číslo jednací: 07286/2021/500/AIv
spisová značka: S0444/2020/VZ

Instance I.
Věc Dodávka nemocničních lůžek a stolků
Účastníci
 1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 2. ZP - TECH s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 17. 5. 2021
Související rozhodnutí 07286/2021/500/AIv
R0058/2021/VZ
Dokumenty file icon dokument ke stažení 682 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0444/2020/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-07286/2021/500/AIv

 

Brno 26.02.2021

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 10. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 530 03 Pardubice - Pardubičky,
 • navrhovatel – ZP - TECH s.r.o., IČO 25932292, se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka nemocničních lůžek a stolků“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 1. 6. 2020 a uveřejněno dne 4. 6. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-018978, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 6. 2020, 27. 7. 2020, 24. 8. 2020 a 29. 9. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 1. 6. 2020 a uveřejněno dne 5. 6. 2020 pod č. 2020/S 108-261441, ve znění oprav zveřejněných dne 29. 6. 2020, 29. 7. 2020, 25. 8. 2020 a 28. 9. 2020,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – ZP - TECH s.r.o., IČO 25932292, se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice – ze dne 23. 10. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 530 03 Pardubice - Pardubičky – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka nemocničních lůžek a stolků“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 1. 6. 2020 a uveřejněno dne 4. 6. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-018978, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 6. 2020, 27. 7. 2020, 24. 8. 2020 a 29. 9. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 1. 6. 2020 a uveřejněno dne 5. 6. 2020 pod č. 2020/S 108-261441, ve znění oprav zveřejněných dne 29. 6. 2020, 29. 7. 2020, 25. 8. 2020 a 28. 9. 2020, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO 27520536, se sídlem Kyjevská 44, 530 03 Pardubice - Pardubičky (dále jen „zadavatel“) – zahájil otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka nemocničních lůžek a stolků“ odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 1. 6. 2020 a uveřejněno dne 4. 6. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-018978, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 6. 2020, 27. 7. 2020, 24. 8. 2020 a 29. 9. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 1. 6. 2020 a uveřejněno dne 5. 6. 2020 pod č. 2020/S 108-261441, ve znění oprav zveřejněných dne 29. 6. 2020, 29. 7. 2020, 25. 8. 2020 a 28. 9. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu 1.2 zadávací dokumentace „Popis předmětu plnění“ dodávka lůžek včetně pozáručního servisu na dobu 6 let. Dle bodu 1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadávací dokumentace stanovil zadavatel přepokládanou hodnotu veřejné zakázky na 40.519.484 Kč bez DPH.

3.             Dne 1. 10. 2020 byly zadavateli, resp. spol. OTIDEA avz s.r.o., IČO 04682378, se sídlem Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, která je dle oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek kontaktní osobou a dle úvodu zadávací dokumentace osobou zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 zákona (dále jen „administrátor“) – doručeny námitky navrhovatele – ZP - TECH s.r.o., IČO 25932292, se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne směřující proti zadávacím podmínkám (dále jen „námitky“). Zadavatel námitky rozhodnutím ze dne 15. 10. 2020 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) odmítl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

4.             Navrhovatel podal dne 23. 10. 2020 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, návrh z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky (dále jen „návrh“). Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen téhož dne jako Úřadu, tj. dne 23. 10. 2020.

II.             OBSAH NÁVRHU

5.             Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel porušil zákon, nejen stanovením zadávacích podmínek, ale i rozhodnutím o námitkách a dalšími úkony.

 

 

Absence zadávací dokumentace na profilu zadavatele, nezákonné odmítnutí námitek

6.             Navrhovatel uvádí, že ani ve formuláři oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani v opravném formuláři není uvedena správně adresa profilu zadavatele, neboť namísto internetové adresy https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html, je odkazováno na adresu https://zakazky.pardubickykraj.cz. Podle navrhovatele jde o zjevné pochybení, protože podle § 96 odst. 1 zákona je povinností, aby zadávací dokumentace byla umístěna na profilu zadavatele, a současně dle § 96 odst. 3 zákona musí zadavatel uvést internetovou adresu profilu zadavatele, na které je zadávací dokumentace dostupná.

7.             Zadavatel se podle názoru navrhovatele v rozhodnutí o námitkách nevypořádal s tím, že podle § 96 odst. 3 zákona platí, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu musí zadavatel uvést internetovou adresu profilu zadavatele, na které je zadávací dokumentace dostupná.

Nezákonné doplnění textu do přílohy č. 5 zadávací dokumentace

8.             Navrhovatel sděluje, že zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24. 6. 2020 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 1“) uvedl, že doplňuje do přílohy č. 5 zadávací dokumentace text „[p]okud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzor, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je v souladu s § 89 odst. 6 zákona možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení dle § 90 odst. 3 zákona". Takovéto doplnění textu je podle navrhovatele v rozporu se zákonem. V této souvislosti odkazuje navrhovatel na ustanovení § 89 odst. 5 písm. a) a b) zákona, § 89 odst. 6 zákona, § 90 odst. 3 zákona, z nichž dle navrhovatele plyne, že nelze činit takovýto generální odkaz, ale zadavatel měl povinnost „uvést u každého odkazu, že je u něho možnost rovnocenného řešení“. Navrhovatel z tohoto „generálního odkazu“ usuzuje, že zadavatel věděl, že technická specifikace obsahuje přímé i nepřímé odkazy na dodavatele či jejich výrobky.

9.             Zadavatel podle navrhovatele postupoval rovněž nezákonně, když v rozhodnutí o námitkách »neposoudil jednotlivé uvedené skutečnosti, když navrhovatel uvedl, že jde o nepřímé odkazy v následujících případech:

U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm“.

U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm“.

U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklínění dle platných norem“.

U Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 3 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka“.

U Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 3 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm“.

U Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) je uvedeno (na straně 4 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm“.

U Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) je uvedeno (na straně 4 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm“.

U Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) je uvedeno (na straně 5 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 219 x 105 cm“.

U Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) je uvedeno (na straně 5 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy min. 87 x 200 cm“.«

10.         Podle navrhovatele zadavatel postupoval také nezákonně, když se v rozhodnutí o námitkách nevypořádal „s otázkou, že nemůže jít o generální odkaz uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Rovněž je lichý argument Zadavatele, že uvedený odkaz mohl být uveden z důvodů předcházení nedorozumění, takový důvod zákon nezná“.

Nezákonné stanovení lhůty pro podání nabídek

11.         Navrhovatel se domnívá, že stanovení lhůty pro podání nabídek bylo nezákonné, neboť tato lhůta činila 25 pracovních dní. Navrhovatel doplňuje, že při změně zadávací dokumentace sice byla stanovena lhůta nová, vždy však v rozsahu přibližně 24 pracovních dní, resp. 32 kalendářních. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na zdravotnické potřeby ve značném rozsahu (téměř 900 ks) a jednotlivá lůžka jsou požadovaná v různých typech, nejde podle navrhovatele o lhůtu přiměřenou.

12.         Navrhovatel uvádí, že dodavatelé nemohou reagovat v takto krátké lhůtě, „aby byli schopni reflektovat všechny, zejména technické požadavky Zadavatele na jednotlivá lůžka a jejich komponenty. Je především třeba reagovat eventuální změnou výrobních procesů, změnou dosud vyráběných nemocničních lůžek a stolků a dále projít procesem schvalování zdravotnických prostředků Státním ústavem pro kontrolu léčiv, změny certifikace zdravotnických prostředků, notifikace zdravotnických prostředků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a testováním účinnosti a bezpečnosti zdravotnických prostředků, jejich klinické zkoušky a klinické hodnocení a vůbec dodržení všech náležitostí vyžadovaných pro zdravotnické prostředky zejména zákonem č.268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“. Uvedené nelze dle navrhovatele splnit ve lhůtě 24 pracovních dnů, jedná se o proces trvající několik měsíců. Navrhovatel se domnívá, že lhůta byla stanovena tak, „aby jen výrobce, který již nyní splňuje uvedené parametry, mohl vůbec podat nabídku“. Ostatní dodavatelé jsou podle navrhovatele znevýhodněni, protože nedisponují zadavatelem požadovaným technickým řešením a musí zadavatele žádat o změnu zadávacích podmínek, nebo akceptaci rovnocenného řešení.

13.         Navrhovatel se domnívá, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena nepřiměřeně, diskriminačně a omezila účast dodavatelů v zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že byla původní lhůta v délce 24 pracovních dní nepřiměřená, nemohly být podle navrhovatele ani následné lhůty v délce 27, 24 a 25 pracovních dní přiměřené, přičemž se jednalo o lhůty na samé dolní hranici minimální lhůty, přestože došlo k rozsáhlým změnám zadávací dokumentace (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4). Navrhovatel je toho názoru, že tyto lhůty nelze posuzovat v souhrnu, ale každou jednotlivě, neboť vždy došlo ke změně zadávacích podmínek a dodavatelé se na ni museli připravit změnou výrobních procesů, schvalování u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), klinickými zkouškami a hodnocením.

14.         Podle navrhovatele je rozhodnutí o námitkách nezákonné, neboť zadavatel posuzoval lhůtu v souhrnu, a protože uvedl, že požadavky vycházely z běžně dostupných řešení na trhu, když taková řešení běžná nejsou a jen jediný dodavatel může takové parametry splnit.

Diskriminační, netransparentní a nepřiměřená technická řešení vylučující hospodářskou soutěž s (nepřímými) odkazy na jiné výrobky a dodavatele

15.         Navrhovatel se domnívá, že zadavatelem požadovaná technická řešení jsou nepřiměřená, diskriminační, netransparentně stanovená a vylučují hospodářskou soutěž a jsou nepřímým odkazem na výrobky konkrétního dodavatele. Z uvedeného důvodu zadavatel podle navrhovatele jednal v rozporu s § 6 a § 89 odst. 5 a 6 zákona, k čemuž navrhovatel uvádí následující:

»U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byla připuštěna i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm. Takový vnější rozměr lůžka bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byla připuštěna i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm. Takový vnější rozměr lůžka bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklínění dle platných norem“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byly připuštěny dělené, ale i nedělené postranice, a to i z jiného materiálu – kupř. kovu, plně vyhovující příslušné ČSN normě. Takové postranice budou účinné a bezpečné shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 3 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byly připuštěny nedělené, ale i dělené postranice, a to i z jiného materiálu (kupř. plastu). Takové postranice budou účinné a bezpečné shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 3 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byla připuštěna jednoduchá, ale i dvojitá kolečka. Taková kolečka budou účinná a bezpečná shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) je uvedeno (na straně 4 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byla připuštěna i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm. Takový vnější rozměr lůžka bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) je uvedeno (na straně 4 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byly připuštěny i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm. Takový vnější rozměr lůžka bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) je uvedeno (na straně 5 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 219 x 105 cm“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byla připuštěna i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm. Takový vnější rozměr lůžka bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.

U Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) je uvedeno (na straně 5 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy min. 87 x 200 cm“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byla připuštěna i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm. Takový vnější rozměr lůžka bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení.«.

Nezákonné nepřipuštění změny zadávací dokumentace v případě rovnocenných řešení

16.         Podle navrhovatele z § 98 odst. 5 zákona vyplývá, že zadavatel může připustit změnu zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení, přičemž nepřipuštění změny nemůže být svévolné, zejména nelze nepřipustit změny, kdy jsou navrhována rovnocenná řešení.

17.         Navrhovatel se domnívá, že „[z]adavatel postupoval nezákonně, když nepřipustil zejména tato rovnocenná řešení navrhovaná v žádostech o vysvětlení:

nepřipuštění u Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm;

nepřipuštění u Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm;

nepřipuštění u Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) dělené, ale i nedělené postranice, a to i z jiného materiálu – kupř. kovu, plně vyhovující příslušné ČSN normě;

nepřipuštění u Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) nedělené, ale i dělené postranice, a to i z jiného materiálu (kupř. plastu); nepřipuštění u Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) jednoduchá, ale i dvojitá kolečka;

nepřipuštění u Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm;

nepřipuštění u Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm;

nepřipuštění u Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm;

nepřipuštění u Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm;

a dále nepřipuštění těchto řešení:

ve VZD č. 3 uvedená rovnocenná řešení pod dotazem č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 69;

ve VZD č. 4 uvedená rovnocenná řešení pod dotazem č. 1 - 101, 111 – 118;

ve VZD č. 5 uvedená rovnocenná řešení pod dotazem č. 4 – 48.“.

Navrhovatel sděluje, že zadavatel neuvedl, žádné konkrétní a věcné důvody k nepřipuštění uvedených rovnocenných řešení, pouze zopakoval, že technické parametry byly definovány pro medicínský účel odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných k zajišťování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče. Zadavatel podle navrhovatele „neposkytl vysvětlení zadávací dokumentace podle navržených řešení uvedených v dotazech č. 1 – 73, jak jsou uvedeny ve VZD č. 3, ani nevzal navržené změny do úvahy, a podle navržených řešení uvedených v dotazech č. 1 – 118, jak jsou uvedeny ve VZD č. 4, ani nevzal navržené změny do úvahy“.

18.         Dle navrhovatele zadavatel vůbec neodpověděl na přímé dotazy – jestli bude připuštěna šestidílná ložná plocha, jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele – (viz dotaz č. 5 a č. 15 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5), čímž porušil zákon. Stejně tak podle navrhovatele zadavatel neodpověděl na dotazy, zda budou připuštěna dvojitá kolečka (proč nejsou připuštěna dvojitá kolečka); zda bude připuštěno integrované prodloužení lůžka o min. 10 cm za současného použití vyprofilovaných čel, která permanentně na každé straně lůžka přidávají 2,5 a 2,5 cm (jaký je důvod nepřipuštění).

Neposkytnutí odpovědi na žádost o vysvětlení

19.         Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a č. 4 se zadavatel podle navrhovatele věcně nevěnoval dotazům a otázkám, nevysvětlil, proč a jak jsou dané parametry nastaveny, přičemž konkrétně navrhovatel uvádí, že „[z]adavatel byl dotazován, bez poskytnutí vysvětlení, zejména v těchto dotazech:

ve VZD č. 3 pod dotazem č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 69;

ve VZD č. 4 pod dotazy č. 1 - 101, 111 – 118.“.

20.         Navrhovatel se domnívá, že pokud vysvětlení stojí na tom, že šlo jen o zkušenost personálu, který daný parametr nastavoval, měla být poskytnuta odpověď, v čem tato zkušenost vzhledem k danému parametru spočívala.

21.         Zadavatel podle navrhovatele u každého vysvětlení obecně uvedl, že dle dostupných informací disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením, nicméně když byl na uvedené dotazován, zejména „ve VZD č. 4 pod dotazem č. 1 -101, 111 – 118“ a ve „VZD č. 5 pod dotazem č. 4 – 48“, blíže tuto skutečnost nespecifikoval („Zadavatel nemusí blíže specifikovat, z jakých informací čerpal“), ač dle názoru navrhovatele odpovědět měl. Podle navrhovatele je třeba se dotazům věnovat věcně a není možné pouze paušálně odpovědět. Navrhovatel se domnívá, že odpověď zadavatele je nesrozumitelná, neurčitá a nejasná. Navrhovatel sděluje, že „[p]odrobněji je možné uvést, že na přímý dotaz se Zadavatel nevěnoval otázce, zda je uvedená hustota stanovena jako brutto nebo netto hodnota, šlo zejména o dotazy č. 102, 103 a 107 ve VZD č. 4“.

Chybné číslo bankovního účtu pro složení jistoty a nepřiměřená lhůta pro podání nabídek při prodloužení

22.         Navrhovatel uvádí, že v bodu 10.4 zadávací dokumentace bylo původně uvedeno číslo účtu pro složení jistoty formou převodu peněžní částky, které neexistuje, a na tento účet tak nebylo možné jistotu složit. Zadavatel provedl změnu až dne 23. 9. 2020 a prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 2. 10. 2020. Podle navrhovatele se jedná o změnu, kdy měl zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, což však neučinil, neboť tato byla prodloužena pouze o 4 pracovní dny. Navrhovatel považuje za adekvátní 8 - 10 pracovních dní.

 

 

Absence podrobného a srozumitelného vyjádření v rozhodnutí o námitkách

23.         Navrhovatel uvádí, že rozhodnutí o námitkách je nepřezkoumatelné a nezákonné, neboť se zadavatel k některým skutečnostem nevyjádřil vůbec, k některým se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, a také z toho důvodu, že námitky byly odmítnuty.

24.         Podle navrhovatele se zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k následujícím skutečnostem uvedeným v námitkách:

»U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm a proč takový vnější rozměr lůžka nebude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – zvláště uvedený 219 x 110 cm - nezajišťuje průjezd dveřmi a výtahem, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Zcela nesrozumitelné je to, co uvedl Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách, že nejde o diskriminační parametr, protože lze nabídnout rozměr 200 x 87 cm nebo jakýkoli vyšší, když právě tento parametr je napadán pro svůj diskriminační charakter. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm a proč takový vnější rozměr lůžka nebude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – dokonce menší 200 x 85 cm – neumožňuje ošetřovatelskou péči, účinnost a bezpečnost, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 1 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklínění dle platných norem“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s postranicemi z jiného materiálu – kupř. kovu, plně vyhovující příslušné ČSN normě, který bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – plast – neumožňuje ošetřovatelskou péči, účinnost a bezpečnost, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 3 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka“. Tento parametr byl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a vylučuje hospodářskou soutěž, jde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Rovnocenným řešením by bylo, pokud by byly připuštěny nedělené, ale i dělené postranice, a to i z jiného materiálu (kupř. plastu). Takové postranice budou účinné a bezpečné shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem. Jde o rovnocenné řešení. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s postranicemi z jiného materiálu – kupř. plastu, který bude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – plast – neumožňuje ošetřovatelskou péči, účinnost a bezpečnost, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Dále se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s postranicemi nedělenými, které budou účinné a bezpečné shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu II. (27 ks Pardubice) je uvedeno (na straně 3 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s kolečky, která jsou dvojitá, která budou účinná a bezpečná shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – dvojitá kolečka – neumožňuje účinnost a bezpečnost, uvedl jen, že to vyplývá ze zkušenosti, avšak v takovém případě chybí důvody, když lze dvojitá kolečka konstruovat tak, aby byla shodně účinná a bezpečná, umožňovala plynulý pohyb a shodné zanášení nečistotami jako kolečka jednoduchá, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) je uvedeno (na straně 4 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm a proč takový vnější rozměr lůžka nebude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – zvláště uvedený 219 x 110 cm - nezajišťuje průjezd dveřmi a výtahem, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu III. (20 ks JIP Pardubice) je uvedeno (na straně 4 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Zcela nesrozumitelné je to, co uvedl Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách, že nejde o diskriminační parametr, protože lze nabídnout rozměr 200 x 87 cm nebo jakýkoli vyšší, když právě tento parametr je napadán pro svůj diskriminační charakter. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm a proč takový vnější rozměr lůžka nebude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – dokonce menší 200 x 85 cm – neumožňuje ošetřovatelskou péči, účinnost a bezpečnost, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) je uvedeno (na straně 5 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „vnější rozměr lůžka maximálně 219 x 105 cm“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s jiným vnějším rozměrem, kupř. 219 x 110 cm a proč takový vnější rozměr lůžka nebude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – zvláště uvedený 219 x 110 cm - nezajišťuje průjezd dveřmi a výtahem, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.

U Lůžka typu IV. (5 ks Geriatrie Pardubice) je uvedeno (na straně 5 Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky) „rozměr ložné plochy min. 87 x 200 cm“. Zadavatel se nevyjádřil podrobně a srozumitelně, proč tento parametr nebyl stanoven nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučuje hospodářskou soutěž, proč nejde o parametr s nepřímým odkazem na jiného dodavatele a jeho výrobek. Zcela nesrozumitelné je to, co uvedl Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách, že nejde o diskriminační parametr, protože lze nabídnout rozměr 200 x 87 cm nebo jakýkoli vyšší, když právě tento parametr je napadán pro svůj diskriminační charakter. A dále se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k tomu, proč nelze připustit i lůžka s jiným rozměrem ložné plochy, kupř. 200 x 85 cm a proč takový vnější rozměr lůžka nebude účinný a bezpečný shodně s uvedeným řešením požadovaným Zadavatelem, když jde o rovnocenné řešení. Zadavatel v Rozhodnutí o námitkách neuvedl, proč jiný parametr – dokonce menší 200 x 85 cm – neumožňuje ošetřovatelskou péči, účinnost a bezpečnost, chybí důvody, a tak se Zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil k této skutečnosti uvedené Navrhovatelem v Námitkách. Z uvedeného důvodu je tak Rozhodnutí o námitkách nezákonné a žádáme o zrušení zadávacího řízení.«

25.         Podle navrhovatele se zadavatel rovněž vůbec nevyjádřil k tomu, že výše uvedené technické parametry jsou nepřímými odkazy a že jejich kombinace je nepřiměřená, diskriminační, netransparentně stanovená a vylučuje hospodářskou soutěž. Podle navrhovatele se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vůbec nezabýval skutečností, že postupoval nezákonně, když nepřipustil rovnocenná řešení ve vztahu k původnímu parametru.

26.         Dále se zadavatel podle navrhovatele „nevyjádřil k tomu, že nemůže jít o generální odkaz, jak je uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“, ani k tomu, že se jeví jako vysoce pravděpodobné, že lhůta byla stanovena tak, aby mohl podat nabídku jen výrobce, který již splňuje požadované parametry.

27.         Dle navrhovatele zadavatel vůbec neodpověděl na dotazy – jestli bude připuštěna šestidílná ložná plocha, jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele – (viz dotaz č. 5 a č. 15 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5), čímž porušil zákon. Stejně tak podle navrhovatele zadavatel neodpověděl na dotazy, zda budou připuštěna dvojitá kolečka (proč nejsou připuštěna dvojitá kolečka); zda bude připuštěno integrované prodloužení lůžka o min. 10 cm za současného použití vyprofilovaných čel, která permanentně na každé straně lůžka přidávají 2,5 a 2,5 cm (jaký je důvod nepřipuštění). Zadavatel se rovněž nevyjádřil k tomu, „zda je uvedená hustota stanovena jako brutto nebo netto hodnota, šlo zejména o dotazy č. 102, 103 a 107 ve VZD č. 4“.

28.         Pouze pro přesnost Úřad sděluje, že do této části návrhu zahrnul, jak část návrhu „X. Absence podrobného a srozumitelného vyjádření v Rozhodnutí o námitkách“, tak část „XI. Absence vyjádření v Rozhodnutí o námitkách ke všem skutečnostem uvedeným Navrhovatelem v Námitkách“. Uvedené se odráží i v dalším uspořádání tohoto rozhodnutí.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

29.         Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dne 23. 10. 2020, kdy Úřad obdržel od navrhovatele návrh z téhož dne.

 

 

30.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

31.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-34127/2020/513/EŠt ze dne 26. 10. 2020.

32.         Dne 4. 11. 2020 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 5. 11. 2020 (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu“).

33.         Dokumentace o zadávacím řízení byla Úřadu doručena dne 4. 11. 2020 prostřednictvím datové schránky a dne 10. 11. 2020 výpis záznamů o elektronických úkonech k zadávacímu řízení.

34.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-36237/2020/500/JBě ze dne 12. 11. 2020 byla zamítnuta žádost navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku

35.         Usnesením č. j. ÚOHS-37975/2020/513/EPi ze dne 26. 11. 2020 byla zadavateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném správním řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. Předmětné usnesení bylo zadavateli doručeno téhož dne.

36.         Usnesením č. j. ÚOHS-39371/2020/513/EPi ze dne 7. 12. 2020 byla zadavateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu o identifikačních údajích výrobců či dodavatelů, kteří splňují zadavatelem stanovená kritéria technické kvalifikace napadaná navrhovatelem, případně o předložení výsledků průzkumu trhu, který zadavatel dle svého vyjádření uskutečnil před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požadované informace sdělil Úřadu přípisem ze dne 14. 12. 2020, který byl doručen téhož dne.

37.         Usnesením č. j. ÚOHS-39895/2020/513/EPi ze dne 9. 12. 2020 byla navrhovateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu, z jakého konkrétního důvodu považuje prodloužení lhůty pro podání nabídek do dne 2. 10. 2020 učiněné zadavatelem dne 23. 9. 2020 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 z téhož dne v souvislosti s opravou čísla účtu pro složení kauce za nedostatečnou. Odpověď navrhovatele ze dne 14. 12. 2020 byla Úřadu doručena téhož dne.

38.         Usnesením č. j. ÚOHS-39899/2020/513/EPi ze dne 9. 12. 2020 byla zadavateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace, z jakého důvodu požaduje u lůžka typ I. plastové postranice, a v čem konkrétně spočívá zadavatelem tvrzená ergonomičnost a funkčnost tohoto materiálu oproti kovu a u lůžka typ II. hliníkové postranice, a z jakého konkrétního důvodu není připuštěn jiný materiál (např. plast). Požadované informace byly Úřadu zadavatelem doručeny dne 17. 12. 2020.

39.         Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-40037/2020/513/EPi ze dne 10. 12. 2020 o předběžném opatření nařídil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu na šetřenou veřejnou zakázku.

40.         Úřad se obrátil na výrobce/dodavatele nemocničních lůžek s žádostmi o sdělení, zda zadavatelem uvedená lůžka splňují stanovenou technickou specifikaci napadenou navrhovatelem, a to níže uvedenými přípisy ze dne 22. 12. 2020:

 • č. j. ÚOHS-41454/2020/513/EPi – PROMA REHA, s.r.o., IČO 63219107, se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice (dále jen „PROMA REHA“),
 • č. j. ÚOHS-41479/2020/513/EPi – L I N E T spol. s r.o., IČO 00507814, se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný (dále jen „L I N E T“),
 • č. j. ÚOHS-41552/2020/513/EPi – SORAL & HANZLIK Medical s.r.o., IČO 05457955, se sídlem Kettnerova 1940/1, 155 00 Praha – Stodůlky (dále jen „SORAL & HANZLIK Medical“),
 • č. j. ÚOHS-41573/2020/513/EPi – TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČO 45797803, Na Zatlance 2174/5, 150 00 Praha – Smíchov (dále jen „TRANSKONTAKT-MEDICAL“).

41.         Dne 23. 12. 2020 obdržel Úřad žádost společnosti PROMA REHA o prodloužení lhůty k poskytnutí požadovaných informací, a to do 6. 1. 2021. Úřad požadované žádosti vyhověl přípisem č. j. ÚOHS-41663/2020/513/EPi ze dne 23. 12. 2020.

42.         Úřad obdržel na výše uvedené žádosti o poskytnutí informací (viz bod 40. odůvodnění tohoto rozhodnutí) níže specifikované odpovědi

 • SORAL & HANZLIK Medical dne 30. 12. 2020,
 • L I N E T dne 31. 12. 2020,
 • TRANSKONTAKT-MEDICAL dne 4. 1. 2021,
 • PROMA REHA dne 6. 1. 2021.

43.         Přípisem č. j. ÚOHS-00586/2021/513/EPi ze dne 7. 1. 2021 požádal Úřad společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL o upřesnění poskytnutých informací, týkajících se splnění technické specifikace nemocničních lůžek. Dne 11. 1. 2021 byla doručena odpověď na předmětnou žádost o upřesnění informací.

44.         Usnesením č. j. ÚOHS-01523/2021/513/EPi ze dne 14. 1. 2021 byla účastníkům stanovena lhůta, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Citované usnesení bylo zadavateli i navrhovateli doručeno téhož dne.

45.         Dne 14. 1. 2021 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele o nahlížení do spisu. Přípisem č. j. ÚOHS-01829/2021/513/EPi ze dne 18. 1. 2021 byly navrhovateli zaslány požadované dokumenty, jež tvoří součást správního spisu.

46.         Dne 18. 1. 2021 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele o prodloužení lhůty pro vyjádření k podkladům rozhodnutí o 14 dní, tj. do dne 4. 2. 2021. Usnesením č. j. ÚOHS-02179/2021/513/EPi ze dne 19. 1. 2021 byla na základě uvedené žádosti prodloužena lhůta pro vyjádření k podkladům o jeden den, tj. do 22. 1. 2021.

47.         Dne 25. 1. 2021 bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne.

48.         S ohledem na doručené vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 25. 1. 2021 stanovil Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-03208/2021/513/EPi ze dne 27. 1. 2021 lhůtu k vyjádření se k tvrzením navrhovatele týkajících se materiálu požadovaných postranic u lůžka typ I. a typ II. Požadované vyjádření zadavatele bylo Úřadu doručeno dne 29. 1. 2021.

49.         Usnesením č. j. ÚOHS-03837/2021/513/EPi ze dne 1. 2. 2021 byla účastníkům řízení stanovena lhůta pro vyjádření k podkladům rozhodnutí. Předmětné usnesení bylo doručeno zadavateli i navrhovateli téhož dne.

50.         Dne 2. 2. 2021 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele o nahlížení do spisu. Přípisem č. j. ÚOHS-04131/2021/513/EPi ze dne 3. 2. 2021 byly navrhovateli zaslány požadované dokumenty, jež tvoří součást správního spisu.

51.         Dne 8. 2. 2021 bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne.

52.         S ohledem na doručené vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 8. 2. 2021 stanovil Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-05036/2021/513/EPi ze dne 9. 2. 2021 lhůtu k vyjádření k tvrzením navrhovatele týkajících se požadovaných postranic u lůžek typ I. a II. Požadované vyjádření bylo Úřadu doručeno dne 11. 2. 2021.

53.         Usnesením č. j. ÚOHS-05635/2021/513/EPi ze dne 12. 2. 2021 byla účastníkům řízení stanovena lhůta pro vyjádření k podkladům rozhodnutí. Předmětné usnesení bylo účastníkům řízení doručeno téhož dne.

54.         Dne 15. 2. 2021 obdržel Úřad žádost navrhovatele o nahlížení do spisu. Přípisem č. j. ÚOHS-05816/2021/513/EPi ze dne 16. 2. 2021 byly navrhovateli zaslány požadované dokumenty, které tvoří součást správního spisu.

55.         Dne 19. 2. 2021 bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne. Zadavatel se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě, ani později nevyjádřil.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 5. 11. 2020

56.         Zadavatel úvodem odkazuje na svoji argumentaci uvedenou v rozhodnutí o námitkách. Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl podle § 265 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

K části návrhu týkající se absence zadávací dokumentace na profilu zadavatele, nezákonné odmítnutí námitek

57.         Zadavatel uvádí, že zadávací dokumentace byla v souladu se zákonem uveřejněna na profilu zadavatele, přičemž zadavatel vždy uváděl správnou adresu profilu zadavatele. Zadavatel doplňuje, že profil zadavatele je společným profilem pro Pardubický kraj a jeho podřízené organizace, přičemž odkaz, který zadavatel uvedl ve formuláři, je odkazem na společný profil Pardubického kraje a jeho podřízených organizací (tedy i odkazem na profil zadavatele). Odkaz, který jako správný uvádí navrhovatel, je odkazem na část společného profilu, kde jsou vyfiltrovány pouze zakázky zadavatele. Stále se však jedná o jeden a ten samý profil zadavatele, rozdíl je v rámci jednotlivých odkazů pouze v zobrazení.

 

 

K části návrhu týkající se nezákonného doplnění textu do přílohy č. 5 zadávací dokumentace

58.         Zadavatel uvádí, že navrhovatelem napadaný doplněný text není v rozporu se zákonem, ostatně opačný závěr by byl zcela absurdní, neboť zadavatel tímto sdělením neříká nic nezákonného. Zadavatel nicméně souhlasí s tím, že s ohledem na § 89 odst. 5 zákona je nutné v případě použití přímého či nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu vždy připustit rovnocenné řešení. Zadavatel však sděluje, že v rámci zadávací dokumentace nebo jejích příloh žádný takový odkaz neuvedl, proto se na něj povinnost podle § 89 odst. 5 zákona nevztahovala.

59.         Argumentaci navrhovatele, že popis parametrů je nepřímým odkazem na konkrétní dodavatele či výrobky, považuje zadavatel za absurdní, neboť zadavatel nestanovil požadavky na konkrétní dodavatele či výrobky, ale výčtem parametrů.

K části návrhu týkající senezákonného stanovení lhůty pro podání nabídek

60.         Zadavatel uvádí, že lhůtu pro podání nabídek stanovil v souladu se zákonem, přičemž vzal v úvahu nejen zákonem stanovenou minimální lhůtu pro podání nabídek, ale i složitost a náročnost přípravy nabídky. Zadavatel doplňuje, že lhůtu pro podání nabídek několikrát prodloužil.

K části návrhu týkající se diskriminačních, netransparentních a nepřiměřených technických řešení vylučujících hospodářskou soutěž s (nepřímými) odkazy na jiné výrobky a dodavatele

61.         Dle zadavatele byly požadavky na předmět plnění veřejné zakázky stanoveny v souladu se zákonem a s ohledem na konkrétní potřeby zadavatele.

62.         Zadavatel uvádí, že před vyhlášením veřejné zakázky provedl průzkum trhu právě za účelem toho, aby jím stanovené zadávací podmínky byly nastaveny nediskriminačně a transparentně. Zadavatel sděluje, že nemá povinnost přizpůsobovat požadované plnění konkrétním výrobkům nabízeným navrhovatelem a není to navrhovatel, kdo je oprávněn určovat potřeby zadavatele. Zadavatel definoval požadavky na základě svých potřeb, které jsou odůvodnitelné ve vztahu k předmětu plnění.

K části návrhu týkající se nezákonného nepřipuštění změny zadávací dokumentace v případě rovnocenných řešení

63.         Jak už zadavatel uvedl výše, stanovil požadavky na předmět plnění v souladu se svými potřebami a s ohledem na situaci na trhu, tedy tak, aby reflektoval všechny svoje požadavky a zároveň se nedopustil nezákonné diskriminace. Zadavatel opětovně sděluje, že nemá povinnost upravovat technické požadavky dle konkrétního dodavatele, neboť je to zadavatel, kdo zná svoje potřeby, dle kterých definuje plnění, jenž tyto potřeby naplňuje.

K části návrhu týkající se neposkytnutí odpovědi na žádost o vysvětlení

64.         Zadavatel uvádí, že na všechny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace odpověděl a doplňuje, že v rámci odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nemá povinnost případné odmítnutí navržené změny jakkoliv podrobně odůvodňovat (má na odpověď pouze 3 pracovní dny). Dle zadavatele musí na žádost pouze odpovědět a případně vysvětlit nejasnosti ve vztahu k zadávací dokumentaci, pokud tedy navrhovatel požadoval podrobné vysvětlení, proč zadavatel stanovil konkrétní technickou specifikaci, mohl využít svého práva podat námitky proti zadávacím podmínkám.

K části návrhu týkající se chybného bankovního účtu pro složení jistoty a s tím související nepřiměřená lhůta

65.         Zadavatel sděluje, že chybné číslo účtu v rámci vysvětlení zadávací dokumentace opravil a přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

K části návrhu týkající se absence podrobného a srozumitelného vyjádření v rozhodnutí o námitkách

66.         Zadavatel uvádí, že se v rámci rozhodnutí o námitkách věcně a srozumitelně vypořádal se všemi tvrzeními, které navrhovatel vznesl. Zadavatel nerozumí argumentaci navrhovatele, „který vypsal v podstatě všechna svoje tvrzení z námitek a uvedl k nim, že se s nimi zadavatel nevypořádal vůbec, nebo zmatečně, přičemž zadavatel v rámci rozhodnutí o námitkách vypořádal jednotlivá tvrzení stěžovatele i odkazy, ke kterému konkrétnímu bodu námitek se argumentace stěžovatele vztahuje“.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 25. 1. 2020

67.         Navrhovatel uvádí, že v rámci veřejné zakázky bylo třeba splnit všechny technické parametry, a tedy „nesplnění, byť jen jednoho parametru vede k tomu, že daný zdravotnický prostředek nesplňuje Závazné charakteristiky a požadavky uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky“. Dle navrhovatele lůžka dodavatelů SORAL & HANZLIK Medical a TRANSKONTAKT-MEDICAL „nesplňují výslovné parametry jednotlivých lůžek“. S ohledem na uvedené je dle navrhovatele zřejmé, že kombinace parametrů zvolených zadavatelem „je nepřiměřená, diskriminační a v rozporu se zákonem, neboť bezdůvodně a účelově směřuje pouze k výrobkům jednoho dodavatele, resp. zcela omezené skupiny dodavatelů a vylučuje tak hospodářskou soutěž“.

68.         Dodavatel SORAL & HANZLIK Medical podle navrhovatele splňuje jen ty parametry, na které byl dotazován, avšak dle jeho názoru nejsou splněny všechny stanovené požadavky. Dále navrhovatel uvádí, které konkrétní parametry podle něho nejsou nebo nemusí být splněny. Obdobně navrhovatel argumentuje i v případě dodavatele TRANSKONTAKT-MEDICAL a nad to uvádí, že u lůžka Flexo tento dodavatel výslovně sdělil, že by nesplnil kvalifikační předpoklady.

69.         K požadovanému materiálu postranic u lůžka typ I. a II. pak navrhovatel uvedl, že zadavateli nejde o materiál, ale o tvar a konstrukci. Navrhovatel rozporuje, že u všech úkonů při použití jiných typů postranic je nutná asistence druhé osoby (jistě lze i u plastových postranic docílit, aby bylo možné vstávání bez asistence). Podle navrhovatele, pokud je splněn tvar postranice, což je dle jeho názoru možné, nezáleželo by na materiálu.

Vyjádření zadavatele ze dne 29. 1. 2020

70.         Zadavatel ve svém vyjádření (k usnesení č. j. ÚOHS-03208/2021/513/EPi ze dne 27. 1. 2021) uvedl, že požadavek na materiál vychází z provedeného průzkumu trhu a odráží realitu dostupných řešení. Předmětné řešení vyhovuje a odpovídá požadavkům zadavatele. Rozdíl je dle zadavatele patrný na první pohled, přičemž odkazuje na dříve v průběhu správního řízení zaslané obrázky. Zadavatel uvádí, že nejmodernější jsou postranice plastové a právě plastem dosáhl výrobce funkčnosti a požadovaných vlastností. Vyrábět bočnice tvaru plastových z kovu nedává dle zadavatele smysl, navíc takové řešení na trhu neexistuje a existovat nebude. Zadavatel je přesvědčen, že ani navrhovatel takové řešení nenabízí.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 8. 2. 2021

71.         Navrhovatel uvádí, že postranice zadavatelem požadovaného tvaru mohou být i z jiného materiálu než z plastu a jsou také nabízeny. Navrhovatel opakuje, „že plast je zástupným důvodem, nejde o relevantní požadavek, ale o požadavek diskriminační, nerelevantní, neodůvodněný, nepřiměřený a v rozporu s požadavky na transparentnost, když jde toliko o požadovaný tvar (řešení)“. Podle navrhovatele z trhu vyplývá, že „lze dosáhnout funkčnosti a vlastností i u jiných materiálů než je plast, neboť jde o tvar či řešení“.

72.         Z vyjádření zadavatele podle navrhovatele vyplývá, že požadoval určitý tvar, nikoliv konkrétní materiál a uvádí, že „Zadavatel to znovu uvádí, že mu vyhovuje řešení (tím lze chápat tvar), nejde o materiál …Takový argument je třeba odmítnout, neboť se nejeví logicky správné, že by ze samotného materiálu (látky) mohl vyplývat tvar (forma) postranic. Látka (obsah) a forma jsou odlišné kategorie, které nelze směšovat. Tudíž se argumentace Zadavatele jeví jako logicky nesprávná, vnitřně rozporná, proto netransparentní, a z ní vyplývající požadavky jsou tak nepřiměřené, diskriminační, a nad to se zjevně neopírají o relevantní průzkum trhu“. Dle navrhovatele je rozporná argumentace zadavatele, kdy se snaží u jednoho typu lůžka obhájit postranice plastové, aby pak u jiného vyžadoval bez relevantního důvodu postranice z kovu, resp. hliníku. Dále navrhovatel sdělil, že lze na trhu nalézt případy postranic, které nejsou z plastu či pouze z plastu, ale zachovávají tvar a řešení, k čemuž uvedl konkrétní příklady – lůžka „500 bariatrisk hospitalsseng“ a „Titan Series Hospital Ward Bed“ výrobce Caretek Medical, lůžka „Titan“ a „Triton“ výrobce PROMA REHA.

73.         Dle navrhovatele i pro nedostatek důvodů na straně zadavatele lze konstatovat, „že by bylo možné i u plastových postranic (namísto kovových, resp. hliníkových) docílit toho, aby bylo možné samostatné vstávání osob z lůžka a nebylo by třeba asistence/přítomnosti druhé osoby“. Navrhovatel uvádí, že lze docílit požadovaných vlastností ergonomie a funkčnosti (řešení) i jiným materiálem a „není rovněž pravdou, že by ze situace na trhu vyplývalo, že nelze nabídnout postranice stejného tvaru a řešení z kovu“, což dle navrhovatele vyplývá z předložených příkladů lůžek. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel nesprávně připustil jiné materiály, než sám původně požadoval, aniž by k tomu měl relevantní důvody.

74.         Navrhovatel trvá na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Vyjádření zadavatele ze dne 11. 2. 2021

75.         Zadavatel trvá na oprávněnosti svých požadavků a na tom, že tvrzení navrhovatele jsou čistě účelová a nemají oporu v realitě relevantního trhu.

76.         Zadavatel sděluje, že všechna čtyři navrhovatelem uváděná lůžka jsou nejvyšší třídy nebo lůžka bariatrická, tj. specifická lůžka, na kterých leží pouze pacienti v takovém stavu, že z lůžka sami nevstávají. Zadavatel dále uvádí, že první dvě lůžka australského výrobce nemají registraci SÚKL a nelze je dodávat do České republiky. Z uvedeného je podle zadavatele zřejmé, že ze strany navrhovatele jde o čistě účelové tvrzení, neboť nemohl dodání takového lůžka zvažovat, a současně, že argumentace navrhovatele nemá oporu v realitě trhu. Zadavatel uvádí, že lůžka „Titan“ a „Triton“ jsou speciální lůžka s nosností přes 500 kg, a proto je plastová postranice vyztužena kovem, přičemž pořízení těchto speciálních lůžek nebylo předmětem veřejné zakázky.

77.         Zadavatel doplňuje, že požadavek na dělené plastové postranice se vyskytuje téměř ve všech zakázkách na dodávku lůžek, tudíž se nejedná o diskriminační požadavek, ale požadavek na trhu běžný a pro všechny dodavatele srozumitelný a splnitelný. Zadavatel příkladmo uvádí konkrétní zadávací řízení, v nichž byl tento požadavek stanoven.

78.         Zadavatel trvá na tom, že navrhovatel konstruuje teoretické řešení, které na trhu neexistuje a ani existovat nebude, protože nedává smysl, aby jej některý dodavatel nabízel. Zadavatel stanovil svoje požadavky s ohledem na realitu relevantního trhu.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 19. 2. 2021

79.         Podle navrhovatele se zadavatel některým dotazům vůbec nevěnoval, což svědčí o nedostatku důvodů na straně zadavatele. Opakovaná absence vyjádření k možnosti samostatného vstávání z lůžka dle navrhovatele potvrzuje, že zadavatel nemá důvody ke stanovení požadavků, které jsou navrhovatelem rozporovány, a současně se tak jeví, že jsou tyto parametry stanoveny nepřiměřeně, diskriminačně, nedůvodně, netransparentně, bez relevantních důvodů a jde o nepřímý odkaz na výrobky jiného dodavatele.

80.         Navrhovatel uvádí, že „je dán logický rozpor mezi požadavkem na plastové postranice u lůžka typ I. a na nikoliv plastové (hliníkové) postranice u lůžka typ II., aniž by tato rozdílnost byla vysvětlena. Naopak se jeví, že si Zadavatel protiřečí a vyvrací svými tvrzeními o lůžku typ I. požadavky na hliník u lůžka typ II. a svými (kusými) tvrzeními u lůžka typ II. vyvrací požadavek na plast u lůžka typ I“.

81.         Podle navrhovatele z příkladů lůžek, která uvedl ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 8. 2. 2021, „plyne, že jsou-li postranice dělené, nemusí být nutně z plastu (viz tam uvedené příklady postranic požadovaného řešení z kovu). To bylo mezi Navrhovatelem a Zadavatelem sporné, když Zadavatel tvrdil a nadále toto tvrdí, že řešení (tvar) postranic z jiného materiálu než plastu na trhu neexistuje“.

82.         Navrhovatel považuje za nerelevantní tvrzení zadavatele o poptávce standardních lůžek. Podle navrhovatele „definice standardních lůžek není ustálená, ani jasná, resp. není definována všemi jednotlivými parametry“. Podle navrhovatele zadavatel nově nesprávně »konstruuje další kritéria, jako je „standardní lůžko“, které však není definováno, jeho definice je nejasná, jistě je do jisté míry variabilní, a zdá se, že představuje další zástupný důvod pro vyloučení soutěže«.

83.         Navrhovatel uvádí, že dvě ze zadavatelem příkladmo uváděných veřejných zakázek jsou v rozporu s tvrzením zadavatele o běžnosti požadavku na plastové postranice, neboť v těchto zadávacích řízeních byly připuštěny postranice kovové.

84.         Podle navrhovatele rovněž není „všemi splnitelný požadavek, navíc v praxi veřejných zakázek nejde o jediné řešení, jediný používaný materiál, a dále nebyl daný požadavek věrohodně a transparentně, logicky nerozporně zdůvodněn“.

85.         Navrhovatel nadále žádá zrušení zadávacího řízení.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

86.         Úřad přezkoumal na základě § 248 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména pak relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření zadavatele a na základě vlastních zjištění, dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření, a proto návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku tohoto rozhodnutí

K části návrhu týkající se absence zadávací dokumentace na profilu zadavatele, nezákonné odmítnutí námitek

Relevantní ustanovení zákona

87.         Podle § 96 odst. 1 zákona zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 nejméně do konce lhůty pro podání nabídek; to neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění.

88.         Dle ustanovení § 96 odst. 3 zákona v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu musí zadavatel uvést internetovou adresu profilu zadavatele, na které je zadávací dokumentace dostupná. Pokud některá část zadávací dokumentace bude poskytnuta podle odstavce 2, musí být v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu uvedena informace o způsobu a podmínkách poskytnutí příslušné části zadávací dokumentace.

89.         Podle § 214 odst. 1 zákona internetovou adresu profilu zadavatele zadavatel odešle k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek způsobem podle § 212. Informace na profilu zadavatele se považují za uveřejněné podle tohoto zákona nejdříve od okamžiku uveřejnění internetové adresy profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

90.         Podle § 245 odst. 2 zákona, pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a další zjištění

91.         Ve formuláři Oznámení o zahájení zadávacího řízení je v části I.1) Název a adresa jako adresa profilu zadavatele uvedena https://zakazky.pardubickykraj.cz. Dále je v tomto formuláři sděleno, že na citované adrese je dostupná zadávací dokumentace. Na předmětné URL adrese jsou uveřejněny zakázky Pardubického kraje, včetně zadavatelem zadávané nyní šetřené veřejné zakázky a související zadávací dokumentace.

92.         Z formuláře Oznámení profilu zadavatele ev. č. F2018-033160 uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 9. 2018 vyplývá, že adresa profilu zadavatele je https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html. Na této URL adrese jsou uveřejněny zakázky zadavatele, včetně nyní šetřené veřejné zakázky a související zadávací dokumentace.

Právní posouzení

93.         Úřad se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele týkajícím se absence zadávací dokumentace na profilu zadavatele, k čemuž uvádí následující. Zadávací dokumentace veřejné zakázky je dostupná, jak z URL adresy https://zakazky.pardubickykraj.cz, tak z URL adresy https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html. Ač lze přisvědčit vyjádření navrhovatele, že přesnou URL adresou profilu zadavatele je druhá výše citovaná (viz srov. bod 92. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jedná se však o část profilu sdružujícího podřízené organizace Pardubického kraje, tedy i zadavatele. Rozdíl tedy spočívá v tom, že po navštívení URL adresy uvedené ve formuláři oznámení o zahájení zadávacího, byly dodavatelům zobrazeny všechny zakázky Pardubického kraje a jeho podřízených organizací, včetně šetřené veřejné zakázky, zatímco při zadání URL adresy profilu zadavatele byly z uvedeného „velkého“ profilu Pardubického kraje vyfiltrovány pouze zakázky zadavatele. Tedy ať dodavatelé k získávání informací o veřejné zakázce využili jednu či druhou URL adresu, informace, které získali o šetřeném zadávacím řízení, byly zcela totožné. Z uvedeného je zřejmé, že účel zákonem stanovené povinnosti uveřejnit zadávací dokumentaci zůstal zcela zachován, neboť hlavním smyslem je umožnit dodavatelům prakticky okamžitě po uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení zjistit zadávací podmínky konkrétní veřejné zakázky, a tak zhodnotit, zda se zadávacího řízení chtějí zúčastnit a zda splňují podmínky účasti. Je třeba rovněž zdůraznit skutečnost, že s ohledem na obsah návrhu se i navrhovatel s informacemi o veřejné zakázce rovněž seznámil.

94.         Úřad konstatuje, že za daných okolností dílčí nesprávnost spočívající v chybném uvedení přesné adresy profilu zadavatele v oznámení o zahájení zadávacího řízení nepředstavuje takové porušení zákona, resp. nedosahuje takové intenzity, aby způsobila zrušení celého zadávacího řízení. Na uvedený postup zadavatele je třeba nahlížet ve světle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 75/2018-57 ze dne 5. 8. 2020 (byť jsou závěry v předmětném rozsudku učiněny podle předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze uvedené dle Úřadu aplikovat i na nyní šetřenou věc) tedy tak aby ve vztahu k zadavateli nedocházelo k příliš formálnímu postupu a výkladu povinností s přílišnou tvrdostí.

95.         S ohledem na výše uvedené nemůže Úřad přisvědčit ani obecné dále nekonkretizované tezi navrhovatele, že se jedná o pochybení, které může potencionálně způsobit újmu dodavatelům.

96.         Úřadu není zřejmé, v čem konkrétně navrhovatel spatřuje porušení § 245 odst. 2 zákona, neboť předmětné ustanovení zákona upravuje právě postup zadavatele v případě, že neshledá důvody pro vyhovění námitkám, což v šetřeném případě nastalo. Zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím odmítl, z čehož je zjevné, že jim nevyhověl. Úřad uvádí, že samotné odmítnutí námitek, tj. nevyhovění požadavkům navrhovatele uvedeným v námitkách, neznačí nezákonnost postupu zadavatele, a to právě s ohledem na § 245 odst. 2 zákona.

97.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti neshledal Úřad v této části návrhu důvody pro uložení nápravného opatření.

K části návrhu týkající se nezákonného doplnění textu do přílohy č. 5 zadávací dokumentace

Relevantní ustanovení zákona

98.         Podle § 89 odst. 1 zákona technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím

a)      parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny,

b)      odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo

c)      odkazu na štítky.

99.         Podle ustanovení § 89 odst. 5 zákona není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na

a)      určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b)      patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

100.     Dle ustanovení § 89 odst. 6 zákona odkaz podle odstavce 5 písm. a) nebo b) může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

101.     Podle § 90 odst. 1 zákona, pokud zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, použije je v tomto pořadí

a)      české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,

b)      evropské technické posouzení,

c)      obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,

d)      mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,

e)      technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

102.     Dle § 90 odst. 2 zákona není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1, může zadavatel odkázat na

a)      české technické normy,

b)      stavební technická osvědčení, nebo

c)      národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

103.     Podle § 90 odst. 3 zákona u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty podle odstavce 1 nebo 2 zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

104.     Dle § 99 odst. 1 zákona zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a další zjištění

105.     Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24. 6. 2020 mj. uvedl, že doplňuje textaci do přílohy č. 5 zadávací dokumentace o následující text:

„POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.“ (dále jen „generální odkaz“).

106.     Součástí zadavatelem předložené dokumentace o zadávacím řízení je také Výzva k objasnění a doplnění podkladů ke kontrole zakázky ze dne 1. 6. 2020 od Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Výzva CRR“), jež je adresována zadavateli. Ve výzvě CRR je mj. uvedeno, že technická specifikace odkazuje na několika místech na konkrétní normy, přičemž byl zadavatel upozorněn, že v takovém případě je povinen u každého odkazu na normu nebo technický dokument uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení.

107.     V příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky (dále jen „Technické podmínky“) jsou stanoveny technické parametry poptávaných lůžek, a to mj. níže uvedeným způsobem

 • lůžko typ I – lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52; vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm; rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm; integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spouštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem,
 • lůžko typ II – bezpečnost lůžka – shoda s normou „EN 60601-2-52“ v platném znění; hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka; kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm,
 • lůžko typ III – lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52; vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm; rozměr ložné plochy minimálně 200 x87 cm,
 • lůžko typ IV – shoda s platnou normou „ČSN 60601-2-52“; vnější rozměr lůžka maximálně 219 x 105 cm; rozměr ložné plochy min. 87 x 200 cm.

108.     V rozhodnutí o námitkách zadavatel mj. uvedl, že si není vědom, že by zadávací dokumentace obsahovala přímé či nepřímé odkazy na konkrétní výrobky či výrobce. Dále zadavatel sdělil, že generální odkaz byl doplněn pouze z důvodu případného předcházení nedorozumění a chtěl tím upozornit, že nepreferuje konkrétní řešení, ale dodavatelé mohou nabídnout jakoukoliv alternativu splňující požadavky zadavatele.

109.     Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel ve vyjádření k návrhu mj. uvedl, že před zahájením zadávacího řízení provedl průzkum trhu, čímž ověřil, že jím stanovené požadavky je schopno splnit více dodavatelů, požádal Úřad zadavatele o poskytnutí identifikačních údajů těchto dodavatelů (k tomu blíže bod 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Právní posouzení

110.     Úřad k námitce navrhovatele, že doplnění textu zadávací dokumentace o generální odkaz Vysvětlením ZD č. 1 je v rozporu se zákonem, sděluje, že takovéto doplnění samo o sobě nemůže způsobit nezákonnost postupu zadavatele. Úřad souhlasí, že v souladu se zákonem je zadavatel v případě, že zadávací dokumentace obsahuje odkazy na konkrétní výrobky či výrobce, povinen u každého z nich uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení, nicméně konkrétní případ je nutné vždy posuzovat v konkrétních souvislostech. Navrhovatel se domnívá, že právě s ohledem na generální odkaz doplněný do zadávací dokumentace, zadavatel věděl, že technická specifikace obsahuje odkazy na konkrétní dodavatele či jejich výrobky. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách však uvedl, že si není vědom, že by zadávací dokumentace obsahovala odkazy na konkrétní výrobky či výrobce a doplnil, že generální odkaz byl do zadávací dokumentace doplněn pouze z informativního důvodu. Z předložené dokumentace, konkrétně z Výzvy CRR, pak vyplývá, že generální odkaz byl doplněn zjevně z důvodu upozornění CRR, týkajícího se sice odkazů, avšak na konkrétní normy, nikoliv výrobky či výrobce. S ohledem na uvedené tak dle Úřadu nelze přisvědčit domněnce navrhovatele, že si zadavatel byl vědom, že zadávací dokumentace obsahuje odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele.

111.     Úřad má rovněž za prokázané, že navrhovatelem napadaná technická specifikace lůžek není odkazem na konkrétního výrobce či výrobek, neboť z informací předložených zadavatelem, jež byly následně ověřeny i u příslušných dodavatelů, jasně vyplývá, že předmětné požadavky jsou schopni naplnit minimálně 2 až 4 výrobci (k bližšímu posouzení Úřad odkazuje na část odůvodnění tohoto rozhodnutí týkající se tvrzených diskriminačních, netransparentních a nepřiměřených technických řešení vylučujících hospodářskou soutěž s (nepřímými) odkazy na jiné výrobky a dodavatele, viz níže).

112.     Úřad v souvislosti s generálním odkazem týkajícím se konkrétních norem sděluje, že zadavatel je obecně povinen ke každému jednotlivému odkazu na normu povinen uvést v souladu s § 90 odst. 3 zákona, že připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. V nyní šetřené věci sice zadavatel na několika místech Technických podmínek uvádí, že nabízená lůžka musí být v souladu s normou, přičemž pouze jednou sdělil, že připouští rovnocenné řešení (generální odkaz), nicméně nelze odhlédnout od skutečnosti, že se jedná vždy o jednu a tu samou normu ČSN EN 60601-2-52. V tomto konkrétním případě tak lze dle Úřadu učinit závěr, že zadavatel tím, že u každého jednotlivého odkazu na normu neuvedl možnost rovnocenného řešení, nepostupoval v rozporu se zákonem, neboť šlo vždy o normu totožnou.

113.     K tvrzení navrhovatele, že zadavatel postupoval nezákonně, když v rozhodnutí o námitkách neposoudil „konkrétně“ navrhovatelem označené technické podmínky, jež měly být nepřímými odkazy [u lůžka typ I. maximální vnější rozměr lůžka, minimální rozměr ložné plochy a integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem; u lůžka typ II. hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka a kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm; u lůžek typ III. a typ IV. maximální vnější rozměr lůžka a minimální rozměr ložné plochy], Úřad odkazuje na již výše uvedené, tj. že zadavatel sdělil, že si není vědom jakýchkoliv odkazů na konkrétní výrobky či výrobce, přičemž dále uvedl, že se nejedná o diskriminační parametr, ale o na trhu standardně nabízené plnění, a to od více výrobců.

114.     Podle navrhovatele zadavatel postupoval také nezákonně, když se v rozhodnutí o námitkách nevypořádal „s otázkou, že nemůže jít o generální odkaz uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Rovněž je lichý argument Zadavatele, že uvedený odkaz mohl být uveden z důvodů předcházení nedorozumění“, k tomu Úřad odkazuje na již výše uvedené, tj. že v rozhodnutí o námitkách bylo zadavatelem sděleno, že si není vědom skutečnosti, že by zadávací dokumentace obsahovala odkazy na konkrétní výrobky či výrobce a doplnil, že generální odkaz byl do zadávací dokumentace doplněn pouze z informativního důvodu. Zadavatel rovněž ke konkrétním parametrům, které jsou dle navrhovatele odkazem na konkrétní výrobek/dodavatele, v rozhodnutí o námitkách uvedl, že se jedná o standardně nabízené plnění od více výrobců.

115.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že má za prokázané, že zadavatel při doplnění generálního odkazu do textu zadávací dokumentace nepostupoval v rozporu se zákonem.

K části návrhu týkající senezákonného stanovení lhůty pro podání nabídek

Relevantní ustanovení zákona

116.     Dle § 56 odst. 1 zákona zadavatel zahajuje otevřené zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

117.     Podle § 57 odst. 1 zákona zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení na nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek musí být prodloužena

a)      o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje,

b)      o 5 dnů, jestliže zadavatel postupuje podle § 96 odst. 2; to neplatí v případech podle odstavce 2 písm. b).

118.     Dle § 96 odst. 2 zákona, pokud některou část zadávací dokumentace nelze zpřístupnit podle odstavce 1, z důvodů vymezených v § 211 odst. 3 písm. a), b) a d) nebo v případě postupu podle § 36 odst. 8, může zadavatel příslušnou část zadávací dokumentace poskytnout jiným vhodným způsobem. V takovém případě zadavatel odešle nebo předá příslušnou část zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí. Poskytnutí příslušné části zadávací dokumentace může být podmíněno pouze úhradou nákladů podle odstavce 4 nebo v případě postupu podle § 36 odst. 8 přijetím přiměřených opatření k ochraně důvěrné povahy informací.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

119.     Z formuláře oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) vyplývá, že zadavatel při zahájení zadávacího řízení stanovil lhůtu pro podání nabídek do dne 3. 7. 2020. Předmětný formulář byl do VVZ odeslán dne 1. 6. 2020, a tímto dnem v souladu s § 56 odst. 1 zákona zahájeno zadávací řízení.

120.     Dne 24. 6. 2020 byl do VVZ odeslán formulář Oznámení změn nebo dodatečných informací (dále jen „opravný formulář č. 1“), v němž je uvedeno, že lhůta pro doručení nabídek je nově stanovena do dne 3. 8. 2020.

121.     Dne 24. 7. 2020 byl do VVZ odeslán formulář Oznámení změn nebo dodatečných informací, v němž je změněna lhůta pro doručení nabídek, a to do dne 27. 8. 2020.

122.     Dne 20. 8. 2020 byl do VVZ odeslán formulář Oznámení změn nebo dodatečných informací, v němž byla změněna lhůta pro doručení nabídek, a to do dne 25. 9. 2020.

123.     Dne 23. 9. 2020 byl do VVZ odeslán formulář Oznámení změn nebo dodatečných informací, v němž byla změněna lhůta pro doručení nabídek, a to do dne 2. 10. 2020.

124.     Ve Vysvětlení ZD č. 1 jsou mj. uvedeny následující dotazy a odpovědi:

»Dotaz č. 4:

Lůžko typ V. (12ks KACHT Pardubice) Technický parametr: čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu Dotaz: Umožní zadavatel uchazeči nabídnout čtyřdílnou ložnou plochu z neodnímatelných, vysoce odolných, snadno čistitelných HPL dílů? Materiál HPL je v širokém spektru využívaný ve zdravotnictví právě pro svoje vlastnosti - extrémně odolný, pevný, dobře čistitelný s dlouhou životností.

Odpověď: ANO, Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 5:

Lůžko typ V. (12ks KACHT Pardubice) Technický parametr: držák RTG kazety přístupný ze strany lůžka Dotaz: Umožní zadavatel uchazeči nabídnout lůžko s držákem RTG kazety dobře přístupným z čela lůžka?

Odpověď: ANO, Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

 

 

Dotaz č. 6:

Lůžko pro intenzivní péči typ I. (12ks ARO Pardubice, Litomyšl) Technický parametr: automatická brzda (lůžko se zabrzdí po připojení do el. Sítě) Dotaz: Umožní zadavatel uchazeči nabídnout lůžko s alarmem nezabrzděného lůžka?. Jedná se o funkci lůžka, kde lůžko připojené do el. sítě bude alarmovat personál, pokud nebude zabržděné. Po zabrždění připojeného lůžka k el. síti alarm automaticky vypne.

Odpověď: ANO, Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 7:

Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7ks Litomyšl) Technický parametr: minimální rozměr ložné plochy 85 x 220 cm Dotaz: Umožní zadavatel uchazeči nabídnout lůžko o rozměru ložné plochy minimálně 85 x 200cm? Ložná plocha o délce 200cm je naprostým standardem. Pro vyšší uživatele se pak využívá prodloužení lůžka, které dosahuje až 20cm. Celková délka lůžka je pak 220cm.

Odpověď: ANO, Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 8:

Lůžko pro intenzivní péči typ II. (7ks Litomyšl) Technický parametr: Držák RTG kazety přístupný ze strany lůžka

Dotaz: Umožní zadavatel uchazeči nabídnout lůžko s držákem RTG kazety dobře přístupným z čela lůžka?

Odpověď: ANO, Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 11

Matrace pasivní typ II. (17 ks - Pardubice, Litomyšl) Trvá zadavatel na nehořlavosti horní strany potahu min. CRIB 7, kdy norma CRIB 7 je extrémní a nestandartní požadavek v souvislosti s matrací? Odůvodnění: Při požáru standardně vyhovují výrobky splňující normu CRIB 5, kdy je požadavek nehořlavosti hlavně celý potah a ne na jednu část, kterou splňuje jeden jediný dodavatel s registrovaným zdravotnickým prostředkem v Registru zdravotnických prostředků.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 12

Matrace aktivní (7 ks - Litomyšl) Umožní zadavatel nabídnout systém střídání tlaků v celách 2-1? Odůvodnění: U aktivních antidekubitních matrací je podstatný prokazatelný účinek na pacienta a ne systém střídání tlaků.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 13

Matrace aktivní (7 ks - Litomyšl) Trvá zadavatel na uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování, kdy zapadání pacienta mezi cely trpěli produkty jediného dodavatele? Odůvodnění: Cely uspořádané do kompaktních modulů splňuje jeden jediný dodavatel s registrovaným zdravotnickým prostředkem v Registru zdravotnických prostředků.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 14

Matrace aktivní (7 ks - Litomyšl) Umožní zadavatel nabídnout aktivní matraci, která nemá postranní statické cely pro snadnější mobilizaci, ale umožňuje celkové maximální ztuhnutí matrace, tak aby byla opora pro mobilizaci pod celým pacientem a ne jen na okraji matrace? Odůvodnění: Postranní statické cely nejsou potřeba, pokud matrace umožňuje maximálním ztuhnutí. U tohoto typu matrací, které nemají laterální náklon, splňuje jeden jediný dodavatel s registrovaným zdravotnickým prostředkem v Registru zdravotnických prostředků.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.«

125.     Dále zadavatel mj. uvedl, že pro číselné parametry, které nejsou stanoveny jako minimální či maximální, je tolerance +/- 10 %. Dále snížil limit u povinně uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním plnění z 10 000 000 Kč na 5 000 000 Kč a smluvní pokutu pro případ prodlení z 10 % ze sjednané měsíční paušální platby na 5 %. Pro úplnost Úřad uvádí, že v ostatních případech zadavatel dodavatelem navrhované řešení nepřipustil (v podrobnostech Vysvětlení ZD č. 1 pak odkazuje na správní spis). Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29. 6. 2020 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 2“) zadavatel pouze objasnil, že bude hodnocena nabídková cena bez DPH, stejně tak maximální přípustná nabídková cena je stanovena a bude posouzena bez DPH.

126.     Ve Vysvětlení ZD č. 3 jsou uvedeny mj. následující dotazy a odpovědi:

»Dotaz č. 13

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „bezpečná pracovní zátěž minimálně 260 kg“. K tomu pokládáme následující dotazy: a) Bude možné nabídnout lůžko s pracovní zátěží minimálně 250 kg?

Odpověď: ANO, zadavatel bude akceptovat lůžko s pracovní zátěží 250 kg.

b) Není zřejmé, proč je používán pojem pracovní zátěž, proč není používán pojem nosnost?

Odpověď: Pojem pracovní zátěž vyjadřuje celkovou nosnost lůžka (pacienta a vybavení)

c)      Proč je vyžadováno o 10 kg více než v případě specifikace u Lůžka typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)?

d)      Odpověď: Bylo akceptováno snížení. …

Dotaz č. 16

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 28 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz: Bude umožněno nabídnout lůžko s integrovaným prodloužením/zkrácením o minimálně 20 cm?

Odpověď: ANO, zadavatel bude akceptovat prodloužení lůžka o min. 20 cm

Dotaz č. 19

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „hliníková čela, výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů“. K tomu pokládáme následující dotazy: Bude umožněno nabídnout lůžko s kovovými čely, výplní HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů? Proč je vyžadováno pouze hliníkové čelo? Bude možné nabídnout rovněž čelo z jiného materiálu? Není dále zřejmé, kdy budou barevné dekory vybírány; kdy budou vybírány?

Odpověď: Obdobný dotaz byl již položen k lůžku typ IV. pro Geriatrii a bylo vyhověno nabízenému řešení. ANO. Zadavatel tedy bude i v tomto případě akceptovat lůžko s kovovými čely.

Dotaz č. 21

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ II. (27 ks Pardubice)“ (na str. 3) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 39 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz: Bude umožněno nabídnout lůžko s výškou postranic 38 cm?

Odpověď: ANO, zadavatel akceptuje lůžko s výškou postranic 38 cm, pokud bude při této výšce postranic možné použití aktivního AD systému.«.

Úřad doplňuje, že ostatní dotazy, resp. požadované změny byly zadavatelem odmítnuty (k tomu blíže viz posouzení části návrhu týkající se nepřipuštění změn zadávací dokumentace a neposkytnutí odpovědí na žádosti o vysvětlení). Úřad pro zachování přehlednosti rozhodnutí neuváděl všechny dotazy a odpovědi uvedené ve Vysvětlení ZD č. 3 (v podrobnostech odkazuje na předmětné vysvětlení, které je součástí správního spisu).

127.     Ve Vysvětlení ZD č. 4 jsou uvedeny mj. následující dotazy a odpovědi:

»Dotaz č. 108:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Matrace pasivní typ II. (17 ks – Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 14) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m2 “. K tomu pokládáme následující dotazy: Jaký má být max. odpor pěny proti stlačení? Fyzikálně odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m2 nedává, zdá se, smysl. Proč je uvedeno max. 2,7 kg/m2? Kolika kPa odpovídá uvedené 2,7 kg/m2 (nedává fyzikálně smysl)? Jaký je maximální tlak uvedeného?

Odpověď: Zadavatel uvedl chybně jednotku u tohoto parametru. Proto kvůli jednoznačnosti zadání, zadavatel tento parametr úplně ruší.

 

 

Dotaz č. 109:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Matrace pasivní typ II. (17 ks – Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 14) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Odpor pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m2 “. K tomu pokládáme následující dotazy: Jaký má být max. odpor pěny proti stlačení? Fyzikálně odpor pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m2 nedává, zdá se, smysl. Proč je uvedeno max. 6,5 kg/m2? Kolika kPa odpovídá uvedené 6,5 kg/m2 (nedává fyzikálně smysl)? Jaký je maximální tlak uvedeného? Proč je již podruhé uveden odpor pěny proti stlačení, jednou max. 2,7 kg/m2 a jednou max. 6,5 kg/m2? Obě hodnoty, i přestože jsou fyzikálně nesmyslné, nemohou platit současně. Která hodnota platí? Proč jsou uvedeny dvě hodnoty? Jaký je důvod uvedených více hodnot? Pokud by mělo jít o vyšší a nižší hodnoty, pak vyšší hodnoty nejsou vhodné pro polohovatelné lůžko. Proč má mít polohovatelné lůžko vyšší hodnoty? Bude eventuálně připuštěno výlučně nabídnout řešení s nižšími hodnotami? Eventuálně, pokud ne, jaké jsou věcné důvody pro nepřipuštění takového výlučného řešení?

Odpověď: Jedná se o parametry dvou typů pěn – horní a spodní vrstva, jak je uvedeno v závazných charakteristikách a požadavcích. Zadavatel uvedl chybně jednotku u tohoto parametru. Proto kvůli jednoznačnosti zadání, zadavatel tento parametr úplně ruší.

Dotaz č. 110:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Matrace pasivní typ II. (17 ks – Pardubice, Litomyšl)“ (na str. 14) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Odpor pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m2 “. K tomu pokládáme následující dotazy: Jaký má být max. odpor pěny proti stlačení? Fyzikálně odpor pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m2 nedává smysl. Proč je uvedeno max. 3,6 kg/m2? Kolika kPa odpovídá uvedené 3,6 kg/m2 (nedává fyzikálně smysl)? Jaký je maximální tlak uvedeného? Proč je třikrát uveden odpor pěny proti stlačení, jednou max. 2,7 kg/m2 a jednou max. 6,5 kg/m2 a nakonec max. 3,6 kg/m2? Všechny hodnoty, i přestože jsou fyzikálně nesmyslné, nemohou platit současně. Která hodnota platí? Proč jsou uvedeny tři hodnoty? Jaký je důvod uvedených více hodnot? Pokud by mělo jít o vyšší a nižší hodnoty, pak vyšší hodnoty nejsou vhodné pro polohovatelné lůžko. Proč má mít polohovatelné lůžko vyšší hodnoty? Bude eventuálně připuštěno výlučně nabídnutí řešení s nižšími hodnotami? Eventuálně, pokud ne, jaké jsou věcné důvody pro nepřipuštění takového výlučného řešení?

Odpověď: Zadavatel uvedl chybně jednotku u tohoto parametru. Proto kvůli jednoznačnosti zadání, zadavatel tento parametr úplně ruší.«.

Úřad doplňuje, že ostatní dotazy, resp. požadované změny byly zadavatelem odmítnuty (k tomu blíže viz posouzení části návrhu týkající se nepřipuštění změn zadávací dokumentace a neposkytnutí odpovědí na žádosti o vysvětlení). Úřad pro zachování přehlednosti rozhodnutí neuváděl všechny dotazy a odpovědi uvedené ve Vysvětlení ZD č. 4 (v podrobnostech odkazuje na předmětné vysvětlení, které je součástí správního spisu).

Právní posouzení

128.     Úřad uvádí, že zákon obecně stanoví, že lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení, ve kterém postupoval zadavatel, musí činit nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení, tj. od odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení. V šetřené věci zadavatel zahájil zadávací řízení dne 1. 6. 2020, přičemž lhůtu pro podání nabídek původně stanovil do dne 3. 7. 2020. Původně stanovená lhůta pro podání nabídek tak činila 32 dní, tj. nad zákonem stanovenou hranici. Nelze se tedy ztotožnit s tvrzením navrhovatele, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena nezákonně. Současně Úřad doplňuje, že nenastala ani jedna ze zákonem předvídaných skutečností, která by znamenala povinnost zadavatele tuto lhůtu prodloužit dle § 57 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona, neboť zadavatel umožnil podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje a zadávací dokumentace byla uveřejněna a zpřístupněna na profilu zadavatele. Úřad dále uvádí, že je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem několikrát prodloužena a v součtu tak činila 123 dní, což je více než čtyřnásobek zákonem stanovené lhůty. Úřad se tak neztotožňuje s domněnkou navrhovatele, že lhůtu nelze posuzovat v souhrnu, neboť případní zájemci o veřejnou zakázku měli k přípravě a podání nabídky celou tuto lhůtu, tj. od 1. 6. 2020 až do dne 2. 10. 2020.

129.     K tvrzení navrhovatele, že se nejedná o přiměřenou lhůtu s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky, tj. dodání zdravotnických potřeb ve značném rozsahu, Úřad uvádí, že nezpochybňuje, že se jedná o rozsáhlé plnění, nicméně lhůtu pro podání nabídek nelze zaměňovat za lhůtu pro plnění veřejné zakázky. Přičemž navrhovatel ani neuvádí, jaké konkrétní podklady, které musí být součástí nabídky, není schopen ve stanovené lhůtě zajistit.

130.     Úřad rovněž nepovažuje za relevantní tvrzení navrhovatele týkající se zvýhodnění „výrobců“, kteří disponují zadavatelem požadovaným technickým řešením. Vždy se najde na trhu dodavatel, který nemusí splňovat zadavatelem stanovené zadávací podmínky, nicméně samotná neschopnost konkrétního dodavatele poskytnout požadované plnění, neznačí porušení zákona.

131.     Úřad se nemůže rovněž ztotožnit s vyjádřením navrhovatele, že je rozhodnutí o námitkách týkající se stanovení lhůty pro podání nabídek nezákonné, protože zadavatel posuzoval lhůtu v souhrnu a protože zadavatel uvedl, že vycházel z na trhu běžně dostupných řešení, neboť pouhý nesouhlas navrhovatele s názorem či postupem zadavatele, nemůže způsobit nezákonnost rozhodnutí o námitkách.

132.     K námitce navrhovatele, že zadavatel »stanovil vždy lhůtu (téměř) na samé dolní hranici minimální lhůty (minimálně jako u původní lhůty mělo jít o 24 pracovních dní, resp. 32 kalendářních, přestože šlo často o rozsáhlé změny zadávacích podmínek (viz VZD č. 1, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (dále též jen „VZD č. 2), Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (dále též jen „VZD č. 3“) a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (dále též jen „VZD č. 4))« a tyto lhůty nelze posuzovat v souhrnu, Úřad uvádí následující. Úvodem je třeba zdůraznit, že zákon pro stanovení lhůt počítá s kalendářními dny, nikoliv s pracovními dny, jak se snaží dovodit navrhovatel. K vyjádření navrhovatele, že se jedná o lhůtu na samé dolní hranici, Úřad sděluje, že se jedná o zákonem stanovenou, tedy i obecně předvídatelnou a očekávatelnou lhůtu pro podání nabídek. Úřad se rovněž nemůže ztotožnit s tvrzenou rozsáhlostí změn zadávací dokumentace. Úřad upozorňuje, že vysvětlení zadávacích podmínek nelze zaměňovat za změnu zadávací dokumentace. Zadavatel byl sice zahlcen stovkami žádostí o vysvětlení, nicméně ke změně zadávací dokumentace přistoupil ve zlomku případů, což mj. jiné navrhovatel rozsáhle napadá ve svém návrhu. V rámci Vysvětlení ZD č. 1 zadavatel u lůžka typ IV. připustil i čela s kovovým rámem (nad stanovený hliníkový); u lůžka typ V. ložnou plochu i z neodnímatelných HPL dílů (nad ložnou plochu z odnímatelných plastových dílů) a přístupnost držáku RTG kazety i z čela lůžka (nad přístupnost z boku), přičemž uvedené připustil i u lůžka pro intenzivní péči typ I., u kterého bylo kromě automatické brzdy akceptováno i lůžko s alarmem nezabrzděného lůžka; u lůžka typ II. byla připuštěna ložná plocha 85 x 200 cm s možností prodloužení o 20 cm (nad požadovanou ložnou plochu 85 x 200 cm); u matrace masivní typ II. akceptoval nehořlavost horní strany potahu min. CRIB 5 (tedy pod stanovenou hodnotou CRIB 7); u matrace aktivní umožnil systém střídání tlaků v celách 2-1, cely nemusí být uspořádány do kompaktních modulů a nemusí mít postranní statické cely. Dále zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 1 uvedl, že pro číselné parametry, které nejsou stanoveny jako minimální či maximální, je tolerance +/- 10 %. Došlo rovněž, ke snížení limitu u povinně uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním plnění z 10 000 000 Kč na 5 000 000 Kč a smluvní pokuty pro případ prodlení z 10 % ze sjednané měsíční paušální platby na 5 %. Ve Vysvětlení ZD č. 2 zadavatel žádnou změnu neprovedl. Ve Vysvětlení ZD č. 3 zadavatel učinil změny technické specifikace lůžka typ II., když připustil dodavatelem navrhované řešení – snížení minimální pracovní zátěže (z 260 kg na 250 kg), zkrácení minimálního požadavku na prodloužení lůžka (z minimálních 28 cm na minimálních 20 cm), akceptace kovového čela (mimo stanovených hliníkových) a připuštění nižší výšky postranic (zadavatel požadoval minimální výšku 39 cm, přičemž akceptuje i 38 cm). V rámci Vysvětlení ZD č. 4 zadavatel učinil změnu spočívající ve zrušení požadavku na některé vlastnosti u matrace pasivní typ II., když zrušil parametry „odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m2“, „odpor pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m2“ a „odpor pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m2“, neboť jak zadavatel v předmětném vysvětlení sdělil, „uvedl chybně jednotku u tohoto parametru. Proto kvůli jednoznačnosti zadání, zadavatel tento parametr úplně ruší“. Úřad s ohledem na uvedené změny zadávací dokumentace nemůže přisvědčit tvrzení navrhovatele o rozsáhlosti změn v rámci Vysvětlení ZD č. 1., 2., 3 a 4.

133.     Úřad rovněž konstatuje, že zadavatel ve všech třech případech, kdy došlo ke změně zadávací dokumentace (Vysvětlení ZD č. 1, 3 a 4) prodloužil lhůtu pro podání nabídek vždy tak, že činila více než původní délku (32 dnů), tedy nad rámec požadavku stanoveného v § 99 odst. 2 zákona. Konkrétně se v případě Vysvětlení ZD č. 1 jednalo o 40 dnů, u Vysvětlení ZD č. 3 34 dnů a v případě Vysvětlení ZD č. 4 činila lhůta pro podání nabídek 36 dnů.

134.     S ohledem na výše uvedené má Úřad za prokázané, že zadavatel nepostupoval při stanovení lhůty pro podání nabídek v rozporu se zákonem, proto nehledal v této části návrhu týkající se nezákonného stanovení lhůty pro podání nabídek důvody pro uložení nápravného opatření.

K části návrhu týkající se diskriminačních, netransparentních a nepřiměřených technických řešení vylučujících hospodářskou soutěž s (nepřímými) odkazy na jiné výrobky a dodavatele

Relevantní ustanovení zákona

135.     Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

136.     Dle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

137.     Podle § 36 odst. 1 zákona zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

138.     Dle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

139.     Podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku.

140.     Podle ustanovení § 89 odst. 5 zákona není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na

a)      určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b)      patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a další zjištění provedená Úřadem

141.     Místem plnění veřejné zakázky je dle bodu 1.4 Zadávací dokumentace – Litomyšlská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice a Pardubická nemocnice.

142.     V Příloze č. 5 zadavatel stanovil mj. následující technické požadavky na poptávaná lůžka

 • typ I. – vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm, rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm, integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem,
 • typ II. – hliníkové dělené postranice aretovatelné ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější rozměr lůžka; kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm,
 • typ III – vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm, rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm,
 • typ IV – vnější rozměr lůžka maximálně 219 x 105 cm, rozměr ložné plochy minimálně 87 x 200 cm.

143.     Z plánů Litomyšlské nemocnice, Orlickoústecké nemocnice a Pardubické nemocnice (dostupné mj. z: https://www.zdravotniregistr.cz/) vyplývá, že se jedná o areály tvořené několika stavebně nepropojenými budovami.

144.     Zadavatel v rozhodnutí o námitkách mj. uvedl, že technické požadavky byly stanoveny plně v souladu se základními zásadami zadávacího řízení a s ohledem na zachování hospodářské soutěže, přičemž k jednotlivým navrhovatelem napadaným parametrům uvedl následující:

»            Lůžko typ I. - „vnější rozměr max, 225x105 cm" - maximální rozměr byl stanoven s ohledem na provoz nemocnice a potřebu zajištění nutného a bezproblémového průjezdu dveřmi a možnost používání ve výtazích v areálu nemocnice; dle průzkumu se nejedná o diskriminační parametr - výrobci standardně nabízejí několik typů lůžek, která splňuji požadovaný max. rozměr.

Lůžko typ I. - „rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm" - s ohledem na ergonomii poskytované ošetřovatelské péče a neustále se zvyšující hmotnosti a rozměrnosti pacientů zadavatel požaduje širší ložnou plochu. Nejedná se o diskriminační parametr - dodavatelé mohou nabídnout rozměr 200x87 cm nebo jakýkoliv vyšší (standardně a v největší míře je využívaná šíře lůžka 90 cm) - opět se jedná o standardně nabízené rozměry ložné plochy od více výrobců.

Lůžko typ I. - „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem" - požadavek ohledně rozdělení postranic nebyl určen - dodavatelé tedy mohli nabídnout jak dělené, tak i nedělené postranice; plast jako preferovaný materiál postranic není diskriminační - opět se jedná o ergonomické a funkční řešení, které standardně nabízí několik výrobců.

Lůžko typ II. - „hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné min. ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka" - nejedná se o diskriminační parametr; tento typ postranic nabízí na trhu více výrobců; nedělené postranice nejsou rovnocenným řešením - lůžka jsou určena pro pacienty Geriatrického oddělení, kteří jsou hypomobilní se snahou o zlepšení sebeobsluhy a soběstačnosti. Požadovaný typ postranic umožňuje velmi důležitou mobilizaci pacienta, zrychluje jeho rehabilitaci a schopnost sebeobsluhy; dělená postranice pacienta chrání před pádem z lůžka, (který by mohl znamenat významnou újmu pacienta v podobě úrazu či dokonce smrti), ale zároveň mu umožňuje samostatně vstávat z lůžka bez pomoci druhé osoby a volně se pohybovat po pokoji.

Lůžko typ II. - „kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr min. 125 mm - požadavek na jednoduchá kolečka je z důvodu častého přejíždění po venku mimo budovy i za špatného počasí (všechny dotčené nemocnice kam jsou lůžka pořizována, jsou pavilónového typu, kde je přejíždění mezi budovami na denním pořádku) - ze zkušenosti víme, že dvojitá kolečka se zanáší nečistotami a neumožňují plynulý pohyb ve venkovním terénu. Proto požadujeme kolečka jednoduchá - opět se nejedná o diskriminační parametr, ale o standardně nabízenou alternativu koleček od více výrobců.

Lůžko typ III. - „vnější rozměr max. 225x105 cm" - maximální rozměr byl stanoven s ohledem na provoz nemocnice a potřebu zajištění nutného a bezproblémového průjezdu dveřmi a možnost používání ve výtazích v areálu nemocnice; dle průzkumu se nejedná o diskriminační parametr - výrobci standardně nabízejí několik typů lůžek, která splňuji požadovaný max. rozměr.

Lůžko typ III. - „rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm" - s ohledem na ergonomii poskytované ošetřovatelské péče a neustále se zvyšující hmotnosti a rozměrnosti pacientů zadavatel požaduje širší ložnou plochu. Nejedná se o diskriminační parametr - dodavatelé mohou nabídnout rozměr 200x87 cm nebo jakýkoliv vyšší (standardně a v největší míře je využívaná šíře lůžka 90 cm) - opět se jedná o standardně nabízené rozměry ložné plochy od více výrobců.

Lůžko typ IV. - „vnější rozměr max. 219x105 cm" - maximální rozměr byl stanoven s ohledem na provoz nemocnice - a potřebu zajištění nutného a bezproblémového průjezdu dveřmi a možnost používání ve výtazích v areálu nemocnice; dle průzkumu se nejedná o diskriminační parametr - výrobci standardně nabízejí několik typů lůžek, která splňuji požadovaný max. rozměr.

Lůžko typ IV. - „rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm" - s ohledem na ergonomii poskytované ošetřovatelské péče a neustále se zvyšující hmotnosti a rozměrnosti pacientů zadavatel požaduje širší ložnou plochu. Nejedná se o diskriminační parametr - dodavatelé mohou nabídnout rozměr 200x87 cm nebo jakýkoliv vyšší (standardně a v největší míře je využívaná šíře lůžka 90 cm) - opět se jedná o standardně nabízené rozměry ložné plochy od více výrobců.«.

145.     Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách uváděl, že při stanovení technické specifikace vycházel mj. z provedeného průzkumu, vyzval ho Úřad usnesením č. j. ÚOHS-39371/2020/513/EPi ze dne 7. 12. 2020 k podání informace o identifikačních údajích výrobců či dodavatelů a případné doložení dokumentů (a to konkrétně k jednotlivým typům lůžek), ze kterých vyplývá, že tito výrobci či dodavatelé nabízí zadavatelem požadované plnění s technickými parametry, a to u lůžka typ I. - vnější rozměr max. 225x105 cm, rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm, integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem; u lůžka typ II. - hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné min. ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr min. 125 mm; u lůžka typ III. - vnější rozměr max. 225x105 cm, rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm, o lůžko typ IV. - vnější rozměr max. 219x105 cm, rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm, případně o předložení výsledků zadavatelem za „účelem stanovení nediskriminačních a netransparentních zadávacích podmínek“ provedeného průzkumu trhu.

146.     Zadavatel v přípise ze dne 14. 12. 2020 identifikoval dodavatele, kteří jsou dle jeho názoru schopni realizovat předmět veřejné zakázky dle stanovených požadavků, a to PROMA REHA, L I N E T, SORAL & HANZLIK Medical, TRANSKONTAKT-MEDICAL. Přílohou předmětného přípisu zadavatel učinil tabulku s přehledem názvů konkrétních lůžek těchto dodavatelů, které splňují navrhovatelem napadané technické parametry.

 

 

Předmětná tabulka obsahuje následující informace.

Výrobce/ Dodavatel

Lůžko typ I.

Lůžko typ II.

Lůžko typ III.

Lůžko typ IV.

vnější rozměr max. 225x105 cm, rozměr ložné plochy min. 200 x 87cm, integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem

hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné min. ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr min. 125 mm

vnější rozměr max. 225x105 cm, rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm

vnější rozměr max. 219x105 cm, rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm

PROMA REHA

Lůžko INVENT - parametry vyznačené v produktovém katalogu; dále splňuje lůžko: VISION, VISION TOP

Lůžko PLE - parametry vyznačeny v produktovém katalogu

Lůžko VISION - parametry vyznačené v produktovém katalogu; dále splňuje lůžko: INVENT, VISION TOP, PLE, GENEO, HESTIA, GRANO

Lůžko HESTIA - parametry vyznačené v produktovém katalogu, dále splňuje lůžko: GENEO, HESTIA, GRANO

L I N E T

Lůžko Eleganza I - parametry vyznačené v produktovém katalogu; dále splňuje: Eleganza II, Eleganza IV,  Eleganza V, MultiCare

Lůžko Image 3 - parametry vyznačeny v produktovém listu

Lůžko Eleganza II - parametry vyznačené v produktovém katalogu; dále splňuje lůžko: Eleganza I, Eleganza IV, Eleganza IV, MultiCare

Lůžko Eleganza 5 - parametry vyznačené v produktovém katalogu, dále splňuje lůžko: Eleganza I, Eleganza IV, MultiCare, Latera Thema

SORAL & HANZLIK Medical

Lůžko Stiegelmeyer Evario - parametry vyznačené v produktovém katalogu

Lůžko Stiegelmeyer Vida - parametry vyznačeny v produktovém listu

Lůžko Stiegelmeyer Evario - parametry vyznačené v produktovém katalogu; dále splňuje lůžko Stiegelmeyer Sicuro Pesa, Vida, Puro

Lůžko Stiegelmeyer Sicuro Pesa - parametry vyznačené v produktovém katalogu, dále splňuje lůžko Stiegelmeyer Evario, Vida, Puro

TRANSKONTAKT-MEDICAL

Lůžko Malvestia Gamma - parametry vyznačené v produktovém katalogu

Lůžko Givas Flexo - parametry vyznačené v produktovém katalogu

Lůžko Malvestia Gamma - parametry vyznačené v produktovém katalogu

Lůžko Malvestia Gamma - parametry vyznačené v produktovém katalogu

Zadavatel rovněž přiložil produktové listy/katalogy s vyznačením sporných technických požadavků.

147.     Úřad se obrátil na zadavatelem označené dodavatele, resp. výrobce, s žádostmi o součinnost, a to o sdělení, zda jejich výrobky uvedené v produktových listech/katalozích předložených zadavatelem, v době do 2. 10. 2020 (lhůta pro podání nabídek) splňovaly stanovené technické parametry, a pokud ne, o uvedení, který konkrétní parametr požadovaný zadavatelem u konkrétních lůžek nesplňovaly (k tomu bod 40. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

148.     V průběhu šetření obdržel Úřad odpovědi od všech oslovených dodavatelů (viz bod 42. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Dodavatel SORAL & HANZLIK Medical potvrdil, že produkty společnosti Stigelmeyer (lůžka Evario, Vida a Puro), kterou zastupuje, splňovaly ve lhůtě pro podání nabídek zadavatelem stanovené technické parametry. Dodavatel L I N E T rovněž potvrdil, že zadavatelem označené produkty jeho výroby splňují stanovené parametry, a nad uvedené doplnil další lůžka, která požadavky splňují (zadavatel jejich produktové katalogy učinil přílohou svého podání). Dodavatel TRANSKONTAKT-MEDICAL Úřadu sdělil, že nesplnil parametry, když zadavatel požadoval vnější rozměr lůžka 225 x 105 cm a 219 x 105 cm, neboť jeho lůžka Gama (výrobce Malvestio) mají vnější rozměr maximálně 218 x 99 cm, a u lůžka Flexo výrobce Givas nesplnil kvalifikační předpoklady. Po žádosti o upřesnění odpovědi (Úřad žádal TRANSKONTAKT-MEDICAL o sdělení, zda lůžka Flexo od výrobce Givas splňují dotčené technické parametry bez ohledu na splnění kvalifikačních předpokladů) bylo Úřadu dodavatelem TRANSKONTAKT-MEDICAL sděleno, že na dotaz nelze odpovědět, neboť po zjištění, že nesplňuje požadované technické parametry, se touto zakázkou již nezaobíral. Dodavatel PROMA REHA k lůžku typu I. sdělil, že jeho lůžko INVENT označené požadavky splňuje, ale nejsou určená na běžné akutní oddělení; jsou to intenzivní lůžka, která jsou dražší a nevejdou se do limitu zadavatele. U ostatních lůžek dodavatel PROMA REHA rozsáhle argumentoval, že požadavky nejsou splnitelné s ohledem na další technické podmínky stanovené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, přičemž doplnil, že produktové katalogy předložené zadavatelem nejsou zcela aktuální. Pouze pro úplnost Úřad uvádí, že podrobně je výše uvedený průzkum zaznamenán ve správním spisu.

149.     Úřad uvádí, že produktové katalogy lůžek INVENT, PLE, VISION a HESTIA dodavatele PROMA REHA, které jsou dostupné z jeho internetových stránek (dostupné z: http://www.promareha.cz/uvod/), jsou shodné s produktovými katalogy předloženými zadavatelem. V produktovém katalogu lůžka INVENT jsou mj. jako volitelné modifikace postranic uvedeny postranice typ ZPM3 a ZPM4 (plastové) a postranice kovové (sklopné, odnímatelné). Obdobně v produktovém katalogu lůžka PLE jsou jako volitelné modifikace postranic uvedeny kovové (sklopné, odnímatelné), nerezové (sklopné, odnímatelné), kovové nasazovací, hliníkové s prodloužením a VARIO A3.

150.     Za účelem objasnění požadavků zadavatele na materiál postranic u lůžek typ I. a typ II. se Úřad usnesením č. j. ÚOHS-39899/2020/513/EPi ze dne 9. 12. 2020 obrátil na zadavatele s žádostí o informace, z jakého důvodu požaduje u lůžka typ I. plastové postranice, a v čem konkrétně spočívá zadavatelem tvrzená ergonomičnost a funkčnost tohoto materiálu oproti kovu a u lůžka typ II. hliníkové postranice, a z jakého konkrétního důvodu není připuštěn jiný materiál (např. plast). Zadavatel nedatovaným přípisem doručeným Úřadu dne 17. 12. 2020 mj. sdělil, že požadavek na plastové postranice vychází z celkové koncepce a hlavně tvaru postranic. Rozdíl tedy podle zadavatele není jen v materiálu, ale hlavně v konstrukci. Kompaktní tvar plastových postranic znemožňuje zaklesnutí končetin, jsou eliminována pohyblivá spojení, naopak umožňuje snadnější dezinfekci, mají větší variabilitu (lze spustit jen jedna část postranice, při manipulaci je pacient chráněn druhou částí postranice) kopírují lůžko (nedochází ke snížení bezpečnosti v poloze kardio křesla), tlumené spuštění. K důvodům, proč zadavatel nepřipouští v tomto případě kovové postranice, pak mj. sdělil, že kovové postranice slouží pouze jako prevence pádu pacienta, mají nižší bezpečnost (zaklesnutí končetin, otlaky, skřípnutí), pouze 2 polohy a při polohování kardiackého křesla postranice nekopíruje polohování zádového oddílu (vyšší riziko pádu), v oblasti čepů jednotlivých dílů postranic jsou špatně čistitelné. K požadavku na hliníkové postranice u lůžek typ II. zadavatel obdobně uvedl, že rozdíl není pouze v materiálu, ale zejména v provedení a konstrukci postranice, která umožňuje mobilizaci, zrychluje rehabilitaci, chrání před pádem a zároveň umožňuje samostatně vstát, sednout si (nastavitelná do několika výškových úrovní), přičemž uvedená lůžka jsou určena pro pacienty geriatrického oddělení, kteří jsou hypomobilní. Při použití jiných typů postranic je u všech úkonů nutná asistence personálu.

Právní posouzení

151.     Úřad k námitce navrhovatele, že zadavatelem požadovaná technická řešení jsou nepřiměřená, diskriminační, netransparentně stanovená a vylučují hospodářskou soutěž a jsou nepřímým odkazem na výrobky konkrétního dodavatele, uvádí následující.

152.     Úřad v prvé řadě nemůže přisvědčit domněnce navrhovatele, že jím napadené technické požadavky (u lůžka typ I. vnější a vnitřní rozměr lůžka, materiál postranice; u lůžka typ II. materiál postranice a jednoduchá kolečka; u lůžek typu III. a IV. vnější a vnitřní rozměry lůžka) jsou stanoveny netransparentně, neboť zadavatel v zadávací dokumentaci, resp. v příloze č. 5, tyto požadavky výslovně a jasně stanovil (k tomu blíže bod 142. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

153.     K tvrzení navrhovatele, že napadané technické parametry jsou stanoveny nepřiměřeně, diskriminačně, vylučují hospodářskou soutěž a jsou odkazem na „jiného“ dodavatele a jeho výrobek, Úřad sděluje následující.

154.     Omezení okruhu dodavatelů pro účely uzavření smlouvy a s tím související výběr vhodného dodavatele k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, je jedním z důsledků samotného zadávacího řízení. Uvedené omezení se děje prostřednictvím nastavení parametrů předmětu plnění a příp. nastavením požadavků na kvalifikaci, stanovením technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky apod.; samotný výběr pak prostřednictvím hodnocení na základě předem stanovených kritérií hodnocení. Všechny parametry, které vedou k této „selekci“ musí být nastaveny takovým způsobem, aby nedocházelo k omezování hospodářské soutěže v rozporu se zákonem. Tomu mají zabránit právě zásady uvedené v § 6 zákona, tedy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

155.     Úřad upozorňuje, že zásadu zákazu diskriminace nelze zaměňovat s prostou neschopností konkrétního dodavatele splnit zadávací podmínky, resp. realizovat předmět plnění veřejné zakázky v požadované kvalitě či rozsahu. Je třeba si uvědomit samotný smysl stanovení zadávacích podmínek, které jsou svým způsobem vždy k některým subjektům „diskriminační“, což vychází z jejich samotného účelu. Pokud by totiž zadavatel nebyl oprávněn stanovit zadávací podmínky, zjevně by nebyl schopen dosáhnout ani cíle samotného zadávání, tedy realizace požadovaného předmětu plnění, v určité kvalitě, rozsahu a časovém horizontu. Jak uvedl Úřad již výše, omezení okruhu dodavatelů je důsledkem samotného procesu zadávání.

156.     Ve vztahu k procesu zadávání veřejných zakázek lze konstatovat, že v zadávacím řízení lze ve své podstatě každou zadávací podmínku či požadavek zadavatele považovat za do určité míry limitující a omezující, nicméně takto je konstruován celý zákon o zadávání veřejných zakázek a určitá míra omezení volnosti, jak pro zadavatele, tak dodavatele, je zákonem předvídaná a povolená. Zadavatel v případě, že klade na dodavatele (účastníky) určitá omezení – požadavky na dodávané plnění, je vázán jednotlivými zákonnými ustanoveními, stejně tak pak je povinen reflektovat ve vztahu ke všem jeho úkonům, tedy i nastavení zadávacích podmínek, ustanovení § 6 zákona, v němž jsou vyjádřeny základní zásady zadávacího řízení. Zadavatel je tedy povinen dodržovat při formulaci technických podmínek zásadu nediskriminace a přiměřenosti a současně platí, že nesmí bezdůvodně zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Uvedené však neznamená, že je zadavatelům upírána možnost stanovit technické podmínky podle svých potřeb. Technická specifikace musí vycházet z objektivně zdůvodnitelných požadavků zadavatele.

157.     Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona přitom platí, že zadávací podmínky nesmí být zadavatelem stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Lze přitom dovozovat, že zadávací podmínky mohou za konkrétních okolností ve svém důsledku vytvářet jistou nerovnováhu mezi dodavateli, čili mohou do určité míry „prolamovat“ základní zásady zadávacího řízení (a to především zásadu zákazu diskriminace), avšak výlučně za předpokladu, že pro to existuje objektivní důvod na straně zadavatele (ve svém důsledku se pak tedy ani nejedná o porušení zásady zákazu diskriminace). Jinak řečeno, zadávací podmínky sice mohou pro určité dodavatele skýtat výhodu, avšak nesmí tomu tak být bezdůvodně, tj. tato výhoda musí být odůvodněna, resp. vycházet z konkrétních logických úvah zadavatele a musí pro ni existovat objektivní příčiny. Pokud tomu tak bude, nelze z pohledu Úřadu hovořit o porušení zákona při stanovení zadávacích podmínek zadavatelem.

158.     Jak už uvedl Úřad výše, předmětem sporu mezi zadavatelem a navrhovatelem jsou tyto technické požadavky na poptávaná lůžka – u lůžka typ I. vnější a vnitřní rozměr lůžka, materiál postranice; u lůžka typ II. materiál postranice a jednoduchá kolečka, u lůžek typu III. a IV. vnější a vnitřní rozměry lůžka.

159.     K požadavkům na navrhovatelem napadané vnější rozměry lůžek zadavatel v rozhodnutí o námitkách sdělil, že tyto rozměry stanovil s ohledem na provoz nemocnice a potřebu zajištění nutného a bezproblémového průjezdu dveřmi a možnost používání ve výtazích v areálu nemocnice. Je zcela zřejmé, že se jedná o odůvodněný požadavek zadavatele. Zadavatel zjevně stanovil max. možný rozměr lůžek tak, aby byla umožněna manipulace a pohyb po areálech nemocnic, ve kterých mají být lůžka využívána. Je zcela logické a objektivní, že pokud je zadavatel limitován určitými maximálními šířkami dveří a výtahů, nelze účelně naplnit jeho potřeby lůžky, jež těmito prostory bez problémů neprojedou. Pokud tedy navrhovatel uvádí, že měla být připuštěna lůžka s větším rozměrem s tím, že se jedná o rovnocenné řešení, je z logiky věci tato úvaha zcela mylná. Úřad považuje zdůvodnění požadavku zadavatele na maximální rozměr lůžek za zcela objektivní a logicky odůvodněné.

160.     K námitce navrhovatele týkající se požadavku na rozměr ložné plochy pak zadavatel sdělil, že tento parametr stanovil s ohledem na nárůst stále rozměrnějších a těžších pacientů. Rovněž toto odůvodnění zadavatele je dle Úřadu zcela logické a odrážející objektivní realitu. S ohledem na uvedené rovněž nelze přisvědčit názoru navrhovatele, že menší ložná plocha než požadovaná, je rovnocenným řešením.

161.     Zadavatel se rovněž vyjádřil, proč požaduje u lůžka typu I. postranici z plastu, přičemž odkázal zejména na kompaktní tvar znemožňující zaklesnutí končetin, eliminaci pohyblivých spojení, snadnější dezinfekci, větší variabilitu (lze spustit jen jedna část postranice, při manipulaci je pacient chráněn druhou částí postranice), nedochází ke snížení bezpečnosti v poloze kardio křesla, tlumené spuštění. Úřad má s ohledem na uvedené za prokázané, že požadavek zadavatele na plastové postranice byl logicky odůvodněn, a tento požadavek vychází z objektivních potřeb zadavatele. K názoru navrhovatele, že rovnocenným řešením by byly dělené i nedělené postranice, Úřad uvádí, že tuto možnost zadavatel zjevně připustil, což vyplývá nejen z rozhodnutí o námitkách, v němž výslovně uvedl, že „dodavatelé mohli nabídnout jak dělené, tak i nedělené postranice“, ale také ze samotné technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, neboť tento požadavek nebyl blíže specifikován.

162.     Úřad má rovněž za objektivně a logicky odůvodněný požadavek zadavatele na dělené hliníkové postranice u lůžka typ II., neboť je zřejmé, že účelem je zajištění lepší mobility a větší samostatnosti pacientů bez nutné asistence zdravotnického personálu, jehož přítomnosti je pak možné využít při jiných úkonech, kde je jejich účast skutečně nezbytná (k tomu bod 150. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

163.     K tvrzení navrhovatele uvedenému v jeho vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 25. 1. 2021 a ze dne 8. 2. 2021 týkajícímu se požadovaného materiálu postranic, tj. že důvody sdělené zadavatelem jsou o tvaru, nikoliv materiálu postranic, Úřad uvádí následující. Předně zadavatel ve svých vyjádřeních neuvedl, že jde pouze o tvar či konstrukci spojené s konkrétním materiálem, jak tvrdí navrhovatel, ale že jde nejen o materiál samotný, ale i konstrukci a tvar. Úřad musí přisvědčit zadavateli a zohlednit realitu dostupných řešení. Z předložených katalogových listů je zcela zřejmé, že plastové postranice u vzorku výrobců (dodavatelů) jsou vizuálně prakticky totožné, mají stejný tvar a kompaktnost. Obdobně lze uvedené konstatovat i v případě postranic hliníkových, kdy hliníkové postranice jednotlivých výrobců taktéž nevykazují zásadní vizuální rozdíly. Žádná z nabízených plastových postranic nebyla zjevně tvarově zaměnitelná s postranicemi hliníkovými a naopak. K navrhovatelem předloženým příkladům lůžek, jež disponují dle jeho názoru zadavatelem požadovaným řešením, ale nejsou z plastu, Úřad sděluje následující. Jen prostým pohledem se nejedná o tvarově zcela totožné řešení, jako u dělených plastových postranic. Tvarově nejblíže podobné postranice jsou u lůžka „Titan“ výrobce PROMA REHA, kde se ale zjevně jedná o bariatrické lůžko, stejně jako v případě lůžka „500 bariatrisk hospitalsseng“, které není předmětem plnění veřejné zakázky (zadavatel poptává nemocniční lůžka a lůžka intenzivní péče). Úřad však především zdůrazňuje, že je nutné přihlédnout i k dalším důvodům, které zadavatel v souvislosti s požadavkem na plastové postranice u lůžka typ I. uvedl, tj. eliminace spojů a kompaktnost postranice. Ze základního vizuální posouzení postranic, resp. lůžek, jež předložil navrhovatel na podporu svých tvrzení, je zcela zřejmé, že tyto postranice nemají v porovnání s plastovými tak kompaktní (celistvý) tvar a disponují mnohem větším počtem spojů a mezer mezi jednotlivými komponenty postranic. Nelze odhlédnout ani od zadavatelem zmiňované snadnější dezinfekce. Tvrzení navrhovatele týkající se požadavku na postranice u lůžka typ II. (hliníkové postranice), tj. že jistě lze i u plastových postranic docílit toho, aby bylo možné samostatné vstávání osob z lůžka bez asistence druhé osoby, Úřad nezpochybňuje, neboť jistě lze u některých pacientů zajistit nejen samostatné vstávání z lůžka s plastovými postranicemi, ale i z lůžka, které by ad absurdum žádné postranice nemělo. Nicméně vždy je nutné zhodnotit konkrétní stav a potřeby pacienta. Pokud zadavatel chce lůžka s hliníkovými postranicemi využít pro pacienty geriatrie se značně omezenou hybností, jeví se za zcela logické využití hliníku, už z toho důvodu, že se jedná o kov, tedy materiál, v němž lze spatřovat větší pevnost a stabilitu pro tyto pacienty Nad uvedené Úřad sděluje, že postranice, resp. jejich materiál, jsou zjevně relativně modifikovatelnou částí lůžka, kterou lze volit dle potřeb a přání zákazníka, jak vyplývá např. z produktových katalogů výrobce PROMA REHA (viz bod 149. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

164.     Úřad se rovněž nemůže ztotožnit s tvrzením navrhovatele, že požadavky zadavatele na postranice u lůžka typ I. a typ II. se neopírají o relevantní průzkum trhu, neboť je zřejmé, že zadavatel vycházel z řešení dostupných na českém trhu (viz bod 146. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel toto své tvrzení opírá mj. o předložené příklady lůžek, která dle jeho názoru splňují požadavky zadavatele na plastové postranice u lůžka typ I., i když mají postranice nevyrobené z plastu, a to lůžka „500 bariatrisk hospitalsseng“ a „Titan Series Hospital Ward Bed“ výrobce Caretek Medical, lůžka „Titan“ a „Triton“ výrobce PROMA REHA, nicméně, jak uvedl zadavatel, jedná se o speciální (bariatrická) lůžka, která nejsou předmětem plnění šetřené veřejné zakázky. Zadavatel rovněž uvedl, že lůžka australského výrobce nemají registraci SÚKL a nelze je tedy dodávat do České republiky. Úřad k uvedenému rovněž odkazuje na již výše uvedené, tj. že postranice u lůžek „500 bariatrisk hospitalsseng“, „Titan Series Hospital Ward Bed“, „Titan“ ani „Triton“ nemají ze základního vizuálního posouzení totožný ani kompaktní tvar, jako postranice plastové. Úřad rovněž doplňuje, že skutečnost, že konkrétní výrobek (lůžko) nesplňuje požadavky zadavatele, zatímco jiná lůžka, resp. postranice, téhož výrobce požadavek splňují, nemůže svědčit o diskriminaci takového výrobce.

165.     K navrhovatelem namítanému nedostatku důvodů a absenci vyjádření k možnosti samostatného vstávání z lůžka zadavatelem Úřad uvádí, že na posouzení věci tato skutečnost nemohla mít vliv, neboť dříve poskytnuté informace ve vzájemných souvislostech poskytly dostatečné odůvodnění požadavků zadavatele. Zadavatel několikrát uvedl, že lůžka typ II. s hliníkovými postranicemi jsou určena pro hypomobilní pacienty geriatrického oddělení a mají jim usnadnit rehabilitaci a samostatnou možnost pohybu. Úřad má tedy za prokázané, že zadavatel tento svůj požadavek relevantně zdůvodnil. Rovněž se Úřad nemůže ztotožnit s navrhovatelem tvrzenou nepřiměřeností, neboť je zjevné, že hliníkové postranice jsou na trhu běžně dostupným řešením (viz zadavatelem předložené produktové katalogy). Jak uvedl Úřad již výše v tomto rozhodnutí, požadavek na hliníkové postranice u lůžka typ II. nevykazuje žádné znaky netransparentnosti, neboť zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 5 zadávací dokumentace, jasně a srozumitelně uvedl svoje požadavky na postranice u lůžka typ II. Úřad má rovněž za prokázané, že se nejedná o nepřímý odkaz na konkrétní výrobek či výrobce (k tomu viz níže). Pokud svým vyjádřením měl navrhovatel na mysli, že se jedná o jiné výrobky, než jím nabízené, nejedná se o nepřímé odkazy, ale o prostou skutečnost, že ne každý dodavatel může splnit požadavky zadavatele a plnit veřejnou zakázku, nicméně uvedené je samotným principem zadávání. Prostřednictvím stanovení zadávacích podmínek dochází k selekci dodavatelů, kteří jsou schopni plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu a kvalitě.

166.     Úřad se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele o logickém rozporu mezi důvody pro požadavek na plastové postranice u lůžka typ I. a na hliníkové u lůžka typ II., neboť skutečnost, že zadavatel pro jeden typ lůžek požaduje plastové postranice, neznamená, že u dalšího poptávaného typu lůžek nemůže požadovat postranice hliníkové, a to mj. s ohledem na diverzitu pacientů. Je zřejmé, že lůžka typ II. dle vyjádření zadavatele mají být určena speciálně pro hypomobilní pacienty, zatímco lůžka typ I. mají být zjevně „standardními“ nemocničními lůžky pro univerzální použití. O neuniverzálním použití lůžek typu II. dle názoru Úřadu svědčí i počet poptávaných kusů, tj. pouze 27 ks, oproti lůžkům typu I., kterých zadavatel požaduje dodat 753 ks. Pokud zadavatel poptává několik typů lůžek s jinými typy postranic, jeví se naopak jako logické, že argumenty pro požadavek na rozdílná lůžka, resp. postranice, nemusí a s nejvyšší pravděpodobností ani nebudou totožné, neboť je zadavatel zjevně hodlá využít k rozdílným účelům. Naopak se nejeví zcela logicky argumentace navrhovatele, kdy u lůžka, kde je požadovaná postranice z plastu, považuje tento materiál za omezující a u druhého, by naopak chtěl tento materiál nabídnout.

167.     K vyjádření navrhovatele, že z příkladů lůžek, která uvedl ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 8. 2. 2021, „plyne, že jsou-li postranice dělené, nemusí být nutně z plastu (viz tam uvedené příklady postranic požadovaného řešení z kovu). To bylo mezi Navrhovatelem a Zadavatelem sporné, když Zadavatel tvrdil a nadále toto tvrdí, že řešení (tvar) postranic z jiného materiálu než plastu na trhu neexistuje“, Úřad konstatuje, že zadavatel u lůžka typ I. připustil postranice dělené i nedělené, což vyplývá nejen z technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, ale také z rozhodnutí o námitkách navrhovatele. Nicméně o tvaru postranice zjevně nerozhoduje pouze skutečnost, zda je postranice dělená či nedělená. Pouhým vizuálním srovnáním předložených dokumentů vyobrazujících postranice plastové a navrhovatelem uváděných příkladů postranice, které dle jeho názoru mají stejné řešení (tvar), je zřejmé, že tyto postranice nevyrobené z plastu zcela totožný tvar s plastovými postranicemi nemají, a to především co do kompaktnosti postranice. Je třeba též zdůraznit, jak uvedl Úřad již výše, že zadavatel tvar postranic neuvedl, jako jediný důvod, ale jako jeden z důvodů.

168.     K navrhovatelem uváděné nerelevantnosti vyjádření zadavatele o poptávce standardních lůžek, nejasnosti jejich definice a tvrzené „konstrukci nového kritéria“ v podobě požadavku na standardní lůžko Úřad uvádí následující. Navrhovatel sám sdělil, že pojem standardní lůžko není jasně definován všemi jednotlivými parametry. Zjevně z uvedeného důvodu nemohl zadavatel použít výslovně označení „standardní lůžka“. Zadavatel poptává v rámci požadovaného plnění veřejné zakázky rovněž lůžka pro intenzivní péči, což výslovně v technické specifikaci uvedl. Lze tedy předpokládat, že kdyby zadavatel požadoval bariatrická lůžka či jiná speciální lůžka, rovněž by to v zadávacích podmínkách výslovně uvedl. V této souvislosti Úřad rovněž zdůrazňuje, že zadavatel požadoval dodání 753 ks lůžek typ I.; jeví se jako krajně nepravděpodobné, že by požadoval takové množství bariatrických lůžek, či lůžek „speciálních“ (tedy s vysokou nosností), aniž by se o tom v zadávacích podmínkách zmínil. Úřad se rovněž neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že zadavatel sdělením, že poptával lůžka standardní „konstruuje“ další kritéria pro předmět plnění veřejné zakázky. Uvedené dle Úřadu vyplývalo z vymezení technické specifikace i z běžně užívané kategorizace lůžek, kdy by zadavatel zjevně v případě požadavku na speciální lůžka, nikoliv běžně a univerzálně použitelná lůžka, použil konkrétního označení – např. lůžko pro intenzivní péči (jak ostatně bylo učiněno v případě dalších zadavatelem poptávaných lůžek), či lůžko bariatrické. Z vyjádření navrhovatele je zjevné, že v případě, kdyby zadavatel použil výslovné označení standardní lůžko, navrhovatel by uvedené považoval rovněž za nejasné. I kdyby Úřad připustil v tomto případě formulační nepřesnost ze strany zadavatele, nejedná se v posuzované věci o nejasnost zadávací podmínky, neboť s ohledem na specifický předmět plnění veřejné zakázky (lůžka pro použití ve zdravotnictví) lze očekávat profesní zkušenost a bdělost dodavatelů, kteří by případně přistoupili k ověření takové skutečnosti. A nejedná se tedy o takovou nejasnost, která by dosáhla naplnění porušení zásady transparentnosti a která by vedla ke zrušení zadávacího řízení.

169.     K vyjádření navrhovatele, že dvě ze zadavatelem příkladmo uváděných veřejných zakázek jsou v rozporu s tvrzením zadavatele, neboť v těchto zadávacích řízeních byly připuštěny postranice kovové, Úřad uvádí, že zadavatel není povinen při vymezení zadávacích podmínek zohledňovat jiná zadávací řízení jiných zadavatelů, neboť zadavatel předmět plnění veřejné zakázky stanovuje dle svých vlastních a aktuálních potřeb. Skutečnost, že jiný zadavatel požaduje jiné postranice, ničeho nesvědčí o zákonnosti, či nezákonnosti postupu zadavatele v šetřeném zadávacím řízení. Pouze pro úplnost Úřad sděluje, že ani vyjádření zadavatele o jiných zakázkách, v nichž byly požadovány plastové postranice lůžek, při posouzení věci nezohledňoval, neboť současně platí, že zadavatel nemůže obhajovat svůj postup v zadávacím řízení odkazem na jinou zakázku či jiné zadávací řízení, neboť každá veřejná zakázka je posuzována samostatně ve svých vlastních souvislostech.

170.     Úřad k námitce navrhovatele, že požadavek na plastovou postranici není „všemi splnitelný požadavek, navíc v praxi veřejných zakázek nejde o jediné řešení, jediný používaný materiál, a dále nebyl daný požadavek věrohodně a transparentně, logicky nerozporně zdůvodněn“, uvádí, že zadavatel není povinen stanovovat zadávací podmínky tak, aby je byli schopni splnit všichni dodavatelé a už vůbec ne všemi svými výrobky. Jak uvedl Úřad již výše, smyslem stanovení zadávacích podmínek je mj. získat plnění v požadované kvalitě a rozsahu. Vždy se na trhu může najít dodavatel, který nebude schopen požadované plnění dodat. Omezení okruhu dodavatelů je však důsledkem samotného procesu zadávání. Uvedené se odráží i v ustanovení § 36 odst. 1 zákona, z něhož vyplývá, že zadávací podmínky můžou ve svém důsledku vytvářet určitou nerovnováhu mezi dodavateli, a to za předpokladu, že pro to existuje logický a objektivní důvod, tj. „konkurenční“ výhoda určitých dodavatelů a omezení hospodářské soutěže nesmí být bezdůvodné.

171.     K požadovanému typu koleček zadavatel uvedl, že dvojitá kolečka se zanášejí nečistotami a neumožňují plynulý pohyb po venkovním terénu, přičemž doplnil, že všechny dotčené nemocnice, kam jsou lůžka pořizována, jsou pavilonového typu, tedy často je přejížděno po venku mezi jednotlivými budovami. Úřad rovněž tuto argumentaci zadavatele považuje za zcela logickou a objektivní, neboť uvedené vyplývá ze samotné ergonomie jednoduchého kolečka. Z plánů areálů nemocnic, jež jsou určeny jako místo plnění veřejné zakázky, je zjevné, že se nejedná o jednu stavbu, ale soubor budov, který není stavebně propojen, lze tedy skutečně předpokládat přejíždění po venkovním terénu. S ohledem na výše uvedené je rovněž zřejmé, že dvojitá kolečka nemohou být rovnocenným řešením, jak se domnívá navrhovatel.

172.     Navrhovatelem tvrzená účinnost a bezpečnost „rovnocenných“ řešení není pro posouzení postupu zadavatele v nyní šetřené věci relevantní (ať už jsou tato řešení účinná a bezpečná, či nikoliv). Úřad již výše konstatoval, že se o rovnocenná řešení nejedná, současně nelze mít za to, že jediné, co může zadavatel stanovením technických parametrů zajistit, je bezpečnost a účinnost plnění. To by popíralo samotný účel zadávání, tedy získat požadované plnění v požadované kvalitě, nikoliv pouze v kvalitě minimální. Nad výše uvedené Úřad příkladmo poukazuje na skutečnost, že pokud by zadavatel neurčil maximální rozměr lůžka, vědom si omezení vyplývajícího z prostorových možností dveří či výtahů, mohl by sice získat bezpečné lůžko, které by však nebyl schopen přemisťovat. Neúčinnost takového řešení je tak zcela zjevná.

173.     S ohledem na výše uvedené má Úřad za prokázané, že zadavatel své požadavky na technické parametry (maximální rozměr lůžek, minimální rozměr ložné plochy, materiály postranic, jednoduchá kolečka), které navrhovatel považuje za rozporné se zákonem, odůvodnil. Úřad shrnuje, že své požadavky na maximální rozměry lůžek odůvodnil zadavatel zejména nutnou potřebou bezproblémového průjezdu dveřmi a užíváním výtahů. Naopak minimální rozměry ložných ploch ergonomií pečovatelské péče a stále většími pacienty s vyšší hmotností. Plast jako požadovaný materiál postranic u lůžek typ I. zadavatel zdůvodnil kompaktním tvarem znemožňujícím zaklesnutí končetin, eliminací pohyblivých spojení, snadnější dezinfekcí, větší variabilitou, bezpečností v poloze kardio křesla a možností tlumeného spuštění. Hliníkové postranice u lůžka typ II. pak zadavatel požadoval z důvodu využití pro hypomobilní pacienty, jimž mají usnadnit rehabilitaci, mobilitu a umožnit větší samostatnost bez nutné asistence zdravotnického personálu. Požadavek na jednoduchá kolečka zadavatel logicky odůvodnil jejich ergonomií, jež zajišťuje jednodušší pohyb zejména po venkovním terénu a také menší pravděpodobnost zanášení nečistotami. Dle názoru Úřadu lze tedy s ohledem na uvedené na základě logické úvahy uzavřít, že zadavatelem stanovené požadavky na konkrétní technické parametry, které navrhovatel napadá, nejsou bezdůvodné, ale naopak zcela objektivní a logické.

174.     Nad uvedené Úřad doplňuje, že se rovněž nemůže ztotožnit s názorem navrhovatele, že následující technické parametry jsou nepřímými odkazy, a to u lůžka typ I. – maximální vnější rozměr lůžka, minimální rozměr ložné plochy a integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem; u lůžka typ II – hliníkové dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, kolečka s centrálním ovládáním brzd (ne dvojitá), průměr minimálně 125 mm a u lůžek typ III. a IV. – maximální vnější rozměry lůžek a minimální rozměr ložné plochy, neboť z informací získaných Úřadem v průběhu šetření bylo zjištěno, že na trhu je vícero výrobků od několika dodavatelů, které splňují technické parametry, jež navrhovatel považuje za odkazy na konkrétní výrobky. U lůžka typ I. se jedná o dodavatele (výrobce) L I N E T (lůžko Eleganza I), dodavatele SORAL & HANZLIK Medical (lůžko Evario od výrobce Stiegelmeyer) a rovněž dodavatele TRANSKONTAKT-MEDICAL (lůžko Gamma od výrobce Malvestia; dodavatel ve svém vyjádření sice uvedl, že s ohledem na rozměry nesplňuje, ale dle sdělených informací se jedná o rozměry, jež požadavky zadavatele v tomto směru splňují). Navrhovatelem napadané parametry u lůžka typ II. pak splňují minimálně L I N E T (lůžko Image 3) a SORAL & HANZLIK Medical (lůžko Vida výrobce Stiegelmeyer). Minimálně lůžko Eleganza II dodavatele L I N E T, lůžko Evario od dodavatele SORAL & HANZLIK Medical a lůžko Gamma od dodavatele TRANKONTAKT-MEDICAL splňují navrhovatelem napadané parametry lůžka typ III. a obdobně u lůžka typ IV. lůžko Eleganza 5 (L I N E T), (SORAL & HANZLIK Medical/Stiegelmeyer) a lůžko Gamma (TRANSKONTAKT-MEDICAL/Malvestia). Pro úplnost Úřad uvádí, že dodavatel PROMA REHA sice uvedl, že zadavatel měl ne zcela aktuální informace o jeho výrobcích, nicméně totožné produktové katalogy s totožným obsahem má uvedený dodavatel dostupné na svých oficiálních stránkách, přičemž informace uvedené v produktových katalozích značí splnění navrhovatelem napadaných technických podmínek. Úřad však tuto skutečnost již dále nešetřil, neboť měl za prokázané, že navrhovatelem zpochybňované parametry je schopno naplnit vícero dodavatelů, avšak především měl Úřad za prokázané, že stanovené technické požadavky byly zadavatelem objektivně a logicky odůvodněny.

175.     Na výše uvedeném nemění nic ani tvrzení navrhovatele uvedené v jeho vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 25. 1. 2021, neboť předmětem sporu mezi zadavatelem a navrhovatelem byla skutečnost, zda konkrétní navrhovatelem napadané technické parametry představují odkazy na konkrétního výrobce nebo výrobek, nikoliv kumulativní splnění všech požadavků technické specifikace. Současně Úřad opětovně opakuje, že i kdyby došlo stanovením navrhovatelem napadaných parametrů lůžek k určitému omezení soutěže dodavatelů, je zcela zřejmé, že zadavatel své požadavky jasně a srozumitelně odůvodnil, a to na základě objektivních a logických argumentů, a je možné uzavřít, že zadavatel nestanovil tyto podmínky bezdůvodně (viz § 36 odst. 1 zákona), jak již bylo prokázáno výše.

176.     Úřad má s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti za prokázané, že zadavatel při stanovení navrhovatelem napadané technické specifikace požadovaných lůžek, nepostupoval v rozporu se zákonem.

K části návrhu týkající se nezákonného nepřipuštění změny zadávací dokumentace v případě rovnocenných řešení

Relevantní ustanovení zákona

177.     Podle ustanovení § 89 odst. 5 zákona není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na

a)      určité dodavatele nebo výrobky, nebo

b)      patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

178.     Dle § 89 odst. 6 zákona odkaz podle odstavce 5 písm. a) nebo b) může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

179.     Podle § 98 odst. 1 zákona může zadavatel zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty uveřejní na profilu zadavatele.

180.     Dle ustanovení § 99 odst. 1 zákona zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

181.     Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24. 7. 2020 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 3“) jsou uvedeny mj. níže uvedené dotazy dodavatele PROMA REHA a odpovědi zadavatele:

»            Dotaz č. 1:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 44-75 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěn zdvih lůžka i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěn zdvih jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 2

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno polohování zádového a stehenního dílu i jinak než jen pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěno polohování jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 3

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování lýtkového dílu mechanicky“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno polohování lýtkového dílu i jinak než mechanicky, kupř. elektromotorem? Proč je připuštěno polohování jen mechanicky, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i pomocí elektromotoru?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 4

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „funkce TR/ATR min. 14° pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěna funkce TR/ATR min. 14° i jinak než pomocí elektromotoru, kupř. mechanicky? Proč je připuštěno polohování jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým polohováním?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 5

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného počtu dílů, kupř. třídílní nebo pětidílná? Proč není připuštěn jiný počet dílů, když i s jiným počtem dílů lze dosáhnout srovnatelného účinku a bezpečnosti?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 6

Bude zadavatelem připuštěna ložná plocha z jiného než uvedeného materiálu dílů, kupř. kovu? Proč není připuštěn i jiný materiál dílů, když mohou splňovat stejné nároky na čištění a údržbu?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče.

Dotaz č. 7

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Budou zadavatelem připuštěna čela z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál čel. Proč je požadován jen plast?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče. …

Dotaz č. 9

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spouštění a s dodatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Budou zadavatelem připuštěny postranice z jiného než uvedeného materiálu, kupř. kovu? Není zřejmé, proč není připuštěn i jiný materiál postranic. Proč je požadován jen plast? Proč není připuštěn jiný materiál? U jiných typů lůžek není materiál postranic předepsán, proč je předepsán zde?

Odpověď:

Tazatel zřejmě přehlédl, že tento dotaz byl již zodpovězen ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 24.6.2020.

Dotaz č. 10

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude zadavatelem připuštěno, aby v uvedeném ovladači nebyla integrována svítilna? Není zřejmé, proč musí být součástí svítilna, proč není připuštěn ovladač bez svítilny? Proč je požadována integrovaná svítilna?

Odpověď:

NE – dle dostupných informací (webové stránky, produktové listy, marketingový průzkum trhu apod.) disponuje tazatel a další dodavatelé požadovaným řešením. Stanovené technické parametry byly definovány odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče. …«

Obdobně koncipovaných je dalších 35 dotazů a odpovědí uvedených ve Vysvětlení ZD č. 3. Úřad však pro přehlednost rozhodnutí je již dále konkrétně neuvádí (kompletní Vysvětlení ZD č. 3 je součástí správního spisu), neboť na posouzení věci by to pro analogickou srovnatelnost obsahu dotazů a odpovědí nemělo vliv.

182.     Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 20. 8. 2020 je pod dotazy a odpověďmi, které navrhovatel zpochybňuje, uvedeno mj. následující:

»            Dotaz č. 1:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 105 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude připuštěn vnější rozměr lůžka maximálně 227 x 105 cm, když daná změna ničeho nezmění na manipulaci, účinnosti a bezpečnosti? Případně, jaký je (věcný) důvod nepřipuštění takového rozměru?

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat řešení dodavatele. Došlo by k omezení manipulačních možností (např. výtahy apod.)

Dotaz č. 2:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 87 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude připuštěn rozměr ložné plochy minimálně 200 x 85 cm, když jde o nejčastější rozměr nemocničních lůžek? Případně, jaký je důvod nepřipuštění takového rozměru?

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat řešení dodavatele. Zadavatel nesouhlasí s tvrzením dodavatele, že se jedná o nejčastější rozměr lůžek. Dle názoru zadavatele je nejčastější rozměr nemocničních lůžek je 200 x 90 cm.

Dotaz č. 3:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 44-75 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Proč je připuštěn zdvih jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním (na tuto otázku zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 věcně neodpověděl)? Z jakého (věcného) důvodu nelze připustit mechanický zdvih? Z jakých dostupných informací (webových stránek, produktových listů, marketingových průzkumů trhu a jakých dalších podkladů) uvedených v odpovědi na obdobnou otázku ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel vycházel? Jak přesně zadavatel hodnotil tyto informace a jaké z nich učinil co do předmětných technických podmínek dílčí a celkové závěry? Proč zadavatel hodnotí to, zda nyní dodavatel disponuje (či jiní dodavatelé disponují) požadovaným řešením, když rozhodným je zde to, zda jde o řešení (svojí bezpečností a účinností) srovnatelné s řešením uvedeným v zadávací dokumentaci a zda nebude (až v okamžiku podání nabídky) nabídnuto? Jak zadavatel vyhodnotil, včetně uvedení postupu hodnocení, účinnost a bezpečnost (resp. srovnatelnost) navrženého technického řešení? Bude připuštěno polohování částečně mechanicky a částečně pomocí elektromotoru? Eventuálně, proč (věcně) není připuštěno navržené technické řešení? Jak zadavatel vyhodnotil, včetně uvedení postupu hodnocení, účinnost a bezpečnost (resp. srovnatelnost) navrženého technického řešení?

Odpověď:

Zadavatel odpověděl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.7.2020 v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel dále upozorňuje, že účastník neuvedl žádné informace, kterými by rozporoval stanovené požadavky zadavatelem, a z toho důvodu není zadavatel schopen se k dotazu dále blíže vyjádřit ke zapracování požadavků zadavatele. Prosté konstatování účastníka a vyjmenovávání jednotlivých požadavků na odůvodnění bez uvedení konkrétního rozporu se zákonem nelze považovat za rozporování parametrů zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Proč je připuštěno polohování jen pomocí elektromotoru, když rovnocenného účinku i bezpečnosti lze dosáhnout i mechanickým ovládáním (na tuto otázku zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 věcně neodpověděl)? Z jakého (věcného) důvodu nelze připustit mechanické ovládání? Z jakých dostupných informací (webových stránek, produktových listů, marketingových průzkumů trhu a jakých dalších podkladů) uvedených v odpovědi na obdobnou otázku ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel vycházel? Jak přesně zadavatel hodnotil tyto informace a jaké z nich učinil co do předmětných technických podmínek dílčí a celkové závěry? Proč zadavatel hodnotí to, zda nyní dodavatel disponuje (či jiní dodavatelé disponují) požadovaným řešením, když rozhodným je zde to, zda jde o řešení (svojí bezpečností a účinností) srovnatelné s řešením uvedeným v zadávací dokumentaci a zda nebude (až v okamžiku podání nabídky) nabídnuto? Jak zadavatel vyhodnotil, včetně uvedení postupu hodnocení, účinnost a bezpečnost (resp. srovnatelnost) navrženého technického řešení? Bude připuštěno polohování částečně mechanicky a částečně pomocí elektromotoru? Eventuálně, proč (věcně) není připuštěno navržené technické řešení? Jak zadavatel vyhodnotil, včetně uvedení postupu hodnocení, účinnost a bezpečnost (resp. srovnatelnost) navrženého technického řešení?

Odpověď:

Zadavatel odpověděl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.7.2020 v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Ne, zadavatel nebude akceptovat řešení dodavatele. Stanovené technické parametry byly definovány pro medicínský účel odborným zdravotnickým personálem na základě dlouhodobé zkušenosti a potřeb nutných pro zajištění poskytování bezpečné a kvalifikované zdravotní péče. Zadavatel dále upozorňuje, že účastník neuvedl žádné informace, kterými by rozporoval stanovené požadavky zadavatelem, a z toho důvodu není zadavatel schopen se k dotazu dále blíže vyjádřit ke zapracování požadavků zadavatele. Prosté konstatování účastníka a vyjmenovávání jednotlivých požadavků na odůvodnění bez uvedení konkrétního rozporu se zákonem nelze považovat za rozporování parametrů zadávací dokumentace.

Dotaz č. 103:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Matrace pasivní typ I. (664 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 388 ks Pardubice)“ (na str. 13) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m3“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Je uvedená hustota min. 50 kg/m3 brutto nebo netto? Jaké jsou (věcné) důvody pro to, že jde o netto, či jaké jsou (věcné) důvody pro to, že jde o brutto?

 

 

Odpověď:

Zadavatel nemá potřebu tento parametr blíže specifikovat. …«.

Obdobným způsobem je koncipováno dalších více než 100 dotazů a odpovědí uvedených ve Vysvětlení ZD č. 4. Úřad však pro přehlednost rozhodnutí je již dále konkrétně neuvádí (kompletní Vysvětlení ZD č. 4 je součástí správního spisu), neboť na posouzení věci by to pro analogickou srovnatelnost obsahu dotazů a odpovědí nemělo vliv.

183.     Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 17. 9. 2020 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 5“) je k dotazům a odpovědím č. 4 – 48, které navrhovatel ve svém návrhu napadá, uvedeno následující:

»            Dotaz č. 4:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks 3 Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 44-75 cm“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude připuštěno polohování částečně mechanicky a částečně pomocí elektromotoru? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Žádáme o odpověď na jednotlivé otázky, není jasné, k čemu se odpověď vztahovala a jaké jsou konkrétní důvody u jednotlivých otázek. Dosud nebylo podáno věcně vysvětlení k těmto konkrétním řešením.

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat zdvih částečně mechanicky a částečně pomocí elektromotoru.

Dotaz č. 5:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 1) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „Čtyřdílná ložná plocha   odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu“. K tomu pokládáme následující dotazy:

Bude připuštěna dvoudílná ložná plocha? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Bude připuštěna třídílná ložná plocha? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Bude připuštěna pětidílná ložná plocha? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Bude připuštěna šestidílná ložná plocha? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Bude připuštěn jiný materiál – kupř. kov? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Žádáme o odpověď na jednotlivé varianty, není jasné, k čemu se odpověď vztahovala a jaké jsou konkrétní důvody u jednotlivých variant. Dosud nebylo podáno věcně vysvětlení k těmto konkrétním řešením.

 

 

Odpověď:

Na tento dotaz již zadavatel odpověděl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, že kterého vyplývá, že zadavatel nebude akceptovat žádné navrhované řešení dodavatele.

Dotaz č. 6:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Technické podmínky pod nadpisem Technické parametry u Položky veřejné zakázky s názvem „Lůžko typ I. (753 ks – 144 ks Litomyšl, 132 ks Ústí nad Orlicí, 477 ks Pardubice)“ (na str. 2) jsou v tabulce postupně uvedeny Závazné charakteristiky a požadavky, je uvedeno: „integrované spustitelné plastové postranice min. na 2/3 lůžka s funkcí tlumeného spouštění a s dodatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem“. K tomu pokládáme následující dotaz:

Bude připuštěn jiný materiál, kupř. kov? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Bude vždy postranice požadována výhradně přes celou délku lůžka? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Budou připuštěny postranice, které nejsou dělené, avšak splňují další uvedené parametry? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Budou připuštěny nerestriktivní postranice, které nejsou dělené, avšak splňují další uvedené parametry? Jaké jsou věcné důvody rozhodnutí zadavatele? Žádáme o odpověď na jednotlivé varianty, není jasné, k čemu se odpověď vztahovala a jaké jsou konkrétní důvody u jednotlivých variant. Dosud nebylo podáno věcně vysvětlení k těmto konkrétním řešením.

Odpověď:

Na tento dotaz již zadavatel odpověděl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4., ze kterého vyplývá, že zadavatel nebude akceptovat žádné navržené řešení tazatele a nebude požadovat postranice výhradně přes celou délku.«

Obdobně koncipovaných jsou další čtyři desítky dotazů a odpovědí uvedených ve Vysvětlení ZD č. 5. Úřad však pro přehlednost rozhodnutí je již dále konkrétně neuvádí (kompletní Vysvětlení ZD č. 5 je součástí správního spisu), neboť na posouzení věci by to pro analogickou srovnatelnost obsahu dotazů a odpovědí nemělo vliv.

Právní posouzení

184.     Úřad v první řadě uvádí, že není povinností zadavatele přistoupit ke změně zadávací dokumentace. Zadavatel je k takovému kroku v souladu s § 99 odst. 1 zákona oprávněn, avšak závisí pouze na úvaze zadavatele, zda této možnosti využije a ke změně zadávací dokumentace přistoupí, či nikoliv. Je třeba zdůraznit, že je to pouze zadavatel, který je oprávněn a současně povinen stanovit zadávací podmínky a je to tedy zároveň zadavatel, který zná svoje potřeby, které mají být prostřednictvím realizace veřejné zakázky naplněny. Z uvedeného tedy také vyplývá, že jen zadavatel může posoudit, zda považuje řešení nabízené navrhovatelem, resp. jakýmkoliv dodavatelem za rovnocenné. V nyní šetřené věci z poskytnutých Vysvětlení ZD č. 3, 4 a 5 je zcela evidentní, že navrhovatelem domnělá řešení, zadavatel za rovnocenná nepovažuje a setrvává na stanovených technických požadavcích, tak jak uvedl v technické specifikaci stanovené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. (k tomu blíže srov. body 181. až 183. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

185.     Povinnost zadavatele připustit rovnocenné řešení vyplývá sice mj. z ustanovení § 89 odst. 6 zákona, nicméně pouze v případě, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele nebo výrobek, patent na vynálezy, užitný či průmyslový vzor, ochrannou známku nebo označení původu, to však v nyní šetřené věci nenastalo, proto zadavatel nebyl povinen připustit rovnocenné řešení dle uvedeného ustanovení zákona.

186.     K posouzení „rovnocennosti“ tvrzené navrhovatelem Úřad dále odkazuje na již výše uvedené právní posouzení části návrhu týkající se diskriminačních, netransparentních a nepřiměřených technických řešení vylučujících hospodářskou soutěž s (nepřímými) odkazy na jiné výrobky a dodavatele.

187.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti má Úřad za prokázané, že zadavatel při nepřipuštění změny zadávací dokumentace v případě „rovnocenných“ řešení nepostupoval v rozporu se zákonem, proto neshledal v této části návrhu důvody pro uložení nápravného opatření.

K části návrhu týkající se neposkytnutí odpovědi na žádost o vysvětlení

Relevantní ustanovení zákona

188.     Podle § 98 odst. 3 zákona pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

189.     Úřad odkazuje na již výše uvedená zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení v části posouzení návrhu týkající se nezákonného nepřipuštění změny zadávací dokumentace v případě rovnocenných řešení (viz body 181. až 183. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Právní posouzení

190.     Úřad uvádí, že zadavatel je sice povinen v souladu s § 98 odst. 3 zákona podat vysvětlení zadávací dokumentace, nicméně tato povinnost zadavatele neznamená, že by musel dodavatelům objasňovat, z jakého konkrétního důvodu stanovil ten či onen požadavek. Taková povinnost zadavateli ze zákona nevyplývá. Účelem a cílem institutu vysvětlení zadávací dokumentace je, aby dodavatelé byli schopni podat nabídky, jež odpovídají požadavkům zadavatele a jsou vzájemně porovnatelné. Zjednodušeně řečeno, aby dodavatel věděl, jaké plnění zadavatel přesně požaduje a byl schopen ho nacenit. Pro přípravu a podání nabídky není nijak směrodatné, jestli zadavatel konkrétně specifikoval, z jakých informací vycházel při vymezení zadávacích podmínek, neboť tato skutečnost není při sestavování a podání nabídky nezbytná. Skutečnost, že zadavatel nepřipouští jiné než jednou stanovené řešení s konkrétními technickými parametry, nelze považovat za nevysvětlení zadávací dokumentace, neboť všem uchazečům o veřejnou zakázku je zřejmé, co zadavatel poptává, v jaké kvalitě a s jakými parametry. Rovněž se jeví jako neudržitelné, že by zadavatel (v souladu s názorem navrhovatele) byl povinen odůvodňovat zkušenosti zdravotnického personálu, které ho vedly ke stanovení konkrétního technického požadavku.

191.     Z obsahu konkrétních navrhovatelem napadaných dotazů a odpovědí uvedených ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, 4 a č. 5 (viz příkladmo body 181. až 183. odůvodnění tohoto rozhodnutí) je zřejmé, že zadavatel byl zejména žádán spíše než o vysvětlení zadávací dokumentace tak o změnu technické specifikace a o odůvodnění, proč stanovil ten či onen požadavek, nebo ho naopak nestanovil, a proč nevyhověl jinému dodavatelem navrhovanému řešení. Jak však uvedl Úřad již výše, smyslem a účelem vysvětlení zadávací dokumentace není dodavatelům objasňovat myšlenkové pochody a postup zadavatele, ale pouze objasnění zadávacích podmínek do té míry, aby byli dodavatelé schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky splňující všechny požadavky zadavatele, přičemž z výše uvedeného Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, 4 a 5 je zřejmé, že odpovědi byly poskytnuty v dostatečné a srozumitelné míře. Je třeba zdůraznit, že skutečnost, že zadavatel nevyhoví požadovaným změnám a setrvá na svých požadavcích, ničeho nesvědčí o nejasnosti a nedostatečnosti poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace.

192.     K tvrzení navrhovatele, že „na přímý dotaz se Zadavatel nevěnoval otázce, zda je uvedená hustota stanovena jako brutto nebo netto hodnota, šlo zejména o dotazy č. 102, 103 a 107 ve VZD č. 4“, Úřad sděluje, že zadavatel k tomu uvedl, že trvá na stanovených zadávacích podmínkách, tj. je zcela zřejmé, že dodavatelé mohli dodat matraci ve stanovené hodnotě, ať by se jednalo o hustotu brutto, nebo netto (viz příkladmo bod 182. odůvodnění toho rozhodnutí a dále obsah Vysvětlení ZD č. 4).

193.     Úřad má za prokázané, že zadavatel nepostupoval při poskytování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v navrhovatelem napadaných případech v rozporu se zákonem.

K části návrhu týkající se chybného čísla bankovního účtu pro složení jistoty a s tím související nepřiměřené lhůty pro podání nabídek při prodloužení

Relevantní ustanovení zákona

194.     Dle ustanovení § 99 odst. 1 zákona zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

195.     Podle § 99 odst. 2 zákona, pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a další zjištění

196.     V bodě 10.4 zadávací dokumentace zadavatel mj. uvedl, že účastník zadávacího řízení je povinen poskytnout jistotu ve výši 500.000,- Kč, přičemž dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky. Dále zadavatel doplnil, že účet „pro složení jistoty formou převodu peněžní částky je 6047190025/6000“. V závěru bodu 10.4 zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že účastník je rovněž oprávněn složit jistotu formou pojištění záruky v souladu s § 41 odst. 3 zákona.

197.     Z výpisu z profilu zadavatele vyplývá, že zadávací dokumentace zde byla uveřejněna dne 5. 6. 2020.

198.     Dne 23. 9. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, v němž dodavatel mj. uvedl, že „se opakovaně pokoušel z několika bankovních ústavů poslat požadovanou částku na tento účet, bohužel banka vždy platbu odmítla s odůvodněním neplatného čísla účtu“, proto žádá zadavatele o kontrolu a zaslání správného čísla účtu. Téhož dne bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 23. 9. 2020 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 6“), v němž zadavatel uvedl, že se tímto omlouvá a uvádí správné číslo bankovního účtu 6047910025/6000 a současně informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do dne 2. 10. 2020.

199.     Dne 23. 9. 2020 byl do VVZ odeslán formulář Oznámení změn nebo dodatečných informací, v němž byla změněna lhůta pro doručení nabídek, a to do dne 2. 10. 2020.

200.     Úřad navrhovatele usnesením č. j. ÚOHS-39895/2020/513/EPi ze dne 9. 12. 2020 požádal o podání informace, z jakého konkrétního důvodu považuje prodloužení lhůty pro podání nabídek do dne 2. 10. 2020 učiněné zadavatelem dne 23. 9. 2020 v rámci Vysvětlení ZD č. 6 v souvislosti s opravou čísla účtu pro složení kauce za nedostatečnou. Navrhovatel ve své odpovědi ze dne 14. 12. 2020 uvedl mj. následující důvody

 • prodloužení lhůty téměř před koncem lhůty pro podání nabídek a pouze o 4 pracovní dny,
 • nejedná se o bagatelní částku,
 • provozní možnosti navrhovatele a jeho interní postupy (navrhovatel podrobněji uvedl schvalování v několika krocích, několika osobami).

Právní posouzení

201.     Úřad považuje prodloužení lhůty pro podání nabídek učiněné zadavatelem v souvislosti s opravou čísla účtu za dostatečné, k čemuž uvádí následující. Je zřejmé, že zadavatel učinil nápravu ihned, jakmile na ni byl upozorněn, neboť žádost o vysvětlení dokumentace týkající se čísla účtu byla zadavateli doručena dne 23. 9. 2020 a téhož dne zadavatel sdělil správné číslo účtu a prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 2. 10. 2020, o čemž byli dodavatelé informováni prostřednictvím profilu zadavatele i Věstníku veřejných zakázek. Od oznámení změn měli dodavatelé tedy 9 dní, aby na předmětnou změnu zareagovali. Úřad si je vědom skutečnosti, že do předmětné lhůty připadl víkend a státní svátek, na což upozorňuje navrhovatel, nicméně již před touto změnou dodavatelé věděli, že zadavatel požaduje složení jistoty ve stanovené výši a tuto skutečnost měli při přípravě své nabídky reflektovat, přičemž zároveň nelze odhlédnout od aktuální rychlosti a dostupnosti bankovnictví zejména v online prostředí, tj. možnost provádění plateb a převodů téměř okamžitě.

202.     Neobstojí ani argumenty navrhovatele týkající se jeho vnitřních postupů při schvalování plateb, neboť uvedené kroky jsou zcela v režii navrhovatele jako soukromého podnikajícího subjektu. Pokud má navrhovatel či jakýkoliv dodavatel zájem o veřejnou zakázku, je pouze na něm, aby postupoval tak, aby zvýšil své šance na její získání. Úřad opětovně uvádí, že o požadavku na složení jistoty byli dodavatelé informováni od chvíle uveřejnění zadávací dokumentace, tj. od 5. 6. 2020 a měli tedy dostatek času, aby tuto skutečnost zohlednili při přípravě nabídky. Vzhledem k uvedenému tedy nelze ani přisvědčit vyjádření navrhovatele, že považuje prodloužení lhůty za nepřiměřené, protože jistota ve výši 500 000 Kč není bagatelní částkou, neboť i o této skutečnosti byli dodavatelé informováni po celou dobu lhůty pro podání nabídek (byla výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, viz bod 196. odůvodnění tohoto rozhodnutí), nikoliv až od oznámení změny čísla účtu.

203.     Nad výše uvedené Úřad doplňuje, že dodavatelé měli možnost složit jistotu i dalšími dvěma způsoby, nikoliv pouze složením částky na účet (k tomu blíže bod 196. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

204.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti neshledal Úřad v části návrhu týkající se chybného čísla bankovního účtu pro složení jistoty a s tím související tvrzenou nepřiměřenou lhůtou pro podání nabídek, důvody pro uložení nápravného opatření.

K části návrhu týkající se absence podrobného a srozumitelného vyjádření v rozhodnutí o námitkách

Relevantní ustanovení zákona

205.     Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

206.     Dle ustanovení § 245 odst. 2 zákona, pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí námitek se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

207.     Zadavatel v rozhodnutí o námitkách k doplnění textu zadávací dokumentace Vysvětlením ZD č. 1 uvedl, že si není vědom jakýchkoliv přímých či nepřímých odkazů na konkrétní výrobky nebo výrobce. Sdělil, že text byl doplněn „z důvodu případného předcházení nedorozumění na straně jakéhokoliv dodavatele, jelikož ze zkušenosti Zadavatele potencionální dodavatelé předpokládají, že zadavatelé preferují určité plnění a nechtějí se pak veřejné zakázky účastnit, Zadavatel však chtěl pouze tímto upozornit, že z jeho strany není preferováno žádné řešení a dodavatelé mohou nabídnout jakoukoliv alternativu splňující požadavky zadavatele“.

208.     V rozhodnutí o námitkách zadavatel dále mj. uvedl, že při stanovení lhůty vycházel ze skutečnosti, že nepožadoval žádné zvláštní doklady či informace, které by představovaly časovou zátěž. Současně zadavatel upozornil, že požadované plnění je volně dostupné na trhu, na němž je několik dodavatelů schopných splnit požadavky zadavatele v celém rozsahu. Zadavatel doplnil, že pokud by měl „předpokládat u každé veřejné zakázky, že každý jednotlivý výrobce se může nově rozhodnout začít podnikat v další oblasti a tedy, že bude pro něj časově náročnější připravit nabídku, pak by nebylo možné žádnou veřejnou zakázku vyhlásit v zákonem stanovené lhůtě, jelikož takovouto premisu bychom mohli převzít ve vztahu jakémukoliv předmětu veřejné zakázky“.

209.     Dále Úřad odkazuje na již výše uvedená zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení, a to v části posouzení návrhu týkající se namítaných diskriminačních, netransparentních a nepřiměřených technických řešení vylučujících hospodářskou soutěž s (nepřímými) odkazy na jiné výrobky a dodavatele (viz bod 144. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Právní posouzení

210.     Úřad předně uvádí, že nezákonnost rozhodnutí o námitkách nemůže být spatřována pouze ve skutečnosti, že byly námitky navrhovatele odmítnuty, neboť se jedná o zákonem předvídaný způsob vyřízení námitek (k tomu srov. § 245 odst. 2 zákona).

211.     Úřad se rovněž nemůže ztotožnit s tvrzením navrhovatele, že se zadavatel jasně a srozumitelně nevyjádřil, proč nepovažuje navrhovatelem napadané technické parametry lůžek za stanovené nepřiměřeně, netransparentně, diskriminačně a nevylučující hospodářskou soutěž a proč nejde o parametry, které jsou nepřímým odkazem na „jiného“ dodavatele a jeho výrobek. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že technické požadavky byly stanoveny „v souladu se základními zásadami zadávacího řízení a s ohledem na zachování hospodářské soutěže při naplnění požadavku zadavatele na minimální kvalitu plnění“. Dále sdělil, že dle jeho průzkumu se nejedná o diskriminační parametry, naopak se jedná o standardně nabízené plnění, a to několika výrobci.

212.     K požadovaným vnějším parametrům lůžek typu I., III. a IV. pak zadavatel konkrétně uvedl, že tyto rozměry byly stanoveny s ohledem na provoz nemocnice a potřebu zajištění nutného a bezproblémového průjezdu dveřmi a možnost používání ve výtazích v areálu nemocnice. K požadovaným rozměrům ložné plochy lůžek typu I., III. a IV. pak zadavatel sdělil, že tyto byly stanoveny s ohledem na ergonomii poskytování ošetřovatelské péče a neustále se zvyšující hmotnost a rozměrnost pacientů, současně doplnil, že dodavatelé mohli dodat i jakýkoliv vyšší rozměr, přičemž standardní šíře je 90 cm. K navrhovatelem napadanému technickému požadavku u lůžka typu I. konkrétně materiálu postranice (plast), zadavatel uvedl, že plast je preferovaným materiálem z důvodu ergonomického a funkčního řešení, přičemž doplnil, že dodavatelé mohli nabídnout dělené i nedělené postranice. U požadavku zadavatele na hliníkové dělené postranice u lůžka typ II. pak navrhovatel v námitkách konkrétně napadal materiál a nutnost dělených postranic, k čemuž zadavatel sdělil, že nedělené postranice nejsou rovnocenným řešením, neboť předmětná lůžka jsou určena pro pacienty geriatrie, kteří jsou hypomobilní se snahou o zlepšení sebeobsluhy a soběstačnosti. Dále zadavatel doplnil, že tento typ postranic umožňuje důležitou mobilizaci pacienta, urychluje rehabilitaci. Dělená postranice pak nejen chrání před pádem z lůžka, ale současně umožňuje vstávat z lůžka bez pomoci jiné osoby, a tedy i následně volný pohyb po pokoji. Navrhovatel u lůžka typ II. pak rovněž v námitkách zpochybňoval požadavek zadavatele na jednoduchá kolečka, resp. proč nejsou připuštěna kolečka dvojitá, k čemuž zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že tento požadavek byl stanoven z důvodu častého přejíždění po venku mimo budovy, a to i za špatného počasí. Doplnil, že všechny dotčené nemocnice, kam jsou lůžka pořizována, jsou pavilonového typu, kde je tedy přejíždění na denním pořádku. Zadavatel sdělil, že dvojitá kolečka se zanáší nečistotami a neumožňují plynulý pohyb po venkovním terénu.

213.     Podle navrhovatele se zadavatel v rozhodnutí o námitkách rovněž vůbec nezabýval skutečností, že postupoval nezákonně, když nepřipustil rovnocenná řešení ve vztahu „k původnímu parametru“, a když neodpověděl na některé dotazy v rámci Vysvětlení ZD č. 5 a č. 4. S uvedeným se Úřad nemůže ztotožnit, neboť zadavatel k tomu v rozhodnutí o námitkách sdělil, že nemá povinnost akceptovat řešení, které nevyhovuje jeho požadavkům, způsobu užívání předmětu plnění a současně výslovně sdělil, že byť se podle navrhovatele jedná o rovnocenná řešení, s ohledem na konkrétní potřeby zadavatele není tomu tak. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách dále uvedl, že jeho požadavky jsou odůvodněny medicínskými potřebami, které je s ohledem na svou odbornost a potřeby schopen posoudit. Zadavatel doplnil, že pokud by se jednalo o rovnocenné plnění, nebylo by ze strany účastníka nutné vznášet dané dotazy. Zadavatel zdůraznil, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace vždy uvedl, že trvá na stanovených požadavcích a nepřipouští jejich změny.

214.     K navrhovatelem napadanému generálnímu odkazu zadavatel sdělil, že si není vědom skutečnosti, že by zadávací dokumentace obsahovala odkazy na konkrétní výrobce či výrobky. Rovněž uvedl, že záměrem tohoto doplnění textu zadávací dokumentace bylo předcházet případným nedorozuměním. Dle Úřadu tak nelze souhlasit, že se zadavatel ke generálnímu odkazu nevyjádřil, stejně jako v případě námitky, že jen výrobce splňující požadavky zadavatele se může účastnit zadávacího řízení (k tomu blíže bod 208. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

215.     Úřad má za prokázané, že se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem uváděným navrhovatelem v námitkách, a nezjistil v této části návrhu důvody pro uložení nápravného opatření.

Shrnutí

216.     Podle ustanovení § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

217.     S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona, a proto návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu  se  podle   § 261 odst. 1  písm. b) zákona  činí   výhradně   prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 530 03 Pardubice - Pardubičky

2.             ZP - TECH s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz