číslo jednací: 14449/2020/322/JSr
spisová značka: R0055/2020/VZ

Instance II.
Věc Rekonstrukce hřiště UMT
Účastníci
  1. FK Slavoj Český Krumlov, z.s.
  2. A SPORT PRODUKT s.r.o.
  3. ČESKY TRÁVNÍK s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozkladem napadené rozhodnutí změněno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2020
Související rozhodnutí 07057/2020/542/VSv
14449/2020/322/JSr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 347 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-R0055/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-14449/2020/322/JSr

 

                 Brno 15. května 2020

 

 

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 17. 3. 2020 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne zadavatelem –

  • FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0005/2020/VZ, č. j. ÚOHS-07057/2020/542/VSv ze dne 3. 3. 2020, vydanému ve správním řízení zahájeném dne 1. 1. 2020 na návrh navrhovatele

  • A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2,

z téhož dne ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce hřiště UMT“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-hriste-umt-1 dne 11. 6. 2019 pod systémovým číslem P19V00004802, jehož účastníkem je vybraný dodavatel

  • ČESKY TRÁVNÍK s.r.o., IČO 28081722, se sídlem Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice,

 

jsem podle § 152 odst. 6 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 152 odst. 5 a § 90 odst. 1 písm. c) téhož zákona, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

 

Výrok IV. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0005/2020/VZ, č. j. ÚOHS-07057/2020/542/VSv ze dne 3. 3. 2020

 

s e   m ě n í

 

tak, že nově zní takto:

 

„Podle § 266 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 15 000,- Kč (patnáct tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Zadavatel – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil na profilu zadavatele dostupném na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-hriste-umt-1 dne 11. 6. 2019 pod systémovým číslem P19V00004802 výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště UMT“ (dále jen „veřejná zakázka“). Dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek bylo podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon[1]) zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku.

2.             Ze správního spisu vyplývá, že zadavatel obdržel celkem 4 nabídky na veřejnou zakázku, včetně nabídek navrhovatele A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) a vybraného dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., IČO 28081722, se sídlem Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice (dále jen „vybraný dodavatel“). Zadavatel dne 4. 7. 2019 uveřejnil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky vybraného dodavatele.

3.             Dne 18. 7. 2019 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele proti posouzení a hodnocení nabídek a proti výběru dodavatele, které zadavatel odmítl rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019. Jelikož navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí o námitkách, podal dne 9. 8. 2019 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příslušnému podle § 248 zákona k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, návrh na zahájení řízení a přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, které vyvrcholilo rozhodnutím Úřadu č. j. ÚOHS-S0308/2019/VZ-26145/2019/542/VSv ze dne 24. 9. 2019, kterým Úřad zrušil úkon zadavatele spočívající v posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele a současně všechny následující úkony.

4.             Dne 25. 11. 2019 bylo na profilu zadavatele uveřejněno jeho nové rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a zpráva o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. Dne 8. 12. 2019 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele z téhož dne směřující proti výběru dodavatele a proti úkonům spočívajícím v posouzení a hodnocení nabídek. Dne 10. 12. 2019 podal své námitky z téhož dne rovněž dodavatel VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (dále jen „dodavatel VYSSPA“), ve kterých brojil proti stejným úkonům zadavatele. Dne 23. 12. 2019 zadavatel navrhovateli doručil prostřednictvím datové schránky odmítavé rozhodnutí z téhož dne, ve kterém „zamítl“ námitky navrhovatele. Téhož dne obdobně odmítl i námitky dodavatele VYSSPA.

5.             Jelikož navrhovatel s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách nesouhlasil, podal dne 1. 1. 2020 k Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). Tento návrh navrhovatele směřoval proti rozhodnutí zadavatele o odmítnutí námitek, rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele a proti úkonům zadavatele spočívajícím v posouzení a hodnocení nabídek. Dne 2. 1. 2020 podal návrh na zahájení řízení před Úřadem, jímž brojil proti úkonům zadavatele spočívajícím v posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, výběru dodavatele, oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele o odmítnutí jeho námitek rovněž dodavatel VYSSPA.

II.             Napadené rozhodnutí

6.             Dne 3. 3. 2020 vydal Úřad rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0005/2020/VZ, č. j. ÚOHS-07057/2020/542/VSv (dále jen „napadené rozhodnutí“).

7.             Výrokem I. napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený pro vyřizování námitek v ustanovení § 245 odst. 1 zákona, když se v odůvodnění rozhodnutí ze dne 23. 12. 2019 podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách.

8.             Výrokem II. napadeného rozhodnutí nařídil Úřad opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele, jímž zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 12. 2019 o námitkách navrhovatele.

9.             Výrokem III. napadeného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

10.         Výrokem IV. napadeného rozhodnutí uložil Úřad zadavateli dle § 266 odst. 1 zákona v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek (dále jen „vyhláška“), uhradit náklady řízení ve výši 30.000,- Kč.

11.         Úřad dne 3. 3. 2020 vydal rovněž rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0008/2020/VZ, č. j. ÚOHS-07059/2020/542/VSv (dále jen „rozhodnutí S0008/2020“), jímž o návrhu dodavatele VYSSPA rozhodl rovněž tak, že dle výroku I. zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený pro vyřizování námitek, když se v odůvodnění rozhodnutí ze dne 23. 12. 2019 podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách dodavatele VYSSPA, a proto Úřad jako opatření k nápravě výrokem II. zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 12. 2019 o námitkách dodavatele VYSSPA. Výroky III. a IV. byly totožné jako v napadeném rozhodnutí. 

III.           Rozklad zadavatele

12.         Dne 17. 3. 2020 obdržel Úřad proti výroku IV. napadeného rozhodnutí rozklad zadavatele z téhož dne, který byl zároveň rozkladem proti výroku IV. rozhodnutí S0008/2020. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 3. 3. 2020. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě. Výroky I., II. a III. napadeného rozhodnutí nabyly právní moci dne 19. 3. 2020.

Námitky rozkladu

13.         Dle názoru navrhovatele je napadené rozhodnutí nesprávné ve výroku IV., neboť je mu uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30.000,- Kč jak v napadeném rozhodnutí, tak i v rozhodnutí S0008/2020, a to přesto, že se jedná v obou případech o řízení ve věci stejné veřejné zakázky. Dle zadavatele mohl a měl Úřad sloučit jednotlivé návrhy na zahájení řízení do jediného řízení. Zadavatel rovněž namítá, že povinnost uhradit náklady řízení v celkové výši 60.000,- Kč má pro něj takřka likvidační účinky.

Závěr rozkladu

14.         Zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu výrok IV. napadeného rozhodnutí zrušil, eventuálně změnil, a to z důvodu nepřiměřené tvrdosti stanovení nákladů řízení.

IV.          Řízení o rozkladu

15.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

16.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem přezkoumal soulad výroku IV. napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu uplatněných rozkladových námitek a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

17.         Úřad tím, že podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona v návaznosti na § 1 vyhlášky rozhodl o povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení ve výši 30.000,- Kč, rozhodl správně a v souladu s právními předpisy. Jelikož však zadavatel v rozkladu vznesl dle § 266 odst. 2 žádost na upuštění od stanovení povinnosti uhradit paušální náklady řízení a jelikož jsou k tomu zároveň dány i věcné důvody, shledal jsem, že je třeba výrok IV. napadeného rozhodnutí změnit. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem k tomu přistoupil.

V.            K námitkám rozkladu

18.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou.

19.         Podle § 266 odst. 2 zákona lze z důvodů hodných zvláštního zřetele na žádost účastníka řízení od uložení povinnosti nahradit náklady řízení podle odst. 1 zcela nebo zčásti upustit.

20.         Podle § 1 vyhlášky činí paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, 30.000,- Kč.

21.         Podle § 6 odst. 2 věty první správního řádu postupuje správní orgán tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

22.         Podle § 140 odst. 1 správního řádu může správní orgán na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu řízení za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků.

23.         Zadavatel v rozkladu brojí pouze proti výroku IV. napadeného rozhodnutí, jímž je mu uložena povinnost uhradit náklady řízení v paušální výši 30.000,- Kč dle § 266 odst. 1 zákona a ve výši dle § 1 vyhlášky. Zadavatel podal rozklad zároveň proti rozhodnutí S0008/2020, jímž rovněž napadá pouze výrok ukládající povinnost uhradit náklady řízení. Zadavatel se totiž domnívá, že Úřad nepostupoval správně, pokud nespojil správní řízení pod sp. zn. ÚOHS-S0005/2020/VZ a sp. zn. ÚOHS-S0008/2020/VZ, která předcházela napadenému rozhodnutí a rozhodnutí S0008/2020, ačkoliv se jedná o správní řízení ohledně zadávacího řízení v téže věci, v důsledku čehož Úřad rovněž údajně nesprávně rozhodl o povinnosti uhradit náklady za každé z těchto řízení, celkem v částce 60.000,- Kč.

K otázce spojení správních řízení

24.         V otázce spojení řízení je na místě uvážit podmínky stanovené v § 140 odst. 1 správního řádu a rovněž zodpovědět, bylo-li by takové spojení z hlediska zásady efektivity definované v § 6 odst. 2 věty první správního řádu účelné.

25.         Podle § 140 odst. 1 je možno spojit řízení buďto na návrh účastníka, nebo z moci úřední. Absence návrhu na spojení tak není překážkou, Úřad může při splnění ostatních podmínek vést společné řízení ex offo, což plně koresponduje se zásadou rychlosti a hospodárnosti.

26.         Pro spojení řízení je dále potřeba, aby byl správní orgán pro obě tato řízení příslušný, což předmětný případ rovněž splňuje.

27.         Hlavní podmínkou ke spojení řízení je skutečnost, že se spojovaná řízení týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků. V tomto případě se nejedná o tentýž předmět řízení. Ačkoliv se návrh navrhovatele i návrh dodavatele VYSSPA na zahájení správního řízení pod sp. zn. ÚOHS-S0008/2020/VZ týkají téhož zadávacího řízení a brojí částečně proti stejným úkonům zadavatele (rozhodnutí o výběru dodavatele, posouzení a hodnocení nabídek), domáhá se navrhovatel rovněž zrušení rozhodnutí o odmítnutí svých námitek podaných dne 8. 12. 2019 a dodavatel VYSSPA zrušení rozhodnutí o odmítnutí jeho námitek podaných dne 10. 12. 2019. V daném případě se tak jedná o dvoje samostatné námitky, na něž zadavatel reagoval dvěma samostatnými rozhodnutími o jejich odmítnutí, přičemž každé z těchto námitek, ač obsahově vzájemně dosti podobné, užívají částečně rozdílné námitky při namítání částečně rozdílných pochybení zadavatele. Tím je rovněž vyloučen předpoklad týchž účastníků obou potenciálně spojovaných řízení, když účastníky správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0005/2020/VZ jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný dodavatel, nikoliv však dodavatel VYSSPA, a naopak ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0008/2020/VZ pochopitelně dodavatel VYSSPA v postavení navrhovatele účastníkem je, není jím však zdejší navrhovatel. K otázce nevhodnosti spojení řízení při rozdílném okruhu účastníků blíže např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 2 As 310/2016-52.

28.         Věcnou souvislost obou řízení zde na druhou stranu jistě nalézt lze. Jak již bylo uvedeno, jedná se skutečně o přezkum téhož jediného zadávacího řízení, přičemž při podání námitek proti postupu zadavatele, potažmo návrhů proti jeho úkonům, jsou navrhovatelem i dodavatelem VYSSPA použity z větší části stejné argumenty. Oba namítají obecně nesplnění technické kvalifikace vybraným dodavatelem a jeho objektivní nezpůsobilost a neschopnost veřejnou zakázku plnit, navrhovatel tak činí dále s argumenty, dle nichž zadavatel bezdůvodně neuznal rovnocenný dokument k prokázání technické kvalifikace, přijal nedostatečný písemný závazek poddodavatele vybraného dodavatele podílet se na plnění veřejné zakázky a porušil zásadu rovného zacházení a diskriminace, když při posuzování technické kvalifikace postupoval u vybraného dodavatele způsobem odlišným než u navrhovatele. Dodavatel VYSSPA krom uvedeného obecného nesplnění technické kvalifikace vybraným dodavatelem tvrdí rovněž, že referenční zakázky vybraného dodavatele nesplňují v zadávací dokumentaci stanovené podmínky, že požadavek zadavatele na doložení seznamu dodávek namísto seznamu stavebních prací je pouze účelovou snahou o omezení soutěže, dále že poddodavatel vybraného dodavatele ve skutečnosti nerealizoval jednu z doložených referenčních zakázek a především, že vybraný dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci v celém rozsahu prostřednictvím poddodavatele, což je v rozporu se smyslem zadávání veřejných zakázek.

29.         S ohledem na věcné i argumentační odlišnosti obou námitek a návrhů je na místě shledat, že spojení obou řízení v jediné společné zde brání účel řízení a neúčelnost takového spojení. Právě účelem řízení je sice v obou případech přezkum úkonů zadavatele, ty však lze ve správním řízení napadat jedině po využití institutu námitek. Každý z navrhovatelů přitom podal své vlastní námitky, jejichž odmítnutí žádá svým návrhem Úřad přezkoumat. Předmětem přezkumu jsou tedy dvě různá rozhodnutí o odmítnutí námitek. V případě vedení společného řízení by bylo nutno již v jeho průběhu rozlišovat, vzhledem k jakému z navrhovatelů Úřad činí konkrétní úkony správního řízení, jelikož se domáhají částečně jiných rozhodnutí správního orgánu částečně rozdílnými argumenty za pomocí různých důkazních prostředků.

30.         Z výše uvedeného je patrné, že spojení předmětných řízení, tak jak se zpětně domáhá zadavatel v návrhu, nebylo v tomto případě namístě, jelikož ačkoliv se jednalo o částečné stejné návrhy při přezkumu téhož zadávacího řízení, a tedy určitá věcná souvislost mezi oběma správními řízeními existovala, neshodovaly se v těchto správních řízeních úkony zadavatele, které byly předmětem přezkumu. Zároveň účelnost vedení společného řízení z důvodu naplnění zásady rychlosti a hospodárnosti nebyla dána, ba naopak by takový postup byl zjevně kontraproduktivní. Nutno rovněž poznamenat, že nevedením společného řízení nebyla ohrožena práva a oprávněné zájmy navrhovatele, dodavatele VYSSPA ani zadavatele. Smysl a účel správního přezkumu zadávání veřejných zakázek je postaven na principu, dle nějž má každý účastník zadávacího řízení právo se samostatně bránit proti dle jeho názoru nezákonným úkonům a postupům zadavatele, a tento zadavatel musí případný přezkum cestou správního řízení strpět.

K otázce aplikace § 266 odst. 2 zákona

31.         Předseda Úřadu v otázce povinnosti uhradit náklady řízení dále zkoumal, není-li na místě využití § 266 odst. 2 zákona, dle nějž je možno na žádost účastníka z důvodů hodných zvláštního zřetele od uložení povinnosti uhradit náklady řízení upustit. Zadavatel totiž poukázal na skutečnost, že v obou správních řízeních se jedná o stejnou veřejnou zakázku (pochopitelně téhož zadavatele). To předseda Úřadu samo o sobě neshledává argumentem dostatečným k tomu, aby bylo možno označit za přítomnou existenci okolností hodných zvláštního zřetele, pro které by měl Úřad od nařízení povinnosti uhradit náklady upustit.

32.         Na místě je však připustit, že obě správní řízení mají rovněž další shodné znaky, především blízkost předmětů řízení, když navrhovatel i dodavatel VYSSPA napadají stanovení podmínek technické kvalifikace a zadavatelovo následné posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele právě stran technické kvalifikace, a jak bylo uvedeno v bodě 28. tohoto rozhodnutí, shodují se částečně i v užité argumentaci. Bylo by nespravedlivé u dvou rozhodnutí Úřadu, která jsou si z větší části podobná, ukládají z obdobných důvodů stejná nápravná opatření a obsahují jen částečně diferencovaná odůvodnění, požadovat náhradu nákladů řízení v plné výši za obě tato rozhodnutí. Návrhy a námitky navrhovatelů jsou totiž takové povahy, že Úřad ve skutečnosti provedl jediný přezkum veřejné zakázky a úkonů zadavatele při jejím zadávání a na základě závěrů při tomto přezkumu učiněných vydal dvě rozhodnutí.Při důkladném porovnání obou těchto rozhodnutí lze totiž shledat, že se napadené rozhodnutí de facto shoduje s rozhodnutím S0008/2020 v bodech 1. – 21. (shrnutí průběhu zadávacího řízení), 45. (vyjádření zadavatele k části námitek návrhu), 52. – 76. (závěry Úřadu, postavení zadavatele, relevantní ustanovení zákona, odůvodnění zrušení rozhodnutí o námitkách v obecné rovině), 85. (vypořádání námitky užité navrhovatelem i dodavatelem VYSSPA), 99. – 102. (základ právního posouzení případu) a 111. – 119. (odůvodnění výroků II., III. a IV.). V ostatním se jedná o rekapitulaci a samostatné důkladné vypořádání výlučně navrhovatelových námitek, je ovšem nutno připomenout, že se stejně jako u dodavatele VYSSPA jedná o námitky proti stanovení technické kvalifikace a posouzení jejího splnění vybraným dodavatelem. Ačkoliv se tedy částečně jednalo o posouzení rozdílných argumentů, v obou případech se týkaly jediného zadávacího řízení a stejné právní problematiky (došlo ke shledání stejných pochybení zadavatele – obecných proklamací v rámci rozhodnutí o odmítnutí námitek), rovněž jejich vypořádání tak mělo společný základ. Navzdory oprávněnému vedení dvou samostatných správních řízení se tak v podstatě jednalo o řešení jednoho právního případu, když Úřad práci odvedenou v jednom řízení prokazatelně využil v řízení druhém.

33.         Nelze opomenout ani skutečnost, že náhrada nákladů správního řízení není sankcí za „prohrané“ správní řízení, nýbrž se jedná o jakousi paušalizaci vynaložených nákladů při vedení správního řízení a vyhotovení rozhodnutí. Blízkost předmětů řízení a vydání v základních parametrech stejných, v rámci konkrétního odůvodnění pak podobných rozhodnutí zde proto představují důvody hodné zvláštního zřetele dle § 266 odst. 2 zákona, pro které je na místě z části upustit od uložení povinnosti uhradit náklady řízení, tedy snížit zadavateli uloženou povinnost v obou správních řízeních na polovinu. Z toho důvodu byl výrok IV. napadeného rozhodnutí změněn tak, že se povinnost k úhradě nákladů řízení ukládá v částce 15.000,- Kč. Celková výše nákladů řízení, které je zadavatel nyní povinen uhradit za správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0005/2020/VZ a sp. zn. ÚOHS-S0008/2020/VZ tak v součtu činí částku 30.000,- Kč, což lépe odpovídá náročnosti provedení obou dotčených správních řízení.

34.         Zadavatel rovněž namítal, že výše uložených nákladů řízení v součtu je pro něj likvidační. Předseda Úřadu má na paměti, že zadavatel je spolkem, jehož účelem je podpora sportovních aktivit mládeže, nicméně tuto námitku nemohl posoudit, neboť zadavatel neuvedl žádné konkrétnější skutečnosti o své finanční situaci.

VI.          Závěr

35.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastaly podmínky pro změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uvedených v rozkladu, jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona, nelze dále odvolat.

otisk úředního razítka

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Obdrží

FK Slavoj Český Krumlov, z.s., Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení, v daném případě ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 273 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz