číslo jednací: 12673/2020/523/VHm
spisová značka: S0095/2020/VZ

Instance I.
Věc Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín
Účastníci
 1. Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s.
 2. VYSSPA Sports Technology s. r. o.
 3. Pavlacký s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 581 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0095/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-12673/2020/523/VHm

                            

           Brno : 28. dubna 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 2. 2020 na návrh ze dne 24. 2. 2020, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., IČO 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,
 • navrhovatel – VYSSPA Sports Technology s. r. o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň,
 • vybraný dodavatel – Pavlacký s.r.o., IČO 63472902 se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 10. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne,

rozhodl takto:

I.

ZadavatelTělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., IČO 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín – nepostupoval při zadávání veřejné zakázkyRekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 10. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne v souladu se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když ve vztahu k vybranému dodavateli – Pavlacký s.r.o., IČO 63472902 se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice – posoudil kritéria technické kvalifikace dle požadavku čl. 6.1 ve spojení s čl. 7.3 svazku 2 zadávací dokumentace spočívající v prokázání realizace vymezených referenčních staveb, jako splněná a na tomto posouzení setrval i poté, co v souvislosti s  námitkami navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s. r. o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň – doručenými dne 7. 2. 2020, obdržel na svou žádost ze dne 12. 2. 2020 dokument „Objasnění nabídky“ ze dne 14. 2. 2020, kdy z uvedeného dokumentu ve spojení s  „Osvědčením o řádném provedení stavby“ ze dne 5. 5. 2019 vyplývalo, že výše uvedený vybraný dodavatel technickou kvalifikaci neprokázal, v důsledku čehož měl zadavatel přijmout opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 27. 1. 2020 a oznámení o výběru dodavatele ze dne 28. 1. 2020, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., IČO 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – Pavlacký s.r.o., IČO 63472902 se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, ze dne 27. 1. 2020 a oznámení o výběru cit. dodavatele ze dne 28. 1. 2020 učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázkuRekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 10. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne.

III.

Zadavateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., IČO 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0095/2020/VZ ve věci návrhu navrhovatele – VYSSPA Sports Technology s. r. o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň – ze dne 24. 2. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ zadávanou vezjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 10. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne.

 

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateliTělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., IČO 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., IČO 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 29. 10. 2019 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne na profilu zadavatele zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmět veřejné zakázky vymezil zadavatel v čl. 3.1. svazku 1 zadávací dokumentace následovně:„Předmětem plnění této veřejné [zakázky] je provedení rekonstrukce fotbalového a atletického stadiónu TJ Nový Jičín. Rekonstrukce spočívá v úpravě a modernizaci atletických stanovišť (vrh koulí, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, hod oštěpem), celkové výměně povrchu atletického oválu, opravě a doplnění přilehlých zpevněných ploch, založení nové travnaté hrací plochy včetně hybridního trávníku v prostoru branek, umístění tří modulárních tribun pro diváky (2 zastřešené a 1 nezastřešená), zmodernizování zavlažovacího a drenážního systému fotbalového hřiště, osazení dvou modulárních kontejnerů na uskladnění vybavení vedle hlavní tribuny, opravě a výměně oplocení a vstupních bran po celém obvodu fotbalového a atletického stadiónu a v umístění nové výsledkové tabule“.

3.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem v čl. 3.4. svazku 1 zadávací dokumentace stanovena ve výši 38 362 986,- Kč bez DPH. 

4.             Z  „Protokolu o otevírání nabídek“ ze dne 16. 12. 2019 je zřejmé, že zadavatel obdržel tři nabídky. Jak vyplývá z „Protokolu o prvním jednání komise – Zprávy o hodnocení nabídek“ ze dne 2. 1. 2020, zadavatel vyhodnotil nabídky tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Pavlacký s.r.o., IČO 63472902 se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice (dále jen „vybraný dodavatel“). Jako druhá v pořadí byla vyhodnocena nabídka společnosti VYSSPA Sports Technology s. r. o., IČO 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“).

5.             Zadavatel uzavřel „Protokol o druhém jednání komise – Posouzení nabídky vybraného dodavatele“ ze dne 2. 1. 2020 tak, že nabídka vybraného dodavatele zcela nevyhověla jeho požadavkům, „neboť obsahuje určitou nesrovnalost v rámci obsahové úplnosti – znění příslibu peněžního ústavu,“ a že komise využije svého zákonného práva a požádá dodavatele postupem podle § 46 odst. 1 zákona o objasnění nabídky v této věci.

6.             V závěru „Protokolu o třetím jednání komise - posouzení objasnění nabídky a dokladů před podpisem smlouvy“ ze dne 24. 1. 2020 (dále také jako „třetí protokol“) zadavatel uvedl, že vybraný dodavatel splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a předložil řádně doklady nezbytné pro poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 zákona.

7.             Dne 27. 1. 2020 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele. Své rozhodnutí zveřejnil na profilu zadavatele dne 28. 1. 2020 prostřednictvím „Oznámení o výběru dodavatele“ (dále též „oznámení o výběru“) z téhož dne.

8.             Dne 7. 2. 2020 byly zadavateli do datové schránky doručeny námitky ze dne 5. 2. 2020, jimiž navrhovatel brojí proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, jakož i proti posouzení účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení (dále jen „námitky“).

9.             Rozhodnutím ze dne 18. 2. 2020 zadavatel námitky odmítl.

10.         Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím zadavatele o námitkách neztotožnil, podal dne 25. 2. 2020 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh ze dne 24. 2. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

11.         Navrhovatel v úvodu stručně shrnul své výhrady vůči postupu zadavatele v zadávacím řízení tak, že uvedl, že vybraný dodavatel nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, když fakticky neprokázal technickou kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Dle navrhovatele předložil vybraný dodavatel doklady o splnění technické kvalifikace, které neodpovídají skutečnosti a požadavkům zadavatele a mají vliv na posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení, proto by měl být vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Navrhovatel považuje posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele zadavatelem za nesprávné a nezákonné, mající za následek porušení zásady transparentnosti řízení.

12.         Své obecné výroky navrhovatel opírá o následující konkrétní tvrzení.

13.         Z oznámení o výběru vyplývá, že vybraný dodavatel doložil k prokázání kvalifikace v celém rozsahu, jak tvrdí navrhovatel, dvě referenční zakázky a to:

 • Referenční stavbu s názvem: „Revitalizace a stavební úpravy sportovišť - sportovní areál v městě Hluk“ pro město Hluk (dále také jako „referenční zakázka Hluk“) a
 • referenční stavbu s názvem: „Atletický ovál, obnova povrchů“ pro objednatele město Valašské Meziříčí (dále také jako „referenční zakázka Valašské Meziříčí“).

14.         Navrhovatel k tomu uvádí, že závěr zadavatele uvedený v rozhodnutí o námitkách o tom, že minimální úroveň odborných schopností a zkušeností dodavatelů nezbytnou pro plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel ve vztahu ke konkrétním konstrukcím a částem referenčních staveb, které pokládá za rozhodné pro řádné splnění veřejné zakázky, tedy založení nového přírodního trávníku o ploše nejméně 2500 m2 či k dodávce a položení tartanového či jiného obdobného povrchu atletických drah o délce alespoň 400 m, nemá oporu v zadávací dokumentaci. Zadavatel totiž nestanovil požadavek na prokázání referenční dodávky či služby, jejímž předmětem bude výsev přírodního trávníků o minimální ploše 2500 m2 na fotbalovém hřišti, a referenční dodávky, jejímž předmětem bude dodávka a pokládka umělého tartanového povrchu na atletické dráze o délce 400 m. Zadavatel naopak výslovně stanovil, že požaduje k prokázání kvalifikace stavbu, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníků o výměře nejméně 2500 m2, a minimálně dvě stavby, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy v délce 400 m včetně dodávky a položení umělého tartanového (či obdobného, např. polyuretanového) povrchu každé z nich.

15.         Navrhovatel zdůrazňuje, že požadavky na prokázání technické kvalifikace mají (dle čl. 6.1 zadávací dokumentace[1]prokazovat odborné schopnosti a zkušenosti nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Předmětem veřejné zakázky je výstavba sportoviště včetně fotbalového hřiště s přírodní trávou a atletickou dráhou, jejíž součástí je realizace všech prací, včetně realizace podkladních vrstev, odvodnění apod. a následně založení nového přírodního trávníku na připravenou pláň a pokládka umělého povrchu atletické dráhy na připravenou pláň.

16.         Dle navrhovatele nelze podle jazykového, systematického i logického výkladu dojít k závěru, že pro prokázání kvalifikace zadavatel požadoval pouze dodávku či službu spočívající v založení přírodního trávníku či dodávku spočívající pouze v dodávce a pokládce umělého povrchu, přičemž by se nejednalo o stavby.

17.         Navrhovatel dále tvrdí, že v případě referenční stavby fotbalového hřiště v Hluku (tedy součásti referenční zakázky Hluk) se jednalo o výsev trávníku a srovnání vrstvy písku s ornicí. Dle navrhovatele tyto činnosti nejsou stavební prací, ale pouze dodávkou či službou.

18.         V tomto duchu pokračuje navrhovatel v argumentaci stran pokládky umělého tartanového povrchu na běžecké dráze na referenční stavbě Hluk, jež rovněž tvoří součást referenční zakázky Hluk, když tvrdí, že pokládka není stavební prací, a jednalo se tak o dodávku ve smyslu zákona, když podstatnou část hodnoty tvořila cena umělého povrchu.

19.         Navrhovatel akcentuje skutečnost, že k výstavbě fotbalového hřiště je nezbytné provedení také dalších prací, zejména provedení konstrukčních vrstev, drenáží a dalších součástí stavby. Veškeré výše uvedené práce pak musí být součástí stavby (výstavby nebo rekonstrukce) fotbalového hřiště. Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku musí být buď předmětem plnění referenční stavby, nebo může být její součástí. Dále pak zadavatel stanovil, že u zakázek provedených společně s jinými dodavateli bude taková zakázka posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění významné zakázky podílel. Pokud byla tedy předmětem referenční zakázky Hluk stavba, jejíž součástí byla výstavba či rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku, musel vybraný dodavatel či poddodavatel, jímž vybraný dodavatel prokazuje tuto část kvalifikace, provést celou výstavbu či rekonstrukci fotbalového hřiště a tu by pak bylo možné posuzovat jako podíl poddodavatele na referenční zakázce Hluk.

20.         Navrhovatel v této souvislosti tvrdí, že zadavatel posoudil splnění této části kvalifikace v rozporu se zadávacími podmínkami. Vybraný dodavatel prokazuje referenční zakázkou Hluk stavbu fotbalového hřiště s tím, že tuto prokazuje prostřednictvím poddodavatele. Poddodavatel ani vybraný dodavatel však na této referenční zakázce nerealizovali stavbu, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníků, když tuto část referenční stavby realizovala společnost STAVBY VANTO s.r.o., IČO 28269314, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice (dále jen „společnost STAVBY VANTO“). Aby bylo možné uznat kvalifikaci prokazovanou prostřednictvím poddodavatele, musel by poddodavatel realizovat stavbu fotbalového hřiště v celém rozsahu, když pouze tato může být podílem poddodavatele na referenční stavbě fotbalového hřiště v Hluku realizované společně více dodavateli (společníky společnosti „Sportovní areál Hluk­ společnost PAVLACKÝ, SPORTOVNÍ TRAVNATÉ POVRCHY, VANTO“ dále také jen „Společnost“). Ve zbývajícím rozsahu (jde např. o provedení výkopů zeminy, položení podkladní vrstvy z kameniva, položení drenážních asfaltů, odvodňovacích žlabů a dlažby) však byla referenční stavba fotbalového hřiště realizovaná společností STAVBY VANTO, jejímž prostřednictvím však vybraný dodavatel kvalifikaci neprokazuje.

21.         Vybraný dodavatel realizoval na referenční zakázce Hluk pouze pokládku (možná i dodávku) umělého povrchu na atletické dráze a nikoliv celou referenční stavbu atletické dráhy v Hluku. Aby bylo možné mít kvalifikaci vybraného dodavatele za prokázanou, musel by vybraný dodavatel realizovat referenční stavbu atletické dráhy v Hluku v celém rozsahu. Tato referenční stavba však byla rovněž realizována více dodavateli. Ve zbývajícím rozsahu, např. provedení výkopů, bouracích prací a drenáží, rovnání a hutnění pláně, položení podkladní vrstvy z kameniva atd., však byla referenční stavba atletické dráhy realizována opět společností STAVBY VANTO. Tato společnost se však zadávacího řízení na veřejnou zakázku neúčastní a podíl vybraného dodavatele na referenční zakázce je tak nedostatečný. Z právě uvedených důvodů tak zadavatel posoudil splnění této části kvalifikace v rozporu se zadávacími podmínkami. Nic na tom nemění ani fakt, že (dle smlouvy o Společnosti) za řádné a včasné provedení referenční stavby odpovídali společně a nerozdílně všichni společníci Společnosti. Společné ručení nikterak neprokazuje zkušenost a odbornost k realizaci veřejné zakázky.

22.         V souvislosti s posouzením splnění kvalifikace vybraným dodavatelem a jeho poddodavatelem považuje navrhovatel rovněž za zásadní skutečnost, že zadavatel nepřipustil dělení jedné stavby na více staveb a prokazování jednotlivých částí různými osobami, pouze umožnil jednou referenční zakázkou (zde referenční zakázka Hluk) realizovanou dodavatelem doložit více referenčních staveb, a to pouze v rozsahu, v jakém ji realizoval dodavatel. Stavbou se dle zadávacích podmínek rozumí referenční zakázka/stavba Hluk, jíž je referenční stavba fotbalového hřiště a referenční stavba atletické dráhy součástí. Navrhovatel z uvedeného dovozuje, že referenční stavbou Hluk tak mohla být prokázána kvalifikace jen vybraným dodavatelem nebo jen jeho poddodavatelem, nikoliv oběma najednou.

23.         Zadavatel rovněž nikde nestanovil, že k prokázání kvalifikace postačí jen významná zakázka (dodávka, či služba), jejímž předmětem je pouze založení přírodního trávníku a významná zakázka, jejímž předmětem je pouze dodání a pokládka umělého tartanového (či jiného obdobného, např. polyuretanového) povrchu. Naopak zadavatel stanovil požadavek na referenční stavbu, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o výměře nejméně 2500 m2 a min. dvě referenční stavby, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy v délce 400 m včetně dodávky a položení umělého tartanového (či jiného obdobného, např. polyuretanového) povrchu každé z nich.

24.         Navrhovatel proto tuto část návrhu uzavírá tak, že pokud vybraný dodavatel dokládá referenční zakázkou Hluk, že provedl výstavbu či rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy, jedná se o nepravdivé a lživé doložení kvalifikace.

25.         Ke stavbě atletického oválu pak navrhovatel poukazuje na skutečnost, že na českém trhu působí mnoho dodavatelů, kteří pro velké stavební společnosti realizují poddodávky umělých atletických povrchů. Tito dodavatelé se zadávacího řízení nezúčastnili, jelikož „výklad zadávacích podmínek stanovil, že kvalifikace musí být prokázána referenčními stavbami atletické dráhy délky 400 m včetně dodávky a položení umělého […] povrchu…“ a nikoliv jen dodávkou a pokládkou umělého povrchu. Pokud měl zadavatel v úmyslu umožnit účast i malým dodavatelům bez zkušeností s výstavbou či rekonstrukcíatletické dráhy, nicméně se zkušeností s pokládkou povrchu, měl tak učinit stanovením podmínek v zadávacím řízení. Nabídku by pak mohla podat např. společnost TUBEKO SPORT, spol. s r o. či jiní dodavatelé. Zadavatel umožněním prokázání kvalifikace v rozporu se zadávacími podmínkami fakticky diskriminuje veškeré tyto dodavatele.

26.         Navrhovatel tuto část návrhu uzavírá tak, že pokud vybraný dodavatel dokládá referenční zakázkou Hluk, že provedl výstavbu či rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy, jedná se o nepravdivé a lživé doložení kvalifikace, tuto skutečnost však měl zadavatel zjistit při posuzování nabídky vybraného dodavatele, když byl povinen řádně prozkoumat prokázání kvalifikace v požadovaném rozsahu. Z pouhého nahlédnutí do veřejně dostupných informací je zřejmé, že doložená referenční zakázka Hluk neodpovídá požadavkům na technickou kvalifikaci veřejné zakázky a zadavatel byl povinen toto „zjistit a případně prověřit.“

27.         V navazující části navrhovatel rozebírá význam správného provedení konstrukčních vrstev (konstrukce podloží) a drenážních systémů, tedy prací významných jak pro běžeckou dráhu, tak pro fotbalové hřiště. Vybraný dodavatel však dle navrhovatele neprokázal, že má zkušenosti a schopnosti realizovat právě tuto část stavby, jež má zásadní vliv na kvalitu a životnost stavby.

28.         Závěrem navrhovatel shrnuje, že zadavatel posouzením nabídky vybraného dodavatele a připuštění prokázání kvalifikace v části referenční stavby fotbalového hřiště a referenční stavby atletické dráhy referenční zakázkou Hluk fakticky připustil prokázání kvalifikace v rozporu se zadávací dokumentací, čímž porušil zásadu transparentnosti řízení a rovnosti. Postup zadavatele tak činí zadávací řízení nekontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným a vzbuzuje pochyby o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Zadavatel provedl posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení v části splnění kvalifikace nesprávně a v rozporu se zákonem a zadávací dokumentací, což má za následek výběr dodavatele, který neprokázal kvalifikaci a nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Vybraný dodavatel by měl být dle názoru navrhovatele vyloučen, neboť jím předložené doklady neodpovídají skutečnosti. S ohledem na vše výše uvedené proto navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o námitkách, úkon zadavatele spočívající v posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatel v zadávacím řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, jakož i oznámení zadavatele o výběru dodavatele.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

29.         Dne 25. 2. 2020, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0095/2020/VZ.

30.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný dodavatel.

31.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-06357/2020/523/VHm ze dne 26. 2. 2020.

32.         Dne 4. 3. 2020 Úřad obdržel do datové schránky část dokumentace o zadávacím řízení, jakož i vyjádření zadavatele k návrhu. 

Vyjádření zadavatele

33.         Úvodem zadavatel stručně popsal zadávací řízení, přičemž dále pokračoval obecným tvrzením, že je přesvědčen, že zadávací podmínky veřejné zakázky jsou zpracovány v souladu se zákonem a že v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem. K uvedenému pak zadavatel konktrétně tvrdí následující.

34.         K tvrzení navrhovatele, že vybraný dodavatel nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, když fakticky neprokázal technickou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zadavatel uvedl, že vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení, včetně prokázání splnění technické kvalifikace, když doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou pravdivé, zakládají se na objektivních skutečnostech a dle názoru zadavatele jsou zcela v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách. Zadavatel k tomu dodává, že navrhovatelem citované pasáže z rozhodnutí zadavatele o námitkách nebyla účelově uváděna kompletní ve snaze „navodit pocit“, že vše, co uvede navrhovatel, je pravdou a vše, co uvedl zadavatel, je nepravdou. Zadavatel má dále za to, že posouzení nabídky vybraného dodavatele proběhlo v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami a že se toto zadávací řízení v žádném okamžiku nestalo netransparentním. Skutečnost, že zadavatel námitky stěžovatele odmítne, totiž nelze vnímat jako jejich nepřezkoumatelné vypořádání.

35.         Zadavatel dále poukazuje na skutečnost, že každá veřejná zakázka na stavební práce se skládá jak z konkrétního provedení stavebních prací, tak i dodávek materiálů a služeb spočívajících v provedení určitých činností a je vždy vnímána jako celek. V této souvislosti zadavatel tvrdí, že není pravdou, že založení přírodního trávníku je pouze dodávkou a službou spočívající ve výsevu přírodního trávníku, stejně jako není pravdou, že položením umělého tartanového povrchu je provedena pouze dodávka povrchu. Zadavatel uvádí příklad ze stavebnictví. Elektroinstalační materiál představuje v rámci stavebních prací spojených s realizací elektroinstalačních prací výrazně vyšší položkovou hodnotu v rozpočtu než samotné přípravné stavební práce, přesto se jedná o zakázku na stavební práce.

36.         Navrhovatel jako osoba odborně zdatná a zkušená v provádění obdobných realizací tak dle zadavatele podává návrh se snahou zmařit zadavateli jeho cíl, byť si je vědoma, že tvrzení zde uvedená nejsou pravdivá.

37.         K tvrzení navrhovatele, že k výstavbě fotbalového hřiště je nezbytné provedení také dalších prací, zejména konstrukčních vrstev, drenáží a dalších součástí stavby a veškeré tyto činnosti musí být součástí stavby (výstavby nebo rekonstrukce) fotbalového hřiště včetně založení přírodního trávníku, uvádí zadavatel, že není pravdou, že by požadoval referenční stavbu, kde by jakkoliv specifikoval, které konkrétní práce (další práce) a činnosti měla stavba obsahovat. Zadavatel tvrdí, že dodavatelé tuto část kvalifikace prokazovali libovolnou stavbou, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o požadované výměře a libovolnými stavbami, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy o délce 400 m včetně dodávky a položení umělého povrchu. Jiné bližší a podrobnější podmínky, jaké práce a činnosti museli být dodavatelem prováděny, zadavatel nedefinoval. Pokud tedy vybraný dodavatel předložil pro prokázání splnění referenční zakázku Hluk realizovanou v termínech 7/2018 až 05/2019, kde se prokazatelně jednalo o stavbu, jejíž součástí byla rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o požadované minimální výměře (nejméně 2500 m2) a rekonstrukce atletické dráhy v délce 400 m včetně dodávky a položení umělého povrchu, byla tato zakázka zcela po právu a v souladu se zadávacími podmínkami uznána jako prokazující předmětnou část technické kvalifikace.

38.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel účelově zaměňuje referenční zakázku Hluk s referenční stavbou fotbalového hřiště, která byla pouze součástí referenční stavby Hluk a na které se vybraný dodavatel nepodílel, neprováděl práce a dodávky spojené s výstavbou fotbalového hřiště, uvádí zadavatel, že tato část návrhu je ryze spekulativním a nesprávným výkladem jasně definovaných zadávacích podmínek. Vybraný dodavatel skutečně prokazuje část technické kvalifikace jinou osobou (poddodavatelem – společností Sportovní travnaté povrchy s.r.o., IČO 47911140, se sídlem Lužná 516/16, 617 00 Brno [dále též „poddodavatel“]) zadávací podmínky však žádným způsobem neomezily možnost prokázání části technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby. I z toho je patrné, že zadavatel usiloval o co možná nejvyšší počet nabídek, a to i z řad menších dodavatelů, kteří mohli využít pro zpracování nabídky a následnou realizaci zkušenosti jiných osob (poddodavatelského plnění).

39.         Zadavatel rovněž žádným způsobem neomezil, aby dodavatelé pro prokázání technické kvalifikace využili totožnou zakázku, pokud tato splňovala více podmínek definovaných v bodě 6.1.1. svazku 2 zadávací dokumentace, tedy že realizace stavby dle bodu 6.1.1.2. a 6.1.1.3. může být součástí stavby dle bodu 6.1.1.1. nebo může být předložena pro prokázání více bodů současně. Jelikož zadávací podmínky ke kvalifikaci obsahují rovněž podmínku obsaženou v bodě 7.3. svazku 2 zadávací dokumentace, totiž že prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek zakázkou, kterou provedl společně s jinými dodavateli (v rámci sdružení či jiné společné formy spolupráce dodavatelů), pak taková zakázka bude zadavatelem posouzena pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění významné zakázky podílel. Vybraný dodavatel tak zcela správně a v souladu se zadávacími podmínkami předložil referenční zakázku Hluk v případě prokázání referenční zakázky dle bodu 6.1.1.3. svazku 2 zadávací dokumentace a současně pak jako referenční zakázku svého poddodavatele, kterým prokazuje část technické kvalifikace dle bodu 6.1.1.1. svazku 2 zadávací dokumentace.

40.         Zadavatel dále tvrdí, že pokud se vybraný dodavatel podílel na zakázce, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy o délce 400 m včetně dodávky a položení umělého povrchu a poddodavatel se podílel na zakázce, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o výměře min. 2500 m2, což se v obou případech stalo, pak byla tato část prokazované kvalifikace označena po právu jako řádně prokázaná. Zadavatel znovu zopakoval, že požadavek na provedení konkrétního množství či konkrétních činností nebyl zadavatelem definován, a tak platí, že i kdyby poddodavatel provedl na referenční stavbě sebemenší část díla spojenou s výstavbou nebo rekonstrukcí fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku, byla by taková zakázka v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. Na podporu svého tvrzení zadavatel odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-04617/2020/323/MBr ze dne 10. 2. 2020 vydanému ve správním řízení vedeném pod sp. zn. R0217/2019/VZ, kde, dle názoru zadavatele v obdobné věci, předseda Úřadu tvrdí, že „dodavatelé by dostáli požadavku zadavatele i tehdy, když by např. hodnota definovaných zahradnických služeb dosáhla pouze 1 Kč a celková dokončená služba dosáhla 2,5 mil. Kč bez DPH.“

41.         Zadavatel tvrdí, že na posouzení referenční zakázky Hluk nic nemění ani skutečnost, že část prací vykonával třetí společník Společnosti, která realizovala předmět plnění, navíc se společnou a nerozdílnou odpovědností. Výklad zadávacích podmínek, jenž předkládá navrhovatel, je tak dle zadavatele chybný a přísnější.

42.         K tvrzení navrhovatele, že ačkoliv vybraný dodavatel prokazuje referenční zakázkou Hluk splnění referenční stavby fotbalového hřiště, přestože se na realizaci výstavby fotbalového hřiště nepodílel a jeho poddodavatel zde provedl pouze založení trávníku, že rozsah podílu vybraného dodavatele je tedy nedostatečný (0 %), u poddodavatele pak pouze v rozsahu založení trávníků, zadavatel znovu uvedl, že konkrétní rozsah podílu není pro posouzení prokázání splnění technické kvalifikace relevantní, neboť takový požadavek nebyl zadávacími podmínkami definován.

43.         Zadavatel dále připomíná, že postupuje v předmětném zadávacím řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 zákona. Podle ustanovení § 53 odst. 4 zákona platí, že doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel tvrdí, že „[p]okud tedy kterýkoliv účastník zadávacího řízení využije pro prokázání splnění kvalifikace ve své nabídce formu čestného prohlášení, předložením tohoto dokumentu je jeho kvalifikace prokázána.“ Na podporu svého tvrzení zadavatel cituje z komentářové literatury[2], kde se k § 53 odst. 4 zákona uvádí, že na rozdíl od nadlimitního režimu si zadavatel nemůže vyhradit, že nebude akceptovat k prokázání kvalifikace předložení čestného prohlášení. Je tak zcela na volbě dodavatele, jakým způsobem v souladu se zákonem prokáže splnění kvalifikace, resp. že si vybere například právě formu čestného prohlášení. Zadavatel uvádí, že neměl pochybnosti o kvalitě předloženého čestného prohlášení, a proto jej akceptoval jako řádný doklad pro prokázání kvalifikace v rámci nabídky vybraného dodavatele.

44.         Zadavatel dodává, že vybraný dodavatel poté na výzvu zadavatele řádně předložil i (další) doklady, kterými prokazuje svoji kvalifikaci dle § 122 zákona. Ty zadavatel řádně posoudil se závěrem, že kvalifikace vybraného dodavatele byla řádně prokázána.

45.         Dále zadavatel uvádí, že i na základě vznesených námitek provedl zadavatel šetření (ověření) a má postaveno najisto, že vybraným dodavatelem byla jeho kvalifikace řádně prokázána.

46.         Tvrzení navrhovatele, že určití dodavatelé se zadávacího řízení neúčastnili s ohledem na znění a (jazykový) výklad zadávacích podmínek, neboť nedisponovali zkušeností, se kterou by dostáli zadávacím podmínkám, zadavatel považuje za spekulativní a ničím nepodloženou pasáž návrhu a dodává, že naopak postupoval tak, aby nastavení požadavků na technickou kvalifikaci umožnilo účast velmi širokému okruhu dodavatelů.

47.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel nedodržel postup stanovený v článku 14.5. svazku 1 zadávací dokumentace tím, že neprovedl řádné posouzení nabídky vybraného dodavatele z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, navrhovatel uvedl, že provedl řádné posouzení nabídky v takovém rozsahu, jak mu ukládá zákon a rovněž zadávací podmínky. Zadavatel má za to, že vybraný dodavatel splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení, řádně předložil doklady dle § 122 zákona, a zadavatel tak po právu rozhodl o výběru vybraného dodavatele. Dle zadavatele tak neexistuje žádný zákonný důvod, pro který by měl zrušit jakýkoliv svůj úkon v předmětném zadávacím řízení. Vzhledem ke všemu shora uvedenému proto zadavatel Úřad žádá, aby návrh zamítl.

Další průběh správního řízení

48.         Dne 4. 3. 2020 Úřad rovněž obdržel část dokumentace o zadávacím řízení v listinné podobě.

49.         Dne 5. 3. 2020 Úřad obdržel vyjádření vybraného dodavatele k oznámení o zahájení správního řízení ve věci veřejné zakázky. Vybraný dodavatel zde deklaroval svoji připravenost veřejnou zakázku realizovat za nabídkovou cenu řádně a včas. Následně stručně rekapituloval průběh zadávacího řízení na referenční zakázku Hluk, odkázal na přiloženou smlouvu o Společnosti, „Osvědčení o řádném provedení stavby“ ze dne 5. 5. 2019 vztahující se k referenční zakázce Hluk (příloha č. 2 vyjádření). Dále vybraný dodavatel sdělil, že  v reakci na podané námitky byl dne 12. 2. 2020 požádán zadavatelem o objasnění nabídky na veřejnou zakázku. Dne 14. 2. 2020 doručil vybraný dodavatel zadavateli objasnění nabídky z téhož dne (příloha č. 3 vyjádření). Součástí dokumentu byl podrobný rozpis prací provedených jednotlivými společníky Společnosti na referenční zakázce Hluk. Tento dokument nechal vybraný dodavatel potvrdit společností INVESTA UH, s.r.o., která na referenční zakázce Hluk prováděla technický dozor stavby. Závěrem vybraný dodavatel poukázal na, z jeho pohledu, obstrukční charakter návrhu.  

50.         Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-07453/2020/523/VHm ze dne 6. 3. 2020 určil lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

51.         Dne 13. 3. 2020 Úřad odeslal žádost č. j. ÚOHS-08235/2020/523/VHm o stanovisko a podklady objednateli referenční zakázky Hluk, kterou vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V žádosti bylo dále požadováno zaslání seznamu prací provedených na referenční zakázce Hluk vybraným dodavatelem a jeho společníkem, který je zároveň poddodavatelem vybraného dodavatele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, případně specifikaci rozsahu těchto prací (pokud možno zvlášť ve vztahu k uvedeným subjektům). Přílohou žádosti bylo „Osvědčení o řádném provedení stavby“ na referenční zakázku Hluk ze dne 5. 5. 2020 a dokument „Objasnění nabídky“ ze dne 14. 2. 2020.  

52.         Dne 18. 3. 2020 Úřad obdržel stanovisko města Hluk, ve kterém starosta města potvrdil pravost a obsahovou správnost dokumentů, které mu Úřad zaslal.

53.         Usnesením č. j. ÚOHS-10674/2020/523/VHmze dne 7. 4. 2020 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

54.         Dne 8. 4. 2020 Úřad obdržel do datové schránky žádost navrhovatele o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0095/2020/VZ prostřednictvím zaslání části spisu do datové schránky (pozn. Úřadu: navrhovatel byl před zasláním žádosti poučen o tom, že v souvislosti s provozními opatřeními přijatými Úřadem za účelem zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 byly přijaty dočasné změny v souvislosti s prováděním nahlížení do spisu).

55.         Téhož dne Úřad reagoval přípisem č. j. ÚOHS-10823/2020/523/VHm na žádost navrhovatele o nahlížení do spisu zasláním sdělení, jehož přílohu tvořil dokument nazvaný „Obsah spisu S 0095-2020“ a dokument nazvaný „Záznam do spisu o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí“ s tím, že požádal navrhovatele o označení dokumentů, jež si přeje zaslat do datové schránky v souvislosti s nahlížením do předmětného spisu.

56.         Dne 9. 4. 2020 Úřad navrhovateli zprostředkoval přístup k podkladům rozhodnutí formou zaslání datových zpráv prostřednictvím datové schránky obsahujících části spisu, které byly ze strany navrhovatele požadovány.

57.         Téhož dne Úřad rovněž obdržel žádost navrhovatele o prodloužení lhůty pro vyjádření k podkladům rozhodnutí, kterou mu Úřad stanovil účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-10674/2020/523/VHmze dne 7. 4. 2020.

58.         Dne 14. 4. 2020 Úřad usnesením č. j. ÚOHS-11059/2020/523/JHn z téhož dne vyhověl žádosti navrhovatele ze dne 9. 4. 2020 tak, že přiměřeně prodloužil účastníkům lhůtu k vyjádření se k pokladům o 7 dní od doručení tohoto usnesení.

59.         Dne 20. 4. 2020 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí

60.         Úvodem se navrhovatel ohrazuje proti vyjádření vybraného dodavatele k oznámení o zahájení správního řízení doručeném Úřadu dne 5. 3. 2020. Brojí zejména proti tvrzení, že dle vybraného dodavatele je jednání navrhovatele neseriózní, když mnohá jeho tvrzení jsou lživá s cílem vyloučit vybraného dodavatele, a dále proti tvrzení, že s podobným nečestným jednáním navrhovatele se dle jemu známých informací setkalo více dodavatelů i investorů sportovních staveb. Navrhovateli není známo, o jaké nečestné jednání se má jednat. Dále k této věci navrhovatel poukázal na skutečnost, že brojil proti posouzení splnění podmínek účasti vybraných dodavatelů a jejich výběru doposud ve dvou zadávacích řízeních a v obou případech bylo vyhověno namítaným skutečnostem.

61.         V navazující části vyjádření se navrhovatel ohrazuje proti tvrzení zadavatele, že navrhovatel účelově neuvádí kompletní citaci zadavatele. Navrhovatel zde odkazoval na pasáže rozhodnutí o námitkách, kde zadavatel uvedl, co pokládá za rozhodné pro prokázání minimální úrovně odborných schopností a zkušeností ve vztahu „ke konkrétním konstrukcím a částem referenčních staveb, které pokládá za rozhodné pro řádné splnění veřejné zakázky, tedy k založení nového přírodního trávníku o ploše nejméně 2 500 m² či k dodávce a položení tartanového či jiného obdobného povrchu atletických drah o délce alespoň 400 m“, na jiném místě pak zadavatel tvrdil, že „požadavky na technickou kvalifikaci stanovil tak, že zkoumal, zda má dodavatel odborné znalosti s výstavbou, dle názoru zadavatele rozhodujících konstrukcí, tedy povrchů nových sportovišť“. Navrhovatel trvá na tom, že nikterak nezkresluje odůvodnění zadavatele a citoval ty části, které dokládají nezákonný postup zadavatele. Konkrétně uvádí, že z uvedených citací je zřejmé, že zadavatel vykládá zadávací podmínky v rozporu s jejich zněním, když prokázání kvalifikace při posouzení omezil pouze na povrchy sportovišť. Dle navrhovatele svůj nezákonný postup zadavatel podtrhl ve vyjádření k návrhu. Zde zadavatel podle navrhovatele mění výklad zadávacích podmínek, když uvádí, že „pokud se vybraný dodavatel podílel na zakázce, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy min. délky 400 m včetně dodávky a položení umělého povrchu a poddodavatel se podílel na zakázce, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o výměře nejméně 2 500m², což se v obou případech stalo, pak byla tato část kvalifikace po právu označena jako řádně prokázaná“ a dále, že „požadavek na provedení konkrétního množství či konkrétních činností nebyl v zadavatelem definován.“

62.         Navrhovatel zdůrazňuje, že zadávací podmínky nestanoví požadavek pouze na zkušenosti s výstavbou povrchů sportovišť či dokonce pouze požadavek, aby se dodavatel na takové stavbě pouze podílel, a to i v zanedbatelném rozsahu. Zadavatel naopak stanovil požadavek na prokázání odborných schopností a zkušeností se stavbami v rozsahu, jak je definoval s tím, že realizace povrchů je pouze jejich součástí. Z výše uvedeného tak dle navrhovatele vyplývá, že posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele a rozhodnutí o námitkách jsou nepřezkoumatelná a nezákonná.

63.         Dále navrhovatel opakovaně trvá na následujícím výkladu zadávacích podmínek. „Pokud referenční stavba Hluk (ve smyslu zavedené zkraty „referenční zakázka Hluk“, pozn. Úřadu) jako celek splňuje požadavek na referenční stavbu, jejíž součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o výměře 2 500 m² a výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy délky 400 m včetně pokládky a položení umělého tartanového (či jiného obdobného, např. polyuretanového) povrchu;neznamená to bez dalšího, že touto referenční stavbou lze prokázat kvalifikaci“. Vybraný dodavatel se nepodílel na výstavbě či rekonstrukci fotbalového hřiště a v případě atletické dráhy se podílel pouze na pokládce (možná i dodávce umělého povrchu). Navrhovatel tak tvrdí, že rozsah prací vybraného dodavatele, kterými se na plnění referenční zakázky Hluk podílel, je pouze pokládka (možná i dodávka) umělého povrchu. Tento podíl dle navrhovatele nenaplňuje požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace. Navrhovatel se výslovně ohrazuje proti tvrzení zadavatele, že by postačil i sebemenší podíl prací realizovaných na této referenční zakázce Hluk. Protože referenční zakázka Hluk byla realizována více dodavateli, nelze vybranému dodavateli přičítat žádný podíl na rekonstrukci fotbalového hřiště. Vybraný dodavatel tak dle navrhovatele nemohl k prokázání této části kvalifikace sám předložit referenční zakázku Hluk, protože fotbalové hřiště realizoval jiný člen Společnosti. Proto byl nucen tuto část kvalifikace prokazovat poddodavatelem. Shodně byl ale vybraný dodavatel povinen postupovat v případě prokázání kvalifikace spočívající v doložení rekonstrukce či výstavby atletické dráhy. Pokud tuto část kvalifikace neprokazuje poddodavatelem, který by byl zároveň povinen se podílet ve smyslu § 83 zákona na realizaci veřejné zakázky v části atletické dráhy včetně podkladních vrstev, musí tuto část kvalifikace prokázat vybraný dodavatel sám.

64.         V navazující části vyjádření navrhovatel vyzdvihuje význam dokumentu objasnění nabídky ze dne 14. 2. 2020 s tím, že z něj vyplývá, že se poddodavatel podílel i na realizaci konstrukčních vrstev fotbalového hřiště (což doposud nevěděl), nicméně že „není možné referenční stavbu Hluk posuzovat ve vztahu k vybranému dodavateli jako relevantní a splňující zadávací podmínky.“

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU          

65.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení právních předpisů

66.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

67.         Podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona může zadavatel podmínky účasti v zadávacím řízení stanovit jako podmínky kvalifikace.

68.         Podle § 39 odst. 1 zákona zadavatel postupuje v zadávacím řízení podle pravidel stanovených tímto zákonem a je přitom povinen dodržet stanovené zadávací podmínky. Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení tento zákon nestanoví, určí je zadavatel v souladu se zásadami podle § 6.

69.         Podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel v průběhu zadávacího řízení vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

70.         Podle § 39 odst. 4 věty druhé zákona musí zadavatel u vybraného dodavatele provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek vždy.

71.         Podle § 39 odst. 5 věty první a druhé zákona posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií podle odstavce 3 zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám.

72.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

73.         Podle § 46 odst. 2 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

74.         Podle § 48 odst. 2 zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46, nebo

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na plnění kritérií hodnocení.

75.         Podle § 48 odst. 8 zákona zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle § 48 odst. 2 zákona

76.         Podle § 49 odst. 1 zákona zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s tímto zákonem. Opatřením k nápravě se pro účely tohoto zákona rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu s tímto zákonem.

77.         Podle § 53 odst. 4 věty třetí a čtvrté platí, že doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87, přičemž si zadavatel může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

76.       Dle čl. 6.1. svazku 2 zadávací dokumentace „zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje předložit:

6.1.1.   seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena:

6.1.1.1 nejméně 1 stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o výměře nejméně 2.500 m2,

6.1.1.2. nejméně 1 stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce min. 3 atletických stanovišť (např. vrh koulí, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, hod oštěpem apod.),

6.1.1.3. nejméně 2 stavby, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo

rekonstrukce atletické dráhy o délce 400 m včetně dodávky a položení umělého tartanového (či jiného obdobného, např. polyuretanového) povrchu u každé z nich.

Poznámka: Realizace stavby dle bodu 6.1.1.2. a 6.1.1.3. může být součástí stavby dle bodu 6.1.1.1. nebo může být předložena pro prokázání více bodů současně“.

78.         Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 27. 11. 2019 zadavatel uvedl, že požaduje referenční zakázky, jejíž součástí bylo rovněž provedení rekonstrukce nebo výstavby standardního atletického oválu s drahami o délce 400 m (původně „min. délky 200 m“) a požaduje prokázání přiměřených zkušeností s obdobnými realizacemi obdobné délky atletických oválů.

79.         Dle čl. 6.2. svazku 2 zadávací dokumentace dodavatel prokáže požadovaný údaj o splnění technické kvalifikace:

„6.2.1.   uvedením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (formulář je v příloze této kvalifikační dokumentace) včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací,[…]“

80.         Zadavatel rovněž stanovil v čl. 7.3. a čl. 7.4. svazku 2 zadávací dokumentace následující podmínky:

 • „Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek (významné dodávky či služby nebo stavební práce) zakázkou, kterou provedl společně s jinými dodavateli (v rámci sdružení či jiné společné formy dodavatelů), pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění významné zakázky podílel.“
 • „Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek (významné dodávky či služby nebo stavební práce) zakázkou, kterou provedl jako poddodavatel pro jiného dodavatele, pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu takové poddodávky.“

81.         V duchu ustanovení § 53 odst. 4 zákona zadavatel formuloval čl. 8.1. svazku 2 zadávací dokumentace, když stanovil, že „[d]odavatel může prokázat splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem (vzor čestného prohlášení je v příloze této kvalifikační dokumentace, je věcí dodavatele zda přiložený vzor použije nebo ne). Dodavatel může vždy v nabídce nahradit požadované doklady o svoj[í] kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.“

82.         Jak vyplývá z „Protokolu o druhém jednání komise – Posouzení nabídky vybraného dodavatele“ z téhož dne, prokázal vybraný dodavatel kvalifikaci předložením čestného prohlášení, kterým stvrdil, že plní všechny kvalifikační předpoklady požadované zákonem a zadavatelem při podání nabídky. Vybraný dodavatel zároveň předložil ve své nabídce (nad rámec zákonné možnosti předložit pouze čestné prohlášení) i další doklady pro prokázání kvalifikace. Ve vztahu k prokázání technické kvalifikace se konkrétně jednalo o „Osvědčení o řádném provedení stavby“ referenční zakázky „Revitalizace a stavební úpravy sportovišť – sportovní areál v městě Hluk“ a „Osvědčení o řádném provedení stavby“ referenční zakázky „Atletický ovál, obnova povrchů“ pro město Valašské Meziříčí. Zadavatel uzavřel předmětný protokol tak, že nabídka vybraného dodavatele zcela nevyhověla požadavkům zadavatele, „neboť obsahuje určitou nesrovnalost v rámci obsahové úplnosti – znění příslibu peněžního ústavu,“ a že komise využije svého zákonného práva a požádá dodavatele postupem podle § 46 zákona o objasnění nabídky.

83.         Z „Protokolu o třetím jednání komise - posouzení objasnění nabídky a dokladů před podpisem smlouvy“ ze dne 24. 1. 2020, vyplývá, že vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci referenční zakázkou „č. A + C1 – stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o výměře nejméně 2.500 m2; stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy min. délka 400 m včetně dodávky a položení umělého tartanového (či jiného obdobného, např. polyuretanového) povrchu“[3]nazvanou„Revitalizace a stavební úprava sportovišť - sportovní areál v městě Hluk“, přičemž z protokolu o třetím jednání komise dále vyplývá, že ji prokazoval ověřenou kopií „Osvědčení o řádném provedení stavby“, neboť originál byl přiložen k nabídce. Vybraný dodavatel pak dále prokazoval technickou kvalifikaci referenční zakázkou „č. B + C2 – stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavby nebo rekonstrukce min. 3 atletických stanovišť) např. vrh koulí, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, hod oštěpem apod.); stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy min. délky 400 m včetně dodávky a položení umělého tartanového (či jiného obdobného, např. polyuretanového) povrchu“ nazvanou „Atletický ovál, obnova povrchů“ objednatele město Valašské Meziříčí, přičemž z citovaného protokolu dále vyplývá, že ji prokazoval ověřenou kopií „Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací“, neboť originál byl přiložen k nabídce. V závěru třetího protokolu zadavatel uvedl, že vybraný dodavatel splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení, když předložil řádné doklady nezbytné pro poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 zákona.

84.         Dne 27. 1. 2020 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele. Své rozhodnutí zveřejnil na profilu zadavatele dne 28. 1. 2020 prostřednictvím „Oznámení o výběru dodavatele“ z téhož dne.

85.         Dne 7. 2. 2020 byly zadavateli do datové schránky doručeny námitky ze dne 5. 2. 2020, jimiž navrhovatel brojil proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, oznámení zadavatele o výběru dodavatele, jakož i proti posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení, když tvrdil, že vybraný dodavatel nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť fakticky neprokázal technickou kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

86.         Na základě obdržených námitek požádal dne 12. 2. 2020 zadavatel v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona vybraného dodavatele o objasnění nabídky. Konkrétně zadavatel projevil zájem o objasnění rozsahu prací provedených vybraným dodavatelem na referenční zakázce Hluk. V reakci na výzvu zaslal vybraný dodavatel zadavateli dokument nazvaný „Objasnění nabídky – Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ ze dne 14. 2. 2020 (dále také „objasnění nabídky“). Z dokumentu vyplývá, že referenční zakázka Hluk byla realizována Společností složenou ze tří dodavatelů, již uzavřeli smlouvu o společnosti, přičemž všichni společníci Společnosti odpovídají objednateli za realizaci referenční zakázky Hluk společně a nerozdílně. K samotnému „rozsahu prací na dokládané referenci“ je uvedeno následující:

a.             Správce Společnosti - společnost STAVBY VANTO „realizovala částečně bourací práce a zemní práce, odvodnění areálu – venkovní kanalizaci a podkladní vrstvy běžecké atletické dráhy a sektorů.“

b.             Poddodavatel (v referenční zakázce Hluk jako společník Společnosti) [pozn. Úřadu: zvýrazněné v citacích doplněno Úřadem] „realizoval částečně bourací práce a zemní práce, odvodnění areálu a podkladní vrstvy běžecké atletické dráhy a sektorů a kompletní dodávku celého souvrství přírodního fotbalového trávníku vč. závlahového systému.“ Konkrétně se jednalo o následující činnosti:

 • „Spoluúčast na vybudování a provozu zařízení stanoviště
 • Bourací a zemní práce, odvoz a uložení výkopu – převážná část
 • Drenážní systém sportoviště – převážná část
 • Závlahový systém hřiště s přírodním trávníkem – kompletní realizace
 • Konstrukční vrstvy přírodního trávníků – kompletní realizace
 • Výsev a ošetření přírodního trávníku – kompletní realizace
 • Související přesun hmot“

c.              Vybraný dodavatel realizoval na referenční zakázce veškeré umělé povrchy. Konkrétně provedl následující činnosti:

 • „Spoluúčast na vybudování a provozu zařízení stanoviště
 • Kontrola provádění stavebních prací souvisejících s položením sportovních povrchů, zejména přípravy zemní pláně, osazení obrub a podkladních vrstev z drceného kameniva

 • Vyčištění podkladu a jeho penetrace
 • Pokládka pryžového atletického povrchu stříkaného typu vč. rozměření a značení drah a disciplín

 • Pokládka povrchu víceúčelového hřiště – umělý trávník III. generace
 • Pokládka pryžového povrchu pro dopadovou plochu – workout
 • Související přesuny hmot“

Právní posouzení

87.         Úřad v obecné rovině uvádí, že kvalifikací se ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) zákona rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. Tento pojem tedy nezahrnuje pouze oprávnění k výkonu určité činnosti, ale např. i existenci doložitelných zkušeností či praxe dodavatele. V nejobecnější rovině lze uvést, že účelem institutu kvalifikace v zadávacím řízení je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Adekvátně nastavené kvalifikační předpoklady jsou tedy jakýmsi „sítem“, které má zamezit účasti subjektů neschopných danou veřejnou zakázku řádně (s)plnit. Co se týče kritérií technické kvalifikace, jejich smyslem je pak konkrétně prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě (srov. § 79 odst. 1 zákona). Pro nadlimitní režim platí, že výčet jednotlivých kritérií technické kvalifikace je v zákoně stanoven taxativním způsobem. Pokud však jde o zjednodušené podlimitní řízení (ve kterém je zadávána nyní šetřené veřejná zakázka), podle ustanovení § 53 odst. 4 zákona platí, že zadavatel může použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim a může též použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté zákona; ustanovení § 81 až 85, § 87 a 88 se použijí obdobně.

88.         Podstata převažující části šetřeného případu tkví v posouzení, zda vybraný dodavatel prokázal splnění kritérií technické kvalifikace, když je prokazoval i prostřednictvím referenční zakázky Hluk (konkrétně referenční stavby atletické dráhy v Hluku) a v návaznosti na to, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když posoudil technickou kvalifikaci vybraného dodavatele jako splněnou a na provedeném posouzení setrval i po obdržení objasnění nabídky ze dne 14. 2. 2020. Jinak řečeno jde o zodpovězení otázky, zda vybraný dodavatel splnil a prokázal technickou kvalifikaci prostřednictvím výše zmíněné referenční zakázky, když zadavatel v čl. 6.1. svazku 2 zadávací dokumentace požadoval předložit seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, přičemž minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace byla stanovena jako:

6.1.1.1   nejméně 1 stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště včetně založení nového přírodního trávníku o výměře nejméně 2.500 m2,

6.1.1.2.  nejméně 1 stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce min. 3 atletických stanovišť (např. vrh koulí, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, hod oštěpem apod.),

6.1.1.3.  nejméně 2 stavby, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy o délce 400 m včetně dodávky a položení umělého tartanového (či jiného obdobného, např. polyuretanového) povrchu u každé z nich.

Současně platila následující podmínka upravená v čl. 7.3. svazku 2 zadávací dokumentace,  na kterou opakovaně upozorňoval navrhovatel:Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek (významné dodávky či služby nebo stavební práce) zakázkou, kterou provedl společně s jinými dodavateli (v rámci sdružení či jiné společné formy dodavatelů), pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění významné zakázky podílel.

Bez ohledu na právě citovanou zadávací podmínku však zadavatel akcentoval ustanovení čl.6.2.1., které stanovilo, že dodavatel prokáže požadovaný údaj o splnění technické kvalifikace uvedením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Zadavatel si tuto podmínku ovšem vykládá tak, že tato osvědčení mají prokazovat řádné poskytnutí nejvýznamnějších prací provedených na referenční zakázce, jejíž realizaci osvědčují (odtud tvrzení, že posoudil práce provedené na referenční zakázce vybraného dodavatele a jeho poddodavatele jako nejvýznamnější práce zde provedené a že netrval na tom, aby se jednalo o provedení celé stavby), nikoliv jako osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších prací (uvedených na seznamu stavebních prací) provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.

89.         K těmto otázkám uvádí Úřad následující. V šetřeném případě se jedná o zjednodušené podlimitní řízení, kde zákon připouští možnost nahradit v nabídce doklady o kvalifikaci čestným prohlášením. Ostatně možnost prokázat splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikaci požadovanou zadavatelem, zmiňuje i čl. 8.1. svazku 2 zadávací dokumentace. V šetřeném případě vybraný dodavatel takové čestné prohlášení k nabídce přiložil; součástí nabídky byly i originály dvou osvědčení, přičemž jedno z nich osvědčovalo provedení referenční zakázky Hluk, tedy provedení zakázky „Revitalizace a stavební úpravy sportovišť - sportovní areál v městě Hluk“ zhotovitelem nazvaným jako „Sportovní areál Hluk společnost PAVLACKÝ, SPORTOVNÍ TRAVNATÉ POVRCHY, VANTO“.

90.         Dle § 39 odst. 4 zákona může zadavatel posoudit splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek. Zadavatel zvolit právě tuto možnost. V rámci posouzení předložených dokladů před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 zákona následně zadavatel posuzoval i splnění a prokázání kritérií technické kvalifikace vybraným dodavatelem, když posuzoval i „Osvědčení o řádném provedení stavby“ ze dne 5. 5. 2019 vztahující se k referenční zakázce Hluk. Komise dospěla k  závěru, že vybraný dodavatel předložil doklady v souladu s požadavky zadavatele i zákona. Pokud zadavateli nevznikla pochybnost o pravdivosti předloženého čestného prohlášení o splnění kvalifikace, jakož i o pravosti a věcné správnosti zmiňovaného osvědčení (které bylo součástí nabídky), pak zadavatel v této fázi (resp. do tohoto okamžiku) zadávacího řízení v zásadě nepochybil, když tyto doklady pro účely posouzení splnění technické kvalifikace akceptoval a dne 27. 1. 2020 rozhodl o výběru dodavatele.

91.         Dne 7. 2. 2020 však byly zadavateli do datové schránky doručeny námitky ze dne 5. 2. 2020, jimiž navrhovatel brojil proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, oznámení zadavatele o výběru dodavatele, jakož i proti posouzení účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení s tím, že tvrdil, že vybraný dodavatel nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, když fakticky neprokázal technickou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, přičemž svá tvrzení poměrně zevrubně rozvedl a uvedl i odkazy na relevantní ustanovení zadávací dokumentace.

92.         V reakci na výzvu zadavatele k objasnění nabídky pak vybraný dodavatel zadavateli zaslal  dokument označený jako objasnění nabídky ze dne 14. 2. 2020, jehož součástí je i soupis prací provedených na referenční zakázce Hluk s tím, že je u každého jednotlivého společníka Společnosti uveden seznam prací, které na referenční zakázce Hluk provedl. Nejpozději k datu doručení tohoto objasnění tak měl zadavatel k dispozici dokument, ze kterého vyplývalo, že vybraný dodavatel prostřednictvím referenční zakázky Hluk (konkrétně referenční stavby atletické dráhy v Hluku) neprokázal splnění kritérií technické kvalifikace v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. Zadavatel měl totiž v souladu s ustanovením 7.3 svazku 2 zadávací dokumentace posoudit prokázání technické kvalifikace prostřednictvím významné zakázky, kterou vybraný dodavatel provedl společně s jinými dodavateli, pouze v rozsahu podílu, kterým se vybraný dodavatel a jeho poddodavatel na plnění významné (referenční) zakázky podílel.

93.         Při posouzení splnění kvalifikace je nutné vždy reflektovat samotný účel tohoto institutu, kterým je, jak již bylo nastíněno výše, to, aby byl objektivním způsobem zajištěn výběr dodavatele právě z okruhu subjektů, kteří v souladu se skutečností dokládají své schopnosti zakázku realizovat řádně a včas. Posledně uvedené pak podporuje závěr Krajského soudu v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Af 15/2014 ze dne 2. 9. 2015, kde uvádí, že „[ž]alovaný tedy podle zdejšího soudu správně vyšel z toho, že zadavatel nemá podle ZVZ povinnost slepě přijmout jakékoli osvědčení, jež požadavky zadavatele na doložení tzv. referencí formálně naplňuje, a to bez ohledu na pochybnosti, které zadavateli z takového osvědčení vyplynou. Zadavatel musí mít oprávnění prověřit i obsahovou stránku těchto osvědčení a závěr ohledně splnění kvalifikace učinit právě s ohledem na tuto obsahovou stránku.“ Byť se zde uvedený závěr soudu vztahuje k předchozí právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je možné z něj vyjít i za současně platné právní úpravy.

94.         S ohledem na výše uvedené lze prezentovat následující dílčí závěr. Článek 6.1 svazku 2 zadávací dokumentace hovoří v souvislosti s minimální úrovní pro splnění kritéria technické kvalifikace o „stavbě“, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce fotbalového hřiště, jakož i o stavbě, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce atletické dráhy, nikoliv pouze o (jakkoli specifikované) dílčí části stavby. Čl. 7.3. téhož svazku zadávací dokumentace pak zavádí pravidlo, že zadavatel posoudí referenční zakázku, kterou vybraný dodavatel realizoval společně s jinými dodavateli v rámci sdružení či jiné společné formy dodavatelů, pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění referenční zakázky podílel. Výkladem uvedených zadávacích podmínek je možné dospět k závěru, že zadavatel usiloval o to, aby šetřenou veřejnou zakázku realizoval dodavatel, který má doložitelné zkušenosti (tj. poskytuje dostatečné záruky), že je schopen provést celou veřejnou zakázku. Aby byl naplněn smysl a účel prokazování kritérií technické kvalifikace v souladu se zněním zadávacích podmínek, zadavatel nemůže akceptovat takové referenční zakázky, které nebyly realizovány vybraným dodavatelem (a jeho poddodavatelem) v rozsahu specifikovaném v zadávacích podmínkách. Takové referenční zakázky zadavateli totiž neposkytují ony dostatečné záruky o schopnostech vybraného dodavatele realizovat celou veřejnou zakázku. V šetřeném případě tak nejsou dostatečně prokázány zkušenosti vybraného dodavatele s provedením stavebních prací spočívajících v realizaci konstrukčních vrstev pod atletickou drahou, které mohou mít značný vliv na kvalitu provedení celého díla i životnost stavby. Proto je takovou neakceptovatelnou referenční zakázkou zakázka, která, byť by jinak splňovala podmínky stanovené zadavatelem, nesplňuje podmínky uvedené v zadávací dokumentaci co do rozsahu prací provedených vybraným dodavatelem (a jeho poddodavatelem). Referenční zakázka Hluk (konkrétně referenční stavba atletické dráhy) totiž nebyla v celém rozsahu splněna vybraným dodavatelem a jeho poddodavatelem[4]. Je absurdní, aby k prokázání zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídajícím rozsahu (celek – 100% podíl) sloužila zakázka, jejíž podstatné části nebyly realizovány vybraným dodavatelem a jeho poddodavatelem, a neodpovídá tak požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci (dle jazykového výkladu jde o požadavek na provedení celé referenční stavby či celé rekonstrukce). Skutečnost, že provedení rekonstrukce případné referenční stavby v některých případech může být z povahy věci méně náročné, než její samotná výstavba, nic nemění na důsledcích znění zadávacích podmínek. Zadavatel, jak bylo uvedeno výše, totiž požadoval zkušenost s co do rozsahu celou výstavbou či (celou) rekonstrukcí atletické dráhy. Podíl vybraného dodavatele na realizaci referenční stavby atletické dráhy v Hluku však není možné považovat za provedení celé výstavby, ani za provedení rekonstrukce (tedy včetně provedení oprav – rekonstrukce – podkladních vrstev pod umělým povrchem). Jinak řečeno, pokud by se zadavatel spokojil i s menším rozsahem provedených prací na referenčních zakázkách, měl s přihlédnutím k této skutečnosti odpovídajícím způsobem formulovat i zadávací podmínky. Není možné stanovit zadávací podmínky v určité kvalitě s implicitně vyjádřenými nároky na rozsah provedených prací na referenční zakázce (dle standardního jazykového výkladu zadávacích podmínek, použito bylo totiž slovo „stavba“ a ne jakkoli specifikovaná dílčí část) a následně, až po hodnocení podaných nabídek z těchto standardů „slevovat“ vůči některému z dodavatelů. Takový postup zadavatele je ve své podstatě diskriminační a netransparentní.

95.         Úřad má se zřetelem k zásadě transparentnosti za to, že pokud v souvislosti s prokázáním kvalifikace vybraného dodavatele vyvstanou na straně zadavatele jakékoliv pochybnosti (zejména pak vyvstanou-li takové pochybnosti na základě relevantních a řádně podaných námitek), je nejen jeho možností, ale taktéž i jeho povinností tyto pochybnosti odstranit, a mít tak postaveno najisto, že vybraný dodavatel kritéria kvalifikace skutečně prokázal, čímž rovněž splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Tak se ovšem v šetřeném případě nestalo, neboť zadavatel i po obdržení dokumentu „Objasnění nabídky – Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ ze dne 14. 2. 2020 nepřehodnotil svůj závěr, že vybraný dodavatel prostřednictvím referenční zakázky Hluk (konkrétně referenční stavby atletické dráhy) prokázal splnění kritérií technické kvalifikace, a trval na svém nesprávném (k tomu srov. výše bod 94. odůvodnění tohoto rozhodnutí) výkladu zadávacích podmínek, ačkoliv (jak bude blíže popsáno níže), disponoval informacemi, že se na realizaci referenční zakázky Hluk, konkrétně realizaci referenční stavby atletické dráhy, podílela v nemalé míře rovněž společnost STAVBY VANTO, aniž by tato společnost byla zároveň poddodavatelem nebo společníkem vybraného dodavatele v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku. Po obdržení objasnění nabídky ze dne 14. 2. 2020 tak měl zadavatel dospět k závěru, že vybraný dodavatel v této fázi zadávacího řízení předmětné kritérium kvalifikace neprokázal, a v důsledku toho tak nelze mít z jeho strany za prokázané ani splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

96.         K tíži zadavatele jdou přinejmenším následující skutečnosti, které měly zadavateli signalizovat neprokázání technické kvalifikace ze strany vybraného dodavatele. V reakci na výzvu k objasnění nabídky zadavatel obdržel od vybraného dodavatele již zmiňovaný dokument nazvaný „Objasnění nabídky – Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín“ ze dne 14. 2. 2020, kde je výslovně uvedeno, že vybraný dodavatel provedl u referenční stavby atletického oválu pouze kontrolu provádění stavebních prací související s položením sportovních povrchů, zejména přípravy zemní pláně, osazení obrub a podkladních vrstev z drceného kameniva a nikoliv provedení uvedených stavebních prací samotných. Vybraný dodavatel pak provedl kontrolu kvality a rovinatosti asfaltového podkladu, a nikoliv položení asfaltového podkladu samotného apod. Na tomto místě Úřad připomíná, že na referenční zakázce Hluk se vybraný dodavatel podílel jako jeden ze společníků Společnosti a nikoliv jako „generální dodavatel“ (tedy „samostatně“ s využitím poddodavatele), který by byl bez dalšího oprávněn uplatnit referenci z této zakázky v celém rozsahu. Poddodavatel vybraného dodavatele (jakožto další společník Společnosti, která provedla referenční zakázku), pak na referenční stavbě fotbalového hřiště např. provedl pouze „převážnou část“ bouracích a zemních prací, jakož i „převážnou část“ provedení drenážních systémů. K podílu společnosti STAVBY VANTO na pracích provedených na referenční zakázce Hluk je v předmětném dokumentu uvedeno, že tato společnost provedla částečně bourací a zemní práce, odvodnění areálu, venkovní kanalizaci a podkladní vrstvy běžecké atletické dráhy a sektorů. Z uvedeného zcela zjevně vyplývá, že i kdyby byl podíl společnosti STAVBY VANTO na referenční zakázce Hluk zanedbatelný (byť se Úřadu vzhledem k výše uvedenému jeví, že tomu tak v případě referenční stavby atletické dráhy nebylo), znamenalo by to, že referenční stavba atletické dráhy v Hluku nebyla zcela (100% podíl) provedena vybraným dodavatelem a jeho poddodavatelem (byla totiž prováděna v rámci spolupráce tří společníků Společnosti), a že tak vybraný dodavatel neprokázal (s ohledem na znění zadávacích podmínek) splnění kritéria technické kvalifikace vymezeného v ustanovení čl. 6.1. ve spojení s čl. 7.3. svazku 2 zadávací dokumentace. Přestože měl zadavatel uvedený dokument, který si vyžádal po obdržení námitek, k dispozici, adekvátně na něj nereagoval, přestože z něj měl získat informace, které jeho dosavadní postup při posuzování kvalifikace v zadávacím řízení zpochybňovaly.

97.         Zadavatel ve vyjádření k návrhu naopak tvrdí, že i přes informace, které obdržel v rámci objasnění nabídky po obdržení námitek, neměl pochyby o prokázání technické kvalifikace vybraným dodavatelem, neboť „Osvědčení o řádném provedení stavby“ na referenční zakázku Hluk osvědčuje provedení z jeho pohledu „nejvýznamnějších“ stavebních prací na referenční zakázce (k tomu srov. znění čl. 6.2.1 svazku 2 zadávací dokumentace a bod 87. odůvodnění tohoto rozhodnutí in fine). K tomu Úřad uvádí, že pokud zadavatel zamýšlel, aby příslušné kritérium kvalifikace bylo prokázáno už tím, že dodavatel proved nikoli (celou) stavbu atletické dráhy, ale pouze pokládku tartanového (nebo jiného obdobného umělého povrchu) na této dráze, měl v tomto smyslu odpovídajícím způsobem formulovat znění  čl. 6.1 ve spojení s čl. 7.3 zadávacích podmínek.

98.         V nyní šetřeném případě však zadavatel přehlédl chybějící podíl vybraného dodavatele na referenční zakázce Hluk, přičemž absence podílu prací na referenční zakázce Hluk, konkrétně na stavbě atletické dráhy, měla (vzhledem ke znění zadávací podmínky uvedené v článku 6.1 ve spojení s čl. 7.3. svazku 2 zadávací dokumentace) za následek neprokázání splnění kritéria technické kvalifikace danou referenční zakázkou, resp. stavbou. Zadavatel tak mohl v návaznosti na to postupovat v souladu s ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona a vyloučit vybraného dodavatele ze zadávacího řízení s odůvodněním, že jím předložené údaje a doklady nesplňují zadávací podmínky, jinými slovy neodpovídají požadavkům zadávací dokumentace a neprokazují splnění kritérií technické kvalifikace (v případě „Osvědčení o řádném provedení stavby“ vztahující se k referenční zakázce Hluk). Rovněž tak zadavatel bezpochyby mohl opětovně vyzvat vybraného dodavatele k objasnění, resp. doplnění nabídky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 zákona. Volba konkrétního postupu byla na zadavateli, ten však měl rozhodně vyvodit správné závěry z citovaného dokumentu „objasnění nabídky“ ze dne 14. 2. 2020 a nesetrvávat na svém názoru, že má najisto postaveno, že vybraný dodavatel splnění podmínek účasti prokázal.

99.         K dílčí otázce vznesené navrhovatelem, a sice zda se v případě prací provedených vybraným dodavatelem a jeho poddodavatelem na referenční zakázce Hluk jednalo o stavební práce, či zda je třeba tyto podíly hodnotit jen jako dodávku, případně službu, Úřad pro úplnost uvádí následující. Předmětem šetření Úřadu není referenční zakázka Hluk a Úřad tak nemá k dispozici zadávací dokumentaci na tuto referenční zakázku, nicméně klasifikační systém pro veřejné zakázky, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis předmětu veřejných zakázek, registruje pod názvem „Stavební úpravy sportovních zařízení“ rovněž CPV kód 45212200-8. Úřadu je z jeho činnosti známo, že jiní zadavatelé pod tímto CPV kódem zadávají veřejné zakázky, kde je součástí plnění např.: položení umělého trávníku III. generace, odstranění stávajícího umělého trávníku a jeho přemístění, vyrovnání optimální rovinatosti terénu (max. sklon 0,8 %) a položení nové vegetační vrstvy o tloušťce 25 – 30 cm na rostlý terén, tedy činnosti svým charakterem obdobné činnostem (pracím), které provedl vybraný dodavatel a jeho společník (dnes poddodavatel) na referenční zakázce Hluk. Úřad tedy nemá pochyb o tom, že práce realizované na referenční zakázce Hluk byly stavebními pracemi ve smyslu § 14 odst. 3 zákona při zohlednění ustanovení § 15 zákona.

100.     Úřad uzavírá, že zadavatel nepostupoval v souladu se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, když ve vztahu k vybranému dodavateli posoudil kritéria technické kvalifikace podle čl. 6.1 ve spojení s čl. 7.3. svazku 2 zadávací dokumentace, spočívající v prokázání realizace vymezených referenčních staveb jako splněná a na tomto posouzení setrval i poté, co v souvislosti s  námitkami navrhovatele doručenými dne 7. 2. 2020, obdržel na svou žádost ze dne 12. 2. 2020 dokument „Objasnění nabídky“ ze dne 14. 2. 2020, kdy z uvedeného dokumentu ve spojení s „Osvědčením o řádném provedení stavby“ ze dne 5. 5. 2019 vyplývalo, že výše uvedený vybraný dodavatel technickou kvalifikaci neprokázal, v důsledku čehož měl zadavatel přijmout opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 27. 1. 2020 a oznámení o výběru dodavatele ze dne 28. 1. 2020. Vzhledem ke všemu výše uvedenému Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K dalším v návrhu namítaným skutečnostem

101.     Navrhovatel ve svém návrhu okrajově namítá další případná pochybení, spočívající v nesprávném posouzení nabídkové ceny ve smyslu § 113 zákona (konkrétně namítá, že dle oznámení o výběru nebyla nabídková cena vybraného dodavatele posouzena jako mimořádně nízká, „a to bez bližšího odůvodnění“) a dále to, že rozhodnutí o námitkách je nepřezkoumatelné. Úřad uvádí, že další navrhovatelem namítaná pochybení zadavatele nepřehlíží. Posuzování skutečností, zda zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky porušil další pravidla stanovená zákonem, by nicméně v tomto správním řízení nebylo účelné, neboť ani shledání některého z dalších tvrzených pochybení zadavatele by nemohlo vést k jinému výsledku řízení, tj. k jinému nápravnému opatření. Námitka stran absence bližšího odůvodnění neposouzení nabídkové ceny vybraného dodavatele jako mimořádně nízké v oznámení o výběru dodavatele totiž směřuje proti jednomu z úkonů, který je tímto rozhodnutím rušen (jde o oznámení o výběru) a případná nezákonnost rozhodnutí o námitkách je rovněž zhojena zrušením úkonu, který tomuto rozhodnutí předcházel (rozhodnutí o výběru) a na jehož základě (po obdržení námitek) bylo namítané rozhodnutí o námitkách vydáno. Uvedená případná pochybení nemohla nikterak to, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidla stanovená zákonem (viz výrok I. tohoto rozhodnutí), pročež Úřad jako nápravné opatření byl povinen zrušit úkony zadavatele jmenované ve výroku II. tohoto rozhodnutí, změnit, resp. ovlivnit.

102.     Vzhledem k výše uvedenému tedy považuje Úřad za nadbytečné zabývat se ostatními argumenty navrhovatele. Úřad má za to, že šetření dalších skutečností uvedených v návrhu by nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv. Úřad tak postupuje v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, z níž lze vyvodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie. Je neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež neúměrně zatíží účastníky řízení i Úřad a případně též nedůvodně pozdrží průběh správního řízení. Pokud tedy Úřad dospěje k závěru, že alespoň jeden důvod pro uložení nápravného opatření existoval, je zkoumání existence dalších důvodů nadbytečné. I kdyby totiž existence důvodů uvedených v bodu 101. odůvodnění tohoto rozhodnutí pro uložení nápravného opatření byla vyvrácena, popř. potvrzena, nemohla by tato skutečnost nic změnit na tom, že zadavatel nepostupoval při zadávání šetřené veřejné zakázky v souladu se zákonem způsobem popsaným ve výroku I. tohoto rozhodnutí, ani na tom, že je ukládáno opatření k nápravě podle výroku II. tohoto rozhodnutí.

K uložení nápravného opatření

103.     Podle ustanovení § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

104.     Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky způsobem, který je popsán ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad uvádí, že postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť v současné situaci nemá zadavatel prokázáno, že vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení a není tedy vyloučeno, že mu veřejná zakázka nemůže být zadána. Úřad proto konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření, spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele, je v daném případě rovněž naplněna.

105.     Vzhledem k tomu, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku, jsou naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

106.     Úřad konstatuje, že v šetřeném případě není nutné rušit celé zadávací řízení. Nápravu lze zjednat tím, že podle § 263 odst. 2 zákona bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 27. 1. 2020 a oznámení o výběru dodavatele ze dne 28. 1. 2020, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť, jak bylo dovozeno výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tyto úkony zadavatele nemohou za stávající situace obstát. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Pro úplnost Úřad uvádí, že je na zadavateli, aby zvážil případné zrušení dalších (již učiněných) souvisejících úkonů, resp. aby zvážil další postup zadávacím řízení v duchu zajištění zákonnosti jeho průběhu.

K zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

107.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

108.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a je tedy účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy [s důsledky zastavení správního řízení dle § 257 písm. j) zákona] ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

109.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a oznámení zadavatele o výběru dodavatele, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K uložení úhrady nákladů řízení

110.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

111.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení tam uvedených úkonů, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

112.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2020000095.

  

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

  

 

 

Obdrží

1.             Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín

2.             VYSSPA Sports Technology s. r. o., Skladová 2438/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň

3.             Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] pozn. Úřadu

[2] Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář,  David Dvořák, Tomáš Machurek, Petr Novotný, Milan Šebesta a kolektiv, 1. vydání.,  V Praze: C. H. Beck, 2017, 1294 stran ; ISBN:978-80-7400-651-7

[3] Citace z „Protokolu o třetím jednání komise – Posouzení objasnění nabídky a dokladů před podpisem smlouvy“ ze dne 24. 1. 2020

[4] Jenž byl v referenční zakázce Hluk společníkem vybraného dodavatele ve Společnosti.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz