číslo jednací: 41724/2020/542/AJo
spisová značka: S0517/2020/VZ

Instance I.
Věc Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti
Účastníci
  1. Město Čáslav
  2. GEMOS CZ, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 368 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0517/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-41724/2020/542/AJo

 

Brno  28. 12. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 12. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Město Čáslav, IČO 00236021, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav,
  • navrhovatel – GEMOS CZ, spol. s r.o., IČO 25065238, se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 12. 2020 Mgr. Michalem Šimků, advokátem ev. č. ČAK 09430, se sídlem Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném z https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000626 dne 20. 10. 2020 pod systémovým číslem P20V10000626,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – GEMOS CZ, spol. s r.o., IČO 25065238, se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice – ze dne 4. 12. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Město Čáslav, IČO 00236021, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném z https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000626 dne 20. 10. 2020 pod systémovým číslem P20V10000626, nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.                PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.              Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 4. 12. 2020 návrh navrhovatele – GEMOS CZ, spol. s r.o., IČO 25065238, se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 12. 2020 Mgr. Michalem Šimků, advokátem ev. č. ČAK 09430, se sídlem Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Město Čáslav, IČO 00236021, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup radarového systému úsekového měření rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném z https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000626 dne 20. 10. 2020 pod systémovým číslem P20V10000626 (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“).

2.              Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0517/2020/VZ.

3.              Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.              Navrhovatel ve svém návrhu napadá zadavatelem stanovené zadávací podmínky, především vymezení předmětu veřejné zakázky, ale i požadavky ohledně technické kvalifikace a celkový koncept záměru, neboť jsou dle jeho názoru nedostatečně jasné a určité, neodůvodněné a nepřiměřené. Navrhovatel současně uvádí, že kvůli těmto nejasným, neurčitým a místy i diskriminačním požadavkům zadavatele nemohl podat nabídku. Navrhovatel má také za to, že postup zadavatele je v rozporu s § 6 zákona, když zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a že zadávací dokumentace je celkově účelově nastavená. Taktéž navrhovatel uvádí, že zadavatel řádně neodůvodnil své rozhodnutí o odmítnutí námitek navrhovatele.

5.              Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-39615/2020/542/AJo ze dne 8. 12. 2020.

6.              Usnesením č. j. ÚOHS-39622/2020/542/AJo ze dne 8. 12. 2020 určil Úřad zadavateli podle § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

7.              Dne 14. 12. 2020 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne a část dokumentů, které dle zadavatele tvoří dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Ve vyjádření se zadavatel nejprve zamýšlí nad tím, zda má navrhovatel aktivní legitimaci k podání návrhu a zda nenapadá spíše znění zákona než stanovení zadávacích podmínek. Následně uvádí, že dle jeho názoru není třeba specifikovat veškeré parametry, které lze na poptávaném zařízení detekovat, neboť pro otevřenou hospodářskou soutěž postačí a je vhodnější stanovit pouze hlavní parametry, přičemž takovýto postup je v souladu se zákonem i komentářovou literaturou. Zadavatel se dále vyjadřuje ke každé navrhovatelem napadené zadávací podmínce, přičemž v souhrnu uvádí, že tyto podmínky považuje za obvyklé, odůvodněné a přiměřené, vystihující potřeby zadavatele. Zadavatel také podotýká, že pokud se objevily nějaké nejasnosti ohledně jím stanovených zadávacích podmínek, tyto v rámci vysvětlení zadávací dokumentace objasnil a případné nesrovnalosti prostřednictvím vysvětlení a změny zadávací dokumentace odstranil.

8.              Dne 16. 12. 2020 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky další část dokumentů, které dle zadavatele tvoří dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Součástí dokumentů bylo mimo jiné i rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku ze dne 15. 12. 2020. V rámci tohoto rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zadavatel uvedl, že předmětné zadávací řízení ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona, neboť v zadávacím řízení je pouze jediný účastník.

9.           Oznámení o zrušení zadávacího řízení a samotné výše citované rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo dne 15. 12. 2020 uveřejněno na profilu zadavatele[1] pod systémovým číslem P20V10000626.

II.              ZÁVĚRY ÚŘADU

10.          Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

11.          Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

12.          Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

13.          Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

14.          Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

15.          Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 10. 11. 2020 navrhovatel podal námitky proti postupu zadavatele z téhož dne. Navrhovatelem podané námitky zadavatel svým rozhodnutím ze dne 24. 11. 2020 odmítl, přičemž toto rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

16.          Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připadal v posuzovaném případě poslední den lhůty pro podání návrhu Úřadu (a doručení stejnopisu návrhu zadavateli) podle § 251 odst. 2 zákona na 4. 12. 2020. Tedy nejpozději dne 4. 12. 2020 mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i  ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

17.          Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele byl doklad o složení kauce, přičemž z něj a rovněž z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že došlo ke složení kauce ve výši 50 000 Kč (a to dne 1. 12. 2020). Jelikož však z dokumentace o zadávacím řízení, textu návrhu a také vyjádření zadavatele k návrhu vyplývá, že navrhovatel v rámci předmětného zadávacího řízení nepodal nabídku, měl navrhovatel povinnost složit kauci ve výši určené dle ustanovení § 255 odst. 1 věty druhé zákona, jež uvádí, že pokud navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. Ke složení kauce na účet Úřadu v zákonné výši podle § 255 odst. 1 zákona a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do 4. 12. 2020, tak nedošlo.

18.          V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanoveních § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce na účet Úřadu ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

19.          Úřad k výše uvedenému doplňuje, že neodhlédl ani od skutečnosti, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 15. 12. 2020 předmětné zadávací řízení zrušil, přičemž tato skutečnost rovněž představuje dle § 257 písm. g) zákona důvod pro zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 4. 12. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky.

20.          Závěrem Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

21.          S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

v z. Ing. Petr Vévoda

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav

2.             Mgr. Michal Šimků, advokát, Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] https://caslav.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000626.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz