číslo jednací: 36418/2020/500/JBě
spisová značka: S0383/2020

Instance I.
Věc Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)
Účastníci
 1. Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 2. C SYSTEM CZ, a. s.
 3. NESS Czech, s. r. o.
 4. TESCO SW, a. s.
 5. MERIT GROUP, a. s.
 6. TECHNISERV IT, spol. s r. o.
 7. IDRR – TECHNISERV IT a STAPRO
 8. TECHNISERV IT, spol. s r. o.
 9. Asseco Central Europe, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 15. 2. 2021
Související rozhodnutí 36418/2020/500/JBě
05049/2021/162/BVa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 712 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0383/2020/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-36418/2020/500/JBě

 

Brno 13. 11. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 9. 2020, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČO 00023833, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2,
 • navrhovatel – C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 4. 9. 2020 Mgr. et Mgr. Adamem Sokolem, advokátem, ev. č. ČAK 18172, IČO 74579886, KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČO 03373444, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno,
 • vybraní dodavatelé

o      NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,

o      TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc a MERIT GROUP a.s., IČO 64609995, se sídlem Březinova 136/7, 779 00 Olomouc, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 6. 4. 2020 smlouvu o spolupráci, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 16. 10. 2020 společností TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc,

o      společnost „IDRR – TECHNISERV IT a STAPRO“, jež tvoří subjekty TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO 26298953, se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno a STAPRO s. r. o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 6. 4. 2020 smlouvu o sdružení do společnosti, a

o      Asseco Central Europe, a.s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 16. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-044193, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020, dne 23. 1. 2020 a dne 24. 2. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 242-595063, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 011-022436, dne 23. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 016-034684 a dne 25. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 039-093155,

 

rozhodl takto:           

 

I.

Zadavatel – Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČO 00023833, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 – nedodržel v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 16. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-044193, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020, dne 23. 1. 2020 a dne 24. 2. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 242-595063, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 011-022436, dne 23. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 016-034684 a dne 25. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 039-093155,  pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky v § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zásadu transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 citovaného zákona, když u vybraných dodavatelů

 • NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
 • TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc a MERIT GROUP a.s., IČO 64609995, se sídlem Březinova 136/7, 779 00 Olomouc, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 6. 4. 2020 smlouvu o spolupráci,
 • společnosti „IDRR – TECHNISERV IT a STAPRO“, jež tvoří subjekty TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO 26298953, se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno a STAPRO s. r. o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 6. 4. 2020 smlouvu o sdružení do společnosti, a
 • Asseco Central Europe, a.s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4,

posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) citovaného zákona jako splněnou, aniž by měl postaveno najisto, zda vybranými dodavateli doložené reference prokázaly předmětné kritérium technické kvalifikace v souladu s požadavkem stanoveným v  čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“ pod číslem 5), zadávací dokumentace spočívajícím v tom, že předmět plnění referenční zakázky, tj. informační systém v resortu zdravotnictví, je v souladu s IHE,

dále u vybraného dodavatele – TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc a MERIT GROUP a.s., IČO 64609995, se sídlem Březinova 136/7, 779 00 Olomouc, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 6. 4. 2020 smlouvu o spolupráci – posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) citovaného zákona jako splněnou, aniž by měl postaveno najisto, zda jmenovaným vybraným dodavatelem doložená reference prokázala předmětné kritérium technické kvalifikace v souladu s požadavkem stanoveným v  čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“ pod číslem 7), zadávací dokumentace spočívajícím v tom, že referenční zakázka týkající se poskytování služeb za účelem vytvoření, podpory nebo rozvoje portálového řešení, které bylo dimenzováno a je schopno naplnit mj. parametr„portálové řešení s vysokou dostupností dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem přihlášení minimálně 50.000 denně“,

a dále u vybraného dodavatele – Asseco Central Europe, a.s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) citovaného zákona jako splněnou, aniž by měl postaveno najisto, zda jmenovaným vybraným dodavatelem doložená reference prokázala předmětné kritérium technické kvalifikace v souladu s požadavkem stanoveným v  čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“ pod číslem 5), zadávací dokumentace spočívajícím v tom, že předmět plnění referenční zakázky, tj. informační systém v resortu zdravotnictví, obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat,

v důsledku čehož se stal postup zadavatele netransparentním, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – ze dne 29. 9. 2020 na zahájení správního řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČO 00023833, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 – učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 16. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-044193, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020, dne 23. 1. 2020 a dne 24. 2. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 242-595063, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 011-022436, dne 23. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 016-034684 a dne 25. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 039-093155v části návrhu týkající se tvrzení, že stanovení nabídkové ceny za člověkoden jako jediného kritéria hodnocení nabídek je v rozporu se zásadou přiměřenosti podle § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sepodle ustanovení § 257 písm. h) citovaného zákona zastavuje, neboť předmětné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČO 00023833, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 19. 8. 2020 učiněné v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 16. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-044193, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020, dne 23. 1. 2020 a dne 24. 2. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 242-595063, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 011-022436, dne 23. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 016-034684 a dne 25. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 039-093155.

IV.

Zadavateli – Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČO 00023833, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0383/2020/VZ ve věci návrhu navrhovatele – C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – ze dne 29. 9. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 16. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-044193, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020, dne 23. 1. 2020 a dne 24. 2. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 242-595063, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 011-022436, dne 23. 1. 2020 pod ev. č. 2020/S 016-034684 a dne 25. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 039-093155. 

V.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČO 00023833, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČO 00023833, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-044193, a v Úředním věstníku Evropské unie téhož dne pod ev. č. 2019/S 242-595063, oznámení o zahájení otevřeného řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“ nebo „rámcová dohoda“). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zadavatelem do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 11. 12. 2019 a tímto dnem bylo podle § 56 odst. 1 zákona zahájeno předmětné zadávací řízení.

2.             V bodu II.1.3) oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že předmětem rámcové dohody budou služby, přičemž z bodu II.1.4) oznámení o zahájení zadávacího řízení vyplývá, že „[p]ředmětem této veřejné zakázky je poskytování plnění spočívajícího ve zhotovení návrhu a realizaci dle návrhu, ověření, nasazení a rozvoji resortních komponent Elektronického zdravotnictví a v provedení veškerých souvisejících činností. Na předmět plnění bude požadována rozšířená záruka, která bude spočívat v péči o dílo a jeho provozuschopnost a použitelnost po dobu záruční doby. Předmět plnění této veřejné zakázky tedy spočívá v poskytnutí plnění zejména v následujících oblastech:a)Vytvoření Prováděcího projektu b)Realizace vlastních řešení založených na Prováděcím projektu - Realizace dle Prováděcího projektu - Testování a nasazení - Dokumentacec) Rozšířená záruka d) Technická podpora a provozní rozvoj“.

3.             Zadavatel stanovil v bodu II.1.5) oznámení o zahájení zadávacího řízení předpokládanou celkovou hodnotu rámcové dohody na 185 000 000,- Kč bez DPH.

4.             Zadavatel v bodu IV.1.1) oznámení o zahájení zadávacího řízení dále určil, že rámcová dohoda bude uzavřena na základě otevřeného řízení, přičemž v bodu IV.2.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovil lhůtu pro podání nabídek, a to do 22. 1. 2020 do 9:00 hod., která byla následně opakovaně změněna tak, že konečná lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 4. 2020 do 9:00 hod.

5.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 7. 4. 2020 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 7 nabídek na plnění posuzované rámcové dohody, a to včetně nabídky podané dodavatelem – C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 4. 9. 2020 Mgr. et Mgr. Adamem Sokolem, advokátem, ev. č. ČAK 18172, IČO 74579886, KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČO 03373444, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno (dále jen „navrhovatel“).

6.             Dne 19. 8. 2020 zadavatel rozhodl o výběru dodavatelů na plnění rámcové dohody (dále jen „oznámení zadavatele o výběru dodavatele“), a to dodavatelů:

 • NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „vybraný dodavatel č. 1“),
 • TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc a MERIT GROUP a.s., IČO 64609995, se sídlem Březinova 136/7, 779 00 Olomouc, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 6. 4. 2020 smlouvu o spolupráci, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 16. 10. 2020 společností TESCO SW a.s., IČO 25892533, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc (dále jen „vybraný dodavatel č. 2“),
 • společnost „IDRR – TECHNISERV IT a STAPRO“, jež tvoří subjekty TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO 26298953, se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno a STAPRO s. r. o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 6. 4. 2020 smlouvu o sdružení do společnosti (dále jen „vybraný dodavatel č. 3“), a
 • Asseco Central Europe, a.s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný dodavatel č. 4“) (dále společně též jako „vybraní dodavatelé“). Navrhovatel obdržel oznámení zadavatele o výběru dodavatele dne 25. 8. 2020.

7.             Proti oznámení zadavatele o výběru dodavatele podal navrhovatel námitky ze dne 4. 9. 2020, které zadavatel obdržel téhož dne. Zadavatel rozhodnutím ze dne 18. 9. 2020, které navrhovatel obdržel téhož dne, podané námitky odmítl.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 29. 9. 2020 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti oznámení zadavatele o výběru dodavatele, přičemž porušení zákona zadavatelem spatřuje v následujících skutečnostech.

10.         Navrhovatel má primárně za to, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, když s ohledem na ustanovení čl. 5 „Nabídková cena a způsob zpracování nabídkové ceny“, bodu 5.3 „Mimořádně nízká nabídková cena“, odst. 5.3.1, zadávací dokumentace nevyloučil podle § 113 odst. 6 zákona ze zadávacího řízení vybraného dodavatele č. 1. Navrhovatel předesílá, že ze „Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek“, jenž byl zadavateli jím pověřenou komisí pro posouzení a hodnocení nabídek předán dne 17. 8. 2020, a který zadavatel učinil přílohou č. 1 oznámení zadavatele o výběru dodavatele (dále jen „zápis o posouzení a hodnocení nabídek“), vyplývá, že vybraný dodavatel č. 1 uvedl nabídkovou cenu 5500,- Kč, tedy cenu o 43 % nižší, než kolik činila průměrná cenová úroveň všech nabídek, na což zadavatele v námitkách upozornil, stejně tak poukázal i na nepřiměřeně nízké nabídkové ceny ostatních vybraných dodavatelů. Ačkoliv dle zápisu o posouzení a hodnocení nabídek zadavatel opakovaně žádal vybraného dodavatele č. 1 o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, není podle navrhovatele v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvedeno žádné relevantní vysvětlení, jak vybraný dodavatel č. 1 odůvodnil v reakci na druhou žádost zadavatele svoji mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

11.         Navrhovatel nepovažuje argumentaci zadavatele v rozhodnutí o námitkách za relevantní, když zadavatel odkazuje na „Přehled cen ICT prací z roku 2018“, který vznikl jako statistický výstup zveřejněných smluv na dodávky ICT, přičemž data v něm obsažená mají význam pouze v jejich souhrnu, a nikoliv jako jednotlivé údaje. Zadavatel dle navrhovatele účelově vybírá data představující ceny práce, které neodpovídají požadované kvalifikaci na členy s ohledem na předmět veřejné zakázky, a taktéž z dokumentů „Přehled cen ICT prací z roku 2018“ a „Přehled cen ICT prací z roku 2019“ vybírá za účelem podpory své argumentace údaje, které reálně nevypovídají o aktuálních cenách ICT prací, což navrhovatel blíže ilustruje. Navrhovatel nepovažuje za vypovídající ani zadavatelem provedené srovnání cen prací mezi jednotlivými veřejnými zakázkami, neboť tyto jsou nesrovnatelné z hlediska rozsahu, technického zadání a především požadavků na členy realizačního týmu. Vypořádání předmětné námitky zadavatelem v rozhodnutí o námitkách považuje navrhovatel za vágní a nedostatečné.

12.         Navrhovatel v dalším namítá porušení zásady přiměřenosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona, které spatřuje ve stanovení nabídkové ceny za člověkoden jako jediného kritéria pro hodnocení nabídek, resp. výběr dodavatele. Daná cena není dle slov navrhovatele pro další průběh realizace veřejné zakázky spočívající v provádění jednotlivých minitendrů mezi 4 vybranými dodavateli nijak závazná, a tudíž umožňuje účastníkům zadávacího řízení nabízet nepřiměřeně nízké nabídkové ceny, popř. eventuálně uzavírat kartelové dohody. V této souvislosti navrhovatel poukazuje na nabídky vybraných dodavatelů č. 2, č. 3 a č. 4.

13.         Navrhovatel dále namítá, že zadavatel porušil zásadu rovného zacházení, když ze zadávacího řízení nevyloučil vybraného dodavatele č. 4 pro jeho nezpůsobilost z důvodu střetu zájmů, resp. z důvodu narušení hospodářské soutěže. Podle navrhovatele vybraný dodavatel č. 4 vůči ostatním dodavatelům disponoval nedůvodnou konkurenční výhodou, která mu vznikla tím, že se podílel na přípravě jednoho z podstatných podkladů technické specifikace šetřené veřejné zakázky, jak vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené na veřejnou zakázku „Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví“. Předmětem jmenované veřejné zakázky byl totiž mj. návrh dalšího rozvoje centrálně poskytovaných infrastrukturních služeb elektronického zdravotnictví, a to návrh rozvoje a využití IDRR. Jestliže zadavatel v rozhodnutí o námitkách tvrdí, že všechny výstupy projektů vztahující se k vytváření informačního rozhraní byly průběžně zveřejňovány již od ledna roku 2018 na internetu, v důsledku čehož se s nimi mohli všichni potenciální dodavatelé seznámit a měli tak rovné podmínky, pak navrhovatel podotýká, že je zásadní rozdíl mezi tím, když se někteří dodavatelé s výstupy projektů mohou seznámit, a kdy jeden z dodavatelů dodává některé z podstatných podkladů technické specifikace veřejné zakázky. Nedůvodné zvýhodnění vybraného dodavatele č. 4 navrhovatel shledává i v požadavku zadavatele na kompatibilitu vyvíjeného software se stávajícím prostředím NZIS stanoveném v příloze č. 8 „Technická příloha“ zadávací dokumentace.  

14.         Navrhovatel dále poukazuje na to, že zadavatel odpovídajícím způsobem nezkoumal, zda vybraný dodavatel č. 2 splnil požadavky na technickou kvalifikaci vymezené v zadávací dokumentaci, přičemž konkrétně zpochybňuje prokázání požadovaných vlastností ve vztahu k významné zakázce definované zadavatelem pod pořadovým číslem 7. Podle navrhovatele ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a z veřejně dostupných informací vyplývá, že informační systém, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel č. 2 prokazuje splnění technické kvalifikace, není dimenzován na 1 milion unikátních návštěvníků a minimální počet přihlášení 50 tisíc denně, jak zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci. Navrhovatel poznamenává, že zadavatel předmětnou námitku řádně nevypořádal, když v rozhodnutí o námitkách uvedl toliko obecná a nicneříkající tvrzení, avšak nijak se nevyjádřil k tomu, proč považuje předmětnou referenci vybraného dodavatele č. 2 za dostatečnou z hlediska prokázání kvalifikace.

15.         Navrhovatel se současně domnívá, že vybraný dodavatel č. 2 nesplnil technickou kvalifikaci ani ve vztahu k významným zakázkám definovaným zadavatelem pod pořadovými čísly 1, 2, 3 a 4, když popis referenčních zakázek, jimiž prokazuje technickou kvalifikaci, neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace. Zadavatel nepožádal vybraného dodavatele č. 2 o objasnění nabídky, a ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek není zřejmé, jakým způsobem zadavatel posoudil, že uvedené významné zakázky odpovídají požadavkům dle zadávací dokumentace. Navrhovatel opětovně namítá nevypořádání námitek, když zadavatel v rozhodnutí o námitkách vždy pouze zkopíroval svoji argumentaci vztahující se k námitce popsané v předchozím bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí, aniž by reagoval na konkrétní věcné připomínky navrhovatele.

16.         Podle navrhovatele zadavatel dále nerozhodl o výběru dodavatele v souladu se zadávací dokumentací, jelikož žádný z vybraných dodavatelů nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť tito neprokázali splnění technické kvalifikace týkající se významné zakázky uvedené zadavatelem pod pořadovým číslem 5. Žádný z vybraných dodavatelů konkrétně nesplnil požadavek na soulad informačního systému s IHE. Navrhovatel sděluje, že společnost IHE na svých webových stránkách zcela pregnantně definuje pravidla, za jakých se posuzuje soulad s IHE – akreditované posuzování shody na tzv. Connectathonu, přičemž jiný způsob prokázání pravidla IHE nepřipouští. Kdo se tedy takového Connectathonu nezúčastní, nemůže být ve shodě s IHE. Na právě řečeném nemůže dle navrhovatele ničeho změnit ani to, jaká v této věci učiní příslušný dodavatel prohlášení. Tvrzení zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách, že pro prokázání souladu s IHE postačuje pouze čestné prohlášení dodavatele, je proto v rozporu s pravidly IHE, jakož i v rozporu se zadávacími podmínkami.

17.         Konečně navrhovatel namítá, že vybraný dodavatel č. 4 nesplnil požadavky na technickou kvalifikaci ve vztahu k významné zakázce uvedené zadavatelem pod pořadovým číslem 5, neboť technické řešení v rámci veřejné zakázky, kterou tento vybraný dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace, nesplňuje následující požadavek zadavatele: „obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat“. Navrhovatel upozorňuje, že zadavatel nepožádal vybraného dodavatele č. 4 o objasnění nabídky, přičemž ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek není zřejmé, jakým způsobem posoudil, že předmětná referenční zakázka odpovídá požadavkům zadávací dokumentace.

18.         Na základě všech výše popsaných skutečností proto navrhovatel v závěru návrhu navrhuje, aby Úřad jako nápravné opatření zrušil oznámení zadavatele o výběru dodavatele, popř. pokud by dané nápravné opatření nebylo možné realizovat, aby zrušil celé zadávací řízení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

19.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 29. 9. 2020, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 29. 9. 2020.

20.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel, a
 • vybraní dodavatelé.

21.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-30488/2020/531/VNe ze dne 1. 10. 2020.

22.         Usnesením č. j. ÚOHS-32077/2020/531/MHo ze dne 13. 10. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-33882/2020/531/JHl ze dne 23. 10. 2020 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-35110/2020/531/JHl ze dne 3. 11. 2020 stanovil Úřad účastníkům řízení novou lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 8. 10. 2020

25.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 8. 10. 2020, které Úřad obdržel dne 9. 10. 2020, přičemž konstatuje následující.

26.         Ve vztahu k argumentaci navrhovatele týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny u vybraného dodavatele č. 1 zadavatel konstatuje, že si od tohoto vybraného dodavatele vyžádal doložení reálnosti jím nabídnuté ceny, a to i po jednotlivých rolích v projektu. Vybraným dodavatelem č. 1 předložené vysvětlení zadavatel vyhodnotil jako dostatečné. Zadavatel bral do úvahy i fakt, že nabídková cena vybraného dodavatele č. 1 není nijak výjimečná, kdy zadavatel má se stejnou či podobnou nabídkovou cenou zkušenosti i z minulosti. Zadavatel vyhodnotil nabídkovou cenu vybraného dodavatele č. 1 jako reálnou a nikoliv jako absurdní, jak tvrdí navrhovatel.

27.         Námitku navrhovatele týkající se nepřiměřenosti kritéria pro hodnocení nabídek označuje zadavatel za ryze účelovou, kdy proti předmětné zadávací podmínce navrhovatel nepodal námitky ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel stanovil kritéria hodnocení tak, aby mu tato zajišťovala, že obdrží skutečně kvalitní plnění. Obavy navrhovatele ohledně možné kartelové dohody pokládá zadavatel za tristní. Zadavatel poznamenává, že nabídková cena má pro zadávací řízení, jakož i pro navazující minitendry, zcela zásadní význam, přičemž v podrobnostech předkládá relevantní pasáže zadávací dokumentace, jež toto mají dokládat.

28.         Pokud jde o námitku stran neodůvodněné konkurenční výhody u vybraného dodavatele č. 4, pak zadavatel opakuje, že všechny výstupy projektů vztahující se k vytváření informačního rozhraní byly již od ledna roku 2018 průběžně zveřejňovány a zadavatel o nich hovořil na veřejných i odborných seminářích. Zadavatel je tudíž toho názoru, že vybraný dodavatel č. 4 konkurenční výhodou vůči ostatním účastníkům zadávacího řízení v žádném případě nedisponoval.

29.         Ve vztahu k námitce navrhovatele týkající se toho, že ani jeden z vybraných dodavatelů u jimi předložených referenčních zakázek neprokázal jejich soulad s IHE, zadavatel upozorňuje, že nepožadoval certifikaci IHE. Požadavkem zadavatele byla zkušenost s aplikací vybraných procesů, nikoliv jakýkoliv oficiální doklad o certifikaci výsledného referenčního produktu. Zadavatel si je vědom toho, že využití standardů IHE není možné v referenčních zakázkách jednoduše ověřit, a proto po dodavatelích požadoval předložení čestného prohlášení o splnění daného požadavku. Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že soulad s IHE znamená nezbytně certifikaci IHE, popř. účast na Connectathonu.

30.         Ve vztahu ke zbývajícím námitkám navrhovatele zadavatel sděluje, že trvá na své argumentaci uvedené v rozhodnutí o námitkách. Navrhovatel sice v návrhu namítá, že zadavatel na předmětné námitky reagoval pouze obecně, nicméně navrhovatel tyto námitky mnohdy ničím nepodložil. Zadavatel již v rozhodnutí o námitkách uvedl, že splnění veškerých požadavků posuzoval prostřednictvím komise složené z významných odborníků z dané oblasti. V případě, že měla tato odborná komise nějaké pochybnosti, obrátila se vždy na příslušného dodavatele a požádala jej o vysvětlení nabídky. Zadavatel tedy odmítá tvrzení navrhovatele, že splnění technické kvalifikace u vybraných dodavatelů řádně nezkoumal.

31.         Zadavatel uzavírá, že neshledal důvody pro revokaci rozhodnutí o výběru dodavatelů či pro zrušení zadávacího řízení.

Vyjádření vybraného dodavatele č. 1 ze dne 12. 10. 2020

32.         Vybraný dodavatel č. 1 se k oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 12. 10. 2020, jež Úřad obdržel téhož dne.

33.         Vybraný dodavatel č. 1 nejprve sděluje, že jednotlivé body návrhu považuje za zcela neopodstatněné a motivované jen snahou o zrušení výběru dodavatelů. Vybraný dodavatel č. 1 dále konstatuje, že jeho nabídková cena není mimořádně nízká, kdy byla stanovena po zralé úvaze s přihlédnutím mj. ke zkušenostem při realizaci veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění. Navrhovatel dle vybraného dodavatele č. 1 nepředkládá žádný důkaz, že by se mělo skutečně jednat o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Nabídková cena vybraného dodavatele č. 1 reflektuje vývoj na ICT trhu, stejně tak i aktuální ekonomickou situaci.

34.         Vybraný dodavatel č. 1 tak v závěru svého stanoviska navrhuje, aby Úřad návrh zamítl.

Vyjádření vybraného dodavatele č. 2 ze dne 14. 10. 2020

35.         Vybraný dodavatel č. 2 se k oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 14. 10. 2020, které Úřad obdržel dne 15. 10. 2020. Vybraný dodavatel č. 2 primárně poznamenává, že tvrzení navrhovatele obsažená v návrhu jsou spekulativní a ničím nepodložená.

36.         Pokud jde o názor navrhovatele, že vybraný dodavatel č. 2 nesplnil požadavek zadavatele na to, že portálové řešení muselo být dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem přihlášení minimálně 50 000 denně, pak vybraný dodavatel č. 2 upozorňuje, že navrhovatel mylně interpretuje požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Ze zadávací dokumentace je zřejmé, že portálové řešení muselo být dimenzováno pro alespoň 50 000 přihlášení denně, nikoliv že uvedený počet přihlášení musel být během jednoho dne uskutečněn. To ostatně potvrdil i zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Vybraný dodavatel č. 2 je přesvědčen, že zadavatel postupoval při posouzení jeho kvalifikace zcela v souladu se zákonem.

37.         K námitce navrhovatele, že vybraným dodavatelem č. 2 předložená referenční zakázka nesplňuje požadavek zadavatele na soulad s IHE, vybraný dodavatel č. 2 konstatuje, že zadávací dokumentací nebyla v této souvislosti požadována žádná certifikace. Není pravdivé ani tvrzení navrhovatele, že jiný způsob prokázání IHE, než na základě absolvování Connectathonu, společnost IHE nepřipouští.

Vyjádření vybraného dodavatele č. 3 ze dne 15. 10. 2020

38.         Vybraný dodavatel č. 3 se k oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 15. 10. 2020, které Úřad obdržel téhož dne.

39.         Vybraný dodavatel č. 3 se vyjadřuje k námitce, že ani jeden z vybraných dodavatelů nesplnil požadavek zadavatele na to, aby referenční zakázka byla souladná s IHE. Vybraný dodavatel č. 3 poznamenává, že navrhovatel předmětný požadavek vykládá v rozporu se zadávací dokumentací a v rozporu s vůlí samotného zadavatele, kdy tento i v rozhodnutí o námitkách sdělil, že nevyžadoval žádnou certifikaci, popř. nezávislé ověření třetí osobou. Navrhovatel pojem „soulad“ neodůvodněně zaměňuje za pojem „prohlášení shody“. Pakliže by zadavatel skutečně požadoval prohlášení shody, resp. certifikaci, musel by toto stanovit v zadávací dokumentaci, včetně označení autorit, které by takové prohlášení o shodě měly u referenční zakázky dodat, a včetně uvedení konkrétního IHE profilu, s nímž má být tato shoda prokázána, jelikož existují desítky různých IHE profilů.

40.         Vybraný dodavatel č. 3 se domnívá, že zadavatel přistoupil k formulaci předmětného požadavku vzhledem ke specifikům národní infrastruktury elektronického zdravotnictví, kde převládajícím komunikačním standardem je standard DASTA, zatímco ostatní standardy jsou standardy v České republice teprve zaváděnými, obdobně jako IHE, pro něž dosud nebyly vypracovány národní lokalizace, jež jsou nezbytným předpokladem pro možnost jejich praktické aplikace v České republice. Pokud by tedy zadavatel ve vztahu k IHE požadoval nějakou formu certifikace či prohlášení shody, je dle vybraného dodavatele č. 3 velmi pravděpodobné, že by takový požadavek byl napaden námitkami z důvodu omezení hospodářské soutěže a diskriminace.

41.         Vybraný dodavatel č. 3 konstatuje, že jím předložená referenční zakázka splňuje předmětný požadavek zadavatele; v České republice neexistuje větší a rozsáhlejší reference, která by prokázala schopnost vybraného dodavatele č. 3 splnit požadavky zadavatele. 

Vyjádření vybraného dodavatele č. 4 ze dne 16. 10. 2020

42.         Vybraný dodavatel č. 4 se k oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 16. 10. 2020, jež Úřad obdržel téhož dne.

43.         Vybraný dodavatel č. 4 primárně uvádí, že postup zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele č. 1 považuje za plně souladný se zákonem.

44.         Vybraný dodavatel č. 4 dále sděluje, že stanovení ekonomické výhodnosti nabídek dle nejnižší nabídkové ceny je v oblasti ICT zcela běžným postupem. Předmětná námitka navrhovatele nadto směřuje vůči zadávacím podmínkám, jež měl navrhovatel možnost případně rozporovat ve lhůtě pro podání nabídek.

45.         K námitce navrhovatele, že vybraný dodavatel č. 4 měl oproti ostatním účastníkům zadávacího řízení neodůvodněnou konkurenční výhodu, jež mu vznikla účastí na veřejné zakázce „Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví“, vybraný dodavatel č. 4 uvádí, že svoji účast na jmenované veřejné zakázce nijak nepopírá. Tato účast ovšem není nijak rozporná se zákonem. Vybraný dodavatel č. 4 nesouhlasí s tím, že by plnění předmětné veřejné zakázky představovalo přípravu zadávací dokumentace šetřené rámcové dohody. Vybraný dodavatel č. 4 konstatuje, že zadavatel učinil veškeré kroky, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zabránil zásahu do hospodářské soutěže, což v podrobnostech popisuje. 

46.         Vybraný dodavatel č. 4 se v dalším plně ztotožňuje se zadavatelem, že dle zadávací dokumentace byl vyžadován pouze soulad se standardy IHE a nikoliv certifikace. Tento požadavek vybraným dodavatelem č. 4 předložená referenční zakázka bezpochyby splňuje. Dle vybraného dodavatele č. 4 není pravdivé tvrzení navrhovatele, že kdo se nezúčastní Connectathonu, nemůže být ve shodě s IHE. Connectathon představuje toliko prostředek, resp. způsob testování produktu, čili je podmínkou pro úspěšnou registraci produktu. S ohledem na to, že ověření souladu s IHE třetí osobou není možné a že zadavatel nepožadoval pouze registrované IHE produkty, je podle názoru vybraného dodavatele č. 4 zcela pochopitelné, že zadavatel akceptoval jako důkaz splnění kvalifikace čestné prohlášení, jelikož požadovaný soulad neregistrovaných produktů s IHE nelze prokázat jiným způsobem.

47.         K námitce navrhovatele, že vybraný dodavatel č. 4 nesplnil požadavky na technickou kvalifikaci ve vztahu k významné zakázce uvedené zadavatelem pod pořadovým číslem 5, neboť technické řešení v rámci veřejné zakázky, kterou prokazuje splnění technické kvalifikace, nesplňuje následující požadavek zadavatele: „obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat“, vybraný dodavatel č. 4 prohlašuje, že jím předložená referenční zakázka v plném rozsahu splňuje požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Splnění kvalifikačních kritérií vybraný dodavatel č. 4 zadavateli potvrdil opakovaným čestným prohlášením, jež zadavateli odeslal dne 10. 9. 2020 na jeho žádost ze dne 8. 9. 2020.

48.         Vybraný dodavatel č. 4 shrnuje, že námitky navrhovatele považuje za nedůvodné, a proto navrhuje, aby Úřad návrh v celém rozsahu odmítl.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 10. 11. 2020

49.         Navrhovatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-35110/2020/531/JHl ze dne 3. 11. 2020 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 10. 11. 2020, jež Úřad obdržel téhož dne.

50.         Navrhovatel se v předmětném stanovisku vyjadřuje ke konkrétním tvrzením zadavatele, která byla uvedena v jeho vyjádření k návrhu ze dne 8. 10. 2020, a tvrzením vybraných dodavatelů obsažených v jejich vyjádřeních, zejména pak k výkladu požadavku zadavatele na soulad referenčního plnění s IHE, kdy tato tvrzení rozporuje.

51.         Závěrem svého stanoviska navrhovatel uvádí, že v celém rozsahu trvá na podaném návrhu.

52.         Zadavatel ani vybraní dodavatelé se ve lhůtě stanovené usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-35110/2020/531/JHl ze dne 3. 11. 2020 k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

53.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastních zjištění rozhodl ve výroku I. tohoto rozhodnutí o tom, že zadavatel nepostupoval při posouzení nabídek vybraných dodavatelů v souladu se zákonem, ve výroku II. tohoto rozhodnutí o tom, že se správní řízení ve věci části návrhu týkající se tvrzení, že stanovení nabídkové ceny za člověkoden jako jediného kritéria hodnocení nabídek je v rozporu se zásadou přiměřenosti podle § 6 odst. 1 zákona, podle ustanovení § 257 písm. h) zákona zastavuje, neboť předmětné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

54.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. 

55.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami pro účely tohoto zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona. 

56.         Podle § 39 odst. 4 zákona není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

57.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

58.         Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

59.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

60.         Podle § 123 zákona zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. S výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, v němž je jeden účastník zadávacího řízení, musí být součástí tohoto oznámení

a) zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,

b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat

1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a

2. u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace,

3. seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) zákona,

4. výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b) zákona.

61.         Podle § 241 odst. 1 zákona námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

62.         Podle § 241 odst. 2 zákona se námitky podle odstavce 1 podávají písemně a lze je podat proti

a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

63.         Podle § 242 odst. 4 zákona pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

64.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

65.         V čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, zadávací dokumentace zadavatel stanovil mj. následující:

„3.4.2    Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže účastník, který předloží seznam významných zakázek (služeb či dodávek), které svým předmětem odpovídají předmětu této veřejné zakázky, poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

3.4.3      Účastník předloží seznam významných zakázek ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou účastníka zastupovat. V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ platí, že významná zakázka je realizována v posledních 3 letech, byla-li v tomto období dokončena. Z dokumentů musí být patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

3.4.4      Seznam významných zakázek musí zahrnovat:

a)         finanční rozsah zakázky,

b)         dobu poskytovaných služeb,

c)         popis poskytovaných služeb,

d)         identifikaci a kontaktní osobu objednatel předmětné zakázky – včetně telefonního čísla a emailové adresy kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce účastníka týkající se prokázání této části kvalifikace.“.

66.         Ve shora specifikovaném článku a bodě, konkrétně v odstavci 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“, zadávací dokumentace zadavatel dále určil, že „[ú]častník splňuje technickou kvalifikaci, pokud z předloženého seznamu významných služeb vyplývá, že v posledních 3 letech (pokud není dále uvedeno jinak) před zahájením zadávacího řízení realizoval minimálně 7 významných služeb v následujících oblastech:

Č.

Popis

Minimální finanční objem

(bez DPH) 

1)

Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace či dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému, který byl dimenzován a je schopen naplnit alespoň následující parametry:

 

15 mil. Kč

·         jedná se o informační systém, který je dimenzován pro provoz v režimu active-pasive geocluster nebo active-active geocluster pro minimálně 3.000 koncových bodů / uživatelů s vysokou dostupností dle definice Harvard Research Group (Availability Environment Classification) na úrovni AEC-3, při časovém pokrytí 24/7/365, přičemž tato dostupnost zahrnuje i dobu, kdy se instalují nové verze aplikace a je tak zajištěna nulová ztráta dat při výpadku;

·         vstupy i poskytování dat jsou zajištěny webovými službami, realizace softwarové aplikace je dle požadavků ISVS;

·         je dimenzován na alespoň 2.000 současně otevřených až aktivních spojení do relační databáze a jeho prostřednictvím je možné zpracovat ve špičce až 60.000 paralelních dotazů za hodinu;

·         je přímo integrován na minimálně 3 další systémy a je dimenzován pro chod pro alespoň 2.500 současně pracujících uživatelů;

 

Zadavatel požaduje, aby skutečně uhrazený finanční objem této významné služby v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

2)

Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace či dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému, který byl dimenzován a je schopen naplnit alespoň následující parametry:

 

·         jedná se o informační systém kritické infrastruktury dle § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), kterým se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury narušení, jehož funkce by měla závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu;

·         informační systém s vysokou dostupností dle definice Harvard Research Group (Availability Environment Classification) na úrovni AEC-3, při časovém pokrytí 24/7/365,

·         systém je dimenzován na zpracování paralelních dotazů ve špičce min. 20 za sekundu, tj. 72.000 dotazů za hodinu při odezvě u 90% dotazů pod 0,10s.

 

Zadavatel požaduje, aby skutečně uhrazený finanční objem této významné služby v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

10 mil. Kč

3)

Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace či dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému, který byl dimenzován a je schopen naplnit alespoň následující parametry:

 

·         jedná se o informační systém pro příjem a zpracování dokumentů anebo zpráv anebo záznamů anebo textových dat (CSV);

·         je provozován v režimu dostupnosti alespoň dle definice Harvard Research Group (Availability Environment Classification) na úrovni AEC-2 a obsahuje funkcionalitu pro přístup k datům a jejich příjem a validaci prostřednictvím webového rozhraní a webových služeb;

·         je dimenzován na shromažďování a evidenci minimálně 10.000 dokumentů a metadat a řídí jejich životní cyklus pro minimálně 200 současně pracujících uživatelů;

·         je dimenzován na zpracování alespoň 10.000 záznamů denně s dobou zpracování do 15 sekund od zadání požadavku a zajišťuje evidenci a správu dokumentů/zpráv/záznamů uložených v interním nebo externím infomačním systému (například DMS) , který splňuje povinnosti dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;

·         poskytuje takzvané služby vytvářející důvěru, tzn., je napojen na certifikační autoritu, poskytuje služby elektronických podpisů, pečetí a časových razítek.

 

Zadavatel požaduje, aby skutečně uhrazený finanční objem této významné služby v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

10 mil. Kč

4)

Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace či dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému, který byl dimenzován a je schopen naplnit alespoň následující parametry:

 

·         jedná se o informační systém s vysokou dostupností a provozem v režimu dle definice Harvard Research Group (Availability Environment Classification) na úrovni AEC-3, při časovém pokrytí 24/7/365;

·         je integrován se systémy základních registrů (např. ISZR) pro získávání referenčních údajů (např. povolovací orgány, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné moci, stavovské organizace apod.);

·         zabezpečuje zpracování autorizovaných referenčních údajů (např. s ISZR), disponuje mechanismy a ETL procesy pro zpracování a čistění dat při jejich převzetí a zabezpečení integrity dat mezi referenčními údaji a svými údaji;

·         obsahuje aplikační rozhraní se zpracováním až 20 požadavků za sekundu pro klíčové aplikační (webové) služby;

·         bezpečnost dat, bezpečnostní mechanismy a podpora anonymizace splňují mezinárodní bezpečnostní normy (např. normy ISO/EIC, směrnice 95/46/ES, směrnice 2020/58/ES).

 

Zadavatel požaduje, aby skutečně uhrazený finanční objem této významné služby v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

10 mil. Kč

5)

Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace či dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému v resortu zdravotnictví, který byl dimenzován a je schopen naplnit alespoň následující parametry:

 

·         jedná se o informační systém s vysokou dostupností a provozem v režimu dle definice Harvard Research Group (Availability Environment Classification) na úrovni AEC-3, při časovém pokrytí 24/7/365;

·         obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat;

·         obsahuje funkce pro komunikaci, výměnu dat a propojení s externími IS

·         informační systém je v souladu s komunikačními standardy pro přenosy dat (např. HL7, ISO/EN13606, DASTA apod.) a s IHE.

 

Zadavatel požaduje, aby skutečně uhrazený finanční objem této významné služby v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

10 mil. Kč

6

Minimálně jedna zakázka musí obsahovat poskytování služeb za účelem návrhu, dodávky, instalace, provozu, servisní podpory, správy a rozvoje technické ICT infrastruktury (zahrnující minimálně server(y), storage a síťové prvky).

 

Zadavatel požaduje, aby skutečně uhrazený finanční objem této významné služby v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

10 mil. Kč

7

Minimálně jedna zakázka musí obsahovat poskytování služeb za účelem vytvoření, podpory nebo rozvoje portálového řešení, které bylo dimenzováno a je schopno naplnit alespoň následující parametry:

 

·         portálové řešení s vysokou dostupností dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s  počtem přihlášení minimálně 50.000 denně;

·         integrace dalších informačních systémů pomocí SOAP či REST API webových služeb;

·         provozování portálového řešení v tzv. multivendor režimu, kdy mohou do portálu aktivně dodávat funkcionality (portlety) vedle objednatele i další externí subjekty, přičemž účastník této významné služby jako jediný nese plnou, výlučnou odpovědnost za podporu a dodržování SLA celého portálového řešení vůči objednateli.

·         zahrnuje mimo jiné prostředí pro poskytování veřejných informací a poskytování informací konkrétního uživatele, elektronizaci procesů a anonymizaci údajů pro další účely (např. statistika, podklady pro rozhodování apod.).

 

Zadavatel požaduje, aby skutečně uhrazený finanční objem této významné služby v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení“.

10mil. Kč

 

67.         Ve shora specifikovaném článku a bodě, odstavci 3.4.11, zadávací dokumentace je uvedeno, že z předkládaného seznamu musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele. 

68.         V čl. 8 „Způsob hodnocení nabídek“, bodě 8.1 „Hodnotící kritéria“, odstavci 8.1.1, zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „[n]abídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek - nejnižší nabídkové ceny za jeden (1) člověkoden“, přičemž v odstavci 8.1.2 dále uvedl, že „[z]adavatel stanovil následující způsob hodnocení nabídek:

Název hodnotícího kritéria

Váha

Nabídková cena bez DPH

Cena za jeden (1) člověkoden

100 %

     

V rámci jednotlivých minitendrů budou nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Způsob bodování bude stanoven v rámci podmínek minitendru. Zadavatel má možnost stanovit, že v rámci konkrétního Minitendru budou nabídky hodnoceny pouze podle výše nabídkové ceny bez DPH jako jediného relevantního hodnotícího kritéria.“.

69.         Ve shora specifikovaném článku a bodě, konkrétně v odstavci 8.1.3 „Nabídková cena bez DPH“, zadávací dokumentace zadavatel určil následující:

„V rámci tohoto hodnotícího kritéria s názvem „Nabídková cena bez DPH“ bude zadavatel hodnotit cenu služeb za jeden (1) člověkoden bez DPH uvedenou v tabulce v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této zadávací dokumentace.

Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit takovou nabídkovou cenu bez DPH, která bude nižší oproti nabídkovým cenám bez DPH uváděným ostatními účastníky.“.

70.         Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek je zřejmé, že vybraný dodavatel č. 2 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb, jimiž prokazoval splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, celkem 7 realizovaných zakázek, přičemž referenční zakázka č. 7 s názvem „Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“ byla realizována pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. K uvedené referenční zakázce je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvedeno mj. následující:

„Aplikace MS2014+ je napojena přes rozhraní na řadu informačních systémů státní správy České republiky i Evropské unie podílejících se na implementaci dotačních programů EU. Počet interních uživatelů systému je více než 7 tis.. Počet externích uživatelů je více než 70 tis. (…)

Na základě odpovědi na žádost zadavatele o písemné objasnění či doplnění nabídky č. 1 bylo účastníkem detailně popsáno a potvrzeno, že aplikace MS2014+ je provozována v multivendor režimu.“.

71.         Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek dále vyplývá, že vybraný dodavatel č. 2 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb jako referenční zakázku č. 5 veřejnou zakázku s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ realizovanou pro Moravskoslezský kraj. K předmětné referenční zakázce je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvedeno následující:

„Účelem plnění projektu bylo dosažení zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti služeb zdravotní péče zavedením nových nebo rozšířením již využívaných informačních systémů umožňujících elektronizaci zdravotnických procesů a využití strukturovaných datových informací v různých oblastech zdravotnictví, hlavně v oblasti péče o hospitalizované pacienty, v oblasti zavedení progresivních technologií, v oblasti sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče a v oblasti přístupu pacientů k informacím. Cílem bylo provést modernizaci informačních systémů, jejich vzájemnou interakci a zajištění nových funkcí podporujících optimalizaci a elektronizaci procesů ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. Poskytování plnění bylo realizováno v období 2018 – 2019 a finanční objem zakázky v posledních 5 letech přesáhl 10 mil. Kč bez DPH.“.  

72.         Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek v dalším plyne, že vybraný dodavatel č. 3 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb, jimiž prokazoval splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, jako referenční zakázku č. 5 veřejnou zakázku „Realizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče“ realizovanou pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje. K tomu je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek mj. uvedeno:

„Předmětem této zakázky byla dodávka informačního systému, následná podpora a rozvoj informačního systému, který je schopen naplnit všechny požadované parametry uvedené v ZD, které jsou specifikovány níže:

(…)

•       informační systém je v souladu s komunikačními standardy pro přenosy dat (např. HL7, ISO/EN13606, DASTA apod.) a s IHE“. 

73.         Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek je současně zřejmé, že vybraný dodavatel č. 1 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb, jimiž prokazoval splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, jako referenční zakázku č. 5 veřejnou zakázku „Národný zdravotnicky informační systém SR = eHealth – (eZdravie SK)“ realizovanou pro Národné centrum zdravotnických informacií. K tomu je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvedeno mj. následující:

„Národný projekt eSO (elektronické služby zdravotnictví pro Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky). Zakázka jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace a dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému v resortu zdravotnictví, kde cena bez DPH v posledních 5 letech činila více než 50 mil. Kč bez DPH za realizovaná plnění účastníka. Informační systém byl dimenzován a je schopen naplnit následující parametry:

(…)

• informační systém je v souladu s komunikačními standardy pro přenosy dat ISO/EN13606 a s IHE.“.

74.         Dále ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že vybraný dodavatel č. 4 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb, jimiž prokazoval splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, jako referenční zakázku č. 2 veřejnou zakázku „Poskytovánie podporných služieb informačního systému ESZ, ESZ RF a RS“ realizovanou pro Národné centrum zdravotnických informacií. K dané referenční zakázce je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvedeno mj. následující:

„Zakázka, jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace či dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému v resortu zdravotnictví, který byl dimenzován a je schopen naplnit alespoň následující parametry:

(…)

        obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat;

           (…)

        informační systém je v souladu s komunikačními standardy pro přenosy dat (např. HL7, ISO/EN13606, DASTA apod.) a s IHE.

           (…)

Účastník touto referenční zakázkou prokázal, že daná významná služba naplňuje požadavky zadavatele uvedené v bodě 5) odst. 3.4.5 zadávací dokumentace“.

75.         Z bodu 5. „Poznámky komise a potvrzení souhlasu se zápisem“ zápisu o posouzení nabídek je patrné, že nabídky vybraných dodavatelů vyhověly všem požadavkům zadavatele obsažených v zadávací dokumentaci. 

K výroku I. tohoto rozhodnutí

76.         Úřad uvádí, že navrhovatel v návrhu brojí proti oznámení zadavatele o výběru dodavatele, kdy je mj. přesvědčen, že vybranými dodavateli předložené referenční zakázky nesplňují požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci týkající se kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona. K tomu Úřad uvádí následující.

77.         Úřad v obecné rovině konstatuje, že kvalifikací se ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) zákona rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. Lze uvést, že účelem institutu kvalifikace je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují dostatečné záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Adekvátně nastavené kvalifikační předpoklady jsou tedy jakýmsi „sítem“, které má zamezit účasti subjektů neschopných danou veřejnou zakázku řádně splnit. Co se týče kritérií technické kvalifikace, jejich smyslem je pak konkrétně prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě (v obecné rovině srov. § 79 odst. 1 zákona). Výčet jednotlivých kritérií technické kvalifikace je v zákoně stanoven taxativním způsobem a z hlediska systematiky již nejsou tato kritéria členěna dle druhu veřejné zakázky, ale zákon technickou kvalifikaci sjednocuje pro všechny druhy veřejných zakázek do ustanovení § 79 zákona.

78.         Vlastní účel stanovení kritérií technické kvalifikace pak směřuje k zajištění faktické realizace veřejné zakázky pouze dodavateli, kteří k tomu mají dostatečnou technickou způsobilost. Prostřednictvím kritérií technické kvalifikace tedy dochází k ověření personálních a technických kapacit dodavatele, případně k ověření jeho odborných schopností a zkušeností, pokud jsou z pohledu zadavatele nezbytné k plnění veřejné zakázky. Tím je minimalizováno riziko zadavatele, že dojde ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení, jímž je řádná a efektivní realizace plnění, jež je předmětem veřejné zakázky. Při posouzení splnění kvalifikace je nutné vždy reflektovat výše zmíněný účel tohoto institutu, a tedy aby byl objektivním způsobem zajištěn výběr dodavatele právě z okruhu subjektů, kteří dokládají své schopnosti veřejnou zakázku realizovat řádně a včas. Posledně uvedené pak podporuje  i Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Af 15/2014 ze dne 2. 9. 2015, v němž mj. uvádí, že „[ž]alovaný (tj. Úřad, pozn. Úřadu) tedy podle zdejšího soudu správně vyšel z toho, že zadavatel nemá podle ZVZ povinnost „slepě“ přijmout jakékoli osvědčení, jež požadavky zadavatele na doložení tzv. referencí formálně naplňuje, a to bez ohledu na pochybnosti, které zadavateli z takového osvědčení vyplynou. Zadavatel musí mít oprávnění prověřit i obsahovou stránku těchto osvědčení a závěr ohledně splnění kvalifikace učinit právě s ohledem na tuto obsahovou stránku.“. K tomu Úřad doplňuje, že ačkoliv se výše citovaný rozsudek týkal předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), jsou závěry v něm vyjádřené z pohledu Úřadu plně aplikovatelné i na posuzovaný případ, neboť institut kvalifikace a jejího prokazování nedoznal přijetím nové právní úpravy, tzn. zákona, nikterak zásadních změn. Uvedené platí i ve vztahu k dále odkazované judikatuře užité v rámci tohoto rozhodnutí.

79.         Jinými slovy s ohledem na výše uvedené lze prezentovat následující dílčí závěr. Aby byl naplněn účel kvalifikace, zadavatel nemůže být nucen akceptovat, resp. nemůže akceptovat k prokázání kritéria technické kvalifikace takové referenční zakázky, které mu neposkytují dostatečné záruky o schopnostech vybraného dodavatele realizovat veřejnou zakázku řádně a včas. Stejně tak platí, že zadavatel musí disponovat dostatečnými údaji k tomu, aby si ověřil, že daný dodavatel skutečně disponuje jím požadovanými zkušenostmi. Naopak, Úřad má se zřetelem k zásadě transparentnosti za to, že pokud v souvislosti s prokázáním kvalifikace konkrétního dodavatele vyvstanou na straně zadavatele jakékoliv pochybnosti, je nejen jeho možností, ale taktéž i jeho povinností tyto pochybnosti odstranit, a mít tak postaveno najisto, že účastník zadávacího řízení příslušné kritérium technické kvalifikace skutečně prokázal, čímž rovněž splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

80.         Úřad k zásadě transparentnosti, zakotvené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, sděluje, že tato je vedle zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásady přiměřenosti jednou  ze základních zásad, jež musí být zadavatelem bezvýhradně dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Otázkou výkladu zásady transparentnosti se ve své judikatorní činnosti již opakovaně zabývaly soudy a taktéž Úřad. Např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010-1592 ze dne 15. 9. 2010 se Nejvyšší správní soud ztotožňuje s obecným výkladem zásady transparentnosti podaným Krajským soudem v Brně v rozsudku č. j. 62 Ca 31/2008-114 ze dne 19. 1. 2010, a to že požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“. V rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 pak bylo dovozeno, že „[ú]kolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně   a srozumitelně stanovených podmínek. (…) Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“.    

81.         Úřad předesílá, že zadavatel je povinen důsledně dbát dodržení zásady transparentnosti v celém průběhu zadávacího řízení, tzn. veškeré úkony učiněné zadavatelem v zadávacím řízení tedy musí, aby toto zadávací řízení mohlo být označeno za souladné se zákonem, obstát v testu transparentnosti. Zásada transparentnosti se tak nutně promítá i do úkonů zadavatele při posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů, a posléze tedy i do rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Úřad se proto ve světle shora řečeného zabýval tím, zda měl zadavatel ve zde projednávané věci postaveno najisto, že vybraní dodavatelé splnili všechny podmínky účasti v zadávacím řízení, včetně předmětného kritéria technické kvalifikace, a zda výběr dodavatelů byl učiněn v souladu se zásadou transparentnosti. K tomu Úřad konstatuje následující.

82.         Zadavatel v čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, konkrétně v odstavci 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“, zadávací dokumentace požadoval po dodavatelích za účelem prokázání kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložit seznam čítající alespoň 7 významných služeb realizovaných v zadavatelem blíže specifikovaných oblastech. V rámci významné služby s pořadovým číslem 5) pak zadavatel mj. vznesl požadavek, že informační systém tvořící předmět plnění dané významné služby musel být v souladu s IHE (viz bod 66. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřadem bylo zjištěno, že IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) představuje neziskovou organizaci mající za cíl zlepšit způsob, jakým počítačové systémy ve zdravotnictví sdílejí informace.

83.         Navrhovatel přitom v návrhu namítá, že ani jeden z vybraných dodavatelů jimi předloženými referenčními zakázkami daný požadavek zadavatele nesplnil (viz bod 16. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad se tudíž zabýval tím, zda dokumentace o zadávacím řízení nese takové informace, na základě nichž by bylo lze dospět k závěru, že zadavatel mohl mít, resp. měl za prokázané, že všichni vybraní dodavatelé v minulosti realizovali plnění v podobě příslušné referenční zakázky, jež bylo v souladu s IHE.

84.         Dle tvrzení navrhovatele společnost IHE na svých webových stránkách stanovuje pravidla, za jakých se posuzuje soulad s IHE; k tomuto dochází na základě akreditovaného posuzování shody na tzv. Connectathonu, přičemž jiný způsob prokázání pravidla IHE nepřipouští. Subjekt, jenž se tohoto Connectathonu nezúčastní, nemůže být tudíž dle navrhovatele v souladu s IHE, a to bez ohledu na to, jaké v této věci učiní prohlášení. Zadavatel k danému tvrzení navrhovatele poznamenává, že nepožadoval certifikaci IHE, tj. nepožadoval jakýkoliv oficiální doklad o certifikaci výsledného produktu. Zadavateli ke splnění předmětného požadavku postačovalo předložení čestného prohlášení ze strany jednotlivých dodavatelů (viz bod 29. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

85.         Úřad konstatuje, že z dokumentace o zadávacím řízení zjistil, že zadavatel splnění jeho požadavku na to, aby informační systém tvořící předmět plnění referenční zakázky byl v souladu s IHE, skutečně nepodmínil žádnou certifikací. V tomto ohledu je tudíž možno přisvědčit argumentu zadavatele, že dodavatelé nemuseli za účelem prokázání splnění tohoto požadavku předložit certifikát, popř. obdobný doklad, jenž by osvědčoval, že plnění realizované v rámci předkládané referenční zakázky bylo souladné s IHE. Právě řečené ovšem nemůže mít za následek, že by zadavatel mohl na řádné ověření splnění jeho požadavku rezignovat, resp. že by v dokumentaci o zadávacím řízení nemuselo být zachyceno, na základě jakých skutečností má zadavatel za prokázané, že příslušný dodavatel požadavku na soulad s IHE dostál, resp. z čeho tento jeho závěr rezultuje; tím spíše, pokud vůči prokázání daného požadavku vybranými dodavateli zadavatel obdržel zdůvodněné námitky (v podrobnostech viz níže).

86.         Úřad na tomto místě konstatuje, že stanovení zadávacích podmínek spadá do výlučné sféry zadavatele. Pakliže se tedy zadavatel ve zde projednávané věci rozhodl, že prokázání souladu realizovaného plnění s IHE nebude vázat na předložení konkrétního dokumentu, nelze takovému postupu nic vytknout. Lze přitom uvést, že pokud by zadavatel předložení příslušného dokumentu požadoval, bylo by pochopitelně ověření předmětného požadavku v praxi snazší – dodavatel by buď takový dokument předložil, a pak by podmínky účasti v zadávacím řízení splnil, anebo nepředložil, což by mělo za následek jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, stejně tak i v dokumentaci o zadávacím řízení by bylo jednodušší toto zachytit. Nicméně na druhou stranu je potřeba vnímat, že v případě, kdy zadavatel takovou certifikaci nepožaduje, je pro dodavatele snazší účastnit se zadávacího řízení, neboť nemusí činit úkony související se získáním dané certifikace. V této souvislosti si nelze nepovšimnout tvrzení zadavatele, že využití standardů IHE není možné v referenčních zakázkách jednoduše ověřit, a proto po dodavatelích požadoval toliko předložení čestného prohlášení o splnění tohoto požadavku (viz bod 29. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad je toho názoru, že pokud zadavatel vznese určitý požadavek, a současně má vědomost o tom, že ověření takového požadavku není jednoduchou záležitostí, měl by o to obezřetněji přistupovat k tomu, aby z dokumentace o zadávacím řízení bylo seznatelné, jaké údaje z nabídek jednotlivých dodavatelů považoval za relevantní. Z pohledu Úřadu je tudíž podstatné, aby v dokumentaci o zadávacím řízení bylo zachyceno, jak zadavatel otázku splnění jeho požadavku na soulad s IHE dodavateli posuzoval. Dokumentace o zadávacím řízení tedy, k tomu, aby postup zadavatele při posuzování kvalifikace dodavatelů bylo možné označit za transparentní, musí nést informace o tom, co zadavatele vedlo k závěru, že významná zakázka splňuje jeho představu, kterou stanovením požadavku na její soulad s IHE sleduje, tj. že taková referenční zakázka zcela odpovídá tomu, co dodavatel od souladu plnění s IHE očekává. 

87.         Z dokumentace o zadávacím řízení, konkrétně ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek, Úřad zjistil, že vybraný dodavatel č. 2 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb jako referenční zakázku s pořadovým číslem 5) veřejnou zakázku s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ realizovanou pro Moravskoslezský kraj, přičemž k předmětné referenční zakázce je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uveden toliko obecný popis účelu plnění referenční zakázky a její cíle, finanční rozsah zakázky a doba poskytovaných služeb (viz bod 71. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

88.         Úřad z nabídky vybraného dodavatele č. 2 ověřil, že popis významné zakázky č. 5 uvedený v nabídce tohoto vybraného dodavatele se shoduje s informacemi uvedenými v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek, přičemž v nabídce jsou navíc uvedeny pouze identifikace a kontaktní osoba objednatele předmětné zakázky a konstatování vybraného dodavatele č. 2, že „[r]eference splňuje požadavky zadavatele na referenci č. 5, uvedené v bodě 3.4.5. zadávací dokumentace.. Vybraný dodavatel č. 2 tedy v nabídce neuvedl v rámci popisu významné zakázky s pořadovým číslem 5, kterou prokazoval požadavek zadavatele na soulad plnění s IHE, žádné informace o technických parametrech předmětu plnění dané referenční zakázky.

89.         Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek v dalším vyplývá, že v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb předložili jako referenční zakázku, prostřednictvím níž měl být prokázán požadavek zadavatele na soulad s IHE:

-          vybraný dodavatel č. 3 referenční zakázku „Realizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče“ realizovanou pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje,

-          vybraný dodavatel č. 1 referenční zakázku „Národný zdravotnicky informačný systém SR = eHealth – (eZdravie SK)“ realizovanou pro Národné centrum zdravotnickych informácií,

-          vybraný dodavatel č. 4 referenční zakázku „Poskytovánie podporných služieb informačného systému ESZ, ESZ RF a RS“ realizovanou pro Národné centrum zdravotnickych informácií,

přičemž v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek je ve vztahu k předmětným referenčním zakázkám shora jmenovaných vybraných dodavatelů uvedena informace, že informační systém coby předmět plnění referenční zakázky je v souladu s komunikačními standardy pro přenosy dat a s IHE (viz body 72. až 74. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z nabídek 3 výše uvedených vybraných dodavatelů bylo Úřadem zjištěno, že tito v jejich nabídkách v rámci popisu příslušné referenční zakázky uvedli informaci, že předmět jejího plnění je v souladu s komunikačními standardy pro přenosy dat a s IHE.

90.         Úřad z dokumentace o zadávacím řízení současně ověřil, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení prostřednictvím žádosti o písemné objasnění či doplnění nabídky ve smyslu § 46 zákona nepožádal žádného z vybraných dodavatelů o objasnění jejich nabídek v souvislosti s požadavkem stanoveným v čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“ pod číslem 5), zadávací dokumentace spočívajícím v tom, že předmět plnění referenční zakázky, tj. informační systém v resortu zdravotnictví, je v souladu s IHE.

91.         Úřad konstatuje, že ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek, jakož ani z žádného jiného dokumentu tvořícího dokumentaci o zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku, není zřejmé, jakým způsobem, a zda vůbec, zadavatel u vybraných dodavatelů ověřoval splnění jeho požadavku spočívajícího v tom, že předmět plnění referenční zakázky, tj. informační systém v resortu zdravotnictví, musel být v souladu s IHE. Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek je totiž evidentní, že zadavatel pouze převzal text uvedený vybranými dodavateli v nabídkách, pokud jde o referenční zakázky, jimiž měl být daný požadavek prokazován, a následně v bodu 5. „Poznámky komise a potvrzení souhlasu se zápisem“ předmětného zápisu souhrnně konstatoval, že nabídky vybraných dodavatelů vyhověly všem požadavkům zadavatele obsaženým v zadávací dokumentaci. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v zápise o posouzení a hodnocení nabídek zadavatel žádným způsobem nezachytil, na základě jakých skutečností dospěl k závěru, že vybraní dodavatelé splnili předmětný požadavek na soulad referenčního plnění s IHE, vyjma jejich prohlášení v nabídkách.

92.         Úřad na tomto místě opětovně uvádí, že zadavatel prokázání splnění jeho požadavku na soulad referenční zakázky s IHE nevázal na předložení žádného dokumentu, kdy mu v tomto ohledu postačovalo čestné prohlášení dodavatelů. Úřad nicméně akcentuje, že tento fakt zadavatele nezbavuje odpovědnosti za zákonný průběh zadávacího řízení včetně toho, že z dokumentace o zadávacím řízení bude zpětně přezkoumatelné, že vybraní dodavatelé skutečně zcela splňují všechny podmínky účasti v zadávacím řízení, tedy i to, že jimi realizované referenční zakázky, resp. předmět jejich plnění byl souladný s IHE. Zadavatel se nastavením zadávacích podmínek v souvislosti s daným požadavkem fakticky spolehl na prohlášení dodavatelů, kdy se těmito čestnými prohlášeními v rámci své argumentace zaštiťuje, avšak tato čestná prohlášení nejsou sama o sobě způsobilá odstranit pochybnosti o splnění požadavku na soulad referenčního plnění s IHE ze strany vybraných dodavatelů, které do zadávacího řízení vnesl prostřednictvím námitek navrhovatel. Z pohledu Úřadu v dokumentaci o zadávacím řízení absentují informace takového charakteru, na jejichž základě by mohl být učiněn závěr, že vybraní dodavatelé jimi předloženými referenčními zakázkami posuzovaný požadavek bezpochyby prokázali, resp. že zadavatel při posouzení splnění podmínek účasti vybranými dodavateli postupoval v souladu se zákonem.

93.         Úřad konstatuje, že navrhovatel v námitkách argumentoval tím, že na základě veřejně dostupných informací, resp. na základě jemu známých informací je přesvědčen, že referenční zakázky předložené vybranými dodavateli nesplňují požadavek zadavatele na jejich soulad s IHE. Zadavatel nicméně v rozhodnutí o námitkách danou argumentaci navrhovatele „odbyl“ tím, že v rámci splnění daného požadavku nepožadoval žádnou certifikaci, popř. nezávislé ověření třetí osobou, aniž by jakkoliv osvětlil, proč navrhovatelem vznesená tvrzení považuje za lichá, tzn. na základě jakých skutečností má za postavené najisto, že plnění poskytovaná vybranými dodavateli v rámci těchto referenčních zakázek odpovídají jeho představám, jež stanovením požadavku na soulad plnění s IHE sleduje, kdy Úřad pokládá za vhodné upozornit, že zadavatel v zadávací dokumentaci standardy IHE ani nijak blíže nespecifikoval, tzn. tento požadavek nebyl zadavatelem, co do jeho naplnění, materializován. Zadavatel měl v důsledku podaných námitek k dispozici indicie, které jej měly vést dle Úřadu k takovému postupu, v rámci něhož odstraní vyvstalé pochybnosti, že vybranými dodavateli předložené referenční zakázky nesplňují podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, což však zadavatel neučinil. Úřad předesílá, že si je vědom toho, že součástí nabídek vybraných dodavatelů byly seznamy obsahující referenční zakázky, přičemž zde bylo uvedeno, resp. čestně prohlášeno, že konkrétní referenční zakázky splňují požadavek zadavatele na jejich soulad s IHE. Je však zapotřebí podotknout, že zadavatel od navrhovatele obdržel relevantní námitku zpochybňující splnění daného požadavku vybranými dodavateli, na kterou však z pohledu Úřadu adekvátním způsobem nereagoval, jelikož neučinil zhola nic pro to, aby tyto pochybnosti rozptýlil a toto „rozptýlení“ zaznamenal v dokumentaci o zadávacím řízení. V této souvislosti se nabízí kupříkladu aplikace postupu stanoveného v § 39 odst. 5 zákona. Úřad v tomto ohledu nerozporuje ani fakt, že samotná námitka navrhovatele mohla být konkrétnější, v čem (v jakých aspektech) nejsou splněna kritéria IHE. Nicméně z pohledu Úřadu, jakožto orgánu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, není možno s ohledem na výše popsané skutkové okolnosti vyslovit závěr, že by z dokumentace o zadávacím řízení bylo možno shledat postup zadavatele při posouzení předmětné části technické kvalifikace za transparentní. Jediné, čím zadavatel k posouzení předmětné části kvalifikace disponuje, jsou čestná prohlášení vybraných dodavatelů. Z vymezených požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci je zjevné, že má zájem vybrat dodavatele, který má zkušenosti s plněním splňujícím IHE, a proto by ani sám zadavatel neměl rezignovat na zjištění toho, zda skutečně referenční plnění odpovídají jím stanoveným požadavkům.

94.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti tudíž Úřad shrnuje, že dokumentace o zadávacím řízení nenese takové informace, na základě nichž by bylo lze dospět k závěru, že zadavatel mohl mít, resp. měl za prokázané, že všichni vybraní dodavatelé v minulosti realizovali plnění, jež bylo v souladu s IHE. Přetrvávají zde tedy pochybnosti, zda vybraní dodavatelé skutečně zcela splnili podmínky účasti stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nelze proto konstatovat jinak, než že postup zadavatele spočívající v posouzení splnění jeho požadavku na soulad referenčního plnění s IHE vybranými dodavateli je netransparentní, a tudíž rozporný se zákonem.

95.         Zadavatel dále v čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, konkrétně v odstavci 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“, zadávací dokumentace za účelem prokázání kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, v rámci významné služby s pořadovým číslem 7, kromě jiného požadoval, aby dodavatel realizoval minimálně jednu zakázku obsahující poskytování služeb za účelem vytvoření, podpory nebo rozvoje portálového řešení, které bylo dimenzováno a je schopno naplnit alespoň blíže zadavatelem specifikované parametry, a to mj. že portálové řešení s vysokou dostupností je dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem přihlášení minimálně 50.000 denně (viz bod 66. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

96.         Navrhovatel přitom v návrhu namítá, že vybraný dodavatel č. 2 jím předloženou referenční zakázkou daný požadavek zadavatele nesplnil (viz bod 14. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad se tedy zabýval tím, zda dokumentace o zadávacím řízení nese takové informace, na základě nichž by bylo možné učinit závěr, že zadavatel mohl mít, resp. měl za prokázané, že vybraný dodavatel č. 2 v minulosti realizoval plnění v podobě příslušné referenční zakázky, obsahující poskytování služeb za účelem vytvoření, podpory nebo rozvoje portálového řešení, které bylo dimenzováno a je schopno naplnit mj. parametr, že portálové řešení s vysokou dostupností je dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem přihlášení minimálně 50.000 denně.

97.         Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že vybraný dodavatel č. 2 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb jako referenční zakázku s pořadovým číslem 7, jež měla prokazovat shora specifikovaný požadavek zadavatele, referenční zakázku s názvem „Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“, která byla realizována pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. K dané referenční zakázce je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvedena mj. informace, že „[p]očet interních uživatelů systému je více než 7 tis.. Počet externích uživatelů je více než 70 tis.“ (viz bod 70. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

98.         Úřad z nabídky vybraného dodavatele č. 2 ověřil, že informace v ní uvedené u významné zakázky č. 7 se shodují s informacemi uvedenými v zápisu o posouzení hodnocení nabídek. Dále ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a ze „Žádosti o písemné objasnění či doplnění nabídky č. 1“ ze dne 30. 6. 2020 Úřad zjistil, že v souvislosti s uvedenou referenční zakázkou zadavatel požádal vybraného dodavatele č. 2 o objasnění či doplnění nabídky. Prostřednictvím této žádosti nicméně zadavatel ověřoval pouze skutečnost, zda předmět plnění je provozován v multivendor režimu, aniž by ověřoval jeho další technické parametry; tato žádost se tedy netýkala požadavku na minimální počet unikátních návštěvníků a na minimální počet přihlášení za 1 den.  

99.         Ke shora řečenému Úřad konstatuje, že navrhovatel v námitkách uvedl, že ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a z veřejně dostupných informací je zřejmé, že výše jmenovaná referenční zakázka není dimenzována na 1 milion unikátních návštěvníků a nedosahuje minimální počet přihlášení 50 tisíc denně. Navrhovatel tedy podanými námitkami zpochybnil splnění předmětného požadavku vybraným dodavatelem č. 2. Úřad má za to, že tato námitka měla v zadavateli vzbudit pochybnost ohledně splnění předmětného požadavku, neboť je dán zjevný markantní rozdíl v hodnotě technického parametru, jehož splnění zadavatel u významné služby s pořadovým číslem 7 požadoval, a v hodnotě tohoto technického parametru, který vybraný dodavatel č. 2 v rámci referenční zakázky č. 7 uvedl, když zadavatel v zadávacích podmínek stanovil požadavek, že portálové řešení s vysokou dostupností je dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem přihlášení minimálně 50.000 denně, zatímco vybraný dodavatel č. 2 v jeho nabídce v popisu předmětné referenční zakázky uvedl, že počet interních uživatelů (informačního systému) je více než 7 tisíc a počet externích uživatelů je více než 70 tisíc.  

100.     Zadavatel ve vztahu k dané námitce v rozhodnutí o námitkách mj. sdělil, že posuzoval veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci prostřednictvím komise složené z významných odborníků z daných oblastí, přičemž jejich odborná znalost, včetně znalosti trhu, jim umožnila vyhodnotit splnění nebo nesplnění technických kritérií požadovaných zadavatelem u jednotlivých nabídek. Zadavatel pro potvrzení svých odborných znalostí doplnil, že disponuje čestným prohlášením vybraného dodavatele č. 2, kterým tento prokazuje splnění namítané zadávací podmínky. Identickou argumentaci pak zadavatel přednesl i v jeho vyjádření k návrhu ze dne 8. 10. 2020.

101.     Úřad zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím v žádném případě nemíní jakkoliv snižovat odbornost zadavatele, potažmo erudovanost členů jím pověřené komise. Zadavatelem tvrzená odbornost ovšem není způsobilá jakkoliv vyvrátit konkrétní námitku navrhovatele týkající se splnění shora specifikovaného požadavku vybraným dodavatelem č. 2; předmětná argumentace zadavatele je ve své podstatě nicneříkající a nelze na ní rozhodně vystavět závěr, že zadavatel při posouzení splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem č. 2 dodržel zákon. Pakliže měl zadavatel za to, že předmětná námitka navrhovatele není opodstatněná, měl tuto jeho odbornost promítnout do dokumentace o zadávacím řízení v té podobě, že by uvedl, na základě čeho má za prokázané, že navzdory výše v tomto rozhodnutí popsanému rozdílu mezi hodnotou technického parametru, jehož splnění zadavatel u významné služby s pořadovým číslem 7 požadoval, a hodnotou tohoto technického parametru, který vybraný dodavatel č. 2 v rámci referenční zakázky č. 7 uvedl, je posuzovaný požadavek zadavatele vybraným dodavatelem č. 2 splněn. V této souvislosti si současně nelze nepovšimnout, že zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval určitý minimální počet unikátních návštěvníků a určitý počet přihlášení během jednoho dne, přičemž v referenci vybraného dodavatele č. 2 se hovoří o „interních a externích uživatelích“; z pohledu Úřadu tak ani není zjevné, zda se tyto údaje obsažené v referenční zakázce vůbec váží k předmětnému požadavku zadavatele, resp. zda jej „pokrývají“. Na právě řečeném přitom nemůže ničeho změnit ani argument vybraného dodavatele č. 2, že v rámci předmětu plnění referenční zakázky nemuselo docházet k 50 000 přihlášením denně, ale postačovalo, že na tento počet přihlášení bylo referenční plnění dimenzováno (viz bod 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí), neboť v popisu jím předložené reference jsou evidentně uvedeny hodnoty nekorespondující se zadávacími podmínkami.

102.     Úřad uvádí, že v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek, stejně tak ani na žádném jiném místě dokumentace o zadávacím řízení, není přezkoumatelným způsobem zachyceno, na základě jakých konkrétních skutečností má zadavatel za prokázané, že vybraný dodavatel č. 2 dostál požadavku zadavatele na to, že portálové řešení s vysokou dostupností realizované v rámci referenční zakázky bylo dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem, resp. na počet přihlášení minimálně 50.000 denně. V dokumentaci o zadávacím řízení tedy není opora pro konstatování, že vybraným dodavatelem č. 2 předloženou referenční zakázkou byly jednotlivé podmínky týkající se přezkoumávaného požadavku zadavatele skutečně naplněny, přičemž splnění těchto podmínek pak dle přesvědčení Úřadu nevyplývá ani ze samotné reference, resp. jejího popisu. K argumentu zadavatele, že splnění předmětného požadavku vybraný dodavatel č. 2 potvrdil i formou čestného prohlášení, Úřad ve stručnosti sděluje, že samotná existence čestného prohlášení nemůže zhojit nezákonnost postupu zadavatele spočívající v tom, že v dokumentaci o zadávacím řízení zcela absentují informace, prostřednictvím nichž by byly rozptýleny pochybnosti vnesené navrhovatelem do zadávacího řízení námitkami, v důsledku čehož je nutno postup zadavatele při posouzení splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem č. 2 označit za netransparentní. Nehledě na to, že, Úřad opakuje, splnění přezkoumávaného požadavku zadavatele neplyne ani ze samotné reference.

103.     Ve světle shora uvedených skutečností tak Úřad vyslovuje dílčí závěr, a sice ten, že dokumentace o zadávacím řízení nenese takové informace, na základě nichž by bylo lze dospět k závěru, že zadavatel mohl mít, resp. měl za prokázané, že vybraný dodavatel č. 2 v minulosti realizoval plnění, jež bylo dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem přihlášení minimálně 50.000 denně, jak zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách. Postup zadavatele při posouzení splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem č. 2 je tedy dle Úřadu netransparentní, a tudíž nezákonný.

104.     Zadavatel v dalším v čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, konkrétně v odstavci 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“, zadávací dokumentace za účelem prokázání kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, v rámci významné služby s pořadovým číslem 5), mj. požadoval, aby dodavatel realizoval minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb za účelem realizace či dodávky informačního systému a následné podpory a rozvoje informačního systému v resortu zdravotnictví, který byl dimenzován a je schopen naplnit mj. parametr, že obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat (viz bod 66. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

105.     Navrhovatel v návrhu namítá, že vybraný dodavatel č. 4 jím předloženou referenční zakázkou shora specifikovaný požadavek zadavatele nesplnil (viz bod 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad se tedy v této souvislosti zabýval tím, zda dokumentace o zadávacím řízení obsahuje informace, na základě kterých by bylo možné učinit závěr, že zadavatel mohl mít, resp. měl za prokázané, že vybraný dodavatel č. 4 v minulosti realizoval plnění v podobě příslušné referenční zakázky obsahující portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat, jak bylo zadávacími podmínkami vyžadováno.

106.     Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že vybraný dodavatel č. 4 předložil v rámci čestného prohlášení k seznamu významných dodávek či služeb jako referenční zakázku č. 2 referenční zakázku s názvem „Poskytovánie podporných služieb informačného systému ESZ, ESZ RF a RS“ realizovanou pro Národné centrum zdravotnickych informácií. K dané referenční zakázce je v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek uvedena mj. informace, že obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat. V zápisu o posouzení a hodnocení nabídek je dále uvedeno, že „[ú]častník touto referenční zakázkou prokázal, že daná významná služba naplňuje požadavky zadavatele uvedené v bodě 5) odst. 3.4.5 zadávací dokumentace“ (viz bod 74. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad z nabídky vybraného dodavatele č. 4 ověřil, že informace uvedené v jeho nabídce u referenční zakázky č. 2, kterou daný vybraný dodavatel prokazuje mj. významnou službu s pořadovým číslem 5), se shodují s informacemi uvedenými v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek.

107.     Navrhovatel v námitkách k tomuto uvedl, že „součástí řešení projektu pro slovenské zdravotnictví eZdravie jsou dva portály. Prvním je NZP (Národný portál zdravia), což měla být platforma NCZI k šíření článků o zdravotnictví a projektu eZdravie. Technologicky je postavena na platformě Sharepoint 2010 a využívá jeho vestavěnou CMS funkcionalitu. Druhým portálovým řešením je EZKO (Elektronická zdravotná knížka občana), která slouží ke zobrazování zdravotních záznamů pro uživatele zdravotní péče. Jelikož však uživatel zdravotní péče zdravotní dokumentaci nevytváří, jde spíše o statické zobrazení údajů uložených v systému eZdravie. Uživatel zdravotní péče může, prostřednictvím EZKO, měnit svoje kontaktní údaje (statický kontaktní formulář) nebo prostřednictvím podsystému eZdravie vytvořit rezervaci vyšetření u lékaře. Vzhledem k uvedenému má stěžovatel za to, že toto řešení ve skutečnosti nesplňuje požadavek: „obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat“, tak, jak byl zamýšlen v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.“. Navrhovatel tedy prostřednictvím námitek z pohledu Úřadu konkrétními argumenty zpochybnil prokázání splnění výše jmenovaného požadavku zadavatele vybraným dodavatelem č. 4.

108.     Zadavatel ve vztahu k předmětné námitce v rozhodnutí o námitkách mj. uvedl, že posuzoval veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci prostřednictvím komise složené z významných odborníků z daných oblastí, přičemž jejich odborná znalost, včetně znalosti trhu, jim umožnila vyhodnotit splnění nebo nesplnění technických kritérií požadovaných zadavatelem u jednotlivých nabídek. Nadto zadavatel sdělil, že součástí projektu eZdravie jsou kromě portálů NZP a EZKO i webové služby, které jsou nevizuální a slouží na „pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat“ tzv. Elektronické zdravotní dokumentace vytvářené zdravotnickými pracovníky, kteří jsou k tomu oprávněni. Zadavatel pro potvrzení svých odborných znalostí doplnil, že disponuje čestným prohlášením vybraného dodavatele č. 4, kterým tento prokazuje splnění namítané zadávací podmínky. Identickou argumentaci pak zadavatel přednesl i v jeho vyjádření k návrhu ze dne 8. 10. 2020.

109.     Pokud jde o argumentaci zadavatele ohledně jeho odbornosti, resp. odbornosti jím pověřené komise, a dále dispozici čestným prohlášením vybraného dodavatele č. 4, pak Úřad zcela odkazuje na své závěry vyřčené v bodech 101. a 102. odůvodnění tohoto rozhodnutí, kdy předesílá, že se z pohledu posouzení zákonnosti postupu zadavatele při posouzení splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem č. 4 jedná o argumentaci irelevantní. Tato argumentace totiž neobsahuje žádné informace, z nichž by bylo lze dovodit, že i přes podané námitky mohl mít zadavatel za postavené najisto, že vybraný dodavatel č. 4 podmínky účasti v zadávacím řízení beze zbytku splnil. K tvrzení zadavatele, že součástí projektu eZdravie jsou vedle portálů NZP a EZKO i určité webové nevizuální služby, jež slouží na „pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat“, Úřad poznamenává, že z tohoto tvrzení není nikterak zřejmé, zda tyto nevizuální služby byly vůbec součástí vybraným dodavatelem č. 4 realizovaného referenčního plnění, které má prokazovat navrhovatelem rozporovaný požadavek zadavatele. Zadavatel tyto nevizuální webové služby ani nijak blíže neidentifikuje a jedná se tak fakticky o zcela obecné tvrzení bez jakéhokoliv bližšího zdůvodnění. Dle přesvědčení Úřadu tak toto vágní tvrzení není způsobilé vyvrátit pochybnosti o splnění výše uvedeného požadavku zadavatele vybraným dodavatelem č. 4, které byly do posuzovaného zadávacího řízení vneseny na základě námitek navrhovatelem.

110.     Úřad akcentuje, že jestliže je zadavatel toho názoru, že navzdory pochybnostem navrhovatele vybraný dodavatel č. 4 požadavku na to, že referenční zakázka musela obsahovat portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat, dostál, měl v dokumentaci o zadávacím řízení o poznání pečlivěji zachytit a vysvětlit, na základě jakých příčin se s argumenty navrhovatele neztotožňuje, resp. proč tyto argumenty nemají na splnění veškerých podmínek účasti v zadávacím řízení ze strany vybraného dodavatele č. 4 žádný dopad. Postup zadavatele, kdy tento na konkrétní námitky navrhovatele reagoval ve své podstatě zcela neurčitými, resp. vágními tvrzeními (viz výše), nemůže být označen za zpětně přezkoumatelný a jedná se tak ve svém důsledku o postup netransparentní.   

111.     S odkazem na shora řečené tedy Úřad konstatuje, že dokumentace o zadávacím řízení nenese takové informace, na základě nichž by bylo možné učinit závěr, že zadavatel mohl mít, resp. měl za prokázané, že vybraný dodavatel č. 4 realizoval plnění obsahující portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat. Z dokumentace o zadávacím řízení tak nelze ověřit, zda vybraný dodavatel č. 4 skutečně zcela splnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem. Nelze proto konstatovat jinak, než že postup zadavatele spočívající v posouzení splnění jeho požadavku na to, že referenční plnění obsahovalo portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat vybraným dodavatelem č. 4 je netransparentní, a tudíž rozporný se zákonem.

112.     Úřad má tedy s odkazem na všechny shora uvedené skutečnosti za prokázané, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky v § 39 odst. 4 zákona a zásadu transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, když u vybraných dodavatelů posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona jako splněnou, aniž by měl postaveno najisto, zda vybranými dodavateli doložené reference prokázaly předmětné kritérium technické kvalifikace v souladu s požadavkem stanoveným v  čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“ pod číslem 5), zadávací dokumentace spočívajícím v tom, že předmět plnění referenční zakázky, tj. informační systém v resortu zdravotnictví, je v souladu s IHE, dále u vybraného dodavatele č. 2 posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona jako splněnou, aniž by měl postaveno najisto, zda vybraným dodavatelem č. 2 doložená reference prokázala předmětné kritérium technické kvalifikace v souladu s požadavkem stanoveným v  čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“ pod číslem 7), zadávací dokumentace spočívajícím v tom, že referenční zakázka týkající se poskytování služeb za účelem vytvoření, podpory nebo rozvoje portálového řešení, které bylo dimenzováno a je schopno naplnit mj. parametr „portálové řešení s vysokou dostupností dimenzováno pro minimálně 1 milion unikátních návštěvníků a s počtem přihlášení minimálně 50.000 denně“, a dále u vybraného dodavatele č. 4 posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona jako splněnou, aniž by měl postaveno najisto, zda vybraným dodavatelem č. 4 doložená reference prokázala předmětné kritérium technické kvalifikace v souladu s požadavkem stanoveným v  čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“ pod číslem 5), zadávací dokumentace spočívajícím v tom, že předmět plnění referenční zakázky, tj. informační systém v resortu zdravotnictví, obsahuje portálové funkce a funkce webových služeb pro pořizování, čtení, nahrávání a zpracování dat, v důsledku čehož se stal postup zadavatele netransparentním.

113.     Po vyřešení stěžejní otázky v šetřeném případě Úřad dále přistoupil k posouzení toho, zda byla naplněna podmínka vlivu na výběr dodavatele. K podmínce vlivu na výběr dodavatele, resp. k jeho potencialitě Úřad uvádí, že výše uvedený nezákonný postup zadavatele mohl mít alespoň potenciální vliv na výběr dodavatele. Tato skutečnost je dána především tím, že z dokumentace o zadávacím řízení nelze mít za postavené najisto, že všichni vybraní dodavatelé splnili podmínky účasti v zadávacím řízení, a pokud by tedy zadavatel provedl posouzení splnění podmínek účasti v souladu se zákonem, mohlo případně dojít k výběru jiného dodavatele, resp. dodavatelů. Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna, neboť postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele.    

114.     Pokud jde o poslední podmínku pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, pak Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření  ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.   

115.     Úřad pro úplnost doplňuje, že tímto rozhodnutím není vyloučeno, že zadavatel dospěje opětovně k závěru, že vybraní dodavatelé splňují všechny podmínky účasti v zadávacím řízení vymezené zadavatelem. Je ovšem nezbytné, aby zadavatel své závěry řádně popsal a osvětlil, aby tyto byly zpětně přezkoumatelné a aby tedy bylo z dokumentace o zadávacím řízení prokazatelně zřejmé, že má zadavatel daný závěr najisto postavený. 

116.     Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

117.     Úřad předně v obecné rovině uvádí, že jednou z podmínek pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je předcházející podání námitek zadavateli. Platí, že návrh je až druhotným nástrojem procesní obrany dodavatele, neboť prvotním nástrojem jsou námitky, jež jsou podávány přímo zadavateli, který tím dostává možnost na námitky dodavatele reagovat. Zákon tak vyžaduje, aby byly veškeré námitky nejprve uplatněny u zadavatele, a to řádně a včas. V situaci, kdy stěžovatel nevyužije možnosti podání námitek, resp. takto neučiní včas a řádně, tedy s veškerými zákonnými náležitostmi, pak není oprávněn domáhat se ochrany svých práv před Úřadem.     

118.     Podání námitek zákon podmiňuje splněním podmínek uvedených v § 241 a následujících ustanovení zákona. V šetřeném případě je relevantní především pravidlo obsažené v § 242 odst. 4 zákona, které stanoví, že pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

119.     V podaném návrhu navrhovatel mimo jiné namítá, že stanovení nabídkové ceny za člověkoden jako jediného kritéria pro hodnocení nabídek, resp. pro výběr dodavatelů, je rozporné se zásadou přiměřenosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona (viz bod 12. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad se zabýval tím, zda byla naplněna základní podmínka pro podání návrhu spočívající v povinnosti účastníka podat námitky řádně a včas. Řádnost a včasnost podaných námitek je nutné posuzovat zejména s ohledem na jejich obsah a dodržení lhůty pro jejich podání.

120.     Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel v námitkách ze dne 4. 9. 2020, které byly zadavateli doručeny téhož dne, mj. brojil proti tomu, že stanovení nabídkové ceny za člověkoden jako jediného kritéria, na základě kterého budou vybráni z účastníků zadávacího řízení splňujících zadávací podmínky vítězní dodavatelé, je v rozporu se zásadou přiměřenosti podle § 6 odst. 1 zákona. Z výše uvedeného je tak zřejmé, že předmětné tvrzení navrhovatele bylo součástí jím podaných námitek ze dne 4. 9. 2020. Úřad nicméně upozorňuje, že dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami rozumí i zadavatelem stanovená pravidla pro hodnocení nabídek. Kritérium hodnocení nabídek v podobě nejnižší nabídkové ceny za jeden člověkoden, jehož zákonnost navrhovatel v námitkách ze dne 4. 9. 2020, a následně i v návrhu, napadá, tedy nepochybně představuje pravidlo pro hodnocení nabídek, tzn. jedná se prokazatelně o zadávací podmínku. Úřad v této souvislosti opětovně odkazuje na § 242 odst. 4 zákona, jenž stanovuje, že pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

121.     Ve zde projednávané věci byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem stanovena na 7. 4. 2020 do 9:00 hod. (viz bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Pakliže je tedy navrhovatel názoru, že zadavatelem stanovené kritérium hodnocení nabídek je rozporné se zákonem, musel by námitky směřující vůči tomuto kritériu hodnocení, tj. proti zadávací podmínce, resp. zadávací dokumentaci, doručit zadavateli nejpozději dne 7. 4. 2020 do 9:00 hod. Navrhovatel však své námitky ze dne 4. 9. 2020, v nichž namítá právě i nezákonnost daného kritéria hodnocení, doručil zadavateli až dne 4. 9. 2020, čili cca až 5 měsíců po skončení lhůty pro podání nabídek. Z právě řečeného je tak zřejmé, že námitky navrhovatele týkající se nezákonnosti kritéria hodnocení nabídek nebyly navrhovatelem podány v souladu s § 242 odst. 4 zákona, tj. jedná se o námitky opožděné, na což ostatně upozornil i zadavatel (viz bod 27. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel tedy nesplnil jednu ze základních podmínek pro podání návrhu, kterou je podání námitek řádně a včas.

122.     Ve vztahu k výše uvedenému lze odkázat i na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“, dříve Evropský soudní dvůr) ze dne 12. 2. 2004, Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG vs. Republik Österreich (C-230/02), jenž poukazuje na povinnost dodavatele podat proti postupu zadavatele, který dodavatel shledává od samého počátku diskriminační, opravný prostředek v první možné fázi zadávacího řízení a s jeho podáním tedy neotálet, jinak nemusí být takovému stěžovateli přiznán právní zájem k podání opravného prostředku (či k získání veřejné zakázky). Obdobné závěry jako v citovaném rozsudku SDEU byly učiněny i v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 67/2010 – 105 ze dne 25. 1. 2011, kde bylo výslovně uvedeno: „Koncepce citovaných ustanovení zákona o veřejných zakázkách je totiž založena na souslednosti jednotlivých kroků a na různých prostředcích ochrany proti případným nezákonnostem v oblasti veřejných zakázek, které je třeba využít bezprostředně poté, co žadatel některápochybení zadavatele zjistí. Jde o to, že celý proces musí být nejen maximálně transparentní a férový, nýbrž také efektivní a zamezující zbytečným obstrukcím a opakovanému přezkumu stejných námitek, které mohly být daleko smysluplněji uplatněny dříve. Pokud tedy měl stěžovatel za to, že v zadávací dokumentaci nebyl způsob hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií vymezen dostatečně, měl proti tomu brojit již v této fázi řízení.“.

123.     Skutečnost, že tyto závěry soud učinil při posuzování dodržení patnáctidenní subjektivní lhůty podle § 110 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, nic nemění na jejich obecné aplikovatelnosti i vzhledem k zákonu, a tedy i na jejich použití pro přezkoumávaný případ, neboť pouze dokreslují obecnou právní zásadu vigilantibus iura scripta sunt (bdělým náležejí práva), a tedy povinnost stěžovatele s uplatněním námitek bezdůvodně neotálet. 

124.     Vzhledem ke skutečnosti, že podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci, a námitku týkající se tvrzení, že stanovení nabídkové ceny za člověkoden jako jediného kritéria pro hodnocení nabídek, resp. pro výběr dodavatelů, je rozporné se zásadou přiměřenosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona, navrhovatel neuplatnil ve lhůtě pro podání nabídek, která byla stanovena do dne 7. 4. 2020 do 9:00 hod., ale až v námitkách ze dne 4. 9. 2020, konstatuje Úřad, že návrhu ve vztahu k uvedenému tvrzení nepředcházely řádně a včas podané námitky a zároveň se v daném případě nejedná o správní řízení vedené ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy ve smyslu § 254 zákona, a Úřad proto v této části návrhu podle § 257 písm. h) zákona správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele zastavil, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K dalším v návrhu namítaným skutečnostem

125.     Podle ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu postupuje správní orgán tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

126.     Úřad na tomto místě dále konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že z předložené dokumentace o zadávacím řízení zjistil, že zadavatel postupoval při posouzení nabídek vybraných dodavatelů v rozporu se zákonem (viz výrok I. tohoto rozhodnutí), v důsledku čehož Úřad zrušil oznámení zadavatele o výběru dodavatele (v podrobnostech viz dále), považuje za nadbytečné zabývat se ostatními argumenty navrhovatele. Úřad má za to, že šetření dalších skutečností uvedených v návrhu by nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu, tj. na to, že zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky v rozporu se zákonem, důsledkem čehož je přijetí nápravného opatření dle ustanovení § 263 odst. 2 zákona – zrušení oznámení zadavatele o výběru dodavatele, vliv. Úřad tak postupuje v souladu s konstantní rozhodovací praxí, podle níž zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je zejména v souladu se zásadou procesní ekonomie ukotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu. Je tedy neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi možnými důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež neúměrně zatíží účastníky řízení i Úřad a případně též nedůvodně pozdrží průběh zadávacího řízení. Pokud tedy Úřad dospěl k závěru, že důvod pro uložení nápravného opatření existuje, je zkoumání existence dalších důvodů, jež by případně vedly k přijetí téhož nápravného opatření, nadbytečné.

127.     Nadto nicméně Úřad pokládá jako obiter dictum za vhodné doplnit, že v důsledku uložení nápravného opatření bude zadavatelem provedeno nové posouzení nabídek, včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž navrhovatel v návrhu brojil i proti mimořádně nízké nabídkové ceně vybraného dodavatele č. 1 (viz bod 10. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Nechť tedy zadavatel z hlediska dalšího postupu případně zváží, zda není namístě v dokumentaci o zadávacím řízení podrobněji zachytit, na základě jakých konkrétních příčin nabídkovou cenu vybraného dodavatele č. 1, potažmo i ostatních vybraných dodavatelů, nepovažuje za nabídkovou cenu mimořádně nízkou, resp. proč ji považuje za odůvodněně nízkou, kdy může mutatis mutandis využít závěrů vyslovených Úřadem ve vztahu k výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad si je přitom plně vědom toho, že povinné vyloučení dodavatele z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny ukládá zadavateli pouze § 113 odst. 6 písm. a) až c) zákona, stejně tak je Úřadu z obsahu dokumentace o zadávacím řízení známo, že zadavatel se posouzením otázky mimořádně nízké nabídkové ceny u vybraného dodavatele č. 1 zabýval. 

128.     Úřad dále uvádí, že navrhovatel v námitkách namítal nesplnění i dalších požadavků zadavatele vybraným dodavatelem č. 2. Konkrétně navrhovatel zpochybnil splnění určitých požadavků zadavatele stanovených v čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, konkrétně v odstavci 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“, zadávací dokumentace v rámci významných služeb s pořadovými čísly 1, 2, 3 a 4. Navrhovatel v tomto postupoval vždy tak, že ocitoval znění příslušného požadavku zadavatele a uvedl konstataci zadavatele ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek. Následně navrhovatel vyslovil názor, že popis referenční zakázky vybraného dodavatele č. 2 neodpovídá zadávací dokumentací požadovaným vlastnostem a je tak pravděpodobné, že vybraný dodavatel č. 2 neprokázal technickou kvalifikaci. Úřad konstatuje, že situace, kdy navrhovatel zpochybňuje konkrétní referenční zakázky en bloc, aniž by blíže specifikoval, jaké zadavatelem požadované údaje tyto nesplňují, a na základě jakých příčin je o tom přesvědčen, kdy se současně a priori nejeví, že by požadavky zadavatele nebyly těmito referenčními zakázkami splněny, pro zadavatele automaticky nezakládá povinnost posouzení podmínek účasti ve vztahu k vybranému dodavateli č. 2 zrušit a provést jej znovu. Avšak vzhledem k tomu, že Úřad dospěl k závěru, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem, v důsledku čehož mu bude uloženo nápravné opatření, nechť zadavatel zváží, zda ve vztahu k daným referencím vybraného dodavatele č. 2 nemá případně nějaké pochybnosti stran splnění jeho požadavků definovaných v zadávací dokumentaci. Úřad nicméně poznamenává, že pokud je zadavatel přesvědčen, že u těchto referencí žádná pochybnost není dána, nezakládá tento fakt pro zadavatele povinnost počínat si tak, jako by tomu bylo v případě, že navrhovatel do zadávacího řízení pochybnost evidentně vnesl, čili jako tomu bylo u významné zakázky vybraného dodavatele č. 2 s pořadovým číslem 7, ve vztahu k níž navrhovatel namítal nesplnění požadavku na dimenzování na 1 milion unikátních návštěvníků a nedosažení minimálního počtu přihlášení 50 tisíc denně (v podrobnostech viz shora). 

129.     K argumentu navrhovatele, že vybraný dodavatel č. 4 měl být ze zadávacího řízení vyloučen, jelikož disponoval nedůvodnou konkurenční výhodou oproti ostatním účastníkům (viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad ve stručnosti odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-21997/2020/531/MHo ze dne 20. 7. 2020 (především pak na závěry uvedené v bodě 183. citovaného rozhodnutí), jež bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-33284/2020/321/HBa ze dne 21. 10. 2020 a nabylo právní moci dne 22. 10. 2020. Úřad sděluje, že v předmětných rozhodnutích byla řešena mj. problematika participace účastníka zadávacího řízení na realizaci předchozí veřejné zakázky, kdy bylo konstatováno, že z této skutečnosti, tzn. takové participace, nelze a priori (bez dalšího) dovozovat nezákonnost postupu zadavatele spočívající v zajištění neodůvodněné, resp. neoprávněné výhody takového účastníka v „navazujícím“ zadávacím řízení.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

130.     Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

131.     Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky v § 39 odst. 4 zákona a zásadu transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, když u vybraných dodavatelů posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení spočívající v kritériu technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona jako splněnou, aniž by měl postaveno najisto, zda předmětné kritérium technické kvalifikace prokázali v souladu s požadavky stanovenými v  čl. 3 „Kvalifikace účastníka“, bodě 3.4 „Technická kvalifikace“, odst. 3.4.5 „Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace“, zadávací dokumentace, v důsledku čehož se stal postup zadavatele netransparentním, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, je Úřad povinen v souladu s § 263 odst. 2 zákona uložit nápravné opatření.

132.     Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 263 odst. 2 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy nezákonného stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení, přiměřenosti a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

133.     Jelikož se zadavatel dopustil porušení zákona až v souvislosti s oznámením o výběru dodavatele po ukončeném posouzení a hodnocení nabídek, není třeba rušit celé zadávací řízení a postačí tedy zrušit takové úkony zadavatele, které byly jeho nezákonným postupem dotčeny. Jak již bylo uvedeno, nezákonnosti se zadavatel dopustil v souvislosti s rozhodnutím o výběru dodavatele, přičemž tímto postupem došlo k porušení zásady transparentnosti  v zadávacím řízení, které mohlo vést k ovlivnění výběru dodavatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti ruší Úřad oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 19. 8. 2020, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

134.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

135.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

136.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení oznámení zadavatele o výběru dodavatele, zakázal zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu.       

K výroku V. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

137.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

138.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení oznámení zadavatele o výběru dodavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

139.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2020000383.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výrokům I., III. a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku II. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1.             Asseco Central Europe, a.s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

2.             TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno

3.             TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

4.             Česká republika - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2

5.             Mgr. et Mgr. Adam SOKOL, advokát, KLIMUS & PARTNERS s.r.o., Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno  

6.             NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 148 00 Praha

7.             STAPRO  s. r. o., Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz