číslo jednací: 13106/2021/510/MKo
spisová značka: S0049/2021/VZ

Instance I.
Věc Spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na pult centralizované ochrany za účelem zajišťování reakce výkonných složek
Účastníci
  1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 70 zák. č. 500/2004 Sb. - oprava rozhodnutí
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 9. 6. 2021
Související rozhodnutí 11616/2021/500/AIv
13106/2021/510/MKo
18769/2021/161/ZSř
Dokumenty file icon dokument ke stažení 148 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0049/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-13106/2021/510/MKo

 

Brno 19.04.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupku zahájeném dne 9. 2. 2021 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • obviněný – Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha, ve správním řízení zastoupena společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. 2. 2021,

ve věci možného spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) a podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obviněným – Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha, ve správním řízení zastoupena společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. 2. 2021 – v souvislosti se smlouvou, jejímž předmětem je spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na pult centralizované ochrany za účelem zajišťování reakce výkonných složek obviněného, uzavřenou dne 31. 1. 2019 mezi citovaným obviněným a společností PATROL group s.r.o., IČO 46981233, se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava,

vydává z moci úřední podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí č. j. ÚOHS-11616/2021/500/AIv ze dne 6. 4. 2021 toto

 

opravné rozhodnutí:

Číselné označení výroku rozhodnutí č. j. ÚOHS-11616/2021/500/AIv ze dne 6. 4. 2021, kterým byla obviněnému – Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha – podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč, se mění z původního „V.“ na „IV.“

 

Odůvodnění

1.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-11616/2021/500/AIv ze dne 6. 4. 2021 vydaným ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0049/2021/VZ (dále jen „rozhodnutí“) rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) o tom, že se obviněný – Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha, ve správním řízení zastoupena společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. 2. 2021 (dále jen „obviněný“) – dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona (výrok I. rozhodnutí) a přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona (výrok II. rozhodnutí). Za spáchání přestupků uložil Úřad obviněnému pokutu ve výši 185 000,- Kč (výrok III. rozhodnutí).

2.             Kromě výše uvedených výroků I., II. a III. obsahovalo rozhodnutí ještě čtvrtý výrok, kterým byla obviněnému uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč. U tohoto výroku však Úřad uvedl nesprávné číselné označení, neboť namísto číslovky „IV.“ uvedl číslovku „V.“

3.             Z uvedeného vyplývá, že výrok rozhodnutí, kterým Úřad obviněnému uložil povinnost uhradit náklady řízení, obsahuje zřejmou nesprávnost, když je nadepsán číslovkou „V.“, ačkoliv je zjevné, že měl být správně označen číslovkou „IV.“. Úřad dodává, že v odůvodnění rozhodnutí se o výroku, jímž byla obviněnému uložena povinnost uhradit náklady řízení, píše jako o „výroku IV.“.

4.             Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka řízení nebo z moci úřední usnesením správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí.

5.             S ohledem na výše uvedené skutečnosti provedl Úřad tímto opravným rozhodnutím opravu zřejmé nesprávnosti spočívající v nesprávném číselném označení výroku rozhodnutí, jímž byla obviněnému uložena povinnost uhradit náklady řízení.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podle § 70 správního řádu má právo podat rozklad proti tomuto rozhodnutí pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

  

 

Obdrží

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz