číslo jednací: 19808/2020/542/VHu
spisová značka: S0221/2020/VZ

Instance I.
Věc Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – mezidobí
Účastníci
  1. statutární město Třinec
  2. Nehlsen Třinec, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 23. 7. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 360 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0221/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-19808/2020/542/VHu

 

Brno: 30. června 2020

 

 

  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Třinec, IČO 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 5. 6. 2020 Mgr. Bc. Milanem Konečným, IČO 88144534, se sídlem K Holotovci 1191, 735 11 Orlová - Město,
  • navrhovatel – Nehlsen Třinec, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec,

ve věci přezkoumání postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – mezidobí“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jež bylo zahájeno dne 13. 5. 2020 a na profilu zadavatele je vedené pod systémovým číslem P20V00000027,

vydává toto

usnesení:

 

I.

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Nehlsen Třinec, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – ze dne 4. 6. 2020 ve věci přezkoumání postupu zadavatele – statutární město Třinec, IČO 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – směřujícího k zadání veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – mezidobí“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jež bylo zahájeno dne 13. 5. 2020 a na profilu zadavatele je vedené pod systémovým číslem P20V00000027, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 6. 2020 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

II.

Správní řízeníve věci návrhu navrhovatele – Nehlsen Třinec, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – ze dne 4. 6. 2020 na nařízení předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli – statutární město Třinec, IČO 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – v souvislosti s postupem směřujícím k zadání veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – mezidobí“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jež bylo zahájeno dne 13. 5. 2020 a na profilu zadavatele je vedené pod systémovým číslem P20V00000027, zakázáno pokračovat v dalších úkonech v rámci jmenované veřejné zakázky, aby nedošlo k uzavření smlouvy v předmětném zadávacím řízení, se podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost jmenovaného navrhovatele, tj. návrh ze dne 4. 6. 2020 na nařízení předběžného opatření, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 4. 6. 2020 návrh navrhovatele – Nehlsen Třinec, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání postupu zadavatele – statutární město Třinec, IČO 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 5. 6. 2020 Mgr. Bc. Milanem Konečným, IČO 88144534, se sídlem K Holotovci 1191, 735 11 Orlová - Město (dále jen „zadavatel“) – směřujícího k zadání veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem ve statutárním městě Třinci – mezidobí“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jež bylo zahájeno dne 13. 5. 2020 a na profilu zadavatele je vedené pod systémovým číslem P20V00000027 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 4. 6. 2020, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

3.             Návrh navrhovatele ze dne 4. 6. 2020 směřuje proti postupu zadavatele vedoucímu k zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel v šetřeném případě nemůže využít zadání v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť pro něj nejsou splněny zákonné podmínky, a to ani podmínky dle § 63 odst. 5 zákona.

4.             Současně s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání postupu zadavatele vedoucího k zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění navrhovatel požádal ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení o nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu pokračovat v dalších úkonech v rámci veřejné zakázky, aby nedošlo k uzavření smlouvy v předmětném zadávacím řízení.

5.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-16962/2020/542/VHu ze dne 8. 6. 2020.

7.             Dne 16. 6. 2020 obdržel Úřad od zadavatele jeho vyjádření k návrhu ze dne 15. 6. 2020 a dokumenty, které dle zadavatele tvoří součást dokumentace o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 zákona.

8.             Usnesením č. j. ÚOHS-18728/2020/542/VHu ze dne 19. 6. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v předmětném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a k zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

9.             Dne 24. 6. 2020 obdržel Úřad od zadavatele podání, jehož součástí bylo též rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení z téhož dne, jímž zadavatel rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku, neboť s ohledem na skutečnost, že původní dodavatel služeb souhlasí s odvoláním účinku výpovědi, tedy je připraven realizovat i nadále poptávaný předmět plnění prostřednictvím smluvních vztahů, odpadly důvody pro pokračování v daném zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

I.               K VÝROKU I. USNESENÍ

10.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

11.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 6. 2020 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Nad rámec výše uvedeného Úřad dodává, že zrušení zadávacího řízení jako nápravné opatření související s tvrzeným pochybením zadavatele požadoval i navrhovatel ve svém návrhu ze dne 4. 6. 2020.

12.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

13.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

II.             K VÝROKU II. USNESENÍ

14.         Podle § 61 odst. 1 správního řádu správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce.

15.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

16.         Při vyřizování žádosti navrhovatele na nařízení předběžného opatření vycházel Úřad ze skutečnosti, že v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0221/2020/VZ o přezkoumání postupu zadavatele došlo dne 24. 6. 2020 ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (blíže viz bod 9. odůvodnění tohoto usnesení). Z uvedeného důvodu se tak stal návrh navrhovatele (tj. žádost navrhovatele) na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu pokračovat v dalších úkonech v rámci veřejné zakázky, aby nedošlo k uzavření smlouvy v předmětném zadávacím řízení, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu zde vedeného správního řízení došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku), že rozhodnutí Úřadu o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření v podobě zákazu pokračovat v dalších úkonech v rámci veřejné zakázky, aby nedošlo k uzavření smlouvy v předmětném zadávacím řízení, by již nevyvolalo žádné právní následky (je-li zadávací řízení zrušeno, nemůže být v jeho průběhu dále pokračováno); rozhodování o uložení zde uvedeného předběžného opatření je tak zcela bezpředmětné.

17.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení ve věci návrhu navrhovatele ze dne 4. 6. 2020 na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu pokračovat v dalších úkonech v rámci veřejné zakázky, aby nedošlo k uzavření smlouvy v předmětném zadávacím řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Mgr. Bc. Milan Konečný, K Holotovci 1191, 735 11 Orlová - Město

2.             Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz