číslo jednací: 08470/2021/500/AIv
spisová značka: S0013/2021

Instance I.
Věc Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Účastníci
  1. městská část Praha 4
  2. MIRA expert, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 607 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0013/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-08470/2021/500/AIv

 

Brno 08. 03. 2021

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 1. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – MIRA expert s.r.o., IČO 01634305, se sídlem Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11.  9. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-032136 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 180-434892,

 

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4 v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11.  9. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-032136 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 180-434892, postup stanovený v § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zrušil předmětné zadávací řízení a v oznámení o zrušení ze dne 14. 12. 2020 uvedl důvody spočívající v tom, že dne 23. 11. 2020, tj. po skončení lhůty pro podávání žádosti o účast v předmětném  zadávacím řízení, přijala Rada hl. m. Prahy pravidla pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, 3,5 t a zákazu vjezdu autobusů podmiňující vydání souhlasu k vjezdu s účinností od 1. 7. 2022 splněním emisní normy EURO 6 a vyšší, které však nelze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jelikož nelze dovodit, že by přijetí požadavku na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší jako podmínky pro vydání souhlasu k vjezdu do daných zón zákazu vjezdu mělo natolik zásadní vliv na plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, že by bylo nezbytné zohlednit uvedenou podmínku provedením změny požadavků na kvalifikaci v zadávacích podmínkách, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.  

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší všechny úkony citovaného zadavatele související se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11.  9. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-032136 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 180-434892, včetně oznámení zadavatele o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 14. 12. 2020.

III.

Zadavateli městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0013/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – MIRA expert s.r.o., IČO 01634305, se sídlem Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou – ze dne 14. 1. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11.  9. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-032136 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 180-434892. 

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 – ukládá povinnost

 uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

 Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I.              ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.      Zadavatel – městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – zahájil jakožto veřejný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 11. 9. 2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění užší řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-032136 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 9. 2020 pod ev. č. 2020/S 180-434892 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.      Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechal při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1.

3.      Dle bodu 3. 1. zadávací dokumentace veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky »údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných naúzemí městské části Praha 4, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací azejména pak její Částí 2: Návrh smlouvy.Předpokládaný rozsah prací je uveden v Části 3 této zadávací dokumentace („Specifikace služeb aceny“). (…)«

4.      Dle bodu 3. 3. zadávací dokumentace veřejné zakázky činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 120 mil. Kč bez DPH.

5.      Dle bodu 4.1. zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky ihned po skončení zadávacího řízení a smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu neurčitou.

6.      Dle bodu 4. 2. zadávací dokumentace veřejné zakázky je místem plnění veřejné zakázky území městské části Praha 4, konkrétně se jedná o oblasti, které jsou uvedeny v části 3 zadávací dokumentace.

7.      Dle bodu 6.1. zadávací dokumentace zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádostí o účast do  19. 10. 2020, 12 hodin.

8.      Usnesením Rady městské části Praha 4 č. 23R-872/2020 ze dne 9. 12. 2020 zadavatel zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona a oznámením ze dne 14. 12. 2020 oznámil účastníkům zadávacího řízení zrušení předmětného zadávacího řízení (dále jen „oznámení o zrušení zadávacího řízení“).

9.      Dne 28. 12. 2020 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele z téhož dne, které směřovaly proti zrušení zadávacího řízení zadavatelem (dále jen „námitky“). Zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím ze dne 6. 1. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, odmítl.

10.  Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím o námitkách neztotožnil, podal dne 14. 1. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“).

II.            OBSAH NÁVRHU

11.  Navrhovatel spatřuje pochybení zadavatele ve zrušení zadávacího řízení z důvodu dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, kdy podmínky pro zrušení zadávacího řízení nebyly dle navrhovatele splněny. V této souvislosti navrhovatel odkazuje na rozhodovací praxi Úřadu.

12.  Podle navrhovatele nebyly pro zrušení zadávacího řízení natolik závažné důvody, které atakují samotný smysl dokončení zadávacího řízení, aby zadavatel byl oprávněn zadávací řízení zrušit. Podle navrhovatele není změna pravidel pro vydávání souhlasu k vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a 6 t do zón zákazu vjezdu spočívající ve stanovení požadavku na splnění emisní normy EURO 6 neočekávanou změnou. Emisní norma EURO 6 se stala závaznou již v roce 2013 a získání souhlasu tedy není podmíněno pořízením nových vozidel. Zpřísnění této podmínky od navrhovaného data by pro žadatele o souhlas k vjezdu nemělo představovat zásadní překážku v činnosti. Povinnosti pro dodržení emisní normy EURO 6 dle navrhovatele vyplývají již z podzákonných právních předpisů České republiky.

13.  Navrhovatel nepovažuje ustanovení v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky spočívající v povinnosti dodavatele respektovat při plnění veřejné zakázky obecně závazné předpisy za nedostačující. V případě, že nebude vybranému dodavateli souhlas k vjezdu od 1. 7. 2022 vydán, poruší svoji smluvní povinnost. Změna návrhu smlouvy stran uložení povinnosti dodavatele splňovat emisní normu EURO 6 a nastavení kontrolních mechanismů není pro plnění veřejné zakázky podstatná, resp. absence této úpravy v zadávacích podmínkách není dle navrhovatele důvodem hodným zvláštního zřetele, pro který by zadavatel mohl zadávací řízení zrušit.

14.  Navrhovatel poukazuje na to, že zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky neodkázal ani na nyní již uplatňovanou podmínku pro vydání souhlasu k vjezdu do zón zákazu vjezdu spočívající ve splnění emisní normy EURO 4 a nestanovil žádné kontrolní mechanismy (požadavek na prokázání) ve vztahu k tomu, zda ji vybraný dodavatel bude splňovat. Podle navrhovatele tedy zadavatel ponechal na zodpovědnosti dodavatelů splnění současné podmínky emisní normy EURO 4. Podle navrhovatele jsou dodavatelé sami i bez zvláštní úpravy zadávacími podmínkami povinni znát a dodržovat tuto podmínku.   

15.  Navrhovatel je názoru, že existují i jiné způsoby řešení případné potřeby úpravy splnění emisní normy EURO 6 vybraným dodavatelem, např. sjednání této úpravy v dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku.

16.  Podle navrhovatele je argumentace zadavatele zohledněním principu environmentálně odpovědného zadávání irelevantní, a to vzhledem k její účinnosti až od 1. 1. 2021. Tato argumentace nebyla a nemohla být obsažena v oznámení o zrušení zadávacího řízení a dle navrhovatele je tak pouze obhajobou zrušení zadávacího řízení.    

17.  Další pochybení spatřuje navrhovatel v tom, že se zadavatel nevypořádal s námitkami navrhovatele v souladu se zákonem, neboť rozhodnutí o námitkách je dle navrhovatele nedostatečně odůvodněné a nepřezkoumatelné z důvodu, že se zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách, a to konkrétně:

-          k namítané skutečnosti, že zadavatel v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky neodkázal ani na nyní již uplatňovanou podmínku pro vydání souhlasu k vjezdu do zón zákazu vjezdu spočívající ve splnění emisní normy EURO 4 a nestanovil žádné kontrolní mechanismy (požadavek na prokázání) ve vztahu k tomu, zda ji vybraný dodavatel bude splňovat,

-          k předkládané rozhodovací praxi Úřadu.

18.  Zadavatel se domáhá, aby Úřad podle § 263 odst. 2 zákona zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, nebo podle § 263 odst. 5 zákona zrušil rozhodnutí o námitkách.

III.         PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

19.  Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 14. 1. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

20.  Účastníky řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

21.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-01764/2021/522/JKr ze dne 15. 1. 2021.

22.  Dne 22. 1. 2021 Úřad obdržel od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky a dne 25. 1. 2021 a 29. 1. 2021 na technických nosičích dat. Dne 22. 1. 2021 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky rovněž vyjádření k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu“).

Vyjádření zadavatele k návrhu

23.  Zadavatel považuje zrušení zadávacího řízení i způsob vypořádání námitek navrhovatele za učiněné v souladu se zákonem.

24.  Zadavatel považuje změnu pravidel spočívající v „přechodu na normu EURO 6“, za takovou změnu po zahájení zadávacího řízení, která by si jinak vyžádala změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky s plněním na dobu neurčitou dostatečně reflektující tuto změnu, přičemž k této změně došlo v době, kdy zadavatel již nemohl změnit zadávací podmínky (po lhůtě pro podání žádostí o účast).  Nabídky podané v zadávacím řízení by dle zadavatele nereflektovaly „současný stav“.

25.  Uvedená změna „právní úpravy“ dle zadavatele vyžaduje podrobnější úpravu, vedle environmentální politiky také s ohledem na bezproblémové plnění zakázky. V případě environmentálních aspektů a zejména plnění emisních norem není dle zadavatele obecná regulace obsažená v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku dostatečná a není v souladu s tím, co by měli zadavatelé v dané oblasti plnit.

26.  Zadavatel uvedl, že zadávací podmínky zadávacího řízení zadavateli dávají velmi omezený prostor k tomu, aby mohl kontrolovat splnění emisních podmínek dle platných a účinných norem, ani případných norem budoucích. Jedním z nástrojů kontroly může být dle zadavatele požadavek na předložení osvědčení o schválení typu pohonu. Tento požadavek může být důsledně uplatňován i ve smlouvě, kdy vybraný dodavatel bude na výzvu zadavatele kdykoliv povinen pod smluvní pokutou příslušné osvědčení předložit.

27.  Zadavatel uvádí, že nemohl vedle změny právní úpravy spočívající v „přechodu na normu EURO 6“ zohlednit v rámci již probíhajícího zadávacího řízení rovněž novou zásadu environmentálně odpovědného zadávání zakotvenou v § 6 odst. 4 zákona. K použití této zásady zadavatel uvádí, že tato zásada sice platí pro zadávací řízení zahájené od 1. 1. 2021, ale vzhledem k předmětu veřejné zakázky a době, na kterou se uzavírá smlouva na veřejnou zakázku, se jedná o typický příklad zakázky, která by měla podléhat této zásadě. Zadavatel v této souvislosti odkazuje na obsah „Příručky odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021“, ve které má být uvedeno mj., že služby typu úklid, zakládání i údržba zeleně jsou typickým příkladem pro zvážení podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce nebo pro zvážení podpory sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že při současném znění návrhu smlouvy na veřejnou zakázku by zadávací řízení dle zadavatele neprobíhalo v souladu s touto zásadou, nebylo by udržitelné uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku na delší období, potažmo ani dobu neurčitou.

28.  Zadavatel uvádí, že v rozhodnutí o námitkách reagoval na námitky navrhovatele souhrnně, přičemž i s ohledem na rozhodovací praxi Úřadu není třeba vyjadřovat se přímo a výslovně ke každému jednotlivému tvrzení navrhovatele. Zadavatel má za to, že se vyjádřil k podstatě námitek, když uvedl z jakého důvodu má za to, že v šetřeném případě byly naplněny důvody hodné zvláštního zřetele. Zadavatel dále uvádí, že není povinen vyjadřovat se ke každému v námitkách citovanému rozhodnutí Úřadu. 

29.  Zadavatel považuje návrh za nedůvodný a navrhuje, aby Úřad návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítnul.

Další průběh správního řízení

30.  Usnesením č. j. ÚOHS-03460/2021/522/JKr ze dne 28. 1. 2021 Úřad stanovil zadavateli lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které zadavatel v průběhu správního řízení v zadávacím řízení provede.

31.  Usnesením č. j. ÚOHS-06262/2021/522/JKr ze dne 17. 2. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

32.  Dne 22. 2. 2021 Úřad na základě žádosti navrhovatele obsahující písemný souhlas s doručením části spisu do datové schránky umožnil navrhovateli nahlédnout do správního spisu formou zaslání části obsahu spisu do jeho datové schránky, přičemž Úřad dodává, že takovýto postup byl zvolen s ohledem na omezení provozu pro veřejnost v době nouzového stavu.

33.  Účastníci správního řízení se ve stanovené lhůtě, ani později v průběhu správního řízení nevyjádřili.

IV.         ZÁVĚRY ÚŘADU

34.  Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku postupoval v rozporu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona a jiných právních předpisů

35.  Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

36.  Podle § 28 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona se pro účely tohoto zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

37.  Podle § 37 odst. 1 písm. a) zákonapodmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako podmínky kvalifikace.

38.  Podle § 73 odst. 3 písm. b) zákona v nadlimitním režimu může zadavatel požadovat prokázání technické kvalifikace podle § 79 zákona.

39.  Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

40.  Podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

41.  Podle § 99 odst. 1 zákona zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

42.  Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

43.  Dle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

44.  Dle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

45.  Dle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

46.  Dle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

47.  Podle přílohy 2 „Kategorie silničních a zvláštních vozidel“ vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, patří do

-          kategorie „N“ motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů,

-          kategorie „N2“ vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun,

-          kategorie „N3“ vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.

48.  Podle přílohy 1 „Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií“ nařízení vlády č. 280/2020 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, je stanovena mj. pro vozidla kategorie N2 a N3 emisní kategorie 6 od 1. 1. 2014 při prvním zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu.

Zjištěné skutečnosti

49.  V článku 10. 1 části 2 „Návrh smlouvy“ zadávací dokumentace (dále též jen „návrh smlouvy“) je stanoveno:     

„Poskytovatel je povinen zajistit, aby:

(…)

10.1.2    při poskytování plnění byly dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, příslušné normy ČSN a normy EN, které se k poskytovaným Službám přímo či nepřímo vztahují;

(…)“.

50.  V článku 10. 2 návrhu smlouvy je stanoveno:    

„Poskytovatel je povinen při poskytování plnění a v souvislosti s ním:

10.2.1 zajistit, že celoroční údržba ploch bude prováděna dle Závazných předpisů včetně obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997, o schůdnosti místních komunikací a č. 8/2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů apod.), norem ČSN a norem EU a technických norem, které souvisí s předmětem plnění;

(…)“

51.  V článku 11. 6 návrhu smlouvy je stanoveno:

„Poskytovatel je povinen mít pro účely smlouvy k dispozici technické vybavení v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování plnění (…) V případě, že budou na základě Závazných předpisů zpřísněny požadavky na emisní limity (na celém či na části území Městské části), je Poskytovatel povinen nejpozději od data účinnosti takového obecně závazného právního předpisu využívat k plnění předmětu veřejné zakázky na příslušném území vozidla splňující takto stanovené nové emisní limity.“

52.  V článku 14. 2 návrhu smlouvy je stanoveno:

„Smluvní pokuty

Poskytovatel se zavazuje zaplatit Zadavateli:

 (…)

14.2.8 smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, nebude-li Poskytovatel přes předchozí písemné upozornění Zadavatele plnit řádně své povinnosti stanovené touto Smlouvou (mimo povinností výslovně uvedených v čl. v čl. 14.2.1 až 14.2.7 výše) za každé takové jednotlivé porušení plnění závazků a to i opakovaně.“

53.  V článku 16. 2 návrhu smlouvy je stanoveno:

„Odstoupení Zadavatele pro porušení povinností Poskytovatelem

Zadavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

16.2.1 v případě jejího podstatného porušení Poskytovatelem; nebo

16.2.8 v případě porušení jakékoliv další povinnosti Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy, které nebude plně napraveno ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Zadavatel Poskytovateli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň pět (5) pracovních dnů.“

54.  V příloze č. 1 „DEFINICE“ návrhu smlouvy je uvedeno mj.:

„Závazné předpisy znamenají:

a)     jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu;

b)     příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými je Zadavatel a/nebo Poskytovatel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé straně; a

c)      jakýkoliv závazný předpis Evropské unie;“

55.  Usnesením č. 2238 ze dne 18. 12. 2012 Rada hl. m. Prahy (dále též jen „usnesení č. Rady hl. m. Prahy č. 2238“) schválila pravidla pro vydávání souhlasů k vjezdu do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 3,5 t a nad 6 t pro vozidla, která splňují emisní úroveň nejméně EURO 4 s platností od 1. 1. 2013, která jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení.

56.  V důvodové zprávě k  usnesení č. Rady hl. m. Prahy č. 2238 se uvádí mj. 

»Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0010 ze dne 9. 1. 2001 bylo vydávání souhlasů k vjezdu do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t, autobusů a nákladních automobilů nad 6 t. uloženo odboru dopravy vydávat za hl. m. Prahu souhlasy k vjezdu.

Pro další omezení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v hlavním městě Praze bylo usnesením RMHP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010 vydáno nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010 „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha“. Tímto nařízením byl[o] stanoveno nové pravidlo pro vydávání souhlasů, že od 1. 1. 2013 mohou být vydány souhlasy k vjezdu doobou zón (jak 6 t, tak 3,5 t) pouze vozidlům, která splňují emisní úroveň nejméně EURO 4.«

57.  Usnesením č. 2536 ze dne 23. 11. 2020 Rada hl. m. Prahy (dále též jen „usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2536“) schválila pravidla pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, 3,5 t a zákazu vjezdu autobusů, která jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení. V příloze č. 1 tohoto usnesení je potom uvedeno mj. 

„1. Dlouhodobé souhlasy k vjezdu nákladních automobilů do zóny zákazu vjezdu nákladních vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t se vydávají nejvýše na dobu jednoho roku, a to pouze pro vozidla právnických a fyzických osob zajišťující:

- svoz komunálního a živnostenského odpadu (žadatel je povinen doložit smlouvu na svoz odpadu)

(…)

-          dopravu přepravních kontejnerů – pouze speciální vozidla (nosič kontejnerů)

(…)

3. Dlouhodobé i krátkodobé souhlasy k vjezdu nákladních automobilů do zóny zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t budou vydávány pouze pro vozidla, která zajišťují činnosti uvedené v bodu 1.

4. Veškeré souhlasy budou vydávány pouze pro vozidla, která splňují emisní normu EURO 4 a vyšší, od 1. 7. 2022 pak emisní normu EURO 6 a vyšší.“

58.  V důvodové zprávě k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2536“ se uvádí mj. 

„Jako první v roce 1993 vznikla zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, která se nachází na území ohraničeném na severu v Bubenči Vltavou, na západě ulicí Jugoslávských partyzánů a Městským okruhem, na jihu Jižní spojkou a na východě ulicemi Michelskou, Francouzskou, Italskou a Severojižní magistrálou k Výstavišti[.]

V návaznosti na toto opatření došlo v roce 1999 ke zřízení zóny zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a autobusů. Její území zahrnuje oblast historického centra Prahy přibližně v rozsahu Pražské památkové rezervace. Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t platí v době pondělí – pátek vždy od 8.00 do 18.00 h, zákaz vjezdu autobusů je bez časového omezení.

V průběhu doby obě zóny plně prokázaly své opodstatnění a znatelně přispívají k alespoň částečné eliminaci negativních dopadů, které sebou provoz výše uvedených vozidel přináší. Nicméně s ohledem na zvyšující se požadavky na minimalizaci negativních dopadů na kvalitu ovzduší, stejně jako neustále se zlepšující parametry spalovacích motorů, považujeme za žádoucí podmínit budoucí udělování souhlasů k vjezdu do obou zón zpřísněním požadavků na emisní kategorii předmětných vozidel. Proto od 1. 7. 2022 doporučujeme umožnit získat souhlas k vjezdu do uvedených zón pouze těm vozidlům, která splňují emisní normu EURO 6 a vyšší. Do tohoto data bude i nadále vydání souhlasu podmíněno splněním emisní normy EURO 4 a vyšší.

V této souvislosti je potřeba připomenout, že emisní norma EURO 6 se stala závaznou již v roce 2013, získání souhlasu tedy v žádném případě není podmíněno pořízením nových vozidel a zpřísnění této podmínky od navrhovaného data by pro žadatele nemělo představovat zásadní překážku v jeho činnosti. Ve skutečně závažných případech (například unikátní nástavby na vozidlech, které uvedený požadavek nesplňují, nebo historická vozidla) má jejich provozovatel navíc i nadále možnost požádat ve správním řízení o udělení výjimky podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Pokud jde o činnosti, které vydání souhlasu podmiňují, současná úprava se ukazuje jako dostačující a byla prakticky beze změny převzata ze stávajícího usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2238 ze dne 18. 12. 2012.“

59.  Z usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-872/2020 ze dne 9. 12. 2020, konkrétně z jeho bodu I., se podává, že Rada městské části Praha 4 rozhodla zrušit předmětné zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Z bodu II. cit. usnesení se podává mj., že Rada městské části Praha 4 ukládá vedoucímu odboru právního zabezpečit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení dle bodu I cit. usnesení všem účastníkům zadávacího řízení.

60.  Oznámením o zrušení zadávacího řízení zadavatel oznámil zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona účastníkům zadávacího řízení, a to s následujícím odůvodněním:

„Dne 23. 11. 2020 přijala Rada hl. m. Prahy pod č. usnesení 2536 pravidla pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a 6 t do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů podmiňující vydání souhlasu k vjezdu s účinností od 1. 7. 2022 splněním emisní normy EURO 6 a vyšší, což bude mít vliv na plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, s nímž má být uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Tato pravidla nebyla dopředu městským částem vůbec avizována, a tudíž při stanovování požadavků na kvalifikaci dodavatelů nebylo možné tato pravidla zohlednit.

Přijetí uvedených pravidel je dle zadavatele důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nemůže v zadávacím řízení pokračovat, aniž by na tuto skutečnost reagoval změnou kvalifikace v zadávacích podmínkách.

Z důvodů, kdy zákon neumožňuje dodatečně upravovat zadávací podmínky po skončení lhůty pro podávání žádosti o účast, rozhodl zadavatel předmětné zadávací řízení zrušit.“

61.  Porovnáním území zón zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t, autobusů a nákladních automobilů nad 6 t. v hl. m. Praze[1] s územím městské části Praha 4 (dle veřejně dostupných mapových podkladů a dle přílohy p1 „Názvy a území městských částí“ Obecně závazné vyhlášky č. 55/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy), Úřad zjistil, že z uvedených zón zákazu vjezdu aktuálně zasahuje do území městské části Praha 4 toliko zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 t. Uvedený závěr odpovídá i přibližnému vymezení předmětných zón zákazu vjezdu uvedenému v důvodové zprávě k usnesení Rada hl. m. Prahy č. 2536.

Námitky navrhovatele

62.  V námitkách navrhovatel uvedl mj.:

»Úřad k výkladu neurčitého právního pojmu „důvody hodné zvláštního zřetele“ v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0200/2019/VZ-18143/2019/522/PKř  ze dne 28. 6. 2019 uvádí: „Úřad všakakcentuje, že se vždy musí jednat o důvody závažné, které atakují samotný smysl dokončení jižzahájeného zadávacího řízení, důvody, kvůli kterým by nebylo možné v řízení pokračovat neboby pokračování s nejvyšší pravděpodobností zapříčinilo postup zadavatele rozporný sezákonem; tyto důvody pak musí být vždy objektivně existující, přičemž jejich relevance musíbýt posuzována vždy s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti.“ V tomto rozhodnutí Úřad rovněž připomíná, že zrušení zadávacího řízení není ZZVZ preferováno, je krajním řešením a je proto třeba důvody, které k němu vedou, vykládat restriktivně.

(…) ostatně zadavatel nevyžadoval v rámci zadávacích podmínek zadávacího řízení potvrzení, že účastníci splňují emisní normu EURO 4, ačkoli je to k vydání souhlasu k vjezdu do zóny nutné (dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2238 dne 18. 12. 2012). Jinými slovy zadavatel ani původní usnesení Rady hlavního města Prahy nepromítl do zadávacích podmínek, např. v rámci technické kvalifikace. Nepovažoval-li to za nezbytně nutné u původního usnesení, které stanovovalo určité podmínky, jaké požadavky je tedy nutné v kontextu nového usnesení zakomponovat do zadávacích podmínek?

Úřad v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0307/2017/VZ-27878/2017/522/RCh ze dne 25. 9. 2017 rovněž uvádí: „Pro úplnost Úřad doplňuje, že za situace kdy zadavatel pochybí „pouze“ tím,že zadávací podmínky nastaví z jeho pohledu „nešikovně,“ tedy způsobem, který zřejmě nezcela reflektuje jeho původní představy, avšak není v rozporu ani s účelem zadávacího řízení(v nyní šetřeném případě konkrétně v tom smyslu, že by zadavatel byl nucen uzavřít smlouvu sdodavatelem, který neposkytuje dostatečné záruky o své kvalitě – viz dále bod 90. Odůvodněnítohoto rozhodnutí), a není ani v rozporu se zákonem (nelze shledat, že zadávací podmínky jsou nastaveny v rozporu se zákonem – k tomu viz dále odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž tuto svou „nešikovnost“ identifikuje až následně v procesu hodnocení nebo posouzení, nelze tomuto zjištění, které samo o sobě nezakládá ani bezúčelnost, aninezákonnost zadávacího řízení, přisuzovat z pohledu účastníků zadávacího řízení zásadnívýznam. Tato skutečnost pak sama o sobě nemůže být podřazena pod důvody hodné zvláštního zřetele, jelikož při jejím zpětném přezkoumání nelze nikdy vyloučit prvek svévole v postupu zadavatele.“

 (…)

Zadavatel přitom v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“) nestanovil jako součást kvalifikace či jiných zadávacích podmínek, že vozidla, která budou používána pro plnění veřejné zakázky, splňují mezní hodnoty emisí EURO 4, přestože takový požadavek ze strany Rady hlavního města Prahy byl formulován usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2238 dne 18. 12. 2012.«

Rozhodnutí zadavatele o námitkách

63.  V rozhodnutí o námitkách zadavatel uvedl mj.:

„Přijetí EURO 6 je zásadní skutečností, která Zadavatele postavila před otázku, zda má odpovídajícím způsobem v zadávacích podmínkách dostatečně podrobně zapracováno zohlednění dopadů emisních limitů ve vztahu k plnění veřejné zakázky. Zadavatel došel k závěru, že zadávací podmínky zrušeného zadávacího řízení Zadavateli dávají velmi omezený prostor k tomu, aby mohl kontrolovat splnění emisních podmínek dle platných a účinných norem, ani případných norem budoucích.

V tomto směru je vhodné uvést, že od 1. 1. 2021 platí povinnost v rámci plnění zakázky uplatňovat principy environmentálně odpovědného zadávání. Jakkoli uvedené ustanovení nabylo účinnosti po zahájení zadávacího řízení, environmentálně odpovědný přístup je nepochybně nezbytné důsledně implementovat i pro plnění nyní zadávané zakázky, která je dlouhodobé povahy a je namístě, aby Zadavatel environmentální hlediska podřídil podrobnější úpravě. Nelze tudíž v daném ohledu spoléhat pouze na obecné ustanovení v návrhu smlouvy ukládající dodavateli povinnost respektovat při plnění zakázky obecně závazné předpisy. To by znamenalo, že Zadavatel zcela rezignuje na proaktivní roli při stanovování parametrů a podmínek plnění zakázky a je nucen de facto čekat, zda se v daném ohledu v rámci plnění vyskytne či nevyskytne problém. V případě environmentálních aspektů a zejména plnění emisních norem, tato obecná regulace není dostatečná a není v souladu s tím, co by měli zadavatelé v dané oblasti plnit. Přechod na normu EURO 6 je momentem, který vyžaduje podrobnější úpravu, vedle environmentální politiky také s ohledem na bezproblémové plnění zakázky.

Z tohoto důvodu se rozhodl Zadavatel zadávací řízení zrušit s úmyslem upravit zadávací podmínky tak, aby obsahovaly podrobnější a propracovanější úpravu plnění emisních norem. Tato úprava se zaměří jednak na normy aktuálně platné (je pravdou, že ani ty nebyly v rámci zadávacích podmínek dostatečně podrobně upraveny). Zároveň Zadavatel upraví podmínky v návrhu smlouvy tak, aby obsahovaly odpovídající kontrolní mechanismus ohledně přechodu na normu EURO 6 u vybraného dodavatele (tak, aby měl Zadavatel možnost kontroly připravenosti dodavatele na plnění této normy v okamžiku nabytí její účinnosti a neocitl se v daném okamžiku v situaci, kdy bude ohroženo plnění zakázky).

Po podání žádostí o účast nebylo možné měnit zadávací podmínky, proto Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodu dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.  Výše uvedené jsou dle Zadavatele důvody hodné zvláštního zřetele, pro který nemůže v zadávacím řízení pokračovat. Zadavatel tedy rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení neporušil zákon, proto tyto námitky odmítá jako nedůvodné.“ 

Právní posouzení

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Obecně k možnosti zadavatele zrušit zadávací řízení

64.  Úřad k problematice zrušení zadávacího řízení nejprve v obecné rovině konstatuje, že zákon rozlišuje mezi zákonnou povinností zrušit zadávací řízení a fakultativní možností zadavatele zrušit zadávací řízení v případech stanovených zákonem. Fakultativně může zadavatel zadávací řízení zrušit za podmínek stanovených v § 127 odst. 2 písm. a) až h) zákona, popř. v § 127 odst. 3 zákona. Zadavatel je tedy podle svého uvážení oprávněn zrušit zadávací řízení, ovšem toliko za předpokladu, že tak učiní z důvodu, resp. za situace aprobované zákonem. Musí se vždy jednat o důvody závažné, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, důvody, kvůli kterým by nebylo možné v řízení pokračovat nebo by pokračování v něm bylo v rozporu se zákonem. Jakékoliv zrušení zadávacího řízení v případě veřejné zakázky musí být vykládáno restriktivně, aby bylo zamezeno libovůli (svévoli) veřejného zadavatele. Zrušení zadávacího řízení je krajním řešením, ke kterému lze přistoupit pouze za splnění zákonných podmínek a zároveň jej lze považovat za způsob ukončení zadávacího řízení v zásadě „nechtěný“, neboť výsledkem zadávacího řízení by (zásadně) mělo být uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Ke zrušení zadávacího řízení může zadavatel přistoupit pouze v situaci, kdy mu zákon neposkytuje žádné jiné řešení (zadavatel již nemá možnost přijmout jiné opatření).

65.  Při zrušení zadávacího řízení je tak třeba zejména klást důraz na dodržení zásady transparentnosti. Oprávněnost zrušení zadávacího řízení zadavatelem lze přezkoumávat toliko vzhledem k důvodům uvedeným přímo v rozhodnutí, resp. oznámení o zrušení zadávacího řízení, neboť v něm by zadavatel měl uvést všechny relevantní důvody, pro které zadávací řízení zrušil, přičemž pozdější a jiné odůvodnění zrušení zadávacího řízení (obsažené např. v rozhodnutí o námitkách či ve vyjádření zadavatele k návrhu) je již právně irelevantní.[2]

K postupu zadavatele při zrušení zadávacího řízení

66.  Předmětem uvedeného správního řízení je posouzení souladu úkonu zadavatele – spočívajícího v zrušení zadávacího řízení – se zákonem. Ve správním řízení je sporné, zda jsou splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení zadavatelem dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, konktrétně (vycházeje z obsahu oznámení o zrušení zadávacího řízení), zda lze za důvod hodný zvláštního zřetele, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, považovat to, že dne 23. 11. 2020, po skončení lhůty pro podávání žádosti o účast předmětném  zadávacím řízení, přijala Rada hl. m. Prahy pod č. usnesení 2536 pravidla pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a 6 t do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů podmiňující vydání souhlasu k vjezdu s účinností od 1. 7. 2022 splněním emisní normy EURO 6 a vyšší, resp. zda by stanovení tohoto požadavku na splnění emisního normy mělo vliv na plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, s nímž má být uzavřena smlouva na dobu neurčitou, pročež je na tato pravidla třeba reagovat (zohlednit je) změnou požadavků na kvalifikaci v zadávacích podmínkách.

67.  S ohledem na výše uvedené se proto Úřad zabýval otázkou, zda důvody, které zadavatel popsal jako hodné zvláštního zřetele, pro které po něm nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jsou skutečně natolik závažné, aby kvůli nim byl zadavatel nucen zrušit zadávací řízení.

68.  Pro posouzení této otázky považuje Úřad za nezbytné zabývat se zejména tím, zda lze potvrdit, že by nezohlednění požadavku na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší jako podmínky vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů do daných zón zákazu vjezdu nákladních automobilů s účinností od 1. 7. 2022 v zadávacích podmínkách veřejné zakázky provedením změny požadavků na kvalifikaci v zadávacích podmínkách mělo za následek nezákonnost zadávacího řízení nebo mělo natolik zásadní vliv na plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, že by zadávací řízení bylo bezúčelné.

69.  Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že účelem institutu prokazování kvalifikace v zadávacím řízení je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Adekvátně nastavené kvalifikační předpoklady jsou tedy jakýmsi „sítem“, které má zamezit účasti subjektů neschopných danou veřejnou zakázku řádně splnit. Zadavatel při stanovení kvalifikačních předpokladů nesmí postupovat zcela libovolně. Zadavatel je totiž při vymezení kvalifikačních předpokladů obecně limitován především základními zásadami zadávacího řízení, tj. zásadami nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení a zásadou přiměřenosti.

70.  Z veřejně dostupných zdrojů plyne, že regulace vjezdu nákladních automobilů do určitých částí hl. m. Prahy se uskutečňuje dlouhodobě. Uvedené je popsáno například v dokumentu „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha“, vydaném jako příloha nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010 Sb. hl. m. Prahy. Z citovaného dokumentu se podává mj.: „Regulace vjezdu těžkých nákladních automobilů byla v Praze postupně zaváděna od začátku 60. let, a to nejprve v historickém jádru, postupně pak i v dalších navazujících oblastech. V letech 2003 a 2004 proběhlo v návaznosti na výsledky projektu (…) rozšíření zóny se zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 6 tun o oblasti ležící na území MČ Prahy 4 a 5. (…) V užším centru HMP byla v roce 1999 vymezena zóna s časově omezeným zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tun celkové hmotnosti.“ V této souvislosti lze odkázat rovněž na důvodové zprávy k usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2238 a č. 2536. Při této regulaci se postupně začaly uplatňovat i požadavky na splnění emisních limitů motorových vozidel.

71.  Vydání souhlasu příslušným odborem Magistrátu hl. m. Prahy k vjezdu nákladních automobilů do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, 3,5 t a zákazu vjezdu autobusů je od 1. 1. 2013 podmíněno splněním emisní normy EURO 4 a vyšší. 

72.  Požadavek na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší jako podmínky pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, 3,5 t a zákazu vjezdu autobusů byl stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2536 dne 23. 11. 2020 (tj. po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení), a to s účinností od 1. 7. 2022

73.  Zohlednění předmětného požadavku na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší v zadávacích podmínkách stanovením požadavku na kvalifikaci se dle Úřadu nejeví jako potřebné, resp. nezbytně nutné z následujících důvodů.

74.  Jak plyne z výše uvedeného, regulace vjezdu nákladních automobilů do určitých částí hl. m. Prahy není nikterak novým jevem. I na území městské části Praha 4, kde má být předmětná veřejná zakázka plněna, se regulace dlouhodobě uplatňuje a nyní je (od 1. 1. 2013) k získání souhlasu k vjezdu třeba, aby uvedené nákladní automobily splňovaly emisní normu EURO 4 a vyšší. Přes tento dlouhodobý stav, jehož si zadavatel musel být vědom při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky, zadavatel regulaci vjezdu nákladních automobilů uplatňující se mj. na jeho území (tj. minimálně současný požadavek na splnění emisní normy), nijak konkrétně nezohlednil v zadávacích podmínkách. Zadavatel tak patrně nepovažoval za nutné tak učinit.

75.  Ze zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky nadto neplyne, že by zadavatel musel disponovat, resp. užívat při plnění veřejné zakázky jakékoli konkrétní automobily (ačkoliv pochopitelně s ohledem na předmět veřejné zakázky lze využití automobilů předpokládat), natož pak nákladními automobily nad 3,5 t a 6 t. Jak Úřad zjistil, plnění veřejné zakázky navíc bude probíhat pouze v zóně, ve které je regulován vjezd nákladních automobilů nad 6 t, neboť pouze tato zóna (nikoli zóna s regulovaným vjezdem nákladních automobilů nad 3,5 t), zasahuje na území městské části Praha 4. V šetřeném případě není tedy ani zřejmé a jisté, že dodavatel bude používat při plnění veřejné zakázky nákladní automobily, jejichž vjezd do dané oblasti je nyní regulován s využitím požadavku na splnění emisní normy EURO 4 a vyšší, resp. bude až od 1. 7. 2022 regulován s využitím požadavku na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší.

76.  Přijetím usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2536 došlo oproti současné úpravě regulace vjezdu nákladních automobilů prakticky pouze ke zpřísnění požadavku na emisní normu. Pro dodavatele tato nová regulace i s ohledem na dosavadní prakticky stejnou regulaci vjezdu nákladních automobilů v hl. m. Praze a též na obecné zařazení dané kategorie vozidel do emisní kategorie 6 (splňující mezní hodnoty emisí EURO 6 a vyšší) při prvním zápisu do registru silničních vozidel již od 1. 1. 2014, nepředstavuje zásadní změnu.

77.  I za předpokladu, že by vybraný dodavatel byl povinen splňovat od 1. 7. 2022 emisní normu EURO 6 nebo vyšší pro vydání souhlasu ke vjezdu nákladním automobilem do míst plnění veřejné zakázky, této povinnosti by si musel daný dodavatel být vědom automaticky bez ohledu na obsah zadávacích podmínek, neboť platí obecně, tj. pro všechny nákladní automobily nad 3,5 t a 6 t v daných zónách, není nijak závislá na účasti dodavatele v zadávacím řízení nebo obsahu smlouvy na plnění veřejné zakázky (v tom smyslu, že by tyto podmínky či uzavřená smlouva jakkoli museli zakládat tuto povinnost, upozorňovat na ni nebo ji reflektovat např. stanovením odpovídajícího požadavku na kvalifikaci či jinak).

78.  Dodavatel plnící veřejnou zakázku se v případě potřeby vjezdu nákladním automobilem (na území městské části Praha 4 toliko nad 6 t) do dané zóny zákazu vjezdu bude muset vybavit od 1. 7. 2022 potřebným souhlasem z titulu obecné regulace dopravy v Praze ze strany hl. m. Prahy, přičemž bude muset splňovat emisní normu EURO 6 nebo vyšší. K tomu, aby tento požadavek splnil, bude mít vybraný dodavatel dostatečný časový prostor.     

79.  Vybraný dodavatel by od 1. 7. 2022 nesl veřejnoprávní odpovědnost za vjezd do dané zóny zákazu vjezdu bez příslušného souhlasu k vjezdu podmíněnou splněním emisní normy EURO 6 nebo vyšší. Navíc zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky v návrhu smlouvy obecně upozornil na eventualitu změny (zpřísnění) požadavků na emisní limity na území městské části Praha 4 a stanovil pro tento případ i povinnost dodavatele od účinnosti takové změny využívat k plnění předmětu veřejné zakázky na příslušném území vozidla splňující nové emisní limity. Plnění smluvních povinností dodavatele je přitom v návrhu smlouvy zajištěno smluvními pokutami a možností zadavatele odstoupit od smlouvy.

80.  Na tomto místě je rovněž vhodné zdůraznit, že vymezení kvalifikačních předpokladů je výlučnou pravomocí zadavatele, přičemž zadavatel není povinen po účastnících zadávacího řízení požadovat splnění technických kvalifikačních předpokladů. Z uvedeného tedy plyne, že v případě, že zadavatel nestanovil požadavek na kvalifikaci, kterým by reflektoval (nový) požadavek na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší jako podmínku pro vydání souhlasu k vjezdu do daných zón zákazu vjezdu nákladních automobilů (a který by svojí povahou odpovídal požadavku na technickou kvalifikaci), nedopustí se tím zadavatel porušení zákona, stejně jako se nedopustil porušení zákona tím, že nestanovil požadavek na kvalifikaci, kterým by reflektoval (stávající) požadavek na splnění emisní normy EURO 4 a vyšší jako podmínku pro vydání souhlasu k vjezdu do daných zón zákazu vjezdu nákladních automobilů. Zadávací řízení tedy lze provést v souladu se zákonem, aniž by zadávací podmínky obsahovaly relevantní požadavky na kvalifikaci.

81.  Absencí odpovídajícího požadavku na kvalifikaci není fakticky či právně znemožněno nebo významně ohroženo plnění veřejné zakázky od 1. 7. 2022. Ohrožení plnění veřejné zakázky (v důsledku případného nesplnění emisní normy EURO 6 nebo vyšší vybraným dodavatelem) po uvedeném datu je z objektivního hlediska hypotetické a míru tohoto rizika lze vzhledem k okolnostem považovat za běžnou a podstoupitelnou, obdobnou riziku vyvolanému jinými obecně se během realizace dlouhodobých smluvních vztahů vyskytujícími skutečnostmi, byť Úřad vnímá, že zadavatel může toto riziko vzhledem k potřebě uspokojení jeho potřeb zdárnou realizací veřejné zakázky subjektivně vnímat intenzivněji a přisuzovat mu větší význam.       

82.  Vybraný dodavatel tedy bude mít povinnost dodržet emisní normu EURO 6 nebo vyšší, resp. bude muset mít vydán souhlas ke vjezdu (za předpokladu, že jej skutečně bude ke vjezdu do míst plnění veřejné zakázky potřebovat) v důsledku místní regulace, tj. nezávisle na zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a navíc dodržování nové přísnější emisní normy bude i pod hrozbou smluvní pokuty či odstoupení od smlouvy i jeho smluvní povinností. Za takové situace nelze mít za natolik potřebné z hlediska možného vlivu na řádnost plnění veřejné zakázky dodavatelem, aby zadavatel stanovit odpovídající požadavek na kvalifikaci dodavatele a kvůli stanovení takového původně nestanoveného požadavku rušil zadávací řízení. Nezohlednění uvedených pravidel, a to případně již i ve vztahu k současnému požadavku na splnění emisní normy EURO 4 a vyšší (což však zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení neoznačil za důvod, pro který ruší zadávací řízení) sice lze považovat (nebo alespoň zadavatel může ze svého pohledu považovat) za poněkud „nešikovné“, nicméně vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se dle Úřadu nejedná o zásadní věcný nedostatek zadávacích podmínek z hlediska jeho vlivu na realizaci veřejné zakázky, kvůli kterému by nemělo smysl dokončit zadávací řízení. Úřad již dříve vyjádřil názor, že pokud zadavatel nastaví ze svého pohledu nešikovně zadávací podmínky způsobem, který ne zcela reflektuje jeho původní představy, avšak není v rozporu s účelem zadávacího řízení (v daném případě v tom smyslu, že by zadavatel byl nucen uzavřít smlouvu s dodavatelem, který neposkytuje dostatečné záruky o své kvalitě) nebo v rozporu se zákonem (nelze shledat, že zadávací podmínky jsou nastaveny v rozporu se zákonem), přičemž tuto svou „nešikovnost“ identifikuje až následně, nelze tomuto zjištění, které samo o sobě nezakládá ani bezúčelnost, ani nezákonnost zadávacího řízení, přisuzovat z pohledu účastníků zadávacího řízení zásadní význam. Tato skutečnost pak sama o sobě nemůže být podřazena pod důvody hodné zvláštního zřetele, jelikož při jejím zpětném přezkoumání nelze nikdy vyloučit prvek svévole v postupu zadavatele.[3]

83.  Výše uvedené skutečnosti svědčí o omezeném významu regulace vjezdu nákladních vozidel pro plnění veřejné zakázky, a tím i pro opodstatněnost potřeby stanovit v návaznosti na tuto regulaci, resp. na její změnu (konkrétně stanovení přísnějšího požadavku na splnění emisní normy) relevantní požadavek na kvalifikaci, event. zohlednit tyto požadavky v zadávací dokumentaci jiným způsobem (který se však z oznámení o zrušení zadávacího řízení ani nepodává). Přijetí nové regulace – fakticky však jen uplatnění přísnějšího požadavku na emisní normu během zamýšlené realizace veřejné zakázky – samo o sobě, ani případná absence konkrétního zohlednění nově stanoveného požadavku na přísnější emisní normu v zadávacích podmínkách veřejné zakázky dle Úřadu nemají na veřejnou zakázku natolik závažný dopad, že by těmito skutečnostmi byl přinejmenším významně ohrožen smysl zadání veřejné zakázky, a mohl tak v nich spočívat důvod pro zrušení zadávacího řízení. Ostatně pokud zadavatel nepokládal za nutné regulaci vjezdu nákladních automobilů (minimálně současný požadavek na splnění emisní normy) konkrétním způsobem zohlednit při přípravě zadávacích podmínek (což ostatně nepokládá za nutné ani Úřad), neplyne tato nutnost ani ze změny této regulace. Zadavatelem uváděnou potřebu zohlednění nově stanoveného přísnějšího požadavku na splnění emisní normy nelze považovat za důvod pro zrušení zadávacího řízení.

84.  Zadavatelem v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvedený důvod pro zrušení zadávacího řízení lze zjednodušeně interpretovat tak, že stanovení požadavku na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší jako podmínky pro vydání souhlasu k vjezdu do daných zón zákazu vjezdu nákladních automobilů bude mít vliv na plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, pročež je nezbytné zohlednit uvedenou podmínku provedením změny požadavků na kvalifikaci v zadávacích podmínkách.

85.  Úřad k tomu uvádí, že ačkoliv důvody hodné zvláštního zřetele mohou být dle zákona i subjektivní povahy (jejich původ může výslovně záviset na předchozím jednání zadavatele), musí se vždy jednat o důvody závažné, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, důvody, kvůli kterým by nebylo možné v řízení pokračovat nebo by pokračování v něm bylo v rozporu se zákonem. V souladu se zásadou transparentnosti pak musí být zrušení zadávacího řízení prosto jakýchkoli aspektů, které by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednání zadavatele.

86.  V šetřeném případě však zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení žádný takovýto důvod nevymezil. Úřad totiž zadavatelovu tvrzení, že stanovení požadavku na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší jako podmínky vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů do daných zón zákazu vjezdu nákladních automobilů s účinností od 1. 7. 2022  bude mít vliv na plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, pročež je nezbytné zohlednit uvedenou podmínku provedením změny požadavků na kvalifikaci v zadávacích podmínkách, nemůže přisvědčit, neboť nelze dovodit, že by nezohlednění tohoto požadavku v zadávacích podmínkách veřejné zakázky změnou požadavků na kvalifikaci v zadávacích podmínkách (resp. jakoukoli jinou změnou zadávacích podmínek) mělo za následek nezákonnost zadávacího řízení nebo mělo natolik zásadní vliv na plnění veřejné zakázky vybraným dodavatelem, že by zadávací řízení bylo bezúčelné.

87.  Na základě výše uvedeného tedy Úřad konstatuje, že v šetřeném případě neexistují v souvislosti se stanovením požadavku na splnění emisní normy EURO 6 a vyšší jako podmínky pro vydání souhlasu k vjezdu do daných zón zákazu vjezdu nákladních automobilů, resp. absencí odpovídajícího požadavku na kvalifikaci, důvody hodné zvláštního zřetele, pro které není možno po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel tudíž nebyl oprávněn z důvodů uvedených v oznámení o zrušení zadávacího řízení předmětné zadávací řízení zrušit.

88.  Úřad rovněž na tomto místě zdůrazňuje, že závěry uvedené v odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahují k důvodům pro zrušení zadávacího řízení uvedeným v oznámení o zrušení zadávacího řízení, na jejichž základě zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž pozdější sdělení zadavatele o možných jiných důvodech zrušení zadávacího řízení, na jejichž základě zadavatel mínil přistoupit ke zrušení zadávacího řízení, uvedených např. v rozhodnutí o námitkách, či ve vyjádření k návrhu, je právně irelevantní a samo o sobě jeho předchozí nezákonný postup není schopno zhojit.

89.  Obiter dictum Úřad k argumentu zadavatele uvedenému v jeho vyjádření, že nemohl v zadávacím řízení (vedle přijetí požadavku na splnění normy EURO 6 a vyšší) zohlednit rovněž přijetí zásady environmentálně odpovědného zadávání vyjádřené v § 6 odst. 4 zákona s účinností od 1. 1. 2021, uvádí, že environmentální aspekty zadavatel mohl při stanovení zadávacích podmínek zohlednit již před účinností úpravy v cit. ustanovení zákona, kdy zákon (již v době zahájení předmětného zadávacího řízení, tj. v roce 2020) umožnoval zohlednit tyto aspekty v zadávacím řízení různými způsoby, zejména nastavením technických podmínek, popř. kritérií kvalifikace dodavatele nebo kritérií kvality pro hodnocení nabídky. V nevyužití možností daných zákonem by bylo možné spatřovat nejvýše určitou „nešikovnost“, nicméně nezohlednění environmentálních aspektů by v šetřeném případě nezakládalo nezákonnost ani bezúčelnost zadávacího řízení.         

90.  Úřad dále konstatuje, že výše uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nezákonný postup zadavatele spočívající ve zrušení zadávacího řízení v rozporu se zákonem měl za následek nezadání předmětu veřejné zakázky, tj. neuzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.

K námitce nedostatečnosti odůvodnění rozhodnutí o námitkách

91.  Navrhovatel dále spatřuje pochybení v tom, že se zadavatel nevypořádal s námitkami navrhovatele v souladu se zákonem, neboť se v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách (viz bod 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

92.  Úřad předně v obecné rovině uvádí, že námitky jako procesní institut představují primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá, a své rozhodnutí odůvodnit, a to v souladu se zásadou transparentnosti tak, aby bylo zpětně přezkoumatelné. Tato povinnost je pak v § 245 odst. 1 zákona zdůrazněna výslovným požadavkem, aby se zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách.

93.  Pokud navrhovatel uvádí v námitkách konkrétní argumenty, je třeba, aby zadavatel na tyto argumenty adekvátně reagoval. Úřad však zároveň doplňuje, že pro splnění požadavku na srozumitelnost a dostatečné odůvodnění stanoviska zadavatele v rozhodnutí o námitkách není nutné, aby se zadavatel vypořádával s každým dílčím aspektem argumentace stěžovatele do nejmenších myslitelných podrobností; rozhodující je, zda zadavatel v rozhodnutí o námitkách poskytuje navrhovateli srozumitelné a dostatečně podrobné stanovisko k podstatě namítaných skutečností, tj. k podstatě argumentace navrhovatele. Je tedy nutné, aby odůvodnění podaných námitek postihlo gros podaných námitek, aniž by ovšem bylo ze strany zadavatele nutné vypořádat každé jednotlivé tvrzení uvedené v námitkách.[4]

94.  V šetřeném případě je z výše uvedených zjištění zřejmé, že námitky byly podány s ohledem na lhůtu stanovenou v § 242 odst. 2 zákona včas. Úřad současně dodává, že námitky byly podány oprávněnou osobou a obsahovaly rovněž zákonem předepsané náležitosti. S ohledem na tyto skutečnosti měl zadavatel povinnost námitky postupem podle § 245 odst. 1 a násl. zákona náležitě vyřídit, o čemž měl písemnou formou v zákonem stanovené lhůtě informovat stěžovatele. V šetřeném případě je nutné zdůraznit, že pro splnění povinnosti zadavatele stanovené v § 245 odst. 1 zákona bylo ze strany zadavatele nutné o námitkách rozhodnout tak, aby byla věcně vyčerpána a vyargumentována podstata v námitkách uvedených připomínek.

95.  Navrhovatel v dané části návrhu konkrétně uvedl, že se zadavatel dostatečně nevyjádřil k namítané skutečnosti, že zadavatel v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky neodkázal ani na nyní již uplatňovanou podmínku pro vydání souhlasu k vjezdu do zón zákazu vjezdu spočívající ve splnění emisní normy EURO 4 a nestanovil žádné kontrolní mechanismy (požadavek na prokázání) ve vztahu k tomu, zda ji vybraný dodavatel bude splňovat.

96.  Zadavatel se v rozhodnutí o námitkách vyjádřil ve smyslu, že v zadávacích podmínkách veřejné zakázky dostatečně nereagoval nejen na změnu právní úpravy spočívající v „přijetí“ emisní normy EURO 6, nýbrž ani na současnou úpravu emisních norem, tj. na požadavek na splnění emisní normy EURO 4, což si, jak uvedl, uvědomil až v návaznosti na přijetí podmínky EURO 6. Současně zadavatel odkázal na zakotvení nové zásady environmentálně odpovědného zadávání v zákoně s účinností od 1. 1. 2021 a to s tím, že environmentálně odpovědný přístup je třeba implementovat i v případě plnění předmětné veřejné zakázky a je namístě podrobit environmentální hlediska podrobnější úpravě. S ohledem na uvedené bude dle vyjádření zadavatele třeba zohlednit v zadávacích podmínkách, vč. smluvních podmínek i současný požadavek na splnění emisní normy EURO 4. Uvedenou reakci lze dle Úřadu považovat za relevantní, dostatečně podrobné a srozumitelné vyjádření i ve vztahu k předmětné dílčí argumentaci navrhovatele v námitkách. 

97.  Navrhovatel v dané části návrhu dále konkrétně uvedl, že se zadavatel dostatečně nevyjádřil k předkládané rozhodovací praxi Úřadu, týkající se toho, co lze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

98.  Zadavatel se vzhledem k poskytnutému vyjádření jako celku v rozhodnutí o námitkách dle Úřadu nebyl povinen vyjádřit zvlášť a výslovně přímo ke stěžovatelem předkládané rozhodovací praxi Úřadu. Zadavatel se v rozhodnutí o námitkách dostatečně a srozumitelně vyjádřil k podstatě námitek navrhovatele, ve kterých navrhovatel využil na podporu svého názoru i relevantní rozhodovací praxi Úřadu, když zadavatel uvedl, v jakých skutečnostech spatřuje naplnění podmínek pro zrušení zadávacího řízení, resp. co považuje v šetřeném případě za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nemůže v zadávacím řízení pokračovat a co jej tedy vede k závěru, že zrušením zadávacího řízení neporušil zákon. S ohledem na uvedené má Úřad za to, že zadavatel vyřídil námitky v souladu se zákonem.

Shrnutí

99.  S ohledem na vše shora uvedené rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

100.          Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

101.          Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který je popsán ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad dodává, že tento nezákonný postup zadavatele již ze své podstaty ovlivňuje výběr dodavatele (po zrušení zadávacího řízení nemůže být žádný dodavatel vybrán k uzavření smlouvy) a současně dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

102.          Úřad tedy konstatuje, že jsou naplněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

103.          Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad o zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně oznámení o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. 

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

104.          Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

105.          Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí.

106.          Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně oznámení o zrušení zadávacího řízení, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

107.          Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

108.          Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně oznámení o zrušení zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

109.          Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000013.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno.

Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek.

Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1.      městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

2.      MIRA expert s.r.o., Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1] Zobrazení území zón zákazu vjezdu dostupné na https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/c962b390-2784-4fe7-b78a-6373d44a455b/Praha_50z20_m19web.pdf?MOD=AJPERES

[2]V podrobnostech lze v otázce možnosti zadavatele zrušit zadávací řízeníodkázat např. na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc ze dne 17. 7. 2015, č. j. ÚOHS-S0307/2017/VZ-27878/2017/522/RCh ze dne 25. 9. 2017 a č. j. ÚOHS-S0200/2019/VZ-18143/2019/522/PKř  ze dne 28. 6. 2019, rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ-10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015, rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 64/2009-109 ze dne 27. 1. 2010 arozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 65/2013-70 ze dne 15. 10. 2015.

 

[3]Viz rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0307/2017/VZ-27878/2017/522/RCh ze dne 25. 9. 2017.

[4]V podrobnostech lze v otázce požadavků kladených na rozhodnutí o námitkách odkázat např. na rozhodnutí Úřadu č. j.  ÚOHS-41577/2020/510/MKo ze dne 22. 12. 2020, rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0212/2018/VZ-04264/2019/322/PJe ze dne 12. 2. 2019 a rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 55/2018-63 ze dne 9. 9. 2020.Při posouzení dostatečnosti odůvodnění rozhodnutí o námitkách lze přihlédnout i k rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 70/2008 - 13 ze dne 30. 4. 2009 (příp. nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 116/05). V souvislosti s právem na transparentní a nediskriminační postup zadavatele v zadávacím řízení a právem na nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 50/2006-137 ze dne 29. 4. 2008.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz