číslo jednací: 26541/2021/500/AIv
spisová značka: S0235/2021/VZ

Instance I.
Věc Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů
Účastníci
  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  2. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 8. 10. 2021
Související rozhodnutí 26541/2021/500/AIv
33127/2021/161/TMi
Dokumenty file icon dokument ke stažení 468 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0235/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-26541/2021/500/AIv

 

Brno 05.08.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 6. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9,
  • navrhovatel – ŠKODA ELECTRIC a.s., IČO 47718579, se sídlem Průmyslová 610/2a,

301 00 Plzeň,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-012476, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 5. 2021, dne 13. 5. 2021, dne 17. 5. 2021,
dne 28. 5. 2021, dne 21. 6. 2021 a dne 1. 7. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie
dne 16. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 074-189824, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 5. 2021
pod ev. č. 2021/S 089-231471, dne 14. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 093-245203, dne 19. 5. 2021
pod ev. č. 2021/S 096-251872, dne 28. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 102-269510 a dne 2. 7. 2021
pod ev. č. 2021/S 126-335039,

 

 

 

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – ŠKODA ELECTRIC a.s., IČO 47718579, se sídlem Průmyslová 610/2a,
301 00 Plzeň – ze dne 17. 6. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217,
190 00 Praha 9 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-012476, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 5. 2021, dne 13. 5. 2021, dne 17. 5. 2021, dne 28. 5. 2021, dne 21. 6. 2021 a dne 1. 7. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 074-189824, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-231471, dne 14. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 093-245203, dne 19. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 096-251872, dne 28. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 102-269510 a dne 2. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 126-335039, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.


Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájil dne 13. 4. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-012476, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 5. 2021, dne 13. 5. 2021, dne 17. 5. 2021, dne 28. 5. 2021, dne
21. 6. 2021 a dne 1. 7. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 074-189824, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 089-231471, dne 14. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 093-245203, dne 19. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 096-251872, dne 28. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 102-269510 a dne 2. 7. 2021 pod ev. č. 2021/S 126-335039 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V bodě 2.1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“)
je uvedeno, že »[p]ředmětem veřejné zakázky je dodávka 15 kusů kloubových bateriových trolejbusů typu (Kb) pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID – Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele (dále jen „trolejbus“). Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících přílohách vzoru kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „vzor kupní smlouvy“ nebo také jen „kupní smlouva“). (…).«.

3.             Z bodu 3.3 „Předpokládaná hodnota sektorové zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 300 000 000,- Kč bez DPH.

4.             Z bodu IV.2.2) Oznámení o zahájení zadávacího řízení vyplývá, že zadavatel stanovil konec lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku na 18. 5. 2021 v 10:00 hod. Z následujících oznámení změn uveřejněných prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) a Úředního věstníku Evropské unie (dále jen „TED“) vyplývá, že zadavatel posunul konec termínu pro podání nabídek na den 14. 7. 2021 na 10:00 hod.

5.             Dne 26. 5. 2021 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele z téhož dne, jimiž navrhovatel brojí proti zadávacím podmínkám (dále jen „námitky“).

6.             Zadavatel námitky rozhodnutím ze dne 8. 6. 2021 doručeným navrhovateli téhož dne
(dále jen „rozhodnutí o námitkách“) odmítl.

7.             Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím zadavatele o námitkách neztotožnil, podal dne 17. 6. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

8.             Návrh směřuje proti postupu zadavatele, kterým odmítl podané námitky, přičemž takto učinil dle názoru navrhovatele bez řádného odůvodnění, resp. aniž by učinil vhodné opatření k nápravě, a dále proti stanovení zadávacích podmínek v rozporu se zákonem.

9.             Navrhovatel předně odkazuje na ustanovení § 245 odst. 1 zákona, přičemž zdůrazňuje, že součástí rozhodnutí o námitkách musí být rovněž odůvodnění, v němž se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Dle navrhovatele přitom zadavatel tuto povinnost porušil, jelikož se k některým bodům námitek vůbec nevyjádřil, resp. vyjádřil se nedostatečným či nesrozumitelným způsobem. Navrhovatel má za to, že v námitkách uvedl řadu relevantních skutečností vztahujících se k veřejné zakázce, které byly zadavatelem údajně vypořádány v podstatě jen strohým konstatováním subjektivního dojmu zadavatele, aniž by toto odmítnutí bylo odůvodněno v adekvátním podrobném rozsahu. Navrhovatel v tomto směru konkrétně poukazuje na vyjádření zadavatele k odst. 1.3, 1.4 a 2.2 námitek, ke kterým zadavatel toliko uvedl, že je považuje za „spekulativní“. Podobně pak dle navrhovatele zadavatel odmítá tvrzení uvedené v odst. 1.5 námitek s tím, že je považuje za „tvrzení jednoho z potenciálních vzájemně si konkurujících dodavatelů“. Navrhovatel shrnuje, že zadavatel v souvislosti s citovanými odstavci námitek toliko odkazuje na odstavce 1.1 a 1.2 svého rozhodnutí o námitkách, aniž by přímo zohlednil nové argumenty uvedené navrhovatelem. Dle navrhovatele přitom v uvedených případech nejde o totožné argumenty s těmi uvedenými v odst. 1.1 a 1.2 námitek, přičemž zadavatel tak měl povinnost se k nim jednotlivě a samostatně vyjádřit, resp. vyjádřit srozumitelné stanovisko, což dle názoru navrhovatele neučinil. Navrhovatel dále uvádí, že v námitkách rovněž uvedl řadu relevantních skutečností, k nimž zadavatel nezaujal vůbec žádné stanovisko, přičemž příkladem poukazuje na poznámku č. 6 pod čarou uvedenou v námitkách, prostřednictvím které navrhovatel uvedl, že považuje výraz „a současně“ použitý v čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace za zavádějící. Dále navrhovatel považuje za nedostatečné rovněž vyjádření zadavatele k odst. 1.6 námitek, kde zadavatel pouze cituje komentářovou literaturu, aniž by přiblížil, jaké konkrétní závěry z příslušné literatury v souvislostech s argumenty navrhovatele učinil. Zadavatel se údajně rovněž dostatečně nevyjádřil k argumentu, že jeho postupem může dojít k diskriminaci zkušených dodavatelů ze strany těch méně zkušených, kteří nemohou být objektivně způsobilí nabídnout zadavateli kvalitní plnění. Dle názoru navrhovatele rozhodnutí o námitkách dále postrádá jakékoliv relevantní odůvodnění argumentu, dle nějž se předmět plnění veřejné zakázky zásadně odchyluje od požadavků technické kvalifikace, kdy se zadavatel rovněž spokojil jen se strohým konstatováním zákonných formulací, citací komentářové literatury a rozhodovací praxe, aniž by se k argumentu zadavatele vyjádřil konkrétně.

10.         Navrhovatel dále zastává názor, že se zadavatel při stanovení zadávacích podmínek dopustil porušení § 79 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když stanovil požadavky na technickou kvalifikaci dodavatelů v naprosto nedostatečném rozsahu, jenž zjevně neodpovídá předmětu veřejné zakázky, a dále § 36 odst. 3 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když stanovil zadávací podmínky nejednoznačným způsobem připouštějícím více variant. Navrhovatel shrnuje, že předmět veřejné zakázky představuje dodávku 15 kusů kloubových bateriových trolejbusů pro městské linky podle vymezené specifikace a poskytnutí souvisejícího plnění. Dle názoru navrhovatele přitom zadavatel nastavením požadavků na technickou kvalifikaci připouští, aby došlo ke kontraktaci s dodavatelem, jenž dosud nedodal jediný kompletní trolejbus, natož pak takový, který by fakticky odpovídal předmětu veřejné zakázky, tzn. dodávce kloubového bateriového trolejbusu. Dle navrhovatele přitom možnost prokázání technické kvalifikace prostřednictvím dodání určitého podílu na výrobě jiných typů nepochybně neprokazuje schopnost dodavatele realizovat zakázku na dodání „celého“ trolejbusu. Navrhovatel s ohledem na výše uvedené předvídá, že v důsledku výběru nedostatečně erudovaného dodavatele se tento bude fakticky učit vyrábět kloubové bateriové trolejbusy „za pochodu“, následkem čehož může docházet k rozličným komplikacím při realizaci veřejné zakázky, jejichž dopady mohou negativně ovlivnit činnost zadavatele. Navrhovatel zdůrazňuje, že k zadavatelem provedené simplifikaci kvalifikačních předpokladů neshledává relevantní důvod, neboť vozidla, která mají být v rámci veřejné zakázky dodávána, lze v posledních letech považovat za standardně dodávané řešení v rámci zakázek napříč Evropskou unií, přičemž podle navrhovatele prokazatelně existují další evropští výrobci trolejbusů, kteří mají zkušenosti s dodávkou bateriových kloubových trolejbusů. Dle navrhovatelova odborného pohledu je přitom v technickém řešení dvanáctimetrových a osmnáctimetrových trolejbusů s baterií významný rozdíl, a proto případná realizace dodávky jiných typů trolejbusů nemá skutečnou vypovídající hodnotu o způsobilosti dodavatele k plnění předmětu zadávané veřejné zakázky. Navrhovatel neshledává objektivní důvod pro zadavatelem zvolený způsob nastavení technických kvalifikačních předpokladů, jenž se tak výrazným způsobem odchyluje od požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky a který dle jeho soudu neodpovídá předmětu veřejné zakázky, přičemž navíc zadavatele vystavuje riziku nekvalitního plnění v požadovaném čase či nejméně vysokému riziku prodlení s plněním. Navrhovatel k uvedenému doplňuje, že nedostatečná úroveň nastavených kvalifikačních předpokladů je zvlášť patrná ve srovnání s veřejnou zakázkou zadavatele „Dodávka 20 ks trolejbusů typu KB+“ zadávanou závěrem minulého roku, v jejímž rámci zadavatel požadoval zkušenost se dvěma dodávkami obdobného charakteru, za které byla dle předmětné zadávací dokumentace považována dodávka alespoň pěti kusů bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů schválených pro provoz v Evropské unii. Zadavatel tak v tomto případě dle tvrzení navrhovatele po dodavateli vyžadoval faktickou zkušenost s dodávkou deseti kloubových bateriových nízkopodlažních trolejbusů, přičemž nepostačoval toliko určitý podíl na těchto dodávkách.

11.         Navrhovatel shrnuje, že ačkoli nynější nastavení zadávacích podmínek teoreticky rozšiřuje okruh potenciálních dodavatelů, podstupuje dle jeho názoru zadavatel v důsledku shora uvedeného nepřiměřená rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky nedostatečně zkušeným a erudovaným dodavatelem. Nastavená kritéria technické kvalifikace nadto dle navrhovatele nesplňují svůj základní účel, tedy zajištění toho, aby se o přidělení veřejné zakázky ucházeli jen dodavatelé, kteří jsou schopni zakázku řádně plnit. Navrhovatel zdůrazňuje, že ačkoliv podle § 73 odst. 3 zákona není povinností zadavatele prokazování technické kvalifikace požadovat, rozhodne-li se zadavatel její prokázání požadovat, je podle názoru navrhovatele následně povinen stanovit minimální úroveň jejího splnění přiměřeně vzhledem ke složitosti a předmětu plnění veřejné zakázky. Dle názoru navrhovatel je přitom podmínku přiměřenosti nutné vykládat nejen tak, že kvalifikační kritéria nesmí být nepřiměřeně přísná, ale rovněž tak, že kvalifikační kritéria nesmí být naopak ani nepřiměřeně mírná. Dle navrhovatele je cílem správné aplikace zásady přiměřenosti ze strany zadavatelů omezení dodavatelů, mezi nimiž má proběhnout soutěž o nejvhodnější nabídku, pouze na ty, u nichž je v budoucnu dán předpoklad kvalitního plnění předmětu veřejné zakázky. Nepřiměřeným nastavením kvalifikačních požadavků přitom může být dle navrhovatele umožněna účast konkrétním uchazečům, kteří by se při správném a přiměřeném stanovení technických kvalifikačních předpokladů ze strany zadavatele veřejné zakázky účastnit nemohli. Ačkoliv by tak zadávací řízení mělo být otevřeno co nejširšímu možnému okruhu uchazečů, měla by dle navrhovatele vždy být současně dodržena zásada, že předmět veřejné zakázky má být plněn jen tzv. „kvalifikovanými dodavateli“, tj. dodavateli, kteří disponují dostatečnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky.

12.         Navrhovatel dále shledává nastavení kvalifikačních předpokladů jako ne zcela pregnantní, neboť dle jeho názoru v zadávacích podmínkách absentuje definice slovního spojení „významný podíl na výrobě“ použitého v čl. 4.3. písm. b) zadávací dokumentace ve vztahu k dodávce karoserie vozidla či elektrické výzbroje pro finální montáž. Dle navrhovatele je přitom diskutabilní, jaký podíl např. na elektronické výzbroji musí dodavatel mít,
aby byl kvalifikován, resp. tvrdí, že z uvedeného slovního spojení nelze dovodit, jaká je konkrétní výše požadovaného podílu. Ačkoliv je skutečně k tomuto kvalifikačnímu kritériu v zadávací dokumentaci uvedeno slovní spojení „pro finální montáž“, neznamená to dle názoru navrhovatele, že k finální montáži nemůže sloužit i část dodávky, která se neskládá z kompletní dodávky celé karoserie vozidla či kompletní dodávky veškeré elektrické výzbroje. Navrhovatel je toho názoru, že zadavatel v tomto případě nedostál zákonné povinnosti dle § 36 odst. 1 zákona nastavit své požadavky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, resp. stanovit své požadavky jednoznačně tak, aby nedávaly žádný prostor pro pochybnosti či jejich rozdílný výklad.

13.         Navrhovatel dále považuje za zavádějící pojem „a současně“ použitý rovněž v čl. 4.3. písm. b) zadávací dokumentace, který dle něj může být interpretován způsobem, že požadavek následující za tímto se uplatní nejen v rámci alternativní varianty, ale rovněž pokud zadavatel prokazuje splnění technické kvalifikace realizací dodávky minimálně pěti kusů nových bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů. S ohledem na to, že zadavatel připouští rovněž kombinaci těchto významných zakázek, tedy částečně doložením realizované dodávky kompletních nízkopodlažních kloubových bateriových trolejbusů a ve zbytku dodávkou významného podílu, není pak dle navrhovatele vůbec patrné, zda musí být vždy současně splněn také požadavek na dodávku významného podílu na výrobě minimálně 5 ks nových standardních (12 m) nízkopodlažních bateriových trolejbusů. Dle navrhovatele tedy zadávací podmínky připouští více možností interpretace, v důsledku čehož může dojít v krajním případě až k neporovnatelnosti podaných nabídek jednotlivých dodavatelů.

14.         Navrhovatel dále uvádí, že vysvětlením zadávací dokumentace ze strany zadavatele došlo na žádost některých dodavatelů vedle výše popisovaných úprav technických kvalifikačních předpokladů rovněž ke změně doby plnění veřejné zakázky, a to tak, že vybraný dodavatel je povinen dodat všech patnáct vozidel do čtrnácti měsíců od účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku namísto původně stanovených deseti měsíců pro první vozidlo a dvanácti měsíců ve vztahu k ostatním. Navrhovatel dodává, že v rámci daného vysvětlení zadávací dokumentace byl dále předmět veřejné zakázky rozšířen o bezúplatnou výpůjčku jednoho vozidla na šedesát dní pro zkušební účely v období mezi desátým a čtrnáctým měsícem od účinnosti smlouvy. Navrhovatel podotýká, že původní délka dodací lhůty byla pro celý proces homologace, včetně povinnosti zkušebních jízd, naprosto dostačující. Jako skutečný důvod předkládaných žádostí o prodloužení původních termínů pro dodání vozidel navrhovatel spatřuje skutečnost, že daní dodavatelé nemají dosud zkušenost s výrobou požadovaného typu bateriového kloubového trolejbusu a potřebují proto prostor na jejich technický vývoj.

15.         Navrhovatel mimo výše uvedeného poukazuje též na skutečnost, že krom základních zásad zadávání veřejných zakázek je zadavatel vázán rovněž tzv. „principy 3E“, tj. zásadou hospodárného, účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků, jež vyplývají ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Dle názoru zadavatele přitom aktuálním nastavením zadávacích podmínek zadavatel připouští účast objektivně nedostatečně kvalifikovaných dodavatelů, přičemž s ohledem na výše nastíněná potenciální rizika má navrhovatel za to, že uvedené není zcela v souladu se zásadou efektivního a hospodárného vynakládání finančních prostředků.

16.         Navrhovatel uvádí, že v důsledku výše uvedeného mu hrozí újma na jeho právech, kterou spatřuje v tom, že zadavatel nezákonným způsobem rozšířil okruh potenciálních dodavatelů v zadávacím řízení na úkor navrhovatele a dalších dodavatelů, kteří mají zkušenosti s plněním shodného nebo obdobného předmětu jako je předmět plnění veřejné zakázky. Navrhovatel tak spatřuje hrozící vážnou újmu v podobě snížení příležitosti uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky, s čímž souvisí i újma v podobě snížení obratu a zisku navrhovatele.    

17.         Navrhovatel s ohledem na výše uvedená tvrzení navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18.         Dne 17. 6. 2021, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení
s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené
pod sp. zn. ÚOHS-S0235/2021/VZ.

19.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

20.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-20670/2021/532/VZi ze dne 21. 6. 2021.

Vyjádření zadavatele k návrhu

21.         Dne 25. 6. 2021 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne. Zadavatel v něm předně uvádí, že při vyřizování námitek dodržel povinnosti stanovené v § 245 zákona, tedy že se v odůvodnění rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách. Zadavatel následně konkrétně uvádí, že k argumentům navrhovatele uvedeným v odst. 1.3 námitek odkázal na své vyjádření uvedené v odst. 1.1 a 1.2 téhož rozhodnutí o námitkách, kde uvedl své důvody, které jej vedly k nastavení parametru technické kvalifikace v navrhovatelem namítaném rozsahu, a kde rovněž popsal, že za účelem omezení rizik spojených s realizací veřejné zakázky má ve smluvních podmínkách upraveny záruky, sankce a možnost odstoupení od smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel dále shrnuje, že v odst. 1.3 a 1.4 rozhodnutí o námitkách uvedl, že z jeho pohledu požadavky na kvalifikaci odpovídají předmětu plnění, zkušenostem a znalostem zadavatele ve vztahu k předmětu plnění a snaze zajistit co nejširší soutěž. K tomuto zadavatel dodává, že v odst. 1.5 rozhodnutí o námitkách pak následně potvrdil, že technickou kvalifikaci považuje za dostatečnou, resp. umožňující férovou soutěž, a rovněž za rozsahově přiměřenou.

22.         Zadavatel se dále vyjadřuje k údajně nedostatečně vypořádaným argumentům uvedeným v námitkách navrhovatele. Zadavatel uvádí, že argument uvedený v odst. 1.3 námitek, dle kterého »možnost prokázání technické kvalifikace prostřednictvím dodání určitého podílu na výrobě jiných typů nepochybně neprokazuje schopnost dodavatele realizovat zakázku na dodání „celého“ trolejbusu dle požadavků zadavatele v tomto zadávacím řízení«, považuje za spekulaci z důvodu, že navrhovatel v námitkách nepředložil zevrubnější analýzu možností a schopností relevantních dodavatelů, o kterou tuto svoji „jistotu“ opírá, přičemž dle názoru zadavatele ani nic takového předložit nemohl, protože navrhovatel nemůže znát výrobní možnosti, popř. know-how jednotlivých dodavatelů způsobilých dodat předmět plnění. Zadavatel se dále obdobným způsobem vyjádřil rovněž k argumentům navrhovatele uvedených v odst. 1.4 a 1.5 námitek.

23.         Ve vztahu k poznámce č. 6 pod čarou uvedené v námitkách zadavatel uvádí, že se v rozhodnutí o námitkách k otázce kvalifikace jako celku vyjádřil hned několikrát, a to v odst. 1.1 a 1.5 rozhodnutí o námitkách, přičemž takto uvedl, že si za svým nastavením zadávacích podmínek stojí. K tomu zadavatel dodává, že dle jeho názoru je zapotřebí rozhodnutí o námitkách vnímat komplexně, resp. že zákon nijak nezakazuje v rámci rozhodnutí o námitkách odkazovat na vyjádření obsažená v jiných částech téhož rozhodnutí. Nad rámec uvedeného dále zadavatel dodává, že dne 3. 6. 2021 uveřejnil na svém profilu zadavatele dokument „VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4“, v němž uvedl, že nelze připustit jiný výklad, než že se slovní spojení „a současně“ použité v článku 4.3 zadávací dokumentace uplatní pouze v rámci alternativy [tedy ve druhé větě čl. 4.3. písm. b) zadávací dokumentace ve znění „VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1“ ze dne 3. 5. 2021; pozn. Úřadu].

24.         Ohledně odst. 1.6 námitek zadavatel uvádí, že sám navrhovatel v námitkách vnímá odlišnost šetřené veřejné zakázky a veřejné zakázky „Dodávka 20 ks trolejbusů typu KB+“. Zadavatel k tomu dodává, že při vypořádání této námitky považoval za důležité zmínit prostřednictvím odkazů na relevantní odbornou literaturu, jaké požadavky na kvalifikaci musí, resp. nemusí zadavatelé dle zákona považovat, aby tím doložil, že nastavení kvalifikace je věcí zadavatele.

25.         K tvrzení navrhovatele, že se zadavatel nedostatečně vyjádřil k tomu, že jeho postupem může dojít k diskriminaci zkušených dodavatelů ze strany těch méně zkušených, pak zadavatel uvádí, že rovněž toto tvrzení vypořádal uvedením závěru, že při nastavení zadávacích podmínek postupoval v souladu se svými provozními potřebami a rovněž v souladu se zákonem, relevantní soudní judikaturou a rozhodovací praxí Úřadu. S ohledem na to má zadavatel rovněž za to, že se předmět plnění veřejné zakázky zásadně neodchyluje od požadavků technické kvalifikace. Zadavatel souhrnně uvádí, že se s podanými námitkami vypořádal v souladu s ustanovením § 245 zákona. 

26.         Ve vztahu k údajnému stanovení zadávacích podmínek v rozporu se zákonem zadavatel konstatuje, že navrhovatel v návrhu argumentačně nepřináší nové skutečnosti, pročež zadavatel trvá na svém vyjádření uvedeném v rozhodnutí o námitkách. Zadavatel přitom shrnuje, že se snažil nastavit zadávací podmínky jako co nejvíce otevřené a transparentní, kdy cílem zadavatele bylo, aby měl možnost vybírat z co nejvíce obdržených relevantních nabídek. Zadavatel přitom uvedl, že k úpravě zadávacích podmínek prostřednictvím dokumentu „VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1“
ze dne 3. 5. 2021 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 1“) přistoupil po zvážení svých znalostí trhu s kloubovými bateriovými trolejbusy, svých zkušeností s testováním trolejbusů a svých potřeb vyjádřených ve vymezení předmětu plnění dotčeného zadávacího řízení.

27.         K tvrzení navrhovatele ohledně údajně nejasného pojmu „významný podíl na výrobě“ uvedeného v čl. 4.3. písm. b) zadávací dokumentace zadavatel poukazuje na to, že tento pojem je v totožném článku zadávací dokumentace definován jako „dodávka karoserie vozidla nebo elektrické výzbroje pro finální montáž”. Dle zadavatele přitom je pak z uvedené definice patrné, že se jí myslí dodávka karoserie vozidla nebo elektrické výzbroje pro finální montáž, ne tedy jen část takové dodávky, neboť takový případ by dle zadavatele nebylo možno považovat za stav pro finální montáž.

28.         Dále ve vztahu k údajně zavádějícímu pojmu „a současně“ použitého rovněž v čl. 4.3. písm. b) zadávací dokumentace zadavatel opětovně odkázal na své rozhodnutí o námitkách, v rámci kterého vyložil, že v daném případě nelze připustit jiný výklad než ten, že se sporný pojem „a současně“ uplatní pouze v rámci alternativy (tedy ve druhé větě čl. 4.3. písm. b) zadávací dokumentace ve znění „Vysvětlení ZD č. 1“; pozn. Úřadu).

29.         Zadavatel vzhledem k výše uvedenému, resp. k odůvodnění jeho rozhodnutí o námitkách uvádí, že nesouhlasí s tvrzeními navrhovatele, neboť při nastavení zadávacích podmínek postupoval v souladu se svými provozními potřebami a rovněž v souladu se zákonem, relevantní soudní judikaturou a rozhodovací praxi Úřadu. Zadavatel má rovněž za to, že při svém postupu dodržel zásady 3E. K tvrzení navrhovatele, že odmítl jeho námitky, aniž by učinil vhodná opatření k nápravě, zadavatel dále uvedl, že vzhledem ke svým argumentům obsaženým v rozhodnutí o námitkách a rovněž v jeho vyjádření k návrhu neshledal důvod pro učinění opatření k nápravě. Zadavatel má za to, že podaný návrh navrhovatele není důvodný, neboť svým postupem neporušil žádné konkrétní zákonné ustanovení ani základní zásady dle ustanovení § 6 zákona. Proto navrhuje, aby Úřad podaný návrh zamítl.      

Další průběh správního řízení

30.         Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-21789/2021/532/VZi ze dne 29. 6. 2021 určil lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

31.         Usnesením č. j. ÚOHS-23955/2021/524/VZi ze dne 15. 7. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

32.         Dne 20. 7. 2021 obdržel Úřad žádost navrhovatele o prodloužení lhůty pro vyjádření k podkladům, na jejímž základě usnesením č. j. ÚOHS-24762/2021/524/VZi ze dne 22. 7. 2021 předmětnou lhůtu prodloužil.

33.         Zadavatel se ve stanovené lhůtě ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

34.         Dne 30. 7. 2021 obdržel Úřadu vyjádření navrhovatele ze dne 29. 7. 2021 k podkladům rozhodnutí. Navrhovatel úvodem odkazuje na obsah podaného návrhu, přičemž konstatuje,
že na uvedených tvrzeních plně setrvává. Dále dodává ve věci rozhodnutí o námitkách, že ačkoliv není nijak zakázáno odkazovat při vypořádání námitek na jiné část rozhodnutí o námitkách, je rovněž nutné u každého argumentu zohlednit jeho specifika a odlišnosti od jiných argumentů. Argument uvedený v námitkách však dle navrhovatele nelze vypořádat bez dalšího pouze odkazem na jiné části rozhodnutí o námitkách, pokud tyto argumenty uvedené v jednotlivých částech námitek nejsou zcela totožné. Zadavatel tak dle navrhovatele zásadně pochybil, když namísto uvedení konkrétních argumentů proti podaným námitkám pouze vágně odkázal na jiné části svého rozhodnutí o námitkách, aniž by vzal v potaz konkrétní úvahy navrhovatele. Dále k požadavku zadavatele na technickou kvalifikaci navrhovatel doplňuje, že karoserie i elektrická výzbroj se v praxi vždy skládá z množství komponent dodávaných společnosti různými od hlavního dodavatele trolejbusů, přičemž by tak mohli tito vedlejší dodavatelé technickou kvalifikaci dle zadávací dokumentace splňovat. Navrhovatel přitom uvádí konkrétní příklady dodavatelů komponent elektrické výzbroje či karoserie, kteří nejsou zároveň hlavními dodavateli trolejbusu. Dle názoru navrhovatele však takový poddodavatel, byť se podílí na finalizaci trolejbusu významnou komponentou, nemusí být zároveň schopen zajistit vlastní výrobu a schválení trolejbusu k provozu, popř. následně formou servisu zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz. Navrhovatel shrnuje výše uvedené tak, že referenci by měl v každém případě dokládat ten, kdo již kompletní trolejbus obdobný tomu, jež je předmětem veřejné zakázky, vyrobil, dodal a zajistil jeho následný provoz.

 

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU           

35.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek účastníků řízení konstatuje, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, pročež návrh navrhovatele zamítá. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení právních předpisů

36.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

37.         Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

38.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadavatel stanoví a poskytne zadávací podmínky dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

39.         Podle § 73 odst. 6 zákona zadavatel, pokud požaduje prokázání ekonomické nebo technické kvalifikace, musí v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit,

a) která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a

b) minimální úroveň pro jejich splnění.

40.         Podle § 79 odst. 1 zákona stanoví zadavatel kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

41.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

42.         Podle § 99 odst. 1 zákona platí, že zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

43.         Podle § 99 odst. 2 zákona platí, že pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

44.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

45.         Podle § 265 zákona písm. a) Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

46.         Zadavatel prostřednictvím formuláře „F05 – oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ odeslaného k uveřejnění dne 13. 4. 2021 a uveřejněného ve VVZ dne 16. 4. 2021
pod ev. č. Z2021-012476 stanovil konec lhůty pro podání nabídek na 18. 5. 2021 v 10:00.

47.         V čl. 3.1 „Doba plnění sektorové veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel k okamžiku zahájení zadávacího řízení stanovil následující:

Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu sektorové veřejné zakázky po ukončení zadávacího řízení této sektorové veřejné zakázky. Zadavatel požaduje dodání veškerých trolejbusů nejpozději do 12 měsíců od účinnosti kupní smlouvy.

Harmonogram

T (kdy T = účinnost kupní smlouvy)

Dodání 1. vozidla

max. T + 10 měsíců

Poskytnutí souvisejících plnění a počátek poskytování služeb podpory a rozvoje funkcí OIS a podpory a rozvoje funkcí systému energetického managementu

max. T + 10 měsíců (současně s dodáním 1. vozidla)

Dodání 2. až 15. vozidla

max. T + 12 měsíců (2. až 15. vozidlo může být dodáno nejdříve 2 měsíce po dodání 1. vozidla)

Vybraný dodavatel není oprávněn dodat předmět plnění vyjma prvního trolejbusu dříve než v říjnu 2022.“.

48.         Zadavatel dále k okamžiku zahájení zadávacího řízení stanovil v čl. 4.3 „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace následující:

a)      „Dodavatel prokazuje splnění podmínek technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením:

seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.  Seznam musí obsahovat identifikaci objednatele, stručnou technickou specifikaci vozidel, identifikační údaje finálního výrobce trolejbusů, finanční objem v Kč bez DPH, dobu a místo realizace dodávek (měsíc a rok převzetí objednatelem) a údaje kontaktní osoby objednatele, u které bude možné poskytnutí významných dodávek ověřit.

b)      Z předloženého seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval:

·        dodávku minimálně 5 ks nových bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů nebo dodávku významného podílu na výrobě minimálně 5 ks nových bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů. Významným podílem na výrobě se rozumí dodávka karoserie vozidla nebo elektrické výzbroje pro finální montáž. Vždy se musí jednat o trolejbusy, které byly schváleny pro provoz s cestujícími v nízkopodlažní úpravě jako vozidlo městské hromadné přepravy. Nízkopodlažním trolejbusem
se pro účely kvalifikace dle § 79 zákona a seznamu významných dodávek rozumí trolejbus, který splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro stojící cestující a dále svými technickými vlastnostmi splňuje všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Dodavatel je na výzvu zadavatele povinen prokázat, že trolejbusy tvořící předmět plnění významné dodávky byly řádně dodány a svými technickými vlastnostmi splňovaly všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107, např. předložením uzavřené smlouvy na tuto dodávku a/nebo potvrzením objednatele. Zadavatel umožňuje prokázání splnění technické kvalifikace kombinací významných dodávek (např. dodávka 2 ks nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů + dodávku významného podílu na výrobě 3 ks nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů).

Ze seznamu významných dodávek musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele.“.

49.         Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 1 uvedl následující:

»Zadavatel se na základě doručených žádostí (1) a (2), po zohlednění souvisejících aspektů a aktuálně dostupných informací, rozhodl provést úpravu znění bodu 3.1 zadávací dokumentace. Nové znění bodu 3.1 je následující:

„3.1 Doba plnění sektorové veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu sektorové veřejné zakázky po ukončení zadávacího řízení této sektorové veřejné zakázky. Zadavatel požaduje dodání veškerých trolejbusů nejpozději do 14 měsíců od účinnosti kupní smlouvy.

Harmonogram

T (kdy T = účinnost kupní smlouvy)

Výpůjčka 1 vozidla pro potřeby zkušebních jízd bez cestujících, k výcviku a školení řidičů a provozního personálu či prezentačním účelům.

max. T + 10 měsíců. Zadavatel požaduje, aby mu vypůjčené vozidlo pro uvedené potřeby bylo k dispozici v období mezi (max. T + 10 měsíců) a (max. T + 14 měsíců), a to po dobu v součtu 60 kalendářních dní, kdy tyto dny pro výpůjčku budou závislé na provozních potřebách zadavatele (Vypůjčitele) a dohodě s dodavatelem (Půjčitelem).

Poskytnutí souvisejících plnění a počátek poskytování služeb podpory a rozvoje funkcí OIS a podpory a rozvoje funkcí systému energetického managementu

max. T + 10 měsíců

Dodání všech 15. vozidel

max. T + 14 měsíců

Vybraný dodavatel není oprávněn dodat předmět plnění dříve než v říjnu 2022. Dodavatel (Půjčitel) přenechá k bezplatnému dočasnému užívání zadavateli (Vypůjčiteli) 1 vozidlo dle výše uvedeného harmonogramu v kompletní specifikaci dle předmětu plnění kupní smlouvy. Vozidlo přenechané dodavatelem (Půjčitelem) zadavateli (Vypůjčiteli) k bezplatnému dočasnému užívání nelze považovat za dodávku předmětu plnění v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Za účelem přenechání vozidla k bezplatnému dočasnému užívání dle smlouvy o výpůjčce vozidla bude uzavřena samostatná smlouva o výpůjčce dle bodu 2.1 zadávací dokumentace.“.«.

50.         Zadavatel dále ve Vysvětlení ZD č. 1 uvedl následující: „Zadavatel k těmto žádostem, tj. žádostem (3) a (4) uvádí, že jím definované požadavky na technickou kvalifikaci dodavatelů odpovídají povaze předmětu plnění. V zájmu zadavatele je maximální transparentnost a otevřenost zadávacího řízení, současně však je třeba brát zřetel na značnou sofistikovanost požadovaných vozidel, které v poptávané konfiguraci neměl zadavatel dosud možnost podrobit jakékoliv provozní zkoušce. Z uvedeného důvodu lze s argumentací dodavatelů souhlasit pouze částečně. Znění bodu 4.3 zadávací dokumentace je upraveno následujícím způsobem:

b) Z předloženého seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel v posledních
3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval:

dodávku minimálně 5 ks nových bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů. Alternativně dodávku významného podílu na výrobě minimálně 5 ks nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů a současně dodávku významného podílu na výrobě minimálně
5 ks nových standardních (12 m) nízkopodlažních bateriových trolejbusů. Významným podílem na výrobě se rozumí dodávka karoserie vozidla nebo elektrické výzbroje pro finální montáž. Vždy se musí jednat o trolejbusy, které byly schváleny pro provoz s cestujícími v nízkopodlažní úpravě jako vozidlo městské hromadné přepravy. Nízkopodlažním trolejbusem se pro účely kvalifikace dle § 79 zákona a seznamu významných dodávek rozumí trolejbus, který splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro stojící cestující a dále svými technickými vlastnostmi splňuje všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Dodavatel je na výzvu zadavatele povinen prokázat, že trolejbusy tvořící předmět plnění významné dodávky byly řádně dodány a svými technickými vlastnostmi splňovaly všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107, např. předložením uzavřené smlouvy na tuto dodávku a/nebo potvrzením objednatele. Zadavatel umožňuje prokázání splnění technické kvalifikace kombinací významných dodávek (např. dodávka 2 ks nových kloubových nízkopodlažních bateriových trolejbusů + dodávka významného podílu na výrobě 3 ks nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů bez trakční baterie + dodávka významného podílu na výrobě 5 ks nových standardních (12 m) nízkopodlažních bateriových trolejbusů)
.

(…)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 7. června 2021, 10:00 hod.“. 

51.         Dne 26. 5. 2021 navrhovatel podal námitky směřující proti zadávacím podmínkám. V odst. 1.3 podaných námitek navrhovatel uvádí, že „nastavením požadavků na technickou kvalifikaci však zadavatel připouští, aby došlo ke kontraktaci s dodavatelem, jenž dosud nedodal jediný kompletní trolejbus, natož takový, který by fakticky odpovídal předmětu veřejné zakázky - tj. dodávce kloubového bateriového trolejbusu.“.

52.          V odst. 1.4 námitek navrhovatel uvádí, že »v důsledku výběru nedostatečně erudovaného dodavatele se tento bude fakticky „učit“ vyrábět kloubové bateriové trolejbusy za pochodu, následkem čehož může snáze docházet k rozličným komplikacím při realizaci veřejné zakázky, jejichž dopady mohou taktéž negativně ovlivnit činnost zadavatele (prodlení, poruchy vozidel atd.).«.

53.         V odst. 1.5 námitek navrhovatel uvádí, že „neshledává objektivní důvod pro zadavatelem uplatněné nastavení kvalifikačních předpokladů, jež se tak výrazným způsobem odchyluje od požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky a dle jeho soudu ne zcela odpovídá předmětu veřejné zakázky, a navíc zadavatele vystavuje riziku nekvalitního plnění v požadovaném čase či nejméně vysokému riziku prodlení s plněním.“.

54.         V odst. 1.6. námitek navrhovatel odkazuje na rozdílné podmínky technické kvalifikace u dřívější veřejné zakázky zadavatele pod názvem „Dodávka 20 ks trolejbusů typu KB+“. Navrhovatel následně uvedl, že „teoretickou argumentaci nedostatečnou soutěží na trhu nelze přitom s ohledem na kvalifikační předpoklady výše jmenované zakázky pokládat za přiléhavou, když o existenci potenciálních dodavatelů se zkušenostmi s dodávkou kompletních nízkopodlažních, kloubových, bateriových trolejbusů musel být s ohledem na výše uvedené srozuměn i samotný zadavatel.“.

55.         V odst. 2.2 námitek navrhovatel uvedl následující: „Skutečný důvod předkládaných žádostí o prodloužení původních termínů pro dodání vozidel spatřuje stěžovatel ve skutečnosti, že daní dodavatelé nemají dosud zkušenost s výrobou požadovaného typu bateriového kloubového trolejbusu a potřebují proto prostor na jejich technický vývoj. Vozidla dodávaná v rámci plnění veřejné zakázky tak mohou představovat fakticky první vozidla naplňující požadované parametry, které vybraný dodavatel v rámci své dosavadní podnikatelské činnosti vyrobil, resp. s ohledem na úroveň požadované technické kvalifikace mohou představovat i zcela první vozidla (jakéhokoliv typu), které byly vybraným dodavatel kdy vyrobeny (…) Z důvodu nedostatečné znalosti výrobního procesu může například dojít k nenáležitému nacenění jednotlivých plnění, v důsledku čehož může být ze strany takového dodavatele nabídnutá nižší cena než u dodavatelů seznámených s náročnosti daného procesu. Pokud by však s takovým dodavatelem následně došlo ke kontraktaci smlouvy na veřejnou zakázku hrozí, že tento nebude schopen plnit své smluvní závazky, nastane prodlení s dodáním trolejbusů, v důsledku čehož se může vybraný dodavatel dostat rovněž do úpadku, přičemž nastíněné konsekvence mohou mít přirozeně velmi negativní vliv na oprávněné zájmy zadavatele.“.

56.         Navrhovatel rovněž v námitkách uvedl poznámku pod čarou č. 6, v rámci které uvedl mimo jiné následující: »Dle názoru stěžovatele přitom lze do určité míry považovat za zavádějící výraz „a současně“, jenž může být interpretován způsobem, že požadavek následující za tímto se uplatní nejen v rámci alternativní varianty, ale rovněž pokud zadavatel prokazuje splnění technické kvalifikace realizací dodávky minimálně pěti kusů nových bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů.«.

57.         Zadavatel dne 8. 6.2021 podané námitky odmítl. V rozhodnutí o námitkách ve vztahu k odst. 1.3 a 1.4 námitek uvádí mimo jiné následující: »Zadavatel k obavě Stěžovatele, že zadavatel připouští nastavením požadavků na technickou kvalifikaci, aby došlo ke kontraktaci s dodavatelem, jenž dosud nedodal jediný kompletní trolejbus, natož takový, který by fakticky odpovídal předmětu veřejné zakázky - tj. dodávce kloubového bateriového trolejbusu, odkazuje na své výše uvedené vyjádření v odst. 1.1 a 1.2, kde uvádí své důvody, které jej vedly k nastavení parametru technické kvalifikace v rozsahu, který Stěžovatel namítá a kde rovněž zadavatel popisuje, že má za účelem omezení rizik spojených s realizací zakázky ve smluvních podmínkách upraveny záruky, sankce, možnosti odstoupení. Zadavatel nerozporuje judikaturu, na kterou jako poznámka pod čarou č. 2 Stěžovatel ve svých Námitkách odkazuje, a zadavatel k tomuto uvádí, že z pohledu zadavatele jsou požadavky na kvalifikaci odpovídající předmětu plnění, zkušenostem a znalostem zadavatele ve vztahu k předmětu plnění a snaze zajistit co nejširší soutěž, jak zadavatel uvádí výše v odst. 1.1 a 1.2 ve svém vyjádření. Argument Stěžovatele, že možnost prokázání technické kvalifikace prostřednictvím dodání určitého podílu na výrobě jiných typů nepochybně neprokazuje schopnost dodavatele realizovat zakázku na dodání „celého“ trolejbusu dle požadavků zadavatele v tomto zadávacím řízení, vnímá zadavatel jako spekulativní a odkazuje na svá vyjádření v předchozích a dalších odstavcích, zejm. v odst. 1.5. Zadavatel vnímá jako spekulativní i vyjádření Stěžovatele, že v důsledku výběru nedostatečně erudovaného dodavatele se tento bude fakticky „učit“ vyrábět kloubové bateriové trolejbusy za pochodu, následkem čehož může snáze docházet k rozličným komplikacím při realizaci veřejné zakázky, jejichž dopady mohou taktéž negativně ovlivnit činnost zadavatele (prodlení, poruchy vozidel atd.) a opět se zadavatel na tomto místě odkazuje na svá vyjádření v předchozích odstavcích, zejm. v odst. 1.1.«.

58.         Ve vztahu k odst. 1.5 námitek zadavatel v rozhodnutí o námitkách mimo jiné uvádí, že „když je potenciální dodavatel schopen prokázat, že dodal dvanáctimetrový trolejbus s bateriemi, bude schopen v souladu se Zadávací dokumentací dodat i požadovaný kloubový bateriový trolejbus, a také proto zadavatel považuje technickou kvalifikaci za dostatečnou (…)“.

59.         Ve vztahu k odst. 1.6 námitek zadavatel v rozhodnutí o námitkách mimo jiné uvádí, že není dle § 73 zákona povinen požadovat jakoukoliv technickou kvalifikaci.

60.         Ve vztahu k odst. 2.2 námitek zadavatel v rozhodnutí o námitkách mimo jiné uvádí,
že k prodloužení lhůty pro realizaci předmětu plnění přistoupil po zvážení svých potřeb
a s cílem získat co nejvíce relevantních nabídek. Dále zadavatel zdůrazňuje, že délka lhůty pro realizaci předmětu plnění je plně v dispozici zadavatele a nová lhůta pro realizaci předmětu plnění platí pro všechny potenciální dodavatele bez rozdílu stejně.

Právní posouzení

K zadávacím podmínkám, resp. nastavení podmínek technické kvalifikace obecně

61.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že zadávacími podmínkami jsou podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona mj. i veškeré zadavatelem stanovené podmínky týkající se účasti v zadávacím řízení. Prostřednictvím zadávacích podmínek, na jejichž základě zpracovávají dodavatelé své nabídky, je zadavatel povinen vymezit i veškeré podrobnosti nezbytné pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, přičemž mezi ně náleží také požadavky na prokázání technické kvalifikace, pokud zadavatel hodlá technickou kvalifikaci dodavatelů pro plnění veřejné zakázky ověřovat.

62.         Účelem a smyslem stanovení kritérií technické kvalifikace je zajistit, aby veřejnou zakázku mohl získat a následně plnit pouze takový dodavatel, který disponuje dostatečnými znalostmi, zkušenostmi, schopnostmi, odborností, personálními a materiálními zdroji pro plnění veřejné zakázky v zadavatelem požadované kvalitě, rozsahu a časovém horizontu. Formulace požadavků na technickou kvalifikaci však nesmí být využita jako prostředek neoprávněného vyloučení některých dodavatelů, neboť stanovení příliš přísných kritérií prokázání způsobilosti může ovlivnit okruh dodavatelů, mezi jejichž nabídkami bude zadavatel v závěrečné fázi zadávacího řízení vybírat tu nejvýhodnější. Stanovením kritérií kvalifikace sice zadavatel může omezit účast potenciálních dodavatelů, to je však možné pouze tehdy, je-li to odůvodněno objektivními okolnostmi, tyto požadavky tak musí být vždy přiměřené ve vztahu k druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. Stanovení kvalifikačních kritérií nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení.

63.         Stanovení konkrétních kritérií technické kvalifikace je sice plně v gesci zadavatele, ten je však povinen respektovat jednotlivá zákonná ustanovení, v nichž se zároveň odráží i základní zásady postupu zadavatele uvedené v § 6 zákona. Ty jsou ve vztahu ke kritériím technické kvalifikace promítnuty i do ustanovení § 73 odst. 6 zákona, v němž se uvádí, že kritéria technické kvalifikace musí být stanovena přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky. Pokud by požadavky zadavatele neodpovídaly jeho oprávněným potřebám ve vztahu k dané veřejné zakázce, nepostupoval by zadavatel dle jedné ze zásad postupu zadavatele vymezené v § 6 odst. 1 zákona, a sice zásady přiměřenosti. Zadavatel je s ohledem na dodržení základních zásad zadávacího řízení povinen stanovit kritéria technické kvalifikace takovým způsobem, aby zajistil rovné příležitosti všem dodavatelům, kteří jsou objektivně schopni předmětnou zakázku plnit.

64.         K samotné zásadě přiměřenosti stanovené v § 6 odst. 1 zákona Úřad uvádí, že zákon ponechává zadavatelům značnou míru volnosti ohledně volby konkrétního postupu v zadávacím řízení. V zadávacím řízení se přitom z povahy věci potkávají dva protichůdné principy, a to omezení dodavatelů (způsobené nastavením zadávacích podmínek), mezi nimiž může proběhnout soutěž o nejvýhodnější nabídku, na ty, u nichž je dán předpoklad kvalitního plnění v budoucnu, a na druhé straně obecný zájem na co nejširším zachování hospodářské soutěže. Postup v souladu se zásadou přiměřenosti tedy primárně (nikoli však výlučně) spočívá v tom, že na jedné straně zadavateli poskytuje dostatečné záruky výběru dodavatele, který bude schopen veřejnou zakázku realizovat kvalitně a v požadovaných termínech, a na druhou stranu nebude nad rámec výše uvedeného cíle nedůvodně omezovat hospodářskou soutěž. Jedná se tak o zásadu, kterou by se měl zadavatel řídit ve všech fázích zadávacího řízení a která by měla nacházet uplatnění právě při stanovení podmínek účasti v zadávacím řízení, typicky podmínek kvalifikace, které přímo determinují okruh potenciálních dodavatelů.

Stručná rekapitulace provedených změn zadávacích podmínek

65.         Úřad nejprve z důvodu přehlednosti považuje za vhodné shrnout, že zadavatel nejprve ke dni zahájení zadávacího řízení uveřejnil zadávací dokumentaci, která ve svém čl. 3.1 „Doba plnění sektorové veřejné zakázky“ obsahovala původní úpravu doby plnění veřejné zakázky tak, jak je uvedeno v bodě 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Zadávací dokumentace dále ve svém čl. 4.3 „Technická kvalifikace“ obsahovala původní úpravu požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci tak, jak je uvedeno v bodě 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí[1].

66.         Zadavatel následně dne 3. 5. 2021 uveřejnil na svém profilu zadavatele dokument Vysvětlení ZD č. 1, prostřednictvím kterého mimo jiné ve smyslu § 99 zákona změnil výše uvedené články 3.1 a 4.3 zadávací dokumentace způsobem, jak je uvedeno v bodech 49. a 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí, tedy tak že jednak sjednotil dobu dodání všech poptávaných vozidel na dobu 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, a dále tak, že rozšířil možnost prokázání technické kvalifikace o alternativní možnost prokázání technické kvalifikace prostřednictvím předložení seznamu významných dodávek tak, aby dodavatelé mohli tuto kvalifikaci prokázat rovněž předložením seznamu významných dodávek spočívajících ve významném podílu „na výrobě minimálně 5 ks nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů a současně dodávku významného podílu na výrobě minimálně
5 ks nových standardních (12 m) nízkopodlažních bateriových trolejbusů.“. Jak vyplývá z odůvodnění rozhodnutí o námitkách a vyjádření zadavatele k návrhu, zadavatel k těmto změnám v zadávacích podmínkách přistoupil po zvážení svých znalostí trhu s kloubovými bateriovými trolejbusy, svých zkušeností s testováním trolejbusů, svých potřeb vyjádřených v předmětu plnění veřejné zakázky a rovněž s ohledem na získání co nejvyššího počtu relevantních veřejných zakázek.

67.         Návrh navrhovatele směřuje proti výše popsaným dodatečným změnám zadávacích podmínek, a dále proti způsobu, jakým zadavatel postupoval při vyřizování námitek navrhovatele.

K nejednoznačnosti zadávacích podmínek

68.         S ohledem na to, že navrhovatel ve svém návrhu brojí mimo jiné proti doplněnému znění
čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace, tedy proti požadavku zadavatele na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím předložení seznamu významných dodávek, a to jednak s ohledem na jeho údajnou nejednoznačnost a jednak s ohledem na jeho nedostatečný rozsah, přistoupil Úřad nejprve k posouzení obsahu samotné změny čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace, kterou zadavatel provedl prostřednictvím Vysvětlení ZD č. 1, přičemž vyvodil následující závěry.

69.         Zadavatel původně k okamžiku zahájení zadávacího řízení stanovil požadavek, dle kterého dodavatelé museli v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizovat dodávku minimálně 5 kusů nových bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů nebo dodávku významného podílu na jejich výrobě. Provedenou změnou následně zadavatel umožnil prokázání technické kvalifikace na jedné straně dodávkou minimálně 5 kusů nových bateriových kloubových nízkopodlažních trolejbusů, popř. alternativně na straně druhé dodávkou významného podílu na výrobě minimálně 5 kusů nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů a současně dodávkou významného podílu na výrobě minimálně 5 kusů nových standardních nízkopodlažních bateriových trolejbusů o délce 12 metrů. Daný článek zadávací dokumentace následně uvádí definici použitého termínu „významný podíl“, kterým se dle něj rozumí „dodávka karoserie vozidla nebo elektrické výzbroje pro finální montáž“.

70.         Právě na použitý termín „a současně“ míří jedna z námitek návrhu, kdy dle navrhovatele není jasné, zdali se požadavek následující za tímto termínem uplatní pouze v rámci samotné alternativy, nebo i v případě, kdy by dodavatel prokazoval splnění kvalifikace realizací dodávky „kompletních“ trolejbusů. Úřad přistoupil k jazykovému výkladu dané zadávací podmínky, přičemž dovodil, že přezkoumávaný výraz „a současně“ je zadavatelem jednoznačně použit výlučně v rámci souvětí umožňujícího alternativní splnění požadavku na kvalifikaci prostřednictvím doložení významných podílů na realizacích různě definovaných trolejbusů (viz přesná citace požadavku obsažená v bodě 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Pokud tedy zadavatel od sebe jednoznačně oddělil jednotlivé požadavky tím, že je uvedl každý v samostatné větě (resp. souvětí), je pak zcela zřejmé, že se výraz „a současně“ vztahuje pouze na souvětí, jehož je součástí, nikoliv na předchozí samostatnou větu, která je od souvětí obsahujícího sporný výraz jednoznačně oddělena tečkou. Bylo-li by možno uvažovat o tom, že se výraz „a současně“ vztahuje na obě alternativy, musel by tento být použit například ve zcela samostatné větě následující po vyjmenování obou alternativ, případně by musely být předmětné alternativy vyjmenovány v rámci jednoho souvětí. Toto v daném případě však nenastalo, tudíž Úřad neshledal, že by užití předmětného pojmu bylo jakkoliv matoucí či zavádějící. S ohledem na právě uvedené dospěl Úřad k závěru, že daný termín je použit zcela jednoznačným způsobem, přičemž z jazykového hlediska nelze připustit výklad, že by se uplatnil i mimo „alternativní variantu“, jak dovozuje navrhovatel.

71.         Další námitka návrhu navrhovatele týkající se nejednoznačnosti zadávacích podmínek pak míří proti slovnímu spojení „významný podíl na výrobě“, použitého zadavatelem rovněž
v čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace, ze kterého dle navrhovatele nelze dovodit konkrétní výši požadovaného podílu. Navrhovatel přitom zpochybňuje zdůvodnění zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách, dle kterého je z použité definice patrné, že se jí myslí dodávka celé karoserie, resp. elektrické výzbroje, a ne pouze její část právě z důvodu, že by nešlo o stav pro finální montáž, když uvádí, že k finální montáži může sloužit i část dodávky, která se přitom neskládá z kompletní dodávky celé karoserie vozidla či kompletní dodávky celé elektrické výzbroje. Úřad navrhovatelem zpochybňovanou definici pojmu „významný podíl“ přezkoumal, přičemž dospěl k závěru, že je formulována zcela jednoznačným způsobem. Pokud zadavatel přímo v zadávacích podmínkách vysvětlil pojem „významný podíl“ tím, že se má jednat o dodávku karoserie, či elektrické výzbroje „pro finální montáž“, pak je z tohoto vysvětlení jednoznačně patrné, že se má jednat o kompletní dodávku, kterou bude předmětná část trolejbusu (karoserie, nebo elektrická výzbroj) kompletně dokončena. Podstatné přitom je, že se má dle zadávacích podmínek jednat o „dodávku karoserie“, resp. „dodávku elektrické výzbroje“, nikoli o dodávku její části. Je tedy zcela zřejmé, a musí to být zřejmé i všem relevantním dodavatelům, že kvalifikaci nelze prokázat pomocí takové (částečné) dodávky karoserie, u které by absentovala jakákoli její podstatná část (totéž pochopitelně platí i o dodávce elektrické výzbroje). S ohledem na právě uvedené neshledal Úřad ani tuto námitku navrhovatele jako relevantní, opodstatňující případné zrušení předmětného zadávacího řízení.

 

 

Ke stanovení požadavků na technickou kvalifikaci

72.         Navrhovatel dále brojí proti doplněnému znění čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace z obsahového hlediska, přičemž má za to, že zadavatel stanovil dotčený požadavek na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím předložení seznamu významných dodávek v naprosto nedostatečném rozsahu, který dle jeho názoru zjevně neodpovídá předmětu plnění veřejné zakázky.

73.         Úřad vychází ze svého výkladu napadnutého článku 4.3 písm. b) zadávací dokumentace uvedeného v bodě 69. odůvodnění tohoto rozhodnutí, přičemž konstatuje, že mezi navrhovatelem a zadavatelem není sporu o tom, že příslušná změna požadavku na prokázání technické kvalifikace je způsobilá k rozšíření počtu potenciálních dodavatelů, kteří budou schopni podat nabídku na veřejnou zakázku. Zatímco však zadavatel tento cíl považuje za legitimní, přičemž má rovněž za to, že změnou podmínek technické kvalifikace nijak neporušil pravidla stanovená zákonem, dle navrhovatele je tato „simplifikace“ zadávacích podmínek v rozporu se zásadou přiměřenosti a v naprosto nedostatečném rozsahu, který neodpovídá předmětu veřejné zakázky.

74.         Úřad předně posoudil otázku namítané nepřiměřenosti provedené změny požadavků na technickou kvalifikaci, přičemž uvádí, že otázka přiměřenosti ve vztahu k požadavkům na technickou kvalifikaci je především otázkou nastavení těchto požadavků takovým způsobem, aby zadavatel nedůvodně přísnými požadavky na technickou kvalifikaci nezapříčinil přílišné omezení účinné hospodářské soutěže. Postup, kdy zadavatel prostřednictvím nižších požadavků na technickou kvalifikaci „otevře“ soutěž většímu počtu potenciálních dodavatelů, je přitom obecně nutné chápat jako souladný s veřejným zájmem. Je přitom nutné zmínit, že údajná „simplifikace“ podmínek technické kvalifikace, ke které dle navrhovatele v daném případě došlo, dle názoru Úřadu v žádném případě nepředstavuje žádný exces s ohledem na oprávněný zájem zadavatele omezit účast v zadávacím řízení pouze na relevantní dodavatele mající s předmětem plnění zkušenosti. Je totiž evidentní, že zadavatel rozhodně nerezignoval na omezení účasti případných dodavatelů, kteří by s výrobou trolejbusů (ať již takových, které zadavatel poptává v rámci veřejné zakázky, či technologicky odlišných) neměli zkušenosti vůbec žádné. Úřad se přitom nemůže ztotožnit s argumentem navrhovatele, dle kterého požadavky na technickou kvalifikaci neodpovídají předmětu veřejné zakázky, neboť ani požadavky na technickou kvalifikaci ve smyslu Vysvětlení ZD č. 1 neumožňují účast v zadávacím řízení dodavateli, který by neměl alespoň částečnou zkušenost s výrobou kloubových či bateriových trolejbusů. Požadavky na technickou kvalifikaci naopak jednoznačně souvisí s předmětem veřejné zakázky. Pokud je pak zadavatel považuje za dostatečné, neboť má dle svého názoru nastaveny v rámci zadávacích podmínek (zvláště pak konkrétních smluvních ujednání) mechanismy odlišné od požadavků na technickou kvalifikaci, které mu zaručí účast dostatečně erudovaných dodavatelů, pak Úřad neshledává tento přístup zadavatele obecně jako rozporný se zákonem.

75.         Smyslem úpravy zákona je právě zajistit co nejširší hospodářskou soutěž o veřejné zakázky. Projevem tohoto primárního cíle je též např. skutečnost, že § 73 odst. 3 zákona dává zadavateli toliko právo požadovat prokázání technické, resp. ekonomické kvalifikace při zadávání veřejné zakázky v nadlimitním režimu, nikoliv povinnost. Z tohoto důvodu by nebylo v rozporu se zákonem, kdyby zadavatel prokázání technické kvalifikace nepožadoval vůbec. Odporovalo by tedy principům logiky, pokud by Úřad shledal pochybení zadavatele v tom, že nastavil požadavky na technickou kvalifikaci příliš benevolentně, a neshledal by pochybení ve chvíli, kdy by zadavatel žádné takové požadavky ani neměl. Úřad přitom poukazuje rovněž na to, že v případě, kdy je zadavatelem sektorový zadavatel, jako je tomu u přezkoumávaného zadávacího řízení, jsou pak požadavky zákona na stanovení technické kvalifikace ještě benevolentnější, když zákon v ustanovení § 167 odst. 1 umožňuje sektorovým zadavatelům stanovit i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté zákona. S ohledem na tyto skutečnosti může Úřad jen stěží přisvědčit argumentaci navrhovatele, dle které zadavatel nepřiměřeně nízkými požadavky na kvalifikaci dodavatelů porušil zákon, který po něm přitom vymezení těchto požadavků vůbec striktně nepožaduje. Úřad proto ani v tomto bodě návrhu neshledal důvody pro uložení nápravného opatření.     

K prodloužení doby plnění

76.         V případě tvrzení navrhovatele, zpochybňujícího prodloužení doby plnění veřejné zakázky, považuje Úřad za vhodné nejprve objasnit postup zadavatele, který navrhovatel zpochybňuje. Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel nejprve ke dni zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku určil v čl. 3.1 zadávací dokumentace dobu plnění veřejné zakázky na základě harmonogramu, kdy nejprve mělo v termínu deseti měsíců ode dne účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku dojít k dodání prvního vozidla a zároveň k poskytnutí souvisejícího plnění, resp. počátku poskytování služeb podpory a rozvoje funkcí OIS a systému energetického managementu, načež následně v termínu 12 měsíců po účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku mělo dojít k dodání zbylých 14 vozidel. Zadavatel následně prostřednictvím Vysvětlení ZD č. 1 sjednotil dobu dodání všech 15 vozidel k termínu 14 měsíců od účinnosti smlouvy, přičemž nově doplnil povinnost vybranému dodavateli v termínu do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy vedle již uvedeného poskytnutí souvisejícího plnění rovněž povinnost vypůjčit zadavateli jedno vozidlo pro potřeby zkušebních jízd za účelem výcviku a školení řidičů a provozního personálu, resp. k účelům prezentace. Navrhovatel přitom spatřuje pochybení zadavatele v tom, že zadavatel údajně prakticky zcela zapracoval požadavky jednoho z dodavatelů, přičemž skutečným důvodem pro předložení žádosti o toto prodloužení měla dle navrhovatele být skutečnost, že daný dodavatel dosud nemá zkušenosti s výrobou požadovaného typu bateriového trolejbusu a potřebuje proto prostor pro jeho technický vývoj. Navrhovatel přitom v tomto postupu zadavatele spatřuje riziko, že z důvodu nedostatečné znalosti výrobního procesu požadovaného typu vozidel může ze strany takto nezkušených dodavatelů např. dojít k nenáležitému nacenění jednotlivých plnění na veřejnou zakázku, popř. k následnému prodlení při dodání předmětu plnění.

77.         Úřad přezkoumal výše popsaný postup zadavatele s ohledem na námitky vznesené navrhovatelem, přičemž dospěl k těmto závěrům.

78.         Předně je potřeba vycházet z toho, že zákon ve svém § 99 umožňuje zadavateli provést změnu, resp. doplnění údajů obsažených v zadávací dokumentaci, a to za předpokladu, že ještě nedošlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud to navíc povaha provedené změny vyžaduje, je podle odst. 2 téhož ustanovení zákona zadavatel rovněž povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, přičemž v případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží je poté zadavatel povinen prodloužit lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

79.         V dané věci mezi zadavatelem a navrhovatelem není sporu o tom, že provedenou změnou čl. 3.1 zadávací dokumentace skutečně došlo ke změně zadávacích podmínek. Obě strany se pak rovněž shodnou v tom, že tato změna dává potenciál k možnému rozšíření okruhu účastníků zadávacího řízení (přestože se již výrazně neshodují v hodnocení toho, zda to bude mít na další postup v zadávacím řízení pozitivní, či naopak negativní vliv, jak již ostatně bylo podáno výše). Úřad dále konstatuje, že ačkoliv navrhovatel nenamítal pochybení zadavatele v tomto smyslu, přistoupil Úřad k posouzení toho, zda zadavatel při provedené změně zadávacích podmínek nezanedbal svou povinnost dle zákona ve vztahu k případnému prodloužení lhůty pro podání nabídek. Na tomto místě Úřad shrnuje, že dle příslušných formulářů uveřejněných při zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke dni 13. 4. 2021 ve VVZ a v TED stanovil zadavatel konec lhůty pro podání nabídek na 18. 8. 2021 v 10:00. Původní délka lhůty pro podání nabídek byla tedy zadavatelem stanovena v délce 35 dnů. Jak již přitom bylo uvedeno výše, zadavatel uveřejnil Vysvětlení ZD č. 1 na profilu zadavatele (resp. odeslal příslušný změnový formulář k uveřejnění ve VVZ a TED)
dne 3. 5. 2021, přičemž s ohledem na provedené změny prodloužil lhůtu pro podání nabídek do dne 7. 6. 2021 do 10:00. Úřad tedy vyvodil závěr, že zadavatel s ohledem na provedenou změnu zadávací dokumentace prodloužil zadávací lhůty tak, že tato nová lhůta pro podání nabídek činila rovněž 35 dní, čímž naplnil požadavek § 99 odst. 2 zákona. Dle názoru Úřadu tedy zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek prostřednictvím svého Vysvětlení ZD č. 1 v souladu se zákonem.

80.         S ohledem na argumentaci navrhovatele, že daným postupem zadavatele došlo k porušení základních zásad zadávacího řízení, Úřad uvádí, že zadavatel při provedené změně zadávacích podmínek toliko využil práva přiznanému mu zákonem, přičemž zároveň jednoznačně unesl povinnosti, které zákon s institutem změny zadávacích podmínek spojuje. Za těchto okolností pak dle názoru Úřadu nedošlo ze strany zadavatele při prodloužení lhůty plnění ve smyslu Vysvětlení ZD č. 1 k porušení základních zásad zadávacího řízení, neboť jednotlivá ustanovení zákona, a tedy rovněž ustanovení § 99 zákona, vycházejí z podstaty základních zásad zadávacího řízení ve smyslu § 6 zákona, resp. představují jejich naplnění. Jinými slovy, zákonodárce sám stanovil požadavky pro provedení změny zadávací dokumentace tak, aby byly v souladu mimo jiné se zásadou přiměřenosti, přičemž zadavatel, pokud tyto zákonné požadavky naplnil, naplnil tím rovněž požadavky zásady přiměřenosti ve vztahu k tomuto institutu. Pokud pak nepanuje sporu o tom, že předmětná změna mohla mít za následek rozšíření okruhu uchazečů o veřejnou zakázku, pak Úřad opětovně zdůrazňuje, že zajištění co nejširší hospodářské soutěže při nakládání s veřejnými prostředky je právě cílem zákona.      

81.         K doplňujícímu argumentu navrhovatele, dle kterého zadavatel výše uvedeným postupem porušil rovněž tzv. principy 3E, tedy zásadu hospodárného, účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pak Úřad dodává, že je tento argument s ohledem na závěry ustálené judikatury i rozhodovací praxe Úřadu irelevantní. Z ustálené judikatury i z rozhodovací praxe Úřadu totiž vyplývá, že cílem zákona je sice spolu s jinými zákony zajištění zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky, nicméně zákon tohoto cíle dosahuje skrze vytváření podmínek pro to, aby byly zakázky zadávány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli, a k tomu má vlastní zásady zakotvené v § 6 zákona. Úřad tak nemá posuzovat, zda vůbec zakázka měla být zadána, zda naplní určitý cíl, nebo zda jde o mrhání peněz. Úřad v prvé řadě zajímá způsob provedení zadávacího řízení (srovnej např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2008 - 152 ze dne 5. 6. 2008 a rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R218/2015/VZ-14888/2016/321/OHo ze dne 11. 4. 2016).          

K postupu zadavatele při odmítnutí námitek navrhovatele

82.         Návrh dále míří proti způsobu vyřízení námitek podaných navrhovatelem, přičemž navrhovatel jednak namítá porušení zákona tím, že zadavatel odmítl podané námitky bez řádného odůvodnění, a dále tím, že podané námitky odmítl, aniž by učinil vhodné opatření k nápravě.

83.         S ohledem na tvrzení navrhovatele uvedené v návrhu přistoupil Úřad nejprve k posouzení toho, zda rozhodnutí o námitkách obstojí v testu zákonnosti ve smyslu § 245 odst. 1 zákona, tedy, zda se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vyjádřil podrobně a srozumitelně ke všem skutečnostem tvrzeným v námitkách a zda je tak rozhodnutí o námitkách přezkoumatelné.

84.         V obecné rovině Úřad uvádí, že námitky jako procesní institut představují primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá, a své rozhodnutí odůvodnit v souladu se zásadou transparentnosti (§ 6 odst. 1 zákona) tak, aby bylo zpětně přezkoumatelné. Úřad v této souvislosti odkazuje na ustálenou judikaturu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010 č. j. 1 Afs 45/2010 – 159), podle které požadavek transparentnosti „(…) není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“ Tato povinnost zadavatele, dovoditelná již ze samotných zásad zadávání veřejných zakázek, je v § 245 odst. 1 zákona zdůrazněna výslovným požadavkem, aby se zadavatel v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem v nich uvedeným.

85.         Úřad v této souvislosti odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-01903/
2020/323/VVá ze dne 17. 1. 2020, v němž uvedl: „Není možné a především není účelné vyžadovat po zadavateli, aby větu od věty a slovo od slova vypořádával často velmi obsáhle podané námitky zadavatele, pokud mu dá v celkovém kontextu odpovědi na všechny jeho námitky, přičemž vyvrátí nebo potvrdí jehoúmysl zahájit správní řízení. (…) Opakuji tedy,
že ač je samozřejmě po zadavateli nutno požadovat vyjádření ke všem navrhovatelovým námitkám, není účelem institutu námitek a rozhodnutí o nich, zahlcovat zadavatele rozsáhlými podáními, na jejichž každou větu by bylo nutné podrobně odpovídat. Takový postup by byl absurdní, zneužitelný a byl by v rozporu jak se smyslem institutu námitek, tak se zásadami zadávání veřejných zakázek.
“.

86.         Úřad shrnuje, že navrhovatel ve svém návrhu konkrétně uvádí, že zadavatel neuvedl řádné odůvodnění při vypořádání námitek navrhovatele uvedených v odst. 1.3, odst. 1.4, odst. 1.5 a odst. 2.2 námitek, přičemž má za to, že zadavatel tyto námitky vypořádal pouze „strohým konstatováním subjektivního dojmu zadavatele“. V případě námitek uvedených v odst. 1.3, odst. 1.4, odst. 1.5 námitek má navrhovatel dále za to, že zadavatel ve vztahu k nim pouze uvedl odkaz odůvodnění svého rozhodnutí o námitkách ve vztahu k námitkám uvedeným v odst. 1.1 a odst. 1.2 námitek, aniž by zohlednil a posoudil nově uvedené argumenty navrhovatele. Zadavatel se pak dle navrhovatele měl rovněž nedostatečně vyjádřit k odst. 1.6 námitek, kdy zadavatel pouze uvedl citaci komentářové literatury, aniž by uvedl konkrétní souvislosti s danou námitkou. Navrhovatel má dále za to, že zadavatel nezaujal vůbec žádné stanovisko k poznámce č. 6 pod čarou uvedenou v námitkách, ve které navrhovatel upozornil na údajně zavádějící výraz „a současně“ použitý v čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace, a dále k argumentu navrhovatele, že postupem zadavatele může dojít k diskriminaci zkušených dodavatelů ze strany těch méně zkušených.

87.         Úřad konstatuje, že zadavatel v části II. „Vyjádření zadavatele k jednotlivým námitkám“ svého rozhodnutí o námitkách uvedl poměrně obsáhlé odůvodnění odpovídající struktuře podaných námitek.

88.         Ohledně způsobu vypořádání námitek uvedených v odst. 1.3 až 1.6 a odst. 2.2 těchto námitek (v podrobnostech viz body 51. až 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí; pozn. Úřadu), Úřad uvádí, že porovnal obsah dotčených námitek s odůvodněním rozhodnutí zadavatele
(v podrobnostech viz body 57. až 60. odůvodnění tohoto rozhodnutí; pozn. Úřadu)
a na základě zjištěného konstatuje, že se zadavatel k daným námitkám vyjádřil v celkovém kontextu dostatečně podrobně a srozumitelně, tedy tak, aby byl dodržen smysl rozhodnutí o námitkách, jak jej vyjádřil ve výše citovaném rozhodnutí předseda Úřadu. Z rozhodnutí o námitkách totiž dostatečně vyplývá, z jakých důvodů se zadavatel rozhodl ke změně požadavků na technickou kvalifikaci a ke změně v době plnění veřejné zakázky, přičemž je dostatečně uvedeno, že zadavatel je veden snahou zpřístupnění zadávacího řízení pro větší okruh relevantních dodavatelů, tj. v celkovém kontextu rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel odpovědi na všechna jeho tvrzení uvedená v této námitce (viz rozhodnutí předsedy Úřadu č. j.ÚOHS-01903/2020/323/VVá ze dne 17. 1. 2020).

89.         S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že v šetřeném případě došlo ze strany zadavatele k vypořádání námitek v souladu se zákonem, pročež neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 5 zákona.

90.         Úřad dále přistoupil k posouzení tvrzení navrhovatele, dle kterého navrhovatel porušil zákon, když odmítl podané námitky, aniž by učinil vhodné opatření k nápravě. Úřad přitom odkazuje na své závěry uvedené výše, dle kterých zadavatel nastavením zadávacích podmínek napadených návrhem navrhovatele zákon neporušil. Úřad proto konstatuje, že zadavatel nikterak nepochybil, když nepřijal opatření k nápravě požadované navrhovatelem v námitkách, tedy zrušení přezkoumávaného zadávacího řízení, neboť k přijetí takového nápravného opatření nebyl podle Úřadu důvod.  

Shrnutí

175.   Ve světle shora uvedených skutečností a v souvislosti se všemi zjištěnými poznatky Úřad uzavírá, že neshledal důvody pro uložení nápravného opatření, a proto podle § 265 písm. a) zákona rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

2.             ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 301 00 Plzeň

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Šetřená veřejná zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou ve smyslu § 151 zákona, zadavatel při stanovení kritérií technické kvalifikace postupoval postupem dle § 167 zákona, přičemž uvedl, že požaduje prokázání splnění podmínek technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 zákona 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz