číslo jednací: 14125/2021/500/AIv
spisová značka: S0079/2021/VZ

Instance I.
Věc Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Účastníci
 1. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 2. OLMAN SERVICE s.r.o.
 3. Dussmann Service s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 25. 6. 2021
Související rozhodnutí 14125/2021/500/AIv
17682/2021/163/MBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 402 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0079/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-14125/2021/500/AIv

 

Brno 27.04.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

 • zadavatel – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod,
 • navrhovatel – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno,
 • vybraný dodavatel – Dussmann Service s.r.o., IČO 45806276, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 11. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 11. 2020 pod ev. č. Z2020-039298, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 11. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 11. 2020 pod ev. č. 2020/S 217-531988, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 11. 2020,

rozhodl takto:

 

 

I.

Zadavatel – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod – při zadávání veřejné zakázky „Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 11. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 11. 2020 pod ev. č. Z2020-039298, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 11. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 11. 2020 pod ev. č. 2020/S 217-531988, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 11. 2020, postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nedodržel pravidlo stanovené v § 123 písm. b) citovaného zákona tím, že v oznámení o výběru dodavatele ze dne 21. 1. 2021 ve vztahu k výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele – Dussmann Service s.r.o., IČO 45806276, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha – u požadované technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) citovaného zákona vymezené v čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ bodu 7.5.1 zadávací dokumentace neuvedl údaje rozhodné pro prokázání splnění citovaného kritéria technické kvalifikace, čímž jmenovaný zadavatel nedodržel citovaným zákonem kladené povinnosti na obsah oznámení o výběru dodavatele, přičemž tímto postupem mohlo dojít k ovlivnění výběru dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší oznámení jmenovaného zadavatele ze dne 21. 1. 2021 o výběru dodavatele – Dussmann Service s.r.o., IČO 45806276, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha – na veřejnou zakázku „Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 11. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 11. 2020 pod ev. č. Z2020-039298, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 11. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 11. 2020 pod ev. č. 2020/S 217-531988, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 11. 2020, a současně ruší i všechny následné úkony jmenovaného zadavatele učiněné v zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku.

III.

Zadavateli – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0079/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno – ze dne 26. 2. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 11. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 11. 2020 pod ev. č. Z2020-039298, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 11. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 11. 2020 pod ev. č. 2020/S 217-531988, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 11. 2020.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil podle zákona dne 3. 11. 2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod“, přičemž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 11. 2020 pod ev. č. Z2020-039298, ve znění opravy uveřejněné dne 19. 11. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2020 pod ev. č. 2020/S 217-531988, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 11. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“).

2.             V bodě II.2.4) „Popis zakázky“ formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky následovně: „Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele (Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci).“.

3.             Dne 22. 1. 2021 obdržel navrhovatel – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 21. 1. 2021 (dále jen „oznámení o výběru dodavatele“), ve kterém zadavatel oznámil výběr dodavatele – Dussmann Service s.r.o., IČO 45806276, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Dne 4. 2. 2021 podal navrhovatel „Námitku proti Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 4. 2. 2021, která byla zadavateli doručena téhož dne (dále jen „námitky“).

5.             Dne 18. 2. 2021 obdržel navrhovatel „Rozhodnutí zadavatele o Námitce proti Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4. 2. 2021“ ze dne 18. 2. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), kterým zadavatel výše uvedené námitky navrhovatele odmítl.

6.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval rozhodnutí o námitkách za učiněné v rozporu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). Návrh ze dne 26. 2. 2021 obdržel Úřad téhož dne. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 26. 2. 2021.

II.             OBSAH NÁVRHU

7.             Návrh směřuje proti oznámení zadavatele o výběru dodavatele a proti postupu zadavatele při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“) vybraného dodavatele. Navrhovatel uvádí, že podle § 123 písm. b) zákona musí být součástí oznámení o výběru dodavatele mimo jiné údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace, což dle navrhovatele v daném případě znamená, že zadavatel byl dle § 123 písm. b) zákona povinen v oznámení o výběru dodavatele uvést „nejen přesnou identifikaci referenční zakázky, ale samozřejmě také počty lůžek, vč. uvedení požadovaného finančního objemu 10 mil. Kč/rok bez DPH, jak požadoval bodem 7. 5. a) a b) ZD.“. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel v oznámení o výběru dodavatele neuvedl údaje rozhodné pro prokázání splnění kritérií technické kvalifikace podle § 123 písm. b) bod 2. zákona, když „pouze obecně konstatoval, že byly doloženy 3 referenční zakázky.“.

8.             K postupu zadavatele při posuzování MNNC vybraného dodavatele navrhovatel nejprve shrnuje své působení u zadavatele při provádění úklidových prací v období let 2012-2020 včetně uvedení přehledu jednotlivých uchazečů předmětných zadávacích řízení a jejich nabídkových cen. Dále navrhovatel uvádí přehled vývoje minimální mzdy od roku 2012 do současnosti, včetně výpočtu nárůstu ceny plnění veřejných zakázek zadávaných ve zmiňovaném období zadavatelem vzhledem k nárůstu minimální mzdy. Dále navrhovatel mimo jiné uvádí, že ve „Zprávě o hodnocení nabídek“ ze dne 21. 1. 2021 (dále jen „zpráva o hodnocení nabídek“) zadavatel, resp. hodnotící komise, uvedl, že bylo provedeno posouzení nabídkových cen z hlediska MNNC, na základě kterého bylo konstatováno, že se u žádné z nabídkových cen nejedná o cenu mimořádně nízkou. Zároveň navrhovatel dodává, že z rozhodnutí o námitkách je zřejmé, že zadavatel na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 46 zákona požádal vybraného dodavatele o vysvětlení či doplnění údajů uvedených v rámci jeho nabídky, včetně celkové kalkulace nabídkové ceny vybraného dodavatele a potvrzení vybraného dodavatele podle § 113 odst. 4 zákona o zajištění dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a dále, že vybraný dodavatel neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu, a to z důvodu pochybností zadavatele o výši celkové nabídkové ceny vybraného dodavatele. Navrhovatel k uvedenému dodává, že ani jedna z výše uvedených skutečností nebyly uvedeny ve zprávě o hodnocení nabídek ani v rozhodnutí o námitkách, což navrhovatele vede k pochybnostem ohledně zdůvodnění nabídkové ceny vybraného dodavatele včetně doložení výše uvedeného potvrzení podle § 113 odst. 4 zákona, a v konečném důsledku k pochybnostem ohledně schopnosti vybraného dodavatele plnit veřejnou zakázku tak, jak je vymezena v zadávací dokumentaci, aniž by přitom došlo k porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance.

9.             K výše uvedenému navrhovatel závěrem svého podání uvádí výpočet předpokládaných mzdových nákladů s přihlédnutím k výměře ploch jednotlivých budov, stanovené minimální mzdě včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a fondu dovolené, který dále srovnává s celkovou nabídkovou cenou vybraného dodavatele.

10.         Nad rámec výše uvedených skutečností navrhovatel upozorňuje na novelizované znění ustanovení § 6 zákona, v němž je nově zakotvena zásada sociálně odpovědného zadávání, a ustanovení § 28 odst. 1 písm. p) zákona, které zakotvuje povinnost zadavatele zohlednit pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a sociálně relevantní hlediska spojené s veřejnou zakázkou. K uvedenému navrhovatel dodává, že je přesvědčen, že bylo povinností zadavatele vypořádat se s námitkami navrhovatele ohledně zásady odpovědného zadávání nově zakotvené v § 6 zákona, jelikož samotné rozhodnutí o námitkách, stejně jako „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ ze dne 21. 1. 2021 (dále jen „rozhodnutí o výběru dodavatele“) zadavatel učinil v roce 2021, tj. v době platné novelizace, která zadavateli ukládá povinnost zohlednit při zadávání veřejných zakázek sociálně relevantní hlediska.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

11.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 26. 2. 2021, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

12.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný dodavatel.

13.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-07679/2021/544/EPr ze dne 2. 3. 2021.

14.         Usnesením č. j. ÚOHS-07732/2021/544/EPr ze dne 3. 3. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 8. 3. 2021

15.         Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 8. 3. 2021 (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu“) obdržel Úřad od zadavatele dne 11. 3. 2021.

16.         Zadavatel ve vyjádření k návrhu předně uvádí, že podle § 250 zákona lze návrh podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele, z čehož vyplývá, že „aby byl návrh úspěšný, musí jít o kvalifikované porušení zákona, které je způsobilé způsobit újmu nebo hrozbu újmy na právech navrhovatele. Tak tomu však v posuzovaném případě podle názoru zadavatele není.“. Dále zadavatel uvádí, že „(…) navrhovatelův popis ,čeho se dle ust. § 251 domáhá’ je dle názoru zadavatele velmi nekonzistentní až zmatený a nejasný, a proto obtížně přezkoumatelný. Navrhovatel např. požaduje po ÚOHS, aby přijal opatření podle ust. § 268 zákona. Jde o úpravu přestupků souvisejících s veřejnou zakázkou. V případě, který je ÚOHS posuzován, nedošlo k zadání veřejné zakázky, a proto není na místě toto ustanovení aplikovat.“.

17.         K navrhovatelem tvrzenému porušení ustanovení § 123 písm. b) zákona zadavatel předně odkazuje na své argumenty uvedené v rozhodnutí o námitkách a dále uvádí, že součástí zadávací dokumentace byl mimo jiné požadavek na předložení seznamu významných služeb, realizovaných v průběhu posledních tří let před zahájením zadávacího řízení, s tím, že předmět významné služby musí odpovídat povaze předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel dále uvádí, že „byly požadovány minimálně 3 zakázky na provádění úklidových služeb ve zdravotnictví, s lůžkovou kapacitou nejméně 300 lůžek/každá zakázka (z toho nejméně dvě zakázky zahrnující provozy intenzivní péče typu JIP, ARO), a minimálně 3 zakázky na provádění úklidových služeb realizovaných ve zdravotnictví, kde celkový finanční objem jedné zakázky musí být minimálně 10 mil. Kč bez DPH za rok této služby.“.

18.         Zadavatel k výše uvedenému dodává, že požadavky na technickou kvalifikaci stanovil plně v souladu se zákonem, přičemž posouzení splnění těchto požadavků bylo plně v režii zadavatele, jelikož nešlo o hodnotící kritérium pro výběr dodavatele. Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že oznámení o výběru dodavatele mělo obsahovat více podrobností, a uvádí, že neuvedení těchto podrobností „nemělo žádný vliv na transparentnost řízení ani nemělo žádný význam pro navrhovatele.“. Zadavatel je tak toho názoru, že při ověření splnění kvalifikace vybraného dodavatele ničeho nezanedbal, a tvrzení, že vybraný dodavatel technickou kvalifikaci splnil, uvedené v oznámení o výběru dodavatele, považuje za dostatečné.

19.         K navrhovatelem namítané zásadě odpovědného zadávání, zakotvené v § 6 zákona po jeho novelizaci od 1. 1. 2021, zadavatel uvádí, že i zde odkazuje na rozhodnutí o námitkách, a dále dodává, že „zčásti je tato povinnost saturována jinými právními předpisy, upravujícími velmi striktní povinnosti týkající se úklidu v nemocnicích, jednak by podle jeho názoru bylo porušením zásad zadávání veřejných zakázek, pokud by až v průběhu hodnocení nabídek zohlednil např. i sociální aspekt.“. Zadavatel dále dodává, že je na vůli každého podnikatelského subjektu, jak si své podnikání nastaví, pokud je toto nastavení v souladu se zákonem, na základě čehož považuje zadavatel argumentaci navrhovatele v tomto bodě za bezpředmětnou.

20.         K navrhovatelem tvrzenému porušení ustanovení § 113 odst. 4 zákona zadavatel odkazuje na rozhodnutí o námitkách, a dále uvádí, že „Zadavatel je povinen posoudit mimořádně nízké nabídkové ceny vždy, pokud dochází k hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, a to ještě před tím, než zadavatel odešle oznámení o výběru dodavatele (§ 113 zákona).“. Zadavatel na základě uvedeného dodává, že může přistoupit k posouzení MNNC kdykoliv před tím, než odešle oznámení o výběru dodavatele, pročež považuje požadavek navrhovatele, aby výsledek přezkumu nabídkových cen byl součástí zprávy o hodnocení nabídek, za rozporný se zákonem, a to s odkazem na ustanovení § 119 zákona, který upravuje náležitosti zprávy o hodnocení nabídek. Zadavatel dále k výše uvedeným tvrzením navrhovatele uvádí, že je jeho povinností postupovat podle zákona, a tudíž pokud takovýmto postupem dojde k rozhodnutí o výběru dodavatele, nemůže po naplnění všech v zadávací dokumentaci a v zákoně uvedených skutečností vyvozovat subjektivní závěry a soudy ohledně osoby takto vybraného dodavatele. K dalším námitkám navrhovatele ohledně jeho podezření na MNNC vybraného dodavatele zadavatel dodává, že má k dispozici, od vybraného dodavatele, kalkulaci vítězné nabídkové ceny, avšak jedná se o informaci, kterou nejenže zadavatel dle zákona nemusí zveřejňovat, ale ani tak s odkazem na ustanovení § 2988 a § 2989 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činit nemůže, jelikož vybraný dodavatel předmětnou kalkulaci označil za své obchodní tajemství.

21.         Zadavatel dále ve vyjádření k návrhu uvádí, že postupoval podle zákona, když si od vybraného dodavatele vyžádal písemné vyjádření týkající se zdůvodnění jeho nabídkové ceny, ve kterém se vybraný dodavatel vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v žádosti zadavatele a doložil správnost nabídkové ceny svými kalkulacemi, konkrétně předpokládaným počtem pracovníků úklidu, celkovými měsíčními odpracovanými hodinami pracovníků úklidu, osobními/mzdovými náklady, materiálními náklady, režijními náklady, ostatními náklady a předpokládaným ziskem. Zadavatel dále uvádí, že vybraný dodavatel v písemném vyjádření rovněž potvrdil skutečnosti podle § 113 odst. 4 zákona, včetně garance výsledné nabídkové ceny základního úklidu po celou dobu plnění veřejné zakázky.

22.         K navrhovatelem tvrzené skutečnosti, že vybraný dodavatel na základě své nabídkové ceny nemůže být schopen plnit veřejnou zakázku, aniž by porušil povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů a kolektivní smluv, zadavatel uvádí, že se jedná o subjektivní názor navrhovatele, stejně jako jsou subjektivními navrhovatelem uvedené výpočty, jelikož navrhovatel dopředu neví, jak si vybraný dodavatel zorganizuje plnění předmětu veřejné zakázky.

23.         V závěru vyjádření k návrhu zadavatel uvádí kalkulaci, zahrnující měsíční cenu základních úklidových služeb navrhovatele v roce 2020 a meziroční nárůst minimální mzdy v letech 2020-2021 a výši průměrné míry inflace za rok 2020, které porovnává s nabídkovou cenou vybraného dodavatele a navýšením nabídkové ceny navrhovatele. Na základě těchto a výše uvedených skutečností zadavatel navrhuje, aby Úřad podle ustanovení § 264 zákona návrh navrhovatele zamítl.

Další průběh správního řízení

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-10595/2021/544/EPr ze dne 25. 3. 2021 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

25.         Dne 29. 3. 2021 Úřad umožnil zadavateli na základě jeho písemné žádosti ze dne 26. 3. 2021 nahlédnout do spisu předmětného správního řízení.

26.         Dne 29. 3. 2021 Úřad umožnil navrhovateli na základě jeho písemné žádosti ze dne 29. 3. 2021 nahlédnout do spisu předmětného správního řízení.

27.         Žádný z účastníků správního řízení se ve lhůtě stanovené Úřadem, ani později, k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

28.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-13034/2021/500/AIv ze dne 16. 4. 2021 bylo zadavateli nařízeno z moci úřední předběžné opatření, kterým byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

29.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí, zejména příslušné části dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření účastníků správního řízení, a na základě vlastních zjištění dospěl k závěru, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když nedodržel pravidlo stanovené v § 123 písm. b) zákona tím, že v oznámení o výběru dodavatele ve vztahu k výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele u požadované technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona vymezené v čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ bodu 7.5.1 zadávací dokumentace neuvedl údaje rozhodné pro prokázání splnění citovaného kritéria technické kvalifikace, čímž zadavatel nedodržel zákonem kladené povinnosti na obsah oznámení o výběru dodavatele, přičemž tímto postupem mohlo dojít k ovlivnění výběru dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

30.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

31.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

32.         Podle § 50 zákona všem účastníkům zadávacího řízení zadavatel odešle oznámení o výběru, ve kterém uvede identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru, není-li dále stanoveno jinak.

33.         Podle § 123 zákona zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. S výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, v němž je jeden účastník zadávacího řízení, musí být součástí tohoto oznámení

a)      zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,

b)      výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat

1.             seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a

2.             u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodne pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace,

3.             seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) zákona,

4.             výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b) zákona.

34.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

35.         Podle § 263 odst. 1 zákona Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření.

36.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

37.         Dle čl. 2 „Předmět veřejné zakázky“ bodu 2.1. „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace „Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele (Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci).“.

38.         Dle čl. 2 „Předmět veřejné zakázky“ bodu 2.4. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 31 000 000 Kč bez DPH.

39.         Dle čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ části 7.4. „Profesní způsobilost dodavatele“ zadávací dokumentace „Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, protože jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje. (…)

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

a)      výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti),

b)      výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.“.

40.         Dle čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ části 7.5. „Technická kvalifikace dodavatele“ bodu 7.5.1 zadávací dokumentace „V souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením seznamu významných referenčních služeb (doplněná příloha č. 7 ZD – formulář – referenční zakázky, podepsaná oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení), realizovaných v průběhu posledních tří let před zahájením zadávacího řízení. Předmět referenční služby musí odpovídat povaze předmětu plnění této veřejné zakázky (komplexní úklidové služby).

Seznam referenčních služeb poskytnutých účastníkem řízení musí splňovat následující:

a)      minimálně 3 zakázky na provádění úklidových služeb ve zdravotnictví, s lůžkovou kapacitou nejméně 300 lůžek/každá zakázka (z toho nejméně dvě zakázky zahrnující provozy intenzivní péče typu JIP, ARO),

b)      minimálně 3 zakázky na provádění úklidových služeb realizovaných ve zdravotnictví, kde celkový finanční objem jedné zakázky musí být minimálně 10 mil. Kč bez DPH za rok této služby.

Upozornění: Pokud některá z referenčních zakázek splňuje obě vymezené minimální úrovně kvalifikace (limity), pak ji lze započítat do obou kategorií.

c)      Uvedené referenční služby mohou být v souladu s ust. § 79 odst. 5 zákona prokázány rovnocenně i předložením kopie smlouvy s objednatelem a kopie dokladu o uskutečnění plnění dodavatele (zhotovitele).“.

41.         Dle čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ části 7.5. „Technická kvalifikace dodavatele“ bodu 7.5.2 zadávací dokumentace „V souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. e) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením popisu opatření dodavatele k zajištění kvality. Splnění tohoto kritéria prokáže dodavatel předložením následujících dokladů:

Platné osvědčení akreditovaného subjektu o zavedení a udržování systému zajišťování jakosti (v prosté kopii) založeném na uvedených evropských normách:

 • EN ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
 • EN ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – Požadavky.“.

42.         Dle čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ části 7.5. „Technická kvalifikace dodavatele“ bodu 7.5.3 zadávací dokumentace „V souladu s § 79 odst. 2 písm. h) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením dokladů o opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. Splnění tohoto kritéria prokáže dodavatel předložením následujících dokladů:

Platný doklad o splnění systému nebo norem environmentálního řízení (v prosté kopii) – systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo norma EN ISO 14001:2015 nebo jiný systém environmentálního řízení uznaný v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (…).“.

43.         Dle čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ části 7.5. „Technická kvalifikace dodavatele“ bodu 7.5.4 zadávací dokumentace „V souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. j) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením podrobného přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici při plnění veřejné zakázky. Seznam nástrojů a pomůcek musí obsahovat minimálně název pomůcky, stručný technický popis a její vyobrazení, odpovídající realitě.“.

44.         V oznámení o výběru dodavatele je uvedeno mimo jiné následující:

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

Splnění kvalifikačních kritérií: Firma Dussmann Service s.r.o., IČO 45806276

Doložen(a):

1.      výpis z SKD ze dne 6. 12. 2020

2.      bankovní záruka na 500 000 Kč u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Jugoslávská 934/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 47610921 (Bankovní záruka č. 1332007603)

3.      příloha č. 1 – cenová rekapitulace částečného plnění předmětu VZ – kompletně vyplněná

4.      údaje o referenčních zakázkách, účastník splnil požadavky dle zadávací dokumentace (doloženy 3 referenční zakázky)

5.      kopie Certifikátů dle norem řady ČSN EN ISO 9000

6.      přehled nástrojů k provádění úklidu

7.      opatření dodavatele k zajištění kvality

8.      ostatní přílohy požadované v zadávací dokumentaci: krycí list, smlouva atd.

Závěr: Účastník splnil kvalifikaci v plném rozsahu a dle požadavků zadávací dokumentace.

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:

- výpis z SKD ze dne 6. 12. 2020

- referenční zakázky (seznam, dle požadavků v ZD)

- kopie Certifikátů dle norem řady ČSN EN ISO 9000“.

Právní posouzení

45.         Navrhovatel mj. rozporuje to, že zadavatelem učiněné oznámení o výběru dodavatele nesplňuje podmínky stanovené v ustanovení § 123 písm. b) bodu 2. zákona. Navrhovatel brojí proti postupu zadavatele, když tvrdí, že součástí oznámení o výběru nejsou žádné konkrétní informace, dle kterých by bylo možno posoudit splnění kritéria technické kvalifikace dle čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ části 7.5. „Technická kvalifikace dodavatele“ bodu 7.5.1 zadávací dokumentace vybraným dodavatelem. Zadavatel tvrzení navrhovatele odmítá, přičemž dodává, že neuvedení konkrétních informací k prokázání splnění technické kvalifikace vybraným dodavatelem nemělo žádný vliv na transparentnost zadávacího řízení, stejně jako nemělo žádný vliv na navrhovatele. Mezi zadavatelem a navrhovatelem je tak sporu o tom, zda zadavatel učinil oznámení o výběru dodavatele v souladu s ustanovením § 123 písm. b) zákona.

46.         Úřad předně uvádí, že smyslem oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona je informovat účastníky zadávacího řízení o výběru dodavatele, u něhož již zadavatel má ověřeno splnění podmínek účasti. Oznámení o výběru má zcela zásadní postavení (na rozdíl od rozhodnutí o výběru, které zákon ani blíže nedefinuje a neklade na něj konkrétní nároky) v zadávacím řízení a jeho úkolem je zajistit vysokou míru transparentnosti postupu zadavatele při výběru dodavatele. Oznámení o výběru dodavatele musí přezkoumatelným způsobem zachytit, proč zadavatel vybral konkrétního účastníka jako vybraného dodavatele a současně musí ve vztahu k zákonem definovaným skutečnostem obsahovat i skutečnosti týkající se splnění podmínek účasti. Součástí oznámení o výběru tak musí být zpráva o hodnocení nabídek, tj. dokument zachycující způsob hodnocení a postup, kterým zadavatel dospěl k ekonomicky nejvýhodnější nabídce (náležitosti písemné zprávy o hodnocení nabídek jsou definovány v § 119 odst. 2 zákona) a rovněž výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který obsahuje taxativně vyjmenované náležitosti, a ze kterého musí být patrné mj. jakými doklady a údaji vybraný dodavatel prokázal splnění kvalifikace.

47.         Součástí oznámení o výběru dodavatele tedy musí na základě § 123 písm. b) zákona být výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který musí dle bodu 1. a 2. citovaného ustanovení obsahovat seznam dokladů, jimiž vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci a u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace rovněž údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace.

48.         Co se týče navrhovatelem rozporovaných povinných částí oznámení o výběru dodavatele dle § 123 písm. b) zákona v šetřeném případě, tj. požadavků na výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, zadavatel v oznámení o výběru dodavatele mimo jiné uvedl, že vybraný dodavatel doložil „údaje o referenčních zakázkách, účastník splnil požadavky dle zadávací dokumentace (doloženy 3 referenční zakázky)“ a že „Účastník splnil kvalifikaci v plném rozsahu a dle požadavků zadávací dokumentace.“. Dále zadavatel jako údaje rozhodné pro prokázání splnění zadavatelem požadovaného kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona vymezeného v bodu 7.5.1 zadávací dokumentace v oznámení o výběru dodavatele uvedl následující: „(…) referenční zakázky (seznam, dle požadavků v ZD)“ (viz bod 44. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z obsahu oznámení o výběru dodavatele tak ve vztahu k zadavatelem v bodu 7.5.1 zadávací dokumentace požadované technické kvalifikace nikterak nevyplývají údaje rozhodné pro její splnění. Zjednodušeně řečeno, z oznámení o výběru dodavatele není zřejmé, zda a jakým způsobem vybraný dodavatel splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokázal. Úřad tedy konstatuje, že ve vztahu k předmětné kvalifikaci vybraného dodavatele zadavatel v oznámení o výběru dodavatele uvedl pouze strohý a nepřezkoumatelný závěr o tom, že vybraný dodavatel doložil údaje o referenčních zakázkách (seznam referenčních zakázek) a příslušnou kvalifikaci dle požadavků zadávací dokumentace splnil, a to přestože je dle § 123 písm. b) bodu 2. zákona povinností zadavatele uvést v oznámení o výběru dodavatele údaje rozhodné pro prokázání mimo jiné technické kvalifikace. Zadavatel tak měl v oznámení o výběru dodavatele např. uvést, jaké referenční zakázky předložil vybraný dodavatel za účelem prokázání kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona včetně specifikace zadavatelem požadovaných parametrů (tak jak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci) a jaké z těchto referenčních zakázek zadavatel pokládá za relevantní k prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace.

49.         Nad rámec posouzení skutečností uvedených v návrhu pak Úřad pro úplnost konstatuje, že zadavatel v oznámení o výběru dodavatele neuvedl ani údaje rozhodné pro splnění kritéria profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, tak jak jej vymezil v části 7.4. „Profesní způsobilost dodavatele“ zadávací dokumentace (viz bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a rovněž údaje rozhodné pro splnění dalších kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 zákona, tak jak je zadavatel vymezil v čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ bodu 7.5. „Technická kvalifikace dodavatele“ zadávací dokumentace (viz např. body 42. a 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím coby nápravné opatření proti nezákonnému postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky ruší oznámení o výběru dodavatele jako celku (k tomu v podrobnostech viz níže), je zadavatel povinen v rámci nového oznámení o výběru dodavatele uvést všechny údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých požadovaných kritérií kvalifikace, tj. nejen údaje rozhodné pro splnění kritéria technické kvalifikace dle bodu 7.5.1 zadávací dokumentace, na jejichž absenci odkazuje navrhovatel v návrhu, ale i údaje rozhodné pro prokázání splnění kritéria profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, tak jak jej zadavatel vymezil v části 7.4. „Profesní způsobilost dodavatele“ zadávací dokumentace a dalších kritérií technické kvalifikace vymezených v čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ bodu 7.5. „Technická kvalifikace dodavatele“ zadávací dokumentace.

50.         Za situace, kdy zadavatel výše uvedené informace nesdělí, ocitají se účastníci zadávacího řízení v informačním deficitu, neboť jim není známo, jakými konkrétními podklady vybraný dodavatel kvalifikaci prokázal. Tento informační deficit pak ve svém důsledku odepírá možnost podat proti výběru dodavatele relevantní, resp. přesně cílené námitky. Úřad k tomu dále uvádí, že smyslem oznámení o výběru je totiž transparentně zachytit, jakým způsobem byly nabídky dodavatelů hodnoceny, a jakým způsobem byla kvalifikace vybraným dodavatelem prokázána. Dle názoru Úřadu tak zadavatel v šetřeném zadávacím řízení své povinnosti vyplývající z § 123 písm. b) zákona nedostál.

51.         Na základě výše uvedeného činí Úřad dílčí závěr, a sice ten, že zadavatel učinil oznámení o výběru v rozporu se zákonem, resp. ustanovením § 123 písm. b) zákona, přičemž takový postup zadavatele je nutno považovat za rozporný se zásadou transparentnosti. Úřad se v dalším zaměřil i na to, zda lze ve výše zadavateli vytýkaném postupu shledávat i možný vliv na výběr dodavatele.

52.         Úřad k uvedenému dále uvádí, že netransparentní postup zadavatele, spočívající v absenci údajů rozhodných pro prokázání splnění technické kvalifikace vybraného dodavatele v oznámení o výběru, jak stanoví § 123 písm. b) zákona, mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť pokud by zadavatel oznámení o výběru dodavatele učinil v souladu se zákonem a transparentním postupem zaznamenal výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, mohl být i navrhovatel jako účastník zadávacího řízení, zpraven o tom, jakým způsobem vybraný dodavatel předmětnou technickou kvalifikaci prokázal, přičemž v případě, že by na základě těchto informací měl za to, že vybraný dodavatel nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, není vyloučeno, že by proti takovému postupu mohl aktivně brojit prostřednictvím podání námitek, resp. přesně cílených námitek zadavateli. V opačném případě by se eventuálně navrhovateli dostalo takových informací, že by neměl pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným dodavatelem. Úřad opětovně upozorňuje, že zadavatel má prostřednictvím oznámení o výběru poskytnout takové informace, aby byli ostatní účastníci zadávacího řízení srozumitelně seznámeni s tím, jakým způsobem byla vybraným dodavatelem kvalifikace prokázána. Není ani vyloučeno, že by na základě těchto námitek zadavatel mohl v rámci opětovného posouzení kvalifikace vybraného dodavatele zjistit existenci důvodu pro obligatorní vyloučení vybraného dodavatele ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení, což by ve svém důsledku mohlo vést ke změně výsledku zadávacího řízení, a tedy i k ovlivnění výběru dodavatele. Poněvadž v šetřeném případě navrhovatel v rámci oznámení o výběru dodavatele nezískal zákonodárcem předvídaný a požadovaný rozsah informací týkající se skutečností vedoucích k výběru dodavatele, mohla tato skutečnost vést i k ovlivnění výběru dodavatele. K samotnému vlivu jednání zadavatele na výběr dodavatele Úřad uvádí, že z dikce zákona plyne, že zákonodárce nerozlišuje mezi účinky skutečného ovlivnění (ovlivní), a potenciální možností ovlivnění (může ovlivnit) výběru dodavatele z důvodu nezákonného postupu zadavatele. Pro konstatování porušení zákona postačuje, že k ovlivnění dojít mohlo; není třeba prokazovat, že pochybením zadavatele skutečně došlo k ovlivnění výběru dodavatele. Z hlediska zákonného rámce § 263 odst. 2 zákona stačí pouhá možnost (potencialita) tohoto ovlivnění, což je v daném případě splněno.

53.         Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna, neboť postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele.

54.         Pokud jde o poslední podmínku pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, pak Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

55.         S ohledem na výše uvedené proto nelze konstatovat jinak, než že zadavatel postupoval v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když nedodržel pravidlo stanovené v § 123 písm. b) zákona tím, že v oznámení o výběru dodavatele ve vztahu k výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele u požadované technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona vymezené v čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ bodu 7.5.1 zadávací dokumentace neuvedl údaje rozhodné pro prokázání splnění citovaného kritéria technické kvalifikace, čímž zadavatel nedodržel zákonem kladené povinnosti na obsah oznámení o výběru dodavatele, přičemž tímto postupem mohlo dojít k ovlivnění výběru dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K postupu zadavatele při posuzování MNNC vybraného dodavatele

56.         K tvrzení navrhovatele ohledně nesprávného postupu zadavatele při posuzování MNNC vybraného dodavatele (viz body 8. a 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí) Úřad uvádí, že posuzování skutečnosti, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky porušil další pravidla stanovená zákonem, by již nebylo účelné, neboť jejich případný vliv na zákonnost postupu zadavatele by nikterak nemohl ovlivnit skutečnost, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 123 písm. b) zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona (viz výrok I. tohoto rozhodnutí), pročež Úřad jako nápravné opatření zrušil oznámení o výběru dodavatele na předmětnou veřejnou zakázku a současně i všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku včetně rozhodnutí o námitkách, jak vyplývá v podrobnostech níže z odůvodnění tohoto rozhodnutí.

57.         Vzhledem k výše uvedenému tak Úřad považuje případné šetření dalších skutečností uvedených v návrhu za nadbytečné, neboť by nemohlo mít na výsledek řízení, a tedy na rozhodnutí Úřadu ve věci vliv. Úřad tak postupuje v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, z níž lze vyvodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod pro uložení nápravného opatření. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie. Je neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež neúměrně zatíží účastníky řízení i Úřad a případně též nedůvodně pozdrží průběh správního řízení. Pokud tedy Úřad dospěje k závěru, že alespoň jeden důvod pro uložení nápravného opatření existoval, je zkoumání existence dalších důvodů nadbytečné. I kdyby totiž existence ostatních důvodů pro uložení nápravného opatření byla vyvrácena, popř. potvrzena, nemohla by tato skutečnost nic změnit na tom, že zadavatel nepostupoval při zadávání šetřené veřejné zakázky v souladu se zákonem.

58.         Nad rámec výše uvedeného však Úřad pro úplnost dodává, že ačkoliv bude zadavatel na základě rozhodnutí Úřadu povinen vyhotovit nové oznámení o zahájení správního řízení a nelze předjímat, zda navrhovatel po vyhotovení nového oznámení o výběru dodavatele bude brojit i proti tomuto nově vyhotovenému oznámení o výběru dodavatele a proti posouzení MNNC vybraného dodavatele podáním nových námitek, považuje za vhodné na tomto místě zadavatele upozornit, že dle § 245 odst. 1 zákona je zadavatel případně povinen se v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem k postupu zadavatele při posuzování MNNC vybraného dodavatele v námitkách, resp. z jakého důvodu argumenty navrhovatele při posuzování MNNC vybraného dodavatele neobstojí, neboť jen takové odmítavé rozhodnutí o námitkách (pochopitelně, pokud námitky byly podány řádně a včas) je souladné se zákonem. Pouze za takové situace je výsledkem stav, kdy dodavatel ví, proč zadavatel neshledává námitky relevantními, a může zvážit se všemi důsledky (např. kauce, kterou je nutno složit s podáním návrhu a která při zamítnutí návrhu Úřadem pro jeho nedůvodnost „propadá“ státu) svůj další postup. Tento zákonem předpokládaný stav – výsledek „řízení o námitkách“ je podstatný pro to, aby obě strany pak věděly, co může být předmětem zpochybnění (legitimně může navrhovatel v návrhu dle zákona napadat jen to, co zpochybnil v řádně a včas podaných námitkách), tedy primárním smyslem je, aby strany věděly, o čem se spor vede, a nebyly překvapovány novými skutečnostmi, jež v námitkách (dodavatel), a v na ně navazujícím rozhodnutí o námitkách (zadavatel) nebyly obsaženy.

59.         V návaznosti na výše uvedené tak Úřad konstatuje, že nechává na zvážení zadavatele, zda se v rámci rozhodnutí o námitkách vypořádal dostatečně podrobně a srozumitelně se všemi námitkami navrhovatele proti postupu zadavatele při posuzování MNNC vybraného dodavatele, jak je stanoveno v § 245 odst. 1 zákona, neboť Úřad se již touto částí návrhu dále nezabýval s ohledem na skutečnost, že již došel k závěru, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 123 písm. b) zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, v důsledku čehož jako nápravné opatření zrušil oznámení o výběru dodavatele na předmětnou veřejnou zakázku a současně i všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku včetně rozhodnutí o námitkách, jak uvedl výše.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

60.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

61.         Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel postupoval v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když nedodržel pravidlo stanovené v § 123 písm. b) zákona tím, že v oznámení o výběru dodavatele ve vztahu k výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele u požadované technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona vymezené v čl. 7 „Požadavky na kvalifikaci“ bodu 7.5.1 zadávací dokumentace neuvedl údaje rozhodné pro prokázání splnění citovaného kritéria technické kvalifikace, čímž zadavatel nedodržel zákonem kladené povinnosti na obsah oznámení o výběru dodavatele, přičemž tímto postupem mohlo dojít k ovlivnění výběru dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, je Úřad povinen v souladu s § 263 odst. 2 zákona uložit nápravné opatření.

62.         V této souvislosti Úřad k tvrzení zadavatele uvedenému ve vyjádření zadavatele k návrhu, že „(…) navrhovatelův popis ,čeho se dle ust. § 251 domáhá’ je dle názoru zadavatele velmi nekonzistentní až zmatený a nejasný, a proto obtížně přezkoumatelný. Navrhovatel např. požaduje po ÚOHS, aby přijal opatření podle ust. § 268 zákona. Jde o úpravu přestupků souvisejících s veřejnou zakázkou. V případě, který je ÚOHS posuzován, nedošlo k zadání veřejné zakázky, a proto není na místě toto ustanovení aplikovat.“ (viz bod 16. odůvodnění tohoto rozhodnutí)uvádí, že podle § 263 odst. 1 zákona Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření, a tudíž je na Úřadu, aby na základě zjištěných skutečností uvážil, jaké nápravné opatření k dosažení nápravy nezákonného stavu zvolí (viz ustanovení § 263 odst. 2 zákona).

63.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že jelikož se zadavatel porušení zákona dopustil v souvislosti s oznámením o výběru dodavatele po ukončeném posouzení a hodnocení nabídek, není třeba rušit celé zadávací řízení a postačí tedy zrušit takové úkony zadavatele, které byly jeho nezákonným postupem dotčeny. Jak již bylo uvedeno, nezákonnosti se zadavatel dopustil v souvislosti s oznámením o výběru dodavatele, přičemž tímto postupem došlo k porušení zásady transparentnosti v zadávacím řízení, které mohlo vést k ovlivnění výběru dodavatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti ruší Úřad oznámení zadavatele ze dne 21. 1. 2021 o výběru dodavatele na předmětnou veřejnou zakázku a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. V návaznosti na zrušení uvedených úkonů zadavatel přistoupí k novému vyhotovení oznámení o výběru dodavatele, a to v duchu zajištění transparentnosti průběhu zadávacího řízení.

K výroku III. rozhodnutí – k uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

64.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

65.         Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy [s důsledky zastavení správního řízení dle § 257 písm. j) zákona] ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

66.         Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku II. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivých úkonů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení, uložil zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli zákaz uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku, a to až do pravomocného skončení tohoto správního řízení.

 

K výroku IV. rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

67.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

68.         Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku II. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivých úkonů zadavatele, a to oznámení o výběru dodavatele a současně i všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

69.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000079.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ‒ Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

2.             OLMAN SERVICE s.r.o., Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno

3.             Dussmann Service s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz