číslo jednací: 07057/2020/542/VSv
spisová značka: S0005/2020/VZ

Instance I.
Věc Rekonstrukce hřiště UMT
Účastníci
 1. FK Slavoj Český Krumlov, z.s.
 2. A SPORT PRODUKT s.r.o.
 3. ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 19. 3. 2020 (Výroky I., II. a III. rozhodnutí)
15. 5. 2020 (Výrok IV. rozhodnutí)
Související rozhodnutí 07057/2020/542/VSv
14449/2020/322/JSr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 644 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0005/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-07057/2020/542/VSv

 

Brno: 3. března 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 1. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov,
 • navrhovatel – A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2,
 • vybraný dodavatel – ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., IČO 28081722, se sídlem Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště UMT“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném z https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-hriste-umt-1 dne 11. 6. 2019 pod systémovým číslem P19V00004802,

rozhodl takto:

 

 

I.

Zadavatel – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště UMT“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném z https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-hriste-umt-1 dne 11. 6. 2019 pod systémovým číslem P19V00004802, postup stanovený pro vyřizování námitek v ustanovení § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když se v odůvodnění rozhodnutí ze dne 23. 12. 2019 o námitkách navrhovatele – A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2 – ze dne 8. 12. 2019 podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách, neboť se podrobně a srozumitelně nevyjádřil k námitkám navrhovatele týkajícím se

 • údajné rovnocennosti předmětných atestací/certifikací FAČR a atestací/certifikací FIFA nebo UEFA,
 • údajného nesplnění požadavků na prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a l) citovaného zákona u vybraného dodavatele, a to ani prostřednictvím poddodavatele,
 • údajné nemožnosti, aby vybraný dodavatel byl objektivně způsobilým a schopným předmětnou veřejnou zakázku plnit ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) citovaného zákona,
 • údajné nedostatečnosti písemného závazku poddodavatele dle ustanovení § 83 odst. 2 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 písm. d) zákona ve vztahu k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace vybraného dodavatele prostřednictvím poddodavatele,
 • údajného porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, když zadavatel srovnatelné situace, tedy akceptaci certifikátu Slovenského futbalového zväzu a certifikátu FIFA řešil odlišně,

čímž se předmětné rozhodnutí o námitkách stalo nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 12. 2019 o námitkách navrhovatele – A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2 – ze dne 8. 12. 2019 vydané v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hřiště UMT“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném z https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-hriste-umt-1 dne 11. 6. 2019 pod systémovým číslem P19V00004802.

 

III.

Zadavateli – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0005/2020/VZ ve věci návrhu navrhovatele – A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2 – ze dne 1. 1. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hřiště UMT“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dostupném z https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-hriste-umt-1 dne 11. 6. 2019 pod systémovým číslem P19V00004802.

 

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – FK Slavoj Český Krumlov, z.s., IČO 15789918, se sídlem Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov (dále jen „zadavatel“) – uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 6. 2019 na profilu zadavatele dostupném z https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-hriste-umt-1 pod systémovým číslem P19V00004802 zahájil téhož dne ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště UMT“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel na svém profilu současně uveřejnil zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky dle článku 2. zadávací dokumentace je „rekonstrukce hřiště UMT. Účelem je zajištění potřebných podmínek pro provozování výkonnostního, školního a neorganizovaného sportu včetně veřejnosti s celoročním využitím. Bližší specifikace je uvedena v technické specifikaci, jež je přílohou zadávací dokumentace.“ Současně zadavatel v tomto ustanovení klasifikuje předmět veřejné zakázky pod kódy CPV 37400000-2 (sportovní zboží a potřeby) a 45236110-4 (vyrovnání povrchu pro sportoviště).

3.             Podrobněji dle návrhu smlouvy o dílo na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, jenž tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, je předmětem plnění veřejné zakázky oprava stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány výkazem výměr, technickou specifikací, přiloženým souborem projektové dokumentace, zadávací dokumentací a příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. V rámci realizace díla musí dojít zejména ke stržení a ekologické likvidace stávajícího poškozeného trávníku, úpravě a rovnání podloží, přehutnění celé plochy a následnému rovnání plochy laserovým graderem, pokládka umělého trávníku III. generace, nalajnování fotbalového hřiště dle potřeb fotbalových soutěží.

4.             Podle čl. 2. zadávací dokumentace předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 900 000 Kč bez DPH.

5.             Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci a způsob jejího prokázání v zadávací dokumentaci. Co se týče technické kvalifikace, podle čl. 5 zadávací dokumentace zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona následující:

Dle § 79 odst. 2 písm. b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Vymezení minimální úrovně technické kvalifikace odpovídající druhu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu minimálně pěti dodávek obdobného charakteru (tj. výměna povrchu UMT, anebo realizace nového hřiště - podložené certifikací FAČR), poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, v objemu min. 4 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku.

Dle § 79 odst. 2 písm. l) Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil technický list trávníku UT3G, jež hodlá použít v rámci plnění veřejné zakázky, a který splňuje technické požadavky viz příloha č. 3 – Technické požadavky – Prováděcí pokyn Fotbalové Asociace České republiky (FAČR) k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace - UT3G v aktualizovaném znění 07/2018.

 

Zadavatel neakceptuje prokázání splnění technické kvalifikace doložením čestného prohlášení.

 

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádů země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

- tzn. v případě plnění předmětu zakázky více dodavateli společně, kdy podávají nebo hodlají podat společnou nabídku, každý takový dodavatel prokazuje základní a profesní způsobilost samostatně

V případě podání společné nabídky musí být současně doložena smlouva, ze které vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.

 

Kvalifikaci prokazují dodavatelé a jiné osoby společně dle § 84 zákona.

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

a)           doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b)           doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)           doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d)           písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Obsahem písemného závazku jiné osoby musí být společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odst. 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78, ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Kvalifikaci prokazují dodavatelé a jiné osoby společně dle § 84 zákona.“

6.             Zadavatel dne 21. 6. 2019 uveřejnil na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace (dokument „Dodatečná informace č. 1“) z téhož dne, ve kterém reaguje na jemu doručenou žádost o vysvětlení dle § 98 zákona podanou navrhovatelem – A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 17. 6. 2019 (dokument je digitálně podepsán k tomuto datu, byť v textu je uvedena zřejmě chybná datace ke dni 30. 8. 2016, pozn. Úřadu). Navrhovatel v žádosti žádal mj. o sdělení, zda bude zadavatel „akceptovat za účelem prokázání technické kvalifikace dle výše uvedených podmínek předložení obdobných osvědčení (atestací) certifikací vydaných FIFA (FIFA * nebo FIFA **) vydaných v rámci programu koncepce kvality (FIFA Quality Concept) pro umělé trávníky nebo UEFA, jakožto rovnocenných dokladů ve smyslu zejména ustanovení § 45 odst. 2 ZZVZ namísto certifikace FAČR (…).“ Zadavatel na uvedené reagoval tak, že k akceptaci certifikací vydaných FIFA nesvolil s vysvětlením, že certifikace FIFA řeší pouze kvalitu trávníku, přičemž certifikace FAČR řeší kompletní stav hřiště.

7.             Z dokumentu „Protokol o jednání komise pro otevírání nabídek“ ze dne 27. 6. 2020, který zachycuje jednání zadavatelem ustanovené komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, vyplývá, že zadavatel obdržel celkem čtyři elektronické nabídky na veřejnou zakázku, včetně nabídky navrhovatele. Následně, jak zachycuje „Zpráva o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne 4. 7. 2019, komise pro posouzení a hodnocení nabídek provedla kontrolu jednotlivých nabídek a přistoupila k posouzení splnění kvalifikace. Po prostudování nabídek komise vyzvala dva účastníky zadávacího řízení k doplnění nabídek [navrhovatele a dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., IČO 28081722, se sídlem Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice (dále jen „ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.“ nebo „vybraný dodavatel“)]. Na základě doplnění nabídek komise konstatovala, že nabídky všech čtyř účastníků zadávacího řízení „vyhověly a splnily zákonné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.“ Poté komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.; nabídka navrhovatele se umístila jako druhá v pořadí, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla v souladu se zadávacími podmínkami stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH. Dne 4. 7. 2019 byla na profilu zadavatele rovněž zveřejněna písemnost nadepsaná jako „ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY“ z téhož dne, z jejíhož obsahu vyplývá, že zadavatel podle § 122 odst. 1 zákona vybral k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4 050 998 Kč dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

8.             Dne 18. 7. 2019 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele ze dne 17. 7. 2019 směřující proti úkonům zadavatele spočívající v posouzení a hodnocení nabídek a proti výběru dodavatele ze dne 4. 7. 2019. Zadavatel námitky navrhovatele odmítl svým rozhodnutím o námitkách ze dne 30. 7. 2019, které bylo doručeno navrhovateli dne 31. 7. 2019.

9.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách, podal dne 9. 8. 2019 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne. Podáním uvedeného návrhu bylo téhož dne u Úřadu zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0308/2019/VZ, které vyvrcholilo vydáním rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0308/2019/VZ-26145/2019/542/VSv ze dne 24. 9. 2019, jež nabylo právní moci dne 22. 10. 2019. Tímto rozhodnutím Úřad ve výroku I. rozhodl, že zadavatel v předmětném správním řízení nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 252 odst. 1 zákona, neboť nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 9. 8. 2019 zadavateli a nedoručil ji ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0308/2019/VZ-24001/2019/542/VSv ze dne 29. 8. 2019 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 13. 9. 2019. Ve výroku II. Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušil úkon zadavatele spočívající v posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele zachyceného ve zprávě o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 7. 2019, a současně zrušil všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to včetně rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4. 7. 2019.

10.         Dne 31. 10. 2019 zadavatel na svém profilu uveřejnil písemnost, ve které účastníkům zadávacího řízení oznamuje skutečnost, že další postup v zadávacím řízení se bude řídit závěry z citovaného rozhodnutí Úřadu.

11.         Jak vyplývá z dokumentu „Protokol o jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – I. jednání“ ze dne 6. 11. 2019, téhož dne proběhla opětovně kontrola a posouzení všech podaných nabídek se závěrem, že dvě podané nabídky neobsahují všechny požadované náležitosti dle zadávací dokumentace s dovětkem, že navrhovatel a dodavatel ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. budou vyzváni k doplnění/objasnění svých nabídek a za tímto účelem komise přeruší své jednání do dne 15. 11. 2019. V případě nabídky dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. je konkrétně na str. 10 daného dokumentu v tabulce u položky týkající se požadavku zadavatele technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona uvedeno červeným verzálkovým písmem „PŘEDLOŽENÝ TECHNICKÝ LIST NESPLŇUJE POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI“. Dále na str. 11 tohoto dokumentu se k nabídce dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. vztahuje tabulka týkající se požadavku zadavatele na prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, jejíž obsah tvoří předložený seznam významných dodávek, přičemž u „dodávky“ č. 3, 4 a 5 (tj. místo realizace Luhačovice, Praha, Ružomberok) je v kolonce „Dodávka splňuje požadavek zadavatele“ uvedeno, že nikoliv a zároveň je u těchto dodávek v kolonce „investor“ červeným písmem doplněno „NA RL je uveden objednatel akce PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. a zhotovitel UTsport s.r.o. a na Atestu je uveden generální dodavatel a dodavatel povrchu Philipp sportovní trávníky a.s. ???“.

12.         Dne 8. 11. 2019 zadavatel odeslal dodavateli ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. výzvu z téhož dne, ve které ho u inkriminovaných tří referenčních zakázek žádal o doložení „smlouvy o dílo, či jiného relevantního dokumentu, ze kterého bude patrné, že danou akci prováděla společnost UTsport s.r.o.“ Zadavatel v této žádosti jím zjištěné nesrovnalosti vymezil u jednotlivých referenčních zakázek obdobně v tom smyslu, že v předložené nabídce je dokládán mj. referenční list k akci realizace referenční zakázky (rekonstrukce fotbalového hřiště apod.), na němž je uveden jako „objednatel akce PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. a zhotovitel UTsport s.r.o.“, přičemž na „Atestu FAČR licence“ vydaných u jednotlivých hřišť je k dané zakázce uveden jako generální dodavatel a dodavatel povrchu PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. Současně zadavatel informoval dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. i tom, že v souvislosti požadavky na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona jím předložený technický list trávníku nesplňuje požadované minimální technické vlastnosti. Dne 8. 11. 2019 zadavatel adresoval výzvu k doplnění /objasnění předložené nabídky rovněž navrhovateli, ve které jej žádá ve vztahu k jedné jím předložené referenční zakázce o objasnění/doložení dokumentů týkající se rozporu mezi různými subjekty sportovních klubů, pro který byla daná zakázka původně realizována a kterému následně byla pro dané hřiště vydána atestace.

13.         Dodavatel ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. doručil zadavateli své doplnění nabídky dne 11. 11. 2019, ve kterém předložil smlouvy o dílo, které údajně prokazují, že dané akce realizovala společnost UTsport s.r.o., a rovněž předložil nový technický list umělého trávníku. Dne 12. 11. 2019 doručil své doplnění nabídky navrhovatel.

14.         Dne 15. 11. 2019 proběhlo odložené jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek. Jak vyplývá z protokolu o jednání komise z téhož dne, předmětem jednání bylo nové posouzení splnění kvalifikace po obdrženém doplnění. V případě nabídky navrhovatele je v protokolu konstatováno, že „[ú]častník v rámci doplnění doložil požadované vysvětlení,“ se závěrem, že „[ú]častník splnil kvalifikační předpoklady, nabídka obsahuje všechny požadované náležitosti a postupuje k hodnocení.“ Totožný závěr učinila komise rovněž v případě nabídky dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., přičemž tento závěr byl odůvodněn výhradně konstatováním, že „[ú]častník v rámci doplnění doložil technický list trávníku, který odpovídá požadovaným minimálním vlastnostem dle zadávací dokumentace a jednotlivé smlouvy o dílo, které prokazují, že dané akce realizovala společnost UTsport s.r.o.“ Podmínky kvalifikace tak dle komise splnily všechny čtyři podané nabídky, resp. všichni účastníci zadávacího řízení. V rámci hodnocení nabídek komise opětovně jako nejvýhodnější nabídku obsahující nejnižší nabídkovou cenu určila nabídku dodavatele ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

15.         Dne 25. 11. 2019 bylo na profilu zadavatele uveřejněno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 123 zákona z téhož dne. Téhož dne zadavatel uveřejnil na svém profilu rovněž zprávu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne, jejíž jedinou přílohu tvoří dokument nazvaný „Odborný posudek“ týkající se splnění kvalifikačních podmínek vybraným dodavatelem.

16.         Dne 25. 11. 2019 zadavatel rovněž vyzval vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy k doložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících způsobilost a kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Na tuto výzvu reagoval vybraný dodavatel dne 9. 12. 2019.

17.         Dne 8. 12. 2019 byly zadavateli prostřednictvím datové schránky doručeny námitky navrhovatele z téhož dne směřující proti výběru dodavatele ze dne 25. 11. 2019 a proti úkonům zadavatele spočívající v posouzení a hodnocení nabídek (blíže k obsahu námitek dále v odůvodnění tohoto rozhodnutí).

18.         Dne 10. 12. 2019 podal své námitky z téhož dne rovněž dodavatel VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (dále jen „dodavatel VYSSPA Sports Technology s.r.o.“), ve kterých brojí proti stejným úkonům zadavatele. Ke svým námitkám tento dodavatel přiložil dokument pojmenovaný jako „Čestné prohlášení“ ze dne 5. 12. 2019, jenž je podepsán panem [JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ROK NAROZENÍ, ADRESA], dříve mj. členem představenstva společnosti PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. (nyní IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci), IČO 27476537, se sídlem Habartická 497/54, Střížkov, 190 00 Praha 9 (dále jen „společnost P.S.T. a.s.“). V těchto námitkách je zejména poukazováno na rozporné skutečnosti týkající se jednotlivých prokazovaných referenčních zakázek vybraného dodavatele, které mají být patrné z porovnání vybraným dodavatelem předložených dokladů v konfrontaci jednak s údaji z veřejně dostupných zdrojů, jednak s tvrzeními uvedenými v přiloženém sdělení bývalého člena představenstva P.S.T. a.s. Vybraný dodavatel totiž prokazuje splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona výhradně prostřednictvím poddodavatele, a to společnosti UTsport s.r.o. IČO 03760359, se sídlem Nad lávkou 672/5, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen „poddodavatel“ nebo „společnost UTsport s.r.o.“). Zároveň v předloženém seznamu pěti významných dodávek, jenž ke své nabídce připojil vybraný dodavatel, figurují referenční zakázky číslované jako dodávka č. 3, 4 a 5 (místo realizace Luhačovice, Praha, Ružomberok), které poddodavatel realizoval rovněž v postavení poddodavatele (zhotovitele) pro dodavatele (objednatele), kterým měla být právě společnost P.S.T. a.s., přičemž v uvedeném „čestném prohlášení“ signifikovaném panem [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], který měl v době realizace uvedených zakázek působit mj. také jako člen dozorčí rady společnosti PST a.s., je řečeno, že společnost UTsport s.r.o. prováděla na předmětných referenčních zakázkách „pouze práce představující pokládku umělých trávníků, když žádné z plnění společnosti UTsport s.r.o. na každé výše uvedené jednotlivé zakázce nedosahovalo požadovaný objem min. 4 miliony Kč bez DPH.“ Dále, že předmětem plnění UTsport s.r.o. byly stavební práce a nikoliv dodávky; materiál pro pokládku umělého trávníku byl dodáván generálním dodavatelem, tj. společností P.S.T. a.s.

19.         Dne 12. 12. 2019 zadavatel rozeslal „Žádost o objasnění či vysvětlení“ z téhož dne, jež adresoval společnosti P.S.T. a.s. a poddodavateli (na vědomí rovněž vybranému dodavateli), ve které žádá tyto subjekty o vyjádření se k uvedenému zpochybnění dokladů prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele.  

20.         V souvislosti s žádostí o objasnění byla dne 17. 12. 2019 zadavateli doručena reakce poddodavatele z téhož dne. V této písemnosti mj. poddodavatel potvrzuje, že dodavatelem všech tří „staveb“ byla skutečně společnost P.S.T. a.s., jež vystupovala ve smlouvách o dílo uzavřených s investorem a na základě těchto smluv společnost P.S.T. a.s. uzavírala smlouvy o dílo s poddodavatelem. Dále se poddodavatel vyjádřil k deklarované ceně referenčních zakázek uvedené na předložených referenčních listech v tom smyslu, že do této celkové ceny byla zahrnuta i hodnota převzatého materiálu pokládaného povrchu a zásypů, neboť během jeho pokládky nesl poddodavatel odpovědnost i za převzatý materiál. „Čestné prohlášení“ pana [JMÉNO, PŘÍJMENÍ] označuje za zmatečné a neodpovídající skutečnosti. Kromě toho se ze strany společnosti P.S.T. a.s. má jednat o pokus směřující k poškození a dehonestaci poddodavatele, což je dáváno do souvislostí i se sporem mezi těmito subjekty o neuhrazené „faktury“ v probíhajícím insolvenčním řízení zahájeném po vyhlášení úpadku společnosti P.S.T. a.s.

21.         Dne 23. 12. 2019 zadavatel navrhovateli doručil prostřednictvím datové schránky odmítavé rozhodnutí z téhož dne, ve kterém námitky navrhovatele „zamítl“. Téhož dne obdobně odmítl i námitky dodavatele VYSSPA Sports Technology s.r.o.

22.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách, podal dne 1. 1. 2020 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu. Návrh byl dne 1. 1. 2020 ve stejnopise doručen rovněž zadavateli.

II.             OBSAH NÁVRHU

23.         Z návrhu navrhovatele vyplývá, že směřuje proti rozhodnutí zadavatele o odmítnutí námitek, rozhodnutí o výběru dodavatele a proti úkonům zadavatele spočívajícím v posouzení a hodnocení nabídek.

24.         Navrhovatel se domnívá, že zadavatel svým postupem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a rozhodnutím o námitkách navrhovatele opět porušil zákon a základní zásady uvedené v § 6 zákona, k čemuž uvádí následující důvody.

25.         Navrhovatel nejdříve rekapituluje, že ve svých námitkách napadal prokázání technické kvalifikace vybraným dodavatelem, a to z jeho strany prokázání technické kvalifikace zcela, nikoliv pouze z určité části, prostřednictvím jiné osoby (společnost UTsport s.r.o.). Současně nesouhlasil ani se závěrem, že poddodavatel splnil požadavky stanovené zadavatelem pro prokázání technické kvalifikace. Navrhovatel uvádí, že v rozhodnutí o námitkách zadavatel pro rozptýlení pochybností o splnění kvalifikace vybraného dodavatele předložil seznam dokumentů, na jejichž základě si učinil závěr o splnění podmínek dle zadávací dokumentace. Navrhovatel však tvrdí, že i právě na základě předložených dokumentů je prokázáno, že poddodavatel nesplnil požadavky technické kvalifikace a se zadavatelem shromážděnými doklady, které byly přílohou rozhodnutí o námitkách ze dne 23. 12. 2019, se ve svém návrhu dále podrobně vypořádává, a to zejména se Smlouvou o subdodávkách a čestným prohlášením poddodavatele ze dne 14. 6. 2019.

26.         Navrhovatel rovněž upozorňuje na to, že zadavatel se ve svém rozhodnutí o námitkách nevypořádal se všemi námitkami ohledně vybraným dodavatelem předloženého technického listu trávníku UTR3G, přičemž se zadavatel měl omezit pouze na námitku týkající se neuvedení certifikátů FIFA v „Odborném posudku“.

27.         Co se týče samotného obsahu Smlouvy o subdodávkách a čestného prohlášení poddodavatele ze dne 14. 6. 2019, navrhovatel má za to, že nesplňují zákonné požadavky dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona i dle rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů, ani nesplňují požadavky stanovené zadavatelem na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Tyto dokumenty však nejsou dle názoru navrhovatele způsobilé k prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele z vícera důvodů.

28.         Tyto dokumenty byly za poddodavatele podepsány dne 14. 6. 2019 v pozici jednatele paní [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], která byla z funkce jednatele odvolána s účinností ke dni 31. 5. 2019, když do této funkce měl být s účinností k tomuto datu jmenován pan [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], manžel dosavadní jednatelky.

29.         Dle navrhovatele není ze Smlouvy o subdodávkách ze dne 14. 6. 2019 zřejmé, že se závazek mezi vybraným dodavatelem a poddodavatelem týká právě veřejné zakázky. Skutečnost, že se závazek poddodavatele vztahuje k veřejné zakázce, má být patrno až z čestného prohlášení poddodavatele z téhož dne, avšak i zde navrhovatel nalézá nesrovnalosti, neboť prohlášení poddodavatele o spolupráci s vybraným dodavatelem odkazuje na smluvní vztah založený „smlouvou o poddodávkách“, nikoli „subdodávkách“. Oba dokumenty tak navrhovatel shledává, co se týče závazku poddodavatele, jako neurčité, neúplné a nekonkrétní. V žádném z nich není dostatečně specifikován předmět referenčních zakázek. Není zřejmé kdy a za jakých konkrétních okolností budou konkrétní kvalifikační předpoklady společností UTsport s.r.o. coby poddodavatelem doplněny.

30.         Navrhovatel též tvrdí, že když vybraný dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak ten byl povinen se zavázat ve smyslu § 83 odst. 2 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 písm. d) zákona k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude vybraný dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazoval kvalifikaci za dodavatele, resp. vykonat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, tj. fakticky k realizaci předmětu veřejné zakázky. Pokud se společnost UTsport s.r.o. zavázala k provedení pokládky umělého trávníku včetně zásypů, pak by společnost UTsport s.r.o. měla plnit pouze zhruba 2/3 rozsahu veřejné zakázky, tj. v neodpovídajícím rozsahu v poměru k jím prokazované technické kvalifikaci. Navíc ani u tohoto závazku společnosti UTsport s.r.o. není zřejmé, kdy a za jakých konkrétních okolností a podmínek by plnění bylo poskytnuto. Pokud tedy společnost UTsport s.r.o. prokazuje všechny referenční stavební zakázky, má poskytnout veškeré plnění přímo související s těmito významnými referenčními zakázkami.

31.         Dále se navrhovatel věnuje interpretaci povinností vyplývajících z ustanovení § 83 odst. 1 zákona, tedy k otázce prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Navrhovatel uvádí, že pokud dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby technickou kvalifikaci spočívající v poskytnutí seznamu referenčních stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, musí takový jednostranný dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavebních práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dle navrhovatele z rozhodovací praxe Úřadu vyplývá, že poměr mezi prokazovanou kvalifikací a účastí poddodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky musí být úměrný (viz např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S68/2010/VZ ze dne 15. 6. 2010) a závazek k poskytnutí plnění musí být dostatečně konkrétní (viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 204/2014 ze dne 14. 5. 2015). Pokud dodavatel konkrétní kvalifikací nedisponuje sám, nepostačí, když si tuto kvalifikaci obstará prostřednictvím subdodavatele, nýbrž je nezbytné, aby tento dodavatel zadavateli prokázal, jakým konkrétním způsobem se tento „kvalifikovaný“ subdodavatel bude na plnění dané zakázky podílet, a to takovým způsobem, aby si mohl zadavatel učinit jasný úsudek o tom, zda je zajištěno, že veřejná zakázka bude plněna opravdu tím, kdo danou schopností disponuje, nikoliv tím, kdo si ji pro účely zadávacího řízení pouze „koupil“ (odkazováno na rozhodnutí předsedy [sic] Úřadu ze dne 30. 1. 2019, č.j. ÚOHS-S0282/2018/VZ-02998/2019/533/LHl, rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 5. 2012, č. j. ÚOHS-S271/2011/VZ-2792/2012/520/DŘí, rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 16 12. 2016, č.j. ÚOHS-R0178/2016/VZ-49362/2016/322/DJa a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2015, č. j. 3 As 204/2014 – 46),

32.         Navrhovatel tvrdí, že i pokud by byly oba dokumenty platné, ani jeden z nich neobsahuje společnou a nerozdílnou odpovědnost poddodavatele za plnění veřejné zakázky, jak požaduje zadavatel v zadávací dokumentaci. Rovněž, i když by byly oba dokumenty platné, nahrazení nedostatku technické kvalifikace vybraného dodavatele zcela technickými kvalifikačními předpoklady poddodavatele překračuje smysl zákonné úpravy, a to i ve světle rozhodovací praxe Úřadu a judikatury. Tato možnost by neměla vést k prostému „kupování kvalifikace“ těmi dodavateli, kteří zásadně nesplňují kvalifikační předpoklady. Když vybraný dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prostřednictvím poddodavatele, nemůže být vybraný dodavatel kvalifikovaným, objektivně způsobilým a schopným dodavatelem veřejnou zakázku plnit ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) zákona.

33.         V souhrnu zde navrhovatel dovozuje, že z rozhodovací praxe pak jednoznačně vyplývá, že dodavatel má povinnost prokázat dispozici s prostředky jiných osob a zadavatel má na druhé straně povinnost tuto dispozici posuzovat. Důraz je pak kladen na určitost závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, přičemž tento závazek musí být nejméně v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

34.         Dále se navrhovatel věnuje rozboru skutečností a údajných nesrovnalostí vyplývajících z dokumentů, které měly dle zadavatele vyvrátit pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným dodavatelem. Z předloženého seznamu celkem pěti referenčních zakázek realizovaných společností UTsport s.r.o. označuje navrhovatel za bezproblémovou pouze jedinou, a to rekonstrukci fotbalového hřiště Tasovice. Ve vztahu k zbývajícím prokazovaným referencím je navrhovatel toho názoru, že k nim nemělo být zadavatelem přihlíženo jakožto ke splnění požadavku na technickou kvalifikaci, neboť tvrzené pochybnosti o splnění kvalifikace vybraným dodavatel nebyly dosud zadavatelem vyvráceny.

35.         Navrhovatel se též zaobírá samotnou osobou pana Dalibora Večerky, jež personálně propojovala společnosti P.S.T. a.s. (dříve její zaměstnanec a zástupce zhotovitele při realizaci některých referenčních zakázek) a společnost UTsport s.r.o. (společník a jednatel), avšak navrhovatel již dále nedodává, kam těmito svými úvahami argumentačně směřuje.

36.         Navrhovatel též tvrdí, že vybraný dodavatel předloženými certifikáty FIFA neprokázal, že jím nabízený trávník má certifikaci FIFA, která je jedním z požadavků na udělení atestace FAČR. Vybraným dodavatelem nabízený umělý trávník tak nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, kde zadavatel požadoval prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona doložením technického listu trávníku UT3G, jež hodlá použít v rámci veřejné zakázky, a který splňuje technické požadavky viz příloha č. 3 – Technické požadavky – pokyn Fotbalové Asociace České republiky (FAČR) k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace - UT3G v aktualizovaném znění 07/2018. Přičemž obsahem přílohy č. 3 zadávací dokumentace je výkaz výměr, ve kterém je pod položkou 21 stanoven k ocenění gumový EPDM černým granulát 0,8 - 0,3, včetně dopravy a zapravení, což nemá být v souladu s plněním, které nabízí vybraný dodavatel. Dle doložených certifikátů FIFA k vybraným dodavatelem nabízenému trávníku FieldTurf 360 XL má být, dle navrhovatele, zřejmé, že u tohoto produktu je použit SBR granulát (nikoli EPDM granulát). Navrhovatel tak nalézá neshody mezi předloženým technickým listem k nabízenému trávníku a k němu poskytnutými certifikáty FIFA.

37.         Dále navrhovatel namítá, že zadavatel postupoval v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace, když v zadávacím řízení odmítl akceptovat (v odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace) jako rovnocenné doklady předložení certifikací FIFA nebo UEFA pro umělé trávníky namísto zadavatelem požadované atestace FAČR, přičemž tak učinil především s odůvodněním, že certifikace FIFA/UEFA řeší pouze kvalitu trávníku, avšak certifikace FAČR má řešit kompletní stav hřiště a je vydávána pouze na taková hřiště, která mají certifikaci FIFA. S tím navrhovatel nesouhlasí a současně poukazuje na to, že zadavatel později akceptoval u referencí vybraného dodavatele jako dostatečný certifikát vystavený Slovenským futbalovým zväzem (Pasportu ihriska s umelym trávníkom vydaného pro MFK Ružomberok) namísto certifikátu FAČR, čímž měl zadavatel zvýhodnit vybraného dodavatele oproti navrhovateli. Zadavatel v důsledku toho údajně porušil zásadu rovného zacházení, když srovnatelné situace - akceptace certifikátu SFZ a certifikátu FIFA řešil odlišně. „Pokud by Zadavatel, jak měl, akceptoval namísto certifikace FAČR atestaci FIFA, pak byl a je Stěžovatel schopen prokázat splnění technické kvalifikace sám a nemusel by postupovat v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZZVZ, tj. Veřejnou zakázku by mohl realizovat bez poddodavatele.“

38.         Navrhovatel též tvrdí, že kroky zadavatele v zadávacím řízení vzbuzují pochybnosti o pravých důvodech jeho postupu, zejména údajně záměrná a účelová oprava „odborného posudku“, změna zprávy o otevírání obálek a samotné posouzení splnění kvalifikace vybraného dodavatele.

39.         Navrhovatel rovněž „považuje za žádoucí uvést“, že veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce, když při její realizaci mají být provedeny minimálně jmenované stavební práce.

40.         Závěrem se navrhovatel s ohledem na výše uvedené skutečnosti domáhá, aby Úřad rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr dodavatele, a uložil opatření k nápravě tím, že zruší zadávací řízení na veřejnou zakázku nebo zruší rozhodnutí o výběru dodavatele.

41.         K návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel připojil též návrh na vydání předběžného opatření zákazu uzavření smlouvy.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

42.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení sp. zn. S0005/2020/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele dnem 1. 1. 2020, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

43.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný dodavatel.

44.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-00134/2020/542/VHu ze dne 3. 1. 2020. Vyjádření zadavatele k návrhu včetně dokumentace o veřejné zakázce Úřad obdržel dne 12. 1. 2020.

Vyjádření zadavatele ze dne 12. 1. 2020

45.         K tvrzení v návrhu, že zadavatel porušil zásady dle § 6 zákona, zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že režim (sic!) veřejné zakázky byl stanoven na základě § 14 odst. 4 a § 15 odst. 3 zákona, kdy základním účelem veřejné zakázky je v 80 % stanovení dodávky, a s tím spojené stavební práce. Realizace stavebních prací v tomto případě není uceleným funkčním celkem. Proto byl stanoven režim (sic!) zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na dodávky. K důvodům, které se skutečně vztahovaly k v návrhu tvrzenému porušení základních zásad, se vůbec nevyjadřuje ani je neuvádí.

46.         K tvrzení v návrhu, že zadavatel nepostupoval v souladu s § 39 odst. 1 zákona v zadávacím řízení podle pravidel dle zákona a zadávacích podmínek, které si sám zvolil, zadavatel uvádí jen to, že „[z]adavatel postupoval v souladu s § 39 odst. 1 zákona. Zadavatel dodržel průběh, lhůty i podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.“

47.         K tvrzení v návrhu, že zadavatel nesprávně posoudil splnění podmínek účasti vybraného dodavatele [§ 39 odst. 2 písm. a) zákona] a nesprávně hodnotil nabídku vybraného dodavatele [§ 39 odst. 2 písm. c) zákona], zadavatel uvádí pouze to, že “účastníci zadávacího řízení prokázali technickou kvalifikaci referenčními listy, osvědčeními, případně smlouvami o dílo. Z doložených dokumentů byla prokázána technická kvalifikace u všech účastníků zadávacího řízení (viz Protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek – I. a II. jednání + dokumentace průběhu zadávacího řízení v přílohách).” Věcně se pak k tvrzením navrhovatele vyjadřuje pouze k výtce u dokládané referenční zakázky, kterou zadával FK Luhačovice, v tom smyslu, že v zadavatelově kompetenci není posuzovat posouzení kvalifikace v jiných zadávacích řízeních.

48.         K námitce, že zadavatel měl vyloučit vybraného dodavatele, zadavatel uvádí, že „neshledal důvody hodné k vyloučení účastníka dle § 48 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona (viz přiložená dokumentace průběhu zadávacího řízení)“.

Další průběh správního řízení

49.         Usnesením č. j. ÚOHS-03947/2020/542/VSv ze dne 4. 2. 2020 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

50.         Dne 7. 2. 2020 Úřad umožnil na základě písemné žádosti ze dne 5. 2. 2020 zástupci vybraného dodavatele (panu Václavu Houškovi, na základě plné moci ze dne 5. 2. 2020) nahlédnout do správního spisu. Protokol o nahlížení je součástí spisu.

51.         Zadavatel, navrhovatel ani vybraný dodavatel se ve stanovené lhůtě, ani později, k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

52.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o tom, že se zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem v námitkách, čímž se rozhodnutí o námitkách navrhovatele stalo nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů, a proto přistoupil ke zrušení rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele dle § 263 odst. 5 zákona. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K postavení zadavatele

53.         Úřad se nejprve zabýval posouzením, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele dle § 4 zákona.

54.         Podle § 4 odst. 4 zákona pokud zadavatel podle § 4 odst. 1 až 3 zákona zahájí zadávací řízení, i když k tomu nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné zakázce dodržovat tento zákon.

55.         Podle § 4 odst. 5 zákona se za zadavatele považuje také jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení.

56.         Vzhledem k tomu, že zadavatel (FK Slavoj Český Krumlov, z.s.) zahájil dne 11. 6. 2019 uveřejněním na profilu zadavatele výzvy k podání nabídek předmětné zadávací řízení, nemůže být v daném případě sporu o jeho povinnosti dodržovat ve vztahu k předmětné veřejné zakázce zákon, a to už jen s ohledem na znění ustanovení § 4 odst. 4 a odst. 5 zákona.

Relevantní ustanovení zákona

57.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Podle § 6 odst. 2 musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

58.         Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

59.         Podle § 242 odst. 1 platí, že není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

60.         Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení zadavateli.

61.         Podle § 242 odst. 4 zákona pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

62.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

63.         Podle § 245 odst. 2 zákona pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

64.         Podle § 263 odst. 1 zákona Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření.

65.         Podle § 263 odst. 5 zákona je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, může Úřad uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné.

Ke zrušení rozhodnutí o námitkách v obecné rovině

66.         Úřad nejprve v obecné rovině k problematice institutu námitek uvádí, že námitky jsou procesní institut, který představuje primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje, či je odmítá, a zároveň toto své rozhodnutí odůvodnit, a to v souladu se zásadou transparentnosti (§ 6 odst. 1 zákona), tedy tak, aby rozhodnutí zadavatele bylo zpětně přezkoumatelné. Úřad v této souvislosti odkazuje na ustálenou judikaturu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010, č. j. 1 Afs 45/2010 – 159), podle které požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“. Tato povinnost zadavatele odvoditelná již ze samotných zásad zadávání veřejných zakázek je pak v ustanovení § 245 odst. 1 zákona zdůrazněna výslovným požadavkem na to, aby se zadavatel v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem v nich uvedeným.

67.         Úřad je přesvědčen, že rozhodnutí o námitkách lze jednoznačně považovat za právní jednání náležící mezi stěžejní součást dokumentace o zadávacím řízení, jež požívá zvláštního významu i v rámci jiných rozhodnutí zadavatele vydávaných v rámci probíhajícího zadávacího řízení. Lze tak usuzovat i ze skutečnosti, že zákonodárce výslovně klade na řádné vypracování jednotlivých součástí rozhodnutí o námitkách zvláštní důraz, a to včetně, resp. především, požadavků na odůvodnění takového rozhodnutí. Jak již bylo řečeno, dle ustanovení § 245 odst. 1 zákona je zadavatel povinen se v rámci obligatorního odůvodnění rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Zároveň rozhodnutí o námitkách s odpovídajícími zákonnými náležitostmi představuje nenahraditelný dokument i z pohledu stěžovatele, tj. potencionálního navrhovatele, který se právě výlučně na základě argumentů zadavatele uvedených v podrobném odůvodnění rozhodnutí o námitkách rozhoduje o svém dalším postupu, tedy zejména, zda-li podá návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Přičemž o této povinnosti musí být současně v rozhodnutí o námitkách řádně poučen v souladu s ustanovením § 245 odst. 4 zákona. Konečně jsou právě argumenty použité zadavatelem v odůvodnění odmítavého rozhodnutí o námitkách důležité i z pohledu případně navazujícího řízení vedeného Úřadem, neboť vzhledem k ustanovení § 251 odst. 4 zákona všechny relevantní skutečnosti musí navrhovatel tvrdit již ve svých námitkách, ty se tudíž nemohou svým obsahem a vznesenými argumenty zásadně lišit od následně podaného návrhu. Úřad tak posuzuje v rámci přezkumného řízení zahájeného na návrh vzniklý spor mezi zadavatelem a navrhovatelem, resp. správnost postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky v neposlední řadě na základě skutečností a závěrů, o které se zadavatel opíral ve svém rozhodnutí o nevyhovění námitkám. Úřad se tak musí vždy zabývat otázkou, jak zadavatel rozhodl o námitkách navrhovatele, a zda-li dostál svým zákonným povinnostem své rozhodnutí náležitě odůvodnit. Poté, pokud shledá pochybení na straně zadavatele spočívající v nepřezkoumatelnosti či nesrozumitelnosti odůvodnění rozhodnutí, jimiž byly námitky odmítnuty, zákon zvláště zmocňuje Úřad k uložení nápravného opatření dle § 263 odst. 5 zákona.

68.         Přímo ze zákonného ustanovení tedy plyne, že zadavatel své povinnosti ve vztahu k řádně podaným námitkám nesplní, pokud se s nimi vypořádá pouze obecným sdělením, aniž by své rozhodnutí opřel o argumentaci založenou na konkrétních a přezkoumatelných skutečnostech. Za takové (nedostatečné) obecné sdělení je možno např. považovat obecné konstatování, že se namítaného pochybení zadavatel nedopustil a námitky z toho důvodu neshledává relevantní. Povinnost podrobně a srozumitelně se vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách má zadavatel i v případě zcela nesouvisejících či lichých argumentů stěžovatele, a to v tom smyslu, že musí (konkrétním a zpětně přezkoumatelným způsobem) odůvodnit, proč argumentaci stěžovatele pokládá za nesouvisející, resp. lichou.

69.         Úřad pokládá za potřebné zároveň vyjasnit, že uvedené nároky, které jsou na vyřízení námitek zákonem kladeny, byť by se mohly na první pohled jevit jako přísné, nejsou ve vztahu k zadavateli nikterak nespravedlivé. Je totiž třeba předně vycházet z toho, že primárním účelem regulace zadávání veřejných zakázek je ochrana prostředků, které jsou prostřednictvím veřejných zakázek vynakládány, a to především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, na jejichž základě jsou veřejné zakázky plněny, byly uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Má-li zadavatel (právě za účelem ochrany hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s takto vydávanými prostředky) zákonem stanovenu obecnou povinnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím v zákoně upravených zadávacích řízení (nelze-li na danou veřejnou zakázku vztáhnout některou ze zákonem definovaných výjimek z této povinnosti) a je-li zadavatel zároveň osobou odpovědnou za zákonný průběh daného zadávacího řízení, nelze považovat za nepřiměřené, aby měl zároveň povinnost k námitce stěžovatele svůj postup relevantním způsobem odůvodnit. Jinými slovy řečeno, je-li zadavatel ve své smluvní volnosti zákonem omezen v tom smyslu, že k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku může obecně přistoupit toliko na základě formalizovaného postupu, který musí vyhovět zákonem stanoveným podmínkám, musí na každý svůj krok v zadávacím řízení nahlížet též z toho pohledu, zda je v souladu se zákonem. Za takového stavu věci nemůže pro zadavatele představovat žádný problém své úvahy, na jejichž základě dospěl k závěru, že postupuje v souladu se zákonem, stěžovateli sdělit. Navíc je právě transparentní pouze takový postup zadavatele, kdy obdrží výtky dodavatele a reaguje na ně tak, že se s nimi srozumitelně a jasně vypořádá. To implikuje, že zareaguje na všechny vznesené argumenty a např. uvede, proč je nepovažuje za legitimní. Právě to je základním smyslem řízení o námitkách. Postup, kdy dodavatel vznese řadu argumentů, pro které považuje postup zadavatele za nezákonný, ale zadavatel část z nich ignoruje či na konkrétní argumenty reaguje nedůvodně jen povšechně, aniž by vysvětlil, proč tato námitka není důvodná, nemůže být v souladu se zákonem.

70.         Lze konstatovat, že každý dodavatel má právo na transparentní a nediskriminační postup zadavatele v zadávacím řízení a právo na nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele poté, co se u něj dotčený uchazeč neúspěšně bránil námitkami dle zákona (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, č. j. 5 As 50/2006-137). Právě k plnohodnotnému materiálnímu naplnění tohoto práva pak směřuje úprava uvedená v ustanovení § 245 odst. 1 a v § 263 odst. 5 zákona.

71.         Jestliže stěžovatel podá zadavateli námitky, musí se jimi zadavatel zabývat s veškerou pečlivostí. Je tomu tak především proto, že prostřednictvím rozhodnutí o námitkách zadavatel stěžovatele seznamuje se svým pohledem na stěžovatelem vznesené argumenty, což může mít zásadní význam pro rozhodnutí stěžovatele o jeho dalším postupu, tj. zejména též o tom, zda bude proti postupu zadavatele, který jeho námitky odmítl, brojit návrhem u Úřadu či nikoliv. V případě, že se stěžovatel rozhodne návrh podat, jsou pak z povahy věci skutečnosti uvedené zadavatelem v rozhodnutí o námitkách významným podkladem pro náležitou formulaci a odůvodnění takového návrhu. V situaci, kdy zadavatel svůj postup (zpochybňovaný podanými námitkami) konkrétním způsobem nezdůvodňuje, je stěžovatel, chce-li hájit své právo na transparentní postup zadavatele, de facto nucen podávat návrh k Úřadu (přičemž nelze přehlížet, že s jeho podáním je spojena i povinnost složit peněžitou kauci) toliko na základě svých domněnek, tj. aniž by znal argumentaci, na jejímž základě zadavatel pokládá jeho tvrzení za nesprávná či irelevantní. Za této situace by pak bylo krajně nespravedlivé, aby zadavatel až v průběhu správního řízení představil komplexní argumentaci (kterou přitom musí znát od samého počátku, resp. od okamžiku, kdy se pro určitý postup rozhodl) opřenou o relevantní podklady, na jejichž základě by dosáhl zamítnutí návrhu (a propadnutí navrhovatelem složené kauce státu).

72.         Právě s cílem předejít naposledy zmíněným situacím zákonodárce v předmětných zákonných ustanoveních konstruoval takové pojetí vyřizování námitek, které zajišťuje, že stěžovatel nebude na svých právech dotčen neochotou (či snad dokonce neschopností) zadavatele svůj postup racionálně hájit.

73.         Pokud zadavatel, resp. jím vyhotovené rozhodnutí o námitkách, nevyhoví požadavku na přezkoumatelnost, může Úřad v souladu s ustanovením § 263 odst. 5 zákona uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách. Zadavatel je v takovém případě povinen přezkoumatelným způsobem o námitkách rozhodnout znovu, neboť zákonodárce v předmětném ustanovení formuloval právní fikci, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Takto „podané“ námitky pak nemohou být považovány za opožděné.

74.         Se zřetelem na vše shora uvedené tedy Úřad předně přikročil k posouzení toho, zda rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 12. 2019 o námitkách navrhovatele vyhoví nárokům, které na něj klade zákon, jinými slovy, zda se v rozhodnutí o námitkách zadavatel vyjádřil podrobně a srozumitelně ke všem skutečnostem v nich tvrzených, resp. zda je rozhodnutí o námitkách přezkoumatelné.

Ke zrušení rozhodnutí o námitkách v šetřeném případě

75.         S ohledem na výše uvedené Úřad přistoupil k posouzení toho, zda rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 12. 2019 o námitkách navrhovatele ze dne 8. 12. 2019 obstojí v testu zákonnosti ve smyslu § 245 odst. 1 zákona, tedy, zda se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vyjádřil podrobně a srozumitelně ke všem skutečnostem v námitkách tvrzených a zda je tak rozhodnutí o námitkách přezkoumatelné.

76.         Ze skutkových zjištění projednávané věci plyne, že zadavatel obdržel dne 8. 12. 2019 prostřednictvím datové schránky námitky navrhovatele, které odmítl svým rozhodnutím ze dne 23. 12. 2019, které bylo téhož dne prostřednictvím datové schránky doručeno navrhovateli.

Skutečnosti plynoucí z dokumentace o zadávacím řízení

77.         Navrhovatel se v bodě I. námitek vrací ke své žádosti o vysvětlení dle § 98 zákona ze dne 17. 6. 2019, ve které žádal zadavatele o sdělení informace, zda bude za účelem prokázání technické kvalifikace dle zadávacích podmínek akceptovat předložení obdobných osvědčení (atestací) certifikací FIFA (FIFA * nebo FIFA **) vydaných v rámci programu koncepce kvality (FIFA Quality Concept) pro umělé trávníky nebo UEFA, jakožto rovnocenných dokladů ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona, namísto certifikace FAČR, přičemž tak měl učinit zejména z následující důvodů. Dle Prováděcího pokynu Fotbalové Asociace České republiky (dále jen „Prováděcí pokyn FAČR“) k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace (UT3G) je podmínkou pro udělení atestace FAČR vydané certifikační osvědčení FIFA * nebo FIFA **. Trváním na požadavku předložení certifikace, resp. atestace FAČR může být omezena účast zahraničních dodavatelů působících mimo Českou republiku, s dovětkem, že atestace FAČR je v rámci evropského prostoru jedinou národní certifikací hřišť s umělými trávníky nové generace. Pro referenční zakázky realizované mimo území České republiky, nelze předložit tuzemskou certifikaci FAČR. Rovněž by tak měl zadavatel učinit, aby byly dodrženy zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona. Zadavatel na uvedené odpověděl, že nebude akceptovat předložení osvědčení, atestací či certifikací vydaných FIFA, neboť ta se mají vztahovat pouze ke kvalitě trávníku, kterou dokládá většinou výrobce trávníku, naopak certifikace FAČR se týká kompletního stavu hřiště (kvality trávníku, výběhů, velikosti, rovinatosti apod.) V tomto bodě námitek navrhovatel označuje uvedené sdělení zadavatele za neúplné a zavádějící. Navrhovatel nesouhlasí, že FIFA vydává atestační osvědčení pouze na trávník, nýbrž ho má vydávat na celé hřiště, a to v rámci programu koncepce kvality (FIFA Quality Concept), včetně uvedení výrobce trávníku instalovaného na daném hřišti, současně navrhovatel považuje atestační osvědčení mezinárodního charakteru vztahující se na kvalitu celého hřiště za „jistě významnější a nadřazené“ atestaci FAČR pro pořádání mistrovských utkání či obdobnému osvědčení vydávaného národní fotbalovou asociací. Pokud hřiště jako celek splňuje požadavky FIFA, pak musí dle navrhovatele také zákonitě splňovat požadavky FAČR pro pořádání mistrovských utkání.

78.         V rozhodnutí o námitkách se zadavatel vypořádává s námitkami navrhovatele uvedenými v bodě I. námitek následovně: „Během lhůty pro podání nabídek byla obdržena 1 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě této žádosti zadavatel vydal Dodatečnou informaci č. 1, která byla zveřejněna na profilu zadavatele a odeslána všem v té době známým uchazečům o zadávací řízení. Po uveřejnění této dodatečné informace zadavatel neobdržel žádný jiný dotaz týkající se problematiky atestace.“

79.         V bodě II. námitek navrhovatel napadá prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele. Poukazuje na skutečnost, že vybraný dodavatel prokazoval splnění požadavků zadavatele dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona zcela prostřednictvím jiné osoby, a to prostřednictvím společnosti UTsport s.r.o. Vybraný dodavatel sám neprovedl ani jednu realizaci fotbalového hřiště s UMT 3. generace, na něž by byla udělena atestace FAČR. Navrhovatel vyjadřuje svůj názor, že však ani společnost UTsport s.r.o. požadavky zadavatele dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona nesplňuje. Navrhovatel vychází z dokumentu označovaného jako „odborný posudek“, jenž je přílohou zprávy o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a jehož součástí je rovněž seznam dodávek, jimiž společnost UTsport prokazovala splnění technické kvalifikace vybraného dodavatele. Navrhovatel se dále vyjadřuje k jednotlivým referenčním zakázkám, jejichž seznam předložil vybraný dodavatel pro prokázání technické kvalifikace.

80.         V bodu II. podbodu 1. námitek se navrhovatel zaobírá referenční zakázkou „Rekonstrukce hřiště s umělým trávníkem (UT3G) ve sportovním areálu Na Rozcestí – Vratislavice nad Nisou – ATEST licence V-1/2016 (termín realizace 06/2016 – 08/2016)“ (dále jen „rekonstrukce fotbalového hřiště Vratislavice nad Nisou“). Navrhovatel tvrdí, že pro toto hřiště nebyla vydána atestace FAČR, resp. v seznamu Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR (dále jen „KSHP“) atestovaných hřišť v Libereckém kraji není toto hřiště uvedeno. Navrhovatel současně z měření vzdáleností dle satelitní mapy daného areálu zjistil, že předmětné hřiště má nedostatečné rozměry (cca 48x34 m), přičemž podle prováděcího pokynu FAČR hřiště takovýchto rozměru nepochybně nemůže být atestováno k soutěžním utkáním FAČR.

81.         V bodu II. podbodu 2. námitek se navrhovatel věnuje referenční zakázce „Rekonstrukce fotbalového hřiště Fk Luhačovice s umělým povrchem 7550 m² - ATEST licence č.05/2016 (termín realizace 06/2016 – 08/2016)“ (dále jen „rekonstrukce fotbalového hřiště FK Luhačovice“). Navrhovatel upozorňuje na rozpor, že dle seznamu dodávek uvedeném v „odborném posudku“ je objednatelem (investorem) této referenční zakázky společnost P.S.T. a.s., avšak ve skutečnosti měl být jejím objednatelem subjekt FK Luhačovice z.s. a společnost P.S.T. a.s. vystupovala ve smluvním vztahu jako vybraný uchazeč (zhotovitel), což navrhovatel dokládá písemnou zprávou zadavatele ze dne 4. 8. 2016 a smlouvou o dílo uzavřenou mezi těmito subjekty, a to v hodnotě díla překračujícím 8 mil. Kč, nikoliv 4,15 mil. Kč. Navrhovatel rovněž odkazuje na internetové stránky KSHP, z nichž mát být zřejmé, že společnost P.S.T. a.s. byla jak generálním dodavatelem, tak i dodavatelem povrchu. Bez dalšího odůvodnění navrhovatel též zmiňuje osobu pana Dalibora Večerky, který měl vystupovat u této referenční zakázky jako zástupce zhotovitele, vedoucí výroby, a jenž je jednatelem a společníkem společnosti UTsport s.r.o. Navrhovatel rovněž uvádí, že dle kvalifikační dokumentace k této referenční zakázce byla výslovně vyloučena realizace UT3G pomocí subdodavatele. Navrhovatel uzavírá, že pokud je u této reference v seznamu dodávek uvedeno „doložena Smlouva o dílo“, pak se nemůže s ohledem na výše uvedené jednat o takovou smlouvu o dílo, jejíž předmět by odpovídal požadavkům zadavatele na splnění technické kvalifikace.

82.         V bodu II. podbodu 3. námitek navrhovatel řeší okolnosti referenční zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště FK Dukla Praha s umělým povrchem 7550 m², včetně retopingové dráhy 100 m² - ATEST licence č. 13/2016 (termín realizace 09/2016 – 09/2016)“ (dále jen „rekonstrukce fotbalového hřiště FK Dukla Praha“). Zde navrhovatel shledává totožný rozpor mezi údaji o objednateli (investorovi) uvedenými v seznamu významných dodávek, tj. společnost P.S.T. a.s., a skutečností dle písemné zprávy zadavatele a smlouvy o dílo uzavřené mezi subjekty FK Dukla Praha a společností P.S.T. a.s. Rovněž ani zde cena díla uvedená v seznamu (4,28 mil. Kč) neodpovídá skutečné ceně díla (přes 9 mil. Kč). Shodně navrhovatel poukazuje také na osobu zástupce zhotovitele, dále že i u této veřejné zakázky měla být vyloučena její realizace pomocí subdodavatele a rovněž, že i zde je z výpisu atestovaných hřišť na internetových stránkách KSHP zřejmé, že společnost P.S.T. a.s. byla jak generálním dodavatelem, tak dodavatelem povrchu trávníku. Navrhovatel obdobně dodává, že pokud je u této reference v seznamu dodávek uvedeno „doložena Smlouva o dílo“, pak se nemůže s ohledem na výše uvedené jednat o takovou smlouvu o dílo, jejíž předmět by odpovídal požadavkům zadavatele na splnění technické kvalifikace.

83.         V bodu II. podbodu 4. námitek navrhovatel poukazuje na totožné nesrovnatelnosti jako v předcházejícím případě i u referenční zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště MFK RK s umělým povrchem 8550 m², Ružomberok ATEST Slovenský futbalový zväz č. 24/2016“ (dále jen „rekonstrukce fotbalového hřiště Ružomberok“).

84.         V souhrnu navrhovatel považuje z důvodů uvedených v bodech II. podbodech 1. až 4. námitek za evidentní, že vybraným dodavatelem, resp. poddodavatelem předložené reference jsou „naprosto lživé a smyšlené. Navíc je veřejně známo, že společnost P.S.T. a.s. byla vždy pouze renomovaným dodavatelem UT3G, nikoliv investorem.“

85.         V rozhodnutí o námitkách se zadavatel vypořádává s námitkami navrhovatele uvedenými v bodě II. námitek následovně: „Pro nápravu a vyvrácení pochybností o splnění kvalifikace vybraného účastníka dokládáme seznam dokumentů, kterými prokázal splnění podmínek dle zadávací dokumentace a dále vyjádření společnosti UTsport s.r.o., IČ 03760359 na zaslanou žádost o objasnění či vysvětlení vzájemně se rozporujících dokumentů. Společnost PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a. s., nyní IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci na zaslanou žádost o objasnění či vysvětlení nijak nereagovala.“ Dále následuje výčet dokumentů předložených vybraným dodavatelem pro prokázání základní způsobilosti účastníka, základní způsobilosti poddodavatele, profesní způsobilosti, profesní způsobilosti poddodavatele a technické kvalifikace. Pod technickou kvalifikací zadavatel vyjmenovává následující dokumenty, které místy opatřuje také vlastním komentářem.

o      Smlouva o subdodávkách ze dne 14. 6. 2019 uzavřená mezi vybraným dodavatelem a poddodavatelem, „kde se poddodavatel zavazuje poskytnout uchazeči (ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.) poddodávku veřejné zakázky zadavatele (…), a to spočívající ve splnění technické kvalifikace – předložení seznamu minimálně pěti dodávek obdobného charakteru provedené poddodavatelem za poslední tři roky a dále k provedení pokládky UMT včetně zásypů.“

o      „Čestné prohlášení – písemný závazek k plnění veřejné zakázky – UTsport s.r.o. ze dne 14. 6. 2019.“

o      „Seznam pěti dodávek obdobného charakteru k prokázání technické kvalifikace, jednotlivá osvědčení objednatelů podložena certifikací FAČR a smlouvy o dílo k zakázkám č. 3, 4 a 5.“ Konkrétně je pak k jednotlivým zakázkám uvedeno:

 • V případě rekonstrukce fotbalového hřiště Vratislavice nad Nisou - „Osvědčení o řádném plnění, finanční objem 4,4 mil. Kč bez DPH, ATEST licence V-1/2016 (termín realizace 06/2016 – 08/2016). Jedná se o zakázku realizovanou v rámci „PROJEKTU VICTOR“ a ATEST licence je k dispozici na vyžádání u pana [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], sekretáře FAČR.“
 • V případě rekonstrukce fotbalového hřiště Tasovice - „Osvědčení o řádném plnění, finanční objem 12,6 mil. Kč bez DPH, ATEST licence č. 17/2018 (termín realizace 05/2018 – 10/2018).“
 • V případě rekonstrukce fotbalového hřiště FK Luhačovice – „Referenční list, finanční objem 4, 15 mil. Kč bez DPH, ATEST licence č. 05/2016 (termín realizace 06/2016 – 8/2016), Smlouva o dílo č. 13/sub.2016.“
 • V případě rekonstrukce fotbalového hřiště FK Dukla Praha – „Referenční list, finanční objem 4,28 mil. Kč bez DPH, ATEST licence č. 13/2016 (termín realizace 09/2016 – 9/2016), Smlouva o dílo č. 12/sub.2016.“
 • V případě rekonstrukce fotbalového hřiště Ružomberok – „Referenční list, finanční objem 158 500,- EUR bez DPH, ATEST Slovenský futbalový zväz č. 24/2016 (termín realizace 06/2016 – 7/2016), Smlouva o dílo č. 5/sub.2016.“

86.         V bodu II. námitek navrhovatel rovněž brojí proti tomu, že dle jeho názoru vybraným dodavatelem nabízený trávník FieldTurf 360 XL nesplňuje požadavky zadavatele na splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona, tedy doložení technického listu trávníku UT3G, který hodlá použít v rámci plnění veřejné zakázky prokazující, že nabízený trávník splňuje stanovené technické požadavky. Zadavatel stanovil dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace ve výkazu výměr pod položkou 21 k ocenění gumový EPDM černý granulát 0,8 – 3,0 včetně dopravy a zapracování. Navrhovatel uvádí, že vycházel z dokladů předložených vybraným dodavatel pro účely prokázání technické kvalifikace, a to technického listu trávníku FieldTurf 360 XL a certifikáty FIFA – BRICKFIELDS PARK, PLACES FOR PEOPLE LEISURE LTD a Elmbridge Xcel Sports Hub training pitch (uvedené doklady byly přiloženy k rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 7. 2019). Z této předložené certifikace FIFA k vybraným dodavatelem nabízenému trávníku je dle navrhovatele zřejmé, že je zde použit jiný, a to SBR granulát. Dále navrhovatel uvádí, že „[n]epochybně zcela záměrně chybí v Odborném posudku ve znění ze dne 25. 11. 2019 údaj o předložení 3 certifikátů FIFA, jako tomu bylo ve verzi Odborného posudku ze dne 31. 7. 2019, a to zřejmě z toho důvodu, že vyšla najevo, při porovnání technického listu trávníku předloženého společností ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. s poskytnutými certifikacemi FIFA, neshoda:

 • v certifikátu BRISCKFIELDS PARK je uveden jako certifikovaný trávník Fieldturf FT 360 XL 60–13 (znamená počet stehů na 10 cm) SBR + PROPLAY 20 (podložka tl. 20mm) – v Zadávací dokumentaci je ale požadovaný počet stehů 16 a systém bez podložky
 • v certifikátu PLACES FOR PEOPLE LEISURE LTD je uveden jako certifikovaný trávník Fieldturf FT 360 XL 60-13 (znamená počet stehů na 10 cm) SBR – v Zadávací dokumentaci je ale požadovaný počet stehů 16
 • v certifikátu Elmbridge Xcel Sports Hub training pitch je uveden jako certifikovaný trávník Fieldturf FT 360 XL 60-13 (znamená počet stehů na 10 cm) SBR – v Zadávací dokumentaci je ale požadovaný počet stehů 16

V návaznosti na shora uvedené je zjevné, že společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. předloženými certifikáty FIFA, resp. ke dni 25. 11. 2019 zatajenými, neprokázala, že jí nabízený trávník má certifikaci FIFA, která je jedním z požadavků na udělení atestace FAČR dle ustanovení A bod 2 písm. d) Prováděcího pokynu, tj. společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. neprokázala, že jí nabízený trávník splňuje technické požadavky Zadavatele dle Zadávací dokumentace.“ Vybraný dodavatel tak dle navrhovatele nesplnil kritérium technické kvalifikace ani dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. l) zákona.

87.         K námitkám navrhovatele uvedeným v bodě II. námitek týkajících se technického listu vybraným dodavatelem nabízeného trávníku zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvádí toliko následující: „Technický list trávníku  - FieldTurf 360 XL a Certifikát FIFA – Elmbridge Excel Sports Hub training pitch a Certifikát FIFA PLACES FOR PEOPLE LEISUR LTR. Certifikáty FIFA nebyly v Odborném posudky uvedeny, ale nebyl to záměr, jak uvádí stěžovatel, ale administrativní nedopatření. Tato certifikace byla doložena ve lhůtě pro poskytnutí součinnosti. V případě, že by tomu tak nebylo, byl by vybraný účastník vyzván k ještě na doplnění součinnosti před samotným podepsáním smlouvy. Pokud by tak neučinil, byl by ze zadávacího řízení vyloučen. FIFA certifikáty jsou na konkrétní fotbalová hřiště, kde byl použit právě trávník FieldTurf 360 XL, který hodlá vybraný účastník použít v rámci plnění této veřejné zakázky.“

88.         V souhrnu pak k bodu II. námitek zadavatel ve svém rozhodnutí dodává, že „[v]zhledem k výše uvedenému a doloženým dokumentům zadavatel konstatoval, že vybraný účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle podmínek zadávací dokumentace.“

89.         V bodě III. námitek navrhovatel napadá prokázání splnění technické kvalifikace vybraného dodavatele zcela prostřednictvím poddodavatele. Když vybraný dodavatel prokazuje splnění požadavků zadavatele dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zcela prostřednictvím jiné osoby, samotný vybraný dodavatel nemůže být kvalifikovaným dodavatelem pro realizaci veřejné zakázky, objektivně způsobilým a schopným veřejnou zakázku plnit ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) zákona. Navrhovatel v souvislosti s uvedeným brojí proti prostému „nakupování kvalifikace“, přičemž odkazuje na závěry učiněné Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 14. 5. 2015, sp. zn. 3 As 204/2014 a rovněž cituje rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2011, č. j. 62 Ca 3/2009-43: „(…)Účelem stanovení technických kvalifikačních předpokladů je zajištění faktické realizace veřejné zakázky toliko takovými dodavateli, kteří k tomu prokazatelně mají dostatečnou technickou způsobilost.(…) Zadavatelem uplatněné požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů tedy mají zajistit, aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku v případě jejich úspěchu v zadávacím řízení po přidělení veřejné zakázky též plnit.“ Navrhovatel z uvedeného vyvozuje závěr, že účelem kvalifikace je zabezpečit, aby dodavatel se zájmem realizovat veřejnou zakázku byl po všech stránkách způsobilý předmět veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem plnit, k čemuž připojuje i odkaz na rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 16. 12. 2016, č. j. ÚOHS-R0178/2016/VZ-49362/2016/322/DJa. Navrhovatel je toho názoru, že není žádoucím jevem, aby veřejné zakázky byly zadávány dodavatelům, kteří sami zásadně nesplňují zadavatelem stanovené a zákonem vyžadované kvalifikační předpoklady a tento „handicap“ by nahrazovali poddodavatelsky. Pokud dodavatel konkrétní kvalifikací nedisponuje sám, nepostačí, když si tuto kvalifikaci obstará prostřednictvím jiné osoby, ale je v souladu s § 83 odst. 2 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 písm. d) zákona nezbytné, aby tento dodavatel zadavateli prokázal, resp. písemně se zavázal, jakým konkrétním způsobem se tento „kvalifikovaný“ poddodavatel bude na plnění dané zakázky podílet, a to takovým způsobem, aby si mohl zadavatel učinit jasný úsudek o tom, zda je zajištěno, že veřejná zakázka bude plněna opravdu tím, kdo danou schopností disponuje, nikoliv tím, kdo si ji pro účely zadávacího řízení pouze „koupil“ (odkaz na rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 1. 2019, č. j. S0282/2018/VZ-02998/2019/533/LHL). Navrhovatel činí závěr, že jestliže vybraný dodavatel prokazoval splnění požadavků na technickou kvalifikaci prostřednictvím společnosti UTsport s.r.o., pak se podle výše zmiňovaných ustanovení zákona musela společnost UTsport s.r.o. písemně zavázat poskytnout plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude vybraný dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém prokazoval poddodavatel kvalifikaci za dodavatele, resp. vykonat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, tj. dle navrhovatele fakticky k realizaci veřejné zakázky. Pokud se poddodavatel (dle Smlouvy o subdodávkách ze dne 14. 6. 2019) zavázal k provedení pokládky UMT včetně zásypů, pak by poddodavatel měl plnit zhruba 2/3 rozsahu veřejné zakázky, tzn. v neodpovídajícím rozsahu v poměru k jím prokazované technické kvalifikaci.

90.         K námitkovému bodu III. se zadavatel v rozhodnutí o námitkách vyjadřuje následovně: „Jak již bylo uvedeno výše, vybraný účastník, tedy ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. uzavřel dne 14. 6. 2019 smlouvu o subdodávkách se společností UTsport s.r.o., IČ 03760359, kde se poddodavatel zavazuje poskytnout společnosti (ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.) poddodávku veřejné zakázky zadavatele FK Slavoj Český Krumlov z.s., Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov, a to spočívající ve splnění technické kvalifikace – předložení seznamu minimálně pěti dodávek obdobného charakteru provedené poddodavatelem za poslední tři roky a dále k provedení pokládky UMT včetně zásypů.“

91.         V bodě IV. podbodu 1. námitek navrhovatel činí závěr, že se zadavatel dopustil porušení zákona tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky a při výběru dodavatele zásady dle ustanovení § 6 zákona, především zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásadu transparentnosti. V případě tvrzeného porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace se navrhovatel věcně vrací k výše popsané situaci, kdy zadavatel v odpovědi na žádost navrhovatele odmítl akceptovat jako rovnocenný doklad k certifikátu/atestu FAČR certifikaci/atestaci FIFA nebo UEFA. Následně měl zadavatel akceptovat, jak vyplývá z „odborného posudku“, dle § 81 zákona pro účely prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele certifikát vystavený Slovenským futbalovým zväzem (Pasportu ihriska s umelym trávníkom vydaného pro MFK Ružomberok) namísto certifikátu FAČR, čímž měl zadavatel zvýhodnit vybraného dodavatele oproti navrhovateli. Zadavatel v důsledku toho zjevně porušil zásadu rovného zacházení, když srovnatelné situace - akceptace certifikátu Slovenského futbalového zväzu a certifikátu FIFA řešil odlišně. Navrhovatel tímto měl být diskriminován a měla mu být způsobena újma na jeho právech spočívající zejména v nemožnosti prokázat splnění technické kvalifikace, tedy předložit seznam realizovaných významných dodávek podložených atestací FIFA, nikoliv certifikací FAČR. „Pokud by Zadavatel, jak měl, akceptoval namísto certifikace FAČR atestaci FIFA, pak byl a je Stěžovatel schopen prokázat splnění technické kvalifikace sám a nemusel by postupovat v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZZVZ, tj. Veřejnou zakázku by mohl realizovat bez poddodavatele.“

92.         V bodě IV. podbodu 1. námitek navrhovatel rovněž tvrdí, že se zadavatel dopustil porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení. Navrhovatel uvádí, že v souladu s judiciální interpretací je podmínkou dodržení zásady transparentnosti, aby zadávací řízení probíhalo takovým způsobem, který se navenek jeví jako řádný a férový, o čemž však lze, dle navrhovatele, v daném případě pochybovat. Navrhovatel za porušení jmenované zásady považuje především to, že zadavatel nepochybně „záměrně a účelově“ upravil znění „odborného posudku“ ze dne 25. 11. 2019 oproti „odbornému posudku“ ve znění ze dne 31. 7. 2019, když doplnil navíc u reference rekonstrukce fotbalového hřiště FK Luhačovice, FK Dukla Praha a Ružomberok text „doložena Smlouva o dílo“ a naopak v „odborném posudku“ ve znění ze den 25. 11. 2019 neuvedl, že byl „doložen technický list trávníku včetně certifikace FIFA – FieldTurf 360 XL + 3x Certfikát FIFA“ jako v „odborném posudku“ ve znění ze dne 31. 7. 2019, nýbrž pouze uvedl „doložen technický list trávníku – FielTurg 360 XL“. Pochybnosti o transparentnosti zadávacího řízení dle navrhovatele vzbuzuje rovněž fakt, že zadavatel měl změnit znění průběhu otevírání obálek dle zprávy o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 11. 2019, oproti této zprávě ve znění ze dne 4. 7. 2019 (avšak blíže neuvádí, v čem konkrétně měla změna spočívat) a též ve skutečnosti, že bylo změněno obsazení hodnotící komise, přičemž mezi jejími novými členy navrhovatel nenalezl žádného zástupce zadavatele samotného.

93.         V rozhodnutí o námitkách k bodu IV. podbodu 1. námitek, konkrétně k situaci ohledně předložení obdobných (srovnatelných) atestací, zadavatel uvádí, že „na základě zjištěných informací a doporučení“ (bez bližšího uvedení konkrétních podkladů/informací) vydal dodatečnou informaci č. 1, z které cituje pasáž týkající se jím učiněného závěru, že certifikace FIFA řeší pouze kvalitu trávníku, ale certifikace FAČR řeší kompletní stav hřiště. Zadavatel dále sděluje: „Zadavatel se nedomnívá, že by akceptováním, dle § 81 ZZVZ, certifikátu – Pasportu ihriska s umelým trávníkom vydaného pro MFK Ružomberok Slovenským futbalovým zväzem (SFZ je obdobou FAČR u nás), nějakým způsobem zvýhodnil účastníka ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., oproti stěžovateli, když stěžovatel ve své nabídce prokázal splnění technické kvalifikace, dle podmínek zadávací dokumentace.“ Zadavatel pokračuje: „Jak je uvedeno výše, zadavateli byl předložen certifikát - Pasport ihriska s umelým trávníkom vydaného pro MFK Ružomberok, dále referenční list vystavený společností PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. pro společnost UTsport s.r.o., týkající se daného hřiště a ve výši odpovídající podmínkám zadávací dokumentace a dále smlouvu o dílo uzavřenou mezi PHLIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. a UTsport s.r.o. Z předložených dokumentů je tedy zřejmé, že se společnost UTsport podílela na realizaci této předmětné zakázky.“

94.         Dále rovněž v bodě IV. podbodě 1. námitek tvrzené porušení zásady transparentnosti zadavatel v rozhodnutí o námitkách odmítá, stejně jako údajně „záměrné a účelové“ opravení „odborného“ posudku a sděluje: „Odborný posudek vydaný dne 25. 11. 2019 byl výsledkem opakovaného posouzení splnění technické kvalifikace jednotlivých účastníků zadávacího řízení, a to na základě Rozhodnutí Úřadu (…). Jak již je uvedeno výše, neuvedení certifikátů FIFA k technickému listu trávníku FieldTurf 360 XL nebylo záměrem, ale administrativním nedopatřením.“ Dále zadavatel odmítá tvrzené porušení zásady transparentnosti v souvislosti se zprávou o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 11. 2019, k čemuž uvádí: „Jak již bylo řečeno výše, zadavatel byl po Rozhodnutí ÚOHS vrácen zpět do fáze posouzení splnění technické kvalifikace jednotlivých účastníků zadávacího řízení. Na základě toho, byla zadavatelem jmenována, nová komise, pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek. A aby se předešlo případným námitkám, byl podrobněji, ve zprávě o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, popsán průběh otevírání vložených nabídek na profil zadavatele.“

95.         Navrhovatel dále v námitkovém bodě IV. podbodě 2. činí následující závěr: „Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je dále zřejmé a nepochybné, že společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. nesplnila, ani prostřednictvím jiné osoby (společnosti UTsport s.r.o.) požadavky stanovené Zadavatelem k prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tj. neposkytla za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky minimálně 5 významných dodávek, tj. výměnu povrchu UMT anebo realizaci nového hřiště - podložené certifikací FAČR v objemu min. 4 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou dodávku.“ Navrhovatel pokračuje: „Z právě uvedených důvodů tedy společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. nesplnila podmínky účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky (dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ), tj. nesplnila zadávací podmínky Veřejné zakázky stanovené zadavatelem (dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) bod 2 ZZVZ), v důsledku čehož měla být společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučena.“

96.         Zadavatel se k bodu IV. podbodu 2. námitek vyjadřuje ve svém rozhodnutí takto: „Společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. splnila prostřednictvím jiné osoby, tedy společnosti UTsport s.r.o., požadavky stanovené zadavatelem k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, a to na základě doložených dokumentů uvedených výše.“

97.         V bodě V. námitek navrhovatel požaduje po zadavateli, aby zrušil námitkami napadané rozhodnutí o výběru dodavatele a provedl nápravu tak, že zruší závěry hodnotící komise související s posouzením nabídky vybraného dodavatele a zruší veškeré navazující úkony provedené v souvislosti s hodnocením nabídky vybraného dodavatele; vyloučí vybraného dodavatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona; provede nové hodnocení nabídek; zpracuje oznámení o výběru dodavatele v souladu s ustanovením § 123 zákona.

98.         Zadavatel k bodu V. námitek konstatuje: „Vzhledem k výše uvedenému nebyly shledány důvody pro vyhovění podané námitky a námitka se tímto zamítá.“

Právní posouzení

99.         Úřad konkrétně ve vztahu k rozhodnutí zadavatele o námitkách uvádí, že ze skutkových zjištění, která Úřad v právě posuzovaném případě učinil (viz body 77. až 98. odůvodnění tohoto rozhodnutí) má za to, že zadavatel námitky navrhovatele, které uvedl v bodě I., II., III. a IV. svých námitek, podrobně a věcně nevypořádal, s výjimkou námitky tvrzeného porušení zásady transparentnosti uvedenou v bodě IV. podbodu 1. námitek. Zadavatel tyto námitky vypořádal ve velmi obecné rovině, tedy nikoliv podrobně ve smyslu § 245 odst. 1 zákona, čímž se odůvodnění rozhodnutí o námitkách stává nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů.

100.     Úřad zde akcentuje, že námitky navrhovatele jsou svým obsahem značně podrobné a navzájem provázané, přičemž jejich vypořádání v souladu se zákonem představuje pro zadavatele bezpochyby jistou zátěž. Úřad však doplňuje, že zadavatel, odmítá-li námitky, nemůže rezignovat na svou povinnost podrobně a srozumitelně odůvodnit svoje rozhodnutí o těchto námitkách a uchýlit se pouze k opakování obecných frází nebo k uvádění nic neříkajících výčtů dokumentů, které přímo nereagují na konkrétní tvrzení stěžovatele a věcně se nevypořádávají s podstatou jeho tvrzení.

101.     Úřad obecně uvádí, že navrhovatel ve vztahu ke všem výše uvedeným bodům svých námitek uvedl konkrétní důvody, pro které má za to, že vybraný dodavatel nesplnil zákonem i zadávací dokumentací stanovené podmínky pro prokázání požadované technické kvalifikace, v jakých konkrétních ohledech považuje vybraným dodavatel předložené doklady za nedostatečné, zavádějící či rozporné se skutečností nebo že zadavatel porušil konkrétní zákonná ustanovení, když nevyloučil vybraného dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení, případně že zadavatel postupoval v zadávacím řízení v rozporu se zásadami zadávání veřejný zakázek.Zadavatel se pak v odůvodnění svého rozhodnutí, ve kterém námitky odmítl, omezil pouze na obecné a vágní proklamace (až na vzácné výjimky, které budou dále uvedeny), v nichž zejména odkazuje na jemu předložené a jím opatřené doklady týkající se technické kvalifikace vybraného dodavatele, resp. předkládá seznam dokumentů, na základě kterých měl rozhodnout o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele a následně o jeho výběru, avšak zadavatel v rozhodnutí o námitkách fakticky nijak nerozvádí skutečné důvody, které jej vedly k odmítnutí navrhovatelem namítaných tvrzení a důkazů. Zadavatel již neuvádí, jak shromážděné doklady prokazují, resp. vyvrací splnění požadavků na prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele, a jak tyto podklady skutečně hodnotil, tedy jak předložené doklady hodnotil po stránce hodnověrnosti/pravdivosti, jaké skutečnosti z nich zjistil a jaké závěry ze zjištěných skutečností učinil v konfrontaci se skutečnostmi tvrzenými v námitkách, jinak řečeno, jaké informace a zjištění věcně formovaly jeho úsudek, resp. jej vedly k odmítnutí navrhovatelových námitek.

102.     Úřad zde uvádí, že za situace, kdy navrhovatel ve vztahu k posouzení splnění požadavků na prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele a jeho výběru uvádí konkrétní důvody, pro které nepovažuje zadavatelův postup za souladný se zákonem a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přičemž tyto důvody zadavateli ve svých námitkách sdělí, je zadavatel, aby dostál svým povinnostem ve vztahu k přezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách, povinen se ke všem těmto tvrzením navrhovatele vyjádřit podrobně a srozumitelně. S ohledem na fakt, že výše uvedené obecné proklamace nedávají navrhovateli odpověď na jeho konkrétně vznesené námitky, nemá Úřad jinou možnost než konstatovat, že rozhodnutí zadavatele o námitkách je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

103.     Konkrétně pak Úřad konstatuje, že za situace, kdy navrhovatel v námitkovém bodě I. zpochybňuje způsob, kterak se zadavatel vypořádal s otázkou rovnocennosti atestací (certifikací) vydávaných FAČR a FIFA nebo UEFA, přičemž označuje zadavatelovo vyjádření uvedené v dokumentu Dodatečná informace č. 1 ze dne 21. 6. 2019 za neúplné a zavádějící, tedy že zadavatel nebude akceptovat předložení osvědčení, atestací či certifikací vydaných FIFA, neboť ta se mají vztahovat pouze ke kvalitě trávníku, kterou dokládá většinou výrobce trávníku, naopak certifikace FAČR se týká kompletního stavu hřiště (kvality trávníku, výběhů, velikosti, rovinatosti apod.), s čímž navrhovatel v námitkách nesouhlasí, neboť je přesvědčen, že rovněž FIFA vydává atestaci na celé hřiště, a to v rámci programu koncepce kvality (FIFA Quality Concept), včetně uvedení výrobce trávníku instalovaného na daném hřišti a považuje atestační osvědčení mezinárodního charakteru vztahující se na kvalitu celého hřiště za „jistě významnější a nadřazené“ atestaci FAČR pro pořádání mistrovských utkání či obdobnému osvědčení vydávaného národní fotbalovou asociací, s dovětkem, že pokud hřiště jako celek splňuje požadavky FIFA, pak musí dle navrhovatele také zákonitě splňovat požadavky FAČR pro pořádání mistrovských utkání, nelze tuto námitku vypořádat pouhým opakováním informace o zadavatelem učiněném úkonu v zadávacím řízení a nic neříkajícím tvrzením, že zadavatel neobdržel žádný jiný dotaz týkající se této problematiky. Navrhovatel (stěžovatel) zde předkládá konkrétní důvody, proč považuje zadavatelovo vysvětlení zadávací dokumentace za chybné a zadavatel musí na tuto námitku srozumitelně a přezkoumatelně zodpovědět. Aniž Úřadu přísluší vstupovat do role zadavatele, je zjevné, že zadavatel měl v odpovědi na tuto skutečnost uvedenou v námitkách vyložit, na základě jakých úvah dospěl k závěru, že uvedená certifikace FIFA se týká pouze trávníků, ale atestace FAČR kompletního stavu hřiště, pročež je nemohl považovat za rovnocenné doklady a proč není pravdou, že pokud hřiště jako celek splňuje požadavky FIFA, pak prokazatelně splňuje i požadavky FAČR pro pořádání mistrovských utkání. Případně by měl zadavatel osvětlit, z jakého důvodu se odmítá v tomto konkrétním případě s danou námitkou věcně vypořádat, včetně odkazu na příslušná ustanovení právních předpisů, zadávací dokumentace apod.

104.     Úřad dále přistoupil ke konkrétnímu posouzení rozhodnutí o námitkách ve vztahu k námitkovému bodu II. V tomto námitkovém bodě navrhovatel uvádí skutečnosti týkající se prokázání technické kvalifikace vybraným dodavatelem, na jejichž základě činí závěr, že vybraný dodavatel ani prostřednictvím poddodavatele požadavky zadavatele k prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ani dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona nesplňuje.

105.     Konkrétně se navrhovatel v bodě II. podbodech 1. až 4. námitek vyjadřuje k jednotlivým referenčním zakázkám, jejichž seznam předložil vybraný dodavatel pro prokázání technické kvalifikace. Navrhovatel namítá ve vztahu k zakázce rekonstrukce fotbalového hřiště Vratislavice nad Nisou, že pro toto hřiště nebyla vydána atestace FAČR, resp. v seznamu KSHP atestovaných hřišť v Libereckém kraji není toto hřiště uvedeno. Navrhovatel současně z měření vzdáleností dle satelitní mapy daného areálu zjistil, že předmětné hřiště má nedostatečné rozměry, přičemž z prováděcího pokynu FAČR hřiště takovýchto rozměru nepochybně nemůže být atestováno k soutěžním utkáním FAČR. Ve vztahu k dalším třem referenčním zakázkám, tj. rekonstrukce fotbalového hřiště FK Luhačovice, FK Dukla Praha a MFK Ružomberok, navrhovatel namítá rozpor mezi údaji uvedenými v seznamu významných dodávek přiloženém k „odbornému posudku“ a skutečností, tedy že objednatelem (investorem) těchto referenčních zakázek byla společnost P.S.T. a.s., avšak ve skutečnosti měl být objednatelem vždy subjekt fotbalového klubu či jeho zřizovatel, a společnost P.S.T. a.s. vystupovala v těchto smluvních vztazích jako vybraný uchazeč (zhotovitel), což navrhovatel dokládá písemnými zprávami o těchto zakázkách a předmětnými smlouvami o dílo. Rovněž ani cena díla uvedená vybraným dodavatelem v seznamu významných dodávek u těchto referenčních zakázek neodpovídá skutečné ceně díla. Navrhovatel poukazuje také na osobu zástupce zhotovitele, byť není zcela zřejmé, kam touto svou námitkou směřuje a dále že i u těchto veřejných zakázek měla být vyloučena jejich realizace pomocí subdodavatele a rovněž, že z výpisu atestovaných hřišť na internetových stránkách KSHP je zřejmé, že společnost P.S.T. a.s. byla jak generálním dodavatelem, tak samotným dodavatelem povrchu trávníků. Navrhovatel v případě předmětných referenčních zakázek dodává, že pokud je u těchto referencí v seznamu dodávek uvedeno „doložena Smlouva o dílo“, pak se nemůže s ohledem na výše uvedené jednat o takovou smlouvu o dílo, jejíž předmět by odpovídal požadavkům zadavatele na splnění technické kvalifikace.

106.     V souhrnu navrhovatel považuje z důvodů uvedených v bodech II. podbodech 1. až 4. námitek za evidentní, že vybraným dodavatelem, resp. poddodavatelem předložené reference jsou „naprosto lživé a smyšlené. Navíc je veřejně známo, že společnost P.S.T. a.s. byla vždy pouze renomovaným dodavatelem UT3G, nikoliv investorem.“ Úřad zde konstatuje, že zadavatel tato tvrzení navrhovatele ve svém rozhodnutí podrobně nevypořádal a neuvedl, z jakých důvodů považuje navrhovatelovy námitky za liché. „Pro nápravu a vyvrácení pochybností o splnění kvalifikace vybraného účastníka“, jak píše ve svém rozhodnutí o námitkách k námitkovému bodu II. zadavatel, zde uvedl výčet dokumentů, kterými dle jeho názoru bylo prokázáno splnění zadávacích podmínek, přičemž rovněž zmínil existenci vyjádření společnosti UTsport s.r.o. ze dne 17. 12. 2019, jehož obsahem je reakce poddodavatele na žádost o objasnění či vysvětlení vzájemně se rozporujících dokumentů ze dne 12. 12. 2019. Aniž Úřadu přísluší vstupovat do role zadavatele, je zjevné, že se zadavatel měl ve svém rozhodnutí o námitkách především podrobně vypořádat a srozumitelně vyjádřit ke všem namítaným skutečnostem. Ve svém rozhodnutí o námitkách sice určitě označil doklady, které se mu podařilo v zadávacím shromáždit a jež mají tvořit podklad pro jeho rozhodnutí o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, avšak to je samo o sobě z pohledu odůvodnění odmítavého rozhodnutí o námitkách zcela nedostačující, především proto, že z uvedeného nejsou nikterak zřejmé důvody, které zadavatele vedly k jeho rozhodnutí. Zákonné požadavky kladené na zadavatele při tvorbě jeho rozhodnutí o námitkách budou naplněny pouze tehdy, pokud z odůvodnění budou zřejmé zadavatelovy vlastní úvahy ohledně namítaných skutečností. Nestačí pouhé opakování výčtu jemu doručených dokumentů a proklamace, že vybraný dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace dle zadávacích podmínek. Aby odůvodnění rozhodnutí o námitkách bylo skutečným odůvodnění i co do svého obsahu, musí z něj být zřetelně patrný zadavatelův myšlenkový proces, který ho vedl k samotnému rozhodnutí, tedy nejen vyjmenování, z jakých podkladů při svých úvahách vycházel, ale zejména i určité a srozumitelné informace o tom, z jakých věcných důvodů odmítá konkrétní namítané nesrovnalosti, jaké skutečnosti vyvozuje z podkladů pro své rozhodnutí a jaké závěry z těchto skutečností činí. Například zadavatel k tomuto námitkovému bodu toliko zmiňuje mezi dokumenty, které prokazují splnění podmínek kvalifikace vybraného dodavatele vyjádření společnosti UTsport s.r.o. ze dne 17. 12. 2019, avšak již nikterak s tímto dokumentem dále nepracuje, přičemž se lze jen domnívat, proč vůbec zadavatel tento dokument zmiňuje, jaké skutečnosti z něj zjistil a jaké závěry ze zjištěných skutečností pro něj vyplývají a jakou mají souvislost z tvrzeními namítanými navrhovatelem v jeho námitkách. Za pokus o věcné vypořádání se s námitkami navrhovatele lze označit pouze zadavatelův komentář uvedený ve vztahu k rekonstrukci fotbalového hřiště Vratislavice nad Nisou: „Jedná se o zakázku realizovanou v rámci ‚PROJEKTU VICTOR‘ a ATEST licence je k dispozici na vyžádání u pana [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], sekretáře FAČR.“ Avšak i co se týče této jednotlivé námitky je odůvodnění rozhodnutí o námitkách v této podobě nutné považovat za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť není řečeno a podloženo, zda a z jakého důvodu uvedené vyvrací navrhovatelovy námitky ohledně splnění, resp. nesplnění technické kvalifikace vybraným dodavatelem. Zadavatel by se měl např. podrobně a srozumitelně vyjádřit ke skutečnosti, zda lze považovat atestaci kategorie VICTOR do svých paramentů svým charakterem za obdobnou (viz požadavek dle čl. 5 zadávací dokumentace na předložení pěti dodávek obdobného charakteru) k atestaci FAČR vydávanou pro mistrovská utkání, resp. zda předmětnou referenční zakázku lze považovat za svým charakterem veřejné zakázce obdobnou zakázku v souladu s čl. 5 zadávací dokumentace. Dále by se měl zadavatel zřejmě například vypořádat s námitkou, že cena díla u těchto referenčních zakázek uvedená v seznamu v „odborném posudku“ neodpovídá skutečné ceně díla, která je uvedena v jednotlivých smlouvách o dílo předložených k těmto referencím, resp. jakým způsobem byla u těchto zakázek cena díla tvrzená v předloženém seznamu vytvořena či jaký objem plnění poskytnutého poddodavatelem byl do výsledného výpočtu finanční hodnoty těchto referencí zahrnut.

107.     V námitkovém bodě II. navrhovatel rovněž brojí proti tomu, že dle jeho názoru vybraným dodavatelem nabízený trávník FieldTurf 360 XL nesplňuje požadavky zadavatele na prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona, tedy doložení technického listu trávníku UT3G, který hodlá použít v rámci plnění veřejné zakázky a jenž prokazuje, že nabízený trávník splňuje stanovené technické požadavky. Konkrétně navrhovatel poukazuje na nesoulad mezi určitými technickými parametry (použitý granulát) vybraným dodavatelem nabízeného trávníku uvedenými v předloženém technickém listě trávníku a technickými podmínkami dle zadávací dokumentace. Další rozpor mezi technickými požadavky nabízeného plnění dle zadávací dokumentace a předloženým technickým listem nabízeného trávníku, tentokrát co se týče frekvence stehů, má být patrný rovněž z certifikátů FIFA, které byly vybraným dodavatelem předloženy k jím nabízenému trávníku, jež zároveň měly být zadavatelem údajně zatajeny v opětovně vydávaném „odborném posudku“ ze dne 25. 11. 2019. Navrhovatel v souhrnu namítá, že vybraným dodavatelem nabízený trávník nesplňuje zadávací podmínky, tedy že vybraný dodavatel ani v tomto směru nesplnil kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona. Úřad konstatuje, že ani v tomto bodě zadavatel nepřinesl konkrétní věcné a podrobné odpovědi na námitky navrhovatele. V rozhodnutí o námitkách se patrně právě s touto námitkou vypořádává pouze tak, že připouští, že certifikáty FIFA nebyly v „odborném posudku“ opravdu uvedeny, avšak nejednalo se o záměr, nýbrž o administrativní pochybení a že tato certifikace byla doložena ve lhůtě pro poskytnutí součinnosti. Dále se zadavatel vyjadřuje, že „FIFA certifikáty jsou na konkrétní fotbalová hřiště, kde byl použit právě trávník FieldTurf 360 XL, který hodlá vybraný účastník použít v rámci plnění této veřejné zakázky.“ Kam těmito úvahami zadavatel směřuje, se lze jen domnívat. Ve svém rozhodnutí o námitkách by se měl zadavatel vypořádat se všemi věcnými námitkami týkající se vybraným dodavatelem předloženého technického listu trávníku, tyto však zadavatel dosud zcela ignoroval a omezil se pouze na reakci na námitku týkající se neuvedení certifikátů FIFA v „odborném posudku“.

108.     Navrhovatel dále ve svých námitkách, konkrétně v bodě III., napadá závěr o prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona vybraným dodavatelem zcela prostřednictvím jiné osoby, přičemž navrhovatel se domnívá, že když vybraný dodavatel předložil seznam referenčních zakázek obsahující pět z pěti požadovaných referencí realizovaných poddodavatelem, že v takovém případě nemůže být vybraný dodavatel objektivně způsobilým a schopným veřejnou zakázku plnit ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) zákona. V nastíněném schématu navrhovatel nalézá prosté „nakupování kvalifikace“, které považuje za nepřípustné, přičemž pro podporu svých tvrzení hojně cituje z rozhodovací praxe Úřadu i správních soudů. Rovněž uvádí konkrétní ustanovení zákona, jež měl zadavatel svým jednáním porušit. Navrhovatel činí obecný závěr, že pokud dodavatel určitou kvalifikací nedisponuje sám, nepostačí, když si tuto kvalifikaci obstará prostřednictvím jiné osoby, ale je v souladu s § 83 odst. 2 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 písm. d) zákona nezbytné, aby tento dodavatel zadavateli prokázal, resp. písemně se zavázal, jakým konkrétním způsobem se tento „kvalifikovaný“ poddodavatel bude na plnění dané zakázky podílet, a to takovým způsobem, aby si mohl zadavatel učinit jasný úsudek o tom, zda je zajištěno, že veřejná zakázka bude plněna opravdu tím, kdo danou schopností disponuje, nikoliv tím, kdo si ji pro účely zadávacího řízení pouze „koupil“. Co se týče rozsahu poddodavatelského závazku, pak navrhovatel konkrétně namítá, že v tomto případě poddodavatelský závazek dle předložené Smlouvy o subdodávkách ze dne 14. 6. 2019 neodpovídá svým poměrem k rozsahu poddodavatelem prokazované technické kvalifikace, tedy jestliže se poddodavatel zavázal k provedení pokládky UMT včetně zásypů, pak by poddodavatel měl plnit zhruba 2/3 rozsahu veřejné zakázky, avšak vybraný dodavatel prokazoval splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prostřednictvím poddodavatele zcela. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách k tomuto bodu námitek pouze opakuje, že vybraný dodavatel uzavřel dne 14. 6. 2019 s poddodavatelem „Smlouvu o subdodávkách“, ve které se poddodavatel zavazuje poskytnout vybranému dodavateli „poddodávku“ veřejné zakázky zadavatele, „a to spočívající ve splnění technické kvalifikace – předložení seznamu minimálně pěti dodávek obdobného charakteru provedené poddodavatelem za poslední tři roky a dále k provedení pokládky UMT včetně zásypů.“ Úřad konstatuje, že ani zde se zadavatel nevypořádal s námitkami navrhovatele podrobně a srozumitelně. Aniž Úřadu přísluší vstupovat do role zadavatele, je zjevné, že zadavatel měl v rozhodnutí o námitkách odůvodnit, z jakých důvodů jsou dle něj navrhovatelova tvrzení nesprávná, a to i vzhledem k navrhovatelem předneseným závěrům plynoucích z citovaných rozhodnutí Úřadu a správních soudů ohledně nepřípustnosti tzv. nakupování kvalifikace a překračování smyslu institutu prokazování kvalifikace. To znamená mj. vyložit, jaký si zadavatel z vybraným dodavatelem předložených dokladů udělal skutečný úsudek o rozsahu a obsahu poddodavatelského závazku, tedy v jakém rozsahu se poddodavatel zavazuje skutečně plnit předmět plnění veřejné zakázky a zda je uvedený závazek platný, dostatečně konkrétní a určitý, a to i vzhledem ke zmiňovaným ustanovením § 83 zákona, zda se deklarovaný právní vztah vzniklý mezi vybraným dodavatelem a poddodavatelem týká právě veřejné zakázky či zda vybraný dodavatel skutečně prokázal dispozici s prostředky poddodavatele v rámci plnění veřejné zakázky, přičemž tento závazek je učiněn nejméně v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace za vybraného dodavatele.

109.     V bodě IV. podbodu 1. námitek navrhovatel napadá, že se zadavatel měl dopustit porušení zákona tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky a při výběru dodavatele zásady zakotvené v ustanovení § 6 zákona, a to zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásadu transparentnosti. V případě tvrzeného porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace se navrhovatel věcně vrací k výše popsané situaci, kdy zadavatel v odpovědi na žádost navrhovatele odmítl akceptovat certifikaci/atestaci FIFA nebo UEFA jako rovnocenný doklad k certifikaci/atestaci FAČR. Když následně zadavatel přijal v případě vybraného dodavatele k prokázání jedné reference z předloženého seznamu významných dodávek s odkazem na § 81 zákona certifikát vystavený Slovenským futbalovým zväzem (Pasportu ihriska s umelym trávníkom vydaného pro MFK Ružomberok) namísto certifikátu FAČR, zadavatel dle názoru navrhovatele zvýhodnil vybraného dodavatele oproti navrhovateli. Jak tvrdí navrhovatel, zadavatel zjevně porušil zásadu rovného zacházení, když srovnatelné situace, tedy akceptaci certifikátu Slovenského futbalového zväzu a certifikátu FIFA řešil odlišně. Navrhovatel tímto měl být diskriminován a měla mu být způsobena újma na jeho právech spočívající zejména v nemožnosti prokázat splnění technické kvalifikace, tedy předložit seznam realizovaných významných dodávek podložených atestací FIFA, nikoliv certifikací FAČR, což by navrhovateli umožnilo realizovat veřejnou zakázku bez využití poddodavatele. Úřad zde znovu dodává, že zadavatel ve svém rozhodnutí o námitkách konkrétně a úplně nevypořádal tvrzení navrhovatele (stěžovatele) o diskriminačním charakteru, resp. porušení zásady rovného zacházení, v případě svého postupu v zadávacím řízení. Zadavatel např. uvedl, proč nelze považovat za srovnatelné situace předložení certifikace FIFA vůči certifikaci FAČR, avšak nikterak nedoložil, z jakých skutečností tento svůj závěr dovozuje, přičemž navrhovatel v bodě I. námitek uvedl důvody, proč považuje uvedené tvrzení zadavatele za nepravdivé. Zadavatel rovněž nevysvětlil, z jakých podkladů a z jakých skutečností vycházel při posuzování srovnatelnosti situací, resp. podobnosti/odlišnosti parametrů požadované atestace FAČR oproti atestaci vystavené Slovenským futbalovým zväzem a atestacím vydávaným FIFA a UEFA.

110.     Úřad uzavírá, že účelu institutu námitek, tedy aby se stěžovatel, resp. případný navrhovatel primárně dozvěděl autentický názor zadavatele na veškeré jím vznesené připomínky k jeho postupu v zadávacím řízení, tedy nemohlo být dosaženo. Úřad proto dodává, že právě způsob, jakým mají být podané námitky ze strany zadavatele vyřízeny, je z pohledu dodržení zákona zásadní, přičemž tento závěr je zřejmý i ze skutečnosti, že nedodržení postupu zadavatele při vyřizování námitek je v zákoně spojeno s možností uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách. Lze tedy konstatovat, že pokud má zadavatel za to, že jeho postup je důvodný, měl by být schopen nikoli pouze obecnými frázemi, ale podrobně a srozumitelně (tj. přezkoumatelně) své stanovisko obhájit. Takové zdůvodnění postupu zadavatele by pak na druhé straně mělo sloužit stěžovateli jako základní podklad pro úvahu, zda si za svým názorem o nezákonném postupu zadavatele stojí natolik, že je ochoten vyvolat zahájení správní řízení před Úřadem na základě návrhu. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

111.     Úřad s odkazem na ustanovení § 263 odst. 1 zákona konstatuje, že není vázán návrhem v tom rozsahu, jaké nápravné opatření navrhovatel požaduje. Úřad jakožto správní orgán je podle § 2 odst. 3 správního řádu povinen v rámci správního řízení šetřit práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. Proto přijme pouze takové nápravné opatření, které odstraňuje nezákonný stav.

112.     Vzhledem k tomu, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách navrhovatele podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem námitkám stěžovatele, jak mu ukládá ustanovení § 245 odst. 1 zákona, v důsledku čehož je předmětné rozhodnutí zadavatele o námitkách nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, rozhodl Úřad v souladu s ustanovením § 263 odst. 5 zákona toliko o zrušení rozhodnutí o námitkách, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

113.     Pro úplnost Úřad uvádí, že podle ustanovení § 263 odst. 5 zákona platí, že okamžikem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí byly navrhovatelem podány nové námitky s totožným obsahem, které zadavatel nemůže odmítnout jako opožděné. Bude tedy na zadavateli, aby o námitkách navrhovatele ze dne 8. 12. 2019 znovu rozhodl, a to způsobem, který bude souladný s § 245 odst. 1 zákona.

K výroku III. tohoto rozhodnutí

114.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

115.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

116.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o námitkách navrhovatele, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí

117.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v ustanovení § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

118.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o námitkách, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

119.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2020000005.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku III.  tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             FK Slavoj Český Krumlov, z.s., Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov

2.             A SPORT PRODUKT s.r.o., Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2

3.             ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz