17777/2021/521/OPi ze dne 27. 5. 2021 určil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání sdělení, v jehož rámci navrhovatel uvede a doloží relevantními podklady (např. produktovými listy navrhovatelem nabízených výrobků), které konkrétní technické parametry požadované u svítidel S1, S1č, S2, S3, S4, S4č, S5, S6, S6č, S7, S8, S9, S10, S11, S12 a S13 v příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace jsou z hlediska jejich splnitelnosti problematické, tj. které konkrétní technické parametry poptávaných svítidel představují pro navrhovatele (popř. ostatní dodavatele) překážku v účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž v této souvislosti navrhovatel rovněž uvede odchylku/rozdíl technických parametrů jím nabízených výrobků oproti technickým parametrům stanoveným u svítidel S1, S1č, S2, S3, S4, S4č, S5, S6, S6č, S7, S8, S9, S10, S11, S12 a S13 v příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace.

53.         Usnesením č. j. ÚOHS-18089/2021/521/OPi ze dne 31. 5. 2021 Úřad prodloužil na základě žádosti navrhovatele ze dne 28. 5. 2021 lhůtu stanovenou usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-17777/2021/521/OPi ze dne 27. 5. 2021.

54.         Ve dnech 14. 6. 2021 a 16. 6. 2021 obdržel Úřad sdělení navrhovatele, v rámci kterých navrhovatel identifikoval technické parametry poptávaného plnění, kterou jsou dle jeho názoru z hlediska splnitelnosti problematické, a to „rozsah regulace sv. toku (%)“, „max. příkon (W)“, „max. hmotnost (kg)“, „vyzařovací charakteristika“, „životnost/LLMF“, „min. svítivost (cd)“, „rozměry (mm)“ a současně jako problematický uvedl požadavek zadavatele na technologii „casambi“ a „regulaci sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“.

55.         Usnesením č. j. ÚOHS-20419/2021/521/OPi ze dne 18. 6. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání sdělení, v jehož rámci zadavatel podrobně uvede důvody pro stanovení technických parametrů „rozsah regulace sv. toku (%)“, „max. příkon (W)“, „max. hmotnost (kg)“, „vyzařovací charakteristika“, „životnost/LLMF“, „min. svítivost (cd)“, „rozměry (mm)“ a jejich hraničních hodnot a požadavků na „regulaci sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“ a na způsob regulace sv. toku prostřednictvím „BLUETOOTH control“ (konkrétně prostřednictvím technologie casambi) vymezených v příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace, a současně uvede důvody, pro které nelze akceptovat produkty/výrobky nabízené navrhovatelem, které v rámci výše zmíněných technických parametrů dosahují odchylek, příp. nedisponují možností „regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“ a možností regulace sv. toku prostřednictvím technologie casambi, nýbrž prostřednictvím technologie BLE.

56.         Dne 25. 6. 2021 obdržel Úřad v reakci na výše uvedené usnesení Úřadu sdělení zadavatele z téhož dne.

Sdělení zadavatele ze dne 25. 6. 2021

57.         Zadavatel v předmětném podání k jednotlivým navrhovatelem zpochybňovaným technickým parametrům/požadavkům uvedl následující.

„Rozsah regulace sv. toku (%)“

58.         Požadavek na předmětný technický parametr poptávaného plnění vychází dle zadavatele „z požadavků na ochranu sbírkových předmětů. Zadavatel poptával svítidla k umístění na stropní lištu a výstavní plochu na stěně; jak lišta na stropě, tak výstavní plocha na stěně je přitom pevně daná. Při vysokých svítivostech svítidel v osovém směru by docházelo k výraznému přesvětlení sbírkových předmětů, což by rovněž vedlo k jejich degradaci a následnému poškození či zničení. LED svítidla jsou schopna vytvořit osvětlenost na exponátech v řádu tisíců luxů a pro citlivé materiály, z nichž se skládají jednotlivé exponáty, je nutné světelný tok regulovat na maximálně desítky luxů. Z toho vychází požadavek na regulaci v rozsahu 100–1% světelného toku. U přechodných expozic v galerii je rovněž možné, že budou vystaveny extrémně citlivé materiály a z tohoto důvodu požaduje zadavatel rozsah regulace v rozsahu 100–0,1%. Tento rozsah je ovšem požadován pouze u některých svítidel. Konkrétně v případě svítidel S9-S13, která v případě navrhovatele nedosahují požadovaných parametrů, tedy nelze přijmout taková svítidla, která neumožňují stanovit rozsah regulace v jemnějším rozsahu 100-0,1%, neboť by v případě citlivějšího svítidla hrozilo poškození některých exponátů.“.

„Max. příkon (W)“

59.         Požadavek na maximální příkon vychází dle zadavatele „z podmínek získaných peněžních prostředků na investiční akci z rozpočtu Středočeského kraje na energetické úspory. Zadavatel musel v rámci energetických opatření a s ohledem na návratnost investice vypočítat roční úsporu v souvislosti s výměnou halogenových svítidel za úsporná LED svítidla. Pro výpočet roční úspory stanovil zadavatel průměrný příkon 8 W/svítidlo. Z tohoto důvodu bylo jako technický požadavek uvedeno maximum 14 W pro svítidla. Z toho důvodu nelze akceptovat navrhovatelem navržené svítidlo označené jako ‚S3‘, neboť jeho příkon je výrazně vyšší oproti stanovenému optimu.“.

„Max. hmotnost (kg)“

60.         Zadavatel uvádí, že „[p]ožadavek na maximální hmotnost svítidla byl zadavatelem stanoven s ohledem na bezpečnost pracovníků zadavatele, ergonomii při práci s osvětlením a konečně i na estetický rozměr galerie. Hmotnost svítidel je rovněž omezujícím faktorem pro obsluhujícího pracovníka, a to s ohledem na nutnost častých změn konfigurace svítidel v expozici zadavatele a velký počet svítidel v prostorách zadavatele. Svítidla jsou současně často umístěna v prostorách s výškou překračující 3 metry. Hmotnostní limit je též opodstatněn s ohledem na celkovou únosnost sádrokartonové konstrukce v případě kumulace svítidel na jednom místě konstrukce, aby nedošlo k její (byť i dlouhodobé) degradaci. Z hlediska vizuálního zadavatel tímto parametrem vyjádřil svůj odůvodněný požadavek na sjednocení se stávajícím osvětlením nízké hmotnosti (a tudíž i rozměrů), které logicky není možno doplňovat svítidly násobně hmotnějšími. Hmotnost svítidel je většinou přímo úměrná jejich rozměrům a zadavatel si nepřeje instalaci rozměrných svítidel na sádrokartonové nosné desky, které jsou umístěny již relativně nízko nad exponáty, a to s ohledem na estetiku stropů. Rozměrná svítidla v rámci galerie nepůsobí na návštěvníky proporčně dobře a vzhledem k tomu, že jedním z účelů zadavatele coby galerie je mimo jiné kultivovat estetiku návštěvníků, zadavatel se rozhodl omezit maximální hmotnost a rozměry na přijatelnou míru. Při překročení stanovené maximální hmotnosti svítidla, což je relevantní u většiny svítidel[,] by tedy především byla významně ztížena manipulace se svítidly v prostoru expozice a dále by umístěním těžších (a rozměrnějších) svítidel došlo k narušení estetického rozměru celého prostoru.“.

„Vyzařovací charakteristika“

61.         Vyzařovací charakteristika neboli fotometrie svítidel byla dle zadavatele „v každém jednotlivém případě zvolena s ohledem na geometrii uspořádání výstavních prostor, a proto je pro každé svítidlo stanovena vyzařovací charakteristika s přiměřenou tolerancí tak, aby svítidla splnila svůj účel při osvětlení exponátů o různých rozměrech. I pro vyzařovací charakteristiku platí, že geometrie výstavních prostor je dána umístěním lišt a stěn a z těchto rozměrů vychází i požadavky na tento parametr. Zadavatel má za to, že je vyzařovací charakteristika zadána s dostatečnou tolerancí a není nijak omezující. V případě nedostatků nebo naopak překročení požadavku na vyzařovací charakteristiku, což je případ svítidel S1, S1č, S3, S9 a S10, by zadavatel neměl možnost řádným způsobem osvětlit exponáty, které jsou umístěny ve fixních úhlech vůči svítidlům.“.

 

„Životnost/LLMF“

62.         V kontextu daného parametru zadavatel konstatuje, že „[ž]ivotnost čipů LLMF je důležitým parametrem LED svítidel. Tato svítidla mají čipy integrované v tělese svítidla a nelze je jednoduše uživatelským způsobem vyměnit. Zadavatel má zájem na tom, aby vynaložené prostředky byly investovány do kvalitních produktů, což je součástí požadavků na péči řádného hospodáře. Navrhovatel, který v rámci své nabídky nabízí svítidla výrobce iGuzzini, přitom nedosahuje požadované životnosti čipů LLMF, který činí L80/B10 pro 50000 provozních hodin. (…) Nedostatečná životnost tohoto čipu by současně znamenala nutnost rychlejší výměny tohoto čipu ve svítidle, což by bylo v přímém rozporu s principem hospodárnosti.“.

„Min. svítivost (cd)“

63.         Zadavatel uvádí, že předmětný parametr „přímo souvisí s rozsahem požadovaných hodnot intenzity osvětlení na exponátech. Požadavky na minimální svítivost ve vazbě na rozsah stmívání činí ze svítidel pro expozice účinný nástroj pro jejich realizaci. Protože výstavy jsou různorodé, je naprosto nezbytné mít možnost variabilně nastavovat osvětlení v expozicích a toto je dáno svítivostí v osovém směru, která je svázána s tvarem křivky svítivosti a rozsahem stmívání. Požadavek na minimální svítivost u svítidel S5 a S9, kterého navrhovatelem poskytnutá svítidla nedosahují, a to výrazně, omezuje možnost osvětlit příslušné exponáty způsobem, který byl pro tuto expozici navržen. Tato svítidla by tedy v příslušné expozici nesplňovala svůj účel.“.

„Rozměry (mm)“

64.         K požadovaným rozměrům poptávaného plnění zadavatel zmiňuje, že ty „byly zvoleny ze dvou hlavních důvodů. Především je rozměr svítidla estetickým parametrem, neboť v případě nadměrné velikosti svítidla jsou jeho samotné rozměry negativním a rušivým vjemem pro návštěvníky galerie. Druhým důvodem pro zvolení této velikosti svítidel je jejich snadnější obsluha: menší svítidla jsou pro obsluhu vhodnější. Proto jsou volena svítidla s co nejmenšími rozměry, která umožní snadněji dosáhnout požadovaného způsobu osvětlení. Nastavené parametry nadto vycházejí ze zkušenosti, průzkumu trhu, současných možností a nabídky na trhu. Obdobně jako u hmotnosti svítidla, nadměrná velikost svítidla, která se týká prakticky všech navrhovaných svítidel, by znamenala snížení estetických kvalit prostoru expozice a také nezanedbatelné znesnadnění obsluhy svítidel pro pracovníky zadavatele.“.

„Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“

65.         Požadavek na daný způsob stmívání byl dle zadavatele zvolen „z důvodu rychlé a jednoduché možnosti obsluhy zaměstnanci Galerie, kteří tento systém dlouhodobě užívají, zadavatel s ním má dobré zkušenosti a rovněž patří k efektivnějšímu způsobu nastavení požadované intenzity. Stupnice totiž umožňuje komfortnější práci se svítidlem a detailní informaci o jeho nastavení.“.

„BLUETOOTH control“ (casambi)

66.         Zadavatel podotýká, že „[r]egulaci svítidel tímto způsobem požaduje zadavatel pouze u svítidel, umístěných v prostoru galerijní kavárny (S9-S13), která bude sloužit rovněž jako nový výstavní prostor pro přechodné výstavy. Jelikož je zde vysoká výška stropu, konkrétně 6 m, bylo by velmi obtížné nastavovat intenzitu osvětlení manuálně, nehledě k tomu, že zde není připravena kabeláž pro řídící sběrnici. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje bezdrátové řízení svítidel obecným systémem na bázi protokolu casambi, což je otevřený protokol používaný celou řadou výrobců. Klasické sítě Bluetooth a sítě Bluetooth Low Energy (BLE) nejsou vzájemně kompatibilní, protože užívají jiné protokoly. Na trhu rovněž existuje zařízení s komerčním označením Bluetooth Smart Ready Devices (dual-mode), které může pracovat v síti Bluetooth Low Energy i v klasické síti Bluetooth. U těchto zařízení však není prioritou energetická efektivita - cenou za schopnost pracovat v obou sítích zařízení je zvýšená spotřeba komunikačního modulu. Zařízení BLE lze v případě aplikace zadavatele použít také, nicméně je vždy třeba zvážit potřebu kompatibility s dalšími zařízeními do budoucna. Rozhodně však nelze konstatovat, že využití jedné či druhé technologie je diskriminační. Každá má své pro i proti. BLE má významně nižší spotřebu energie, ale používá pouze 40 přenosových kanálů, zatímco klasické Bluetooth, které využívá systém casambi, má spotřebu energie vyšší, ale využívá 79 přenosových kanálů a z tohoto důvodu bylo zvoleno zadavatelem. Zadavatel zvolil technologii casambi proto, aby nebylo nutné kombinovat více různých technologických řešení ovládání světelného toku a tedy více druhů ovládání, která budou vzájemně nekompatibilní; nešlo však o jedinou možnou technologii, jak bylo rovněž v zadávací dokumentaci uvedeno – i tato mohla být nahrazena jinou technologií, pokud by bylo možné ji zhodnotit jako technologií srovnatelné úrovně.“.

Další průběh správního řízení

67.         Usnesením č. j. ÚOHS-23537/2021/524/OPi ze dne 14. 7. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání sdělení, v jehož rámci zadavatel

 • objasní výpočet energetické roční úspory v souvislosti s výměnou halogenových svítidel za úsporná LED svítidla, na jehož základě stanovil dle jeho vyjádření ze dne 25. 6. 2021 v příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace požadavek na maximální příkon poptávaných svítidel (vyjma svítidel označených S5 a S9) ve výši 14 W, a doloží „podmínky získaných peněžních prostředků na investiční akci z rozpočtu Středočeského kraje na energetické úspory“,
 • objasní (např. uvedením výpočtu), jakým způsobem dospěl dle jeho vyjádření ze dne 25. 6. 2021 k závěru, že stanovením požadavku v příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace na maximální hmotnost vyšší než 0,7 kg (resp. 0,9 kg v případě svítidla označeného S7) by došlo k ohrožení/narušení sádrokartonové konstrukce „v případě kumulace více svítidel na jednom místě“, přičemž v této souvislosti zadavatel rovněž specifikuje, o jaké konkrétní množství svítidel se má jednat,

a svá tvrzení doloží relevantními podklady, je-li to možné.

68.         Přípisem č. j. ÚOHS-24117/2021/524/OPi ze dne 16. 7. 2021 požádal Úřad společnost Artlite Studio o zaslání sdělení, zda dle jejího odborného názoru zdůvodnění zadavatele pro stanovení požadavků na technické parametry „rozsah regulace sv. toku (%)“ a „vyzařovací charakteristika“ poptávaných svítidel (uvedené v části „Sdělení zadavatele ze dne 25. 6. 2021“ odůvodnění tohoto rozhodnutí) koresponduje s hodnotami požadovanými v rámci těchto parametrů v technické specifikaci veřejné zakázky, resp. s vymezením jejich rozsahu. Sdělení společnosti Artlite Studio ze dne 20. 7. 2021 v dané věci obdržel Úřad téhož dne.

69.         Dne 23. 7. 2021 obdržel Úřad v reakci na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-23537/2021/524/OPi ze dne 14. 7. 2021 sdělení zadavatele ze dne 22. 7. 2021.

Sdělení zadavatele ze dne 22. 7. 2021

70.         Zadavatel ve vztahu ke stanovení požadavku na maximální příkon poptávaných svítidel uvádí, že „[p]říkon 8 W byl zvolen jako průměrný příkon LED svítidel nainstalovaných v prostorách zadavatele v průběhu I a II etapy výměny osvětlení (svítidla jsou o příkonu 5 – 9 W). Zadavatel sděluje, že hodnota maximálního příkonu byla stanovena s dostatečnou tolerancí, neboť je téměř dvojnásobná oproti průměrné hodnotě příkonu nových LED svítidel instalovaných v prostorách zadavatele. Zadavatel takto učinil, neboť i tak dojde k úspoře oproti stávajícímu halogenovému osvětlení a zároveň je hodnota stanovena se značnou tolerancí oproti průměrnému příkonu nového LED osvětlení instalovaného v prostorách zadavatele.“. V této souvislosti předložil zadavatel tabulku obsahující výpočet roční energetické úspory v souvislosti s výměnou halogenových svítidel za LED svítidla, výpočet, ze kterého vycházel při žádosti o poskytnutí peněžních prostředků na financování akce z krajského rozpočtu na energetické úspory, a požádal o prodloužení lhůty k doložení „podmínek získaných peněžních prostředků na investiční akci z rozpočtu Středočeského kraje na energetické úspory“.

71.         K tvrzení ohledně možného narušení/ohrožení sádrokartonové konstrukce při kumulaci více svítidel na jednom místě zadavatel doplňuje, že „dlouhodobě (přes 10 let) vychází z odborného závěru Ing. arch. (…) (sděleného při rekonstrukci Jezuitské koleje), podle kterého je maximální nosnost sádrokartonového podhledu umístěného v prostorách zadavatele 15 kg/m2. Tento závěr byl potvrzen i stavební společností KWEKU s.r.o., IČ 27640477, se sídlem V Opletkách 985, 280 02 Kolín – Kolín IV, která pro zadavatele občas zajišťuje odborné instalace výstav. Vzhledem k předmětu činnosti zadavatele coby galerie, konkrétně vzhledem k prezentaci uměleckých děl v rámci jednotlivých výstav, je nutné umělecká díla řádně osvětlit, přičemž v rámci výstavy se do sádrokartonových podhledů instalují rovněž další prvky, jako jsou např. videoprojektory, pomocné instalační prvky nebo designové prvky. Zadavatel předkládá fotografie, ze kterých je patrné, že při některých výstavách je nutné husté rozmístění svítidel a zároveň jsou na sádrokartonový podhled umístěny např. videoprojektory s váhou okolo 3 kg/1ks a různé pomocné instalační prvky. To vše je potřeba zohlednit při instalaci svítidel nebo dalších prvků na sádrokartonové podhledy. Nelze proto konkrétně určit přesný počet svítidel, které lze bezpečně instalovat na 1 m2 sádrokartonové konstrukce. Tento počet je odvislí od předem neurčeného okruhu dalších prvků, která jsou obvykle instalovány na sádrokartonové podhledy spolu se svítidly.“.

Další průběh správního řízení

72.         Unesením č. j. ÚOHS-25097/2021/524/OPi ze dne 26. 7. 2021 Úřad prodloužil na základě žádosti zadavatele ze dne 22. 7. 2021 lhůtu stanovenou usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-23537/2021/524/OPi ze dne 14. 7. 2021 k doložení „podmínek získaných peněžních prostředků na investiční akci z rozpočtu Středočeského kraje na energetické úspory“.

73.         Dne 29. 7. 2021 obdržel Úřad sdělení zadavatele z téhož dne.

 

 

Sdělení zadavatele ze dne 29. 7. 2021

74.         Zadavatel doručil Úřadu v rámci předmětného sdělení usnesení Rady Středočeského kraje č. 023-30/2019/RK ze dne 30. 9. 2019, jímž rada schválila převod finančních prostředků na investiční akci „Rekonstrukce osvětlení prostor – III. NP Jezuitské koleje“, které byly vázány „na podmínky uvedené v žádosti Zadavatele o poskytnutí peněžních prostředků na financování investiční akce z krajského rozpočtu na energetické úspory“, přičemž těmito podmínkami bylo:

 • Budova musí být v majetku kraje nebo musí být zajištěn dlouhodobý pronájem přesahující dvojnásobek doby návratnosti investic. Budova není součástí připravovaného nebo realizovaného projektu na energetické úspory (doporučujeme konzultaci s věcně příslušným odborem a Odborem řízení dotačních projektů) nebo realizované investice do energetických opatření (požadovaných v této žádosti) v rámci Zásobníku investic.
 • Bližší popis energetického/ energetických opatření včetně kalkulace prosím uveďte v příloze žádosti.
 • Doporučená doba návratnosti je 5 let.
 • Celkové náklady mohou být max. 2 mil. Kč s DPH pro jedno energetické opatření, v odůvodněných případech vyšší.

75.         K tomu zadavatel doplňuje, že „si byl vědom značného rozdílu v příkonu halogenových svítidel, které jsou dosud instalovány v prostorách zadavatele (viz 55 W), jakož i příkonu LED svítidel uvedeného ve výpočtu roční úspory (viz 8 W). Zadavatel z důvodu hospodárnosti zvolil v rámci zadávací dokumentace požadavek na maximální příkon většiny poptávaných svítidel ve výši 14 W, neboť i tato hodnota představuje značnou úsporu oproti současnému halogenovému osvětlení a vyšší toleranci maximálního příkonu zaručující širší zastoupení jednotlivých dodavatelů v rámci veřejné zakázky. Zároveň je nové LED osvětlení v porovnání se stávajícím halogenovém osvětlení šetrnější k vystavovaným uměleckým dílům, což pro zadavatele coby galerii představuje značnou hodnotu samo o sobě, resp. i za cenu úspory nižší o 6 W na jedno svítidlo. Jednotlivým dodavatelům samozřejmě nic nebránilo účastnit se veřejné zakázky s osvětlením, které bude mít nižší příkon než 14 W.“.

Další průběh správního řízení

76.         Usnesením č. j. ÚOHS-26958/2021/524/OPi ze dne 9. 8. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

77.         Usnesením č. j. ÚOHS-27985/2021/524/OPi ze dne 17. 8. 2021 Úřad prodloužil na základě žádosti navrhovatele doručené Úřadu dne 10. 8. 2021 lhůtu stanovenou usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-26958/2021/524/OPi ze dne 9. 8. 2021.

78.         Usnesením č. j. ÚOHS-28337/2021/524/OPi ze dne 20. 8. 2021 Úřad prodloužil na základě žádosti navrhovatele doručené Úřadu dne 19. 8. 2021 lhůtu stanovenou usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-26958/2021/524/OPi ze dne 9. 8. 2021 a prodlouženou usnesením č. j. ÚOHS-27985/2021/524/OPi ze dne 17. 8. 2021.

79.         Dne 2. 9. 2021 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne k podkladům pro vydání rozhodnutí. Zadavatel se ve lhůtě stanovené Úřadem ani později k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřil.

Vyjádření navrhovatele ze dne 2. 9. 2021 k podkladům pro vydání rozhodnutí

80.         Navrhovatel shledává sdělení zadavatele ze dne 25. 6. 2021 a na něj navazující sdělení za „obecná, nicneříkající a postavená na jeho subjektivních dojmech či dojmech jeho pracovníků.“.

81.         K tvrzení zadavatele ohledně nastavení technického parametru „rozsah regulace sv. toku (%)“ navrhovatel uvádí, že „S9 - S13 jsou svítidla s technologií casambi v galerijní kavárně. Požadavek na zpřesnění regulace z 1% u světel v trvalých expozicích na 0,1% pro světla v kavárně je zcela absurdní a nevysvětlitelný. Vzhledem k tomu, že požadavek na intenzitu osvětleni E je u citlivých materiálů 50lx, je možné svítidla v trvalých expozicích S1-S8 regulovat až na 0,5lx, ovšem světla v kavárně lze navíc ještě regulovat mezi 0,5lx a 0,05lx! Pro představu, obvykle se uvádí, že v jasné noci při úplňku je intenzita E okolo 0,5 lx. Požadavek na rozsah regulace evidentně vychází z možnosti preferovaného výrobku, nikoliv z požadavků výstavy v kavárně.“.

82.         Ve vztahu k požadavku zadavatele na „max. příkon (W)“ pak dle navrhovatele „není zřejmé, proč zadavatel nestanovil jako požadavek hodnotu průměrného příkonu ani proč je stanovena maximální hranice zrovna na 14 W. (…) Zadavatel pak nijak konkrétně nezdůvodňuje, jak jsou propojeny podmínky pro přidělení peněžitých prostředků s požadavkem na příkon.“.

83.         Odůvodňuje-li zadavatel stanovení požadavku na „max. hmotnost (kg)“ tím, že se svítidlem o váze vyšší o několik desítek dkg bude složitější manipulace, shledává navrhovatel takové odůvodnění absurdním. Současně není dle navrhovatele zřejmé, jak váhový rozdíl souvisí s bezpečností pracovníků zadavatele, a odůvodnění estetickými požadavky je dle navrhovatele obecné a založené na subjektivních dojmech. Argumentuje-li zadavatel nosností sádrokartonových desek, jedná se o obecné tvrzení bez uvedení konkrétních hodnot.

84.         Argumentace zadavatele ohledně stanovení požadavků na „vyzařovací charakteristiku“ a „min. svítivost (cd)“ je dle navrhovatele „natolik obecná, že na ni nelze jakkoliv věcně reagovat.“.

85.         V souvislosti s požadavkem zadavatele na „životnost/LLMF“ navrhovatel uvádí, že „[a]ni zde zadavatel nijak nedokládá odůvodnění tohoto požadavku a již vůbec ne konkrétní čas, v jakém by muselo dojít k oné rychlejší výměně čipu a opět, přiměřenost takového požadavku, mimo jiné i s ohledem na obecné nižší ceny produktů iGuzzini a nutné omezení soutěže.“.

86.         Navrhovatel dále shledává argumentaci zadavatele ohledně požadavků na rozměry poptávaných svítidel za zavádějící a obecnou, když „[n]ení jasné, jak mají menší svítidla oproti svítidlům větších rozměrů umožnit snadnějšího dosažení požadovaného způsobu osvětlení. Rovněž není jasné, jakým způsobem zadavatel dospěl k hraničním hodnotám u jednotlivých svítidel z hlediska rozměrů, tzn. na hranici od které je již rozměrové řešení nepřijatelné.“.

87.         K požadavku zadavatele na „regulaci sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“ navrhovatel podotýká, že „[z]adavatel uvádí, na kolik jsou některé exponáty citlivé na osvětlení, přesto současně tvrdí, že mu pro regulaci postačí otáčení kolečkem se stupnicí, když takovéto nastavení má významnou odchylku a nemůže u každého takto regulovaného svítidla vést k celkové jednotě osvětlení ani pečlivému přizpůsobení svítidla významně citlivému a hodnotnému exponátu. Zcela přesnému nastavení svítidla, zejména s ohledem na zadavatel deklarovanou touhu, po téměř absolutní estetické jednotě, je možné dosáhnout pouze prostřednictvím detailního měření a luxmetrem a nikoliv otočením kolečka a stupnice, která je pouze orientační.“.

88.         V souvislosti s požadavkem zadavatele na způsob regulace sv. toku prostřednictvím technologie casambi pak navrhovatel zmiňuje, že zadavatel „nedoložil žádný průzkum trhu ani úvahu o tom, do jaké míry tento požadavek omezuje hospodářskou soutěž. (…) Z vyjádření zadavatele pak ani nevyplývá, zda nějaké jiné obdobné řešení, které zadavatel připouští, vůbec existuje anebo nikoliv.“.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

89.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl

o   podle § 257 písm. h) zákona o zastavení správního řízení v části týkající se „nastavení hraničních a nepřekročitelných parametrů“ poptávaného plnění, které navrhovatel dokládá „Přílohou č. 9: Doplňující tabulka“ návrhu, v rámci které mj. porovnává technické parametry poptávaných svítidel označených S3 a S4 dle přílohy č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace s parametry svítidel značek ERCO a iGuzzini, neboť návrhu v této části nepředcházely řádně a včas podané námitky,

o   podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele s výjimkou té části, ve vztahu ke které bylo správní řízení zastaveno dle výroku I. rozhodnutí, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

90.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K újmě navrhovatele

91.         Před tím, než Úřad přistoupí k meritornímu posouzení návrhu navrhovatele, vyjádří se k navrhovatelem tvrzené újmě, neboť ten v návrhu (a obdobně v námitkách) v této věci uvádí: „S ohledem na nastavení zadávacích podmínek k Zakázce vzniká naší společnosti újma, jelikož se nemůže účastnit zadávacího řízení bez zjevného následku - vyloučení nabídky, a to pro nesplnění požadavků na předmět plnění a dalších požadavků Zadavatele. Naší společnosti vzniká újma i tím, že jí je současně znemožněna účast na zadávacím řízení, které bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a zásadami, které stanoví ZZVZ. Naší společnosti hrozí i újma, která spočívá v nemožnosti generovat zisk v případě, kdy by nabídka, kterou by naše společnost podala, byla vyhodnocena[] jako nabídka nejvýhodnější a vítězná. Pokud by naše společnost podala nabídku, vznikla by ji další újma i z důvodu, že by musela vynakládat zcela bezúčelně prostředky a čas na její přípravu. Újma vzniklá naší společnosti je jak újmou na právech, tak i škodou majetkovou.“

92.         Zadavatel je však, dle jeho vyjádření ze dne 27. 3. 2021, názoru, že „navrhovateli nemohla vzniknout újma, pokud dosud nebylo o výsledku Zakázky rozhodnuto, nebylo zahájeno plnění smlouvy. Navrhovateli rozhodně nebyla znemožněna účast v řízení, což plyne i z četných konkrétních argumentů uvedených výše v části V. Zadavatelem definované podmínky řízení byly řádně sestaveny a zveřejněny a v žádném z napadených bodů nebyly diskriminační. Absentuje zde tedy zcela prvek protiprávního jednání na straně zadavatele, aby mohla být založena škoda. Pokud sama Zakázka byla zadána zákonným způsobem, nemohla vzniknout újma navrhovateli spočívající v tom, že její nabídka nebyla vyhodnocena jako nejvýhodnější: její nabídka totiž nebyla podána. Nejde tudíž o žádnou hrozící újmu, jak se navrhovatel snaží tvrdit.“.

93.         Podle § 241 odst. 1 zákona podat námitky může dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

94.         Podle § 244 odst. 3 zákona v případě námitek proti zadávacím podmínkám, proti volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, proti postupu, který směřuje k zadání zakázky mimo zadávací řízení, nebo proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být také uvedeno, jaká újma stěžovateli vznikla či hrozí.

95.         K samotnému pojmu „újma“ Úřad uvádí, že tento je pojmem širším než pojem „škoda“ a měl by být vykládán extenzivně, aby nedocházelo k omezování možnosti přezkumu postupu zadavatelů. V této souvislosti lze dále odkázat[2] např. na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R158/2009/VZ-10447/2010/310-ASc ze dne 15. 7. 2010, v němž předseda Úřadu konstatoval, že „(…) v zásadě postačí, aby byla prokázána alespoň v tom smyslu, že uchazeč ztratil minimálně teoretickou možnost veřejnou zakázku získat. Pro úplnost dodávám, že újma je pojmem širším, a tedy v sobě může zahrnovat jak materiální a v daný okamžik vyčíslitelnou škodu, tak škodu, jejíž výši je obtížné či nemožné v okamžiku podání námitek přesně stanovit, a to zejména proto, že v raných stádiích zadávacího řízení před hodnocením nabídek může být přinejmenším obtížné určit, zda by stěžovatelova nabídka vůbec mohla být vybrána jako nejvhodnější. Nelze vyloučit ani škodu imateriální.“. K tomu Úřad dále s odkazem např. na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S28/2010/VZ-3550/2010/510/IFa ze dne 23. 3. 2010 dodává, že „(…) újma nemusí být vyčíslena, stačí např. obecné vymezení následku jednání zadavatele vůči stěžovateli, (…).“.

96.         Uvedl-li v šetřeném případě navrhovatel, který je bezpochyby možným potenciálním dodavatelem poptávaného plnění ve smyslu § 5 zákona, neboť se specializuje na „osvětlení pro muzea a galerie, komerční a obchodní prostory, veřejné a slavnostní osvětlení včetně různých atypických řešení“[3], v námitkách (v nichž musí být uvedena vzniklá či hrozící újma, jedná-li se o námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky), že jeho újma spočívá zejména v tom, že se nemůže účastnit zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a generovat tak zisk z její případné realizace, shledává Úřad takové vymezení újmy za dostatečné a navrhovatele za aktivně legitimovaného k podání návrhu k Úřadu.

K tvrzení navrhovatele o nedostatečném vypořádání námitek zadavatelem

97.         Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel nedostál své povinnosti dle § 245 odst. 1 zákona, když se v rámci svého rozhodnutí ze dne 8. 3. 2021 dostatečně nevypořádal s námitkami navrhovatele.

98.         K tomu Úřad předně v obecné rovině uvádí, že námitky jako procesní institut představují primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá, a své rozhodnutí odůvodnit v souladu se zásadou transparentnosti tak, aby bylo zpětně přezkoumatelné.

99.         Povinnost dodržet zásadu transparentnosti ve vztahu k rozhodnutí o námitkách je pak v § 245 odst. 1 zákona zdůrazněna výslovným požadavkem, aby se zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách.

100.     Z § 245 odst. 1 zákona tedy vyplývá, že zadavatel své povinnosti ve vztahu k řádně podaným námitkám nesplní, pokud se s nimi vypořádá pouze obecným sdělením, aniž by své rozhodnutí opřel o argumentaci založenou na konkrétních a přezkoumatelných skutečnostech. Za takové (nedostatečné) obecné sdělení je možno např. považovat obecné konstatování, že se namítaného pochybení zadavatel nedopustil a námitky z toho důvodu neshledává relevantní. Povinnost podrobně a srozumitelně se vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách má zadavatel i v případě zcela nesouvisejících či lichých argumentů stěžovatele, tzn. musí konkrétním a zpětně přezkoumatelným způsobem odůvodnit, proč pokládá argumentaci stěžovatele za nesouvisející, resp. lichou.

101.     Lze konstatovat, že každý dodavatel pohybující se na relevantním trhu má právo na transparentní a nediskriminační postup zadavatele v zadávacím řízení a právo na nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele poté, co se neúspěšně bránil námitkami dle zákona (k tomuto závěru srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 50/2006-137 ze dne 29. 4. 2008). Právě k plnohodnotnému naplnění tohoto práva pak směřuje úprava v § 245 odst. 1 zákona.

102.     Důležitost institutu námitek a jejich vyřízení vyplývá i z úmyslu zákonodárce sankcionovat zadavatele v případě, že na námitky nebude reagovat způsobem stanoveným zákonem [k tomu srov. § 268 odst. 1 písm. d) zákona].

103.     Nyní již Úřad přistoupí k posouzení toho, zda rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele obstojí v testu zákonnosti ve smyslu § 245 odst. 1 zákona, tedy zda se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vyjádřil podrobně a srozumitelně k námitkám navrhovatele, a zda je tak rozhodnutí o námitkách přezkoumatelné. K tomu Úřad pro úplnost dodává, že přezkoumává-li Úřad soulad postupu zadavatele při vyřizování námitek s § 245 odst. 1 zákona, neposuzuje věcnou správnost jeho argumentace, nýbrž „pouze“ to, zda došlo k naplnění dotčeného ustanovení zákona, tj. zda se zadavatel podrobně a srozumitelně, a tedy přezkoumatelně, vyjádřil k námitkám navrhovatele, a to alespoň v takové míře podrobností, v jaké byly vzneseny argumenty navrhovatele.

104.     Navrhovatel v části I. odst. 1) námitek namítal, že „[z]adavatel stanovuje požadavek na technickou kompatibilitu technického systému. Není vůbec jasné, co je tímto požadavkem myšleno. Vágnost odpovědi na Dotaz č. 1 pak způsobuje to, že nabídky budou neporovnatelné a dodavatelé nebudou moci vůbec zakázku připravit ani nacenit.“. K tomu zadavatel v rozhodnutí o námitkách předně uvedl, že požadavek na „technickou kompatibilitu technického systému“ nikde v zadávací dokumentaci neformuloval, nicméně požadavky na kompatibilitu lze „ze zadávací dokumentace jednoznačně dovodit. Jedná se o kompatibilitu s lištovým systémem, optickými prvky pro změnu charakteru svícení a příslušenstvím svítidel.“. V této souvislosti zadavatel odkázal na

 • zadávací podmínku, že „[d]odaná svítidla a příslušenství určená k zapojení do lišt musí být kompatibilní a plně funkční s lištovým systémem, který je již v galerii nainstalován (lišta s el. vedením 3x16A, 230 V)“, přičemž v rámci vysvětlení ZD č. 2 uvedl název lištového svítidla „Pollux Spotlights for track“ od výrobce ERCO GmbH a doplnil, že se jedná o hliníkové tříokruhové lišty,
 • požadavek dle zadávací dokumentace, aby „optické prvky pro změnu charakteru svícení a příslušenství svítidel bylo plně kompatibilní s již instalovaným LED osvětlením“, a dodal, že „[p]ožadavek na kompatibilitu optických prvků a příslušenství byl dále specifikován v Příloze č. 2, tj. v tzv. Knize svítidel (dále jen ‚Kniha svítidel‘), která jasně stanovila požadavky na regulaci světelného toku, způsob regulace světelného toku, rozsah regulace světelného toku“,
 • vysvětlení ZD č. 2, v rámci kterého na dotaz č. 1 uvedl, že „požaduje především technickou kompatibilitu optického systému. Dále uvedl, že kompatibilita je požadována k již instalovanému LED osvětlení – lištová svítidla Pollux Spotlights for track od výrobce ERCO GmbH. Z uvedeného jasně vyplývá, že zadavatel požaduje, aby optický systém (tedy technologie jakou dané svítidlo přemění světlo, v našem případě definované optické příslušenství), mohl být vzájemně používán jak u nynějších svítidel, tak u svítidel dodaných v rámci Veřejné zakázky. Jedná se o logický požadavek, který zadavatel stanovil s ohledem na své potřeby a stávající vybavení“,

a doplnil, že „organizoval prohlídky místa plnění za účelem seznámení se s používanými technologiemi přímo na místě.“.

105.     Namítal-li tedy navrhovatel, že není zřejmé, co je myšleno požadavkem na kompatibilitu, je Úřad přesvědčen, že reakce zadavatele v této věci byla adekvátní, tj. zadavatel se k námitce vyjádřil podrobně a srozumitelně.

106.     V části I. odst. 2) námitek navrhovatel dále namítal: „Zadavatel opakovaně stanovuje požadavek na kompatibilitu, ale neuvádí, s čím má být poptávané plnění kompatibilní. Dodavatelé nejsou schopni ze zadávací dokumentace určit charakter ani vlastnosti vybavení, které má být v galerii zachováno, ani to, zda jejich produkty budou s tímto zařízením kompatibilní. Zadavatel toto řádně neupřesnil ani v odpovědi[4], uvedl pouze obecné parametry lišt a náz[ev] svítidla, což není pro tyto účely postačující. Z toho totiž nelze nijak dovodit, zda lze osvětlení dodavatelů s tímto existujícím zařízením propojit nebo nikoliv, za jakých podmínek. Tento postup je zcela nestandar[d]ní a netransparentní.“ Zadavatel v rozhodnutí o námitkách ve vztahu k požadavkům na kompatibilitu odkázal na vypořádání námitky dle odst. 1) a doplnil, že „[t]echnické požadavky na plnění byly specifikovány v Knize svítidel. Z dané technické specifikace je možné jednoznačně dovodit, jaké plnění splňuje požadavky zadavatele. Zadavatel má za to, že uvedením konkrétního typu svítidel, která jsou nyní v prostorách Zadavatele (Galerie) používána, byla jasně definována požadovaná kompatibilita. Dodavatelé měli možnost detailního seznámení s konkrétním typem stávajících svítidel rovněž v rámci prohlídky místa plnění.“.

107.     I v tomto případě je Úřad názoru, že zadavatel dostál své zákonné povinnosti, když navrhovateli sdělil svůj názor ohledně požadované kompatibility, resp. vybavení, s nímž má být dodávané plnění kompatibilní.

108.     V rámci části I. odst. 3) námitek pak navrhovatel namítal, že „[z]adavatel postupuje netransparentně, jelikož v odpovědi na dotazy poukazuje na dřívější dodávky osvětlení v roce 2015 a 2017. Smlouvy mezi Zadavatelem a dodavateli na tato plnění nejsou dohledatelné v registru smluv ani na profilu Zadavatele. Jedinou dohledatelnou smlouvou je smlouva se společností Kuběnský spol. s r.o. z roku 2018. Tuto smlouvu však Zadavatel vůbec nezmiňuje.  U ani jedné z těchto dodávek není zřejmé, jak došlo k výběru smluvního partnera Zadavatele. U poslední zakázky je zřejmé, že vybraný dodavatel[] Kuběnský spol. s r.o. nebyl vybrán postupem dle ZZVZ, a to s ohledem na předpokládanou hodnotu, která nedosahuje 2 mil. Kč bez DPH.“. S tímto se zadavatel neztotožnil, když uvedl, že „[t]echnické podmínky vymezující předmět Veřejné zakázky zadavatel jednoznačně specifikoval v zadávací dokumentaci, jak bylo uvedeno již výše. Znalost předchozí smluvní dokumentace k instalaci stávající osvětlovací techniky v prostorách zadavatele nijak nesouvisí s aktuální veřejnou zakázkou na rekonstrukci osvětlení prostor, ani s technickými podmínkami vymezujícími předmět této Veřejné zakázky. Jakékoliv okolnosti zmiňované Stěžovatelem, které se týkají postupů v rámci předchozích dodávek, jsou z hlediska aktuální Veřejné zakázky zcela irelevantní.“.

109.     Nebyl-li navrhovateli znám obsah dokumentace pořízené v souvislosti s dodávkami osvětlení zadavateli v předcházejících letech, načež zadavatel navrhovateli sdělil, že jejich znalost není pro nyní šetřené zadávací řízení relevantní, shledává Úřad takové vypořádání za dostatečné.

110.     V části I. odst. 4) námitek navrhovatel de facto doplnil námitku dle odst. 3), když uvedl, že „je poněkud překvapivé, že má charakter osvětlení v Zakázce určovat ten dodavatel a výrobce, u kterého není zřejmé, jak byl Zadavatelem vybrán. Je nepochopitelné a netranspare[n]tní, že je dán požadavek na kompatibilitu ve vztahu k starším typům osvětlení z roku 2015 a 2017 a nikoliv ve vztahu ke světlům dodaných v roce 2018. Tento postup Zadavatele navíc směřuje k tomu, že veškerá budoucí osvětlení bude muset dodávat pouze ERCO, jelikož nikdo jiný požadavků na zdánlivě nutnou absolutní kompatibilitu nedosáhne.“. S tímto se zadavatel opět neztotožnil, když uvedl, že „[c]harakter osvětlení neurčil ani předchozí dodavatel ani výrobce, nýbrž zadavatel, a to na základě dlouhodobé zkušenosti a spokojenosti s již instalovaným osvětlením v Galerii. Dle provedeného průzkumu trhu požadované technické parametry splňuje několik dalších výrobců. Zadavatel nestanovil požadavky nového osvětlení tak, aby odpovídaly pouze jednomu výrobku nebo aby je mohl splňovat pouze jeden výrobce. Obecně definované parametry jsou dosažitelné běžnými technickými prostředky.“.

111.     Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel se vyjádřil jak k tvrzení navrhovatele o určení charakteru poptávaného osvětlení, tak k tvrzení o splnění požadavků zadavatele jediným dodavatelem, tj. vypořádal se všemi navrhovatelem namítanými skutečnostmi.

112.     V části I. odst. 5) námitek navrhovatel pokládá otázku, „proč zakázka v roce 2018 byla soutěžena postupem mimo režim ZZVZ, když Zadavatel musel vědět, že bude osvětlení postupně obměňovat a proč její předpokládaná hodnota nebyla sčítána s předpokládanou hodnotou této Zakázky. Obě zakázky tvoří jeden funkční celek, místní a věcná souvislost dána rovněž je, časový odstup a zdánlivá časová ‚nesouvislost‘ v tomto ohledu nehraje roli. Zadavatel navíc výslovně deklaruje, že má v úmyslu vybavení sjednotit.“. S danou námitkou se zadavatel zcela jednoznačně vypořádal, když uvedl, že „[n]a přelomu roku 2017 a 2018 nedisponoval zadavatel dostatečnými financemi k renovaci veškerého osvětlení nacházejícího se v prostorách Galerie a nemohl vědět, zda v budoucnu obdrží dotace na další renovace osvětlení. Zároveň bylo třeba řešit problematiku osvětlení alespoň částečně a v rozsahu tehdy dostupných finančních prostředků. Stěžovatelem uvedený časový aspekt hraje důležitou roli. Zohlednění časové souvislosti ostatně přímo vyžaduje § 18 odst. 2 ZZVZ a časová souvislost byla zdůrazněna i soudy, např. v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. 7 As 211/2015, dle kterého se jedná o požadavek úzké časové souvislosti, což je u plnění z let 2017 a 2018 evidentně vyloučeno.“.

113.     V části I. odst. 6) námitek vyjádřil navrhovatel názor, že zadavatel „porušil zásadu rovného zacházení. Společnost Kuběnský spol. s r.o. zná detailně prostředí místa plnění, jelikož zde v roce 2018 realizovala výše uvedenou zakázku. Zná detaily instalovaných lišt i stávajících svítidel. Tyto informace nikdo z dodavatelů ani těch, kteří se účastnili prohlídky místa plnění, nemá.“. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách odmítl porušení zásady rovného zacházení s odůvodněním, že „[p]okud by měl zadavatel vycházet z principu, který stěžovatel uvádí, musel by vyloučit všechny dodavatele, kteří kdy v prostorách Galerie působili. Takové pojetí zásady rovného zacházení je zcela neudržitelné a vedlo by k ochromení veřejného zadávání. Co se týče specifikace lišt, tato bylo provedena zcela konkrétně – zadavatel v tomto ohledu odkazuje na vypořádání bodu č. 1 Námitky a s ohledem na něj je třeba jednoznačně odmítnout též tvrzení, že ostatní dodavatelé relevantní informace neměli. Zadavatel rovněž konal prohlídky místa plnění, umožňující dodavatelům bezprostřední seznámení se s detaily lišt i stávajících svítidel.“.

114.     I v tomto případě je Úřad názoru, že se zadavatel s námitkou navrhovatele vypořádal srozumitelně, podrobně a minimálně v takové míře obecnosti, v jaké byla vznesena námitka navrhovatele.

115.     V rámci části I. odst. 7) námitek navrhovatel zastává názor, že „[z]adavatel si protiřečí a nastavení zadávacích podmínek je v tomto hledu netransparentní a nepřiměřené. Jednou zadavatel uvádí, že si nemůže dovolit odchylky ve způsobech osvětlení v různých sálech, hovoří o nezbytné potřebě sjednocení tvarů a rozměrů a hovoří o dalších požadavcích na kompatibilitu. Na druhou stranu požadavek na estetickou a funkční jednotu a jednotu osvětlení a kompatibilitu ve všech podlažích doposud podstatný nebyl. Rozmanitost lišt a několika značek svítidel byla patrná při prohlídce, když z odpovědí zadavatele vyplývá, že po období minimálně 10 let to zadavateli nijak nevadilo. Nyní však zcela otáčí a po 10 letech vytváří nový požadavek na v podstatě absolutní jednotu. Paradoxně zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení, je však zřejmé, že dva různí výrobci, či jeden výrobce s řadami svítidel z rozpětí cca 6 let nemůže zadavatelem požadované jednoty docílit. Tento rozpor není nijak vysvětlen a postup Zadavatele je v tomto ohledu netransparentní.“. Lze tedy shrnout, že navrhovatel brojí proti požadavku zadavatele na „jednotu“ poptávaného plnění se stávajícím osvětlením, s čímž se zadavatel dle Úřadu vypořádal zcela srozumitelně (a opětovně v takové míře obecnosti/konkrétnosti, v jaké byla vznesena samotná námitka), když uvedl, že „[p]ožadavek zadavatele na sjednocení tvarů a rozměrů vycházel již z I. a II. etapy výměny osvětlení, tedy již od r. 2015. Je právem zadavatele stanovit technické podmínky vymezující předmět Veřejné zakázky dle svých potřeb. Zadávací podmínky Veřejné zakázky žádný rozpor ani netransparentnost neobsahují. Stěžovatelem obecně formulované fráze nelze vypořádat konkrétnějším způsobem. Není věcí Stěžovatele, aby odhadoval potřeby zadavatele v posledních 10 letech a určoval zadavateli, zdali bude v prostorách Galerie jednotné osvětlení či nikoliv, ani není věcí Stěžovatele hodnotit potřeby zadavatele. Připuštění i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení při použití odkazu na určité výrobky není paradoxem na straně zadavatele, ale jedná se o postup stanovený zákonem v § 89 odst. 6 ZZVZ.“.

116.     V části I. odst. 8) námitek navrhovatel opětovně namítá požadavek zadavatele na kompatibilitu poptávaného plnění, když uvedl, že „[z]adavatel definuje kompatibilitu hned třikrát, vždy obecně a neurčitě. Jednou jako technickou kompatibilitu optického systému, jednou ve vztahu k lištovým svítidlům Pollux, jednou ve vztahu k optickému příslušenství, jednak ve vztahu ke sjednocení tvarů a rozměrů, jednak ve vztahu k lištám. Tento soubor neurčitých a obecných požadavků na kompatibilitu (včetně konkrétních technických požadavků na svítidla) směřuje k jedinému výrobci, a to značce ERCO. Nikdo jiný nemůže požadavky dle našeho soudu splnit. Požadavek na kompatibilitu je netransparentní a diskriminační.“. Vzhledem k tomu, že navrhovatel v rámci dané námitky pouze zopakoval, co již bylo namítáno výše, shledává Úřad vypořádání této námitky zadavatelem za dostatečné, uvedl-li, že „se k otázce stanovení kompatibility v zadávací dokumentaci obsáhle vyjádřil v rámci vypořádání bodu č. 1 Námitky. Bod č. 8 pouze shrnuje a opakuje již dříve uvedené skutečnosti a zadavatel proto považuje tento bod za nedůvodný a odkazuje na vypořádání bodu č. 1.“.

117.     V části I. odst. 9) námitek pak navrhovatel uvedl: „Zadavatel uvádí, že maximální nosnost proudové lišty je 19 kg na běžný metr. Požadavek na omezenou hmotnost konkrétního svítidla, např. o maximální váze do 0,7 kg v tomto ohledu nedává vůbec smysl. Omezující požadavek na váhu je nepřiměřený netransparentní a diskriminační.“ Tvrdil-li navrhovatel pouze v obecné rovině, že předmětný požadavek shledává netransparentním a diskriminačním, nelze v této věci očekávat od zadavatele „neúměrně“ konkrétní vypořádání. Úřad tak shledává vypořádání dané námitky zadavatelem za zcela dostačující (v odpovídající míře obecnosti), uvedl-li, že „[p]ožadavek na omezenou hmotnost vychází z potřeby zadavatele sjednotit osvětlení v prostorách Galerie, přičemž je zřejmé, že váha svítidla zpravidla odpovídá jeho velikosti. Hmotností limit má tedy opodstatnění i z hlediska vizuální, kdy je dán odůvodněný požadavek na sjednocení se stávajícím osvětlením o nízké hmotnosti, které logicky není možno doplňovat svítidly násobně hmotnějšími. Pakliže by zadavatel nespecifikoval požadavek na hmotnost svítidla, nemohla by být naplněna potřeba zadavatele na sjednocení svítidel v prostorách Galerie. V rámci technické specifikace je vždy nutné stanovit hranici, při jejímž překročení již plnění neodpovídá požadavků zadavatele. Zadavatel odmítá, že by byl uvedený požadavek byl nepřiměřený, netransparentní nebo diskriminační, jelikož vyplývá z odůvodněných potřeb, zejména sjednocení se stávajícími prvky osvětlení.“.

118.     V části I. odst. 10) námitek navrhovatel namítal, že „[z]adavatel postupoval diskriminačně. Jak uvádí v Odpovědi na Dotaz č. 6, v místě prohlídky byla Zadavatelem přesně znázorněna a předvedena svítidla v proudových lištách. Tuto informaci však neměli dodavatelé, kteří se neúčastnili. Požadavek na povinnou účast na místě plnění považujeme za rovněž diskriminační.“. Zadavatel dané tvrzení odmítl s tím, že „by požadavek na povinnou účast na prohlídce místa plnění byl diskriminační. V daném případě a s ohledem na specifi[c]kou povahu předmětu plnění, který je naprosto úzce a jedinečně spojen právě se samotným místem plnění, včetně stávajících svítidel, je takový požadavek přiměřený, vhodný a odůvodněný předmětem Veřejný zakázky. Zadavatel dal všem dodavatelům možnost účasti na prohlídce místa plnění, přičemž na této prohlídce se dodavatelé mohli detailně seznámit s místem plnění. Poznatky získané z prohlídky místa plnění jsou rovněž významné s ohledem na to, že zde bude následně probíhat instalace dodaných svítidel, přičemž tato musí být kompatibilní s již instalovanými svítidly a zařízeními instalaci svítidel umožňujícími. Dodavatelé si v rámci prohlídky místa plnění mohli rovněž udělat jasnější a ucelenější obraz o tom, čeho chce zadavatel docílit požadavkem na sjednocení tvarů a rozměrů, resp. na kompatibilitu.“.

119.     Namítal-li tedy navrhovatel diskriminační charakter povinné prohlídky místa plnění a poskytování informací na této prohlídce, shledává Úřad vypořádání této námitky zadavatelem za souladné se zákonem, neboť zadavatel sdělil navrhovateli důvody, pro které takto postupoval.

120.     V části I. odst. 11) námitek navrhovatel uvedl: „Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl předběžnou dobu realizace zakázky 60 dní s maximální hranicí dokončení do konce května 2021. Zadavatel postupoval diskriminačně a netransparentně, když tento požadavek zásadně v Odpovědi upravil tak, že hranice konce května může být nově překročena a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek. Touto úpravou se prokazatelně změnil a rozšířil okruh potenciálních dodavatelů.“ Zadavatel v rozhodnutí o námitkách v dané věci reagoval následovně: „Zadavatel v Odpovědi na dotaz č. 7 jasně uvedl, že se jedná o předpokládaný termín plnění, který se odvíjí od data uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Doba plnění veřejné zakázky bude i v případě prodloužení zadávacího řízení činit 60 dnů od podpisu smlouvy, jak je zcela jednoznačně uvedeno v čl. 3 odst. 3.1. návrhu smlouvy o dílo. Z uvedeného je zřejmé, že doba trvání zadávacího řízení nemá na povinnost dodavatele provést dílo do 60 dnů naprosto žádný vliv, jelikož tato lhůta je odvozena od data podpisu smlouvy. S ohledem na to nebyl žádný důvod v návaznosti na Odpověď na dotaz č. 7 prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.“ Pokud se tedy zadavatel vyjádřil k termínu realizace předmětu veřejné zakázky a současně tak navrhovateli i sdělil, proč neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek, Úřad shledává takové vypořádání dané námitky za souladné se zákonem.

121.     V části I. odst. 12) námitek navrhovatel brojil proti požadavku zadavatele na předložení vzorku konkrétních svítidel, který považoval za diskriminační a nepřiměřený, neboť „[d]odavatelé nemají vzorky svítidel standardně skladem. Tento požadavek je schopen splnit pouze ten, kdo je na takový požadavek předem připraven, nikoliv dodavatelé, kteří se účastnili prohlídky místa plnění a na jejím základě prováděli rozhodnutí, zda nabídku podat. Svítidla od zahraničních výrobců nelze obecně, natož za současné specifické pandemické situace včas objednat a doručit zadavateli.“. Úřad je přesvědčen, že zadavatel se v rozhodnutí o námitkách vypořádal s námitkou ohledně možných problémů s dodáním požadovaného vzorku svítidel v intencích a míře obecnosti namítaných skutečností, když měl „za to, že poskytl dostatečně dlouhou lhůtu pro dodání vzorku, a navíc umožnil jako alternativu předložení reprezentativního vzorku svítidla ‚S1‘ nebo ‚S1č‘, které jsou nejpočetnějšími dodávanými položkami dle zadávací dokumentace. Zadavatel dále uvádí, že požadavek na typ vzorku byl dodavatelům znám od počátku uveřejnění zadávací dokumentace, a proto zadavatel odmítá, že by tento požadavek byl diskriminační a nepřiměřený.“.

122.     V části I. odst. 13) námitek navrhovatel uvedl: „Postup zadavatel[e] je otevřeně diskriminační v tom smyslu, že nehodlá provádět světelnou zkoušku u dodavatelů, kteří mu již v minulosti poskytli plnění. Toto je diskriminační samo o sobě. Sdělení o tomto postupu je i netransparentní, jelikož neuvádí, o jaké výrobce se jedná. Tato podmínka a sdělení je netransparentní a nepřiměřené i proto, že jako doklad o kvalitě svítidel v roce 2021 bude pro Zadavatele postačující dodání svítidel kdykoliv v historii galerie, v roce 2010, 2015, 2017 nebo 2018. Tímto postupem je porušena zásada rovného zacházení, kdy jsou upřednostněny minimálně dodavatelé značky ERCO a iGuzzini.“ Je-li podstatou předmětné námitky skutečnost, že zadavatel provede světelnou zkoušku pouze u svítidel, s nimiž nemá doposud zkušenosti, pak její vypořádání shledává Úřad za srozumitelné a přezkoumatelné, uvedl-li zadavatel v rozhodnutí o námitkách, že „v Odpovědi na dotaz č. 10 uvedl, že k provedení světelné zkoušky bude zadavatelem přistoupeno poté, kdy by vybraný dodavatel v rámci své nabídky nabídl svítidla, se kterými zadavatel v rámci osvětlení výstavních expozic nemá ještě žádné zkušenosti. Zadavatel se domnívá, že pokud by byla dodána svítidla, s jejichž vlastnost[m]i již má zadavatel zkušenosti, není případné neprovedení zkoušky nijak diskriminační. Světelná zkouška je v zadávací dokumentaci stanovena jako ‚možnost‘ a ‚právo‘ zadavatele, které je v zadávací dokumentaci stanoveno zcela obecně vůči všem dodavatelům. Takový postup není nijak diskriminační ani nepřiměřený. Je naopak zcela logický a přiměřený, kdy využití vyhrazeného oprávnění provést světelnou zkoušku je přiměřené právě v případech, kdy bude dodáno plnění zadavatelem dosud nepoužívané a jemu neznámé.“.

123.     V části I. odst. 14) námitek navrhovatel vyjádřil přesvědčení, že „[z]adavatel řádně neodpověděl na námi položené dotazy. Jeho odpovědi byly obecné, nedostatečné a nezabývaly se všemi dílčími dotazy. Zadavatel např. neodpověděl na dotaz č. 5, tedy, zda byla práce, totiž demontáž zahrnuta v předpokládané hodnotě zakázky. Zadavatel neodpověděl na dotaz č. 11, a to za jakých podmínek bude konstatováno, že svítidlo požadované parametry nesplňuje. Neuvedl ani přípustnou odchylku. Neodpověděl ani na dotaz, jak může dodavatel postupovat, když nebude souhlasit s průběhem zkoušky. Zadavatel neuvedl konkrétní parametry zařízení, ke kterému má být nabízeno plně kompatibilní osvětlení.“. V rámci předmětné námitky tedy navrhovatel konkrétně namítal, že zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 řádně neodpověděl na dotazy č. 5 a 11, s čímž se však zadavatel srozumitelně a podrobně vypořádal, když v rozhodnutí o námitkách uvedl, že „na dotaz č. 5 jednoznačně uvedl, že v rámci plnění Veřejné zakázky bude požadována demontáž starších svítidel, tudíž byla zahrnuta do předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel dále výslovně uvedl, že likvidaci demontovaných svítidel si zajistí sám. Zadavatel je přesvědčen, že na dotaz č. 5 v rámci Odpovědi odpověděl dostatečně jasně. Na dotaz č. 11 zadavatel rovněž poskytl v Odpovědi zcela odpovídající údaje. Zadavatel má za to, že otázka ‚za jakých podmínek bude konstatováno, že svítidlo požadované parametry nesplňuje‘ zodpovídá samu sebe, jelikož konstatování, že svítidlo nesplňuje požadované parametry, bude učiněno tehdy, pokud taková skutečnost vyjde během zkoušky najevo. Zadavatel uvedl, že světelná zkouška bude provedena právě pro ověření dodržení zadaných parametrů jednotlivých svítidel. Zadavatel uvedl, jakými způsoby bude zkouška provedena včetně odchylky používaných přístrojů. Z toho je zřejmé, že konstatování o nesplnění parametrů bude učiněno tehdy, pokud bude takový výsledek zkoušky po zohlednění příslušných odchylek. Zadavatel dále uvedl, že o provedené zkoušce bude vyhotoven autorizovaný protokol, ke kterému bude mít zástupce dodavatele právo se vyjádřit. Je tedy zřejmé, že zadavatel všechny Stěžovatelem vyjmenované dotazy zodpověděl. Co se týče opakovaně namítané otázky kompatibility, odkazuje zadavatel na vypořádání bodu č. 1.“.

124.     V části I. odst. 15) námitek navrhovatel namítal, že „[z]adavatel vůbec nevysvětlil, proč umožnil druhou prohlídku místa plnění. Vyšší moc a sněhová kalamita jsou jako zdůvodnění příliš obecné a týkají se společnosti Kuběnský spol. s r.o. Detailní informace o druhé prohlídce a povinnosti či nepovinnosti účasti navíc Zadavatel uveřejnil až po jejím konání. Postup zadavatele je v tomto ohledu maximálně netransparentní. Zadavatel navíc druhou prohlídkou rozšířil okruh dodavatelů, kteří mohou podat nabídku o ty, kteří se první prohlídky účastnit nemohli. Zadavatel byl povinen v této souvislosti prodloužit lhůtu pro podání nabídek, což neučinil. Postup zadavatele je tedy otevřeně diskriminační a v rozporu se ZZVZ.“. V rozhodnutí o námitkách zadavatel k namítaným skutečnostem uvedl: „Informace o konání druhé prohlídky místa plnění byla uveřejněna řádně prostřednictvím Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 9. 2. 2021. Prohlídka byla stanovena na 12. 2. 2021. Zadavatel odmítá, že by jakékoliv informace zveřejňoval až po konání druhé prohlídky. Zadavatel umožnil další prohlídku místa plnění z důvodu vyšší moci a to nepříznivých klimatických podmínek (sněhové kalamity). Dodavatelé neměli povinnost se druhé prohlídky účastnit. Uvedené vyplývá ze skutečnosti, že se jednalo o ‚další‘ prohlídku místa plnění, kterou zadavatel ‚umožňoval‘ pro ‚zájemce‘. Zadavatel odmítá, že by tento postup byl jakkoliv diskriminační a v rozporu se ZZVZ.“ Je tak zřejmé, že zadavatel se k námitkám navrhovatel adekvátně vyjádřil, vyjma námitky ohledně domnělé povinnosti zadavatele prodloužit lhůtu pro podání nabídky, nicméně z obsahu rozhodnutí o námitkách se podává, že k této námitce se zadavatel vyjádřil v rámci vypořádání námitky dle části I. odst. 21) námitek (k tomu níže).

125.     V rámci části I. odst. 16) námitek byl navrhovatel názoru, že „[z]adavatel neodpověděl na dotaz č. 16, zda se je možné účastnit prohlídky se zpožděním. Místo toho popisoval, jak v podstatě diskriminačním způsobem umožnil zástupci Kuběnský spol. s r.o. dodatečnou účast na prohlídce, kdy na jeho pozdní příjezd ostatní účastníci čekali. O možnosti odkladu prohlídky nebyli dodavatelé v zadávacích podmínkách informováni. Postup zadavatele je nejen diskriminační a netransparentní, ale porušuje i zásadu rovného zacházení.“. Namítal-li tedy navrhovatel de facto přístup zadavatele ke společnosti Kuběnský v rámci prohlídky místa plnění, pak vypořádání dané námitky shledává Úřad za dostačující, pokud zadavatel uvedl, že „[z]ástupce společnosti Kuběnský spol. s r.o. se z důvodu sněhové kalamity zadavateli včas a před termínem konání prohlídky omluvil a uvedl, že se dostaví s max. 30minutovým zpožděním. Jednoznačně se tedy nejednalo o svévolný, nedůvodný či podstatný odklad začátku prohlídky místa plnění, ale o přiměřenou a odůvodněnou reakci na zásah vyšší moci z důvodu sněhové kalamity, a proto zadavatel jednoznačně odmítá, že by tento postup byl diskriminační, netransparentní a porušoval zásadu rovného zacházení.“. Dotaz navrhovatele ohledně možnosti účasti na prohlídce místa plnění se zpožděním se Úřadu jeví spíše jako projev nespokojenosti ze strany navrhovatele než jako vážně míněný dotaz (k tomu též bod 193. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 

126.     V části I. odst. 17) námitek navrhovatel namítal, že „[z]adavatel nereagoval na dotaz, jaký typ lišt je využit v prostorách galerie. Uvedl pouze značku výrobce. To ovšem nic nevypovídá o jejich vlastnostech a parametrech, které je nezbytné znát pro posouzení toho, zda jsou svítidla konkrétního výrobce s lištami kompatibilní. Jenom výrobce iGuzzini několikrát za posledních 10 let měnil typy dodávaných lišt. Vůbec navíc není zřejmé, proč Zadavatel komplikuje zadání tím, že požaduje kompatibilitu a zachování i 10 let starých a do jisté míry zastaralých lišt. Tímto požadavkem je podstatným způsobem omezena soutěž.“. S danou námitkou se zadavatel dle Úřadu vypořádal dostatečně, neboť reagoval na všechny vznesené argumenty, když uvedl, že „dostatečně specifikoval technické parametry všech lišt a k uvedenému se podrobně vyjádřil v rámci vypořádání bodu č. 1[,] na který tímto odkazuje. Zadavatel na tomto místě dodává, že i v případě, pokud by dodavatelem dodaná svítidla nebyla plně kompatibilní s lištovým systémem, který je v Galerii nainstalován, existují na trhu i samostatné adaptéry, které různí výrobci dodávají, a je možné tímto dané kompatibility docílit. Zadavatel jednoznačně odmítá, že by požadavkem na kompatibilitu zadání jakkoliv komplikoval. Předmětem Veřejné zakázky byla dodávka svítidel, nikoliv lištového systému. Zadavatel nemá žádný důvod měnit lištový systém, který je plně funkční a kompatibilní s různými typy svítidel a adaptérů. Zadavatel odmítá, že by podstatným způsobem omezil soutěž.“.

127.     V části I. odst. 18) námitek navrhovatel brojil proti požadavku zadavatele na manuální ovládání otočným prvkem a na stupnici, které shledává diskriminační, neboť „[v]šichni možní dodavatelé touto technologií v této kombinaci nedisponují. Standardem ve všech muzeích a galeriích je to, že se požadovaná intenzita zjišťuje prostřednictvím luxmetru, nikoliv prostřednictvím stupnice na svítidle. Stupnice je navíc nevyužitelná, pokud svítidla osvětlují různé objekty, různé velikosti, odlišných charakterů a v různé vzdálenosti. Plynulého stmívání lze docílit i jinak než prostřednictvím otočného prvku.“. I v tomto případě je Úřad přesvědčen, že se zadavatel s danou námitkou vypořádal v souladu se zákonem, když navrhovateli sdělil důvody, pro které danou technologii požaduje, tj. „[p]ožadavek na způsob stmívání (tj. funkce spočívající v regulaci světelného toku) prostřednictvím otočného tlačítkového regulátoru s plynulou regulací světelného toku je požadavkem zadavatele z důvodu rychlé a jednoduché možnosti obsluhy zaměstnanci Galerie, kteří tento systém dlouhodobě užívají, zadavatel s ním má výborné zkušenosti a rovněž patří k nejpřesnějšímu způsobu nastavení požadované intenzity. Stupnice umožňuje komfortnější práci se svítidlem a informaci o jeho nastavení.  Na trhu je řada výrobců, kteří vyrábí svítidla s otočným prvkem (např. Zumtobel, Sylvania, Hofmeister, Erco). Skutečnost, že požadavkům zadavatele neodpovídají výrobky naprosto všech dodavatelů je logická; specifikací předmětu plnění budou vždy nutně určité výrobky vyloučeny, což je přirozeným a nutným důsledkem, nikoliv nezákonným postupem zadavatele.“.

128.     V části I. odst. 19) námitek brojil navrhovatel rovněž proti požadavku zadavatele na technologii či vlastnost „casambi“, který dle navrhovatele „podstatným způsobem omezuje okruh výrobců svítidel. Jde navíc o obchodní název konkrétní technologie konkrétního dodavatele a výrobce. Tento požadavek je otevřeně diskriminační a Zadavatel zde výslovně neuvádí, že připouští i jiná obdobná technologická řešení, která povedou k podobnému či obdobnému výsledku s využitím jiných obdobných technologií. V kombinaci s dalšími požadavky na parametry pak dané osvětlení bude dle našeho soudu moci dodat především dodavatel produktů ERCO.“. Ani s touto námitkou se zadavatel neztotožnil a dle názoru Úřadu se s ní v nezbytných podrobnostech vypořádal, když uvedl, že „v zadávací dokumentaci výslovně uvedl, že v případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). Casambi není obchodní název světelných produktů jednoho výrobce, ale jedná se o moderní technologii řízení osvětlení, kterou disponuje spousta výrobců svítidel jako je např. Zumtobel, Targetti, Delta light, Flos, Erco, Regent lighting, Lival atd. Různí výrobci jako např. Tridonic, Helvar, Philips, Tci a další vyrábějí komponenty pro svítidla pro zajištění ovládání tímto způsobem ve všech možných svítidlech včetně lištových světlometů. Záleží tedy na výrobci svítidel, zda dané komponenty ve svých produktech využije, či nikoliv. Nemůže jít k tíži zadavatele, že některý z dodavatelů tuto rozšířenou možnost ovládání neposkytuje. U některých svítidel vyžaduje zadavatel ovládání pomocí bezdrátového systému řízení na základě protokolu Bluetooth. Tyto požadavky vždy odráží specifické potřeby zadavatele.“.

129.     V části I. odst. 20) námitek navrhovatel vyjádřil názor, že „nastavení hraničních a nepřekročitelných parametrů je otevřeně diskriminační a není zřejmé, proč zadavatel tímto způsobem postupoval. Domníváme se, že nastavení technických parametrů jednotlivých svítidel s vágními, ale multiplikovanými požadavky na kompatibilitu, směřuje k jedinému výrobci, a to ke značce ERCO a ke společnosti Kuběnský spol. s r.o., který je dodavatelem svítidel značky ERCO (…).“. V této souvislosti uvedl navrhovatel tabulku s porovnáním požadavků zadavatele na technickou specifikaci u svítidel označených S1 a S2 s produkty značky ERCO a iGuzzini, přičemž požadavky, které nesplňují produkty značky iGuzzini (tj. produkty z portfolia navrhovatele), shledává nepřiměřené, netransparentní a diskriminační (jedná se o požadavek na maximální hmotnost, vyzařovací charakteristiku a rozměry), a uvádí, že „[j]e na zadavateli, aby zdůvodnil, proč hranice u těchto parametrů stanovil právě tímto způsobem a jaké objektivní a konkrétní potřeby jej k tomu vedly, zvláště pak, když jde v řadě případů o omezení naprosto nesmyslné.“.

130.     Zadavatel k výše uvedené námitce předně uvedl, že „při zpracování zadávací dokumentace vycházel z průzkumu trhu a dohledatelných informací na webových stránkách, navštívil celou řadu galerií jak v ČR, tak zahraničí. Vzhledem k tomu, že kurátoři zadavatele mají především bohaté zkušenosti ze zahraničí, dokáže zadavatel velice přesně definovat to, co potřebuje pro unikátní díla v dispozici zadavatele a co nikoliv. Zadávací dokumentace je vytvořena s určitým rozsahem parametrů, které zadavatel stanovil jako přípustné a zároveň nepřekročitelné. Tyto požadavky vycházejí především z praktické zkušenosti a zkušenosti obdobných výstavních institucí. V tomto případě je tedy neopodstatněné spojování těchto parametrů s výrobcem svítidel Erco. Požadavky na kompatibilitu svítidel jsou brány napříč všemi uvažovanými prostory Galerie. Je tedy mylné se domnívat, že není potřeba kompatibilita svítidel v různých prostorách Galerie. Zadavatel se chová efektivně, hospodárně a zároveň přemýšlí do budoucna, tak aby dosáhl jednotnosti svítidel. Zadavatel vylučuje, že by na začátku zadávacího řízení předmětné Veřejné zakázky oslovil jakéhokoliv dodavatele. Prohlídky místa plnění se celkově zúčastnili tři dodavatelé. Tvrzení, že dodavatelé osvětlení značky iGuzzini nemohou podat nabídku, jelikož nesplňují některé parametry, není zadavatel schopen bez dalšího posoudit, nicméně není možné tvrdit, že obecně definované parametry dosažitelné běžnými technickými prostředky, jsou nepřiměřené, netransparentní a diskriminační pouze z toho důvodu, pokud by je nesplňovaly některé výrobky. V rámci technické specifikace je vždy nutné stanovit hranici, při jejímž překročení již plnění neodpovídá požadavků[m] zadavatele.“.

131.     K požadavku na vyzařovací charakteristiku pak zadavatel uvedl, že ten „vychází ze zkušeností a potřeb zadavatele s osvětlením exponátů a samotného průzkumu trhu. Uvedený rozsah v rovině st.0 a st.90 je definován v patřičném rozptylu tak, aby nemohl být považován za diskriminační.“.

132.     Ve vztahu k požadavku na maximální hmotnost svítidel zadavatel zmínil, že „[p]ři velkém počtu svítidel a častých změnách výstav vzniká i nemalý nárok na práci s osvětlením, která může být limitována hmotností svítidel. Především pokud se jedná o prostory s výškou nad 3 m. Proto s ohledem na bezpečnost pracovníků zadavatele a ergonomii při práci s osvětlením jsou požadovány uvedené hodnoty. Parametr hmotnosti je téměř dvounásobný od uvedené hmotnosti svítidla ERCO, které Stěžovatel zmiňuje ve své námitce. Hmotnostní limit má též opodstatnění z hlediska vizuálního, kdy je dán odůvodněný požadavek na sjednocení se stávajícím osvětlením nízké hmotnosti, které logicky není možno doplňovat svítidly násobně hmotnějšími.“.

133.     Jde-li o požadované rozměry poptávaných svítidel, pak v této věci zadavatel uvedl, že „si uvědomuje, že kvalita prožitku pro návštěvníka je ve výstavnictví zásadně ovlivněna nejen kvalitou osvětlení, ale také rušivými vjemy. Velikost svítidel je jedním z estetických parametrů, který může negativně ovlivňovat vizuální dojem z výstavních prostor. Velikost je zároveň důležitá pro samotnou práci s osvětlením. Proto jsou volena svítidla s co nejmenšími rozměry, která umožní zadavatelem požadovaný způsob osvětlení. Nastavené parametry vycházejí ze zkušenosti, průzkumu trhu, současných možností a nabídky na trhu.“.

134.     S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel se s námitkou dle části I. odst. 20) námitek vypořádal srozumitelně a v dostatečné míře podrobností.

135.     V části I. odst. 21) námitek navrhovatel de facto pouze shrnul již výše zmiňované skutečnosti, když namítal, že „odpovědi Zadavatele přinesly do zadání nové skutečnosti, které mají prokazatelný vliv na okruh potenciálních dodavatelů (druhá prohlídka, informace o povinnosti účasti na prohlídce, změny ohledně lhůty pro plnění zakázky, atd.). Zadavatel tak postupoval diskriminačně, pokud lhůtu pro podání nabídek neprodloužil, a to o celou lhůtu původní.“. Vypořádání dané námitky zadavatelem proto shledává Úřad za souladné se zákonem, pokud zadavatel uvedl: „Stěžovatel na tomto místě pouze opakuje námitky, které již uvedl v rámci předchozích bodů a které proto i zadavatel již vypořádal v rámci jednotlivých bodů výše, na které tímto odkazuje. Lze pouze dodat, že v průběhu zadávacího řízení nedošlo k žádnému doplnění či změně zadávací dokumentace, jež by vyžadovaly prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.“

136.     V části I. odst. 22) námitek navrhovatel vyjádřil názor, že „[j]e navíc neobvyklé a zcela nestandardní, aby zadavatelé tvořili technickou specifikaci bez jakéhokoliv průzkumu trhu, předběžných tržních konzultací a bez odborné pomoci externích nezávislých poradců. (…) Tento postup, je dle našeho mínění, důvodem výše uvedených pochybení ať již formálně zakázkového charakteru, tak i pochybení ve stanovení technických požadavků na svítidla. Vzhledem k tomu, že Zadavatel s externími poradci nic nekonzultoval, nic neověřoval, neprováděl průzkum trhu, nemůže být vůbec schopen zdůvodnit a obhájit, že nastavení technických parametrů je nediskriminační, transparentní přiměřené a že neomezuje hospodářskou soutěž. Je překvapivé, že v tomto kontextu dokázal Zadavatel stanovit předpokládanou hodnotu zakázky s přesností na jednotky korun! Není jasné, jak k danému číslu a využitím jakých dat a jakých výrobců dospěl.“. Podstatou dané námitky tedy bylo, že zadavatel neprovedl průzkum trhu/předběžné tržní konzultace a rovněž, že navrhovateli nebylo zřejmé, na základě jakých podkladů dospěl zadavatel ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. S tímto se zadavatel dostatečně srozumitelně a podrobně vypořádal, když uvedl, že „již výše popsal, že technická specifikace je založena na stávajícím vybavení Galerie, na zkušenostech zadavatele, resp. jeho zaměstnanců, a že v rámci přípravy zadávací dokumentace zadavatel provedl průzkum trhu, při němž zjistil, že poptávané plnění je schopno dodat množství dodavatelů formou plnění od různých výrobců. Zadavatel tedy nemusel využívat služeb externího poradce. Zadavatel v rámci vypořádání všech výše uvedených bodů zdůvodnil nastavení technických parametrů i všech ostatních zadávacích podmínek. Co se týče předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tuto zadavatel stanovil na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění a na základě informací získaných průzkumem trhu. Zadavatel nepovažoval za potřebné takto získanou předpokládanou hodnotu zaokrouhlovat na řády např. tisíců Kč, jelikož takový postup mu ani zákon neukládá. ZZVZ rovněž nestanoví zadavateli povinnost uveřejňovat data, ze kterých čerpal.“.

137.     S ohledem na vše výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval při vyřizování námitek navrhovatele v souladu s § 245 odst. 1 zákona, když se srozumitelně a podrobně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách, a to alespoň v takové míře podrobností, v jaké byly vzneseny argumenty navrhovatele.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

138.     Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

139.     Podle § 241 odst. 2 zákona se námitky podle § 241 odst. 1 zákona podávají písemně a lze je podat proti

a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

140.     Podle § 242 odst. 1 zákona není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

141.     Podle § 242 odst. 4 zákona pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

142.     Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

Posouzení věci Úřadem

143.     Navrhovatel v části návrhu označené „Ad 20)“ mj. namítá, že „nastavení hraničních a nepřekročitelných parametrů je otevřenědiskriminační a není zřejmé, proč zadavatel tímto způsobem postupoval. (…) Je na zadavateli, aby zdůvodnil, proč hranice u těchto parametrů[5] stanovil právě tímto způsobema jaké objektivní a konkrétní potřeby jej k tomu vedly, zvláště pak, když jde v řadě případů o omezení naprosto nesmyslné.“.

144.     K tomu navrhovatel dále uvedl: „Tabulku, která byla přiložena v rámci Námitek, zde znovu nepřikládáme. Uvádíme ji v samostatnépříloze č. 9, když je původní tabulka dále rozšířena o další dva příklady svítidel. Dle rozšířené tabulky pak ani další svítidla podmínky nesplňují. Jde o svítidlo výrobce Stratas (německý výrobce expozičních reflektorů) označené jako S3 a dále svítidlo S4, tedy svítidlo výrobce iGuzzini, který je požadovanému typu svítidla technicky nejblíže.

145.     V této souvislosti Úřad uvádí, že výše namítané skutečnosti (tj. předložení tabulky rozšířené o porovnání technických parametrů i u svítidel označených S3 a S4 dle přílohy č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace) představují námitky proti zadávací dokumentaci, přičemž pro jejich uplatnění u zadavatele stanoví zákon v § 242 odst. 4 lhůtu do skončení lhůty pro podání nabídek.

146.     V šetřeném případě byla lhůta pro podání nabídek stanovena do 22. 2. 2021. Vzhledem k tomu, že navrhovatel výše uvedenou námitku spočívající v předložení tabulky rozšířené o porovnání technických parametrů i u svítidel označených S3 a S4 (navrhovatel v rámci námitek ze dne 22. 2. 2021 uvedl tabulku porovnávající technické parametry pouze ve vztahu ke svítidlům označeným S1 a S2) prvně uplatnil vůči zadavateli až v rámci návrhu ze dne 18. 3. 2021, přičemž z předložené dokumentace o zadávacím řízení rovněž nevyplývá, že by navrhovatel podal jiné námitky, které by předcházely podání daného návrhu (ani sám navrhovatel nic takového netvrdí), Úřad konstatuje, že výše zmíněné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky a zároveň se v daném případě nejedná o správní řízení vedené ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy ve smyslu § 254 zákona (kde se tato podmínka neuplatní), pročež tedy Úřad rozhodl podle § 257 písm. h) zákona o zastavení správního řízení v části vymezené touto částí návrhu, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

147.     Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

148.     Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

149.     Podle § 16 odst. 5 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.

150.     Podle § 16 odst. 6 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem.

151.     Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami pro účely tohoto zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

152.     Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací pro účely tohoto zákona rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

153.     Podle § 33 zákona je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž; ustanovení § 211 odst. 1 zákona se použije obdobně.

154.     Podle § 36 odst. 1 zákona nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

155.     Podle § 36 odst. 4 zákona pokud některou část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce, označí zadavatel tuto část spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala. Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.

156.     Podle § 36 odst. 6 zákona je-li to vhodné, může zadavatel umožnit prohlídku místa plnění.

157.     Podle § 37 odst. 1 zákona může zadavatel podmínky účasti v zadávacím řízení stanovit jako

a)             podmínky kvalifikace,

b)             technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c)             obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d)             zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

158.     Podle § 53 odst. 4 zákona může zadavatel použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim. Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 81 až 85 zákona, § 87 a 88 zákona se použijí obdobně. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Zadavatel není oprávněn provést snížení počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111 zákona nebo snížení počtu předběžných nabídek podle § 112 zákona. Pro technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce se § 92 zákona použije obdobně.

159.     Podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání.

160.     Podle § 89 odst. 1 zákona jsou technické podmínky požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím

a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny,

b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo

c) odkazu na štítky.

161.     Podle § 89 odst. 5 zákona není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na

a)             určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b)             patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

162.     Podle § 98 odst. 5 zákona pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona.

163.     Podle § 99 odst. 1 zákona zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

164.     Podle § 99 odst. 2 zákona pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

165.     Podle § 104 zákona může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy

a)             předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele,

b)             úspěšný výsledek zkoušek vzorků,

c)             předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací, je-li to k plnění veřejné zakázky nezbytné,

d)             přijetí určité formy spolupráce podle § 37 odst. 4 zákona, nebo

e)             bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy.

166.     Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Zjištění z dokumentace o zadávacím řízení

167.     V čl. 2.3. „Místo a termín plnění Veřejné zakázky“ části „Místo plnění“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „[p]odmínkou účasti uchazeče ve výběrovém řízení je účast na prohlídce místa plnění.“.

168.     V čl. 2.3. „Místo a termín plnění Veřejné zakázky“ části „Termín plnění“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „[p]ředpokládaná doba plnění Smlouvy je 60 dní a to nejdéle do konce května 2021“, přičemž v čl. 3. „Doba a místo plnění“ odst. 3.1 přílohy č. 1 „Závazný návrh smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“) stanovil, že „[z]hotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.“.

169.     V čl. 3.1. „Stanovení technických podmínek“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „připouští ve smyslu ustanovení § 90 a § 91 ZZVZ použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. To platí ve všech případech, kdy Zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy či technické dokumenty“, a v čl. 3.3. „Závaznost požadavků Zadavatele“ zadávací dokumentace stanovil, že „[v] případě, že zadávací podmínky Veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, je tím definován minimální požadovaný standard a Zadavatel ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ umožňuje pro plnění Veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (ekvivalentních) řešení.“.

170.     V čl. 4.6.2. „Další technické požadavky“ zadávací dokumentace zadavatel požadoval „předložení technických listů všech jednotlivých druhů osvětlovacích těles, jejichž technická specifikace je uvedena v Knize svítidel, která je přílohou této zadávací dokumentace.  Zároveň společně s nabídkou požadujeme předložení reprezentativního vzorku svítidla S6 nebo S6č (označení dle Knihy svítidel) s plošnou asymetrickou vyzařovací charakteristikou, plně splňujícího požadavky na technické parametry.“.

171.     V čl. 4.6.2. „Další technické požadavky“ části „Světelná zkouška“ zadávací dokumentace zadavatel dále uvedl, že „[v]zhledem k důležitosti a náročnosti zakázky si zadavatel vyhrazuje právo požadovat v souladu s ustanovením § 104 ZZVZ další podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem: před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat světelnou zkoušku, potvrzující splnění požadovaných technických parametrů osvětlení, které jsou stanoveny knihou svítidel – technické listy. Provedení světelné zkoušky (bude-li zadavatelem vyžadována) bude podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.“.

172.     V části „Vysvětlení ke knize svítidel a požadavkům na svítidla“ přílohy č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl:

„Pro splnění ZZVZ jsou některé parametry uvedeny v rozsahu, případně limitovány minimem nebo maximem.

Rozměry svítidel jsou limitovány požadavkem na maximální hmotnost. 

Svítivost u rotačně souměrných a oválných distribucí je limitována požadavkem na minimální hodnotu. U svítidel s plošnou asymetrickou vyzařovací charakteristikou (wall-wash, wallwashing, wallwasher) je od referenčních hodnot osvětlenosti v uvedeném rastru a za uvedených podmínek povolena tolerance +- 15%. 

Uchazeč nabídne svítidla, která splňují požadavky při 100% výkonu nabízeného svítidla.

Všechna svítidla musí mít možnost dodatečného příslušenství pro změnu vyzařovací charakteristiky na oválnou, plošnou asymetrickou a rotačně souměrné charakteristiky a možnost instalace clonícího příslušenství.

Příslušenství musí být originálním výrobkem nabízeného výrobce. U rotačně souměrných a oválných vyzařovacích charakteristik světelná stopa musí být rovnoměrná s plynulým úbytkem osvětlenosti za úhlem poloviční svítivosti.

Svítidla a jejich optické příslušenství musí umožňovat kompatibilitu s již instalovaným světelným systémem. Důvodem je zachování variability celého systému a možnosti libovolné záměny svítidel, tak i optického příslušenství napříč všemi prostory galerie.“

173.     V části „Technický list svítidla a příslušenství“ přílohy č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil technické parametry poptávaných svítidel označených S1, S1č, S2, S3, S4, S4č, S5, S6, S6č, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 (v počtech kusů dle přílohy č. 3 „Položkový rozpočet“ zadávací dokumentace) následovně:

Svítidlo S1 (101 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

Clonící příslušenství bílé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.

Clonící příslušenství bílé jednostranné (washlight)

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

12 – 17

-          v rovině C90 (°)

12 – 17

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

4250

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S1č (15 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

12 – 17

-          v rovině C90 (°)

12 – 17

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

4250

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S2 (18 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

Clonící příslušenství bílé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.

Clonící příslušenství bílé jednostranné (washlight)

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

27 – 33  

-          v rovině C90 (°)

27 – 33

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

1750

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S3 (5 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Bez příslušenství.

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Oválná (zoomovací)

-          v rovině C0 (°)

 

-          v rovině C90 (°)

 

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

 

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 120 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností plynulé změny vyzařovací char. zoomováním a možností rotace čočky. Zoomování v minimálním rozsahu (°):

C0            C90

(65-70) x (17-23)

(70-75) x (55-60)

Svítidlo S4 (51 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

Clonící příslušenství bílé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.

Clonící příslušenství bílé jednostranné (washlight)

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Oválná

-          v rovině C0 (°)

54 – 63

-          v rovině C90 (°)

15 – 24  

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

1250

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S4č (4 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 – 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 – 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 – 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 – 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 – 63) x (15 – 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Oválná

-          v rovině C0 (°)

54 – 63

-          v rovině C90 (°)

15 – 24 

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

1250

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S5 (30 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (5 - 8).

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

Clonící příslušenství bílé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.

Clonící příslušenství bílé jednostranné (washlight)

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

2,00

Max. příkon (W)

9,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A++

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

5 – 7 

-          v rovině C90 (°)

5 – 7

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

8000

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S6 (5 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

Clonící příslušenství bílé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.

Clonící příslušenství bílé jednostranné (washlight)

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Plošná s asym. vyzařováním

-          v rovině C0 (°)

 

-          v rovině C90 (°)

 

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

 

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S6č (2 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Plošná s asym. vyzařováním

-          v rovině C0 (°)

 

-          v rovině C90 (°)

 

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

0

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S7 (2 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

Clonící příslušenství bílé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.

Clonící příslušenství bílé jednostranné (washlight)

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,9

Vyzařovací technika

Rámovací optika

-          v rovině C0 (°)

 

-          v rovině C90 (°)

 

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

1500

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 180 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S8 (9 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

Clonící příslušenství bílé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením bílé.

Clonící příslušenství bílé jednostranné (washlight)

Certifikace

CE

Barva svítidla

Bílá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

Manuálně na svítidle a předřadným prvkem

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-1

Flicker free

Bez požadavku

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Plošná s asym. vyzařováním

-          v rovině C0 (°)

 

-          v rovině C90 (°)

 

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

 

Tc

4000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

 

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S9 (8 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (5 - 8).

Clonící příslušenství s honey mřížkou černé.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

BLUETOOTH control

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-0,1

Flicker free

ANO

Min. výkon (W)

2,00

Max. příkon (W)

9,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A++

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

5 – 7

-          v rovině C90 (°)

5 – 7

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

12000

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S10 (6 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

BLUETOOTH control

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-0,1

Flicker free

ANO

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

12 – 17

-          v rovině C90 (°)

12 – 17

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

6000

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S11 (6 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

BLUETOOTH control

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-0,1

Flicker free

ANO

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

27 – 33 

-          v rovině C90 (°)

27 – 33

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

4000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

2500

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S12 (4 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

BLUETOOTH control

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-0,1

Flicker free

ANO

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

54 – 63

-          v rovině C90 (°)

15 – 24  

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

3000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

1750

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

Svítidlo S13 (2 ks)

Technický parametr

Hodnota

Příslušenství

Charakter výrobku

Lištové svítidlo

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 12 - 17.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 26 - 33.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 47 - 53.

Čočka s vyzařovací char. rotačně souměrnou (°) 80 - 85.

Čočka s vyzařovací char. oválnou (°) (54 - 63) x (15 - 24).

Čočka s vyzařovací char. plošnou asymetrickou.

Clonící příslušenství honey mřížka černá.

Clonící příslušenství černé prázdné.

Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.

Clonící příslušenství černé jednostranné (washlight).

 

Certifikace

CE

Barva svítidla

Černá

Napájení

220V – 240V/50Hz

Požadavek na regulaci sv. toku

ANO

Způsob regulace sv. toku

BLUETOOTH control

Rozsah regulace sv. toku (%)

100-0,1

Flicker free

ANO

Min. výkon (W)

6,00

Max. příkon (W)

14,00

Krytí IP

20

Izolační třída

II

Rázová pevnost IK

Bez požadavku

Max. povrchová teplota svítidla (°C)

Bez požadavku

Třída energetické účinnosti

A+

Materiál

Hliník

Způsob chlazení

Pasivní – konstr. svítidla

Max. hmotnost (kg)

0,7

Vyzařovací technika

Rotačně souměrná

-          v rovině C0 (°)

54 – 63

-          v rovině C90 (°)

15 – 24 

Cut-off

Bez požadavku

Druh sv. zdroje

LED

Obsah UV

NE

Tc

4000 K

SDCM

Max. 2

CRI

90+

Životnost/LLMF

50.000h L90/B10

Směrovatelnost (°)

 

-          v horizontální ose

0 – 90

-          ve vertikální ose

360

Min. svítivost (cd)

2000

Rozměry (mm)

 

-          výška

Do 160 mm

-          šířka

Do 100 mm

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem; s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. Možnost změny

vyzařovací char. pomocí optického příslušenství na další rotačně souměrné, oválnou a plošnou asymetrickou.

Možnost použití clonícího příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty.

Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle. Nastavení osvětlenosti s přesností +-3lx. Možnost postupné regulace sv. toku 100-1-100(%) v krocích 5lx max.

174.     V rámci „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 2. 2021“ (dále jen „vysvětlení ZD č. 1“) zadavatel umožnil „další termín prohlídky místa plnění a to dne 12. 2. 2021 od 10:00 hod.“.

175.     Zadavatel obdržel k zadávacím podmínkám veřejné zakázky níže uvedené dotazy, na něž odpověděl v rámci vysvětlení ZD č. 2 následovně:

Dotaz č. 1:Zadavatel požaduje, aby optické prvky pro změnu charakteru svícení a příslušenství svítidel byly plně kompatibilní s již instalovaným LED osvětlením. Ze zadávacích podmínek ale vyplývá, že stávající svítidla budou demontována. V Galerii, i ve 3. NP, je řada svítidel různých značek. K čemu se vztahuje tento požadavek? Jde o estetickou nebo technickou kompatibilitu? K čemu se požadavek na kompatibilitu naopak nevztahuje?

Odpověď:Ve 3.NP Galerie jsou nyní rozmístěna svítidla starší, s velmi vysokým příkonem, která byla pořízená při rekonstrukci v roce 2010, a zároveň i novější s LED technologií, která byla pořízena v rámci I. a II. etapy výměny osvětlení v roce 2015 a 2017. Demontována budou pouze starší svítidla z roku 2010. Požadavek na kompatibilitu optických prvků pro změnu charakteru svícení a příslušenství svítidel se týká LED osvětlení z let 2015 a 2017, které ve 3.NP již je umístěno a také zde zůstane. Požadavek na kompatibilitu se vztahuje především na technickou kompatibilitu optického systému.

Dotaz č. 2:Pokud je žádána jakákoliv kompatibilita, žádáme o upřesnění[,] k jakým konkrétním prvkům a značkám a produktům, jakých technických parametrů se tento požadavek má vztahovat. Pokud to není definováno, nelze podmínku vůbec splnit ani nabídku na[]cenit. Žádáme o sdělení, kdy a kým byly existující prvky, [ke] kterým se požadavek na kompatibilitu vztahuje[,] dodány. Současně žádáme o zdůvodnění požadavku na kompatibilitu, abychom problematice lépe porozuměli a mohli do nabídky zvolit odpovídající svítidla.

Odpověď:Kompatibilita je požadována k již instalovanému LED osvětlení, které bylo pořízeno v roce 2015 a 2017. Jedná se o lištová svítidla Pollux Spotlights for track od výrobce ERCO GmbH. Jelikož vlastníme nejucelenější soubor děl tří nejvýznamnějších výtvarných skupin 40. let a dále jednu z nejkvalitnějších sbírek českého moderního umění u nás, je nezbytné, aby tato díla byla vždy osvětlena stejným charakterem světla a bylo možné svítidla a jejich optické příslušenství zaměňovat napříč všemi prostory galerie. Nemůžeme si dovolit odchylky ve způsobech osvětlení v různých sálech a především nemožnost pracovat se svítidly a jejich variabilitou napříč celou budovou galerie. Sjednocení tvarů a rozměrů stávajícího a nového osvětlení jde ruku v ruce s estetickým dojmem, který nechceme nijak narušit výběrem rozměrově i tvarově jiných svítidel.

Dotaz č. 3: Žádáme o vysvětlení i požadavku na kompatibilitu, jak je dále uveden v technické specifikaci. Kompatibilitu nelze požadovat, když zadavatel neuvádí, vůči čemu má být poptávané zařízení kompatibilní a když neuvede ani parametry takového zařízení, aby mohli dodavatelé kompatibilitu posoudit či když neuvede, co je s existujícím zařízením prokazatelně kompatibilní.

Odpověď:Kompatibilitou se rozumí možnost použití svítidel ve všech prostorách galerie a jejich funkčnost v lištových systémech v galerii použitých. Zároveň požadujeme kompatibilitu optického příslušenství umožňující změnu způsobu svícení se stávajícími zmíněnými svítidly již instalovanými.

Dotaz č. 4:Pokud jde o lištový systém uvedený na straně 4 zadávacích podmínek, jaké značky svítidel, je možné do těchto lišt namontovat, resp. s jakými značkami a konkrétními typy svítidel je tento systém kompatibilní? Z pouhé specifikace lišty toto nelze dovodit. V jakém roce byly tyto lišty ve 3. NP ještě instalovány a jsou ještě v záruce? Jaká je maximální přípustná nosnost těchto lišt? Bez těchto informací nelze zakázku na[]cenit ani nabídnout plnění.

Odpověď:Lištový systém od výrobců ERCO a iGuzzini skládající se z hliníkových tříokruhových lišt (lišty s el. Vedením, 3x16A, 230V) byly v galerii instalovány po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2010. Záruční doba již uplynula. Zadavateli nepřísluší a není povinen uvádět s jakými typy výrobků je lištový systém kompatibilní. Maximální nosnost proudové lišty je zhruba 19 kg/1bm při rozteči závěsů 1m.

Dotaz č. 5:Je demontáž a likvidace stávajících světelných zdrojů v ceně zakázky a zajišťuje ji dodavatel nebo ji bude zajišťovat zadavatel? Byla cena likvidace zahrnuta do předpokládané hodnoty zakázky?

Odpověď:V rámci plnění veřejné zakázky bude požadována pouze demontáž starších svítidel a zadavatel si sám zajistí jejich uložení, případně likvidaci.

Dotaz č. 6:Zadavatel připouští doložení srovnatelných výrobků (viz str. 4 zadávacích podmínek v části Předmět veřejné zakázky), nečíslovaný čtvrtý odstavec. Žádáme o upřesnění, zda je srovnatelný výrobek požadován výrobek, který bude požadované vlastnosti splňovat, avšak bude např. o zcela zanedbatelných 20 dkg těžší, než je limit pro konkrétní svítidlo v knize svítidel?

Odpověď:Zadavatel umožňuje doložení srovnatelných výrobků, avšak za předpokladu splnění požadované technické specifikace, tak jak je uvedena v zadávací dokumentaci. V rámci dvou prohlídek místa plnění byla uchazečům umožněna prohlídka expozic, kde byla zadavatelem přesně znázorněna a předvedena svítidla v proudových lištách, která tuto specifikaci splňují, a zadavatel na nich trvá z důvodu sjednocení tvarů a rozměrů stávajícího a nového osvětlení.

Dotaz č. 7:Jak bude zadavatelem postupováno v případě, kdy se zadávací řízení prodlouží natolik, že do konce května 2021 nebude zbývat více[] jak 60 dní?

Odpověď:Jedná se o předpokládaný termín plnění,který se odvíjí od data uzavření[] smlouvy na plnění veřejné zakázky. Doba plnění veřejné zakázky bude i v případě prodloužení zadávacího řízení činit 60 dnů, jak je uvedeno ve smlouvě.

Dotaz č. 8:Může dodavatel doložit jiný vzorek svítidla, než je vzorek č. S6 nebo S6č z důvodu, že ve lhůtě 10 dní od konání druhé prohlídky není možné typ světla odpovídající zadavatelem požadované značce od zahraničního výrobce, mimo jiné i z důvodu pandemie a potřeby nastavení, zajistit? Pokud ano, jakým typem? Daný produkt s konkrétním nastavením nebude mít skladem nikdo, snad jen osoba, která by byla na tento požadavek předem připravena.

Odpověď:Zadavatel má za to, že poskytl dostatečně dlouhou lhůtu pro dodání vzorku, avšak umožňujeme jako alternativu předložení reprezentativního vzorku svítidla S1 nebo S1č, které je nejpočetnější položkou ve výkazu výměr zadávací dokumentace. Zadavatel dále uvádí, že požadavek na typ vzorku byl účastníkům znám od počátku zveřejnění zadávací dokumentace a termín konání druhé prohlídky místa plnění neměl na dodání vzorku vliv.

Dotaz č. 9:Jaké jsou formální požadavky zadavatele na zaslání vzorku a jeho zabalení?

Odpověď:Uchazeč požadovaný vzorek svítidla předloží v uzavřeném obalu, který bude dostatečně zajištěn proti případnému rozbití svítidla v průběhu přepravy do sídla Galerie. Obal bude označen názvem veřejné zakázky a dále bude označen názvem uchazeče.

Dotaz č. 10: Zadavatel si vyhrazuje právo provést světelnou zkoušku. Žádáme o upřesnění, zda ji bude zadavatel vyžadovat vždy, u každého vybraného dodavatele a v jakém rozsahu. Podle jakých kritérií se rozhodne, zda ji bude požadovat?

Odpověď: K provedení světelné zkoušky bude zadavatelem přistoupeno poté, kdy by vybraný dodavatel v rámci své nabídky nabídl svítidla, se kterými zadavatel v rámci osvětlení výstavních expozic nemá ještě žádné zkušenosti.

Dotaz č. 11:S využitím jakých přístrojů bude světelná zkouška probíhat? Může být zkoušky přítomen zástupce dodavatele a v jakém počtu? S jakou bude pracováno odchylkou, jaké bude světelné znečištění místa realizace zkoušky? Za jakých podmínek bude konstatováno, že svítidlo požadované parametry nesplňuje? Jaká je přípustná odchylka? Jak může dodavatel postupovat, pokud nebude souhlasit s průběhem světelné zkoušky?

Odpověď:Pro ověření dodržení zadaných parametrů jednotlivých svítidel bude provedena světelná zkouška (v interiéru galerie - výstavní expozice ve 3.NP, zatemněná místnost) akreditovaným metrologem České republiky za přítomnosti zástupce dodavatele a zástupce zadavatele. Zkouška bude provedena pomocí měřidel stanovených ČMI – luxmetr, spektrometr, v případě potřeby jasoměr, analyzátor sítě, stabilizovaný napájecí zdroj, stativy, laserové měřiče vzdálenosti a úhlu, nivelační laser apod. Výběr přístrojů záleží na hodnotách měřených v rámci požadavků zkoušky. Světelné znečištění místa je v tomto případě irelevantní, protože měření bude probíhat v naprosto zatemněné místnosti. Termín ‚světelné znečištění‘ se užívá v případě světelného smogu v otevřeném prostoru, zde tedy nepřichází v úvahu.  Odchylka luxmetru je daná jeho třídou, pro informaci – měření probíhá luxmetrem zařazeným ve třídě přesnosti B. Rozšířená nejistota měření se počítá standardně dle statistických metod a u měření je používána tato hodnota v pásmu +/- 10%, kde je 90% jistota odvozená z Gaussovy křivky, kdy se může rozhodnout, zda parametr do tohoto intervalu spadá či nikoli. O provedené zkoušce bude vyhotoven autorizovaný protokol, ke kterému bude mít zástupce dodavatele právo se vyjádřit.

Dotaz č. 12:Jak bude měřena homogenita světelné stopy? Jak bude tento faktor objektivně posuzován? Kde je hranice, kde bude tento požadavek splněn a kde již nikoliv? Domníváme se, že jde o neměřitelný údaj a nejde o vhodný parametr pro posuzování kvalitativních vlastností světla.

Odpověď:Homogenita světelné stopy je u každé optiky jiná. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny rozměry referenční plochy, na které se měří světelná stopa jednotlivých optik, a jsou zde stanoveny parametry, které má splnit. U washlightů hodnotíme rovnoměrnost, u rotačně symetrických spotů gradient úbytku od místa osové svítivosti ke krajům, které jsou dané úhlem poloviční svítivosti dané optiky. Bude provedeno i vizuální hodnocení světelné stopy, ve které by se neměly vyskytovat rušivé nepravidelnosti, které – pokud se vyskytnou – budou vyhodnoceny buď měřením osvětlenosti, nebo měřením jasu.

Dotaz č. 13: Lze provedení světelné zkoušky nahradit testy či měřením z certifikovaných laboratoří?

Odpověď:Zadavatel nepřipouští nahrazení světelné zkoušky testy či certifikáty, neboť světelná zkouška jasně a transparentně prokáže splnění či nesplnění požadovaných technických parametrů.

Dotaz č. 14:Jaký typ informací bude ze strany zadavatele dle odst. 15.3 zadávacích podmínek předáván?

Odpověď:Zadavatele uvedl v zadávací dokumentaci v bodě 15.3 –Jestliže si strany při jednání o uzavření Smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné…‘ není tedy podmínkou, že takové informace zadavatel poskytne. Zadavatel postupuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dotaz č. 15:Proč zadavatel umožňuje novou, tedy druhou prohlídku místa plnění, když mu tuto povinnost zákon neukládá a neukládají mu to ani zadávací podmínky? Je účast na druhé prohlídce místa plnění zakázky opět povinná? Musí se povinně druhé prohlídky místa plnění účastnit již osoba, která se účastnila první prohlídky místa plnění?

Odpověď:Zadavatel umožnil další prohlídku místa plnění z důvodu vyšší moci a to nepříznivých klimatických podmínek (sněhové kalamity). Účast na dalším termínu prohlídky místa plnění nebyla povinná v případě, že se účastníci dostavili na první termín prohlídky místa plnění.

Dotaz č. 16: Je možné se na prohlídku dostavit se zpožděním? Jak bude zadavatel přistupovat k účasti dodavatele Kuběnský na první prohlídce místa plnění za situace, kdy na místo prohlídky dorazil s cca 20minutovým zpožděním? Může podat tato osoba nabídku? Bude jeho nabídka automaticky vyloučena?

Odpověď: Uchazeč – zástupce společnosti Kuběnský spol. s.r.o. se z důvodu sněhové kalamity zadavateli včas a před termínem konání prohlídky omluvil a uvedl, že se dostaví s max. 30minutovým zpožděním. Pro zadavatele, vzhledem k výše uvedenému, toto není důvod k vyloučení případně podané nabídky ze strany tohoto uchazeče.

Dotaz č. 17: Při prohlídce 8.2.2021 jsme zjistili, že ve 3.NP galerie jsou neznámé lišty instalované v podhledu a ve 2.NP jsou lišty zavěšené, taky neznámé. V lištách jsou instalovaná neznámá světla. Zadavatel požaduje kompatibilitu a plnou funkčnost s instalovaným lištovým systémem. Vzhledem k tomu, že předmětem zakázky je osvětlení expozic ve 3.NP, předpokládáme logicky, že zadavatel požaduje plnou kompatibilitu svítidel a jejich optického příslušenství s instalovanými lištami a světelným systémem napříč všemi prostory galerie. Žádáme o jednoznačné sdělení, jaký typ lišt je instalovaný v jednotlivých prostorách Galerie.

Odpověď: Viz odpověď na dotaz č. 4.

Dotaz č. 18: Zadavatel požaduje shodu optických prvků a příslušenství s již instalovaným LED osvětlením, a zároveň aby příslušenství bylo originálním výrobkem nabízeného výrobce. V prostoru Galerie je instalované LED osvětlení, a to jak kruhové/válcové, tak i čtvercové/obdélníkové. Žádáme o sdělení typu již instalovaných svítidel, abychom mohli nabídnout originální příslušenství.

Odpověď: Zadavatel požaduje kompatibilitu optických prvků a příslušenství k LED svítidlům – kruhovým/válcovým.

Dotaz č. 19: V Technické specifikaci v technickém listu svítidla a příslušenství je např. u svítidla na pozici S1 vyjmenovaných 13 položek příslušenství a např. u svítidla na pozici S3 je uvedeno bez Příslušenství. Znamená to, že součástí svítidla na pozici S1 je i příslušenství uvedené v technickém listu?

Odpověď: Součástí svítidel není optické příslušenství. Zadavatel však vyžaduje, aby uvedeným příslušenstvím bylo možné svítidla případně opatřit.

Dotaz č. 20: Příloze č. 3 – Položkový rozpočet je pod ozn. SP1 – SP5 požadované příslušenství ke svítidlům. Se kterými typy LED osvětlení má být příslušenství kompatibilní?

Odpověď: Je požadována kompatibilita s LED svítidly dodanými uchazečem vyjma svítidel pod označením S3 a S7.

Dotaz č. 21: Zadavatel bude při zkoušce symetrických charakteristik měřit osovou osvětlenost a zjišťovat vytvořenou homogenitu. Nikde však neuvádí, jaký má požadavek na měřené a zjišťované parametry. Jaké jsou požadavky na osovou osvětlenost a na homogenitu? U obou zkoumaných parametrů potřebujeme uvést požadované hodnoty.

Odpověď: Homogenita světelné stopy je u každé optiky požadována jinak. Rotačně symetrické reflektory jsou definovány gradientem ve světelné stopě, tj. definovaným úbytkem osvětlenosti od bodu osové svítivosti ke krajům referenční plochy. Plošné reflektory budou hodnoceny pomocí rovnoměrnosti v osvětlení referenční plochy za podmínek definovaných v zadávací dokumentaci. Hodnoty těchto parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, rovněž geometrické uspořádání měření. Tyto hodnoty lze zjistit výpočtem osvětlení a ověřit měřením, takže uchazeč se na tyto požadavky může kvalitně připravit.

Dotaz č. 22: Zadavatel bude asymetrická svítidla měřit v předepsané geometrii a při natočení dle definice uchazeče. V Technické specifikaci asymetrických svítidel předepisuje úhel natočení 35° a připouští toleranci +/- 15% a tabulkově předepisuje hodnoty osvětleností též s tolerancí +/- 15%. Je natočení dle definice uchazeče nebo podle hodnot předepsaných v technické listu?

Odpověď: Natočení bude dle definice uchazeče.

Dotaz č. 23:Zadávací dokumentace v textu a Technická specifikace v tabulce svítidel požaduje regulaci manuálně pro každé svítidlo. V popisu v technickém listu je uvedené, že regulace má být otočným prvkem se stupnicí. Proč zadavatel vyžaduje otočný prvek a neumožňuje i jiné způsoby manuální regulace?

Odpověď:Zadavatel vyžaduje otočný prvek z důvodu plynulého, postupného a přesného nastavení. Jelikož vystavujeme velice významná díla nejen české tvorby, klademe důraz na preciznost stmívání jednotlivých svítidel, abychom dokázali přesně a jednoduše nařídit požadovanou osvětlenost jednotlivých děl. Díla jsou pro nás důležitá z pohledu významu, tudíž hlavně ochrany exponátů, proto si nemůžeme dovolit kompromisy při nepřesném způsobu stmívání a je pro nás prvořadá možnost plynulého stmívání v minimálních krocích až do úplného minima, které definujeme naším zadáním.

Dotaz č. 24:V technické specifikaci jsou zastropené požadavky na výšku a šířku svítidel s tím, že maximální hodnoty jsou omezené požadavkem na maximální hmotnost. Jakou vztah hmotnosti k šířce a výšce zadavatel použil?

Odpověď:Jak zadavatel uvedl v technické specifikaci, tak rozměry svítidel jsou limitovány požadavkem na jejich maximální hmotnost. Specifikace maximálních hodnot rozměrů a maximální hmotnosti také vychází z požadavku zadavatele na sjednocení tvarů a rozměrů stávajícího a nového osvětlení. Zadavatel má za to, že čím je svítidlo těžší, tím je také rozměrově větší.

Dotaz č. 25: Zadavatel požaduje zachování variability celého systému a možnosti libovolné záměny svítidel, tak i optického příslušenství napříč všemi prostory galerie. V chodbách jsou instalovaná lištová svítidla, jejich hmotnost převyšuje požadovanou maximální hmotnost v zadání. Je možné nabídnout světla s hmotností odpovídající zmíněným světlům?

Odpověď: Požadovaná maximální hmotnost v technické specifikaci byla stanovena s ohledem na postupné sjednocení tvarů a rozměrů stávajícího a nového osvětlení. Svítidla na chodbách, která uchazeč zmiňuje, se nachází v chodbách 1 a 2.NP, kde tyto svítidla budou teprve měněna v následujícím období.

Dotaz č. 26: Zadavatel požaduje shodu s již instalovaným LED osvětlením. LED osvětlení instalované ve 2.NP přesahuje svými rozměry požadavky v technických listech. Můžeme nabídnout osvětlení rozměrově kompatibilní s již instalovaným LED osvětlením?

Odpověď: Předmětem plnění veřejné zakázky je nyní výměna osvětlení ve 3.NP galerie, kde nyní zadavatel chce docílit sjednocení tvarů a rozměrů stávajícího a nového osvětlení na tomto 3.NP. Z tohoto důvodu jsou technické parametry definované v zadávací dokumentaci pro uchazeče závazné.

Dotaz č. 27: Zadavatel připouští použít ekvivalenty. Které údaje v technických listech jsou závazné a které lze ekvivalentně nahradit?

Odpověď: Veškeré parametry jsou závazné.

K postupu zadavatele

176.     Navrhovatel je především názoru, že zadávací podmínky veřejné zakázky (zejména technické parametry poptávaného plnění) jsou nastaveny diskriminačně, když tyto směřují k preferenci výrobků značky ERCO.

177.     K tomu Úřad předně v obecné rovině uvádí, že zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou se dle § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu, musí zpravidla obsahovat veškeré zadávací podmínky (v zadávacích řízeních umožňujících jednání mohou být účastníkům zadávacího řízení zadávací podmínky sdělovány také v rámci jednání, kdy dochází k postupnému upřesňování požadavků zadavatele na plnění nabízeného dodavateli), a je tak klíčovým zdrojem informací, na jejichž základě zvažují dodavatelé svoji účast v zadávacím řízení a zpracovávají své nabídky. Dle § 36 odst. 1 zákona je zadavatel v souladu mj. se zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 2 zákona povinen stanovit zadávací podmínky takovým způsobem, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Veškeré požadavky tak musí vždy vycházet z objektivně zdůvodnitelných potřeb zadavatele. I při existenci konkrétní potřeby, na základě které zadavatel specifikuje určitý technický parametr výrobku, práce nebo poptávané služby, kterým provádí kvalitativní vymezení předmětu veřejné zakázky, musí zadavatel dodržet základní zásady zadávacího řízení, jež nachází své vyjádření v § 6 zákona, a to zásady transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti a rovného zacházení[6]. Zadavatel nastavením zadávacích podmínek (zejm. nastavením parametrů předmětu plnění a příp. nastavením požadavků na kvalifikaci) vytváří z povahy věci jistou nerovnováhu mezi dodavateli, tzn. zadávací podmínky nemají na všechny dodavatele stejný dopad.  K omezení okruhu potenciálních dodavatelů však nesmí docházet bezdůvodně, tj. musí být především odůvodněno legitimními potřebami zadavatele, a nikoli právě snahou o omezení hospodářské soutěže či o zaručení konkurenční výhody pro určitý okruh dodavatelů (v této souvislosti lze odkázat např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 81/2013-77 ze dne 7. 12. 2015 potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 7/2016-44 ze dne 11. 2. 2016).

178.     Problematiku povinnosti dodržování zásady zákazu diskriminace řeší např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5. 6. 2008, ze kterého vyplývá, že smysl § 6 zákona „(…) v prvé řadě směřuje k cíli samotného zákona o veřejných zakázkách, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli (…).“. Dále Nejvyšší správní soud zdůraznil, že „smysl a cíl zákazu diskriminace nutně vede interpreta § 6 ZVZ k závěru, že tento zákaz zahrnuje jednak zákaz diskriminace zjevné, tedy odlišného zacházení s jednotlivcem ve srovnání s celkem, jednak též zákaz diskriminace skryté, pokud tato vede v podstatě k obdobným právem zakázaným důsledkům (v oblasti práva veřejných zakázek tedy poškozování hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli).“. Při zkoumání toho, zda zadavatel neporušil zásadu zákazu diskriminace tím, jakým způsobem vymezil předmět veřejné zakázky, je nicméně nutné, i s ohledem na závěry vyplývající z výše citované judikatury, poskytnout prostor pro legitimní ekonomickou a technickou úvahu zadavatele. Z uvedeného plyne, že pokud jde o stanovení technických podmínek, shledání jejich diskriminační (a tedy nezákonné) povahy je možné pouze za předpokladu, že jsou tyto podmínky vymezeny skutečně excesivně, tj. tehdy, když jsou nepřiměřené ve vztahu k legitimním důvodům, které zadavatele k jejich stanovení vedly, jinými slovy jasně vybočují z odůvodněných potřeb zadavatele. Přitom je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti daného případu. V této souvislosti lze – z hlediska neurčitého právního pojmu „zjevná nepřiměřenost“ – opětovně citovat ze zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu, v němž daný soud konstatoval, že „[k]líčovým problémem takto pojaté skryté diskriminace je tedy ‚zjevná nepřiměřenost‘ kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Tato zjevná nepřiměřenost není vymezitelná žádnou obecnou floskulí, nýbrž je nutno ji vykládat vždy se zřetelem na individuální kauzu. (…) V každém případě musí správní soudy při aplikaci kritéria ‚zjevné nepřiměřenosti‘ poskytnout prostor pro legitimní ekonomickou úvahu zadavatele, a tedy shledání skryté diskriminace je přípustné tam, kde kvalifikační předpoklady jsou vskutku excesivní a jasně vybočují z oprávněných potřeb dané zakázky (…).“ Byť se uvedené závěry obsažené v citovaném rozsudku vztahují k předchozí právní úpravě, jsou dle názoru Úřadu plně aplikovatelné i ve vztahu k nyní účinné právní úpravě zadávání veřejných zakázek, neboť přijetí nové právní úpravy nikterak nepozměnilo smysl základních zásad. Úřad si je vědom, že závěry soudu se vztahují ke stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikace dodavateli, nicméně již s ohledem na „univerzálnost“ (ve smyslu jejich dopadu na celé zadávací řízení) zásad zadávání veřejných zakázek je zcela nepochybné, že tyto úvahy lze – tak, jak to učinil Úřad výše – aplikovat i ve vztahu k vymezení technických podmínek, tj. ve vztahu k vymezení předmětu plnění veřejné zakázky.

179.     Úřad upozorňuje, že samotná podstata zákazu tzv. skryté diskriminace znemožňuje jakoukoliv mechanickou aplikaci. Není totiž dost dobře možné požadovat po zadavatelích, aby jimi stanovené požadavky mohli splnit všichni dodavatelé předmětného plnění. Takový požadavek by ostatně nebyl ani reálně možný a byl by v rozporu se smyslem a účelem zákona, kterým je zajistit právě to, aby nabídku sice mohlo podat široké spektrum dodavatelů, nicméně pouze těch, kteří jsou schopni předmět plnění řádně, v požadovaných specifikacích, resp. v požadované specifikaci či parametrech dodat. Odvrácenou stranou stanovení určitých podmínek na předmět plnění veřejné zakázky je tedy selekce těch dodavatelů, kteří nejsou schopni dodat poptávané plnění, přičemž o takovéto (legitimními potřebami zadavatele podložené) selekci pak nelze hovořit jako o skryté diskriminaci.

180.     Ve vztahu k zásadě přiměřenosti (proporcionality) pak Úřad uvádí, že tato byla do zákona přejata z dikce evropských zadávacích směrnic, přičemž zakotvení zásady vychází ze skutečnosti, že zákon ponechává zadavatelům značnou míru diskrece ohledně volby konkrétního postupu v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen řídit se zásadou přiměřenosti ve všech fázích zadávacího řízení. Vymezením zadávacích podmínek zadavatel stanovuje základní parametry plnění, kterými hodlá uspokojit svoji oprávněnou potřebu. Je tedy nutné, aby nastavené zadávací podmínky odrážely ve všech aspektech potřebu zadavatele, byly stanoveny ve vztahu k této potřebě přiměřeně a byly danou potřebou odůvodněny. Předseda Úřadu v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0122/2019/VZ-26282/2019/322/HSc ze dne 25. 9. 2019 uvádí, že „[s]amotnou důvodnost určité podmínky stanovené zadavatelem je pak nutno posuzovat rovněž prizmatem zásady přiměřenosti, tedy nikoliv pouze samotná zadávací podmínka musí být stanovena přiměřeně k určité potřebě zadavatele, ale rovněž důvod, proč zadavatel ke stanovení dané podmínky přistoupil, má být ve vztahu k této podmínce přiměřený. V praxi tak nelze po zadavateli požadovat, aby jednoduchou a nijak excesivní podmínku stanovenou pro požadované plnění odůvodňoval sofistikovanými úvahami, výpočty či dokonce znaleckými posouzeními, pokud pro její použití svědčí jednoduché avšak logické vysvětlení. Při stanovení zadávacích podmínek tak nelze akceptovat libovůli na straně zadavatele, nelze však ani nutit zadavatele, aby každou stanovenou podmínku zadávací dokumentace vyčerpávajícím způsobem obhajoval. V této souvislosti lze vycházet ze skutečnosti, že čím podrobněji a rovněž specifičtěji jsou určité podmínky zadávacího řízení nastaveny, tím podrobněji a specifičtěji musí být v případě pochybností ze strany zadavatele obhájeny.“.

181.     V souvislosti s problematikou specifikace předmětu plnění v návaznosti na potřeby zadavatele lze též odkázat například na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 3/2015-29 ze dne 19. 12. 2016, v němž se uvedený soud vyjádřil následovně: „Předně soud považuje za nutné konstatovat, že každý zadavatel při zadávání veřejné zakázky reaguje na svoji potřebu a k té samozřejmě směřuje svou snahu o uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné zakázky. Podle názoru soudu je naprosto v pořádku, pokud zadavatel reaguje vypsáním zakázky na svoji vzniklou potřebu řešení určité situace. Z povahy věci tak samotná potřeba zadavatele v sobě implikuje omezení pro její řešení, neboť určité zájmy zadavatelů v sobě implikují pouze limitní množství řešitelů.“ Dále lze odkázat například na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 87/2008-81 ze dne 9. 7. 2009, v němž uvedený soud konstatoval, že „[p]ředmět veřejné zakázky vychází z potřeb zadavatele a může mít nejrůznorodější charakter daný jeho věcným obsahem, potřebami zadavatele, jeho finančními možnostmi, apod.“.

182.     Obecně je třeba ve vztahu k procesu zadávání veřejných zakázek konstatovat, že v zadávacím řízení lze ve své podstatě každou zadávací podmínku či požadavek zadavatele považovat za do určité míry limitující a omezující. Zadavatel je však v případě, že klade na dodavatele (účastníky) určitá omezení – požadavky na dodávané plnění, vázán jednotlivými zákonnými ustanoveními, stejně tak pak je povinen reflektovat ve vztahu ke všem jeho úkonům, tedy i nastavení zadávacích podmínek ustanovení § 6 zákona, v němž jsou vyjádřeny základní zásady zadávacího řízení. Zadavatelům není zákonem upírána možnost stanovit technické podmínky podle svých potřeb, nicméně technická specifikace poptávaného plnění musí vycházet z objektivně zdůvodnitelných požadavků zadavatele.

K netransparentnosti vysvětlení ZD č. 2

183.     Před tím, než Úřad přistoupí k posouzení jednotlivých navrhovatelem namítaných zadávacích podmínek veřejné zakázky, vyjádří se k tvrzení navrhovatele o netransparentním zodpovězení otázek k zadávacím podmínkám v rámci vysvětlení ZD č. 2.

184.     Předně lze k výše zmíněné zásadě transparentnosti v obecné rovině uvést s odkazem např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 8/2011-107 ze dne 30. 3. 2011, že „[ú]čelem zadávacího řízení je zabezpečit hospodářskou soutěž o předmět veřejné zakázky, tedy volnou a efektivní soutěž dodavatelů o zakázky, a tím také dosáhnout efektivního nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů. Zadavatelé totiž většinou nehospodaří s vlastními finančními zdroji a nemají tedy v obecné rovině žádnou motivaci k tomu, aby postupovali nanejvýš hospodárně. Při zadávání veřejných zakázek je tedy nutno zajistit, aby veřejné rozpočty byly spotřebovávány řádně a efektivně, na základě seriózního hodnocení nabídek a bez jakéhokoliv druhu zvýhodňování nebo protihodnoty finanční nebo politické. Veškeré úkony zadavatele by proto měly být činěny takovým způsobem, aby zadávání veřejných zakázek bylo transparentní (…).“. Byť se závěry soudu vztahují k předchozí právní úpravě, lze tyto (stejně jako dále uvedené) zcela jistě aplikovat i ve vztahu k nyní účinné právní úpravě zadávání veřejných zakázek.

185.     Z uvedeného judikátu tedy jednoznačně vyplývá, že veškeré úkony zadavatele, resp. postup zadavatele v rámci daného zadávacího řízení musí být činěn tak, aby dostál zásadě transparentnosti. V této souvislosti lze rovněž odkázat na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012, v němž daný soud judikoval, že „[ú]kolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“. K tomu lze dále doplnit, jak zdůraznil Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010, že požadavek transparentnosti zadávacího řízení „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“. Transparentním postupem je v souladu s citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu zejména takový postup, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, že zadavatel jedná regulérně.

186.     Úřad tedy při zohlednění závěrů zmíněných judikátů ověřil, zda bylo zodpovězení dotazů k zadávacím podmínkám veřejné zakázky v rámci předmětného vysvětlení ZD č. 2 učiněno v souladu se zásadou transparentnosti (tj. srozumitelně, přehledně a zpětně přezkoumatelně). Úřad (aniž by hodnotil věcnou správnost odpovědí zadavatele) konstatuje, že zadavatel reagoval na položené dotazy, a to minimálně v takové míře podrobností, v jaké byly tyto dotazy formulovány (viz bod 175. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž Úřad neshledal, že by odpovědi zadavatele jakýmkoli způsobem učinily předmětné zadávací řízení nekontrolovatelné, hůře kontrolovatelné či nečitelné/nepřehledné, a to i ve vztahu k odpovědím na dotazy č. 5, 11 a 16, které navrhovatel shledává za obecné, nedostatečné či nezodpovězené.

187.     V souvislosti s dotazem č. 5 je navrhovatel názoru, že zadavatel neodpověděl, „zda byla práce, totiž demontáž zahrnuta v předpokládané hodnotě zakázky.“. Byla-li předmětem daného dotazu otázka, zda je demontáž a likvidace stávajících světelných zdrojů v ceně zakázky a zda ji zajišťuje dodavatel nebo zadavatel, a zadavatel v dané věci odpověděl, že v rámci plnění veřejné zakázky bude požadována pouze demontáž starších svítidel, přičemž zadavatel si sám zajistí jejich uložení/likvidaci, pak je dle Úřadu zřejmé, že demontáž stávajících svítidel je předmětem veřejné zakázky a jako taková musela být zahrnuta do její předpokládané hodnoty.

188.     V případě dotazu č. 11 navrhovatel uvádí, že zadavatel se v rámci své odpovědi nevyjádřil k tomu, „za jakýchpodmínek bude konstatováno, že svítidlo požadované parametry nesplňuje. Neuvedlani přípustnou odchylku.Neodpověděl ani na dotaz, jak může dodavatel postupovat, kdyžnebude souhlasit s průběhemzkoušky. Zadavatel neuvedl konkrétní parametry zařízení, kekterému má být nabízeno plně kompatibilníosvětlení.“.

189.     K tomu Úřad uvádí, že ze samotné logiky věci vyplývá, že pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, co bude při světelné zkoušce posuzováno, a příslušný produkt světelnou zkouškou neprojde, nesplnil tím stanovené požadavky.

190.     Co se týká přípustných odchylek, v této věci zadavatel uvedl, že „[o]dchylka luxmetru je daná jeho třídou, pro informaci – měření probíhá luxmetrem zařazeným ve třídě přesnosti B. Rozšířená nejistota měření se počítá standardně dle statistických metod a u měření je používána tato hodnota v pásmu +/- 10%, kde je 90% jistota odvozená z Gaussovy křivky, kdy se může rozhodnout, zda parametr do tohoto intervalu spadá či nikoli.“.

191.     Zadavatel dále uvedl, že světelná zkouška bude probíhat mj. za přítomnosti zástupce dodavatele, který bude mít právo vyjádřit se k vyhotovenému autorizovanému protokolu, tj. odpověděl dodavateli, jak může postupovat, nebude-li souhlasit s průběhem zkoušky.

192.     Jde-li o skutečnost, že zadavatel neuvedl konkrétní parametry zařízení, ke kterému má být nabízeno plně kompatibilní osvětlení, pak v této věci Úřad pouze uvádí, že taková otázka nebyla předmětem dotazu č. 11.

193.     V případě dotazu č. 16, v jehož v rámci zazněl i dotaz, zda je možné se na prohlídku místa plnění dostavit se zpožděním (který považuje navrhovatel za nezodpovězený), je pak Úřad názoru, že se jedná spíše o projev osobní nespokojenosti, resp. reakci na skutečnost, že zástupce společnosti Kuběnský se dostavil na první prohlídku místa plnění se zpožděním, nežli o vážně míněný dotaz. Nicméně zadavatel se k nastalé situaci vyjádřil dostatečně, když uvedl, že „[u]chazeč – zástupce společnosti Kuběnský spol. s.r.o. se z důvodu sněhové kalamity zadavateli včas a před termínem konání prohlídky omluvil a uvedl, že se dostaví s max. 30minutovým zpožděním. Pro zadavatele, vzhledem k výše uvedenému, toto není důvod k vyloučení případně podané nabídky ze strany tohoto uchazeče“, z čehož lze oprávněně usuzovat, že v případě včasné a odůvodněné omluvy se lze dostavit na prohlídku místa plnění se zpožděním.

194.     Nyní již Úřad přistoupí k posouzení jednotlivých navrhovatelem namítaných zadávacích podmínek veřejné zakázky.

K požadované kompatibilitě, zmínce zadavatele o předchozích veřejných zakázkách, domnělému nezákonnému dělení veřejné zakázky a porušení zásady rovného zacházení

195.     Navrhovatel v návrhu namítá, že ačkoli zadavatel požaduje kompatibilitu poptávaného plnění, není zřejmé, s čím má být konkrétně dané plnění kompatibilní a jaké technické požadavky je třeba v tomto ohledu splnit. V šetřeném případě tak není mezi účastníky řízení sporu o tom, zda je požadavek na kompatibilitu oprávněný či nikoli, nýbrž to, co je požadovanou kompatibilitou myšleno.

196.     K tomu Úřad uvádí, že zadavatel v zadávací dokumentaci (v podrobnostech viz body 3. a 175. odůvodnění tohoto rozhodnutí) jednak stanovil, že poptávaná svítidla budou osazena v tříokruhových proudových lištách, přičemž tato svítidla musí být kompatibilní/funkční s již nainstalovaným lištovým systém (lišta s el. vedením 3x16 A, 230 V), a současně uvedl, že LED svítidla musí být vzhledově stejná s již používanými svítidly v galerii, přičemž optické prvky pro změnu charakteru svícení a příslušenství svítidel musí být kompatibilní s již instalovaným LED osvětlením. V rámci vysvětlení ZD č. 2 pak zadavatel uvedl, že kompatibilita je požadována s lištovými svítidly Pollux Spotlights for track od společnosti ERCO, a dodal, že v případě lištového systému se jedná o systém od výrobců ERCO a iGuzzini. V neposlední řadě zadavatel v příloze č. 2 „Technická specifikace – Kniha svítidel“ zadávací dokumentace stanovil technické parametry poptávaných svítidel včetně požadavku na možnost dodatečného příslušenství pro změnu vyzařovací charakteristiky.

197.     Z výše uvedeného je tak zřejmé, že zadavatel požaduje kompatibilitu poptávaného plnění s již nainstalovaným lištovým systémem a optických prvků pro změnu charakteru svícení a příslušenství svítidel s již instalovanými LED svítidly. Současně je Úřad názoru, že pro dodavatele působícího na relevantním trhu s osvětlovací technikou jsou zadavatelem poskytnuté informace dostačující pro to, aby si udělal jasnou představu o tom, jaké lištové systémy a svítidla jsou již v prostorách zadavatele umístěny (zvláště v případě navrhovatele, který je dodavatelem výrobků značky iGuzzini, jejíž lištové systémy jsou instalovány v prostorách galerie), neboť, jak konstatoval předseda Úřadu v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0146/2018/VZ-31305/2018/322/JSu ze dne 29. 10. 2018, „na dodavatele, který se uchází o veřejnou zakázku, nelze nahlížet jako na tabula rasa bez jakýchkoliv zkušeností a odborných znalostí.“[7]. Fakt, že je na dodavatele ucházející se o veřejnou zakázku nutné nazírat jako na subjekty nadané určitou mírou odbornosti, schopné kvalifikovaného úsudku, byl opakovaně akcentován v dosavadní rozhodovací praxi, příkladem lze uvést rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 91/2008-103 ze dne 3. 5. 2010, rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0070/2018/VZ-20411/2018/322/JSu ze dne 11. 7. 2018, sp. zn. ÚOHS-R0198/2019/VZ, č. j. ÚOHS-01251/2020/321/ZSř ze dne 13. 1. 2020 a č. j. ÚOHS-R0194/2018/VZ-03955/2019/321/EDo ze dne 28. 2. 2019. Z uvedené rozhodovací praxe dále vyplývá, že v souladu s presumpcí profesionality zadavatel není povinen stanovit veškeré dílčí zadávací podmínky zcela vyčerpávajícím způsobem, neboť oprávněně spoléhá na to, že dodavatelé disponují odbornými zkušenostmi, díky kterým tyto „nedostatky“ v zadávací dokumentaci překlenou a nebudou jim bránit v podání srovnatelné nabídky. Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel není povinen stanovit dílčí zadávací podmínky co do podrobností zcela vyčerpávajícím způsobem, neboť očekává určitou míru odbornosti dodavatelů, přičemž co se týče hodnocení míry podrobnosti stanovení zadávacích podmínek, lze odkázat na komentářovou literaturu[8], která ve vztahu k § 36 odst. 3 zákona mj. uvádí: „Je však třeba zdůraznit, že hodnocení, zda byly zadávací podmínky stanoveny určitě a jednoznačně, by se mělo provádět z pohledu dodavatele jednajícího s obvyklými znalostmi a péčí s přihlédnutím k podmínkám na trhu, do nějž předmět veřejné zakázky svým věcným vymezením a rozsahem spadá. Dle mínění autorů tohoto komentáře nelze přijmout závěr o neurčitosti či nejasnosti zadávacích podmínek pouze na základě toho, že si je některý z dodavatelů vyložil nesprávně, neboť nedisponoval obvyklými znalostmi či nevynaložil obvyklou péči při studiu zadávacích podmínek.“.

198.     V kontextu šetřeného případu je pak nutno dále zmínit, že zadavatel umožnil dodavatelům celkem 2 prohlídky místa plnění (jichž se navrhovatel zúčastnil), na kterých mohli potenciální dodavatelé vidět „naživo“, jakými konkrétními svítidly a lištovým systémem zadavatel disponuje.

199.     Úřad dodává, že brojí-li navrhovatel v souvislosti s namítanou nejednoznačností požadované kompatibility rovněž proti tomu, že zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 zmínil, že se jedná o svítidla pořízená v letech 2015 a 2017, přičemž tyto veřejné zakázky nejsou dohledatelné, shledává Úřad uvedené pro posouzení věci za zcela irelevantní, když zadavatel dle Úřadu poskytl dodavatelům informace k požadované kompatibilitě v rozsahu potřebném pro zpracování nabídek.

200.     Navrhovatel dále v souvislosti se smlouvou z roku 2018 uzavřenou se společností Kuběnský[9] zastává názor, že zadavatel postupoval v rozporu se zásadou rovného zacházení, neboť společnost Kuběnský „zná detailně prostředí místa plnění, jelikož zde v roce 2018 realizovala výše uvedenou zakázku. Zná detaily instalovaných lišt i stávajících svítidel. Tyto informace nikdo z dodavatelů ani těch, kteří se účastnili prohlídky místa plnění, nemá.“.

201.     Ke zmíněné zásadě rovného zacházení zakotvené v § 6 odst. 2 zákona lze předně v obecné rovině uvést, že její dodržení je nezbytné vůči dodavatelům, kdy dodavatelem se dle § 5 zákona rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně (za dodavatele se považuje i pobočka závodu). Projevem dodržení zmíněné zásady pak je zejména takový postup zadavatele, který v průběhu zadávacího řízení/zvláštního postupu přistupuje ke všem dodavatelům stejně a nikoho bezdůvodně neomezuje nebo nezvýhodňuje, a to ve všech stádiích zadávacího řízení. Obdobně se vyjádřil i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č. j. 5 Afs 131/2007-131 ze dne 12. 5. 2008, v němž konstatoval, že „[t]ato zásada v sobě obsahuje rovnost příležitostí všech uchazečů a zadavatel ji musí dodržovat v každé fázi procesu zadávání veřejné zakázky. Jejím cílem je podporovat rozvoj zdravé a účinné hospodářské soutěže mezi subjekty, které se zúčastní řízení o zadání veřejné zakázky, a proto ukládá, aby všichni uchazeči měli při vypracování znění jejich nabídek stejné příležitosti. Předpokládá se tedy, že nabídky všech soutěžitelů podléhají stejným podmínkám.“.

202.     Úřad konstatuje, že skutečnost, že společnost Kuběnský v roce 2018 realizovala výměnu osvětlení v prostorách zadavatele a dle navrhovatele tak „zná detailně prostředí místa plnění“, nepředstavuje porušení zásady rovného zacházení ze strany zadavatele. Jedná se toliko o objektivní okolnost, která není nijak odvislá od postupu zadavatele v šetřeném zadávacím řízení. Při zadávání veřejných zakázek je zcela běžné, že se zadávacích řízení účastní dodavatelé, kteří již v minulosti zadavateli nějaké plnění poskytovali. Bylo by naopak v rozporu se zmíněnou zásadou, pokud by zadavatelé těmto dodavatelům bezdůvodně znemožnili účast v zadávacích řízení. V kontextu šetřeného případu pak Úřad připomíná, že všichni dodavatelé disponovali dostatkem informací pro zpracování svých nabídek (viz výše).

203.     K tomu Úřad pro úplnost nad rámec již uvedeného k otázce navrhovatele, proč byla zakázka z roku 2018 „soutěžena postupem mimo režim ZZVZ, když Zadavatel musel vědět, že bude osvětlení postupně obměňovat a proč její předpokládaná hodnota nebyla sčítána s předpokládanou hodnotou této Zakázky“, kdy dle navrhovatele nelze vyloučit, že v daném případě došlo k neoprávněnému dělení předmětu veřejné zakázky, podotýká následující.

204.     Zakázka z roku 2018 není předmětem přezkumu ze strany Úřadu v rámci tohoto správního řízení, tím je postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení prostor“.

205.     Jde-li o domnělé neoprávněné dělení předmětu veřejné zakázky, pak k tomu Úřad předně v obecné rovině uvádí, že otázky spojené s tzv. dělením veřejných zakázek patří mezi témata, která Úřad ve vztahu k zadavatelské praxi řeší dlouhodobě. Zákon, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016, v zásadě staví na shodném přístupu k posuzování existence „jedné veřejné zakázky“ (dovozování konkrétních souvislostí mezi rozděleným plněním) jako předcházející právní úprava, a skrze ni i k zákonným povinnostem při stanovování předpokládané hodnoty celého poptávaného plnění (blíže § 18 zákona), byť třeba s rozdílným názvoslovím („dělení veřejných zakázek“ dle předcházející právní úpravy vs. „správné určení předpokládané hodnoty“ dle právní úpravy stávající). Dělení předmětu veřejných zakázek jako takové je přípustné, přičemž institut rozdělení veřejné zakázky na jednotlivé části upravuje § 35 zákona. Nepřípustným se však stává ve chvíli, kdy jeho prostřednictvím dojde k obejití povinnosti stanovené zákonem, které může spočívat právě ve snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené v zákoně a následné zařazení do jiné kategorie, resp. režimu veřejných zakázek. Takový postup je protiprávní právě proto, že takovýmto umělým dělením se zadavatel může dostat do situace, kdy může při zadávání (právě díky snížené předpokládané hodnotě dosažené dělením zakázky) užívat méně přísných pravidel, tj. není povinen postupovat podle některých ustanovení zákona či není povinen podle zákona postupovat vůbec. Pro posouzení postupu zadavatele podle zákona je tedy rozhodující zejména celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Jestliže zadavatel hodlá předmět veřejné zakázky rozdělit a zadávat ji v jednom nebo více zadávacích řízeních (příp. samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou), musí dbát na § 18 odst. 1 zákona, který ukládá povinnost stanovit předpokládanou hodnotu podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí (smyslem citovaného ustanovení je zabránit umělému a účelovému snižování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a zabránit tak zadavatelům vyhýbat se zákonným postupům pro zadání veřejné zakázky). Zákonodárce následně v § 18 odst. 2 zákona stanoví jasné pravidlo, co všechno je třeba podřadit pod jednu veřejnou zakázku – vše, co spolu tvoří jeden funkční celek a časově spolu souvisí. V této souvislosti lze tedy obecně říci, že při daném posouzení lze vycházet z dřívější rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů vztahující se k předchozí právní úpravě zadávání veřejných zakázek (k tomu srov. např. rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. ÚOHS-S0358/2020/VZ potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0204/2020/VZ), tzn. je nezbytné posoudit, jak již bylo řečeno výše, zda plnění spolu tvoří funkční celek (tj. zda spolu souvisí mj. z hlediska věcného a místního) a zda předměty plnění byly zadávány v časové souvislosti (§ 18 odst. 2 zákona). Úřad ve vztahu k časové souvislosti uvádí, že obecně jsou pro její naplnění určující především dohodnuté lhůty plnění na základě zadávacích podmínek a další časové souvislosti spojené s plněním či s jednáním stran obecně, přičemž klíčové jsou také termíny uzavření smluv, včetně event. dodatků. K tomu Úřad doplňuje, že pro shledání časové souvislosti není nezbytné, aby se jednotlivé termíny plnění či termíny uzavření smluv shodovaly; časovou souvislost lze dovodit i při jejich odstupu nejen v řádu dnů či týdnů, ale v odůvodněných případech i v rámci měsíců (k tomu srov. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 53/2015-184 ze dne 26. 7. 2017).

206.     Vzhledem k tomu, že plnění z roku 2018 (kdy smlouva byla uzavřena dne 9. 2. 2018 a doba plnění byla sjednána do konce března 2018) a předmět plnění nyní šetřené veřejné zakázky spolu s ohledem na odstup cca 3 roky nesouvisí již z hlediska časového, a je tak již nadbytečné zkoumat, zda daná plnění spolu nesouvisí z hlediska funkčního, Úřad konstatuje, že v daném případě netvoří předmětná plnění jednu veřejnou zakázku, a zadavatel se tak nedopustil namítaného neoprávněného dělení veřejné zakázky (terminologií zákona nesprávného stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky). S ohledem na uvedené Úřad neprovedl navrhovatelem navrhovaný důkaz spočívající v tom, „aby Zadavatel doložil kompletní dokumentaci k oběma procesům výběru dodavatelů v roce 2015 a 2018.“.

 

K průzkumu trhu x předběžným tržním konzultacím; ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

207.     Navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách zmínil, že před zahájením předmětného zadávacího řízení provedl průzkum trhu, nicméně „v zadávací dokumentaci uváděl, že žádné předběžné tržní konzultace neprováděl.“.

208.     K tomu Úřad pouze uvádí, že zákon nestanoví povinnost zadavateli uvádět informace získané průzkumem trhu v zadávací dokumentaci, taková povinnost se vztahuje toliko na informace, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací (§ 36 odst. 4 zákona). Je tedy třeba rozlišovat mezi těmito dvěma instituty.

209.     Průzkum trhu představuje svým způsobem „neformální“ způsob získávání informací, které mohou být získávány např. prostřednictvím vyhledávání informací na webových stránkách relevantních dodavatelů, studiem katalogových listů příslušných produktů apod. Předběžné tržní konzultace oproti tomu představují „sofistikovanější“ či „formálnější“ způsob získávání potřebných informací před zahájením zadávacího řízení prostřednictvím vzájemné komunikace typicky s dodavateli na relevantním trhu, kdy zákon jednak stanoví pravidla pro komunikaci v rámci těchto konzultací (§ 211 odst. 1 zákona se použije obdobně) a rovněž stanoví povinnost zadavateli uvést a označit získané informace a osoby podílející se na konzultacích v zadávací dokumentaci. Pro úplnost lze odkázat na důvodovou zprávu k zákonu, která k tomuto institutu uvádí: „Při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky může zadavatel za účelem definování předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek, vyhledat nebo přijmout poradenství od externích nezávislých odborníků, orgánů nebo dodavatelů tak, aby nejlépe odpovídal potřebám zadavatele. Toto poradenství může zadavatel využít zejména v případech, kdy nedisponuje dostatečnými, veřejně dostupnými informacemi o předmětu veřejné zakázky, případně má obavu, aby nedefinoval předmět veřejné zakázky diskriminačním způsobem s ohledem na svou omezenou znalost způsobů řešení požadovaných potřeb. Zadavatel může disponovat pouze omezenou znalostí předmětu veřejné zakázky, případně omezenou znalostí způsobů řešení požadovaných potřeb, které řeší zadáváním veřejné zakázky, právě za účelem zvýšení své informovanosti o předmětu veřejné zakázky a případných alternativních způsobech řešení svých potřeb může vést tyto předběžné tržní konzultace. Účelem předběžných tržních konzultací je rozšíření informovanosti zadavatele o předmětu veřejné zakázky a případných jiných způsobech řešení jeho potřeb, tak aby byl schopen definovat předmět veřejné zakázky nejotevřenějším způsobem, nikoli diskriminační stanovení zadávacích podmínek ve spolupráci s možným dodavatelem.

210.     S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že prováděl-li zadavatel před zahájením předmětného zadávacího řízení průzkum trhu, jak uvádí navrhovatel v návrhu, nepostupoval v rozporu se zákonem, neuvedl-li informace získané v rámci tohoto průzkumu trhu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V této souvislosti Úřad pro úplnost dodává k tvrzení navrhovatele uvedenému v „Doplnění návrhu“ ze dne 6. 4. 2021 ohledně provedení předběžných tržních konzultací zadavatelem (viz bod 37. odůvodnění tohoto rozhodnutí), že s ohledem na § 251 odst. 4 větu první zákona, dle které nemohou být náležitosti návrhu dle odst. 1 věty první a druhé dotčeného ustanovení měněny ani doplňovány, přičemž předmětné tvrzení představuje právě uvedené (další domnělé porušení zákona zadavatelem uvedené nad rámec návrhu[10]), k danému tvrzení nepřihlédl.

211.     V kontextu namítané absence informací získaných zadavatelem průzkumem trhu v zadávací dokumentaci (ve spojení s domněnkou navrhovatele, že zadavatel „s externími poradci nic nekonzultoval, nic neověřoval, neprováděl průzkum trhu“) je pro navrhovatele „překvapivé, že v tomto kontextu dokázal Zadavatel stanovit předpokládanou hodnotu zakázky s přesností na jednotky korun![11] Není jasné, jak k danému číslu a využitím jakých dat a jakých výrobců dospěl.“.

212.     K tomu Úřad nejdříve v obecné rovině uvádí, že předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích (§ 16 odst. 1 zákona), přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení (§ 16 odst. 5 zákona), a stanoví se na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem (§ 16 odst. 6 zákona).

213.     Zákon nestanoví povinnost zadavateli uveřejnit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky např. v zadávací dokumentaci. K tomuto závěru se kloní i komentářová literatura, která např. uvádí, že „zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota může zůstat v pozici interního údaje, aniž by zadavatel byl nucen ji uveřejnit jako součást zadávací dokumentace (klasicky půjde o obchodní strategii zadavatele s cílem neindikovat dodavatelům referenční cenu veřejné zakázky). Tento závěr je v souladu se stanoviskem Expertní skupiny MMR k ZVZ (stanovisko je dostupné z: http://www.portal-vz.cz/), (…).[12].

214.     Úřad za situace, kdy zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu „na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění a na základě informací získaných průzkumem trhu“, přičemž takto získané informace není zadavatel povinen uvádět v zadávací dokumentaci (viz výše) a stejně tak není povinen v zadávací dokumentaci uvádět ani samotnou výši předpokládané hodnoty, neshledal v namítaném postupu zadavatele v šetřeném případě pochybení, pokud ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nevyplývá, jak zadavatel dospěl ke konkrétní výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. K tomu Úřad doplňuje, že blíže nezkoumal samotnou výši předpokládané hodnoty, neboť tu navrhovatel nezpochybňuje, „pouze“ namítá to, že není zřejmé, jakým způsobem ji zadavatel stanovil. Úřad dále dodává, že smyslem stanovení „správné“ předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zejména určení režimu veřejné zakázky (§ 24 zákona), a tedy zamezení neoprávněnému užití některé z výjimek či mírnějšího režimu pro zadávání veřejných zakázek, přičemž Úřadu v této souvislosti nevznikla žádná pochybnost, že by se v šetřeném případě nejednalo o podlimitní veřejnou zakázku.

K prohlídce místa plnění

215.     Navrhovatel ve vztahu k zadavatelem stanovené prohlídce místa plnění namítá, že zadavatel postupoval v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, pokud stanovil dodavatelům, aby se jí povinně účastnili. Současně shledává navrhovatel diskriminačním, pokud zadavatel na prohlídce místa plnění „přesně znázornil a předvedl svítidla v lištách“, neboť tyto informace neměli dodavatelé, kteří se nezúčastnili prohlídky místa plnění. Navrhovatel dále namítá, že zadavatel nevysvětlil, proč umožnil druhou prohlídku místa plnění. Detailní informace o druhé prohlídce místa plnění a povinnosti či nepovinnosti na její účasti navíc zadavatel dle navrhovatele uveřejnil až po jejím konání.

216.     Zákon obecně zadavateli přiznává právo umožnit prohlídku místa plnění, a to za předpokladu, že je to vhodné (§ 36 odst. 6 zákona). Z obecné formulace „je-li to vhodné“ lze usuzovat, že ona vhodnost se vztahuje k samotnému zadávacímu řízení, resp. k plnění/realizaci veřejné zakázky. Bude se jednat zejména (nikoli výlučně) o situace, kdy poptávané plnění nějakým způsobem navazuje na plnění, kterým již zadavatel disponuje (např. oprava/rekonstrukce budov apod.), a je tak vhodné, aby se dodavatelé reálně seznámili s jeho skutečným stavem. Uvedené však žádným způsobem nezbavuje zadavatele povinnosti stanovit zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

217.     V kontextu šetřeného případu Úřad uvádí, že umožnil-li zadavatel prohlídku místa plnění, učinil tak – s ohledem na požadavek zadavatele na kompatibilitu s již nainstalovaným lištovým systémem a LED osvětlením – zcela v souladu se zákonem.  Podmínil-li však účast dodavatelů v zadávacím řízení povinnou účastí na této prohlídce konané dne 8. 2. 2021, jedná se dle Úřadu o zadávací podmínku stanovenou minimálně „na hraně“ zákonnosti. Je sice pravdou, že zákon takový postup výslovně nezapovídá, nicméně pro účely vyvarování se porušení zásady zákazu diskriminace je více než vhodné, aby zadavatelé nepodmiňovali účast v zadávacím řízení povinnou účastí na prohlídkách místa plnění veřejné zakázky. K tomu je třeba dodat, že pokud by zadavatel skutečně přistoupil k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu neúčasti na prohlídce místa plnění, byl by takový postup zcela jistě v rozporu se zákonem, neboť k vyloučení účastníka může dojít pouze ze zákonem stanovených důvodů (§ 48 zákona), mezi které neúčast na prohlídce místa plnění nespadá. V šetřeném případě však taková situace nenastala. Úřad dále dodává, že v šetřeném případě se navrhovatel zúčastnil obou prohlídek místa plnění, a je tak zřejmé, že mu případným nezákonným postupem zadavatele nemohla v kontextu jím namítaných tvrzení vzniknout žádná újma na jeho právech.

218.     Zadavatel ve vysvětlení ZD č. 2 v rámci odpovědi na dotaz č. 6 uvedl, že „umožňuje doložení srovnatelných výrobků, avšak za předpokladu splnění požadované technické specifikace, tak jak je uvedena v zadávací dokumentaci. V rámci dvou prohlídek místa plnění byla uchazečům umožněna prohlídka expozic, kde byla zadavatelem přesně znázorněna a předvedena svítidla v proudových lištách, která tuto specifikaci splňují, a zadavatel na nich trvá z důvodu sjednocení tvarů a rozměrů stávajícího a nového osvětlení.“. Z citovaného navrhovatel dovozuje, že zadavatel postupoval diskriminačně vůči těm dodavatelům, kteří se prohlídek místa plnění neúčastnili. S tímto se však Úřad neztotožňuje. Z uvedeného vyplývá toliko to, že zadavatel v rámci prohlídek místa plnění fyzicky předvedl svítidla instalovaná v lištovém systému a splňující technickou specifikaci požadovanou zadavatelem, přičemž uvedené ničeho nemění na tom, že všichni dodavatelé museli nabídnout zadavateli plnění splňující technické parametry jednotlivých svítidel stanovené v zadávací dokumentaci, kdy těmito informace disponovali všichni dodavatelé ve stejném rozsahu.

219.     Namítá-li dále navrhovatel, že zadavatel nevysvětlil, proč umožnil druhou prohlídku místa plnění, pak k tomu Úřad pouze uvádí, že zákon zadavateli žádnou takovou povinnost neukládá.  Stejně tak se Úřad neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že informace o druhé prohlídce místa plnění byly uveřejněny až po jejím konáním. Vysvětlení ZD č. 1, v jehož rámci byla sdělena informace o umožnění druhé prohlídky místa plnění dne 12. 2. 2021, bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 9. 2. 2021. Je nicméně pravdou, že informace o tom, zda účast na druhé prohlídce místa plnění byla povinná či nikoli, byly uveřejněny na profilu zadavatele až dne 16. 2. 2021 v rámci vysvětlení ZD č. 2. Jelikož se Úřad otázkou ne/povinné účasti na prohlídce místa plnění zabýval již výše, odkazuje na tam uvedené závěry.

K neprodloužení lhůty pro podání nabídek

220.     Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace provedl i změny zadávacích podmínek, které byly způsobilé rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, a zadavatel tak byl povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, což však neučinil. Těmito domnělými změnami zadávacích podmínek dle navrhovatele jsou: a) umožnění druhé prohlídky místa plnění a informace o ne/povinné účasti na druhé prohlídce místa plnění, b) změna ohledně doby realizace veřejné zakázky a c) umožnění doložení vzorků jiných svítidel, než bylo původně uvedeno v zadávací dokumentaci.

221.     K dané problematice Úřad uvádí, že vysvětlením zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona se rozumí vyjasnění, upřesnění či konkretizace informací již obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, které vzbudily u dodavatelů pochybnosti o jejich interpretaci či jsou pro dodavatele nesrozumitelné.

222.     Z § 99 odst. 1 zákona pak vyplývá, že zadavatel je oprávněn změnit či doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, a to za předpokladu, že ještě nedošlo k uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Takovou změnu je pak zadavatel vždy povinen uveřejnit nebo oznámit dodavatelům stejným způsobem jako původní (tj. doplňovanou, měněnou) zadávací podmínku. V případě zjednodušeného podlimitního řízení pak § 53 odst. 3 zákona mj. stanoví, že pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky se použijí ustanovení § 96 až 100 zákona obdobně [to neplatí pro dobu pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona a dobu pro prohlídku místa plnění podle § 97 zákona], a není tudíž pochyb o povinnosti dodržet podmínky vyplývající z ustanovení § 99 zákona zadavatelem v šetřeném případě. 

223.     Z dikce § 99 odst. 2 věty první zákona dále vyplývá, že zadavatel prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek, a to za předpokladu, že změnil nebo doplnil zadávací podmínky a povaha této změny nebo doplnění prodloužení těchto lhůt vyžaduje. Lze potvrdit, že ne každá změna či doplnění zadávacích podmínek vyžaduje prodloužení zadavatelem stanovených lhůt. Na druhé straně lze mimo jiné s ohledem na dodržení základních zásad zadávacího řízení konstatovat, že zadavatel je povinen k takovému posouzení přistupovat nanejvýš odpovědně; je povinen řádně, objektivně a komplexně posoudit povahu provedené změny. Pokud pak změna či doplnění zadávacích podmínek objektivně vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek či žádostí o účast, je nezbytné, aby tak zadavatel učinil a tuto lhůtu přiměřeně prodloužil. S ohledem na uvedené je rovněž nutné trvat na tom, že zadavatel by měl být vždy schopen odůvodnit, proč povaha provedené změny nevyžaduje žádné, tj. ani přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

224.     Co se týká druhé prohlídky místa plnění, o jejímž konání byli dodavatelé informováni prostřednictvím vysvětlení ZD č. 1, Úřad uvádí, že za situace, kdy obecně je smyslem prohlídek místa plnění pouze seznámení se s fyzickým stavem zejména prostor či vybavení nějakým způsobem souvisejících s poptávaným plněním, přičemž informace nezbytné pro zpracování nabídek musí být zřejmé již ze samotných zadávacích podmínek, Úřadu není při nejlepší vůli zřejmé (navrhovatel v této věci pouze uvádí, že okruh dodavatelů byl rozšířen o ty, kteří se nemohli účastnit první prohlídky místa plnění), jakým způsobem by umožnění druhé prohlídky místa plnění (a informace o ne/povinné účasti) mohlo ovlivnit okruh možných dodavatelů.

225.     Navrhovatel je dále přesvědčen, že lhůta pro podání nabídek měla být prodloužena o celou svoji původní délku i vzhledem k informaci zadavatele ohledně doby plnění veřejné zakázky.

226.     Zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky stanovil, že předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 60 dní, a to nejdéle do konce května 2021 (v podrobnostech viz bod 168. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž v návrhu smlouvy uvedl, že dílo musí být provedeno nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy. V rámci vysvětlení ZD č. 2 pak zadavatel na dotaz, „[j]ak bude zadavatelem postupováno v případě, kdy se zadávací řízení prodlouží natolik, že do konce května 2021 nebude zbývat více[] jak 60 dní“, odpověděl, že se jedná „o předpokládaný termín plnění,který se odvíjí od data uzavření[] smlouvy na plnění veřejné zakázky. Doba plnění veřejné zakázky bude i v případě prodloužení zadávacího řízení činit 60 dnů, jak je uvedeno ve smlouvě.“.

227.     K tomu Úřad uvádí, že sdělení zadavatele v rámci vysvětlení ZD č. 2 představuje toliko vysvětlení/upřesnění již stanovených zadávacích podmínek ve smyslu § 98 zákona, neboť zadavatel pouze upřesnil, jak bude postupováno v případě, kdy smlouva na veřejnou zakázku nebude uzavřena min. 60 dnů před 31. 5. 2021 (dle zadávacích podmínek se jedná pouze o předpokládaný termín), tj. i nadále platí, že předmět plnění musí být splněn do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy.

228.     Navrhovatel v návrhu v obecné rovině namítá, že požadavek zadavatele na předložení vzorků konkrétních svítidel je – s ohledem na skutečnost, že dodavatelé nemají vzorky svítidel standardně skladem a svítidla zahraničních dodavatelů nelze obecně (natož ve specifické pandemické situaci) včas objednat a doručit zadavateli – nepřiměřený a diskriminační, a v reakci na rozhodnutí o námitkách dodává, že umožnil-li zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 doložení i vzorků jiných svítidel, jedná se o změnu zadávacích podmínek vyžadující prodloužení lhůty pro podání nabídek.

229.     Předně je třeba uvést, že postupuje-li zadavatel při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení (jako je tomu v šetřeném případě), je v souladu s § 53 odst. 4 zákona oprávněn použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim, tj. může např. požadovat k prokázání kritérií technické kvalifikace předložení vzorků dodávaného plnění [§ 79 odst. 2 písm. k) zákona].

230.     Požadoval-li tedy zadavatel v zadávacích podmínkách, aby dodavatelé společně se svojí nabídkou předložili reprezentativní vzorek svítidel S6 nebo S6č (viz bod 170. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jejichž dodání je předmětem plnění veřejné zakázky, postupoval zcela v souladu se zákonem. Namítá-li navrhovatel v této souvislosti, že dodavatelé nemají standardně vzorky svítidel skladem, shledává Úřad uvedené za obecné a ničím nepodložené tvrzení. Tvrzení navrhovatele, že svítidla zahraničních dodavatelů nelze včas objednat a doručit zadavateli, je spíše otázkou nastavení odběratelsko-dodavatelských vztahů mezi dodavateli a jejich smluvními partnery, které zcela jistě nelze klást k tíži zadavatele. K tomu je třeba dále doplnit, že činila-li lhůta pro podání nabídek a s nimi i požadovaného vzorku svítidel celkem 24 dní (z nichž 16 bylo pracovních, kdy zákon v § 54 odst. 1 vyžaduje v případě zjednodušeného podlimitního řízení nejméně 11 pracovních dní), nejeví se tato Úřadu nijak excesivně krátkou, tj. takovou, u které by nebylo možné rozumně předpokládat, že by dodavatelé byli schopni požadovaný vzorek zadavateli předložit.

231.     Jak již bylo zmíněno výše, zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 2 umožnil alternativně „předložení reprezentativního vzorku svítidla S1 nebo S1č, které je nejpočetnější položkou ve výkazu výměr zadávací dokumentace.“. Úřad je názoru, že tato informace již představuje změnu, resp. doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 odst. 1 zákona a nyní tak vyvstává otázka, zda povaha tohoto doplnění vyžadovala, aby zadavatel prodloužil (přiměřeně/o celou původní délku) lhůtu pro podání nabídek. Zákon stanoví, že k prodloužení lhůty pro podání nabídek o její celou původní délku zadavatel přistoupí tehdy, může-li provedená změna/doplnění zadávací dokumentace rozšířit okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení. V šetřeném případě je Úřad názoru, že taková situace nenastala, neboť lze jen stěží předpokládat, že by na relevantním trhu existoval dodavatel, jemuž by jeho dodavatel byl schopen dodat určitý vzorek svítidel a jiný vzorek již nikoli (ostatně navrhovatel ani nic takového netvrdí), a to navíc za situace, kdy všem potenciálním dodavatelům byly známy jednak typy svítidel, jejichž dodání je předmětem plnění veřejné zakázky, a rovněž i (dostatečná) lhůta pro podání nabídek (včetně vzorku svítidel) již od zahájení předmětného zadávacího řízení. Za situace, kdy tedy byly všem dodavatelům známy typy požadovaných svítidel již od zahájení zadávacího řízení a zadavatel v této souvislosti neměnil zadávací podmínky, pouze nově alternativně umožnil předložení jiného vzorku svítidla, je Úřad názoru, že povaha takového doplnění zadávací dokumentace nevyžadovala jakékoli prodloužení lhůty pro podání nabídek, neboť se žádným významným způsobem nepromítla do povinností dodavatelů při zpracování jejich nabídek, které by jednoduše řečeno vyžadovalo více času, a to i s přihlédnutím k již výše řečenému (vzorky skladem, dodávky od zahraničních dodavatelů).

232.     S ohledem na vše shora uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nebyl povinen jakkoli prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

K provádění světelné zkoušky

233.     Zadavatel si v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyhradil, že před podpisem smlouvy může po vybraném dodavateli požadovat světelnou zkoušku potvrzující splnění technických parametrů poptávaného plnění (viz bod 171. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V rámci vysvětlení ZD č. 2 zadavatel doplnil, že k provedení světelné zkoušky bude přistoupeno, nabídne-li vybraný dodavatel svítidla, s nimiž nemá zadavatel žádné zkušenosti. Tento přístup zadavatele shledává navrhovatel diskriminačním a zároveň netransparentním, neboť zadavatel neuvedl, o jaké výrobce se jedná. Postup zadavatele shledává navrhovatel rovněž v rozporu se zásadou rovného zacházení, neboť takto jsou upřednostňovány dodavatelé značky ERCO a iGuzzini.

234.     K tomu Úřad opětovně uvádí, že postupuje-li zadavatel při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení, je oprávněn dle § 53 odst. 4 zákona použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim, tj. včetně stanovení dalších podmínek pro uzavření smlouvy, kterými mohou být mj. i úspěšné výsledky zkoušek vzorků [§ 104 písm. b) zákona]. V obecné rovině tedy lze konstatovat, že předmětný požadavek zadavatele byl stanoven v souladu se zákonem.

235.     Stejně tak Úřad neshledal porušení navrhovatelem zmiňovaných zásad zadávání veřejných zakázek ve sdělení zadavatele, že ke světelné zkoušce přistoupí v případě, že vybraný dodavatel nabídne svítidla, s kterými nemá zadavatel doposud žádné zkušenosti. Postup zadavatele má své logické opodstatnění; nabídne-li vybraný dodavatel svítidla, kterými zadavatel již disponuje a používá je bez jakýchkoli obtíží, není důvod, aby přistupoval k využití vyhrazeného oprávnění provádět u takových svítidel světelnou zkoušku, a nejedná se tak o postup, kterým by docházelo k diskriminaci či nerovnému přístupu k dodavatelům. V šetřeném případě nelze hovořit ani o porušení zásady transparentnosti; zadavatel zcela jasně a srozumitelně sdělil, jak bude v dané věci postupovat, přičemž informace, o jaké výrobce se jedná, je irelevantní, neboť nemá žádný reálný dopad do povinnosti dodavatele zpracovat nabídku v souladu se zadávacími podmínkami (tím, že pak zadavatel případně některá svítidla podrobí světelné zkoušce, si tuto skutečnost pouze ověří).

K vymezení zadávacích podmínek směřujících k produktům značky ERCO

236.     Jak již bylo zmíněno výše, navrhovatel v návrhu namítá zejména to, že zadávací podmínky veřejné zakázky byly dle jeho názoru stanoveny tak, aby směřovaly k produktům značky ERCO.

237.     Před tím, než Úřad přistoupí k posouzení dané věci, považuje za vhodné připomenout dosavadní průběh správního řízení.

238.     Úřad vyzval zadavatele, aby uvedl konkrétní výrobce/dodavatele, kteří dle jeho tvrzení na základě provedeného průzkumu trhu splňují jeho požadavky na plnění předmětné veřejné zakázky, a zaslal Úřadu podklady získané/vyhotovené v rámci zadavatelem provedeného průzkumu trhu s výstavním osvětlením.

239.     Z vyjádření zadavatele vyplynulo, že všechny technické parametry poptávaného plnění by měly splňovat produkty společností ERCO GmbH, Německo, ERCO Lighting GmbH, organizační složka Praha, Kuběnský a AKZU LIGHTSYSTEM CO., LTD., Čína. Některé technické parametry by pak měly splňovat produkty společností Hoffmeister GmbH, Německo, a Viabizzuno Srl, Itálie.

240.     Úřad za účelem zjištění skutkového stavu věci ve smyslu § 3 správního řádu provedl průzkum mezi subjekty pohybujícími se na relevantním trhu s osvětlovací technikou a tyto subjekty (tj. společnosti A-LIGHT, Bulb, EXX, HAGOS, UNI LIGHT PRAHA a Artlite Studio) v souvislosti s uvedenou problematikou požádal o zodpovězení několika otázek vztahujících se k zadavatelem stanoveným technickým podmínkám předmětu plnění a tvrzení ohledně jejich splnitelnosti.

241.     Úřad obdržel od společností Bulb, EXX, UNI LIGHT PRAHA a Artlite Studio (společnosti A-LIGHT a HAGOS se v dané věci nevyjádřily) následující sdělení:

Splňují některé z Vámi nabízených produktů[13] kumulativně veškeré zadavatelem stanovené technické parametry (včetně „casambi“) poptávaného plnění, tj. svítidel, ovládání a světelného zdroje? V případě, že Vámi nabízené produkty požadované technické parametry nesplňují, uveďte, které se Vám jeví z hlediska jejich splnitelnosti za „nejproblematičtější“ spolu s uvedením důvodu.

Co je myšleno technologií či vlastností „casambi“, jedná se o produkt jednoho konkrétního výrobce či „vlastnost“, která je na relevantním trhu běžně dostupná v rámci produktů různých výrobců?

Je Vám znám nějaký distributor/prodejce osvětlovací techniky značky AKZU působící na území České republiky, potažmo Evropské unie?

Společnost Bulb

Viabizzuno – používáme v našich projektech rovněž, spíše na úrovni dekorativních svítidel, vzhledem k těm parametrům a informacím, které máme k dispozici, obtížně hodnotitelné

 

Hoffmeister – prakticky s nimi nemáme žádnou zkušenost

 

Obecně se váš požadavek velmi těžko hodnotí, protože uvedené parametry předepsané v knize svítidel, hlavně co se týče regulovatelnosti na svítidle, možnosti doplnění příslušenství, zastiňovací klapky, atd., opravdu za nás splňuje jenom výrobce ERCO. Jestli výše uvedené (…) požadavky [jsou] nezbytně nutné pro daný typ prostoru[,] nejsme schopni posoudit.

(…) jedná se o platformu, kterou používají různí výrobci nejen osvětlení ve svých produktech. Je to otevřený systém, který umožňuje jednoduchým způsobem svítidla ovládat, scénovat, časovat, hlavně uživatelsky. Někteří trendy sledující výrobci používají již integrované tyto moduly ve svých svítidlech. (…) Z našeho pohledu nejde o specifikum navrženého produktu, ale spíš o využití moderní technologie na ovládání svítidel, pokud jsou na to takové požadavky.

Co se týče výrobce AKZU s jejich výrobky nemáme žádné praktické zkušenosti, ale z obecně známých informací se jedná o asijského výrobce, který se snaží kopírovat trend jak v technologii, tak v designu.

Společnost EXX

Technické parametry (…) splní z konkurenčních výrobců určitě Hoffmeister. Produkty Viabizzuno neznám tak podrobně, abych mohl posoudit. Předpokládám ale, že parametry by splnily i výrobky výrobce iGuzzini a teoreticky i LTS.

finský výrobce bezdrátových ovládacích prvků. Tato technologie je v dnešní době již vcelku rozšířená a využívána. Jedná se o elektroniku, která se osadí přímo do svítidla a plní více funkcí 1) napájecí komponent ledkových čipů, 2) stmívací jednotka, 3) změna chromatičnosti u svítidel s určitým rozsahem teploty světla, 4) přijímač a vysílač

s touto značkou nebo výrobcem jsem se nikdy nesetkal a nic neříká ani kolegům, s kterými jsem problematikou konzultoval

Společnost UNI LIGHT PRAHA

Jak svítidla Hoffmeister ta[k] ViaBizzuno jsou velmi kvalitní produkty s vysokou propracovaností a profesionalitou a předpokládám, že splní zadávací parametry.

Jedná se o nejnovější systém řízení svítidel jednoduchým bezdrátovým systémem jednotlivých svítidel nebo skupiny svítidel. Samotné řešení je založeno na bezdrátové technologii Bluetooth, tedy na nízkovýkonové bezdrátové technologii přenosu dat. K ovládání je zapotřebí chytrého telefonu nebo tabletu a svítidla[,] která jsou vybavena tímto napájecím zdrojem CASAMBI[,] lze ovládat a stmívat. Tyto prvky CASAMBI lze domontovat skoro do všech svítidel, které lze stmívat (nezáleží na výrobci svítidel)[,] a nevyžadují žádný zásah do elektrických rozvodů.

Společnost AKZU neznám (…)

Společnost Artlite Studio

Hoffmeister – německý výrobce, který disponuje širokým sortimentem svítidel o vynikající kvalitě. Mají několik řad svítidel, li.co, lo.nely a gin.o ve více velikostech a příkonech. Nemají otočnou optiku v eliptických reflektorech, což bude zadavatele limitovat, a nemají zoomovací svítidla. Barevné teploty, rozsah stmívání i barevné podání je na velmi dobré úrovni. Nedisponují svítidly se systémem Casambi, mají pouze DALI rozhraní.

 

Viabizzuno – italský výrobce, který se věnuje designovým i technickým svítidlům. Na webu některé varianty neuvádí. Je mi to známo proto, že jsem připravoval výběrové řízení pro Národní muzeum v Praze, kde tento výrobce deklaroval svítidla plně v souladu s požadavky zadavatele, následně předložil i vzorky svítidel, které beze zbytku splnily všechny požadované parametry. Výrobce přizpůsobil stávající vyráběné typy požadavkům zadavatele, ale na jeho webu tato svítidla uvedena nejsou, takže nelze katalogové listy všech svítidel předložit. Systém Casambi nenabízí.

 

AKZU – Používá stejný princip refraktorového systému pro zpracování světelného toku čipů pomocí terciárních optik. Mají k dispozici širokou příkonovou řadu svítidel, mají dostatečný rozsah stmívání, barevné teploty v dostatečné šíři, systémy ovládání rovněž. Jsou zde drobné odchylky, např. v úhlu u svítidla S2, což dle mého soudu není až tak podstatné. Nemají otočnou eliptiku (např. svítidlo S4), což bude zadavatele poměrně limitovat při aplikaci těchto reflektorů. Nedisponují zoomovacím eliptickým reflektorem. Výrobce nedává k dispozici křivky svítivosti v ostrém formátu (Eulumdat, IES…), takže není možné verifikovat dané deklarace výpočtem.

 

Zmiňovaní výrobci jsou schopni částečně splnit požadované parametry svým sortimentem, jsou zde však některé drobné odchylky, které by v případě vhodně nastaveného bodovacího systému konkrétního výrobce nevyřadilo ze hry. Dále jsou zde dva aspekty, které výrobci nemají – a sice je to zoomovací eliptický spot a pak kromě fy AKZU nenabízí Casambi systém. (…) Zoomovací eliptický reflektor má – pokud je mi známo - pouze firma Erco GmbH. Rotačně symetrické zoomy jsou k dispozici u více výrobců, ovšem eliptika ne.

Casambi systém byl navržen v roce 2011 vývojáři Timo Pakkala a Elena Lehtimäki. Je to obdobně otevřený systém jako DALI, ovšem je bezdrátový a je postaven na nosné frekvenci Bluetooth zařízení, což je 2,4 GHz. Dnes vyrábí casambi komponenty mnoho výrobců a aplikace je možné instalovat do různých zařízení, podporuje obě hlavní platformy mobilních telefonů, jak IOS fy Apple, tak Android fy Google. Casambi komponenty jsou volně dostupné na trhu, stejně tak i aplikace, systém je otevřen pro nejrůznější využití, např. tzv. internet věcí, pomocí tohoto protokolu lze ovládat i další zařízení. Systém je aplikovatelný na Bluetooth, má interface pro DALI systém, EnOcean spínače, iBeacon techn[o]logii pro BLE zařízení, Philips HUE, což je široce používaná platforma pro smart lighting, je schopen ovládat fázové řízení výkonu a i starší analogovou technologii ovládání svítidel založenou na napěťovém řízení 1-10V. Jako příklad výrobců vyrábějících komponenty pro casambi lze uvést Arditi, Danlers, Helvar, Meanwell, Olfer, Osram TCI a Tridonic.

čínský výrobce, který poměrně věrně kopíruje jak design, tak technické provedení výrobků fy Erco GmbH. (…) Nejbližší zastoupení tohoto výrobce je v Německu, Friesenplatz 4, Köln 50672. Není mi známo, že by měli zastoupení v České republice.

242.     Úřad uvádí, že na základě obdržených sdělení nebylo možné učinit jednoznačný závěr ohledně splnitelnosti technických parametrů i jinými výrobky než těch od značky ERCO, když tyto se pohybovaly převážně v rovině nepodložených předpokladů. V mezidobí však Úřad obdržel sdělení zadavatele, v němž zadavatel připustil, že výrobky jím uváděných značek AKZU, Hoffmeister a Viabizzuno nesplňují technické parametry poptávaného plnění, které tak skutečně směřují k výrobkům značky ERCO (viz bod 51. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

243.     S ohledem na danou skutečnost se tedy už Úřad v tomto rozhodnutí nezabýval argumentací navrhovatele ohledně nastavení zadávacích podmínek směřujících k výrobkům značky ERCO a ani neprovedl navrhovatelem navrhované důkazy, tj. důkaz

 • dokumentací o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dodávka expozičního osvětlení“ zadávanou Národní galerií v Praze a dotazem na zmíněného zadavatele,
 • informacemi k zadávacím řízení na veřejné zakázky „Dodávka a instalace osvětlení do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea“ (zadavatel: Národní muzeum, příspěvková organizace), „Výměna osvětlení v budově expozice“ (zadavatel: Karlovarský kraj), „Muzeum Cheb – Výměna osvětlení v budově expozice“ (zadavatel: Karlovarský kraj), „MSB – Dostavba hlavní budovy – dodávka expozice část 2 Svítidla“ (zadavatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) a „Realizace expozice v rámci projektu ‚Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum‘ II.“ (zadavatel: Moravskoslezský kraj),
 • tabulkou „Porovnání produktů“ doručenou Úřadu v rámci „Doplnění návrhu“ ze dne 6. 4. 2021 a v její souvislosti navrhovanou výzvou zadavateli, aby se „k jednotlivým nesplněným požadavkům vyjádřil a konfrontoval přiloženou tabulku s jím provedený[m] průzkumem trhu. Současně aby doložil zdroje a parametry produktů čínského výrobce AKZU“,
 • výzvou zadavateli, aby „doložil, kdy a jak informace o kompatibilních produktech zjistil a proč na náš dotaz v tomto smyslu dříve neodpověděl“,
 • výzvou zadavateli, aby „byly doloženy katalogové listy produktů ERCo a porovnány s technickými požadavky Zadavatele na osvětlení a katalogovými listy všech dodavatelů, resp. výrobců, u kterých Zadavatel prováděl průzkum trhu. Dále navrhujeme, aby Zadavatel doložil katalogové listy všech produktů, které dle Odpovědi a bodu 6) porovnával.“.

244.     Vzhledem k tomu, že ze samotného faktu, že zadavatelem stanovené zadávací podmínky směřují k výrobkům jednoho konkrétního výrobce, nelze bez dalšího usuzovat, že takové vymezení je nezákonné, nýbrž je nutné posoudit, zda zadavatele k takovému postupu nevedly objektivní důvody (k tomu viz body 177. až 182. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad přistoupil k posouzení dané otázky. Zákon totiž nezakazuje důvodné nastavení požadavků, které třeba i do určité míry omezují soutěž jako takovou. V tomto ohledu je však vždy nezbytné osvětlit, jaké důvody zadavatele ke stanovení požadavků vedly, v tomto případě ke stanovení konkrétních technických parametrů poptávaných svítidel. Pro to, aby se nejednalo o bezdůvodné omezení soutěže totiž musí být schopen zadavatel doložit, jaké okolnosti (důvody) jej vedly ke stanovení konkrétních parametrů. Za situace, kdy by se jednalo o obhajitelné důvody na straně zadavatele, byť by docházelo k omezení možné soutěže mezi dodavateli, jednalo by se o důvodné stanovení takových parametrů, a tím pádem by nedocházelo k porušení § 36 odst. 1 zákona, který zapovídá takové stanovení zadávacích podmínek, které bezdůvodně omezuje hospodářskou soutěž; rovněž by v takovém případě ani nedocházelo k porušení zásady zákazu diskriminace ve smyslu § 6 odst. 2 zákona.

245.     Za tímto účelem vyzval Úřad navrhovatele, aby Úřadu sdělil, které konkrétní technické parametry poptávaného plnění jsou z hlediska jejich splnitelnosti problematické, tj. které konkrétní technické parametry poptávaných svítidel představují pro navrhovatele (popř. ostatní dodavatele) překážku v účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Navrhovatel uvedl, že se jedná o technické parametry „rozsah regulace sv. toku (%)“, „max. příkon (W)“, „max. hmotnost (kg)“, „vyzařovací charakteristika“, „životnost/LLMF“, „min. svítivost (cd)“, „rozměry (mm)“ a současně jako problematický uvedl požadavek zadavatele na technologii „casambi“ a „regulaci sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“.

246.     Následně Úřad vyzval zadavatele, aby Úřadu sdělil a) podrobné důvody pro stanovení navrhovatelem uváděných „problematických“ technických parametrů poptávaného plnění a b) důvody, pro které nelze akceptovat produkty/výrobky nabízené navrhovatelem, které v rámci daných parametrů dosahují odchylek, příp. nedisponují možností „regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“ a možností regulace sv. toku prostřednictvím technologie casambi, nýbrž prostřednictvím technologie BLE.

247.     Vzhledem k tomu, že tvrzení zadavatele ohledně nosnosti sádrokartonové konstrukce a kumulace svítidel na jednom místě ve vztahu ke stanovení požadavku na maximální hmotnost se pohybovaly pouze v obecné rovině, aniž by tato tvrzení byla jakkoli doložena, stejně tak jako poněkud nejasné tvrzení ohledně podmínek získaných investičních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na energetické úspory a výpočtu roční energetické úspory ve vztahu ke stanovení požadavku na maximální příkon, které ve svém důsledku měly dle zadavatele vést ke stanovení požadavku na maximální příkon 14 W (ačkoliv zadavatel počítal s průměrným příkonem 8 W/svítidlo), vyzval Úřad zadavatele k objasnění uvedených tvrzení a doložení „podmínek získaných peněžních prostředků na investiční akci z rozpočtu Středočeského kraje na energetické úspory“.

248.     Nyní již Úřad přistoupí k posouzení důvodů, které zadavatele vedly ke stanovení pro navrhovatele problematických parametrů poptávaného plnění (v podrobnostech viz body 58. až 66., 74. a 75. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tj. zda jejich stanovení má své objektivní opodstatnění (bylo vedeno legitimními potřebami zadavatele) a zda tedy byly stanoveny v souladu se zákonem.

„Rozsah regulace sv. toku (%)“

249.     Navrhovatel uvedl, že jím nabízené produkty nesplňují požadavek zadavatele na rozsah regulace sv. toku v rozmezí 100 – 0,1 % u svítidel označených S9, S10, S11, S12 a S13. Navrhovatelem nabízené produkty umožňují rozsah 100 – 1 %.

250.     Zadavatel předmětný požadavek odůvodňuje ochranou sbírkových předmětů, kdy zmíněný rozsah světelného toku zamezí přesvětlení a ve svém důsledku degradaci, poškození či zničení vystavovaných exponátů.

251.     Předmětné zdůvodnění zadavatelem požadovaného rozsahu světelného toku shledává Úřad opodstatněným/logickým a lze bezpochyby konstatovat, že ke stanovení daného požadavku došlo s ohledem na legitimní potřeby zadavatele. V této věci lze rovněž podpůrně uvést, že v obdobném duchu se k dané problematice vyjádřila rovněž společnost Artlite Studio ve svém sdělení ze dne 20. 7. 2021, když uvedla, že „[u] přechodných expozic je situace složitější o to, že ani zadavatel neví, co zde bude vystavovat. Pokud dojde k tomu, že zadavatel bude moci realizovat např. výstavu historických tisků z 15. století a podmínkou zapůjčitele exponátů bude požadavek na parametry světla v hodnotách do 10 lx, což se může stát, pak je požadavek na regulaci světla do 0,1% relevantní.“.

„Vyzařovací charakteristika“

252.     Požadavky na vyzařovací charakteristiku nesplňují produkty nabízené navrhovatelem v případě svítidel označených S1, S1č, S3, S5, S9 a S10, přičemž navrhovatel je přesvědčen, že požadované úhly svícení zadavatel stanovil tak, aby se jednalo o interval, do něhož spadají produkty značky ERCO.

253.     Zadavatel v dané věci uvádí, že intervaly požadovaných úhlů svícení byly zvoleny s ohledem na geometrii uspořádání výstavních prostor (která vychází z umístění lišt a stěn) tak, aby svítidla splnila svůj účel při osvětlování exponátů o různých rozměrech.

254.     Byly-li tedy příslušné parametry vyzařovacích charakteristik stanoveny ve své komplexnosti s ohledem na dispoziční řešení výstavních prostor a rozměry vystavovaných exponátů, shledává Úřad dané odůvodnění za přiléhavé a dostatečné, přičemž i v tomto případě lze podpůrně odkázat na sdělení společnosti Artlite Studio, která v dané věci konstatuje, že vyzařovací charakteristika je v šetřeném případě „dána exaktně s přiměřenou tolerancí.“. V tomto ohledu rovněž nelze odhlížet od toho, do jakých prostor a jakému účelu jsou předmětná světla dodávána, a že v souvislosti s činností zadavatele je bezpochyby nutno klást důraz i na estetiku a celkové vyznění prostor, a to i prostřednictvím způsobu jejich osvětlení.

„Životnost/LLMF“

255.     Navrhovatel Úřadu sdělil, že v případě svítidla označeného S3 nesplňuje jím nabízený produkt požadavek zadavatele na životnost/LLMF v hodnotě 50 000 h L90/B10[14]. Zadavatel předmětný požadavek odůvodňuje tím, že vyšší životnost čipů brání nutnosti dřívější výměny čipů, a jedná se tak o hospodárnější přístup. V předmětné věci Úřad považuje argumentaci zadavatele, který požaduje delší životnost dodávaného plnění, za zcela logickou a pochopitelnou, zejm. za situace, kdy v souvislosti s veřejným zadáváním je dán akcent na hospodárnost vynakládání veřejných prostředků a rovněž i na obecnou „udržitelnost“ poptávaného/dodávaného plnění, čehož právě může být mj. prostřednictvím delší životnosti čipů dosaženo.

„Min. svítivost (cd)“

256.     V případě svítidel označených S5 a S9 nesplňují svítidla z portfolia navrhovatele požadavky na minimální svítivost (tj. intenzitu světelného toku v daném směru), neboť tyto dosahují hodnoty 5940 cd (zadavatel požaduje min. 8000 cd v případě svítidla označeného S5 a min. 12 000 cd v případě svítidla označeného S9).

257.     Vzhledem k tomu, že, jak zmiňuje zadavatel, je požadovaná svítivost ve spojení s rozsahem intenzity osvětlení na exponátech účinným nástrojem pro realizaci expozic, které mohou být různorodé, a dodáním svítidel, které by tyto parametry nesplňovaly, by mohlo dojít k popření účelu, pro která jsou pořizována (nemožnost osvětlení exponátů navrženým způsobem), považuje Úřad zdůvodnění zadavatele za opodstatněné. Nelze totiž ani odhlédnout od významnosti zadavatele a jeho potřeby, kdy jak již bylo zmíněno i výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, důležitou roli u zadavatele hraje i estetično a bezesporu platí, že i samotný způsob osvětlení exponátů v tomto ohledu hraje svou roli. V této souvislosti rovněž nelze přehlédnout, že hodnoty navrhovatelem nabízených produktů dosahují, zejména v případě svítidla označeného S9, výrazně odlišných hodnot, než jsou požadovány zadavatelem.

„Rozměry (mm)“

258.     Zadavatel požadoval u všech svítidel dodání svítidel o shodné výšce do 160 mm. Šířku poptávaných svítidel zadavatel stanovil ve výši do 100 mm (v případě svítidel označených S1, S1č, S2, S4, S4č, S5, S6, S6č, S8, S9, S10, S11, S12 a S13), do 120 mm (v případě svítidla označeného S3) a do 180 mm (v případě svítidla označeného S7). Navrhovatelem nabízená svítidla nesplňují ve všech případech výše uvedené požadavky zadavatele na rozměry svítidel (vždy alespoň jeden z daných parametrů).

259.     Stanovení požadavků na výšku a šířku poptávaného plnění odůvodňuje zadavatel estetičností, kdy by svítidla dosahující vyšších hodnot mohla působit negativním a rušivým dojmem na návštěvníky galerie, a taktéž snadnější obsluhou takovýchto svítidel.

260.     Vzhledem k tomu, že účelem předmětné veřejné zakázky je pořízení výstavního osvětlení do galerijních prostor, kdy způsob osvětlení a samotný prostor včetně prvků nacházejících se v blízkosti vystavovaných exponátů mají dozajista vliv na vnímání samotného exponátu, a je tak snahou vystavovatelů tyto „rušivé“ elementy minimalizovat (např. právě pořízením svítidel proporčně odpovídajících výstavnímu prostoru a svítidlům, kterými již galerie disponuje), shledává Úřad zdůvodnění zadavatele (včetně argumentace snadnější obsluhou) za logické a přiléhavé k dané věci, nad to nelze přehlédnout, že nově poptávána svítidla budou doplňovat již stávající a zadavatel dbá na zachování jednotnosti vzhledu (velikosti svítidel).

„Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle“

261.     Předmětný požadavek odůvodňuje zadavatel rychlou a jednoduchou možností obsluhy zaměstnanci zadavatele, kteří tento systém dlouhodobě užívají. Tento způsob regulace rovněž shledává jedním z efektivnějších způsobů, jak nastavit požadovanou intenzitu osvětlení, neboť požadovaná stupnice umožňuje komfortnější práci se svítidlem a detailní informace o jeho nastavení.

262.     Úřad shledává zadavatelem sdělené důvody pro stanovení požadavku na regulaci světelného toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle za legitimní a dostatečné, k čemuž lze podpůrně dodat, že společnost Artlite Studio v dané věci uvedla, že se jedná o zcela obvyklý způsob regulace.

„BLUETOOTH control“ (technologie „casambi“)

263.     Zadavatel v případě svítidel označených S9, S10, S11, S12 a S13 stanovil, že způsob regulace sv. toku musí probíhat pomocí bluetooth, konkrétně pak prostřednictvím technologie casambi. Navrhovatel v této věci uvádí, že jeho svítidla používají technologii BLE (Bluetooth Low Energy), což je dle navrhovatele de facto to samé (bezdrátový přenos), avšak nejde o ochrannou známku a technologii casambi.

264.     Byť je pravdou, že casambi je ochrannou známkou zapsanou u Úřadu průmyslového vlastnictví, v rámci průzkumu prováděného Úřadem se oslovení dodavatelé de facto shodně vyjádřili v tom smyslu, že se jedná o otevřený systém pro bezdrátové řízení svítidel (viz bod 241. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu je třeba doplnit, že zadavatel v čl. 2 „Základní údaje o veřejné zakázce a dostupnost Zadávací dokumentace“ zadávací dokumentace rovněž stanovil, že „[j]e-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady“, a současně v čl. 3.3. „Závaznost požadavků Zadavatele“ zadávací dokumentace, že „[v] případě, že zadávací podmínky Veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, je tím definován minimální požadovaný standard a Zadavatel ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ umožňuje pro plnění Veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (ekvivalentních) řešení.“. Dodavatelé tedy byli oprávněni nabídnout zadavateli i jiné technologie zajišťující řízení svítidel prostřednictvím bluetooth.

265.     Stanovení požadavku na ovládání pomocí bluetooth pak zadavatel odůvodňuje tím, že v prostorách, kde budou svítidla umístěna (kavárna sloužící jako výstavní prostor pro přechodné výstavy), dosahuje strop výšky 6 m, a bylo by tak obtížné nastavovat intenzitu osvětlení manuálně, přičemž v daných prostorách ani není připravena kabeláž pro řídicí sběrnici. V souvislosti s požadavkem přímo na technologii casambi zadavatel podotýká, že zařízení BLE lze použít také, nicméně je třeba zvážit kompatibilitu s dalšími zařízeními od budoucna. Zadavatel připouští, že technologie BLE má sice nižší spotřebu energie, ale používá pouze 40 přenosových kanálů, kdežto technologie casambi 79 přenosových kanálů.

266.     S ohledem na shora uvedené ve spojení s možností dodavatelů nabídnout zadavateli srovnatelné technologie neshledal Úřad ve stanovení požadavku na regulaci sv. toku prostřednictvím technologie casambi rozpor se zákonem.

„Max. příkon (W)“ a „Max. hmotnost (kg)“

267.     V souvislosti s požadavky zadavatele na max. příkon a hmotnost poptávaných svítidel shledal Úřad nedostatky, resp. nejasnosti ve sdělení zadavatele ze dne 25. 6. 2021 ohledně důvodů jejich stanovení, pročež zadavatele vyzval k objasnění výpočtu energetické roční úspory v souvislosti s výměnou halogenových svítidel za úsporná LED svítidla, na jehož základě stanovil požadavek na maximální příkon poptávaných svítidel (vyjma svítidel označených S5 a S9) ve výši 14 W, a doložení „podmínek získaných peněžních prostředků na investiční akci z rozpočtu Středočeského kraje na energetické úspory“ a současně k objasnění, jakým způsobem dospěl k závěru, že stanovením požadavku na maximální hmotnost vyšší než 0,7 kg (resp. 0,9 kg v případě svítidla označeného S7) by došlo k ohrožení/narušení sádrokartonové konstrukce „v případě kumulace více svítidel na jednom místě“.

268.     Úřad uvádí, že v případě požadavku na maximální příkon ani předložené dokumenty (viz body 70., 74. a 75. odůvodnění tohoto rozhodnutí) neobjasnily tvrzení zadavatele, že stanovil průměrný příkon 8 W/svítidlo, a proto v zadávací dokumentaci veřejné zakázky požadoval svítidla o maximálním příkonu 14 W.

269.     Co se týká požadavku na maximální hmotnost a s tím dle zadavatele související nosnosti sádrokartonové konstrukce, zadavatel v této věci argumentuje tím, že v rámci výstav se do sádrokartonových podhledů instalují další prvky (videoprojektory o váze cca 3 kg/1 kus, pomocné instalační prvky nebo designové prvky – uvedené dokládá zadavatel fotografiemi výstavních prostor), přičemž zadavatel dlouhodobě rovněž vychází z odborného závěru Ing. arch. J. K. potvrzeného stavební společností KWEKU s.r.o., dle kterého je nosnost sádrokartonového podhledu 15 kg/m2.

270.     K tomu Úřad uvádí, že byť se jeví zmíněné důvody zadavatele pro stanovení požadavku na maximální hmotnost jako logické, zadavatel tyto nepodložil relevantními dokumenty (např. zmíněnými závěry Ing. Arch. J. K., statickým posudkem apod.). Nicméně Úřad již zadavatele dále nevyzýval k doplnění těchto dokumentů a stejně tak ani k doložení dalších dokumentů, které by objasnily stanovení požadavku na maximální příkon ve výši 14 W, neboť za situace, kdy Úřad dospěl k závěru, že ostatní navrhovatelem namítané parametry poptávaného plnění zadavatel odůvodnil, a je zřejmé, že již s ohledem na tuto skutečnost navrhovatelem nabízené produkty nesplňují požadavky zadavatele, by zjišťování dalších okolností pro stanovení požadavků na maximální příkon a hmotnost nemohlo mít na tento závěr žádný vliv (ať už by je zadavatel řádně odůvodnil či nikoli).

271.     S ohledem na vše shora uvedené a při zohlednění názoru předsedy Úřadu vysloveného v rozhodnutí ve věci sp. zn. ÚOHS-R0122/2019/VZ, že „nelze po zadavateli požadovat, aby jednoduchou a nijak excesivní podmínku stanovenou pro požadované plnění odůvodňoval sofistikovanými úvahami, výpočty či dokonce znaleckými posouzeními, pokud pro její použití svědčí jednoduché avšak logické vysvětlení“ (v podrobnostech viz bod 180. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad neshledal, že by zadavatel při vymezení technických parametrů poptávaného plnění vytvořil bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

K dalším námitkám navrhovatele

272.     Navrhovatel v doplnění návrhu ze dne 6. 4. 2021 brojí proti postupu zadavatele při vyřizování jeho žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím (viz body 35. až 37. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu Úřad pouze uvádí, že zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje postup v případě, že žádosti žadatele není povinným subjektem vyhověno, tj. žadatel je dle § 16 odst. 1 daného zákona oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí jeho žádosti, o němž rozhoduje nadřízený orgán povinného subjektu, jímž však v případě zadavatele (Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace) není Úřad.

273.     Navrhovatel dále ve vyjádření ze dne 16. 6. 2021 mj. zmiňuje, že „zadavatel postupoval v rozporu s § 6 odst. 4 ZZVZ, když při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, nedodržel zásady environmentálně odpovědného zadávání a svůj postup nijak doposud nezdůvodnil. Z přiložené porovnávací tabulky, kde jsou uvedeny i parametry produktů ERCO, totiž vyplývá, že chybným nastavením zadávacích podmínek vyloučil produkty iGuzzini s vyšší třídou energetické účinnosti (A++), než mají produkty ERCO (A+).“.

274.     Vzhledem k tomu, že námitku ohledně porušení zásad dle § 6 odst. 4 zákona mohl navrhovatel bezpochyby uplatnit vůči zadavateli již v námitkách a nejedná se tak o novou skutečnost ve smyslu § 251 odst. 4 zákona a současně se nejedná o skutečnost, která by jakýmkoli způsobem zpochybňovala věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 251 odst. 5 zákona) v tomto správním řízení, jehož předmět je vymezen obsahem návrhu navrhovatele, Úřad k předmětné námitce nepřihlédl, resp. se jí nezabýval.

Závěr

275.     S ohledem na vše shora uvedené rozhodl Úřad o zamítnutí návrhu navrhovatele tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku II. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Barborská 51, 284 01 Kutná Hora

2.             HKR advokátní kancelář, s.r.o., Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pravděpodobně myšleno „zadavatele“ – pozn. Úřadu

[2] Přestože se citovaná rozhodnutí Úřadu váží k předchozí právní úpravě, jejich obecné závěry lze jistě aplikovat i na nyní účinnou právní úpravu – pozn. Úřadu.

[4] Myšleno vysvětlení ZD č. 2 – pozn. Úřadu

[5] Jedná se o parametry „Max. hmotnost (kg)“, „Vyzařovací charakteristika“ a „Rozměry (mm)“ – pozn. Úřadu

[6] S účinností od 1. 1. 2021 rovněž zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací – pozn. Úřadu.

[7] Byť bylo předmětné rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 112/2018-110 ze dne 22. 12. 2020, závěry předsedy Úřadu učiněné ve vztahu k výkladu pojmů v zadávací dokumentaci a s tím související odkaz na odbornost dodavatelů byly v cit. rozsudku potvrzeny, proto je lze dle názoru Úřadu v obecné rovině aplikovat i ve vztahu k právě šetřenému případu.

[8] JUDr. Vilém PODEŠVA, LLM, Mgr. Lukáš SOMMER, JUDr. Jiří VOTRUBEC, JUDr. Martin FLAŠKÁR, Mgr. Jiří HARNACH, Mgr. Jan MĚKOTA, JUDr. Martin JANOUŠEK. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer

[10] Navrhovatel v návrhu primárně brojí proti absenci informací o provedeném průzkumu trhu, nikoli o předběžných tržních konzultacích, v zadávací dokumentaci.

[11] Zadavatel v čl. 2 „Základní údaje o veřejné zakázce a dostupnost Zadávací dokumentace“ zadávací dokumentace uvedl, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 902 247,- Kč bez DPH (4 721 718,97 Kč včetně DPH) – pozn. Úřadu.

[12] DVOŘÁK, D., MACHUREK, T., NOVOTNÝ, P., ŠEBESTA, M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. Systém Beck-online.

[13] V případě společnosti Artite Studio se Úřad dotázal, zda některé z produktů značek AKZU, Hoffmeister a Viabizzuno, popř. jiných značek splňují kumulativně zadavatelem stanovené technické parametry – pozn. Úřadu

[14] Dle sdělení společnosti Artlite Studio ze dne 16. 5. 2021 L90 značí, že soubor čipů bude mít pokles světelného toku po 50 000 provozních hodinách na 90 % počátečního světelného toku a B10 značí, že pouze 10 % z daného souboru čipů bude pod tímto poklesem – pozn. Úřadu

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz