číslo jednací: 31763/2021/163/MPe
spisová značka: R0129/2021/VZ

Instance II.
Věc Celková oprava objektu bývalého kina pro účely Základní školy Aloise Klára v Úštěku
Účastníci
  1. město Úštěk
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 19. 10. 2021
Související rozhodnutí 25642/2021/500/ISo
31763/2021/163/MPe
Dokumenty file icon dokument ke stažení 276 KB

Spisová značka:  ÚOHS-R0129/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-31763/2021/163/MPe                                                                                     

 

 

 

 

Brno 11. 10. 2021

 

                               

 

V řízení o rozkladu ze dne 16. 8. 2021 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 23. 8. 2021 obviněným –

  • město Úštěk, IČO 00264571, se sídlem Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, Úštěk – Vnitřní město, v řízení o přestupcích zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 3. 2021 Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA, advokátem, IČO 04006861, se sídlem Mírové náměstí 157/30, 412 01 Litoměřice,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-25642/2021/500/ISo ze dne 2. 8. 2021 vydanému ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0110/2021/VZ ve věci možného spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve věci veřejné zakázky „Celková oprava objektu bývalého kina pro účely Základní školy Aloise Klára v Úštěku“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 22. 7. 2020 uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele pod identifikátorem P20V00000008, na jejíž plnění uzavřel obviněný s dodavatelem – Intermont, Opatrný, s.r.o., IČO 49900854, se sídlem Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň – dne 29. 9. 2020 smlouvu o dílo, a rovněž v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 ze dne 12. 1. 2021 k uvedené smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2020,

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-25642/2021/500/ISo ze dne 2. 8. 2021 vydané v řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0110/2021/VZ

ve výrocích I, III, IV

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

Odůvodnění

I.               Postup zadavatele a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 9. 2. 2021 podnět (dále jen „podnět“). Podnět směřoval proti postupu zadavatele – město Úštěk, IČO 00264571, se sídlem Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, Úštěk – Vnitřní město, v řízení o přestupcích zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 3. 2021 Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA, advokátem, IČO 04006861, se sídlem Mírové náměstí 157/30, 412 01 Litoměřice, (dále jen „obviněný“ nebo též „zadavatel“) při zadávání veřejné zakázky „Celková oprava objektu bývalého kina pro účely Základní školy Aloise Klára v Úštěku“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 22. 7. 2020 uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele pod identifikátorem P20V00000008, (dále jen „veřejná zakázka“), na jejíž plnění uzavřel obviněný s dodavatelem – Intermont, Opatrný, s.r.o., IČO 49900854, se sídlem Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň, (dále jen „vybraný dodavatel“) – dne 29. 9. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), a v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 ze dne 12. 1. 2021 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

2.             Úřad si na základě obdrženého podnětu vyžádal dne 10. 2. 2021 přípisem č. j. ÚOHS-05159/2021/533/LMa od obviněného příslušnou dokumentaci související s jeho postupem při zadávání veřejné zakázky a vyjádření k tvrzením uvedeným v podnětu. Obviněný na základě žádosti o zaslání příslušné dokumentace doručil dne 22. 2. 2020 Úřadu výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci ze dne 21. 7. 2020 (bez příloh) a své vyjádření ze dne 19. 2. 2021, v němž odkázal na přiložené právní stanovisko ze dne 29. 1. 2021 obsahující zhodnocení dopadů posunutí termínu dokončení plnění.

3.             Úřad následně opakovaně vyzval obviněného přípisem ze dne 24. 2. 2021, č. j. ÚOHS-07049/2021/533/LMa k zaslání veškeré dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 216 odst. 1 zákona (včetně všech uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo), a to ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení této urgence. Dne 4. 3. 2021 obviněný doručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení. Přípisem ze dne 9. 3. 2021, č. j. ÚOHS-08556/2021/533/HKu požádal Úřad obviněného o dodatečné zaslání žádosti vybraného dodavatele ze dne 16. 12. 2020 o prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy. Obviněný předložil požadovaný dokument Úřadu dne 9. 3. 2021.

4.             Úřad na základě předložené dokumentace o zadávacím řízení a postupu obviněného považoval skutková zjištění za dostatečná a měl tak za prokázané, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona. V důsledku tohoto Úřad vydal dne 22. 3. 2021, č. j.  ÚOHS-10079/2021/500/AIv z moci úřední příkaz (dále jen „příkaz“), který byl obviněnému doručen dne 23. 3. 2021.

5.             Výrokem I příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední evidovaného pod sp. zn. ÚOHS-P0088/2021/VZ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy, která byla obviněnému doručena dne 10. 2. 2021, tedy nejpozději dne 22. 2. 2021, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, ale učinil tak až dne 4. 3. 2021. Výrokem II příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v rozporu s § 222 odst. 1 zákona umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2020 obviněným s vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky, když dne 12. 1. 2021 uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým ve smyslu § 222 odst. 3 písm. a) zákona provedl změnu smluvních podmínek spočívající v posunu konečného termínu dokončení plnění veřejné zakázky ze dne 31. 12. 2020 na den 30. 6. 2021, která by současně umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, přičemž tímto postupem mohl ovlivnit výběr dodavatele. Výrokem III příkazu Úřad obviněnému za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I a II příkazu uložil pokutu ve výši 250 000 Kč splatnou do jednoho měsíce od nabytí právní moci příkazu.

6.             Dnem 23. 3. 2021 bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 a § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno řízení o přestupku z moci úřední.

7.             Proti uvedenému příkazu podal obviněný dne 29. 3. 2021 odpor z téhož dne (dále jen „odpor“). Podle § 150 odst. 3 správního řádu se podáním odporu příkaz ruší a řízení pokračuje, přičemž lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu.

8.             Obviněný ve svém vyjádření ze dne 17. 4. 2021 uvádí, že přestupek konstatovaný výrokem I příkazu spáchal, načež uvedl, že svého postupu lituje. K pochybení spočívajícímu v nedodání kompletní dokumentace o zadávacím řízení obviněný uvedl, že výzvu k zaslání předmětné dokumentace špatně interpretoval. Obviněný se domníval, že má Úřadu zaslat toliko zadávací dokumentaci, nikoliv dokumentaci o zadávacím řízení. K pochybení přispělo dle obviněného taktéž ztížení podmínek komunikace a operativnosti úřadu města Úštěk způsobené omezením vyplývajícím z pandemie Covid – 19. K výroku II příkazu obviněný konstatoval, že se v daném případě nejednalo o podstatnou změnu závazku.

9.             Obviněný zaslal Úřadu dále vyjádření ze dne 14. 5. 2021, 1. 6. 2021 a 18. 6. 2021, v nichž rozvíjí tvrzení týkající se výroku II příkazu a doplňuje další důkazní prostředek (část stavebního deníku).

II.             Napadené rozhodnutí

10.         Dne 2. 8. 2021 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-25642/2021/500/ISo v řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0110/2021/VZ (dále jen „napadené rozhodnutí“).

11.         Úřad výrokem I napadeného rozhodnutí konstatoval, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že ve lhůtě dle § § 258 odst. 1 zákona, tj. 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Výrokem II napadeného rozhodnutí Úřad řízení o přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona v části týkající se uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým byl prodloužen konečný termín plnění o 6 měsíců, zastavil, neboť ve správním řízení nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce. Výrokem III napadeného rozhodnutí uložil Úřad obviněnému pokutu ve výši 10 000 Kč. Výrokem IV napadeného rozhodnutí uložil Úřad obviněnému povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

12.         Úřad k výroku I napadeného rozhodnutí uvedl, že v rámci šetření podnětu vyzval obviněného k doručení vyjádření k podnětu a dokumentace o zadávacím řízení, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Lhůta pro splnění povinnosti zadavateli uplynula dne 22. 2. 2021. Ve stanovené lhůtě zadavatel doručil Úřadu pouze své vyjádření, výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci. Zbývající dokumentaci o zadávacím řízení zadavatel doručil až dne 4. 3. 2021, v reakci na opakovanou výzvu Úřadu k jejímu předložení. Dle Úřadu je nepochybné, že obviněný se přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona dopustil.

13.         K výroku II napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že při posouzení zákonnosti uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akceptoval argumentaci zadavatele, že dodatek byl uzavřen v důsledku nepředvídatelných okolností (pozdějším zahájením prací, vyhlášeným nouzovým stavem, pandemií COVID-19 a skrytými vadami stavby zjištěnými až po zahájení rekonstrukce). S přihlédnutím k těmto okolnostem a předloženým důkazům ze strany zadavatele Úřad konstatoval, že prodloužení termínu plnění o 6 měsíců v tomto případě nepředstavovalo podstatnou změnu závazku. Z uvedeného důvodu Úřad v této části řízení zastavil.

III.           Rozklad obviněného

14.         Dne 23. 8. 2021 podal obviněný k předsedovi Úřadu rozklad ze dne 16. 8. 2021 proti výroku I, III, IV napadeného rozhodnutí, které mu bylo doručeno dne 8. 8. 2021. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

Námitky rozkladu

15.         Předně je vhodné uvést, že obviněný rozkladem rozporuje závěry učiněné v souvislosti s výrokem I napadeného rozhodnutí, avšak napadá i závislé výroky III a IV napadeného rozhodnutí.

16.         Obviněný namítá, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty přestupku spočívajícím v nesplnění povinnosti doručit dokumentaci o zadávacím řízení v zákonné lhůtě. V podaném rozkladu obviněný rozporuje zejména argument Úřadu, že nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v zákonné lhůtě podstatně ztížilo posouzení skutečností uvedených v podnětu. Dle obviněného nezaslání dokumentace Úřadem tvrzený dopad na řízení nemělo. Uvedené dovozuje z toho, že dokumentace o zadávacím řízení byla Úřadu v konečném důsledku doručena (což dle obviněného značí, že nejednal s úmyslem ztížit nebo znemožnit prošetření podnětu). I pozdější doručení dokumentace umožnilo v konečném důsledku přezkoumat skutečnosti namítané v podnětu. Po přezkoumání namítaných skutečností navíc Úřad dospěl k závěru, že zadavatel postupoval při uzavření dodatku č. 1 v souladu se zákonem.

17.         Opožděné doručení dokumentace obviněný odůvodňuje nesprávným pochopením výzvy k předložení dokumentace o zadávacím řízení, kterou si chybně vyložil jako výzvu k doručení zadávací dokumentace. Chybnou interpretaci výzvy zadavatel přikládá omezenému fungování městského úřadu v době pandemie Covid-19 a ztíženým podmínkám komunikace a operativnosti úřadu.

Závěr rozkladu

18.         Obviněný navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí ve výroku I, III, IV zrušil a dále (tj. ve výroku II) ponechal v platnosti.

IV.          Řízení o rozkladu

19.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87
a podle § 88 odst. 1 správního řádu, a proto předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

20.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 98 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOP“) přezkoumal napadené rozhodnutí v plném rozsahu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

21.         Úřad tím, že rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I, III, IV napadeného rozhodnutí, rozhodl správně a v souladu s právními předpisy. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil k potvrzení výroků I, III, IV napadeného rozhodnutí a k zamítnutí rozkladu obviněného. Výrok II napadeného rozhodnutí nabyl právní moci dne 24. 8. 2021, jelikož proti němu obviněný nepodal rozklad.

V.            K námitkám rozkladu

K naplnění skutkové podstaty přestupku dle výroku I napadeného rozhodnutí

22.         V projednávaném případě obviněný neodeslal ve lhůtě dle § 258 odst. 1 zákona Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení, v důsledku čehož byl shledám vinným z přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona. Obviněný však naplnění skutkové podstaty předmětného přestupku podaným rozkladem rozporuje. V řízení o rozkladu je proto nezbytné ve světle rozkladových námitek přezkoumat skutečnosti a závěry uvedené v napadeném rozhodnutí a dospět tak k závěru, zda byla naplněna skutková podstata tvrzeného přestupku.

23.         Přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1.

24.         K naplnění skutkové podstaty výše uvedeného přestupku tak může dojít, pokud zadavatel poruší povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona. Podle tohoto ustanovení zákona je zadavatel povinen do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu odeslat dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 252 odst. 4, které je povinen v téže lhůtě odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

25.         Komentářová literatura k § 258 odst. 1 zákona uvádí, že: „Zákonná úprava, obdobně jako v případě § 252 odst. 1 a 3, zde řeší povinnost zadavatele poskytnout ÚOHS na jeho žádost dokumentaci o zadávacím řízení (blíže viz § 216), avšak v tomto případě ve fázi mimo správní řízení ve věci. K takové situaci bude v praxi docházet zejména tehdy, pokud ÚOHS obdrží podnět k zahájení správního řízení z moci úřední podle § 42 SpŘ. (…) Tak jako v případě řízení zahájeném na návrh platí, že zadavatel je povinen doručit dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení žádosti ze strany ÚOHS. (…) Nesplnění shora uvedených povinností je správním deliktem podle § 268 odst. 1 písm. e).“[1]

26.         Následující skutkové okolnosti plynoucí ze správního spisu jsou nesporné. Obviněný byl přípisem ze dne 10. 2. 2021, č. j. ÚOHS-05159/2021/533/LMa vyzván k předložení dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 258 odst. 1 zákona, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení výzvy. Posledním dnem lhůty k zaslání předmětné dokumentace byl den 22. 2. 2021[2]. Obviněný poslední den lhůty doručil Úřadu pouze zadávací dokumentaci, výzvu k podání nabídek a vyjádření k podnětu, což je pouze nepatrná část dokumentů tvořících dokumentaci o zadávacím řízení. Zbývající dokumenty tvořící kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona Úřadu nedoručil. Následně byl proto Úřadem opětovně vyzván k doručení dokumentace o zadávacím řízení (vč. všech uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo), a to přípisem ze dne 24. 2. 2021, č. j. ÚOHS-07049/2021/533/LMa. Lhůta pro doručení dokumentace byla stanovena na 5 dní od obdržení předmětného přípisu. Dne 4. 3. 2021 obviněný doručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

27.         Dokumentací o zadávacím řízení se ve smyslu § 216 zákona rozumí „soubor dokumentů v listinné nebo elektronické formě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení je zákonem v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžadováno, včetně všech originálů nabídek.“[3] Dokumentace o zadávacím řízení by tak měla obsahovat takový souhrn dokumentů a informací, na základě kterého bude možná průběžná i následná kontrola postupu zadavatele a dodavatelů ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení. Zadavatel je ve smyslu § 216 odst. 1 zákona povinen dokumenty tvořící dokumentaci o zadávacím řízení uchovávat, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší.

28.         Přestože obviněný na základě druhé výzvy Úřadu ze dne 24. 2. 2021 doručil dokumentaci o zadávacím řízení, nelze to považovat za zhojení porušení stanovené, resp. zákonné povinnosti. Neodeslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 258 odst. 1 zákona je v tomto případě s ohledem na zjištěné skutečnosti nesporné. Obviněný svým postupem porušil povinnost stanovenou dle § 258 odst. 1 zákona, čímž naplnil formální stránku přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

29.         Aby byla naplněna i materiální stránka přestupku, je nezbytné, aby porušení zákonné povinnosti obviněného bylo společensky škodlivé, tedy mělo dopad do dozorové a kontrolní činnosti Úřadu. Právě na kontrole postupu zadavatelů během procesu zadávání veřejných zakázek je velmi významný veřejný zájem, neboť v rámci těchto procesů dochází k hospodaření s veřejnými prostředky. Z tohoto důvodu jsou v zákoně zakotveny povinnosti, vč. lhůt pro jejich splnění, plynoucí pro zadavatele, které mají napomáhat především zajištění efektivní a rychlé dozorové a kontrolní činnosti Úřadu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jednou z těchto povinností zadavatele je právě doručení dokumentace o zadávacím řízení Úřadu v rámci možného přezkumu postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky[4], tj. při zajišťování dozorové činnosti Úřadu. V případě, že tato povinnost není zadavatelem splněna, je kontrolní činnost Úřadu podstatně ztížena, v některých případech až znemožněna. Je tomu tak především proto, že dokumentace o zadávacím řízení je stěžejním souborem dokumentů, z jejichž obsahu Úřad v drtivé většině případů vychází při své dozorové činnosti. Důvodem pro zakotvení této povinnosti a následné sankce v případě jejího nesplnění, je tedy veřejný zájem na efektivním a hospodárném projednání věci. Úřad je totiž v rámci správního řízení povinen dokumentaci o zadávacím řízení přezkoumat, aby mohl ve věci podléhající přezkumu rozhodnout bez zbytečného odkladu. Nedodržení lhůty pro zaslání dokumentace tak prodlužuje délku samotného přezkumu. K této problematice lze pak také odkázat na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2021, č. j. 29 Af 5/2019-38, bod 28 odůvodnění[5].

30.         V nyní řešeném případě obviněný rozporuje, zda nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v zákonné lhůtě podstatně ztížilo posouzení skutečností uvedených v podnětu, tedy zda byla naplněna materiální stránka přestupku. Ačkoliv je odůvodnění potřeby doložení veškeré dokumentace o zadávacím řízení v napadeném rozhodnutí poměrně obecné a stručné, jak je patrné z bodu 47 odůvodnění napadeného rozhodnutí, je ze skutkového stavu zřejmé, že nepředložení kompletní dokumentace v tomto případě podstatně ztížilo posouzení podnětu. V podnětu byla namítána podstatná změna závazku ze smlouvy o dílo nastalá v důsledku uzavření dodatku č. 1, na základě kterého se posunul časový harmonogram plnění, resp. závazný termín dokončení plnění. Termín ukončení byl původně ve smlouvě o dílo stanoven k datu 31. 12. 2020. Dodatkem č. 1 byl posunut k datu 30. 6. 2021, a to na základě žádosti vybraného dodavatele ze dne 16. 12. 2020. Nezaslání dokumentace o zadávacím řízení tak nepochybně ztížilo následný přezkum Úřadu, jelikož tento k posouzení důvodnosti podnětu potřeboval zejména písemné dodatky ke smlouvě o dílo, a také žádost o prodloužení termínu splnění zakázky aj. Pouze na základě zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídek a vyjádření obviněného ze dne 19. 2. 2021 nebylo možné učinit závěr o důvodnosti tvrzení uvedených v podnětu. Přestože obviněný dokumentaci nakonec na základě druhé výzvy Úřadu doručil, učinil tak o dalších 5 dní po nově stanovené lhůtě. Je tedy zjevné, že ani na základě druhé výzvy nebyla dokumentace doručena včas. Byla-li tedy doručena kompletní dokumentace o zadávacím řízení dne 4. 3. 2021, ačkoliv měla být doručena dne 22. 2. 2021, délka správního řízení byla uměle prodloužena, jelikož Úřad musel vyčkat na doručení kompletní dokumentace, aby mohl provést následnou kontrolu postupu zadavatele. Podpůrně lze také uvést, že na vyřízení podnětu má Úřad 60 dní, kdy v této lhůtě musí učinit skutková zjištění, posoudit okolnosti daného případu a rozhodnout o tom, zda zahájí správní řízení či nikoliv (případně musí ve lhůtě 30 dnů oznámit stěžovateli, požádal-li o to, zda správní řízení zahájí). Nezaslání dokumentace i z tohoto důvodu neúměrně ztížilo dozorovou činnost Úřadu. Materiální stránka přestupku tak byla v tomto případě naplněna.

31.         Tvrdí-li tedy obviněný, že nezaslání dokumentace nemělo tvrzený dopad na řízení, nelze s tímto souhlasit. Doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení bylo učiněno opožděně, a proto byl obviněný shledán vinným z přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona. Skutečnost, že obviněný nejednal s úmyslem ztížit nebo znemožnit prošetření podnětu, je v tomto případě pro naplnění skutkové podstaty přestupku irelevantní, jelikož odpovědnost za přestupky dle zákona je objektivní, tedy bez ohledu na zavinění. Tvrdí-li obviněný, že i v důsledku pozdějšího doručení dokumentace bylo Úřadu umožněno skutečnosti namítané v podnětu přezkoumat, je možné s tímto souhlasit, avšak to nemění nic na tom, že zákonná povinnost byla porušena a přezkumná činnost Úřadu byla postupem obviněného ztížena (byť dočasně). Námitce obviněného nelze přisvědčit.

32.         Stěžejním argumentem obviněného je skutečnost, že Úřad po přezkoumání namítaných skutečností dospěl k závěru, že obviněný postupoval při uzavření dodatku č. 1 v souladu se zákonem, a proto nemohla být kontrolní činnost Úřadu ztížena. K této námitce obviněného je nutno zopakovat, že činnost Úřadu byla podstatně ztížena nepředložením dokumentace o zadávacím řízení a až následně po dodatečném předložení předmětné dokumentace mohl Úřad přezkoumat předložené dokumenty a dospět k závěru, že k porušení zákona při uzavření dodatku č. 1 nedošlo. Bez doručené dokumentace o zadávacím řízení by Úřad k tomuto závěru nemohl dojít. Naplnění materiální stránky nyní řešeného přestupku nelze posuzovat na základě konstatování o spáchání či nespáchání jiného přestupku. Jestliže by zákonodárce nezamýšlel pozdní doručení dokumentace trestat, postrádala by lhůta vymezená v § 258 odst. 1 zákona smysl. Zákonodárce však v zákoně stanovil, že nedoručení dokumentace ve lhůtě dle předmětného ustanovení zákona je přestupkem dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, za který se ukládá pokuta dle §268 odst. 2 písm. c) zákona. Otázka včasného předložení dokumentace tedy předcházela věcnému posouzení případu a úvaha obviněného je proto lichá.

33.         Odůvodňuje-li obviněný opožděné doručení dokumentace nesprávným pochopením výzvy k předložení dokumentace o zadávacím řízení, kterou si chybně vyložil jako výzvu k doručení zadávací dokumentace, nelze tomuto tvrzení přikládat žádnou relevanci. V předmětné výzvě bylo zřetelně uvedeno, že má obviněný předložit dokumentaci o zadávacím řízení, nikoliv pouze zadávací dokumentaci. V dané žádosti navíc bylo odkázáno na příslušné zákonné ustanovení § 258 odst. 1 zákona, ze kterého plyne požadavek na předložení dokumentace o zadávacím řízení. Nebyl-li si obviněný jist ani po přečtení zákonného ustanovení, mohl se podívat do odborné literatury, co vše spadá pod pojem dokumentace o zadávacím řízení. Obviněný navíc mohl tušit, co bude předmětem přezkumu a jaké dokumenty má předložit, jelikož z obsahu podnětu, který mu byl zaslán spolu s první výzvou k předložení dokumentace, bylo zřejmé, že Úřad bude primárně přezkoumávat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a s tím související dokumenty.

34.         Obviněný dále chybnou interpretaci výzvy přikládá taktéž omezenému fungování městského úřadu v době pandemie Covid-19, ztíženým podmínkám komunikace a operativnosti úřadu. K těmto důvodům lze přihlédnout při stanovení výše pokuty, a to jako k polehčujícím okolnostem. Uvedené však nemá vliv na otázku viny. Jak je patrné z bodu 91 odůvodnění napadeného rozhodnutí, Úřad tyto skutečnosti při stanovení výše pokuty zohlednil a stanovil pokutu na spodní hranici zákonné sazby.

35.         Z výše uvedeného je patrné, že obviněný nedostál své povinnosti doručit Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 258 odst. 1 zákona. Lze proto učinit závěr, že obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, vč. materiální stránky tvrzeného přestupku. Úřad tak postupoval zcela v souladu se zákonem, když shledal obviněného vinným z předmětného přestupku. Námitky obviněného jsou proto nedůvodné.

K výrokům III a IV napadeného rozhodnutí

36.         Obviněný v rozkladu k výrokům III a IV napadeného rozhodnutí neuvádí žádné konkrétní námitky. Jelikož se jedná o závislé výroky na výroku I napadeného rozhodnutí, je logické, že jsou obviněným taktéž rozporovány.

37.         K výroku III napadeného rozhodnutí je možno shrnout, že Úřad uložil pokutu za spáchaný přestupek vzhledem k okolnostem daného případu, povaze a závažnosti spáchaného přestupku, polehčujícím okolnostem a majetkových poměrů obviněného, jak plyne z bodů 80 – 98 odůvodnění napadeného rozhodnutí. To vše při zachování funkcí odpovědnosti, a to funkce preventivní a represivní. Jako polehčující okolnost Úřad správně zohlednil to, že obviněný dokumentaci o zadávacím řízení nakonec zaslal, rovněž přihlédl k tvrzením uvedeným ve vyjádření obviněného, tedy že opožděné předání bylo způsobeno ztíženými podmínkami komunikace a operativnosti obviněného způsobené omezeními souvisejícími s pandemií Covid-19. Úřad taktéž zohlednil při stanovení výše pokuty projevenou lítost obviněného. Výše uložené pokuty je také na samotné spodní hranici zákonné sazby[6]. Pokuta za spáchaný přestupek proto byla uložena v adekvátní výši odpovídající okolnostem daného případu.

38.         K výroku IV napadeného rozhodnutí lze konstatovat, že uložení povinnosti k úhradě nákladů řízení plyne ze zákona[7]. Výše nákladů řízení je stanovena paušální částkou, a tedy 1000 Kč[8]. Úřad tak postupoval v souladu se zákonem, když povinnost k úhradě nákladů řízení uložil.

 

 

K zákonnosti napadeného rozhodnutí

39.         Závěrem konstatuji, že jsem napadené rozhodnutí přezkoumal z hlediska zákonnosti, načež shrnuji, že jsem dospěl k závěru, že Úřad rozhodl v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy.

40.         K zákonnosti napadeného rozhodnutí poukazuji, že Úřad zjistil skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Úřad také řádně označil všechny podklady, z nichž při vydání napadeného rozhodnutí vycházel, načež uvedl skutková zjištění, které z těchto podkladů učinil a na jejichž základě dospěl ke svým závěrům. Úřad uvedl všechny právní normy, které v dané věci aplikoval, řádně odůvodnil jejich použití a výsledné napadené rozhodnutí mám za logické, srozumitelné a plně přezkoumatelné. Současně konstatuji, že jsem nezjistil procesní vadu, která by mohla mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí.

Shrnutí

41.         Závěrem lze konstatovat, že obviněný naplnil znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že ve lhůtě dle § 258 odst. 1 zákona, tj. 10 dní od doručení výzvy Úřadu, neodeslal Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Výše uložené pokuty je zcela adekvátní. Úřad taktéž uložil povinnost k náhradě nákladů řízení v souladu se zákonem.

VI.          Závěr

42.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu výroků I, III, IV napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu. Vzhledem k výše uvedenému jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona nelze dále odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Obdrží

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA, advokát, Mírové náměstí 157/30, 412 01 Litoměřice

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] viz DVOŘÁK, D., MACHUREK, T., NOVOTNÝ, P., ŠEBESTA, M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1218.

[2] Poslední den lhůty připadl na 20. 2. 2021, avšak jednalo se o sobotu.

[3] viz DVOŘÁK, D., MACHUREK, T., NOVOTNÝ, P., ŠEBESTA, M. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1055.

[4] Viz § 258 odst. 1 zákona, příp. také § 252 odst. 1 zákona.

[5] Přestože se daný rozsudek zabývá nesplněním povinnosti dle § 252 odst. 1 zákona, je možné jej analogicky použít i pro porušení povinnosti § 258 odst. 1 zákona.

[6] Dle § 268 odst. 2 písm. c) zákona je možné uložit za daný přestupek pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

[7] Viz § 95 odst. 1 ZOP.

[8] Viz § 79 odst. 5 zákona a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz