číslo jednací: 13500/2020/531/JHl
spisová značka: S0156/2020/VZ

Instance I.
Věc Zajištění úklidu v areálu ELI a HiLASE
Účastníci
  1. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  2. MIVA PRAHA Facility Management, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 22. 5. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 705 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0156/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-13500/2020/531/JHl

 

Brno: 6. května 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 4. 2020, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., IČO 68378271, se sídlem Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 4. 2020 JUDr. Tomášem Tomšíčkem, advokátem, ev. č. ČAK 10451, IČO 71330089, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČO 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň,
  • navrhovatel – MIVA PRAHA Facility Management, a.s., IČO 27428753, se sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění úklidu v areálu ELI a HiLASE“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 12. 2019, a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 23. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-045573, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 248-614918,

rozhodl takto:           

Návrh navrhovatele – MIVA PRAHA Facility Management, a.s., IČO 27428753, se sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3 – ze dne 9. 4. 2020 se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., IČO 68378271, se sídlem Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 4. 2020 JUDr. Tomášem Tomšíčkem, advokátem, ev. č. ČAK 10451, IČO 71330089, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČO 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 12. 2019 pod ev. č. Z2019-045573, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2019 pod ev. č. 2019/S 248-614918, oznámení o zahájení otevřenéhořízení veřejné zakázky „Zajištění úklidu v areálu ELI a HiLASE“ (dále jen „veřejná zakázka“). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zadavatelem do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 19. 12. 2019 a tímto dnem bylo podle § 56 odst. 1 zákona zahájeno zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

2.             V bodu II.1.3) oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, přičemž z bodu II.1.4) oznámení o zahájení zadávacího řízení vyplývá, že „[p]ředmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění konkrétních úklidových činností (včetně dodávky spotřebního úklidového a hygienického materiálu), a to v souladu s technickou specifikací, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž závazný vzor je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.“.

3.             Zadavatel stanovil v bodu II.1.5) oznámení o zahájení zadávacího řízení předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 10 000 000,- Kč bez DPH.

4.             Zadavatel v bodu IV.1.1) oznámení o zahájení zadávacího řízení dále určil, že veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení, přičemž v bodu IV.2.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovil lhůtu pro podání nabídek, a to do 21. 1. 2020 do 10:00 hodin.

5.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 21. 1. 2020 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem šest nabídek na plnění veřejné zakázky, a to včetně nabídky dodavatele MIVA PRAHA Facility Management, a.s., IČO 27428753, se sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“).

6.             Zadavatel prostřednictvím „Výzvy k písemnému objasnění a doplnění údajů a dokladů v nabídce“ ve smyslu § 46 zákona ze dne 4. 2. 2020 (dále jen „žádost o objasnění nabídky“) požádal navrhovatele mj. o objasnění rozdílu v množstevních údajích uvedených v položce č. 4C a položce č. 5C listu „Úklid_materiál ELI“ v jeho nabídce oproti množstevním údajům uvedeným v příloze č. 4 „Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny“ zadávací dokumentace.

7.             Dne 6. 2. 2020 obdržel zadavatel od navrhovatele objasnění jím podané nabídky.

8.             Jak je zřejmé z dokumentace o zadávacím řízení, zadavatel „Rozhodnutím a oznámením o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ ze dne 4. 3. 2020, které bylo navrhovateli doručeno dne 5. 3. 2020 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“), vyloučil navrhovatele podle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona ze zadávacího řízení na šetřenou veřejnou zakázku.

9.             Zadavatel následně „Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 5. 3. 2020, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne (dále jen „rozhodnutí o výběru dodavatele“), rozhodl o výběru dodavatele, a sice dodavatele – Technická správa nemovitostí s.r.o., IČO 04673395, se sídlem Litoměřická 405/9, 190 00 Praha 9.

10.         Proti svému vyloučení podal navrhovatel námitky ze dne 18. 3. 2020, jež byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 30. 3. 2020, které bylo navrhovateli doručeno dne 31. 3. 2020, tyto námitky odmítl. 

11.         Proti rozhodnutí o výběru dodavatele podal navrhovatel námitky ze dne 18. 3. 2020, které byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel rozhodnutím ze dne 30. 3. 2020, které bylo navrhovateli doručeno dne 31. 3. 2020, tyto námitky odmítl.  

12.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněná v souladu se zákonem, podal dne 9. 4. 2020 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

13.         V úvodu návrhu navrhovatel rekapituluje dosavadní průběh zadávacího řízení a ohrazuje se proti svému vyloučení, jemuž předcházela žádost o objasnění nabídky, v níž zadavatel mj. požadoval vysvětlit a doplnit, proč navrhovatel uvedl odlišné počty kusů položek s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“, než které zadavatel vyžadoval v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Navrhovatel poznamenává, že navzdory tomu, že uvedení odlišných počtů kusů u shora uvedených položek zdůvodnil, byl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení s odůvodněním, že uvedl chybný počet shora jmenovaných položek v jím podané nabídce a tuto chybu ani přes žádost o objasnění nabídky neodstranil. Navrhovatel nicméně trvá na tom, že se nejedná o jeho chybu, ale o chybu zadání, když počty uvedené v zadávací dokumentaci neodpovídají skutečné potřebě zadavatele.  

14.         Navrhovatel se domnívá, že v zadávací dokumentaci došlo k záměně údajů o počtu kusů položek s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“, když zadavatel chybně požadoval nižší[1] počet kusů u položky „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ (požadované nacenění 200 ks) a vyšší počet kusů u položky „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“ (požadované nacenění 12 000 ks). Podle navrhovatele je zřejmé, že položky „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“ je správně třeba 200 ks a položky „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ je reálně zapotřebí 12 000 ks. Navrhovatel uvádí, že je dokonale obeznámen s potřebami zadavatele i s jeho technickými možnostmi, přičemž informace o skutečném počtu kusů shora specifikovaných položek v rámci reálné spotřeby zadavatele je mu známá především proto, že v minulém období poskytoval zadavateli služby, které jsou předmětem šetřené veřejné zakázky. Navrhovatel sděluje, že jednotlivé typy rolí toaletního papíru nejsou kompatibilní se zadavatelem používanými zařízeními na jejich instalaci (napevno instalovanými držáky) a že všichni účastníci zadávacího řízení měli možnost seznámit se s podmínkami na místě plánovaného plnění, resp. s převažujícím množstvím držáků na malé role toaletního papíru, z čehož je patrné, že skutečný počet potřebných kusů jednotlivých typů rolí je odlišný oproti počtu kusů uvedenému v zadávací dokumentaci. Podle přesvědčení navrhovatele by při pořízení materiálu dle zadávací dokumentace vznikl nevyužitelný několikanásobný přebytek položky „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“ a naopak zcela zásadní nedostatek položky „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“.

15.         Navrhovatel má za to, že uvedením nesprávných údajů v zadávací dokumentaci, resp. údajů neodpovídajících skutečným potřebám zadavatele, zadavatel porušil zásadu přiměřenosti, když podle této zásady musí zadavatel kromě dalšího nastavit parametry zadávacího řízení tak, aby tyto byly přiměřené charakteru a předmětu veřejné zakázky.

16.         Navrhovatel dále konstatuje, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách dostatečně nevypořádal s jeho námitkou, že počet kusů předmětných položek v zadávací dokumentaci neodráží spotřebu objektu s ohledem na typ umístěných držáků toaletního papíru, když pouze sdělil, že na údajích uvedených v zadávací dokumentaci trvá.

17.         Navrhovatel dodává, že je přesvědčen, že jeho nejnižší nabídková cena je částečně způsobena právě naceněním správného, tedy skutečným potřebám zadavatele odpovídajícího, množství předmětných položek, což ještě zvýrazňuje vliv pochybení zadavatele na zadávací řízení, resp. výběr dodavatele, pakliže zadavatel navrhovatele z účasti v zadávacím řízení vyloučil.

18.         Navrhovatel v dalším konstatuje, že jestliže upozornil na nesoulad zadávací dokumentace s reálnou spotřebou v předmětných objektech zadavatele, nemůže mu být dáváno k tíži, že tím vyšel najevo vadný postup zadavatele.

19.         S ohledem na shora popsané skutečnosti proto navrhovatel v závěru návrhu navrhuje, aby Úřad jako nápravné opatření zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a rozhodnutí zadavatele o námitkách, jakož i rozhodnutí o výběru dodavatele a rozhodnutí zadavatele o námitkách proti výběru dodavatele, popř. aby zrušil celé zadávací řízení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 9. 4. 2020, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 9. 4. 2020.

21.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

22.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-11173/2020/531/VNe ze dne 15. 4. 2020.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-12113/2020/531/JHl ze dne 23. 4. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-12393/2020/531/JHl ze dne 27. 4. 2020 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 20. 4. 2020

25.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 20. 4. 2020, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž v něm sděluje následující.

26.         Zadavatel v úvodu rekapituluje obsah návrhu navrhovatele a následně se vyjadřuje k navrhovatelem namítaným skutečnostem.

27.         V souvislosti s tvrzením navrhovatele, že zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl nesprávné údaje, co se týče počtu kusů u položek s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“, zadavatel konstatuje, že navrhovatel v jeho nabídce uvedl u výše jmenovaných položek odlišné počty kusů toaletního papíru, než které zadavatel v zadávací dokumentaci a jejích přílohách vyžadoval, přičemž tento nesoulad neodstranil ani po žádosti o objasnění nabídky, prostřednictvím které jej zadavatel na toto upozornil. Zadavatel uvádí, že navrhovatel i v objasnění nabídky uvedl odlišné počty kusů předmětných položek oproti zadávací dokumentaci, čímž provedl neoprávněnou změnu v cenové tabulce, pročež nesplnil zadávací podmínky.

28.         Zadavatel se dále vyjadřuje k námitkám navrhovatele, že rozdílné počty kusů předmětných položek zařadil do nabídky záměrně, aby zadavatele upozornil na zjevnou nesprávnost v zadávací dokumentaci a ochránil jej tak před následky této nesprávnosti. K tomu zadavatel konstatuje, že navrhovatel mohl v případě přesvědčení o nesprávnosti údajů v zadávací dokumentaci využít institutu vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona. Zadavatel uvádí, že ve lhůtě pro podání nabídek od navrhovatele neobdržel žádnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Navrhovatel nevznesl dotaz na počty kusů jednotlivých typů spotřebního a hygienického materiálu při prohlídce místa plnění a ani jiným způsobem neupozornil kontaktní osobu zadavatele na domněle nesprávné množství poptávaného materiálu, a tudíž zadavatel neměl důvod považovat zadávací podmínky pro dodavatele za nejasné. Nadto zadavatel poznamenává, že sám nejlépe zná své potřeby a na základě nich definuje požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, a proto nemůže souhlasit s tvrzením navrhovatele, že množství materiálu, který má zadavatel požadovat, bylo v zadávací dokumentaci určeno nesprávně. Zadavatel trvá na všech zadávacích podmínkách, jež byly stanoveny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, čili i na správnosti počtu kusů všech položek uvedených v příloze č. 4 „Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny“ zadávací dokumentace.

29.         Zadavatel v dalším sděluje, že výsledkem zadávacího řízení má být uzavření rámcové smlouvy, kdy dle zadávací dokumentace má být spotřební a hygienický materiál odebírán na základě objednávky a potřeb zadavatele. Počty spotřebního a hygienického materiálu byly v tabulce uvedené ve shora specifikované příloze zadávací dokumentace určeny na základě zkušeností zadavatele a v souladu s jeho reálnými potřebami. V souvislosti s oprávněním zadavatele stanovit veškeré požadavky na předmět plnění na základě potřeb zadavatele s ohledem na poptávané plnění odkazuje zadavatel na rozhodovací praxi Úřadu. Nadto zadavatel upozorňuje, že zadávací podmínky veřejné zakázky, kterou pro něj navrhovatel realizoval v předchozím období, byly stanoveny s ohledem na částečný provoz center ELI a HiLASE, v důsledku čehož navrhovatel nedisponuje relevantními informacemi o potřebách pracovišť zadavatele v plném provozu a kapacitách. 

30.         Zadavatel shrnuje, že odmítá tvrzení navrhovatele o chybně nastavených požadavcích v zadávací dokumentaci a vyjadřuje přesvědčení, že zadávací podmínky stanovil jasně, srozumitelně, přiměřeně předmětu veřejné zakázky a v souladu s jeho budoucími potřebami.

31.         K argumentu navrhovatele, že jím nabídnutá cena je nejnižší ze všech nabídkových cen, zadavatel uvádí, že navrhovatel stanovením celkové nabídkové ceny jiným způsobem než vyžadovaly zadávací podmínky, resp. neoprávněnou změnou počtu kusů spotřebního a hygienického materiálu, ovlivnil výpočet celkové nabídkové ceny, čímž se tato stala nezpůsobilou k porovnání s nabídkovými cenami ostatních účastníků zadávacího řízení. Zadavatel tedy odmítá daný argument navrhovatele, jelikož z uvedených důvodů nemohla být nabídka navrhovatele do hodnocení nabídek zařazena a zadavatel navrhovatele v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona ze zadávacího řízení vyloučil. 

32.         Zadavatel se neztotožňuje s názorem navrhovatele, že upozornění na nesoulad zadávací dokumentace s reálnou spotřebou spotřebního a hygienického materiálu mu je dáváno zadavatelem k tíži, kdy konstatuje, že se všemi účastníky zadávacího řízení jednal v rámci celého průběhu zadávacího řízení stejným způsobem a postupoval vůči nim v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy. Zadavatel má za to, že využil veškerá oprávnění stanovená zákonem pro postup zadavatele při hodnocení a posuzování nabídek a poskytl navrhovateli potřebnou součinnost tak, aby jeho účast v zadávacím řízení zůstala zachována.

33.         Zadavatel současně odmítá i tvrzení navrhovatele, že se svým postupem dopustil porušení zásad zakotvených v § 6 zákona, zejména zásad transparentnosti a přiměřenosti. Zadavatel předesílá, že splnil veškeré povinnosti související se zásadou transparentnosti, když odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie a další oznámení všem účastníkům zadávacího řízení ve lhůtách daných zákonem. Zadavatel je přesvědčen, že jeho postup byl v souladu se zásadou přiměřenosti, když veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci byly z jeho strany určeny přiměřeně k předmětu posuzované veřejné zakázky.

34.         Závěrem zadavatel opět rekapituluje průběh zadávacího řízení, přičemž konstatuje, že trvá na svém rozhodnutí o vyloučení navrhovatele i na rozhodnutí o výběru dodavatele a je toho názoru, že dostál všem povinnostem, jež pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů.

35.         Ve světle všech shora uvedených skutečností tak zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh zamítl.      

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 4. 5. 2020

36.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-12393/2020/531/JHl ze dne 27. 4. 2020 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 4. 5. 2020, které Úřad obdržel téhož dne, kdy pouze ve stručnosti sděluje, že je přesvědčen o úplnosti svého vyjádření k návrhu ze dne 20. 4. 2020, důkazům a podkladům rozhodnutí.

37.         Navrhovatel se ve lhůtě stanovené usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-12393/2020/531/JHl ze dne 27. 4. 2020 k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU 

38.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona  

39.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.  

40.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami pro účely tohoto zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené 

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

41.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely tohoto zákona zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.  

42.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.        

43.         Podle § 46 odst. 3 zákona se za objasnění považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

44.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

45.         Podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.

46.         Podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona.  

47.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.    

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

48.         V čl. 2. „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel mj. stanovil, že „[s]lužby, které mají být poskytované podle Smlouvy s nižší frekvencí než 1x týdně, nebo spotřební, úklidový či hygienický materiál, poskytne dodavatel výlučně na základě objednávky Zadavatele, tj. za podmínek uvedených ve Smlouvě. (…) Podmínky poskytování Služby obsažené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách představují požadavky, které musí účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvést a v rámci plnění veřejné zakázky splňovat. V případě, že nabídka účastníka zadávacího řízení nebude odpovídat zadávacím podmínkám nebo nebude obsahovat všechny v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách popsané součásti plnění, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávacím řízení.“.

49.         V čl. 4. „Způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace zadavatel určil, že „[n]abídkovou cenu dodavatel zpracuje oceněním všech tabulek uvedených v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní všechny buňky označené žlutou barvou v listu Rekapitulace, Úklid_materiál ELI, Mytí oken atd. ELI a Mytí oken atd. Hilase. Celková nabídková cena, která je stanovena pro 1 rok poskytování Služby, je uvedena v buňce D22 list Rekapitulace Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.“.

50.         V čl. 5. „Hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace je uvedeno, že „[h]odnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 Zákona tak, že hodnocena bude nejnižší celková nabídková cena za 1 rok poskytování Služby, uvedená v buňce D22 list Rekapitulace Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace a dále v Krycím listu nabídky, jehož vzor je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší.

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.“.

51.         V čl. 6. „Způsob zpracování a podání nabídky dodavatele“ zadávací dokumentace zadavatel mj. stanovil, že „[n]abídka musí obsahovat veškeré dokumenty a doklady požadované touto zadávací dokumentací a ZZVZ, zejména následující:

1)      Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje dodavatele a celkovou nabídkovou cenu dle kapitoly 4. této zadávací dokumentace;

2)      Návrh Smlouvy včetně všech jeho příloh, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a který musí být podepsán dodavatelem nebo osobou zastupující dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění;

3)      Doklady k prokázání splnění kvalifikace dle kapitoly 3 této zadávací dokumentace;

4)      Seznam poddodavatelů dle čl. 7.1 této zadávací dokumentace;

5)      Kompletně vyplněné všechny tabulky, které jsou součástí Přílohy č. 4 Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny..

52.         Z čl. 8. „Přílohy k zadávací dokumentaci:“ zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel učinil přílohou zadávací dokumentace mj. i Přílohu č. 4 „Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny“ (dále jen „příloha č. 4“). 

53.         V příloze č. 4, listu „Úklid_materiál ELI“, zadávací dokumentace zadavatel požadoval po dodavatelích ocenit jednotlivé položky, přičemž u položky poř. číslo 2 s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ uvedl ve sloupci „předpokládané množství na 1 rok v ks“ hodnotu 200, u položky poř. č. 3 s názvem „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ pak uvedl ve sloupci „předpokládané množství na 1 rok v ks“ hodnotu 12 000 (viz tabulka níže).

 

54.         Jak Úřad zjistil z dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel v jím podané nabídce předložil shora uvedenou tabulku v té podobě, že k poř. číslu 2 přiřadil název položky „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“, přičemž ve sloupci „předpokládané množství na 1 rok v ks“ ponechal hodnotu 200, a k poř. číslu 3 přiřadil název položky „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“, přičemž ve sloupci „předpokládané množství na 1 rok v ks“ ponechal hodnotu 12 000 (viz tabulka níže).

 

55.         V žádosti o objasnění nabídky zadavatel mj. uvedl následující:

„[p]ři kontrole jednotkových cen a průběžných výpočtů vyvstala nejasnost týkající se kalkulace v nabídce dodavatele. Zadavatel zjistil následující skutečnosti:

(…)

2.         Předpokládané množství kusů na 1 rok plnění v řádku č. 4 (pořadové č. 2) s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ a v řádku č. 5 (pořadové č. 3) s názvem „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ listu „Úklid_materiál ELI“ neodpovídá množství kusů, které zadavatel požadoval v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Zadavatel požadoval pro položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ 200 ks za 1 rok plnění. Účastník předložil cenovou nabídku pro položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ 12 000 ks. Pro položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ zadavatel uvedl množství 12 000 ks za 1 rok plnění. Účastník předložil cenovou nabídku pro položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ 200 ks.

Zadavatel žádá Účastníka o objasnění rozdílu v množstevních údajích uvedených v položce č. 4C a položce č. 5C listu „Úklid_materiál ELI“ oproti množstevním údajům v Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatel je vedle objasnění oprávněn provést případnou opravu Tabulky pro kalkulaci nabídkové ceny, která se nedotkne celkové nabídkové ceny bez DPH za plnění celého předmětu veřejné zakázky.

Současně zadavatel účastníka upozorňuje na skutečnost, že v souladu s ust. § 46 odst. 3 Zákona se za objasnění nabídky považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek, tzn., že cena uvedená účastníkem - celková nabídková cena bez DPH nesmí být dotčena (a tedy nesmí dojít k dotčení ceny 2.428.562 Kč).

(…)

V případě nedoložení objasnění a doplnění uvedených v této výzvě z Vaší strany ve lhůtě stanovené zadavatelem by muselo být zadavatelem sankcionováno vyloučením tohoto účastníka ze zadávacího řízení ve smyslu ust. § 48 Zákona.“.

56.         V objasnění nabídky navrhovatel předložil tabulku z přílohy č. 4, listu „Úklid_materiál ELI“, zadávací dokumentace v identické podobě, tj. s totožnými údaji, které uvedl v nabídce (viz bod 54. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž pod tuto tabulku doplnil název předmětných položek s následujícím textem „při vyplňování tabulky do VŘ jsem zjistila, že zřejmě omylem došlo k přehození těchto dvou položek. Vzhledem k tomu, že při proshlídce na toaletách jsme viděli téměř všude malé roličky toaletního papíru, proto jsem zapsala CN dle skutečné situace.“. Grafické znázornění objasnění nabídky navrhovatelem:

 

57.         V rozhodnutí o vyloučení navrhovatele uvedl zadavatel mj. následující:

„[d]ruhý bod Výzvy k písemnému objasnění a doplnění údajů a dokladů v nabídce však zadavatel za dostatečné objasnění nepovažuje. Ačkoliv účastník připustil, že se při vyplňování tabulky dopustil omylem chyby a zaměnil počty kusů u dotčených položek, v předloženém listu „Úklid_materiál ELI“, ve kterém se nesrovnalosti vyskytovaly, tyto chyby nenapravil. V tomto listu uvedl totožné údaje, které uvedl v nabídce, tj. v Tabulce pro kalkulaci nabídkové ceny účastník uvedl u položky listu „Úklid_materiál ELI“ s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ množství 12 000 ks a u položky listu „Úklid_materiál ELI“ s názvem „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“ počet 200 ks.

Údaje uvedené v nabídce, resp. v objasnění údajů v nabídce, proto odporují zadávacím podmínkám, neboť účastník upravil v Tabulce pro kalkulaci nabídkové ceny počty kusů v listu „Úklid_materiál ELI“ u položky s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“ a takto upravenou Tabulku pro kalkulaci nabídkové ceny učinil součástí nabídky. Účastník předložením takto upravené Tabulky pro kalkulaci nabídkové ceny v nabídce proto zpracoval celkovou nabídkovou cenu v rozporu s Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace, resp. se zadávacími podmínkami.

Údaje předložené účastníkem v nabídce proto nesplnily zadávací podmínky i přes poskytnuté objasnění zaslané účastníkem na základě Výzvy k písemnému objasnění a doplnění údajů a dokladů v nabídce ze dne 4. 2. 2020.

S ohledem na výše uvedené nedostatky v nabídce účastníka, resp. v jeho objasnění nabídky, zadavatel přistoupil k vyloučení tohoto účastníka tak, jak je uvedeno výše.“.

58.         K názoru zadavatele uvedenému v rozhodnutí o vyloučení, že navrhovatel připustil, že se při vyplňování předmětné tabulky dopustil omylem chyby a zaměnil počty kusů u dotčených položek, navrhovatel v námitkách ze dne 18. 3. 2020 uvedl, že „je zřejmé, že došlo k omylu pochopení podaného vysvětlení, když účastník upozorňoval na zjevnou nesprávnost zadávací dokumentace, nikoliv na chybu účastníka v odevzdané tabulce. Účastník se naopak snažil zadavatele uchránit následku špatně zadaných položek, kdy dodáním původních počtů rolí toaletního papíru dojde k zásadním komplikacím v distribuci jednotlivých rolí a v podstatě nepoužitelnosti většiny zadaného materiálu. (…) Navíc při porovnání nabídek všech dalších účastníků je možné zjistit, že nabídka stěžovatele je zdaleka nejnižší a zůstala by tak i poté, kdy by účastník použil chybné údaje zadavatele.

Podle současných nabídek se cena stěžovatele a vybraného účastníka Technická správa nemovitostí s.r.o. IČO 04673395 liší o 98 280,34 Kč, o které je cena stěžovatele nižší. Pokud by stěžovatel bezmyšlenkovitě vyplnil tabulku zadavatele a kalkuloval s (chybně) uvedenými počty rolí toaletního papíru v řádcích 4 a 5 tak, jak je uvedl zadavatel, byla by cena stěžovatele 2 428 562 Kč, tedy stále o 98 280,34 Kč nižší, než cena vybraného účastníka.

Je již soudně judikováno, že početní chyby, pokud nejsou v rozsahu, který by měnil pořadí účastníků, nejsou způsobilé k tomu, aby na jejich základě byl účastník vyloučen z výběrového řízení.“.  

K výroku tohoto rozhodnutí  

59.         Úřad uvádí, že mezi účastníky řízení je sporu o oprávněnosti vyloučení navrhovatele z účasti v šetřeném zadávacím řízení. Zatímco navrhovatel vyjadřuje přesvědčení, že neměl být ze zadávacího řízení vyloučen, zadavatel má za to, že všechny jím učiněné kroky v průběhu zadávacího řízení odpovídají zákonu, a tudíž byl navrhovatel vyloučen v souladu se zákonem.

60.         Úřad v dalším konstatuje, že důvod, pro který byl navrhovatel ze zadávacího řízení vyloučen, je ten, že nesplnil povinnost vyplývající z čl. 4 „Způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace, jelikož nepředložil v jím podané nabídce tabulku uvedenou v příloze č. 4, listu „Úklid_materiál ELI“, zadávací dokumentace oceněnou, resp. vyplněnou v souladu s požadavky zadavatele. Úřad přezkoumal důvod vedoucí k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení na posuzovanou veřejnou zakázku, k čemuž sděluje následující.

61.         Z čl. 4. „Způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace je zřejmé, že dodavatelé měli za účelem zpracování jejich nabídkové ceny ocenit všechny tabulky uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace, když měli vyplnit všechny buňky označené žlutou barvou v listu „Rekapitulace“, „Úklid_materiál ELI“, „Mytí oken atd. ELI“ a „Mytí oken atd. Hilase“ (viz bod 49. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Takto vyplněné, resp. oceněné tabulky pak tvořily součást nabídky dodavatelů, jak je patrné z čl. 6. „Způsob zpracování a podání nabídky dodavatele“ zadávací dokumentace (viz bod 51. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

62.         Z přílohy č. 4, konkrétně z listu „Úklid_materiál ELI“, zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požadoval v nabídce ocenit mj. položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“, kterou označil jako položku s pořadovým číslem 2, s předpokládaným množstvím kusů za 1 rok plnění 200 ks, a položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“, kterou označil jako položku s pořadovým číslem 3, s předpokládaným množstvím kusů za 1 rok plnění 12 000 ks (viz bod 53. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel tedy po dodavatelích v příloze č. 4 požadoval ocenit i shora specifikované 2 položky tvořící součást poptávaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž v předmětné příloze současně určil, jaké množství obou typů těchto rolí toaletního papíru předpokládá během 1 roku spotřebovat, tj. jaké budou jeho potřeby na dodávku tohoto materiálu. Úřad uvádí, že ocenění zadavatelem v příloze č. 4 zadávací dokumentace stanoveného počtu kusů obou typů rolí toaletního papíru „vstupovalo“ do celkové nabídkové ceny dodavatelů pro účely hodnocení nabídek. Zadavatelem požadovaný počet kusů výše jmenovaných typů rolí toaletního papíru uvedený v příloze č. 4 zadávací dokumentace tak představoval zadávací podmínku, jíž byli dodavatelé při tvorbě jejich nabídky povinni dostát, tzn. museli se tímto požadavkem řídit, pakliže chtěli být v soutěži o veřejnou zakázku úspěšní. Dodavatelé tedy museli v nabídce ocenit 200 kusů „Toaletního papíru 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ a 12 000 kusů „Toaletního papíru 2vrstv., ø role 19,5 cm“.    

63.         Na následky podání nabídky neodpovídající zadávacím podmínkám nebo neobsahující všechny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách popsané součásti plnění v podobě vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek přitom zadavatel dodavatele výslovně upozornil v čl. 2. „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace (viz bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

64.         Úřad z nabídky navrhovatele zjistil, že tento v příloze č. 4, listu „Úklid_materiál ELI“, zadávací dokumentace změnil zadavatelem určené pořadí jednotlivých položek v dané tabulce tak, že jako položku pod pořadovým číslem 2 uvedl položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ a jako položku s pořadovým číslem 3 uvedl položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“, a tudíž ocenil položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ v množství 12 000 ks, a položku s názvem „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ v množství 200 ks (viz bod 54. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel tedy v jím podané nabídce provedl ocenění kusů výše specifikovaných typů rolí toaletního papíru přesně opačně, než jak požadoval v zadávacích podmínkách zadavatel; navrhovatel ocenil u 2 shora specifikovaných položek jiné počty kusů, než jaké ukládaly zadávací podmínky. Je proto evidentní, že navrhovatel v důsledku tohoto nepodal nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

65.         Zadavatel navrhovatele prostřednictvím žádosti o objasnění nabídky upozornil na zjištěný nesoulad údajů v jeho nabídce a zadávacích podmínek, pokud jde o ocenění množství předmětných typů rolí toaletního papíru (viz bod 55. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel nicméně i v objasnění nabídky předložil tabulku z přílohy č. 4, listu „Úklid_materiál ELI“, zadávací dokumentace s totožnými údaji, které uvedl již ve své nabídce, čili s údaji rozpornými se zněním zadávacích podmínek, kdy nadále ocenil položku „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ v počtu 12 000 kusů, zatímco zadavatel požadoval u jmenované položky 200 kusů, a položku „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ v počtu 200 kusů, zatímco zadavatel u předmětné položky požadoval 12 000 kusů, přičemž doplnil poznámku, že se na základě zjištění z prohlídky místa plnění domnívá, že zadavatel v zadávací dokumentaci omylem „přehodil“ předmětné položky, a proto navrhovatel doplnil tabulku podle skutečné situace (viz bod 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v nabídce navrhovatele, resp. v objasnění nabídky nesplňovaly zadávací podmínky, vyloučil zadavatel navrhovatele podle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona ze zadávacího řízení.

66.         Úřad v obecné rovině sděluje, že zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení výlučně z důvodů stanovených zákonem. Jakýkoli jiný důvod pro vyloučení je nepřípustný. V každém případě pak zadavatel musí při vylučování (stejně jako v průběhu celého zadávacího řízení) dodržet základní zásady zadávacího řízení zakotvené v ustanovení § 6 zákona.

67.         Úřad poznamenává, že podle § 48 odst. 1 zákona platí, že zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem. Úřad přitom opakuje, že zadavatel ve výroku svého rozhodnutí ze dne 4. 3. 2020 uvedl, že navrhovatele vylučuje  ze zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil. Úřad konstatuje, že posledně citované ustanovení zákona „míří“ na situace, kdy mj. údaje uvedené příslušným účastníkem zadávacího řízení v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky. Zadavatel tedy může postupovat podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona a účastníka vyloučit ze zadávacího řízení pouze tehdy, když nabídka tohoto účastníka nesplňuje zadávací podmínky. Na základě § 48 odst. 2 písm. b) zákona je pak zadavatel oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení za předpokladu, že tento neobjasní či nedoplní údaje, doklady, vzorky nebo modely na základě žádosti ve smyslu § 46 zákona.

68.         Úřad na tomto místě předesílá, že zadávací podmínky, jejichž prostřednictvím zadavatel vymezuje své požadavky na poptávaný předmět plnění, jsou základním „kamenem“ zadávacího řízení, neboť obsahují veškeré podmínky či pravidla pro dané zadávací řízení. Z tohoto důvodu jsou kladeny vysoké nároky jak na jejich stanovení, resp. přesnou a jednoznačnou formulaci ze strany zadavatele, tak rovněž i na jejich důsledné dodržování ze strany dodavatelů, kteří se o příslušnou veřejnou zakázku ucházejí. K tomu je zapotřebí dodat, že zadavatel je v průběhu zadávacího řízení povinen dbát náležitě na to, zda jsou zadávací podmínky ze strany jednotlivých dodavatelů dodržovány, resp. zda podané nabídky zadávací podmínky skutečně kompletně splňují. V případě, že zadavatel zjistí nějaký „nesoulad“, tzn. že nabídka nesplňuje zcela zadávací podmínky, resp. požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, musí tento nesoulad vést zásadně k vyřazení nabídky a následně k vyloučení příslušného dodavatele ze zadávacího řízení. K výše uvedenému lze v obecné rovině doplnit, že zadavatel je oprávněn využít postup podle § 46 zákona, kdy podle § 46 odst. 1, věty první, zákona platí, že zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Současně však nicméně Úřad upozorňuje, že se jedná o právo, nikoliv o povinnost zadavatele, což je ostatně zřejmé z formulace „zadavatel může“ obsažené ve výše citovaném ustanovení zákona. K tomu lze doplnit, že současně dle § 46 odst. 3 zákona platí, že za objasnění ve smyslu § 46 zákona se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

69.         Ve zde projednávané věci navrhovatel z pohledu Úřadu jednoznačně nedostál zadávacím podmínkám, jelikož v jeho nabídce ocenil u položek „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ jiné množství kusů těchto 2 typů rolí toaletního papíru, než jaké bylo ze strany zadavatele požadováno, jak bylo Úřadem zevrubně popsáno a postaveno najisto v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí. Skutečnost, že v nabídce ocenil předmětné 2 položky v odlišném množství, než jak vyžadovaly zadávací podmínky, ostatně navrhovatel ani nijak nepopírá, tj. toto ani není mezi účastníky řízení sporné. Ze skutkových okolností je totiž zřejmé, že navrhovatel se u předmětných položek „neupsal“, nýbrž počet jejich kusů určený v zadávací dokumentaci zaměnil záměrně (viz konstatace navrhovatele obsažená v námitkách proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení, že v objasnění nabídky upozorňoval na nesprávnost zadávací dokumentace – viz bod 58. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jelikož je přesvědčen, že počet kusů těchto rolí toaletního papíru uvedený v zadávací dokumentaci neodpovídá reálným potřebám zadavatele, což dovozuje z toho, že pro něj v minulosti veřejnou zakázku s obdobným předmětem plnění realizoval.

70.         Úřad poznamenává, že zadávací řízení představuje vysoce formalizovaný proces, kde i formální pochybení může mít pro uchazeče (účastníka) negativní důsledky, např. i vyřazení nabídky uchazeče (účastníka) a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení (viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci sp. zn. 62 Af 14/2011). Výše uvedené potvrzují i závěry z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, jenž např. ve svém rozsudku č. j. 10 As 202/2014-42 ze dne 14. 1. 2015 sdělil, že „[i] zdejší soud, stejně jako soud krajský, si je plně vědom povahy zadávací[ho] řízení, totiž že jde o vysoce formalizovaný postup, jehož nedodržení může vést k negativním důsledkům pro konkrétního uchazeče projevujícím se např. i v zamezení získání veřejné zakázky a možnosti jejího plnění.“. Projevem tohoto vysoce formalizovaného procesu je pak mj. i to, že dodavatelé musí při koncipování jejich nabídek dodržet zadavatelem stanovené zadávací podmínky, tj. tyto podmínky si nemohou libovolně upravovat „k obrazu svému“ a provádět jejich modifikaci. Právě řečené přitom platí bez rozdílu, čili je irelevantní, zda je nedodržení zadávacích podmínek ze strany příslušného dodavatele případně motivováno „dobrou vůlí“ tohoto dodavatele, v jehož očích zadavatelem nastavené požadavky neodráží jeho skutečné potřeby. Svévolné zasahování do zadavatelem stanovených zadávacích podmínek je tak dodavatelům zapovězeno. Pakliže by takový postup byl umožněn, mohlo by to vést k tomu, že by zadavatel obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky, v důsledku čehož by byla soutěž o veřejnou zakázku, včetně výběru dodavatele, zkreslena, jelikož každý z dodavatelů by tvorbu nabídky pojal jinak. Takový postup by v podstatě vedl k popření smyslu zákona, kterým je snaha o efektivní alokaci veřejných prostředků na základě transparentně učiněné soutěže o veřejnou zakázku. Pro vzájemnou porovnatelnost nabídek je tedy nezbytné, aby všichni dodavatelé nabízeli „to stejné“, resp. plnění v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávacích podmínkách, a toto plnění promítli do jejich nabídkové ceny.

71.         Úřad v této souvislosti opětovně akcentuje, že dodavatelé jsou v rámci přípravy jejich nabídek vázáni zněním zadávacích podmínek a nejsou oprávněni do nich nijak zasahovat, pakliže to není zadavatelem výslovně připuštěno. Je přitom zcela lhostejné, jaký důvod dodavatele k odchýlení se od zadávacích podmínek vede, tj. zda tímto nedodržením zadávacích podmínek eventuálně „sanuje“ z jeho pohledu zadavatelem neadekvátně nastavený rozsah poptávaného předmětu plnění veřejné zakázky, jak lze dovodit z argumentace navrhovatele. V šetřeném případě navrhovatel uvedl v jeho nabídce u položek „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ jiné počty kusů předmětných typů rolí toaletního papíru, než jaké požadoval zadavatel v zadávacích podmínkách, kdy toto odlišné množství ocenil, tj. toto tvořilo součást jeho celkové nabídkové ceny. Nabídka navrhovatele tudíž prokazatelně nekorespondovala se zněním zadávacích podmínek. I v objasnění nabídky přitom navrhovatel uvedl u shora specifikovaných 2 položek totožné údaje, co se počtu jejich kusů týče, jaké uvedl již v jeho nabídce, čili jednalo se taktéž nadále o údaje rozporné se zadávacími podmínkami.   

72.         Ve světle výše popsaného tak má Úřad za to, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když navrhovatele vyloučil podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona z účasti v zadávacím řízení, neboť nabídka navrhovatele, a to ani přes poskytnuté objasnění nabídky, nesplnila zadávací podmínky.

73.         Jak vyplývá z předchozích bodů odůvodnění tohoto rozhodnutí, nosná část argumentace navrhovatele se týká toho, že zadavatel chybně stanovil zadávací podmínky, když množství jím požadovaného plnění v zadávací dokumentaci, pokud jde o položky „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“, neodpovídá skutečné potřebě zadavatele. K argumentaci navrhovatele, že je dokonale obeznámen s potřebami zadavatele i s jeho technickými možnostmi (viz bod 14. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad konstatuje, že je to zadavatel, kdo stanovuje zadávací podmínky tak, aby odpovídaly jeho potřebám, a tedy reflektovaly jeho potřeby na předmět plnění. Vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně jeho rozsahu, tedy závisí výlučně na uvážení zadavatele, který je jako jediný schopen nejlépe definovat svoje potřeby a nikdo jiný není oprávněn předmět plnění posuzovat či se snažit o jeho změnu, jak ostatně vyplývá např. z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S437/2011/VZ-17139/2011/540/MKr ze dne 29. 2. 2012.

74.         Je přitom zapotřebí upozornit, že na povinnosti dodavatelů zpracovat nabídky tak, aby tyto byly v souladu s požadavky zadavatele stanovenými v zadávací dokumentaci, nemůže ničeho změnit ani skutečnost, že navrhovatel pro své přesvědčení o dokonalé znalosti potřeb zadavatele a jeho technických možností pochybuje o správnosti zadávacích podmínek. V této souvislosti lze současně konstatovat, že není vyloučeno, že u veřejné zakázky s obdobným předmětem plnění nemůže dojít k úpravě požadavků zadavatele oproti požadavkům obsaženým v zadávacích podmínkách předchozí veřejné zakázky, a to kupříkladu v důsledku zkušeností zadavatele či změně jeho potřeb, jejichž uspokojení zadáním „nové“ veřejné zakázky sleduje, kdy nelze přehlédnout, že zadavatel v jeho vyjádření k návrhu ze dne 20. 4. 2020 mj. upozornil, že zadávací podmínky veřejné zakázky, kterou pro něj navrhovatel realizoval v předchozím období, byly stanoveny s ohledem na částečný provoz center ELI a HiLASE, a navrhovatel tudíž nedisponuje relevantními informacemi o potřebách pracovišť zadavatele v plném provozu a kapacitách (viz bod 29. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

75.         K tvrzení navrhovatele, že jeho nabídková cena by zůstala nejnižší i pokud by kalkuloval, dle jeho přesvědčení, s chybně uvedenými počty kusů rolí toaletního papíru v zadávací dokumentaci (viz bod 58. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad předně podotýká, že nelze mít pochybnost o tom, že ocenění položek „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní ø role 60 mm“ a „Toaletní papír 2vrstv., ø role 19,5 cm“ v rozporu se zadávacími podmínkami, jak navrhovatel reálně učinil, mělo vliv na jeho celkovou nabídkovou cenu. Úřad se proto ztotožňuje s argumentem zadavatele, že zpracováním nabídkové ceny navrhovatelem v rozporu se zadávací dokumentací se stala tato nabídková cena nezpůsobilou k porovnání s nabídkovými cenami ostatních účastníků zadávacího řízení (viz bod 31. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ostatní účastníci zadávacího řízení totiž tvořili jejich nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami, tj. oceňovali jednotlivé položky poptávaného předmětu plnění v počtech kusů vyžadovaných zadavatelem, přičemž nelze zcela vyloučit možnost, že jejich nabídkové ceny by při ocenění navrhovatelem oceněného množství kusů doznaly změn. Předmětné tvrzení navrhovatele tudíž Úřad pokládá za zcela irelevantní. Úřad se současně neztotožňuje ani s argumentem navrhovatele, že by se snad v daném případě mělo jednat o početní chybu v nabídce, když z jeho argumentace vyplývá, že provedl úpravu počtu kusů u 2 shora specifikovaných položek záměrně, tzn. nejednalo se v tomto ohledu o omyl, ale o vědomý postup navrhovatele založený na jeho názoru, že počet kusů předmětných položek uvedený v zadávací dokumentaci neodpovídá skutečným potřebám zadavatele.

76.         Úřad je toho názoru, že za situace, kdy navrhovatelem podaná nabídka neodpovídá zadávacím podmínkám, postupoval zadavatel v souladu se zákonem, když navrhovatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení na posuzovanou veřejnou zakázku. Pokud by zadavatel takto nepostupoval a navrhovatele v zadávacím řízení ponechal, mohl by takový postup zadavatele z pohledu Úřadu představovat porušení zákona, včetně základních zásad stanovených v § 6 zákona, neboť by zadavatel tímto postupem fakticky zvýhodnil navrhovatele oproti ostatním účastníkům zadávacího řízení, kteří ocenili jimi nabízené plnění, rozdílně od navrhovatele, v souladu se zadávacími podmínkami. 

77.         Ve vztahu k argumentaci navrhovatele, že by při pořízení materiálu dle zadávací dokumentace vznikl nevyužitelný přebytek položky „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“ a naopak zásadní nedostatek položky „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“ (viz bod 14. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad konstatuje, že není příslušný k výkonu dozoru nad postupy zadavatelů, které odporují pravidlům plynoucím z jiných právních předpisů, typicky tzv. zásadám 3E, tj. zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti obsaženým např. v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod. K tomu Úřad doplňuje, že cílem zákona nezpochybnitelně je hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky, tohoto cíle však zákon dosahuje nepřímo, a to zajištěním toho, aby smlouvy na veřejné zakázky byly uzavírány na základě formalizovaného procesu garantujícího zachování hospodářské soutěže, tj. zajištěním „fair“ podmínek celého zadávacího řízení, nad kterým Úřad vykonává dozor. K uvedeným závěrům lze odkázat na rozhodovací praxi Úřadu a to např. na rozhodnutí č. j. S0316/2018/VZ-35595/2018/531/VNe ze dne 18. 12. 2018.

78.         Pro úplnost Úřad dodává, že pokud by vzhledem k navrhovatelem namítané skutečnosti, že zadavatel chybně stanovil počet kusů u položek „Toaletní papír 2vrstv., Ø role 19,5 cm“ a „Toaletní papír 2vrstv., role 28 x 9 cm, 340 m, vnitřní Ø role 60 mm“, jelikož tyto počty neodpovídají jeho potřebám, nahlížel na návrh jako na návrh na přezkoumání úkonů zadavatele směřující proti zadávacím podmínkám, a nikoliv proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele, musel by rozhodnout o zastavení správního řízení podle § 257 písm. h) zákona, jelikož nebyla splněna nezbytná podmínka pro vedení správního řízení, neboť návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky. Podle ustanovení § 242 odst. 4 pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Jak přitom vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, zadavatel v bodu IV.2.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovil lhůtu pro podání nabídek, a to do 21. 1. 2020 do 10:00 hodin. Dne 18. 3. 2020, čili téměř 2 měsíce po skončení lhůty pro podání nabídek, doručil navrhovatel zadavateli námitky z téhož dne označené jako „Námitky proti rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení č. RŘ-034/2020“, kdy v předmětných námitkách brojí i proti údajně nesprávnému množství zadavatelem požadovaného plnění v zadávací dokumentaci, pokud jde o výše jmenované položky. Jestliže tedy navrhovatel ve skutečnosti zamýšlel koncipovat jím podaný návrh jako návrh vůči zadávacím podmínkám a nikoliv jako návrh směřující proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení, a Úřad by takto k návrhu přistupoval, pak by zde, s ohledem na shora řečené, bez dalšího byl dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. h) zákona.

79.         Ve světle všech shora uvedených skutečností a v souvislosti se všemi zjištěnými poznatky tedy Úřad uzavírá, že v šetřeném případě zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když dne 4. 3. 2020 rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku pro nesplnění zadávacích podmínek s odkazem na § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a proto Úřad podle § 265 písm. a) zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh navrhovatele zamítl.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň 

2.             MIVA PRAHA Facility Management, a.s., Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 



[1] Navrhovatel v návrhu sice uvedl slovo „vyšší“, z pohledu Úřadu se však jedná o zjevnou písařskou chybu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz