číslo jednací: 10390/2021/500/AIv
spisová značka: S0031/2021/VZ

Instance I.
Věc Dodávky uhlíkových lišt typu ADD – 2. část
Účastníci
  1. České dráhy, a.s.
  2. CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 9. 4. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 399 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0031/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-10390/2021/500/AIv

 

Brno 24.03.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha,
  • navrhovatel – CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., IČO 61777854, se sídlem U Přivaděče 1296/5, 326 00 Plzeň,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při uzavírání části č. 2 „Dodávky uhlíkových lišt typu ADD – 2. část“ rámcové dohody zadávané v otevřeném řízení „Rámcová dohoda na dodávky uhlíkových lišt“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 10. 2020 a uveřejněno dne 12. 10. 2020 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky Z2020-035102 a v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2020/S 198-481014,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., IČO 61777854, se sídlem U Přivaděče 1296/5, 326 00 Plzeň – ze dne 23. 1. 2021 se v části návrhu citovaného navrhovatele, týkající se argumentace postavené na údajném požadavku na certifikát TSI, podle § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť předmětné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

II.

Návrh navrhovatele – CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., IČO 61777854, se sídlem U Přivaděče 1296/5, 326 00 Plzeň – ze dne 23. 1. 2021 se vyjma části návrhu citovaného navrhovatele, týkající se argumentace postavené na údajném požadavku na certifikát TSI, podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), otevřené řízení za účelem uzavření části č. 2 „Dodávky uhlíkových lišt typu ADD – 2. část“ rámcové dohody „Rámcová dohoda na dodávky uhlíkových lišt“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 10. 2020 a uveřejněno dne 12. 10. 2020 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky Z2020-035102 a v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2020/S 198-481014 (dále jen „rámcová dohoda“).

2.             Předmět plnění rámcové dohody je v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezen následovně:

„Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku uhlíkových lišt pro sběrače proudu železničních kolejových vozidel zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká Třebová, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.“

3.             V kapitole 7 zadávací dokumentace je předpokládaná hodnota rámcové dohody stanovena následovně:

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 31 300 000,- Kč bez DPH, z toho:

Část veřejné zakázky č. 1: 14 100 000,- Kč bez DPH;

Část veřejné zakázky č. 2: 17 200 000,- Kč bez DPH;“.

4.             Zadavatel obdržel nabídku navrhovatele a druhého dodavatele – Schunk Carbon Technology s.r.o., IČO 62585037, se sídlem V ochozu 1789/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10 (dále jen „druhý dodavatel“).

5.             Hodnotící komise v protokolu ze dne 1. 12. 2020 konstatovala, že obě nabídky, které zadavatel v zadávacím řízení obdržel, splnily podmínky pro účast v zadávacím řízení stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky i podmínky pro účast stanovené zákonem.

6.             Dne 9. 12. 2020 byla zahájena elektronická aukce, která byla ukončena dne 16. 12. 2020. Dle protokolu o účasti v elektronické aukci došlo ke snížení nabídkových cen. Druhý dodavatel nabídl nižší nabídkovou cenu ve výši 8.903.500 Kč bez DPH, přičemž navrhovatel svou cenovou nabídku snížil na 8.968.380 Kč bez DPH.

7.             Vzhledem k tomu, že nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti za pomocí elektronické aukce a za ekonomicky nejvýhodnější byla považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou, konstatovala hodnotící komise ve zprávě o hodnocení nabídek ze dne 17. 12. 2020, že nejvýhodnější nabídku předložil druhý dodavatel.

8.             Dne 31. 12. 2020 obdržel zadavatel od navrhovatele námitky z téhož dne (dále jen „námitky“) směřující proti údajnému opomenutí zadavatele, když druhého dodavatele nevyloučil ze zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody.

9.             Námitky navrhovatele odmítl zadavatel nedatovaným rozhodnutím o námitkách (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno dne 14. 1. 2021.

10.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s vypořádáním svých námitek a měl za to, že zadavatel postupoval v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody nezákonně, podal dne 23. 1. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh z téhož dne.

Obsah návrhu ze dne 23. 1. 2021

11.         Navrhovatel se v návrhu domáhá toho, aby zadavatel vyloučil druhého účastníka zadávacího řízení, a uvádí k tomu mj. následující:

„Z existence a obsahu bodu 8.2., který se vztahuje pouze k druhé části veřejné zakázky, jejímž obsahem jsou pouze lišty pro moderní interoperabilní železniční kolejová vozidla se systémem ADD, schvalovaná podle aktuálně platné legislativy a odkazem na technické podmínky v něm, pro navrhovatele vyplynulo, že Zadavatel zamýšlel obstarat pouze takové uhlíkové lišty, jež jsou schváleny v technických podmínkách vozidla, případně jsou v nich uvedeny jako přípustná náhrada a odpovídají TSI Certifikaci, jinak by tento bod jen a pouze u druhé části Veřejné zakázky neuváděl. Tento požadavek si navrhovatel vyložil jako logický vzhledem k platné legislativě, podle které lze na vozidlech použít pouze schválené, a v dokumentaci vozidla uvedené, interoperabilní komponenty tak, jak je popsáno výše. Zadavatel měl podle názoru navrhovatele oprávnění požadovat dodávku jen takových uhlíkových lišt, která splňují taková kritéria. Ostatní nabídky měl vyloučit, protože nesplňují požadavky platné legislativy.“

12.         Navrhovatel mimo svou argumentaci k meritu věci uvádí, že [s] ohledem na určitou nejednoznačnost týkající se výše kauce (nabídková cena navrhovatele před zahájením elektronické aukce činila částku ve výši 13.830.136,- Kč a v průběhu elektronické aukce se snížila na částku ve výši 8.968.380,- Kč zaplatil navrhovatel pro jistotu kauci vypočtenou z vyšší částky, tedy ze své původní nabídkové ceny. (…) navrhovatel si dovoluje požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby rozhodl o vrácení přeplatku na kauci ve výši 48.617 Kč.“

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

13.         Úřad obdržel návrh dne 23. 1. 2021 a tímto dnem bylo podle ustanovení § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

14.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

15.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-02879/2021/512/JHé ze dne 26. 1. 2021, který byl téhož dne doručen oběma účastníkům správního řízení.

16.         Dne 2. 2. 2021 byla Úřadu doručena dokumentace o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky, včetně vyjádření zadavatele ze dne 2. 2. 2021 k návrhu (dále také jako „vyjádření zadavatele“).

17.         Usnesením č. j. ÚOHS-05501/2021/512/JHé ze dne 12. 2. 2021 Úřad stanovil zadavateli lhůtu jednoho dne k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení.

18.         Dne 16. 2. 2021 byl navrhovateli vrácen přeplatek kauce ve výši 48.617 Kč.

19.         Dne 4. 3. 2021 bylo oběma účastníkům správního řízení doručeno rozhodnutí o předběžném opatření č. j. ÚOHS-07914/2021/510/MKo ze dne 3. 3. 2021, kterým Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít rámcovou dohodu na část č. 2 předmětné rámcové dohody.

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-08257/2021/512/JHé ze dne 5. 3. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 261 odst. 3 zákona lhůtu 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, přičemž dané usnesení bylo navrhovateli i zadavateli doručeno téhož dne.

21.         Usnesením č. j. ÚOHS-08545/2021/512/JHé ze dne 9. 3. 2021 byla lhůta, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, stanovená usnesením uvedeným v předchozím bodě tohoto rozhodnutí prodloužena do 17. 3. 2021.

22.         Dne 17. 3. 2021 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 10. 3. 2021 a zároveň i vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 17. 3. 2021.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

23.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění konstatuje, že se správní řízení v části týkající se argumentace postavené na údajném požadavku na certifikát TSI podle § 257 písm. h) zákona zastavuje, neboť předmětné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky a zároveň návrh ve zbytku podle § 265 písm. a) zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

24.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

25.         Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona je veřejným zadavatelem Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují za samostatné zadavatele.

26.         Podle § 4 odst. 3 zákona při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151 zákona, včetně sektorových koncesí podle § 176 odst. 3 zákona, je zadavatelem také osoba uvedená v § 151 odst. 2 zákona.

27.         Podle § 151 odst. 2 zákona sektorovou veřejnou zakázkou je také veřejná zakázka, kterou zadává jiná osoba při výkonu relevantní činnosti, pokud

a) relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva podle § 152 zákona, nebo

b) nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv.

28.         Podle § 151 odst. 3 zákona se pro účely tohoto zákona dominantním vlivem rozumí případ, kdy jedna osoba přímo nebo nepřímo

a) drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu jiné osoby,

b) disponuje s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na jiné osobě, nebo

c) může jmenovat více než polovinu členů statutárního nebo kontrolního orgánu jiné osoby.

29.         Podle § 153 odst. 1 písm. f) zákona se relevantní činností pro účely tohoto zákona rozumí činnost související s poskytováním či provozováním sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové, veřejné autobusové nebo lanové dopravy (dále jen „dopravní síť“); dopravní síť se považuje za existující, pokud je činnost podle tohoto písmene poskytována za podmínek stanovených příslušnými správními orgány.

30.         Ze zakladatelské listiny zadavatele dostupné na webových stránkách: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=16995996&subjektId=69800&spis=80003 vyplývá, že jediným akcionářem zadavatele je Česká republika. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona veřejným zadavatelem, může nad zadavatelem (České dráhy, a.s.) uplatňovat dominantní vliv, a je tudíž naplněna podmínka podle § 151 odst. 2 písm. b) zákona, resp. podle § 151 odst. 3 písm. a) zákona.

31.         Podle § 8 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem podnikání zadavatele provozování železniční dopravy. Lze tedy konstatovat, že zadavatel vykonává relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. f) zákona. Vzhledem k tomu, že předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky uhlíkových lišt pro sběrače proudu železničních kolejových vozidel zadavatele, lze uvést, že rámcová dohoda je zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti zadavatele.

32.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že České dráhy, a.s. lze v případě zadávacího řízení na uzavření předmětné rámcové dohody považovat za zadavatele podle § 4 odst. 3 zákona.

33.         S ohledem na to, že zadavatel dne 7. 10. 2020 zahájil odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění předmětné zadávací řízení, nemůže být v daném případě ostatně sporu o jeho povinnosti ve vztahu k předmětné rámcové dohodě dodržovat zákon, a to už jen s ohledem na znění § 4 odst. 4 resp. odst. 5 zákona.

 

 

Relevantní ustanovení zákona

34.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

35.         Podle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

36.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro účely zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

37.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely zákona zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

38.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

39.         Podle § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení:

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46, nebo

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

40.         Podle § 89 odst. 1 písm. a) zákona jsou technické podmínky požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny.

41.         Podle § 121 odst. 1 písm. b) zákona je před zahájením elektronické aukce zadavatel povinen provést vyloučení všech účastníků zadávacího řízení, u nichž zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle § 48 odst. 2 nebo může prokázat naplnění důvodů pro nezpůsobilost podle § 48 odst. 5 písm. a) až c).

42.         Podle § 242 odst. 4 zákona pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

43.         Podle § 251 odst. 4 zákona náležitosti návrhu podle odstavce 1 věty první a druhé nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

44.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájení řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky, to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

45.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Zjištěné skutečnosti

46.         V kapitole č. 8 zadávací dokumentace je mj. uvedeno:

„8.2 Technické podmínky pro část veřejné zakázky č. 2

Zadavatel požaduje v této části VZ nabídku daného typu uhlíkové lišty typu ADD, jelikož uvedené uhlíkové lišty jsou schváleny v technických podmínkách provozu daných železničních kolejových vozidel zadavatele.

Alternativní produkt je přípustný pouze v případě, že je uveden v technických podmínkách daného železničního kolejového vozidla, které lze získat v Ústředním technickém archivu Praha, Chodovská 1476/3b, Praha 4, 141 00.

Podrobná specifikace a požadavky na dodávky uhlíkových lišt této části VZ je uvedena v Příloze č. 2 Technické podmínky část č. 2 této zadávací dokumentace.

Veškeré dodávky uvedených typů uhlíkových lišt budou uskutečňovány v souladu s těmito technickými podmínkami.“

47.         V příloze zadávací dokumentace č. 2 „Technické podmínky předmětu 2. části veřejné zakázky“ je mj. uvedeno:

„1. Uhlíkové lišty pro střídavou trakci 25 kV a 15 kV

Rozměry: 60 x 22 x 1030

Konstrukce: Je požadována uhlíková lišta lepená, kdy na hliníkovém nosiči je elektrovodně přilepena kontaktní vrstva z tvrdého uhlíku bez sycení kovem.

Poptávané uhlíkové lišty jsou součástí sběračů ŽKV zadavatele a slouží k přenosu proudu pro jejich napájení z trakčního vedení střídavé soustavy 25 kV a 15 kV.

Minimální technický požadavek:

Maximální trvalý proud na 1 sběrač za jízdy 500 A a ve stání 80 A.

Maximální hmotnost jedné uhlíkové lišty: 5,0 kg.

Kompatibilní se sběračem Faiveley CX-NG 008 na lokomotivách ř. 380 ČD s funkčním ADD.

2. Uhlíkové lišty pro stejnosměrnou trakci 3 kV

Rozměry: 60 x 20 x 1030

Konstrukce: Je požadována uhlíková lišta lepená, kdy na hliníkovém nosiči je elektrovodně přilepena kontaktní vrstva z tvrdého uhlíku sycená mědí s hmotnostním podílem mědi v rozmezí 20-40%.

Poptávané uhlíkové lišty jsou součástí sběračů ŽKV zadavatele a slouží k přenosu proudu pro jejich napájení z trakčního vedení stejnosměrné soustavy 3 kV.

Minimální technický požadavek:

Maximální trvalý proud na 1 sběrač za jízdy 2700 A a ve stání 200 A.

Maximální hmotnost jedné uhlíkové lišty: 5,0 kg.

Kompatibilní se sběračem Faiveley CX-NG 008 na lokomotivách ř. 380 ČD s funkčním ADD.

3. Uhlíkové lišty pro stejnosměrnou trakci 3 kV a střídavou trakci 25 kV

Rozměry: 60 x 22 x 1066

Konstrukce: Je požadována uhlíková lišta lepená, kdy na hliníkovém nosiči je elektrovodně přilepena kontaktní vrstva z tvrdého uhlíku sycená mědí s hmotnostním podílem mědi v rozmezí 20-40%.

Poptávané uhlíkové lišty jsou součástí sběračů ŽKV zadavatele a slouží k přenosu proudu pro jejich napájení z trakčního vedení stejnosměrné soustavy 3 kV a střídavé soustavy 25 kV.

Minimální technický požadavek:

Maximální trvalý proud na 1 sběrač za jízdy 1500 A a ve stání 200 A.

Maximální hmotnost jedné uhlíkové lišty: 4,6 kg.

Kompatibilní se sběračem Faiveley AX-NG 045 na jednotkách ř. 640, 650 ČD s funkčním ADD.

4. Uhlíkové lišty pro stejnosměrnou trakci 3 kV a střídavou trakci 25 kV

Rozměry: 60 x 22 x 1090

Konstrukce: Je požadována uhlíková lišta lepená, kdy na hliníkovém nosiči je elektrovodně přilepena kontaktní vrstva z tvrdého uhlíku sycená mědí s hmotnostním podílem mědi v rozmezí 20-40 %.

Poptávané uhlíkové lišty jsou součástí sběračů ŽKV zadavatele a slouží k přenosu proudu pro jejich napájení z trakčního vedení stejnosměrné soustavy 3 kV a střídavé soustavy 25 kV.

Minimální technický požadavek:

Maximální trvalý proud na 1 sběrač za jízdy 1500 A a ve stání 200 A.

Maximální hmotnost jedné uhlíkové lišty: 6,5 kg.

Kompatibilní se sběračem Faiveley AX-NG 034 na jednotkách ř. 440, 471, 640, 650, 660 ČD s funkčním ADD.“

48.         Navrhovatel ve svých námitkách mj. uvedl:

»V zadávacích podmínkách, a to v Zadávací dokumentaci v bodě 8.2. je uvedeno, že „Zadavatel požaduje v této části veřejné zakázky nabídku daného typu uhlíkové lišty typu ADD, jelikož uvedené uhlíkové lišty jsou schváleny v technických podmínkách provozu daných železničních kolejových vozidel zadavatele. Alternativní produkt je přípustný pouze v případě, že je uveden v technických podmínkách daného železničního kolejového vozidla, které lze získat v Ústředním technickém archivu Praha, Chodovská 1476/3b, Praha 4, 141 00. Podrobná specifikace a požadavky na dodávky uhlíkových lišt této části VZ je uvedena v Příloze č. 2 Technické podmínky část č. 2 této zadávací dokumentace. Veškeré dodávky uvedených typů uhlíkových lišt mají být uskutečňovány v souladu s těmito technickými podmínkami.“

Zatímco lišty nabízené stěžovatelem byly součástí schvalovacího procesu vozidel a jsou tedy zapsány v dokumentaci vozidla nebo se jedná o výrobcem vozidla a sběrače schválenou náhradu, stěžovatel se domnívá, že druhý (dosud nevyloučený účastník) nabízel uhlíkové lišty typu ADD, které nejsou schváleny spolu s vozidlem ani nejsou uvedeny v technických podmínkách provozu daného vozidla jako alternativní produkt.

Stěžovatel se tedy domnívá, že tento druhý účastník (jehož nabídka dle názoru stěžovatele nesplňuje zadávací podmínky) měl být z účasti v VZ č. 2 – Dodávky uhlíkových lišt typu ADD vyloučen.

Stěžovatel proto navrhuje, aby zadavatel druhého účastníka vyloučil.«

49.         Navrhovatel ve svém návrhu oproti podaným námitkám uvedl následující skutečnosti.

V bodě II. A na str. 3 návrhu uvedl:

»Podle platné legislativy musí být u interoperabilních vozidel v rámci certifikace vozidla schválen konkrétní typ uhlíkové lišty, konkrétního výrobce, materiálu a výkresu. Tento požadavek vyplývá ze závazné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008, o interoperabilitě železničního subsystému ve společenství, ve znění směrnic Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, 2011/18/EU ze dne 1. března 2011 a 2013/9/EU ze dne 11. března 2013, dále jen „Směrnice TSI“, podle které jsou interoperabilní vozidla, respektive komponenty, certifikována, dále jen „TSI Certifikát“ a schvalována. Uhlíková lišta, jako kritická interoperabilní komponenta, je součástí uvedené certifikace a vztahuje se na ni povinnost uvádět ji v této dokumentaci. Je na ní vydán patřičný TSI Certifikát potvrzující soulad s výše uvedenou směrnicí, který se stává součástí dokumentace vozidla. Tento je vydáván ke konkrétnímu certifikovanému výrobku specifikovanému konkrétním výkresem konkrétního certifikovaného výrobce. TSI Certifikát uhlíkové lišty je pak v hierarchii komponent vozidla nedílnou součástí TSI Certifikátů vyšších celků, v tomto případě sběrače proudu a následně pak i celého vozidla. Konstatování Zadavatele, že „V technických podmínkách dotčených vozidel nejsou uvedeni konkrétní výrobci a konkrétní čísla výkresů kontaktních lišt sběračů.“ tedy podle nás neodpovídá skutečnosti, neboť TSI Certifikáty jsou nedílnou součástí technické dokumentace vozidla a informace o výrobci, materiálu a výrobním výkrese musí být v dokumentaci (zejména TSI Certifikátu) každého interoperabilního vozidla uvedeny. Tuto skutečnost je možno ověřit v technické dokumentaci vozidel, kde musí být TSI Certifikáty uloženy. Zadavatel je tedy musí mít k dispozici. Z tohoto důvodu nemůže Zadavatel na vozidlech podléhající Směrnici TSI používat jiné než uhlíkové lišty TSI Certifikované pro toto vozidlo, jinak by provedl významnou změnu vozidla a učinil je tak neshodným.

V této souvislosti navrhujeme, aby zadavatel jako důkaz předložil TSI Certifikáty veškerých interoperabilních vozidel, včetně jejich příloh, včetně TSI certifikátů subsystémů sběrač a uhlíková lišta, ke kterým uhlíkové lišty v této části VZ poptává, a aby tyto certifikáty byly jako důkaz provedeny.«

V bodě II. B na str. 3 návrhu uvedl:

„Z existence a obsahu bodu 8.2., který se vztahuje pouze k druhé části veřejné zakázky, jejímž obsahem jsou pouze lišty pro moderní interoperabilní železniční kolejová vozidla se systémem ADD, schvalovaná podle aktuálně platné legislativy a odkazem na technické podmínky v něm, pro navrhovatele vyplynulo, že Zadavatel zamýšlel obstarat pouze takové uhlíkové lišty, jež jsou schváleny v technických podmínkách vozidla, případně jsou v nich uvedeny jako přípustná náhrada a odpovídají TSI Certifikaci, jinak by tento bod jen a pouze u druhé části Veřejné zakázky neuváděl.“

V bodě III. na str. 4 návrhu uvedl:

„Navrhovatel totiž při sestavování nabídky vycházel z toho, že je požadováno dodání pouze certifikovaných produktů schválených s vozidlem, což neumožňuje jakékoliv změny, jako je použití výhodnějšího technického řešení. Pro splnění požadavku TSI Certifikace, kterou navrhovatel považoval nutnou pro podání vyhovující nabídky, je rovněž nutno vzít při sestavování nabídky v potaz náklady certifikačního procesu samotného a náklady na periodické obnovování certifikátů, které je pro certifikované komponenty povinné.“

V bodě IV. na str. 4 návrhu uvedl:

„Pokud by úřad shledal, že pro vyloučení není důvod, pak navrhovatel požaduje, aby zadavatel 2. část VZ pro nejednoznačnost zadání v souladu s principem na požadavek maximální transparentnosti zcela zrušil a uložil zadavateli povinnost zahrnout do zadání nové veřejné zakázky veškeré požadavky vyplývající z legislativy (TSI certifikace a procesu schválení vozidel) tak, aby podmínky zakázky byly pro uchazeče srozumitelné.“

50.         Zadavatel na str. 5 svého vyjádření k návrhu mj. uvedl:

„Zadavatel dále konstatuje, že zadávací podmínky stanovil tak, že tyto umožnily podání vzájemně porovnatelných nabídek, a zadávací dokumentace byla zpracována v dostatečných podrobnostech, aby umožnila zpracování nabídek a aby nedošlo k zaručení konkurenční výhody některých dodavatelů a aby nedošlo k vytvoření bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zadavatel v zadávací dokumentaci zjevně nepožadoval konkrétní výrobce ani výrobky, a požadoval pouze, aby Uhlíkové lišty splňovaly Technické podmínky Uhlíkových lišt, které odkaz na konkrétního výrobce neobsahují. Zadávací dokumentace nemohla uvést Navrhovatele v omyl a nemohla v něm vyvolat domněnku, že by bylo možno nabídnout pouze Uhlíkové lišty, jejichž výrobcem je Navrhovatel.“

51.         Navrhovatel ve svém vyjádření k podkladům ze dne 17. 3. 2021 mj. uvedl: „Uvedenou problematiku TSI certifikace Navrhovatel v podání k ÚOHS detailně rozvedl proto, aby měl úřad možnost posoudit, proč Navrhovatel usuzuje, že došlo k nesplnění požadavků bodu 8.2. druhým účastníkem, které ve svých námitkách namítal již vůči zadavateli. Pokud by Zadavatel předložil důkazy navržené Navrhovatelem, Navrhovatel je přesvedčen, že by bylo prokázáno, že konkrétní označení výrobku je součástí technických podmínek vozidla a že výrobky druhého uchazeče v něm uvedeny nejsou. V případě zmínění certifikace TSI se tedy nejedná o novou námitku, ale upřesnění souvislostí určené pro ÚOHS, protože Zadavatel je, jako provozovatel vozidel a odborník v toto oboru, s touto problematikou obeznámen.“

Právní posouzení

K žádosti o vrácení přeplatku kauce

52.         Úřad se jako první vyjádří k žádosti navrhovatele o vrácení přeplatku složené kauce. Navrhovatel složil kauci ve výši 138.301 Kč dle původní nabídkové ceny, která činila 13.830.136 Kč. Ta se však snížila v průběhu elektronické aukce na částku 8.968.380 Kč. Výkladové stanovisko Úřadu k výpočtu výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona hovoří o tom, že navrhovatel má povinnost vypočítat výši kauce dle aktuální nabídkové ceny platné k okamžiku podání návrhu, jelikož ke každému jednotlivému okamžiku zadávacího řízení existuje pro jednoho uchazeče pouze jediná nabídková cena. Tou tak byla v posuzovaném případě snížená nabídková cena ve výši 8.968.380 Kč, tzn., měla být složena kauce ve výši 89.684 Kč, jelikož návrh byl podán dne 23. 1. 2021, tj. již v době kdy byla nabídková cena snížena – k tomu došlo, jak vyplývá z Protokolu o účasti v elektronické aukci, dne 20. 12. 2020.Z výše uvedeného důvodu Úřad dne 16. 2. 2021 přeplatek kauce ve výši 48.617 Kč navrhovateli vrátil.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

53.         Úřad uvádí, že navrhovatel v návrhu rozvíjí poměrně obsáhlou argumentaci ohledně požadavku na certifikát TSI s odkazem na závazné směrnice Evropské unie, na základě které došel k závěru, že zadavatel může požadovat pouze uhlíkové lišty TSI certifikované pro daná vozidla a jako důkaz požaduje předložení TSI certifikátů veškerých interoperabilních vozidel, včetně jejich příloh (viz bod 49. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zároveň navrhovatel uvádí, že pokud by nebyl pro vyloučení druhého dodavatele shledán důvod, požaduje: „aby zadavatel 2. část VZ pro nejednoznačnost zadání v souladu s principem na požadavek maximální transparentnosti zcela zrušil a uložil zadavateli povinnost zahrnout do zadání nové veřejné zakázky veškeré požadavky vyplývající z legislativy (TSI certifikace a procesu schválení vozidel) tak, aby podmínky zakázky byly pro uchazeče srozumitelné.“

54.         Úřad daná tvrzení navrhovatele posoudil a došel k závěru, že se jedná o námitku proti zadávací dokumentaci, kterou se v podstatě navrhovatel domáhá toho, aby zadavatel certifikát TSI v zadávacích podmínkách vyžadoval. Úřad proto zkoumal, zda byly zadavateli doručeny námitky proti zadávací dokumentaci ve lhůtě podle § 242 odst. 4 zákona, tj. do konce lhůty pro doručení nabídek.

55.         Z ustanovení § 257 písm. h) zákona vyplývá, že návrhu musí předcházet řádně a včas podané námitky a pokud tomu tak není, je to důvod pro zastavení správního řízení. Podle § 242 odst. 4 zákona musí být námitky proti zadávacím podmínkám zadavateli doručeny nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. Z toho tedy vyplývá, že aby bylo možné námitky navrhovatele proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky považovat za včas podané, musely by být zadavateli doručeny nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

56.         Lhůta pro doručení nabídek byla stanovena na 12. 11. 2020 do 9:00 a nejpozději do tohoto termínu tedy mohly být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že v dané lhůtě zadavatel žádné námitky proti zadávací dokumentaci neobdržel. Zadavatel od navrhovatele dne 31. 12. 2020 obdržel pouze námitky týkající se vyloučení druhého dodavatele (viz bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Teprve dne 23. 1. 2021 ve svém návrhu navrhovatel uvádí námitku a argumentaci týkající se certifikátu TSI.

57.         Podle § 251 odst. 4 věta druhá zákona k novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

58.         Dle hodnocení Úřadu se však v případě dané námitky týkající se certifikátu TSI nejedná o nové skutečnosti, které by navrhovatel nemohl vůči zadavateli tvrdit již dříve, ostatně nic takového sám navrhovatel ani v návrhu neuvádí. Úřad má proto za to, že navrhovatel neprokázal, že by se mělo jednat o nové skutečnosti, které dříve vůči zadavateli tvrdit nemohl.

59.         Úřad pro úplnost k argumentaci navrhovatele uvedené v jeho vyjádření ze dne 17. 3. 2021 (viz bod 51. odůvodnění tohoto rozhodnutí) uvádí, že, jak již vyvodil v předcházejících bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí, v případě námitky týkající se certifikátu TSI, se dle jeho názoru nejedná o pouhé upřesnění, jak ve svém vyjádření navrhovatel tvrdí, ale o předložení zcela nové námitky, která se nezakládá na nových skutečnostech, tudíž ji mohl navrhovatel namítat již dříve, což však neučinil. Úřad tedy uzavírá, že z výše uvedených důvodů došel k závěru, že provedení důkazu předložením TSI certifikátů veškerých interoperabilních vozidel, včetně jejich příloh, je pro posouzení věci zcela bezpředmětné.

60.         Úřad tedy konstatuje, že části návrhu týkající se argumentace postavené na údajném požadavku na certifikát TSI, nepředcházely řádně a včas podané námitky, jelikož lhůta dle § 242 odst. 4 zákona k podání námitek proti zadávacím podmínkám uplynula dne 12. 11. 2020 a zadavatel námitku týkající se certifikátu TSI v uvedené lhůtě ani později neobdržel. V důsledku této skutečnosti Úřad rozhodl o zastavení správního řízení dle § 257 písm. h) zákona v uvedené části návrhu, jelikož dané části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

61.         Navrhovatel se návrhem domáhá především vyloučení druhého dodavatele ze zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na část č. 2 „Dodávky uhlíkových lišt typu ADD – 2. část“, jelikož se domnívá, že jeho nabídka nesplnila údajný požadavek na uhlíkové lišty typu ADD dle zadávací dokumentace. Proto se Úřad bude nadále zabývat zjištěním toho, zda měl být druhý dodavatel skutečně vyloučen.

62.         Úřad předně k problematice vyloučení účastníka zadávacího řízení v obecné rovině konstatuje, že zákonodárce rozlišuje mezi zákonnou povinností vyloučit účastníka zadávacího řízení a fakultativní možností zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení v případech stanovených zákonem. Obligatorně zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 3 zákona (a vybraného dodavatele podle § 48 odst. 8 zákona), fakultativně za podmínek stanovených § 48 odst. 1 až 2 a 4 až 7 zákona. Výčet důvodů k vyloučení v § 48 není úplný, zákon upravuje možnost vyloučení účastníka zadávacího řízení i na jiných místech. V § 48 odst. 8 a 9 zákon stanoví povinné důvody pro vyloučení u vybraného dodavatele. Další povinné důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení jsou zakotveny v zákoně v ustanoveních § 58 odst. 3 § 61 odst. 5, § 68 odst. 4, § 72 odst. 4, § 88 odst. 2, § 107 odst. 5, § 112 odst. 4, § 113 odst. 6, § 121 odst. 1 písm. b), § 122 odst. 4, § 139 odst. 6, § 146 odst. 4, § 163 odst. 1 a § 180 odst. 3.

63.         Jak již uvedl Úřad dříve ve svých rozhodnutích, zákon dává zadavateli možnost vyloučit účastníka zadávacího řízení jen z důvodů taxativně vymezených, což má vést k omezení možnosti zneužití tohoto práva a současně k zachování právní jistoty účastníků. Většina důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 zákona stanoví důvody možné, nikoli povinné, neboť by nebylo účelné zadavateli ve všech případech ukládat, aby důvody pro vyloučení zkoumal. Při vylučování účastníka zadávacího řízení, ať už se jedná o vyloučení obligatorní či fakultativní, musí zadavatel vždy dodržovat zásady stanovené § 6 zákona.

64.         Jelikož v předmětném zadávacím řízení využil zadavatel elektronické aukce dle § 120 zákona, uplatní se § 121 odst. 1 zákona, dle kterého je zadavatel před průběhem aukce povinen provést posouzení toho, zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám, vyloučit všechny účastníky zadávacího řízení, u nichž zjistí, že jsou naplněny důvody pro jejich vyloučení podle § 48 odst. 2 nebo může prokázat naplnění důvodů pro nezpůsobilost podle § 48 odst. 5 písm. a) až c), a zároveň je zadavatel povinen provést hodnocení nabídek. Z protokolu ze dne 1. 12. 2020 přitom vyplývá, že hodnotící komise tak učinila a konstatovala, že obě nabídky, které zadavatel v zadávacím řízení obdržel, splnily podmínky pro účast v zadávacím řízení stanovené v zadávacích podmínkách rámcové dohody i podmínky pro účast stanovené zákonem. Zadavatel proto k vyloučení žádného z účastníků dle § 121 odst. 1 písm. b) nepřistoupil.

65.         Navrhovatel ve své argumentaci vychází z části zadávací podmínky uvedené v podkapitole č. 8.2 „Technické podmínky pro část veřejné zakázky č. 2“ zadávací dokumentace (viz bod 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí), konkrétně pak z věty: „Zadavatel požaduje v této části VZ nabídku daného typu uhlíkové lišty typu ADD, jelikož uvedené uhlíkové lišty jsou schváleny v technických podmínkách provozu daných železničních kolejových vozidel zadavatele.“ Tuto větu navrhovatel vykládá tak, že zadavatel dle jeho názoru požaduje nabídku na uhlíkové lišty schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“, což znamená, že již jsou zapsány v dokumentaci vozidla nebo jsou výrobcem uvedeny jako alternativní produkt, přičemž tímto výrobcem je právě sám navrhovatel a domnívá se proto, že jedině on je schopný tyto lišty dodat a kdokoliv jiný tak musí nabízet lišty nevyhovující, tedy takové lišty, které nejsou schváleny spolu s vozidlem ani nejsou uvedeny v technických podmínkách provozu daného vozidla jako alternativní produkt.

66.         Zadavatel v rozhodnutí o námitkách a rovněž ve svém vyjádření k návrhu (viz bod 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí) uvedl, že navrhovatel zadávací podmínku, kterou měla údajně nabídka druhého dodavatele nesplnit, vykládá nesprávně.

67.         Stěžejní otázkou, kterou proto Úřad musel vyřešit jako první, byl výklad zadávací podmínky uvedené v podkapitole č. 8.2 „Technické podmínky pro část veřejné zakázky č. 2“ zadávací dokumentace (viz bod 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí),, jelikož teprve po provedení jejího výkladu, je možné hodnotit, zda ji nabídka druhého dodavatele splnila či nikoliv.

68.         Úřad přezkoumávanou zadávací podmínku podrobil jazykovému výkladu a uvádí, že z dotčené věty lze dovodit pouze to, že zadavatel pro část č. 2 rámcové dohody požaduje dodat uhlíkové lišty typu ADD, jelikož uhlíkové lišty typu ADD jsou schváleny v technických podmínkách provozu daných železničních kolejových vozidel (viz bod 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z dotčené věty přitom však dle Úřadu zcela jednoznačně neplyne, že by zadavatel požadoval pouze takové uhlíkové lišty, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“, tj. uhlíkové lišty, které jsou zapsány v dokumentaci vozidla nebo jsou výrobcem uvedeny jako alternativní produkt. Úřad dále akcentuje, že zadávací podmínku je třeba vykládat jako celek a navíc v kontextu se zněním celé zadávací dokumentace, nestačí tedy z celé zadávací podmínky vyjmout pouze určitou větu a z této činit jakékoliv závěry, jak učinil v posuzovaném případě navrhovatel (viz bod 65. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jelikož z logiky věci výklad v podstatě pouze části zadávací podmínky nemůže odpovídat výkladu celé zadávací podmínky. Nelze proto souhlasit s tímto tvrzením navrhovatele.

69.         V této souvislosti Úřad taktéž uvádí, že si je vědom toho, že některé zadávací podmínky je možné vykládat různými způsoby a jazykový výklad nemusí být vždy dostačující. Úřad proto zadávací podmínku podrobil rovněž logickému výkladu. Jak již Úřad avizoval v předcházejícím bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí, nelze opomenout fakt, že kromě dotčené věty je součástí podkapitoly 8.2 „Technické podmínky pro část veřejné zakázky č. 2“ také sdělení, že [p]odrobná specifikace a požadavky na dodávky uhlíkových lišt této části VZ je uvedena v Příloze č. 2 Technické podmínky část č. 2 této zadávací dokumentace.“ V této příloze jsou pak stanoveny konkrétní a podrobné technické podmínky na požadované uhlíkové lišty bez jakékoliv zmínky o tom, že by zadavatel požadoval lišty, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“ (viz bod 47. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

70.         Úřad opakovaně uvádí, že pro správný výklad zadávací podmínky, jejíž nesplnění u nabídky druhého dodavatele navrhovatel napadá, je nutno vycházet z celého jejího znění a kontextu, což navrhovatel zřejmě neučinil. Úřad je přesvědčen, že pokud by navrhovatel zohlednil i zbývající část podkapitoly č. 8.2 zadávací dokumentace spolu s její přílohou č. 2, ve které jsou podrobně uvedeny technické požadavky na uhlíkové lišty typu ADD, musel by zcela logicky dojít k závěru, že zadavatel stanovil technické podmínky uhlíkových lišt mj. pomocí konkrétních minimálních a maximálních hodnot určitých technických parametrů či například požadavkem na kompatibilitu, přičemž, jak již bylo uvedeno výše, v této příloze není nikde uvedeno, že by zadavatel požadoval lišty, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“. Výklad navrhovatele zbývající část podkapitoly č. 8.2 zadávací dokumentace spolu s její přílohou č. 2, ve které jsou podrobně uvedeny technické požadavky na uhlíkové lišty typu ADD, zcela ignoruje. Úřad tedy na základě uvedeného došel k závěru, že ani z logického výkladu nelze vyvodit, že by zadavatel dotčenou větou mínil stanovit požadavek na dodání konkrétních uhlíkových lišt konkrétního výrobce, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“, jak tvrdí navrhovatel. Úřad zároveň konstatuje, že ani z žádné jiné zadávací podmínky nelze dovodit tezi navrhovatele, že zadavatel požaduje jen uhlíkové lišty, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“.

71.         Úřad dále uvádí, že takový výklad dané zadávací podmínky (tj. výklad prezentovaný navrhovatelem) by byl jednoznačně nepřiměřeně extenzivní a zároveň by bylo možno takovou zadávací podmínku považovat za diskriminační a zaručující konkurenční výhodu navrhovateli. Dá se přitom rozumně předpokládat, že takovému jednání se chce zadavatel naopak vyhnout. Úřad proto uzavírá, že argumentace navrhovatele je založena na nesprávně pochopené a špatně vyložené zadávací podmínce, jak již bylo vyvozeno výše.

72.         Na základě výše uvedeného má tak Úřad za prokázané, že zadavatel nepožadoval dodání uhlíkových lišt, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“, na základě čehož Úřad neshledal, že by zadavateli vznikla dle § 121 odst. 1 písm. b) zákona povinnost vyloučit druhého účastníka ze zadávacího řízení z důvodu, že nenabídl lišty, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“. Úřad dále doplňuje, že navrhovatel v návrhu neuvádí, že by nabídka druhého dodavatele nesplňovala jiné zadávací podmínky, které zadavatel v zadávací dokumentaci skutečně stanovil.

73.         S ohledem na výše uvedené Úřad neshledal, že by zadavatel porušil při zadávání rámcové dohody pravidla pro zadávání veřejné zakázky stanovená zákonem, když druhého dodavatele ze zadávacího řízení na část č. 2 rámcové dohody nevyloučil, jelikož jeho nabídka údajně neměla splnit údajný požadavek zadavatele na uhlíkové lišty, které jsou „schválené s vozidlem nebo jejich náhrady, které ale musejí být uvedeny v technických podmínkách vozidla“.

74.         Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v nedodržení pravidel stanovených pro zadání veřejné zakázky ze strany zadavatele nebyla v posuzovaném případě naplněna.

75.         Z důvodu procesní ekonomie Úřad rozhodl o zastavení řízení o části návrhu (výrok I.) rozhodnutím a nikoli usnesením, jak předpokládá § 257 zákona, a to rovněž s přihlédnutím k závěrům předsedy Úřadu, ke kterým dospěl v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0204/2018/VZ- 04701/2019/321/ZSř ze dne 15. 2. 2019: „Za třetí lze zmínit situaci, kdy navrhovatel uvede v návrhu rozsáhlou argumentaci týkající se výhrad, které v námitkách neuplatnil, pak o této části návrhu Úřad rozhodne podle § 257 písm. h) zákona samostatným výrokem. V této situaci zákon sice předpokládá formu usnesení, ale tato forma není nezbytně nutná, pakliže Úřad o zbytku návrhu rozhoduje rozhodnutím. Tudíž Úřad může podle § 257 písm. h) zákona přímo rozhodnout v samostatném výroku rozhodnutí, v jehož dalších výrocích pojedná zároveň i o dalších částech návrhu. Rozhodnutí je totiž vyšší forma než usnesení, tudíž v rámci něj může Úřad pojednat o všech skutečnostech, i o těch, u kterých, pokud by se rozhodovalo pouze o nich, by postačovala forma usnesení. Takový závěr potvrzuje např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1662/2004 ze dne 2. 5. 2005, z něhož vyplývá: »O zrušení rozsudku soudu prvního stupně a o vrácení věci k dalšímu řízení odvolací soud rozhoduje - jak vyplývá z ustanovení § 223 o.s.ř. - formou usnesení. Povahu usnesení neztrácí toto rozhodnutí ani v případě, je-li přičleněno k jinému rozhodnutí odvolacího soudu, pro něž je ustanovením § 223 o.s.ř. stanovena forma rozsudku. «“ Z toho důvodu Úřad rozhodoval o zastavení řízení o části návrhu rozhodnutím.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku II. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha

2.      CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., U Přivaděče 1296/5, 326 00 Plzeň

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz