číslo jednací: 20316/2021/500/AIv
spisová značka: S0161/2021/VZ

Instance I.
Věc Výstavba nové plavecké haly v Litvínově - zajištění TDS
Účastníci
 1. město Litvínov
 2. TELMONT Nymburk s.r.o.
 3. REALSTAV MB spol. s r.o.
 4. Garnets Consulting a.s.
 5. V A R I A s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 8. 7. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 365 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0161/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-20316/2021/500/AIv

 

Brno 17.06.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 4. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – město Litvínov, IČO 00266027, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,
 • navrhovatel – „Společnost pro město Litvínov“, založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 10. 2. 2021, jež tvoří subjekty:

o      TELMONT Nymburk s.r.o., IČO 25637584, se sídlem Palackého 222, 288 02 Nymburk,

o      REALSTAV MB spol. s r.o., IČO 25685210, se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav,

 • vybraný dodavatel – „Garnets – Varia“, společnost, jež tvoří subjekty:

o      Garnets Consulting a.s., IČO 27349675, se sídlem Československých legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany,

o      V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výstavba nové plavecké haly v Litvínově - zajištění TDS“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 21. 1. 2021, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne,

 

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – město Litvínov, IČO 00266027, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Výstavba nové plavecké haly v Litvínově - zajištění TDS“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 21. 1. 2021, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne, pravidla stanovená v § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tím, že rozhodnutím ze dne 17. 3. 2021 vyloučil navrhovatele – „Společnost pro město Litvínov“, založenou na základě smlouvy o společnosti ze dne 10. 2. 2021, jež tvoří subjekty TELMONT Nymburk s.r.o., IČO 25637584, se sídlem Palackého 222, 288 02 Nymburk, a REALSTAV MB spol. s r.o., IČO 25685210, se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav – z další účasti v zadávacím řízení na cit. veřejnou zakázku, a to z důvodu údajného střetu zájmů na straně uvedeného navrhovatele podle § 44 odst. 2 písm. b) cit. zákona, aniž by z odůvodnění rozhodnutí o vyloučení ze dne 17. 3. 2021 či oznámení o vyloučení ze dne 22. 3. 2021 vyplývalo naplnění důvodů pro vyloučení dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. b) cit. zákona, čímž zároveň nedodržel zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 cit. zákona, přičemž postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

                                                                                        

 

                                                                               II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – město Litvínov, IČO 00266027, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí o vyloučení navrhovatele – „Společnost pro město Litvínov“, založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 10. 2. 2021, jež tvoří subjekty TELMONT Nymburk s.r.o., IČO 25637584, se sídlem Palackého 222, 288 02 Nymburk, a REALSTAV MB spol. s r.o., IČO 25685210, se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav – ze dne 17. 3. 2021 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nové plavecké haly v Litvínově - zajištění TDS“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 21. 1. 2021, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne, jakož i všechny následné úkony vč. oznámení o vyloučení cit. navrhovatele ze dne 22. 3. 2021, rozhodnutí o výběru dodavatele – „Garnets – Varia“, společnost, jež tvoří subjekty Garnets Consulting a.s., IČO 27349675, se sídlem Československých legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany, a V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem – ze dne 17. 3. 2021 a oznámení o výběru cit. dodavatele ze dne 22. 3. 2021.

                                                                                            

 

 

 

III.

Zadavateli – město Litvínov, IČO 00266027, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0161/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – „Společnost pro město Litvínov“, založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 10. 2. 2021, jež tvoří subjekty TELMONT Nymburk s.r.o., IČO 25637584, se sídlem Palackého 222, 288 02 Nymburk a REALSTAV MB spol. s r.o., IČO 25685210, se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav – ze dne 26. 4. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nové plavecké haly v Litvínově - zajištění TDS“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 21. 1. 2021, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne.

 

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – město Litvínov, IČO 00266027, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov – ukládá povinnost

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – město Litvínov, IČO 00266027, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil podle zákona zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Výstavba nové plavecké haly v Litvínově - zajištění TDS“, přičemž výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 1. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v bodě 1.3.2 zadávací dokumentace následovně:

„Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka a další investorsko – inženýrské činnosti ve výstavbě na akci Výstavba nové plavecké haly v Litvínově. Nová plavecká hala Litvínov, v ul. Podkrušnohorská 100, 436 01, Litvínov – Horní Litvínov, bude umístěna do místa současné provozní budovy šaten a ubytoven letního koupaliště, na které stavba provozně navazuje. Navrhované řešení zpřístupňuje území i pro motorizovanou veřejnost umístěním parkoviště ke krytému bazénu do areálu. Novostavba nové plavecké haly bude sloužit pro sportovní vyžití plaveckého oddílu i pro rekreaci občanům města a spádové oblasti. Areál by měl v sobě soustředit všechny moderní aktivity vodního světa a sloužit pro široké spektrum návštěvníků od nejmenších po ty nejstarší.“

3.             Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel stanovil v bodě 1.3.4 zadávací dokumentace ve výši 3 mil. Kč bez DPH.

4.             V bodě 1.7.1 zadávací dokumentace zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do dne 15. 2. 2021.

5.             Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek dvě nabídky, a to nabídku vybraného dodavatele – „Garnets – Varia“, společnost, jež tvoří subjekty Garnets Consulting a.s., IČO 27349675, se sídlem Československých legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany, a V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „vybraný dodavatel“) – a nabídku navrhovatele – „Společnost pro město Litvínov“, založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 10. 2. 2021, jež tvoří subjekty TELMONT Nymburk s.r.o., IČO 25637584, se sídlem Palackého 222, 288 02 Nymburk (dále jen „společnost TELMONT“) a REALSTAV MB spol. s r.o., IČO 25685210, se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „navrhovatel“).

6.             Dle protokolu o posouzení nabídek ze dne 25. 2. 2021, zadavatelem jmenovaná komise před zahájením posouzení nabídek nejprve projednávala skutečnost, že vedoucí společník navrhovatele, společnost TELMONT, je subjektem, „který na základě uzavřených služeb v letech 2019-2020 prováděl spolupráci během projektové přípravy stavební akce ‚Výstavba nové plavecké haly v Litvínově‘ spočívající mimo jiné: v účasti na jednáních při projednání jednotlivých stupňů projektové dokumentace, konzultační činnosti k dotazům uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, další konzultační činnosti potřebná ke zdárné realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.“. Komise konstatovala, že tato skutečnost představuje nerovné podmínky účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž odkazuje na právní stanovisko svého právního oddělení, které dospělo k závěru, že v tomto případě dochází ke střetu zájmů dle § 44 odst. 2 zákona, „kdy se za střet zájmů považuje situace, kdy zájmy osob, které dle písm. b) tohoto ustanovení mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. Dle komentáře k této problematice zadavatel nesmí ignorovat jakékoliv indicie nasvědčující tomu, že v průběhu zadávacího řízení došlo či dochází ke střetu zájm[ů] a pokud takové zjištění učiní, je povinen přijmout opatření k nápravě spočívající v zamezení osobám, u kterých je střet zájmů zjištěn, v účasti na dalším průběhu zadávacího řízení.

Pokud zadavatel zjistí, že již uvedené opatření není možné, neboť již došlo ke zvýhodnění určitého dodavatele (např. tím, že tento dodavatel dostal určité informace, které nebyly přístupné ostatním účastníkům řízení, nebo že je dostal v předstihu), pak dodavatele, který byl zvýhodněn, vyloučí ze zadávacího řízení.

Pokud by zadavatel k tomuto kroku nepřistoupil, dopustil by se porušení zásady rovného zacházení a zásady diskriminace v souladu s § 6 odst. 2 ZZVZ.“.

Komise navrhla na základě uvedeného stanoviska navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučit. Po vyloučení navrhovatele tak dle komise zbyl pouze jediný účastník, vybraný dodavatel, jehož nabídku komise posoudila, a uvedla, že vybraný dodavatel splnil zadávací podmínky.

7.             Rada zadavatele usnesením ze dne 17. 3. 2021 rozhodla o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a zároveň o výběru nabídky vybraného dodavatele.

8.             Dne 22. 3. 2021 zadavatel odeslal navrhovateli a vybranému dodavateli oznámení o výběru. Přílohou oznámení o výběru byla i zpráva o hodnocení nabídek ze dne 25. 2. 2021, ve které zadavatel mj. uvedl, že po vyloučení navrhovatele zbyla k hodnocení pouze jediná nabídka,
a zadavatel tak v souladu § 122 odst. 2 zákona vybral nabídku vybraného dodavatele bez provedení hodnocení. Přílohou oznámení o výběru bylo rovněž posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

9.             Téhož dne bylo navrhovateli doručeno oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení s odkazem na § 48 odst. 5 písm. b) zákona. Jako důvod byl uveden střet zájmů dle § 44 odst. 2 písm. b) zákona v souladu s právním posouzením uvedeným v protokolu o posouzení nabídek. Zadavatel uvedl, že „[z]a střet zájm[ů] je v tomto případě považována skutečnost, kdy vedoucí společník: TELMONT Nymburk s.r.o. ‚Společnosti pro město Litvínov‘ je subjektem, který na základě zadavatelem sjednaných služeb v letech 2019-2020 prováděl spolupráci během projektové přípravy stavební akce ‚Výstavba nové plavecké haly v Litvínově‘ a měl tak přístup k více informacím, než které byly přístupné ostatním účastníkům řízení, nebo je dostal v předstihu. Zadavatel rozhodl o vyloučení s ohledem na výše uvedenou skutečnost a s ohledem na povinnost zadavatele provést opatření k nápravě spočívající v zamezení osobám, u kterých je střet zájmů zjištěn, v účasti na dalším průběhu zadávacího řízení.“.

10.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil se svým vyloučením a s výběrem dodavatele, podal dne 6. 4. 2021 námitky, kterými se domáhal zrušení rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení a zároveň zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele.

11.         Zadavatel podané námitky rozhodnutím ze dne 16. 4. 2021 odmítl.

12.         Navrhovatel s obsahem rozhodnutí o námitkách nesouhlasil, a dne 26. 4. 2021 tak podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.

II.             OBSAH NÁVRHU

13.         Návrh směřuje proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a dále proti rozhodnutí o výběru dodavatele. K jednotlivým bodům návrhu se navrhovatel vyjádřil následovně.

K vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení              

14.         Navrhovatel potvrzuje, že společnost TELMONT na základě sjednaných služeb v letech 2019-2020 prováděla spolupráci během projektové přípravy stavební akce „Výstavba nové plavecké haly v Litvínově“ (dále jen „stavební zakázka“), spočívající v posouzení projektové dokumentace stavby v různých stupních z hlediska vhodného technického řešení. Další služby se pak dle navrhovatele měly týkat poradenství při nastavení technické kvalifikace u stavební zakázky a posouzení předložených technických listů účastníků, tj. služby, které jsou dle navrhovatele bez jakéhokoliv dopadu pro nyní řešené zadávací řízení.

15.         Oznámení o vyloučení považuje navrhovatel za směsici nesourodých výroků, které dohromady netvoří odůvodnění, proti kterému by bylo možno se konkrétně bránit. Uvádí, že není jasné, jaký vliv by společnost TELMONT mohla mít na zadávací řízení, proč by měla být ohrožena její nestrannost či nezávislost, či jaké odlišné zájmy by měla sledovat, když toto ani zadavatel nikde v oznámení o vyloučení neuvádí.

16.         Navrhovatel odkazuje na znění § 48 odst. 5 písm. b) zákona, dle kterého musí zadavatel prokázat, že došlo ke střetu zájmů a vyloučit účastníka může jen tehdy, není-li jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, možné. Zadavatel tyto podmínky dle navrhovatele nemá naplněny a naplněny ani mít nemůže. Dle navrhovatele neexistuje žádný střet zájmů a zadavatel dle něj ani neuvádí, jaká jiná nápravná opatření, kromě vyloučení navrhovatele, zvažoval a proč nejsou možná. Navrhovatel uvádí, že pokud by měl mít více relevantních informací než ostatní účastníci či měl mít podklady pro podání nabídky k dispozici dříve, pak mohl zadavatel stanovit přiměřeně dlouhou lhůtu pro podání nabídek a poskytnout dodavatelům všechny relevantní informace v zadávací dokumentaci. Pokud tak neučinil, porušil dle navrhovatele sám zadavatel zákon a není to důvodem pro vyloučení navrhovatele.

17.         Navrhovatel se tak domáhá zrušení rozhodnutí o vyloučení s tím, že pokud by snad zadavatel na vyloučení navrhovatele trval i poté, nechť v souladu s § 48 odst. 11 zákona oznámí navrhovateli jeho vyloučení bezodkladně, a to včetně „reálného“ odůvodnění, ačkoliv je navrhovatel přesvědčen, že žádný důvod pro jeho vyloučení neexistuje a zcela jistě pak ne střet zájmů. S odkazem na judikaturu Soudního dvora EU pak navrhovatel připomíná, že sama okolnost, že se některá osoba podílela na přípravných pracích pro veřejnou zakázku, neumožňuje zadavateli tuto osobu následně vyloučit z účasti v zadávacím řízení takové veřejné zakázky.

18.         Navrhovatel také reaguje na rozhodnutí o námitkách, kde zadavatel dle něj uvádí jediný argument, a to ten, že společnost TELMONT vykonávala pro zadavatele činnosti při přípravě stavební zakázky po dobu dvou let, zatímco zadávací řízení veřejné zakázky trvalo necelé dva měsíce, z čehož činí zadavatel závěr, že obdobnou lhůtu pro prostudování kompletní zadávací dokumentace není možné poskytnout ostatním účastníkům. Dle navrhovatele je to absurdní tvrzení, když předně měl zadavatel dle navrhovatele rozepsat jakákoliv možná opatření k nápravě již v oznámení o vyloučení navrhovatele. Ani společnost TELMONT dle něj neměla k dispozici zadávací dokumentaci stavební zakázky po dobu dvou let a takový čas na prostudování její zadávací dokumentace považuje za zcela zjevný nesmysl pro potřebu podání nabídky na poskytování služeb TDS u takovéto stavební akce.

19.         Navrhovatel tak závěrem k tomuto bodu shrnuje, že v oznámení o vyloučení ani v rozhodnutí o námitkách není ani naznačeno, natož prokázáno, v čem má spočívat střet zájmů.

K  výběru dodavatele

20.         Navrhovatel dále napadá oznámení o výběru dodavatele, kdy tento byl vybrán bez provedení hodnocení nabídek za situace, kdy v zadávacím řízení bylo stále více účastníků. Dle navrhovatele mu totiž účast v zadávacím řízení s odkazem na § 47 odst. 2 zákona doposud nezanikla. Možnost rozhodnout o výběru dodavatele bez provedení hodnocení je přitom dle § 122 odst. 2 zákona dána pouze za situace, kdy je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. Zadavatelův postup je dle navrhovatele jak v rozporu se zákonem, tak i s jeho základními zásadami.

21.         Dle navrhovatele je oznámení o výběru dodavatele v rozporu se zásadou transparentnosti, když neobsahuje údaje nezbytné pro ověření, zda vybraný dodavatel podmínky účasti skutečně splňuje. U dokladů není uveden orgán, který je vystavil, datum jejich vystavení, atd. Odkazuje přitom na povinnosti, které pro oznámení o výběru v § 123 písm. b) stanoví zákon. Přitom rozporuje tvrzení zadavatele, že některé údaje si mohou účastníci vypátrat sami, když toto sice je pravda, nicméně dle navrhovatele to neznamená, že by zadavatel zákon neporušil.

22.         Navrhovatel závěrem shrnuje, že ze všech výše uvedených důvodů se domáhá zrušení rozhodnutí o jeho vyloučení a všech následných úkonů zadavatele v zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o výběru dodavatele.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

23.         Dne 26. 4. 2021, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0161/2021/VZ.

24.         Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel a
 • vybraný dodavatel.

25.         Zahájení správního řízení Úřad jeho účastníkům oznámil přípisem č. j. ÚOHS-14275/2021/523/JMa ze dne 28. 4. 2021.

26.         Usnesením č. j. ÚOHS-15007/2021/523/JMa ze dne 5. 5. 2021 uložil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele k návrhu       

27.         Dne 7. 5. 2021 byla Úřadu prostřednictvím datové schránky doručena kompletní dokumentace o zadávacím řízení k předmětné veřejné zakázce společně s vyjádřením zadavatele k návrhu (dále jen „vyjádření k návrhu“).

K vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení

28.         Zadavatel nejprve uvádí, že společnost TELMONT získala přístup k informacím, ke kterým ostatní účastníci zadávacího řízení přístup neměli, přičemž vyjmenoval služby, které ve vztahu ke stavební zakázce tato společnost pro zadavatele vykonávala s tím, že poskytování těchto služeb trvalo bezmála dva roky, zatímco zadávací řízení veřejné zakázky trvalo necelé dva měsíce. Není však dle zadavatele možné poskytnout ostatním účastníkům srovnatelné podmínky na prostudování kompletní zadávací dokumentace. Dále zadavatel uvádí, že společnost TELMONT měla přístup k informacím vážícím se k projektové dokumentaci stavební zakázky, které se však v konečné verzi projektové dokumentace neobjevily. Navrhovatel tak dle zadavatele získal neoprávněnou výhodu spočívající zejména v možnosti ovlivnit stanovení nabídkové ceny, která tvoří 80 % kritérií pro hodnocení této veřejné zakázky.

K výběru dodavatele

29.         Dle zadavatele nebyl pro hodnocení nabídky navrhovatele faktický, ani právní důvod, když tato nabídka byla navržena k vyloučení. K tomu zadavatel uvádí, že smlouva s vybraným dodavatelem nebyla do dnešního dne uzavřena.

30.         Ve vztahu ke zprávě o hodnocení nabídek a přiloženému výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele zadavatel uvádí, že se jedná o dokumenty zaslané účastníkům nad rámec zákonné povinnosti pro zjednodušené podlimitní řízení, ve kterém zadavatel nemá povinnost řídit se požadavky dle § 123 zákona. Zadavatel chtěl zasláním uvedených dokumentů účastníkům pouze poskytnout rozšířenou informaci o svém postupu. V další části svého vyjádření se pak vyjadřuje k tomu, že v žádném případě nezamýšlel, aby si účastníci údaje vypátrali sami, jak tvrdí navrhovatel, ale jen uváděl další snadno ověřitelné informace.

31.         Zadavatel závěrem navrhuje, aby Úřad návrh v plném rozsahu zamítl.

Další průběh správního řízení

32.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-18107/2021/523/JMa ze dne 31. 5. 2021 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

33.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-19954/2021/500/AIv ze dne 15. 6. 2021 Úřad rozhodl o nařízení předběžného opatření podle § 61 odst. 1 správního řádu spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

34.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obsahu dokumentace o zadávacím řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel vyloučil navrhovatele v rozporu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí        

Relevantní ustanovení právních předpisů

35.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

36.         Podle § 6 odst. 2 zákona, ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

37.         Podle § 44 odst. 2 zákona se za střet zájmů považuje situace, kdy zájmy osob, které

a.             se podílejí na průběhu zadávacího řízení, nebo

b.             mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením.

38.         Podle § 44 odst. 3 zákona se zájmem osob uvedených v odstavci 2 pro účely tohoto zákona rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

39.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

40.         Podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné.

41.         Podle § 48 odst. 5 písm. c) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo.

42.         Podle § 48 odst. 11 zákona zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

Právní posouzení

43.         Úřad nejprve na tomto místě považuje za důležité shrnout zjištěný skutkový stav. Mezi stranami je nesporné, že vedoucí společník navrhovatele, společnost TELMONT, se podílela na přípravě stavební zakázky na stavební akci, na které má být vykonáváno soutěžené plnění v podobě technického dozoru stavitele. Dle vyjádření účastníků je jasné, že se jednalo vesměs o poradenskou činnost zejména při přípravě projektové dokumentace pro tuto stavební akci a dále o poradenskou činnost spočívající např. v nastavení parametrů technické kvalifikace či posuzování technických listů účastníků u stavební zakázky, tj. nikoliv u šetřené veřejné zakázky.

44.         Úřad přitom uvádí, že za podstatnou z hlediska informací o stavební akci považuje zejména činnost spočívající v přípravě projektové dokumentace ke stavební zakázce. Ta sice není přímo přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky, nicméně ta na ni ve svém textu odkazuje. Pro výkon činnosti technického dozoru stavitele tak, jak je vymezen v předmětu veřejné zakázky, je přitom dle Úřadu nepochybně důležité, aby byl dodavatel s projektovou dokumentací seznámen. Skutkový stav je tak dle Úřadu poměrně jednoznačný, když navrhovatel měl díky účasti společnosti TELMONT na přípravě projektové dokumentace již před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky pokročilou znalost dokumentace stavební akce, na které má být technický dozor stavitele vykonáván. Zároveň je však třeba říct, že společnost TELMONT se žádným způsobem nepodílela na přípravě zadávacích podmínek stanovených přímo pro šetřenou veřejnou zakázku, či na samotném průběhu zadávacího řízení.

45.         Úřad tak v šetřené situaci považuje skutkový stav za dostatečně jednoznačný a posuzoval, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když navrhovatele z důvodu účasti společnosti TELMONT na přípravě stavební zakázky vyloučil dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona, z důvodu nastalého střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 písm. b) zákona.

46.         Odborná literatura ve vztahu k vymezení střetu zájmů uvádí, že „[o]becně je však pod tímto pojmem třeba chápat stav, kdy se u jednoho subjektu koncentrují dvě nebo více různých pozic (funkcí, statusů), přičemž z těchto pozic vyplývají pro daný subjekt navzájem výrazně protichůdné zájmy (např. z důvodu osobního finančního zájmu, navzájem protichůdných povinností uložených právními předpisy apod.). Střet zájmů může být takto založen např. účelovým přizpůsobením zadávacích podmínek osobou, která vedle zadavatele spolupracuje rovněž s některým z potenciálních dodavatelů, případně i majetková účast zadavatele v dodavateli a s ní spojený ekonomický zájem zadavatele na tom, aby právě s tímto dodavatelem došlo k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

V případě, že navzdory preventivnímu úsilí ke střetu zájmů v zadávacím řízení dojde, je zadavatel, pokud tuto situaci zjistí, povinen přijmout k jeho odstranění opatření k nápravě. V krajním případě může mít toto opatření k nápravě formu vyloučení účastníka zadávacího řízení, jehož účast střet zájmů zakládá. Jak však vyplývá i z dikce ustanovení § 48 odst. 5 písm. b), které možnost vyloučení pro střet zájmů připouští, lze k této formě nápravného opatření sáhnout jako k nejzazší možnosti (vedle případného zrušení zadávacího řízení). V této souvislosti je totiž třeba poznamenat, že jakékoli omezování účasti dodavatelů z účasti v zadávacím řízení z důvodu střetu zájmů je v rozporu s principem maximálně otevřené hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek. Konkrétní nápravná opatření v případě střetu zájmů je tak třeba volit vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem v souladu se zásadou přiměřenosti tak, aby byly eliminovány dopady (i potenciální) střetu zájmů na průběh soutěže o veřejnou zakázku a aby zároveň tato opatření co nejméně omezovala šíři dodavatelů, kteří se mohou o veřejnou zakázku ucházet.“ [Podešva V., Sommer L., Votrubec J., Flaškár M., Harnach J., Měkota J. & Janoušek M. (2016) Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář. Praha: Wolters Kluwer.].

47.         Ze shora uvedených ustanovení zákona lze v souladu s citovanou pasáží komentářové literatury dle Úřadu odvodit pro šetřený případ dva závěry. Prvním závěrem je, že osoba, která se podílela na přípravě veřejné zakázky, se může nacházet ve střetu zájmů (přičemž by se dle Úřadu mohlo teoreticky jednat i o přípravu veřejné zakázky související). Druhým závěrem pak je, že v případě, že je u některého účastníka identifikován hrozící střet zájmů, je zadavatel povinen přijmout k jeho odstranění opatření k nápravě. Vyloučení takového účastníka je však přitom až nejzazší možností, neboť tím dochází k omezení hospodářské soutěže na trhu a zadavatel by tak měl vždy zvážit, zda je možné učinit pro hospodářskou soutěž méně omezující opatření.

48.         Úřad v této souvislosti dále odkazuje na čl. 41 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „směrnice 2014/24“), dle kterého „pokud zájemce nebo uchazeč anebo podnik se vztahem k zájemci nebo uchazeči působil jako poradce veřejného zadavatele, ať již v souvislosti s čl. 40 (pozn. Úřadu – předběžné tržní konzultace) či nikoli, nebo se jinak podílel na přípravě zadávacího řízení, přijme veřejný zadavatel příslušná opatření, aby zajistil, že účastí tohoto zájemce nebo uchazeče nebude narušena hospodářská soutěž. Mezi tato opatření patří povinnost sdělit ostatním zájemcům a uchazečům příslušné informace vyměňované se zájemcem nebo uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě zadávacího řízení nebo informace z této účasti vyplývající a stanovit odpovídající lhůty pro doručení nabídek. Příslušný zájemce nebo uchazeč může být z řízení vyloučen pouze v případě, že neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady rovného zacházení. Před každým takovým vyloučením dostane zájemce nebo uchazeč příležitost prokázat, že jeho účast na přípravě zadávacího řízení nemůže narušit hospodářskou soutěž.“ Z uvedeného tedy plyne, že účastník, který se podílel na přípravě zadávacího řízení, může být vyloučen ze zadávacího řízení pouze v případě, že neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady rovného zacházení a zároveň musí dostat před takovým vyloučením příležitost prokázat, že jeho účast na přípravě zadávacího řízení nemůže narušit hospodářskou soutěž.

49.         Cit. ustanovení směrnice 2014/24 se v národní úpravě odráží v § 48 odst. 5 písm. c) zákona, dle kterého může být účastník vyloučen tehdy, kdy jeho předchozí účastí při přípravě zadávacího řízení došlo k narušení hospodářské soutěže, jiné opatření není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo.

50.         Jak zákon, tak směrnice 2014/24, tedy obsahují speciální úpravu pro situaci, kdy se účastník podílel na přípravě zadávacího řízení a jeho účastí mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže. Zadavatel však postupoval nikoliv podle této speciální úpravy, ale přistoupil k vyloučení na základě střetu zájmů dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona, navazující na § 44 odst. 2 písm. b) zákona. Ten přitom hovoří o střetu zájmů jako situaci, kdy zájmy „osob, které mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením.“ Jedním z pojmových znaků cit. ustanovení tak je to, že se musí jednat o zájmy osob, které mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

51.         Navrhovatel přitom v podaném návrhu klade dle Úřadu zcela správně otázky, na které se mu (a tedy ani Úřadu) nedostává od zadavatele odpovědí. Zadavatel v oznámení o vyloučení, ani v žádném z pozdějších dokumentů (myšleno zejména rozhodnutí o námitkách a vyjádření k návrhu) žádným způsobem neodůvodňuje, jaký vliv navrhovatel má nebo mohl mít na výsledek šetřeného zadávacího řízení. Uvádí pouze to, že navrhovatel měl přístup k více informacím, což však dle Úřadu samo o sobě nijak nedokládá, že by navrhovatel, resp. společnost TELMONT, měl nebo mohl mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

52.         Dle Úřadu není, i s odkazem na odbornou literaturu (srov. bod 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyloučeno, že na straně navrhovatele skutečně střet zájmů hrozil či mohl existovat. Úřad k tomu dodává, že reflektuje obavu zadavatele z narušení zásady rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace, které dle zadavatele mohly být porušeny v případě, kdy by navrhovatel nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Existence takových (a třeba
i oprávněných) obav však dle Úřadu neumožňuje zadavateli přistoupit k vyloučení účastníka zadávacího řízení z „opatrnosti“, aniž by měl naplněny podmínky stanovené v ustanovení, které bylo dle něj porušeno. Takovým postupem tak sice zadavatel může šetřit zásady uvedené v § 6 odst. 2 zákona, avšak nemůže tak činit na úkor zásady transparentnosti
a výslovného ustanovení uvedeného v § 48 odst. 11 zákona, které zadavateli ukládá, aby vyloučení navrhovatele řádně odůvodnil. Oznámení o vyloučení navrhovatele však neuvádí, jaký vliv měla nebo mohla mít společnost TELMONT na výsledek zadávacího řízení, ani to, zda zadavatel zvažoval jiné opatření k nápravě, jak mu ukládá zákon.

53.         Úřad uvádí, že pouhé uvedení skutečnosti, že společnost TELMONT se podílela na projektové přípravě stavební zakázky, nelze považovat za řádné odůvodnění existence střetu zájmů u společnosti TELMONT ve smyslu § 44 odst. 2 písm. b) zákona, když žádným způsobem neuvádí, jaký vliv tato společnost mohla mít či měla na výsledek šetřeného zadávacího řízení. Zákon přitom v § 48 odst. 11 zadavateli ukládá, aby bezodkladně vyloučenému účastníkovi odeslal oznámení o jeho vyloučení, a to včetně odůvodnění. Odůvodnit vyloučení dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona je tak povinností zadavatele a důkazní břemeno k prokázání existence střetu zájmů a toho, že nelze přijmout jiné nápravné opatření, než vyloučení účastníka, leží právě na zadavateli. V žádném případě nelze dle Úřadu přistoupit na to, aby se za dostatečné odůvodnění vyloučení účastníka ze zadávacího řízení považovalo pouhé uvedení, že společnost TELMONT je subjektem, který prováděl spolupráci během projektové přípravy, a měl tak více informací, než které byly přístupné ostatním účastníkům řízení, nebo je dostal v předstihu, bez jakéhokoliv uvedení, jaký vliv to mohlo mít na výsledek zadávacího řízení [za situace, kdy zadavatel uvádí, že se jedná o střet zájmů dle § 44 odst. 2 písm. b) zákona] a proč jiné opatření k nápravě není možné. Takový postup je zcela v rozporu s povahou vyloučení jakožto nejzazšího možného opatření k nápravě (vedle zrušení zadávacího řízení).

54.         Pokud zadavatel uvádí ve vyjádření k návrhu, že společnost TELMONT spolupracovala na stavební zakázce téměř dva roky a takto dlouhou lhůtu pro podání nabídek nebylo možné jakožto opatření k nápravě stanovit i ostatním dodavatelům, je toto tvrzení problematické hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že tuto informaci, tj. že zadavatel vůbec zvažoval toto jiné opatření k nápravě, mělo obsahovat již odůvodnění v oznámení o vyloučení navrhovatele. Druhým problémem je pak to, že dle Úřadu v žádném případě nemusel zadavatel stanovit lhůtu stejně dlouhou, jako se společnost TELMONT podílela na přípravě projektové dokumentace u stavební zakázky. Situace, kdy by všichni dodavatelé měli stejnou dobu pro prostudování podkladů, totiž nikdy nemohla nastat, když i při dvouleté lhůtě pro podání nabídek by navrhovatel měl ve výsledku na prostudování projektové dokumentace dle tohoto výkladu zadavatele čtyři roky. Takový výklad je přitom samozřejmě absurdní a pro zajištění rovnosti účastníků by dle Úřadu postačovalo, stanovit lhůtu pro ostatní dodavatele přiměřenou a zároveň jim poskytnout veškeré relevantní informace, kterými disponoval navrhovatel.

55.         Úřad tak na základě výše uvedeného shrnuje, že zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, a to z důvodu údajného střetu zájmů na straně navrhovatele, aniž by
z odůvodnění rozhodnutí o vyloučení ze dne 17. 3. 2021 či oznámení o vyloučení ze dne 22. 3. 2021 vyplývalo naplnění důvodů pro vyloučení dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. b) zákona, čímž zároveň nedodržel zásadu transparentnosti uvedenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona.

56.         S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

57.         Úřad k tomu dodává, že z důvodu procesní ekonomie se blíže nezabýval argumenty navrhovatele ve vztahu k výběru dodavatele, neboť jakékoli řešení otázek nastolených navrhovatelem ve vztahu k této otázce by na výsledek správního řízení nemohlo mít žádný vliv. S ohledem na ukládané nápravné opatření bude zadavatel muset tak jako tak přistoupit k novému rozhodnutí o výběru.

K uložení nápravného opatření

58.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

59.         Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který je popsán ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad má rovněž za to, že uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť zadavatel v důsledku svého nesprávného postupu vůbec neprovedl hodnocení nabídek účastníků. Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna, neboť pokud by navrhovatel nebyl z účasti v zadávacím řízení zadavatelem vyloučen, mohl by se stát vybraným dodavatelem.

60.         Pokud jde o třetí podmínku, Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

61.         Při rozhodování podle § 263 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání. Úřad po prošetření skutečností uvedených v návrhu zjistil, že nezákonného postupu se zadavatel dopustil při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Ve vztahu k výše uvedenému Úřad posuzoval, jaké nápravné opatření bude dostačující pro odstranění nezákonného postupu zadavatele, a dospěl k závěru, že je třeba zrušit úkony zadavatele související s vyloučením navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, tj. rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 17. 3. 2021 a oznámení o vyloučení navrhovatele ze dne 22. 3. 2021, jakož i všechny následné úkony, vč. rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 17. 3. 2021 a oznámení o výběru dodavatele ze dne 22. 3. 2021, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, jelikož – jak bylo dovozeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí – důvody vyloučení navrhovatele nemohou za stávající situace obstát. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí

K zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení                    

62.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

63.         Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu
o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok působí právní účinky již dnem vydání rozhodnutí (a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí). Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy [s důsledky zastavení správního řízení dle § 257 písm. j) zákona] ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

64.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení tam uvedených úkonů zadavatele, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku.

K uložení úhrady nákladů řízení

65.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

66.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí a oznámení o vyloučení navrhovatele, jakož i všechny následné úkony, vč. rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo
19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000161.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek.

Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek.

Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně     

 

 

 

Obdrží

1.             město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

2.             TELMONT Nymburk s.r.o., Palackého 222, 288 02 Nymburk

3.             Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz