číslo jednací: 14788/2020/532/HKu
spisová značka: S0167/2020/VZ

Instance I.
Věc Cyklostezka CS1 podél jezera, Černá v Pošumaví
Účastníci
  1. obec Černá v Pošumaví
  2. ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 5. 6. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 485 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0167/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-14788/2020/532/HKu

 

Brno: 19. května 2020

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 4. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – obec Černá v Pošumaví, IČO 00245828, se sídlem Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví,
  • navrhovatel – ŠTOLKA - STAVKO s.r.o., IČO 28149131, se sídlem Mlýnská 361, 384 51 Volary,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka CS1 podél jezera, Černá v Pošumaví“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 2. 1. 2020 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=cyklostezka-cs1-podel-jezera-cerna-v-posumavi,

vydává toto

usnesení:

I.

Správní řízení ve věci návrhu navrhovateleŠTOLKA - STAVKO s.r.o., IČO 28149131, se sídlem Mlýnská 361, 384 51 Volary – ze dne 17. 4. 2020 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – obec Černá v Pošumaví, IČO 00245828, se sídlem Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka CS1 podél jezera, Černá v Pošumaví“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 2. 1. 2020 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=cyklostezka-cs1-podel-jezera-cerna-v-posumavi, se podle § 257 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

 

 


Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 17. 4. 2020 návrh navrhovatele – ŠTOLKA - STAVKO s.r.o., IČO 28149131, se sídlem Mlýnská 361, 384 51 Volary (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – obec Černá v Pošumaví, IČO 00245828, se sídlem Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka CS1 podél jezera, Černá v Pošumaví“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 2. 1. 2020 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=cyklostezka-cs1-podel-jezera-cerna-v-posumavi (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0167/2020/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

Obsah návrhu ze dne 17. 4. 2020

4.             Navrhovatel v návrhu uvádí, že jej směřuje zejména proti

  • zadávacím podmínkám,
  • vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení,
  • postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

5.             Navrhovatel v návrhu dále napadá, že zadávací dokumentace a zahájení zadávacího řízení nebyly schváleny zastupitelstvem obce, že výzva a zadávací dokumentace není podepsána a datována, že ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 29. 1. 2020 není zřejmé, kdo a kdy provedl hodnocení. Navrhovatel rovněž konstatuje, že zadavatel přijal opatření k nápravě, kterým zrušil zrušení zadávacího řízení.

6.             Podle navrhovatele zadávací podmínky obsahují diskriminační podmínky pro prokázání technické kvalifikace, když zadavatel stanovil požadavek na předložení seznamu 3 stavebních prací obdobného charakteru, kdy za stavbu obdobného charakteru je považována stavba, která spočívala ve výstavbě/rekonstrukci cyklostezky o délce alespoň 500 m nebo chodníku nebo smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Navrhovateli není zřejmé, z jakého důvodu zadavatel požaduje prokázat výstavbu nebo rekonstrukci cyklostezky v délce alespoň 500 m a z jakého důvodu u chodníku nebo smíšené stezky délku nestanovil.

7.             Navrhovatel se dále domnívá, že jej zadavatel diskriminoval, když neuznal jím předloženou referenci na výstavbu nadřazených liniových staveb. K tomu dodává, že podle zákona o pozemních komunikacích liniové stavby svým charakterem a rozsahem stavebních prací převyšují výstavbu cyklostezky. Navrhovatel je přesvědčen, že technická kvalifikace byla z jeho strany jednoznačně prokázána. Dále navrhovatel uvádí, že dne 14. 2. 2020 obdržel oznámení o jeho vyloučení, neobdržel však rozhodnutí o vyloučení a tak podle jeho názoru není zřejmé, kdo o jeho vyloučení rozhodl. Uvádí, že námitky proti vyloučení mohl podat do dne 29. 2. 2020, ale protože starostka obce ve dnech 20. a 21. 2. 2020 telefonicky navrhovateli sdělila, že zadávací řízení bude zrušeno, navrhovatel námitky proti svému vyloučení ze zadávacího řízení nepodal. Dále uvádí, že dne 27. 2. 2020 obdržel sdělení o zrušení zadávacího řízení, které bylo předem (dne 24. 2. 2020) potvrzeno usnesením na 16. zasedání zastupitelstva obce Černá v Pošumaví. Dne 21. 3. 2020 obdržel navrhovatel opatření k nápravě, kterým zadavatel zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel uvádí, že dne 22. 3. 2020 podal námitky proti úkonům zadavatele a žádost o objasnění postupu zadavatele (dále jen „námitky“), na které zadavatel reagoval přípisem doručeným navrhovateli datovou zprávou dne 7. 4. 2020. Navrhovatel uvádí, že z odpovědi zadavatele je patrné, že zadavatel nepovažuje navrhovatele za účastníka zadávacího řízení, protože lhůta pro podání námitek proti jeho vyloučení uplynula dne 2. 3. 2020. Podle navrhovatele však nemohla lhůta pro podání námitek proti jeho vyloučení uplynout dne 2. 3. 2020, když dne 24. 2. 2020 bylo zadávací řízení zrušeno.

8.             Podle navrhovatele postupoval zadavatel v rozporu se zákonem a se zákonem o obcích a požaduje přezkoumání celého postupu zadavatele a zrušení oznámení o jeho vyloučení ze dne 14. 2. 2020.

Další postup ve správním řízení

9.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem sp. zn. ÚOHS-S0167/2020/VZ, č. j. ÚOHS-11812/2020/532/KSt ze dne 20. 4. 2020.

Vyjádření zadavatele ze dne 30. 4. 2020

10.         Po seznámení se s obsahem návrhu zadavatel navrhuje, aby Úřad řízení zastavil podle § 257 písm. e) zákona, neboť návrh považuje za opožděný. Zadavatel k tomuto uvádí, že vyřízení námitek navrhovatel obdržel dne 6. 4. 2020 a lhůta pro podání návrhu navrhovateli tak uplynula dne 16. 4. 2020. Návrh podaný dne 17. 4. 2020 je tak podle zadavatele podán opožděně.

11.         Dále zadavatel navrhuje, aby Úřad řízení zastavil podle § 257 písm. h) zákona, neboť návrhu nepředcházely řádné a včas podané námitky. K tomu zadavatel uvádí, že námitky navrhovatele nelze považovat za řádné a včasné, když byly podány neoprávněnou osobou (stěžovatel v té době již byl vyloučen a uplynula mu lhůta pro podání námitek), nesplňovaly minimální náležitosti požadované zákonem a jejichž obsahem byly pouze dotazy a odkazovaly se jak na zákon, tak na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Podané námitky se tudíž podle názoru zadavatele obsahově neshodují s tvrzeními uvedenými v návrhu.

12.         K tomu zadavatel dodává, že obsah návrhu směřuje proti zadávacím podmínkám, proti kterým však navrhovatel ve lhůtě stanovené zákonem námitky nepodal. Dále navrhovatel návrhem napadá vyloučení ze zadávacího řízení, které ovšem také v zákonem stanovené lhůtě nenapadl námitkami, ačkoliv o této možnosti byl poučen. Nakonec navrhovatel napadá postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, přičemž z návrhu nevyplývá, z jakého důvodu by měl postup zadavatele směřovat k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. Zadavateli tak nezbylo než podané námitky odmítnout. Přesto se věcně vyjádřil k jejich obsahu a odpověděl i na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

13.         Zadavatel rovněž navrhuje, aby Úřad řízení zastavil podle § 257 písm. i) zákona, neboť zadavatel zrušil přezkoumávané úkony a přijal požadované opatření k nápravě, když dne 19. 4. 2020 přijal, uveřejnil a rozeslal nápravné opatření, kterým řízení vrátil do stavu po otevírání nabídek, neboť všechny následující úkony zrušil.

14.         Zadavatel dále ve vyjádření rekapituluje průběh zadávacího řízení, přičemž odmítá tvrzení, že by navrhovatele přesvědčoval, aby se zdržel podání námitek proti svému vyloučení. Dále zadavatel uvádí, že »[v] návaznosti na Opatření k nápravě – Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 27. 02. 2020« přistoupil k přezkoumání svého postupu v zadávacím řízení a dospěl k závěru, že některé z úkonů by mohly být posouzeny jako rozporné se zákonem a mohly by vyvolávat pochybnosti o dodržení zásad zákona, a proto přijal dne 19. 4. 2020 nápravné opatření, kterým řízení vrátil do stavu po otevření nabídek. Toto nápravné opatření pak zadavatel rozeslal a uveřejnil téhož dne.

15.         Podle zadavatele je návrh nedůvodný, když neuvádí, kterých porušení zákona se zadavatel dopustil. Podle názoru zadavatele zadávací podmínky neobsahují diskriminační požadavky, přičemž požadavek na prokázání technické kvalifikace svědčící o zkušenosti s realizací obdobných stavebních prací považuje za přiměřený v kontextu předmětu veřejné zakázky. Nedošlo ani k diskriminaci navrhovatele při posouzení kvalifikace, když zadavatel odmítl akceptovat doložené stavební práce jako práce obdobné předmětu veřejné zakázky. K tomu zadavatel dodává, že poté, co zadávací řízení vrátil do stavu po otevírání nabídek, bude opětovně posuzovat splnění kvalifikace navrhovatele. Námitky ve vztahu k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tedy stanovení, který orgán obce je oprávněn jakého úkonu, pak nespadá do pravomoci Úřadu.

16.         Zadavatel dále považuje návrh za zmatečný a vnitřně rozporný, když z textu návrhu se zadavatel může pouze domnívat a dovozovat, co navrhovatel namítá a čeho se domáhá, navíc tyto dvě části jsou podle názoru zadavatele ve vzájemném rozporu, neboť to, co navrhovatel žádá, neodpovídá tomu, co namítá.

17.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel navrhuje, aby Úřad řízení zastavil podle § 257 zákona, příp. aby návrh zamítl podle § 265 písm. a) a b) zákona.

Další postup ve správním řízení

18.         Dne 5. 5. 2020 obdržel Úřad od navrhovatele doplnění návrhu o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (podrobněji viz bod 40. odůvodnění tohoto usnesení).

 

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

19.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí, zejména relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. h) zákona, neboť návrhu nepřecházely řádně a včas podané námitky. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.       

K výroku tohoto usnesení

20.         Podle § 47 odst. 2 písm. a) zákona vyloučenému účastníku zadávacího řízení zanikne účast v zadávacím řízení v okamžiku, kdy uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky nepodá.

21.         Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen „stěžovatel“).

22.         Podle ustanovení § 241 odst. 2 zákona se námitky podle odstavce 1 podávají písemně a lze je podat proti

a)             všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b)             volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c)             postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

23.         Podle § 241 odst. 3 zákona námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích podmínek, volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení.

24.         Podle § 242 odst. 1 zákona není-li uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

25.         Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

26.         Podle § 242 odst. 4 zákona pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

27.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona.

28.         Dne 22. 3. 2020 obdržel zadavatel námitky navrhovatele. V námitkách navrhovatel uvádí, že jako účastník zadávacího řízení podává námitky proti opatření k nápravě, které zadavatel uveřejnil dne 21. 3. 2020 na svém profilu a kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020. Současně navrhovatel v námitkách žádá zadavatele „o písemné objasnění postupu/konání zadavatele a informace k termínům“. Navrhovatel žádá o sdělení, do jaké fáze se zadávací řízení vrací, zda zadavatel zrušil i oznámení o vyloučení navrhovatele ze dne 14. 2. 2020, které dosud neuveřejnil na profilu zadavatele. Navrhovatel rovněž žádá zadavatele o sdělení informace ke lhůtě pro podání námitek proti jeho vyloučení, protože když bylo zadávací řízení zrušeno před koncem lhůty pro podání námitek, tak není zřejmé, kdy mu tato lhůta uplyne. Závěrem navrhovatel žádá zadavatele o sdělení, kdo a na základě jakého oprávnění jedná v zadávacím řízení za zadavatele, tedy kdo a kdy rozhodl o jeho vyloučení, o zrušení zadávacího řízení a rozhodl o opatření k nápravě.

29.         Zadavatel rozhodnutím ze dne 6. 4. 2020, které bylo navrhovateli doručeno dne 7. 4. 2020, námitky navrhovatele procesně odmítl, neboť nebyly podány osobou, která je k jejich podání oprávněna a námitky nesplňovaly zákonem stanovené náležitosti. Protože zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, navrhovatel podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 17. 4. 2020 k Úřadu. Obsah jeho návrhu je shrnut v předchozím textu odůvodnění tohoto usnesení (viz body 4. až 8. odůvodnění tohoto usnesení).

30.         Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel (stěžovatel), kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma. Podle § 241 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona se námitky podle § 241 odst. 1 zákona podávají písemně a lze je podat proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté zákona, včetně stanovení zadávacích podmínek a proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem. Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona (pozn. Úřadu: ustanovení § 254 zákona upravuje postup v situaci podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku).

31.         Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, námitky navrhovatele ze dne 22. 3. 2020, které byly zadavateli doručeny téhož dne, směřovaly proti rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020. Dále námitky obsahovaly již pouze dotazy navrhovatele týkající se objasnění postupu zadavatele v zadávacím řízení, tedy kdo a na základě jakého oprávnění prováděl úkony za zadavatele, či zda bylo zrušeno i rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a kdy mu uplyne lhůta pro podání námitek proti tomuto úkonu, či do jaké fáze se po přijatém opatření zadávací řízení vrací.

32.         Naproti tomu navrhovatel v návrhu napadá jednak zadavatelem stanovené zadávací podmínky, jednak postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení a rovněž rozhodnutí zadavatele ze dne 14. 2. 2020 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel v návrhu napadá, že zadávací dokumentace a zahájení zadávacího řízení nebyla schválena zastupitelstvem obce, že výzva a zadávací dokumentace není podepsána a datována, že ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 29. 1. 2020 není zřejmé, kdo a kdy provedl hodnocení. Dále navrhovatel v návrhu napadá zadavatelem stanovené zadávací podmínky, které podle jeho názoru obsahují diskriminační podmínky pro prokázání technické kvalifikace, když zadavatel stanovil požadavek na předložení seznamu 3 stavebních prací obdobného charakteru, kdy za stavbu obdobného charakteru je považována stavba, která spočívala ve výstavbě/rekonstrukci cyklostezky o délce alespoň 500 m nebo chodníku nebo smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Navrhovatel rovněž napadá postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky, tedy jednotlivé úkony zadavatele v zadávacím řízení, a to oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 14. 2. 2020, když podle navrhovatele není zřejmé, kdo o jeho vyloučení rozhodl, neboť neobdržel rozhodnutí o vyloučení. Dále navrhovatel v návrhu uvádí, že dne 27. 2. 2020 uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele sdělení o zrušení zadávacího řízení. Dále uvádí, že zadavatel uveřejnil dne 21. 3. 2020 na profilu zadavatele opatření k nápravě, kterým zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020 (pozn. Úřadu – zadavatel zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020 na základě námitek ze dne 4. 3. 2020 podaných dalším účastníkem zadávacího řízení). Navrhovatel v návrhu upřesňuje, že dne 22. 3. 2020 podal námitky směřující proti rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020, které zadavatel rozhodnutím ze dne 6. 4. 2020 odmítl. Podle navrhovatele postupoval zadavatel v rozporu se zákonem a se zákonem o obcích a požaduje přezkoumání celého postupu zadavatele a zrušení oznámení o jeho vyloučení ze dne 14. 2. 2020.

33.         Úřad k výše uvedenému uvádí, že každý dodavatel má právo na nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele, avšak až poté, co se u něj dotčený dodavatel bránil námitkami podle zákona (k tomuto závěru srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, č. j. 5 As 50/2006-137). K tomu Úřad doplňuje, že ačkoliv se rozsudek týká předchozího zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., jeho závěry jsou platné i za účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

34.         Z výše uvedených skutečností je však zřejmé, že námitky a návrh obsahují naprosto odlišné skutečnosti, a že se tedy věcně neshodují (navrhovatel v podaných námitkách nebrojil proti zadávacím podmínkám, svému vyloučení z účasti v zadávacím řízení, ani proti skutečnostem souvisejícími se schválením zadávací dokumentace zastupitelstvem obce, podpisy a datací výzvy a zadávací dokumentace a, že ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 29. 1. 2020 není zřejmé, kdo a kdy provedl hodnocení). Jedinou námitkou, kterou navrhovatel uplatnil jak v podaných námitkách, tak i v návrhu, je námitka vznesená proti zadavatelem přijatému opatření k nápravě, které zadavatel uveřejnil dne 21. 3. 2020 na svém profilu a kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020.

35.         K uvedenému Úřad uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel dne 14. 2. 2020 navrhovateli oznámil, že jej vyloučil z účasti v zadávacím řízení, Úřad posoudil, zda byl navrhovatel vůbec osobou oprávněnou podat námitky proti úkonu zadavatele, kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020, jelikož podle § 241 odst. 3 zákona platí, že námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích podmínek, volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení. Z ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) zákona vyplývá, že vyloučenému účastníku zadávacího řízení zanikne účast v zadávacím řízení v okamžiku, kdy uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky nepodá. Protože oznámení o vyloučení navrhovatele bylo navrhovateli doručeno dne 14. 2. 2020, byl navrhovatel oprávněn podat námitky proti vyloučení do 15 dnů ode dne jejich doručení, tj. v šetřeném případě až do dne 2. 3. 2020, neboť 15. den lhůty připadl na den 29. 2. 2020, kterým byla sobota. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoručil zadavateli do dne 2. 3. 2020 námitky proti rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, zanikla navrhovateli podle § 47 odst. 2 písm. a) zákona ke dni 2. 3. 2020 účast v zadávacím řízení. V takovém případě tedy navrhovatel již nemohl brojit námitkami proti úkonu zadavatele, kterým zadavatel dne 21. 3. 2020 přijal nápravné opatření a zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 2. 2020, neboť v té době již nebyl účastníkem zadávacího řízení a tudíž mu nesvědčilo oprávnění podat proti tomuto úkonu zadavatele námitky. K tomu Úřad doplňuje, že na uvedeném nemění nic ani skutečnost, že zadavatel dne 27. 2. 2020 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, zrušením zadávacího řízení není zadávací řízení ukončeno ve smyslu § 51 zákona. Na skutečnosti, že navrhovatel nebyl aktivně legitimován k podání námitek proti úkonu zadavatele ze dne 21. 3. 2020, ničeho ani nemění to, že zadavatel následně dne 19. 4. 2020 přijal opatření k nápravě, kterým zrušil vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel nebyl osobou aktivně legitimovanou k podání předmětných námitek, Úřad se již nezabýval posouzením toho, zda námitky splňují další zákonem stanovené náležitosti, neboť by to bylo nadbytečné a na věci by to ničeho neměnilo.  

36.         S ohledem na výše uvedené je zjevné, že podanému návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky. Návrhem napadané skutečnosti se věcně neshodovaly s obsahem podaných námitek a v případě námitky týkající se přijatého opatření k nápravě zadavatele spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 21. 3. 2020 nebyly podány osobou oprávněnou.

37.         Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

38.         Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel před podáním návrhu neuplatnil podání řádných a včasných námitek rozhodl Úřad usnesením podle § 257 písm. h) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

K ostatním skutečnostem

39.         Dále Úřad dodává, že navrhovatel doručil Úřadu dne 5. 5. 2020 doplnění návrhu o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „doplnění návrhu“). K tomu Úřad uvádí, že předmět tohoto správního řízení je vymezen obsahem návrhu navrhovatele ze dne 17. 4. 2020, na základě kterého Úřad přezkoumává úkony zadavatele, které navrhovatel napadá v podaném návrhu, tedy oznámení o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 14. 2. 2020, stanovení zadávacích podmínek týkajících se technické kvalifikace zadavatelem ve výzvě a zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele dne 2. 1. 2020, a postup zadavatele směřujícímu k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, úkony zadavatele související se zrušením rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

40.         V doplnění návrhu navrhovatel brojí proti dalšímu postupu zadavatele, a to proti opatření k nápravě, které zadavatel přijal dne 19. 4. 2020 a na základě kterého zrušil veškeré úkony následující po podání nabídek a nařídil provedení nezbytných nových úkonů v zadávacím řízení, včetně posouzení a hodnocení nabídek. K doplnění návrhu pak navrhovatel přikládá rovněž námitky ze dne 4. 5. 2020, které podal proti zadavatelem přijatému opatření k nápravě, a které doručil zadavateli dne 5. 5. 2020.

41.         K tomu Úřad uvádí, že z ustanovení § 251 odst. 4 zákona vyplývá, že k novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

42.         V případě podaného doplnění návrhu navrhovatelem však nelze aplikovat ustanovení § 251 odst. 4 zákona, neboť se nejedná o situaci předvídanou v citovaném ustanovení zákona. Citované ustanovení zákona dopadá na situace (tzn. možnost připuštění rozšíření původně tvrzených skutečností a k nim směřujících důkazů) jen v případě, že je navrhovatel nemohl prokazatelně uplatnit již v námitkách, a to zejména proto, že mu nebyly v té době známy. Důkazní břemeno však v takovém případě nese navrhovatel. Předmětem vedeného řízení před Úřadem mají být tedy taková domnělá porušení zákona, na něž zadavatel mohl reagovat při vypořádání námitek. Aby bylo možné přezkoumat nové skutečnosti, které navrhovatel neuplatnil v námitkách, muselo by se jednat např. o takové skutečnosti, kterými navrhovatel reaguje na informace, které zadavatel uplatnil v rozhodnutí o námitkách. V šetřeném případě však navrhovatel v doplnění návrhu napadá nové úkony zadavatele, a to přijetí opatření k nápravě ze dne 19. 4. 2020, tedy úkon, který zadavatel učinil až po podání návrhu. Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o úkony zadavatele, které lze napadnout námitkami (což ostatně navrhovatel učinil, neboť dne 5. 5. 2020 doručil zadavateli námitky směřující proti dalším úkonům zadavatele), a s nimiž se pak má zadavatel povinnost vypořádat v rozhodnutí o námitkách. V případě, že by zadavatel tyto námitky odmítl, pak je navrhovatel oprávněn podat k Úřadu nový návrh na přezkoumání tohoto úkonu. S podáním návrhu je pak potřeba reflektovat i další povinnosti s tím spojené.

43.         Pro úplnost se Úřad vyjadřuje k návrhu zadavatele, aby správní řízení zastavil podle § 257 písm. e) zákona z důvodu opožděného doručení návrhu. Zadavatel ve vyjádření k návrhu uvádí, že rozhodnutí o námitkách doručil navrhovateli dne 6. 4. 2020 a že tedy lhůta pro podání návrhu navrhovateli uplynula dne 16. 4.2020, avšak návrh byl zadavateli doručen až dne 17. 4. 2020.

44.         K uvedenému Úřad uvádí, že jednou z příloh návrhu je i dokument nazvaný „Přijatá zpráva – Detail zprávy“ z datové schránky navrhovatele. Z uvedeného dokumentu je zřejmé, že zadavatel dodal do datové schránky navrhovateli dne 7. 4. 2020 v 10:36:19 dokumenty nazvané „Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informací“, „Štolka_vyřízení námitek 06042020_podpis“ a „Opatření k nápravě_zrušeníZŘ_podpis“. Rozhodnutí o námitkách tak bylo navrhovateli doručeno dne 7. 4. 2020 a nikoliv dne 6. 4. 2020, jak uvádí zadavatel ve vyjádření k návrhu. Úřad poznamenává, že uvedené skutečnosti vyplývají i z dokladu doručeného Úřadu zadavatelem, z něhož vyplývá, že dokumenty nazvané „Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informací“, „Štolka_vyřízení námitek 06042020_podpis“ a „Opatření k nápravě_zrušeníZŘ_podpis“ byly odeslány dne 7. 4. 2020. Pokud tedy navrhovatel doručil návrh dne 17. 4. 2020, byl navrhovatelem podán v zákonem stanovené 10-ti denní lhůtě ode dne obdržení rozhodnutí o námitkách. Z uvedeného důvodu není dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona.

45.         K argumentu navrhovatele, že zadavatel postupoval při zadávání šetřené veřejné zakázky v rozporu se zákonem o obcích, Úřad uvádí následující. Z ustanovení § 248 zákona vyplývá, že Úřad vykonává dozor nad dodržování pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona. Úřad je tedy mj. příslušný k výkonu dozoru nad postupem zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle zákona, avšak není příslušný k přezkumu zákonnosti postupu zadavatele podle zákona o obcích.

46.         Závěrem Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. h) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi řadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

1.    obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví

2.    ŠTOLKA - STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, 384 51 Volary

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz