číslo jednací: 14331/2020/523/VHm
spisová značka: S0179/2020/VZ

Instance I.
Věc Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří – II. vyhlášení
Účastníci
  1. město Klášterec nad Ohří
  2. Komunikace Sokolov s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí 269 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 3. 6. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 440 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0179/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-14331/2020/523/VHm

 

Brno: 18. 5. 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 4. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,
  • navrhovatel – Komunikace Sokolov s.r.o., IČO 28036166, se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří – II. vyhlášení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 3. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-007852, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 3. 2020 a dne 2. 4. 2020,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovateleKomunikace Sokolov s.r.o., IČO 28036166, se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice – ze dne 28. 4. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavateleměsto Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří – II. vyhlášení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 3. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-007852, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 3. 2020 a dne 2. 4. 2020, se podle § 257 písm. g) zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 6. 5. 2020 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 28. 4. 2020 návrh navrhovatele – Komunikace Sokolov s.r.o., IČO 28036166, se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří – II. vyhlášení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 3. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 3. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-007852, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 3. 2020 a dne 2. 4. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 28. 4. 2020, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0179/2020/VZ oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-12877/2020/523/JŠi ze dne 30. 4. 2020.

5.             V podaném návrhu navrhovatel brojí proti zadávacím podmínkám, když tvrdí, že „jsou zpracovány výrazně diskriminačním a nepřiměřeným způsobem ve vztahu k předmětu zadávané veřejné zakázky“. Navrhovatel tvrdí, že požadavky na doložení profesní způsobilosti a požadavky „na doložení technických podmínek/technických postupů dle bodu 17.3.“  zadávací dokumentace nejsou odůvodněny předmětem veřejné zakázky.

6.             Dne 12. 5. 2020  Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-13922/2020/523/VHm stanovil lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

7.             Dne 13. 5. 2020 Úřad obdržel v listinné podobě vyjádření zadavatele evidované pod. č. j. ÚOHS-14133/2020/500/EKu, jehož přílohu tvořil CD nosič obsahující dokumentaci o zadávacím řízení. Jedním z dokumentů pak bylo „Oznámení/rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ s datací digitálního podpisu 6. 5. 2020 (jiné datum neuvedeno). Zrušení zadávacího řízení s odkazem na ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona a na ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona zadavatel Úřadu ještě potvrdil samostatným přípisem ze dne 13. 5. 2020, který Úřad eviduje pod č. j. ÚOHS-14272/2020/500/RZa.

8.             Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

9.             Podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení; tento důvod zrušení může zadavatel použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele.

10.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

11.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 6. 5. 2020 zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku s odkazem na ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona a na ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona, došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v ustanovení § 257 písm. g) zákona a Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit. Toliko pro úplnost Úřad uvádí, že zrušení zadávacího řízení jako nápravné opatření související s tvrzeným pochybením zadavatele požadoval rovněž navrhovatel v čl. X. svého návrhu.

12.         Pro úplnost Úřad dále poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

13.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

2.             Komunikace Sokolov s.r.o., Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz