číslo jednací: 37944/2020/500/JBě
spisová značka: S0451/2020

Instance I.
Věc II/602 Jihlava - JV obchvat
Účastníci
 1. Kraj Vysočina
 2. CE Jihlava - obchvat
 3. COLAS CZ, a. s.
 4. EUROVIA CS, a. s.
 5. Metrostav Infrastructure, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 12. 12. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 389 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0451/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-37944/2020/500/JBě

 

Brno  26. 11. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 2020, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 4. 11. 2020 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno,
 • navrhovatel – společnost „CE Jihlava - obchvat“, jež tvoří subjekty

o      COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha, a

o      EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha,

které uzavřely dne 12. 6. 2020 smlouvu o sdružení ve společnosti za účelem podání společné nabídky,

 • vybraný dodavatel – Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 11. 2020 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, ev. č. ČAK 10739, IČO 71333673, Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „II/602 Jihlava - JV obchvat“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 5. 2020 pod ev. č. Z2020-017190, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 6. 2020, dne 26. 6. 2020, dne 10. 7. 2020 a dne 27. 7. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2020 pod ev. č. 2020/S 098-232459, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 6. 2020 pod ev. č. 2020/S 115-278343, dne 26. 6. 2020 pod ev. č. 2020/S 122-298574, dne 10. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 132-322661 a dne 29. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 145-356369,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatelKraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – rozhodnutími ze dne 13. 10. 2020 a ze dne 21. 10. 2020 zrušil přezkoumávané úkony, a to rozhodnutí o výběru dodavatele – Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha – ze dne 22. 9. 2020, tj. usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1751/28/2020/RK, a oznámení o výběru jmenovaného dodavatele ze dne 22. 9. 2020 ve veřejné zakázce „II/602 Jihlava - JV obchvat“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 5. 2020 pod ev. č. Z2020-017190, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 6. 2020, dne 26. 6. 2020, dne 10. 7. 2020 a dne 27. 7. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 5. 2020 pod ev. č. 2020/S 098-232459, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 6. 2020 pod ev. č. 2020/S 115-278343, dne 26. 6. 2020 pod ev. č. 2020/S 122-298574, dne 10. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 132-322661 a dne 29. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 145-356369.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 29. 10. 2020 návrh navrhovatele – společnosti „CE Jihlava - obchvat“, jež tvoří subjekty COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha, a EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, které uzavřely dne 12. 6. 2020 smlouvu o sdružení ve společnosti za účelem podání společné nabídky (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 4. 11. 2020 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „II/602 Jihlava - JV obchvat“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 5. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne  20. 5. 2020 pod ev. č. Z2020-017190, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 6. 2020, dne  26. 6. 2020, dne 10. 7. 2020 a dne 27. 7. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie dne  20. 5. 2020 pod ev. č. 2020/S 098-232459, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 6. 2020 pod ev. č. 2020/S 115-278343, dne 26. 6. 2020 pod ev. č. 2020/S 122-298574, dne 10. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 132-322661 a dne 29. 7. 2020 pod ev. č. 2020/S 145-356369 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 29. 10. 2020, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 11. 2020 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, ev. č. ČAK 10739, IČO 71333673, Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha (dále jen „vybraný dodavatel“) – ze dne 22. 9. 2020 a proti oznámení o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel a
 • vybraný dodavatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-34880/2020/531/VNe ze dne 2. 11. 2020.   

K zastavení správního řízení 

6.             Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě.

7.             Z dokumentace o zadávacím řízení bylo Úřadem zjištěno, že zadavatel usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1751/28/2020/RK ze dne 22. 9. 2020 rozhodl o výběru dodavatele, tj. vybraného dodavatele. Výběr dodavatele zadavatel oznámil účastníkům zadávacího řízení oznámením o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020, kdy přílohou předmětného oznámení učinil ve smyslu § 123 zákona „Zprávy o hodnocení nabídek a záznamy o posouzení splnění podmínek účasti“ č. 1 ze dne 10. 8. 2020, č. 2 ze dne 31. 8. 2020, č. 3 ze dne 8. 9. 2020 a č. 4 ze dne 14. 9. 2020.

8.             Úřad dále z dokumentace o zadávacím řízení zjistil, že „Rozhodnutím zadavatele o přijetí opatření k nápravě“ ze dne 13. 10. 2020 (dále jen „opatření k nápravě č. 1“), a sice na základě písm. b) jmenovaného dokumentu, zadavatel zrušil oznámení o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020. Z „Rozhodnutí zadavatele o přijetí opatření k nápravě“ ze dne 21. 10. 2020 (dále jen „opatření k nápravě č. 2“), konkrétně z jeho písm. a), je pak v dalším zřejmé, že zadavatel zrušil rovněž rozhodnutí o výběru dodavatele, tj. usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1751/28/2020/RK ze dne 22. 9. 2020.

9.             Úřad konstatuje, že zadavatel opatřeními k nápravě č. 1 a č. 2 zrušil úkony, které byly předmětem přezkumu v rámci tohoto správního řízení, resp. proti nimž navrhovatel brojil jeho námitkami ze dne 2. 10. 2020, tzn. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020 a oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020. Z pohledu Úřadu tak úkony zadavatele v podobě rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020 a oznámení o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020 v důsledku přijetí opatření k nápravě č. 1 a č. 2 zadavatelem již neexistují, kdy je třeba konstatovat, že navrhovatel může prostřednictvím návrhu brojit pouze proti existujícím úkonům zadavatele.

10.         Úřad doplňuje, že nečiní sporným, že zadavatel na základě písm. a) opatření k nápravě č. 1 zrušil výrok jím pověřené komise, že nebude posuzovat žádnou nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a nahradil jej výrokem, že nabídková cena vybraného dodavatele je mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, neboť obsahuje mimořádně nízké položkové ceny. Nelze nicméně přehlédnout, že na základě písm. b) opatření k nápravě č. 1 zadavatel výslovně zrušil oznámení o výběru dodavatele ze dne 22. 9. 2020, kdy podle § 123 písm. b) zákona je nedílnou součástí oznámení o výběru dodavatele výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, v šetřeném případě tedy i „Zpráva o hodnocení nabídek a záznam o posouzení splnění podmínek účasti č. 4“ ze dne 14. 9. 2020, v níž je mj. konstatováno, že nabídka vybraného dodavatele je v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, ekonomicky nejvýhodnější a splňující podmínky pro účast v zadávacím řízení. Byť tedy mohl navrhovatel z kontextu opatření k nápravě č. 1 odtušit, resp. předpokládat, že zadavatel bude zřejmě podmínky účasti vybraným dodavatelem považovat i nadále za splněné; úkon, proti kterému navrhovatel brojil, byl předmětným opatřením k nápravě zrušen jako celek. Zadavatel s ohledem na přijaté opatření k nápravě musel učinit nové kroky vedoucí k výběru dodavatele a o tomto svém postupu a závěru musel nově vyrozumět účastníky zadávacího řízení. Navrhovateli pak nic nebrání prostřednictvím samostatných námitek brojit proti novému oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 22. 10. 2020, kdy je v této souvislosti zapotřebí opětovně zdůraznit, že návrhem lze brojit pouze proti existujícím úkonům zadavatele, přičemž podmínkou pro podání návrhu je mj. předchozí podání námitek.

11.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel zrušil přezkoumávané úkony, nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. i) zákona, a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

12.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán  důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

  

Obdrží:

1.      Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno

2.      COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, a

3.      EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

4.      Mgr. Tomáš Kruták, advokát, Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz