číslo jednací: 36245/2020/500/JBě
spisová značka: S0379/2020/VZ

Instance I.
Věc FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Účastníci
 1. Fakultní nemocnice Hradec Králové
 2. JIKA ‑ CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2021
Související rozhodnutí 36245/2020/500/JBě
40561/2020/321/HBa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 482 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0379/2020/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-36245/2020/500/JBě

 

Brno 12.11.2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 9. 2020 na návrh ze dne 24. 9. 2020, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové,
 • navrhovatel – JIKA ‑ CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 6. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2020 pod ev. č. Z2020-022382 ve znění oprav uveřejněných dne 30. 7. 2020, dne 3. 8. 2020, dne 10. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 127-310884 ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 31. 7. 2020, dne 5. 8. 2020, dne 12. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020,

rozhodl takto:

 

 

I.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – JIKA ‑ CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové –ze dne 24. 9. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 6. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2020 pod ev. č. Z2020-022382 ve znění oprav uveřejněných dne 30. 7. 2020, dne 3. 8. 2020, dne 10. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 127-310884 ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 31. 7. 2020, dne 5. 8. 2020, dne 12. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020, se v části návrhu, která směřuje proti netransparentnosti, nejednoznačnosti, nejasnosti a nesrozumitelnosti ve Vysvětleních (změnách) zadávací dokumentace s pořadovými čísly 2, 3 a 4, uveřejněných ve dnech 27. 7. 2020, 30. 7. 2020 a 31. 7. 2020, podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť předmětná část návrhu nebyla Úřadu a zadavateli doručena ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tj. do 10 dnů ode dne 19. 8. 2020, kdy jmenovaný navrhovatel obdržel rozhodnutí o námitkách ze dne 18. 8. 2020, kterým byly odmítnuty jeho námitky ze dne 4. 8. 2020, tedy nejpozději do 31. 8. 2020.

II.

Návrh navrhovatele – JIKA ‑ CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové – ze dne 24. 9. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 6. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2020 pod ev. č. Z2020-022382 ve znění oprav uveřejněných dne 30. 7. 2020, dne 3. 8. 2020, dne 10. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 127-310884 ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 31. 7. 2020, dne 5. 8. 2020, dne 12. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020, se v části týkající se prodloužení lhůty pro podání nabídek prostřednictvím Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

III.

Návrh navrhovatele – JIKA ‑ CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové – ze dne 24. 9. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 6. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2020 pod ev. č. Z2020-022382 ve znění oprav uveřejněných dne 30. 7. 2020, dne 3. 8. 2020, dne 10. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 127-310884 ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 31. 7. 2020, dne 5. 8. 2020, dne 12. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020, se v části týkající se nepřezkoumatelnosti rozhodnutí citovaného zadavatele o námitkách jmenovaného navrhovatele ze dne 23. 9. 2020 podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.        ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) dne 30. 6. 2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2020 pod ev. č. Z2020-022382, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 7. 2020, dne 3. 8. 2020, dne 10. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 127-310884, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 31. 7. 2020, dne 5. 8. 2020, dne 12. 8. 2020, dne 24. 8. 2020 a dne 31. 8. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dne 8. 9. 2020 doručil dodavatel JIKA ‑ CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové (dále jen „navrhovatel“), zadavateli námitky z téhož dne, kterými brojil proti prodloužení lhůty pro podání nabídek ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020. Zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 23. 9. 2020, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, námitky navrhovatele odmítl.

3.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). Návrh ze dne 24. 9. 2020 obdržel Úřad dne 25. 9. 2020.

II.       OBSAH NÁVRHU

4.             Dle názoru navrhovatele se postup zadavatele stal natolik netransparentním, že je narušena spravedlivá soutěž mezi dodavateli. Porušení zásady transparentnosti spatřuje navrhovatel zejména v tom, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou její délku, když povaha doplnění zadávací dokumentace k tomu nedává důvod ve smyslu § 99 odst. 2 zákona a budí dojem účelového jednání ze strany zadavatele. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že zadavatel byl dříve dotazován ohledně prodloužení lhůty pro podání nabídek a tuto možnost striktně odmítal, ačkoli pro to byl dle názoru navrhovatele důvod např. v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 7. 8. 2020. Když tedy zadavatel k takovému kroku nakonec přistoupil, vyvolává toto jednání pochybnosti ohledně zadavatelovy motivace.

5.             Navrhovatel dále uvádí, že vysvětlení zadávací dokumentace vydávaná v průběhu celého zadávacího řízení jsou netransparentní, neodpovídají jednoznačně, jasně a srozumitelně na vznesené dotazy, nebo jsou dokonce v přímém rozporu se zadávací dokumentací, k čemuž navrhovatel uvádí následující příklady a vyjadřuje přesvědčení, že by měly být Úřadem (třeba i z moci úřední) přezkoumány. Ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27. 7. 2020 odmítl zadavatel zodpovědět dotaz č. 4 ohledně rozkladu maximální výše investic na novostavbu a rekonstrukci, přestože tento dotaz měl své opodstatnění, neboť v projektování novostaveb a rekonstrukcí existují odlišnosti, které se nutně musejí projevit i v honoráři projektanta, a tedy v nabídkové ceně. Dále se zadavatel dle názoru navrhovatele zcela nedostatečně vypořádal s dotazem č. 1 ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 3 ze dne 30. 7. 2020 týkajícím se existence platné smlouvy na totožný předmět plnění jako u šetřené veřejné zakázky. Také odpověď na dotaz týkající se započítávání lhůt pro vyjádření správních orgánů do termínů uvedených ve smlouvě o dílo obsažená ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 3 ze dne 30. 7. 2020 je dle názoru navrhovatele nedostatečná. Ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 7. 2020 pak zadavatel odepřel odpověď na dotaz, jak jsou vyřešena autorská práva vyplývající z výsledku architektonické soutěže vypsané v roce 2017 na stejný předmět veřejné zakázky. Příkladem, kdy je vysvětlení zadávací dokumentace vysloveně v rozporu se zněním zadávacích podmínek (konkrétně s Přílohou č. 3 – Obchodní podmínky – závazný návrh Smlouvy), je sdělení zadavatele ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 30. 7. 2020, ve kterém zadavatel uvedl, že předmětem plnění není geodetické zaměření. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem považuje navrhovatel za prokázané, že zadavatel v zadávacím řízení opakovaně porušil zásadu transparentnosti.

6.             Navrhovatel se dále domnívá, že zadavatel rovněž nedodržel postup stanovený v § 245 zákona, když se v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách navrhovatele, čímž se toto rozhodnutí stalo nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. Zadavatel se dle názoru navrhovatele vypořádání námitek věnoval jen velmi povrchně, zadavatelova tvrzení zde uvedená jsou obecná a některé dokonce i nepravdivá.

7.             Navrhovatel se z výše uvedených důvodu domáhá uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení.

III.      PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

8.             Správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno podle ustanovení § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dnem 25. 9. 2020, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

9.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

10.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-30286/2020/533/SWa ze dne 29. 9. 2020.

11.         Dne 5. 10. 2020 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření k návrhu“) a dokumentace o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 5. 10. 2020

12.         K navrhovatelem namítanému nedostatečně odůvodněnému rozhodnutí o námitkách zadavatel sděluje, že pokud se navrhovatel ve svých námitkách vyjádřil pouze v obecné rovině (např. ve vztahu k namítanému nedostatku relevantních informací pro podání nabídek), provedl zadavatel přezkoumání svého postupu v návaznosti na takto obecně formulovanou námitku navrhovatele, nicméně i tak v plném rozsahu.

13.         K prodloužení lhůty pro podání nabídek ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 zadavatel uvádí, že podle § 99 odst. 1 zákona je zadavatel oprávněn měnit či doplňovat zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro podání nabídek a změna lhůty pro podání nabídek je v souladu se zákonem změnou zadávacích podmínek. Navrhovatelem namítané prodloužení lhůty pro podání nabídek bylo provedeno ve vazbě na námitky navrhovatele ze dne 14. 8. 2020, ve kterých namítal, že v návaznosti na Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 4 a č. 5 zadavatel neprodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

14.         K dalším namítaným skutečnostem zadavatel sděluje, že tyto nebyly obsahem námitek ze dne 8. 9. 2020, které předcházely návrhu na zahájení řízení, přesto k nim zadavatel uvádí následující vyjádření. K rozkladu maximální výše investice na novostavbu a rekonstrukci zadavatel uvádí, že stanovení případného poměru výše investic je zcela na úvaze a odpovědnosti každého kvalifikovaného dodavatele a pro řádné podání nabídky není rozdělení maximální výše investice na přístavbu a rekonstrukci nezbytné. K prodloužení lhůty ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 2 zadavatel uvádí, že přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek v návaznosti na odpověď na dotaz č. 3 ze dne 22. 7. 2020, ve které nově definoval minimální objemy požadovaného předmětu plnění. K Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 3 zadavatel uvedl, že předmětem šetřené veřejné zakázky není identický předmět plnění, na který má zadavatel uzavřenou platnou smlouvu, ale pouze obdobný. Dále zadavatel uvádí, že toto zadávací řízení bylo zahájeno na obdobný předmět plnění z důvodu ukončení původního smluvního vztahu. K počítání lhůt pro vyjádření správních orgánů zadavatel uvedl, že lhůty pro vydání závazných stanovisek jsou všem dotčeným orgánům stanoveny správním řádem, proto se jedná o dostatečnou oporu pro stanovení časového harmonogramu plnění veřejné zakázky. K Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 zadavatel uvádí, že výsledky původní architektonické soutěže nejsou pro podání nabídek v šetřeném zadávacím řízení relevantní a problematika autorských práv je řešena v souladu s platnými smluvními podmínkami. Zadavatel připouští, že ve vztahu ke geodetickému zaměření v rámci Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 3 nebyly ze strany zadavatele poskytnuty informace v souladu s tehdy platnými zadávacími podmínkami. Tento nedostatek vzniklý na straně zadavatele byl následně zhojen, a to provedením opravy zadávacích podmínek v oblasti geodetického zaměření ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 5.

15.         Z výše uvedených důvodů zadavatel navrhuje, aby byl návrh navrhovatele zamítnut a aby Úřad k nově namítaným skutečnostem v souladu s ustanovením § 251 odst. 4 zákona nepřihlížel.

 

 

Další průběh správního řízení

16.         Usnesením č. j. ÚOHS-32720/2020/533/SWa ze dne 16. 10. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona.

17.         Dne 21. 10. 2020 požádal navrhovatel o nahlédnutí do správního spisu formou zaslání požadovaných dokumentů do datové schránky. Téhož dne Úřad zaslal navrhovateli sdělení č. j. ÚOHS-33339/2020/533/SWa, jehož přílohou byly navrhovatelem požadované dokumenty z obsahu správního spisu.

18.         Usnesením č. j. ÚOHS-34517/2020/533/SWa ze dne 29. 10. 2020 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

19.         Dne 31. 10. 2020 požádal navrhovatel o nahlédnutí do správního spisu. Dne 2. 11. 2020 zaslal Úřad navrhovateli sdělení č. j. ÚOHS-34793/2020/533/HČí (s obsahem spisu jako přílohou sdělení) se žádostí o konkretizaci položek spisu, do nichž navrhovatel požaduje nahlédnout.

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-34743/2020/533/HČí ze dne 2. 11. 2020 určil Úřad účastníkům řízení opětovně lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

21.         Dne 4. 11. 2020 Úřad obdržel žádost navrhovatele o nahlédnutí do správního spisu s konkretizací položek, do nichž požaduje nahlédnout. Téhož dne Úřad umožnil navrhovatel nahlédnout do správního spisu, a to formou zaslání požadovaných položek správního spisu do datové schránky navrhovatele.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 9. 11. 2020

22.         Ve vyjádření ze dne 9. 11. 2020 navrhovatel sdělil, že trvá na tom, že rozhodnutí zadavatele o námitkách nebylo dostatečně odůvodněno. Vyjádření zadavatele ohledně neztotožnění se s tvrzením navrhovatele o použití nepravdivého tvrzení (týkajícím se prodloužení „lhůty pro podání námitek“) označuje navrhovatel jako absurdní, když zadavateli muselo být jasné, že se jedná o zjevnou chybu v psaní a takto měl k vypořádání námitky přistoupit.

23.         Navrhovatel trvá na tom, že změna lhůty pro podání nabídek nebyla provedena ve vazbě na žádnou úpravu zadávacích podmínek, která by prodloužení lhůty vyžadovala, s tím, že pouhá opatrnost v souvislosti s podanými námitkami, jimž zadavatel nevyhověl, nemůže být pro prodloužení lhůty akceptovatelným důvodem. Za rozporuplný, nekonzistentní a netransparentní označuje navrhovatel postup zadavatele, který neprodloužil lhůtu pro podání nabídek v situaci, kdy existoval jasný důvod, a naopak na sklonku lhůty pro podání nabídek k tomuto kroku přistoupil z vágních či neexistujících důvodů. Tvrzení zadavatele, že vysvětlením zadávací dokumentace č. 9 reagoval na námitky vztažené k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, kterým nevyhověl, označuje za absurdní. Tvrzení o dobré víře zadavatele je pak podle názoru navrhovatele doznáním, že měl zadavatel o správnosti svého postupu pochybnosti. Pro případ tvrzení zadavatele, že svůj postup zhojil, navrhovatel konstatuje, že v postupu zadavatele zůstávají pochybení, která napravena nebyla – tj. pochybné vypořádání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace nebo zjevně nesprávně odmítnutá námitka.

24.         Ve vztahu k návrhem namítané netransparentnosti, nejednoznačnosti, nejasnosti a nesrozumitelnosti odpovědí zadavatele na vznesené dotazy navrhovatel pokládal za nutné o těchto skutečnostech informovat Úřad (bez ohledu na to, zda se jedná o nové skutečnosti, nebo zda je mohl navrhovatel tvrdit v původně podaných námitkách), přičemž pokládá za vhodné, aby k této části návrhu Úřad nepřihlížel a přezkoumal je třeba i z moci úřední. V této souvislosti navrhovatel doplňuje, že ohledně rozkladu maximální výše investice na novostavbu a rekonstrukci zadavatel zcela zbytečně odmítal poskytnout důležitou informaci, kterou disponoval a ve vztahu ke geodetickému zaměření vyjádřil navrhovatel domněnku, že nedostatky zadavatelem zhojeny nebyly a vnitřní rozpor přetrval i po vydání vysvětlení zadavatelem. Co se týče autorských práv, navrhovatel upozorňuje na nepravdivost tvrzení zadavatele, jelikož autorská práva k výchozím podkladům zadávacího řízení zadavatel ošetřena neměl a tento závažný nedostatek se snažil řešit tím, že se obrátil na zpracovatele příslušných částí zadávací dokumentace se žádostí o převod práv ke studii na zadavatele.

IV.     ZÁVĚRY ÚŘADU

25.         Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a splnění podmínek pro jeho podání na základě § 251 zákona a po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, a to v části návrhu navrhovatele, která směřuje proti netransparentnosti, nejednoznačnosti, nejasnosti a nesrozumitelnosti ve Vysvětleních (změnách) zadávací dokumentace s pořadovými čísly 2, 3 a 4 uveřejněných ve dnech 27. 7. 2020, 30. 7. 2020 a 31. 7. 2020, neboť předmětná část návrhu nebyla Úřadu a zadavateli doručena ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

26.         Úřad rovněž přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí obdržené dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků správního řízení a na základě vlastních zjištění konstatuje, že podle § 265 písm. a) zákona návrh navrhovatele v části týkající se prodloužení lhůty pro podání nabídek prostřednictvím Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 a v části týkající se nepřezkoumatelnosti rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 23. 9. 2020, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření, jak je uvedeno ve výrocích II. a III. tohoto rozhodnutí.

27.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

28.         Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma.

29.         Podle § 241 odst. 2 písm. a) zákona se námitky podle § 241 odst. 1 zákona podávají písemně a lze je podat proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek.

30.         Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

31.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

32.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájení řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

Posouzení věci

33.         Navrhovatel v návrhu uvádí, že vysvětlení zadávací dokumentace vydávaná v průběhu celého zadávacího řízení jsou netransparentní, neodpovídají jednoznačně, jasně a srozumitelně na vznesené dotazy, nebo jsou dokonce v přímém rozporu se zadávací dokumentací. Konkrétně pak navrhovatel v návrhu napadá:

 • odpověď zadavatele na dotaz č. 4 ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27. 7. 2020 týkající se rozkladu maximální výše investic na novostavbu a rekonstrukci,
 • odpověď zadavatele na dotaz č. 1 účastníka A ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 3 ze dne 30. 7. 2020 týkající se existence platné smlouvy na totožný předmět plnění jako u šetřené veřejné zakázky,

 • odpověď zadavatele na dotaz č. 3 účastníka A ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 3 ze dne 30. 7. 2020 týkající se zahrnutí geodetického zaměření do předmětu veřejné zakázky,
 • odpověď zadavatele na dotaz č. 1 účastníka B ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 3 ze dne 30. 7. 2020 týkající se započítávání lhůt pro vyjádření správních orgánů do termínů uvedených ve smlouvě o dílo,
 • odpověď zadavatele na dotaz č. 1 účastníka A ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 7. 2020 týkající autorských práv vyplývajících z výsledku architektonické soutěže vypsané v roce 2017 na stejný předmět veřejné zakázky.

34.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel uveřejnil ve dnech 27. 7. 2020, 30. 7. 2020 a 31. 7. 2020 na profilu zadavatele postupně vysvětlení zadávací dokumentace s pořadovými čísly 2, 3 a 4. Následně navrhovatel podal dne 4. 8. 2020 námitky z téhož dne proti skutečnostem uvedeným ve vysvětleních zadávací dokumentace č. 2, 3 a 4 (dále jen „námitky č. 1“). O námitkách č. 1 zadavatel rozhodl dne 18. 8. 2020, a to tak, že je odmítl. Navrhovateli bylo rozhodnutí o odmítnutí námitek č. 1 doručeno dne 19. 8. 2020.

35.         Navrhovatel podal dne 14. 8. 2020 námitky z téhož dne (dále také „námitky č. 2“), ve kterých namítá nedostatečné prodloužení lhůty pro podání nabídek provedené ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 7. 2020 a rovněž ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 5 ze dne 7. 8. 2020. Zadavatel rozhodnutím ze dne 31. 8. 2020, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, námitky navrhovatele ze dne 14. 8. 2020 odmítl.

36.         Dne 8. 9. 2020 doručil navrhovatel zadavateli námitky z téhož dne, kterými brojil proti prodloužení lhůty pro podání nabídek prostřednictvím Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 (dále také „námitky č. 3“). Zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 23. 9. 2020, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, námitky navrhovatele odmítl.

37.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 24. 9. 2020, který Úřad a zadavatel ve stejnopisu obdrželi dne 25. 9. 2020.

38.         Navrhovatel v návrhu mimo jiné brojí proti Vysvětlením (změnám) zadávací dokumentace s pořadovými čísly 2, 3 a 4, uveřejněným ve dnech 27. 7. 2020, 30. 7. 2020 a 31. 7. 2020 a opětovně uplatnil argumentaci vznesenou již v námitkách č. 1. Úřad konstatuje, že pokud navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách č. 1 (doručené navrhovateli dne 19. 8. 2020) za učiněné v souladu se zákonem a nadále považoval postup zadavatele při poskytnutí předmětných vysvětlení za netransparentní, měl v této věci podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 10 dnů ode dne obdržení rozhodnutí o námitkách č. 1. Navrhovatel tak mohl v této věci podat návrh nejpozději dne 31. 8. 2020 (připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující – pozn. Úřadu).

39.         Z dokumentace o zadávacím řízení však vyplývá, a z úřední činnosti je Úřadu známo, že navrhovatel toto neučinil. Návrh k Úřadu navrhovatel podal až dne 25. 9. 2020 v návaznosti na námitky č. 3 ze dne 8. 9. 2020. Dle Úřadu je však nepochybné, že se navrhovatel v rámci návrhu opětovně vrací k argumentaci, kterou poprvé prezentoval již v rámci námitek č. 1, ale samotný návrh v této věci doručil Úřadu (resp. i ve stejnopise zadavateli) až ve lhůtě 10 dnů počítané od doručení rozhodnutí o námitkách č. 3. K naplnění dikce § 251 odst. 2 zákona však navrhovatel měl povinnost doručit Úřadu (resp. i stejnopis zadavateli) tuto část návrhu ve lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí o námitkách č. 1, tedy nejpozději dne 31. 8. 2020.

40.         Úřad na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že se správní řízení v části návrhu, která směřuje proti netransparentnosti, nejednoznačnosti, nejasnosti a nesrozumitelnosti ve Vysvětleních (změnách) zadávací dokumentace s pořadovými čísly 2, 3 a 4, uveřejněných ve dnech 27. 7. 2020, 30. 7. 2020 a 31. 7. 2020 podle § 257 písm. e) zákona zastavuje, neboť předmětná část návrhu nebyla Úřadu a zadavateli doručena ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tedy nejpozději do 31. 8. 2020. Pro úplnost Úřad doplňuje, že nepřehlédl obsah vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 9. 11. 2020, kde sám navrhovatel uvádí, aby Úřad k této části návrhu nepřihlížel, neboť na ni může být nahlíženo jako na nově uplatněnou argumentaci a má být Úřadem přezkoumána třeba i z moci úřední, avšak s ohledem na obsah podaného návrhu, kterým je vymezen předmět správního řízení, má Úřad za to, že i tato část návrhu má být v rámci tohoto správního řízení vypořádána. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

 

K výroku II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

41.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

42.         Podle § 98 odst. 5 zákona pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona.

43.         Podle § 99 odst. 1 zákona zadavatel může zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

44.         Podle § 99 odst. 2 zákona pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

45.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Posouzení věci

46.         V bodu 11 zadávací dokumentace zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 5. 8. 2020.

47.         Ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 7. 2020 zadavatel v návaznosti na provedené změny zadávacích podmínek prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 14. 8. 2020. Ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 5 ze dne 7. 8. 2020 pak zadavatel opětovně prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 21. 8. 2020. Ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 7 ze dne 19. 8. 2020 byla lhůta pro podání nabídek nově stanovena do 1. 9. 2020. 

48.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 14. 8. 2020 podal navrhovatel námitky č. 2 z téhož dne, ve kterých namítal nedostatečné prodloužení lhůty pro podání nabídek provedené ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 7. 2020 a rovněž ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 5 ze dne 7. 8. 2020. Navrhovatel v námitkách č. 2 uvedl, že zadavatel Vysvětlením (změnou) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 7. 2020 „provedl úpravu zadávacích podmínek, která prokazatelně mohla ovlivnit okruh potenciálních dodavatelů, ale neprodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.“. Z uvedeného důvodu navrhovatel v námitkách žádal, „aby zadavatel v návaznosti na provedené změny v zadávací dokumentaci, které svým charakterem prokazatelně mohou mít vliv na rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů, prodloužil lhůtu pro podání nabídek, tak jak mu ukládá zákon.“.

49.         Zadavatel uveřejnil dne 26. 8. 2020 na profilu zadavatele Vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace č. 9 v následujícím znění:

„Sdělení zadavatele ze dne 26. 8. 2020:

Zadavatel se, z důvodu opatrnosti ve vazbě na podané námitky proti postupu zadavatele,rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona o celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 1. 10. 2020, do 10:00 hod.

Bližší informace o způsobu podání nabídek a otevírání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.“.

50.         Zadavatel rozhodnutím ze dne 31. 8. 2020 námitky navrhovatele ze dne 14. 8. 2020 odmítl, neboť dle jeho názoru nedošlo ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 4 ze dne 31. 7. 2020 k takové úpravě zadávacích podmínek, která by rozšířila okruh potenciálních dodavatelů a prodloužení lhůty pro podání nabídek shledal dostatečné a přiměřené. Zadavatel přesto v závěru rozhodnutí o námitkách č. 2 uvedl, že i přes odmítnutí námitek navrhovatele „byla v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 (z důvodu opatrnosti na podané námitky) prodloužena lhůta pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona o celou svou původní délku.“.

51.         Návrhem ze dne 24. 9. 2020 pak navrhovatel brojí proti netransparentnosti a účelovému jednání ze strany zadavatele v souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek o celou její délku, když podle jeho názoru povaha doplnění zadávací dokumentace k tomu nedávala důvod ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

52.         Úřad uvádí, že ačkoliv to není jednoznačně patrné ze znění Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020, z rozhodnutí zadavatele ze dne 31. 8. 2020 o námitkách navrhovatele ze dne 14. 8. 2020 vyplývá, že důvodem pro prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku byly právě námitky navrhovatele ze dne 14. 8. 2020, ve kterých zadavatele o takové prodloužení lhůty výslovně žádal. Ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 zadavatel důvody prodloužení lhůty pro podání nabídek vysvětluje tak, že „z důvodu opatrnosti ve vazbě na podané námitky proti postupu zadavatele, rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona o celou svou původní délku“ bez bližší identifikace podavatele námitek. V této souvislosti Úřad podotýká, že zákon v § 99 nestanoví požadavky na odůvodnění změny zadávací dokumentace, zadavatel je však povinen při postupu podle citovaného ustanovení zákona dostát zásadám vyjádřeným v § 6 zákona. Z pohledu zachování zásady transparentnosti postupu zadavatele však Úřad považuje za podstatné sdělení zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách č. 2, kterým navrhovateli oznámil prodloužení lhůty pro podání nabídek prostřednictvím Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020, když uvedl, že lhůtu pro podání nabídek prodloužil z opatrnosti na jím podané námitky (viz odstavec 50 odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž totožné zdůvodnění toho, proč zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, zadavatel vyjádřil v samotném textu předmětného vysvětlení zadávací dokumentace. Úřadu tak nejsou zřejmé pohnutky, pro které navrhovatel brojí proti prodloužení lhůty pro podání nabídek, když tímto úkonem zadavatel de facto vyhověl jeho požadavku vyjádřenému v námitkách č. 2 ze dne 14. 8. 2020.

53.         K tvrzení navrhovatele, že k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku nebyl dán důvod podle § 99 odst. 2 zákona, Úřad připomíná, že navrhovatel v námitkách ze dne 14. 8. 2020 naopak tvrdil, že tento důvod jednoznačně dán je. Bez ohledu na případnou existenci okolností uvedených v § 99 odst. 2 zákona, tj. rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení, nelze přitom shledat důvody, pro které by nemohl zadavatel přistoupit k prodloužení lhůty pro podání nabídek podle § 99 odst. 1 zákona. Úřad zdůrazňuje, že prodloužení lhůty pro podání nabídek jde obecně ku prospěchu a nikoliv k tíži dodavatelů, kteří tím mj. získají více času pro přípravu svých nabídek. Obecně je dle přesvědčení Úřadu pro dodavatele ku prospěchu věci, pakliže zadavatel dává delší časový prostor pro přípravu k účasti v zadávacím řízení. Zákon v žádném svém ustanovení zadavateli nezapovídá, aby prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Zákon naopak reguluje alespoň minimální parametry pro prodloužení lhůt pro podání nabídek v návaznosti na učiněné úkony zadavatelem. Pokud tedy zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou její délku, přičemž důvody, které jej k tomu vedly, jsou jasně popsané v jednotlivých částech dokumentace o zadávacím řízení [viz znění Ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 a text rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 14. 8. 2020], pak nelze shledat v takovém postupu porušení zákona, a to ani z pohledu dodržení zásady transparentnosti, neboť zákon umožňuje zadavateli prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku i bez udání důvodu.

54.         Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu v části směřující proti prodloužení lhůty pro podání nabídek prostřednictvím Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

K výroku III. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

55.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

56.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

57.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Posouzení věci

58.         Navrhovatel podal dne 8. 9. 2020 námitky z téhož dne, kterými napadá prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, ke kterému zadavatel přistoupil ve Vysvětlení (změně) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020. Navrhovatel v citovaných námitkách uvádí, že zadavatel postupuje v rozporu s § 6 zákona, když Vysvětlení (změna) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 není dostatečně transparentní a budí dojem účelového jednání ze strany zadavatele, neboť povaha změny zadávací dokumentace nedává důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel sice již několikrát v průběhu zadávacího řízení v návaznosti na vznesené dotazy několikrát prodloužil lhůtu pro podání nabídek, avšak nikoliv takto razantně, a poukazuje na skutečnost, že když byl zadavatel dříve dotazován ohledně „prodloužení lhůty pro podání námitek“ (jedná se zřejmě o chybu v psaní, z kontextu námitek lze dovodit, že navrhovatel míní lhůtu pro podání nabídek – pozn. Úřadu),tuto možnost striktně odmítal, ačkoliv k tomu byl dán důvod v návaznosti na Vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace č. 5 ze dne 7. 8. 2020. Navrhovatel závěrem uvádí, že „Když tedy zadavatel k takovému kroku přistoupil nyní a argumentuje při tom toliko skutečností, že jedná z opatrnosti, neboť byly v zadávacím řízení podány námitky proti jeho postupu, vyvolává toto jednání oprávněné pochybnosti ohledně zadavatelovy motivace, nehledě na to, že takový postup zadavatele není pro dodavatele čitelný, srozumitelný a ve své podstatě není ani přezkoumatelný.“.

59.         Úřad nejprve v obecné rovině k problematice institutu námitek uvádí, že námitky jsou procesní institut, který představuje primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje, či je odmítá, a zároveň toto své rozhodnutí odůvodnit, a to v souladu se zásadou transparentnosti (§ 6 odst. 1 zákona), tedy tak, aby rozhodnutí zadavatele bylo zpětně přezkoumatelné. Úřad v této souvislosti odkazuje na ustálenou judikaturu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010), podle které požadavek transparentnosti „(…) není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“ Tato povinnost zadavatele, odvoditelná již ze samotných základních zásad zadávání veřejných zakázek, je pak v ustanovení § 245 odst. 1 zákona zdůrazněna výslovným požadavkem na to, aby se zadavatel v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem v nich uvedeným.

60.         Navrhovatel v návrhu k rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 23. 9. 2020 uvádí následující: „S ohledem na obsah rozhodnutí o námitkách se navrhovatel dále domnívá, že zadavatel se vypořádání námitek věnoval jen velmi povrchně, přičemž v jejich odmítnutí opakuje stále tatáž stanoviska, která deklaroval ve vydaných vysvětleních zadávací dokumentace, v odmítnutí námitky pak nadto dokonce uvádí i nepravdivé tvrzení. (…)

Zadavatel při zadávání veřejné zakázky rovněž nedodržel postup stanovený v § 245 odst. ZZVZ, když se v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách navrhovatele, čímž se toto rozhodnutí stalo nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů.“

61.         Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel v rámci svého návrhu brojil rovněž proti rozhodnutí zadavatele o námitkách, přistoupil Úřad k posouzení toho, zda rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 9. 2020 o námitkách navrhovatele ze dne 8. 9. 2020 obstojí v testu zákonnosti ve smyslu ustanovení § 245 odst. 1 zákona, tedy, zda se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vyjádřil podrobně a srozumitelně ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách.

62.         K tvrzení navrhovatele, že byl v průběhu zadávacího řízení několikrát dotazován na prodloužení „lhůty pro podání námitek“ zadavatel uvedl, že si „není vědom skutečnosti, že by v rámci zadávacího řízení obdržel dotaz ohledně prodloužení lhůty pro podání námitek.“.

63.         K námitce týkající se nekonzistentnosti postupu zadavatele při prodlužování lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení zadavatel uvedl, že „Tvrzení stěžovatele, že se zadavatel tímto krokem odchýlil od dosavadních postupů v rámci předmětného zadávacího řízení, je zcela irelevantní. Zadavatel v rámci případné změny zadávací dokumentace vždy zvážil v souladu se zákonem povahu provedených změn, a to i s ohledem na zachování zásad zadávání veřejných zakázek. Na základě těchto úvah poté zadavatel rozhodoval o případném prodloužení/neprodloužení lhůty pro podání nabídek. To platí i pro vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, zmíněné v námitkách stěžovatele.“.

64.         K prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci Vysvětlení (změny) zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2020 zadavatel vysvětlil, že „byla provedena ve vazbě na podané námitky proti postupu zadavatele, a to z důvodu opatrnosti (viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 9). Zadavatelem provedená změna zadávacích podmínek byla ze strany zadavatele odůvodněna. Bez ohledu na skutečnost, s jakým výsledkem byly původně obdržené námitky posouzeny a vyhodnoceny (pozn.: podání a vyřízení námitek zadavatel v souladu se zákonem nezveřejňuje), rozhodl se zadavatel v návaznosti na původně namítané skutečnosti přijmout z důvodu opatrnosti takové opatření, kterým bylo eliminováno případné riziko vyplývající z namítaných skutečností. Opatření bylo ze strany zadavatele přijato i s ohledem na zachování zásad zadávacího řízení a řádné hospodářské soutěže. Tato skutečnost je jedinou motivací, o které není a nemůže být pochyb a anistěžovatel v jím podaných námitkách neuvedl jediný důkaz o odlišné zadavatelově motivaci.“.

65.         Úřad na základě výše uvedených skutečností konstatuje, že zadavatel nerezignoval na svou zákonnou povinnost vyjádřit se k předmětným námitkám navrhovatele. Jak vyplývá z odůvodnění rozhodnutí o námitkách, zadavatel se se všemi předmětnými námitkami navrhovatele srozumitelně vypořádal, přičemž z celkového obsahu rozhodnutí o námitkách je jednoznačně seznatelný názor zadavatele na tyto námitky, na základě něhož se následně mohl navrhovatel kvalifikovaně rozhodnout, jaký bude jeho další postup v zadávacím řízení. Je třeba akcentovat, že domněnky navrhovatele formulované v námitkách neobsahovaly bližší vysvětlení důvodů, pro které je navrhovatel přesvědčen o nezákonnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek (vyjma tvrzené netransparentnosti a dojmu účelového jednání ze strany zadavatele). Zadavatel přitom důvody svého jednání v souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek zcela srozumitelně formuloval. Úvahy zadavatele, které jej vedly k odmítnutí těchto dílčích námitek, jsou tedy dle Úřadu zpětně přezkoumatelné.

66.         Úřad má tedy za to, že rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 9. 2020 o námitkách navrhovatele ze dne 8. 9. 2020 je co do částí namítaných navrhovatelem přezkoumatelné a dostálo v tomto smyslu požadavkům § 245 odst. 1 zákona a neshledal ani důvody pro aplikaci postupu dle § 263 odst. 5 zákona.

67.         Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu v části směřující proti nepřezkoumatelnosti rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 9. 2020 o námitkách navrhovatele ze dne 8. 9. 2020 tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

68.         Úřad dodává, že z důvodu procesní ekonomie rozhodl o zastavení řízení o části návrhu (výrok I.) rozhodnutím a nikoli usnesením, jak předpokládá § 257 zákona, a to rovněž s přihlédnutím k závěrům předsedy Úřadu v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0204/2018/VZ- 04701/2019/321/ZSř ze dne 15. 2. 2019: „Za třetí lze zmínit situaci, kdy navrhovatel uvede v návrhu rozsáhlou argumentaci týkající se výhrad, které v námitkách neuplatnil, pak o této části návrhu Úřad rozhodne podle § 257 písm. h) zákona samostatným výrokem. V této situaci zákon sice předpokládá formu usnesení, ale tato forma není nezbytně nutná, pakliže Úřad o zbytku návrhu rozhoduje rozhodnutím. Tudíž Úřad může podle § 257 písm. h) zákona přímo rozhodnout v samostatném výroku rozhodnutí, v jehož dalších výrocích pojedná zároveň i o dalších částech návrhu. Rozhodnutí je totiž vyšší forma než usnesení, tudíž v rámci něj může Úřad pojednat o všech skutečnostech, i o těch, u kterých, pokud by se rozhodovalo pouze o nich, by postačovala forma usnesení.“. Z tohoto důvodu Úřad rozhodoval o zastavení řízení o části návrhu rozhodnutím.

                                                                      

Poučení

                                                                       

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výrokům II. a III. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

2.             JIKA ‑ CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz