číslo jednací: 05924/2021/513/EPi
spisová značka: S0037/2021/VZ

Instance I.
Věc Dodávka a provoz Business Intelligence (BI) platformy
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
  2. CCA Group a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2021
Související rozhodnutí 05924/2021/513/EPi
11890/2021/161/HBa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 442 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0037/2021/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-05924/2021/513/EPi

 

Brno  16.02.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 1. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, IČO 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 00 Praha - Vršovice,
  • navrhovatel – CCA Group a.s., IČO 25695312, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 - Nové Město, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 12. 2020 JUDr. Sylvií Sobolovou, Ph.D., advokátkou ev. č. ČAK 09582, ve společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka a provoz Business Intelligence (BI) platformy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 9. 2020 a uveřejněno dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-031861, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 10. 2020, 5. 10. 2020, 19. 10. 2020 a 29. 10. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 9. 9. 2020 a uveřejněno dne 14. 9. 2020 pod č. 2020/S 178-429460, ve znění oprav zveřejněných dne 2. 10. 2020, 6. 10. 2020, 19. 10. 2020 a 30. 10. 2020,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – CCA Group a.s., IČO 25695312, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 - Nové Město – ze dne 29. 1. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, IČO 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 00 Praha - Vršovice – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka a provoz Business Intelligence (BI) platformy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 9. 2020 a uveřejněno dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-031861, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 10. 2020, 5. 10. 2020, 19. 10. 2020 a 29. 10. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 9. 9. 2020 a uveřejněno dne 14. 9. 2020 pod č. 2020/S 178-429460, ve znění oprav zveřejněných dne 2. 10. 2020, 6. 10. 2020, 19. 10. 2020 a 30. 10. 2020, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. 1. 2021 návrh navrhovatele – CCA Group a.s., IČO 25695312, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 - Nové Město, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 12. 2020 JUDr. Sylvií Sobolovou, Ph.D., advokátkou ev. č. ČAK 09582, ve společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, IČO 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 00 Praha - Vršovice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka a provoz Business Intelligence (BI) platformy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9. 9. 2020 a uveřejněno dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-031861, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 10. 2020, 5. 10. 2020, 19. 10. 2020 a 29. 10. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 9. 9. 2020 a uveřejněno dne 14. 9. 2020 pod č. 2020/S 178-429460, ve znění oprav zveřejněných dne 2. 10. 2020, 6. 10. 2020, 19. 10. 2020 a 30. 10. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 29. 1. 2021, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel a
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-05924/2021/513/EPi ze dne 2. 2. 2021.

5.             Navrhovatel je přesvědčen, že argumentace zadavatele v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, stejně jako ta uvedená v rozhodnutí o námitkách, je zcela nesprávná a založená na nesprávném skutkovém a právním posouzení věci, neboť nebyly dány důvody pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Navrhovatel má také za to, že z důvodu vážných pochybení zadavatele byla zadávací dokumentace zpracována tak, že je vnitřně rozporná a byly tedy dány důvody pro zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel žádá zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, případně zrušení rozhodnutí o námitkách a rozhodnutí o vyloučení navrhovatele.

6.             Dne 8. 2. 2021 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne a dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

K zastavení správního řízení

7.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 4. 1. 2021 navrhovatel podal námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 18. 12. 2020 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne. Zadavatel námitky navrhovatele odmítl rozhodnutím ze dne 19. 1. 2021 doručeným navrhovateli téhož dne.

12.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl tedy v posuzovaném případě posledním dnem lhůty podle § 251 odst. 2 zákona den 29. 1. 2021. Nejpozději dne 29. 1. 2021 proto mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

13.         Dle bodu 10.2.1 Kritéria hodnocení zadávací dokumentace je kritériem hodnocení ekonomická výhodnost dle § 114 zákona, kterou bude zadavatel hodnotit na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

14.         Z Krycího listu nabídky navrhovatele mj. vyplývá, že celková nabídková cena pro účely hodnocení činila 17 225 000 Kč bez DPH. Rovněž v části nabídky navrhovatele, jež tvoří vyplněná Příloha č. 8: Tabulka pro stanovení celkové nabídkové ceny, jež měli dodavatelé využít ke zpracování nabídkové ceny, je uvedena celková nabídková cena 17 225 000 Kč bez DPH. Stejnou částku uvádí také výpis z NEN – detail položky nabídková cena – i Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 30. 10. 2020. Úřad má tedy za prokázané, že nabídková cena byla navrhovatelem stanovena ve výši 17 225 000 Kč bez DPH, přičemž výše kauce, kterou byl povinen v souladu s § 255 odst. 1 zákona složit, tj. 1 % z nabídkové ceny, činí 172 250 Kč.

15.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele byl mj. doklad o složení kauce, konkrétně potvrzení o provedení transakce – převedení částky 172 225 Kč na účet Úřadu. Rovněž z výpisu z účtu Úřadu ze dne 28. 1. 2021 vyplývá, že téhož dne byla Úřadu navrhovatelem složena kauce ve výši 172 225 Kč. Nicméně Úřad uvádí, že navrhovatel je povinen složit kauci nejen ve stanovené lhůtě (v tomto případě do 29. 1. 2021), ale rovněž v zákonem stanovené výši. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je však zřejmé, že druhá podmínka, tj. složení kauce v zákonem stanovené výši 1 % z nabídkové ceny nebyla splněna, neboť navrhovatel složil na účet Úřadu toliko ve výši 172 225 Kč, nikoliv částku 172 250 Kč, jež by odpovídala 1 % jeho nabídkové ceny. Je tedy zřejmé, že navrhovatel složil kauci ve výši pouze 172 225 Kč, tzn. o 25 Kč méně, než dle pravidla pro výpočet kauce podle § 255 odst. 1 zákona měl, a tedy nesložil kauci v souladu s ustanovením § 255 odst. 1 zákona.

16.         Úřad v této souvislosti uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu. Pro § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené výši nedošlo. Úřad si je vědom skutečnosti, že rozdíl mezi navrhovatelem složenou výší kauce a zákonem stanovenou kaucí představuje bagatelní částku, nicméně s ohledem na výše uvedené, rozhodovací praxi Úřadu (viz např. usnesení č. j. ÚOHS-S0445/2018/VZ-35447/2018/533/LHl ze dne 17. 12. 2018) i komentářovou literaturu (»i „korunový“ nedoplatek může být důvodem zastavení řízení« – viz PODEŠVA, V; a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016) je nutné konstatovat, že navrhovatel povinnosti složit kauci v zákonem stanovené výši nedostál.

17.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

18.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti má Úřad za prokázané, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, proto Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha - Vršovice

2.             JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D., advokátka, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz