číslo jednací: 11514/2020/513/JLí
spisová značka: S0127/2020/VZ

Instance I.
Věc Eliminace prašnosti v areálu Brno – Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. - dodávka stroje
Účastníci
  1. Kalcit s.r.o.
  2. AB rent CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 444 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0127/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-11514/2020/513/JLí

 

Brno: 22.4.2020

 

 

  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 3. 2020 na návrh ze dne 17. 4. 2020, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Kalcit s.r.o., IČO 26245311, se sídlem Třískalova 902/10a, 638 00 Brno - Lesná,
  • navrhovatel – AB rent CZ s.r.o., IČO 07908857, se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,

ve věci veřejné zakázky „Eliminace prašnosti v areálu Brno – Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. - dodávka stroje“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 4. 2. 2020 na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kalcit-s-r-o dne  5. 2. 2020 pod systémovým číslem P20V00000763,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. S0127/2020/VZ se podle ustanovení § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť stejnopis návrhu navrhovatele – AB rent CZ s.r.o., IČO 07908857, se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 – ze dne 17. 3. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Kalcit s.r.o., IČO 26245311, se sídlem Třískalova 902/10a, 638 00 Brno - Lesná – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Eliminace prašnosti v areálu Brno – Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. - dodávka stroje“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 4. 2. 2020 na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kalcit-s-r-o dne 5. 2. 2020 pod systémovým číslem P20V00000763, nebyl doručen zadavateli – Kalcit s.r.o., IČO 26245311, se sídlem Třískalova 902/10a, 638 00 Brno - Lesná – ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy nejpozději do 23. 3. 2020.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), obdržel dne 18. 3. 2020 návrh navrhovatele – AB rent CZ s.r.o., IČO 07908857, se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“ a „AB rent CZ s.r.o.“) – ze dne 17. 3. 2020 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Kalcit s.r.o., IČO 26245311, se sídlem Třískalova 902/10a, 638 00 Brno - Lesná (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání učiněných při zadávání veřejné zakázky „Eliminace prašnosti v areálu Brno – Líšeň ve společnosti Kalcit s.r.o. - dodávka stroje“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 4. 2. 2020 na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kalcit-s-r-o dne 5. 2. 2020 pod systémovým číslem P20V00000763 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 18. 3. 2020, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení sp. zn. S0127/2020/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-08987/2020/513/JLí ze dne 20. 3. 2020.

5.             Dne 1. 4. 2020 byla Úřadu od zadavatele doručena dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření k návrhu navrhovatele.

6.             S ohledem na předloženou dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu vyvstala pochybnost, zda navrhovatel v souladu s ustanovením § 251 odst. 2 zákona doručil stejnopis návrhu zadavateli, a proto určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-10732/2020/513/JLí ze dne 8. 4. 2020 lhůtu pět dnů ode dne doručení citovaného usnesení k předložení dokladu o doručení stejnopisu návrhu navrhovateli. Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

7.             Dne 9. 4. 2020 Úřad od navrhovatele obdržel přípis, ve kterém navrhovatel uvádí, že stejnopis návrhu ze dne 17. 3. 2020 zadavateli nezaslal, neboť předpokládal, že se jedná pouze o upřesnění podání na základě výzvy Úřadu ze dne 13. 3. 2020. Navrhovatel dále uvádí, že zadavateli do datové schránky zaslal „pouze náš první návrh s názvem »ÚOHS – Odvolání vůči vyloučení ze zadávacího řízení – Kalcit Brno« a tímto jsme pokládali povinnost informovat zadavatele o řízení za splněnou.“ Navrhovatel dále mj. uvádí, že pokud se jedná z jeho strany o pochybení, „Došlo k němu vinou naší neznalosti a nezkušenosti v jednání s ÚOHS.“ Navrhovatel současně prosí o informaci, jakým způsobem je možné chybu napravit a jaké kroky podniknout.

8.             Za účelem objasnění postupu v uvedené věci Úřad považuje za vhodné popsat kroky navrhovatele, které činil vůči správnímu orgánu.

9.             Dne 13. 3. 2020, resp. 16. 3. 2020 obdržel Úřad od navrhovatele podání označené „ÚOHS – Odvolání vůči vyloučení ze zadávacího řízení – Kalcit Brno“, týkající se předmětného zadávacího řízení. Z uvedeného podání však nebylo podle jeho obsahu zřejmé, zda se jedná o návrh na zahájení správního řízení ve smyslu § 250 odst. 1 zákona, či o podnět k zahájení správního řízení z  moci úřední ve smyslu § 42 správního řádu. Úřad se proto výzvou č. j. ÚOHS-08657/2020/513/JLí ze dne 16. 3. 2020 na společnost AB rent CZ s.r.o. obrátil o upřesnění jejího podání, přičemž současně upozornil jmenovanou společnost na ustanovení zákona týkající se náležitostí návrhu na zahájení správního řízení.

10.         Místo upřesnění/vysvětlení podání však Úřad dne 18. 3. 2020 obdržel nové podání ze dne 17. 3. 2020 označené jako návrh na zahájení správního řízení. Vzhledem k tomu, že bylo i nadále třeba vyjasnit původní podání společnosti AB rent CZ s.r.o. ze dne 13. 3. 2020, požádal Úřad AB rent CZ s.r.o. dopisem č. j.  ÚOHS-09074/2020/513/JLí ze dne 23. 3. 2020 o sdělení, jaký charakter má podání, které Úřad obdržel dne 13. 3. 2020, resp. dne 16. 3. 2020, o jehož specifikaci Úřad žádal AB rent CZ s.r.o. dopisem č. j. ÚOHS-08657/2020/513/JLí ze dne 16. 3. 2020, či zda má Úřad podání považovat za bezpředmětné s ohledem na podaný návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, který Úřad obdržel dne 18. 3. 2020.

11.         Dne 24. 3. 2020 Úřad obdržel vyjádření AB rent CZ s.r.o., podle kterého má Úřad podání, které obdržel dne 13. 3. 2020, resp. 16. 3. 2020, považovat za bezpředmětné.

12.         Úřad tedy s ohledem na výše uvedené konstatuje, že vede jediné správní řízení, které bylo zahájeno na návrh navrhovatele ze dne 17. 3. 2020.

13.         Úřad sice reflektuje názor navrhovatele ohledně „nezkušenosti v jednání s ÚOHS“, je však třeba mít vždy na mysli obecné pravidlo, podle kterého „neznalost zákona neomlouvá“. Pro úplnost Úřad uvádí, že nedodržení podmínky doručení stejnopisu návrhu v zákonem stanovené 10 denní lhůtě (§ 251 odst. 2 zákona) zadavateli logicky zhojit nelze, neboť se jedná o lhůtu vázanou na okamžik, kdy stěžovatel obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách.

14.         Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

15.         Podle § 245 odst. 5 zákona pokud zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě podle odstavce 1, platí pro účely podání návrhu podle § 250 odst. 1 zákona, že námitky odmítl.

16.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

17.         Podle § 251 odst. 3 zákona pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

18.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

19.         Z dokumentace o zadávacím řízení, vyplývá, že zadavateli byly námitky navrhovatele doručeny dne 11. 3. 2020. Zadavatel rozhodnutím ze dne 12. 3. 2020 rozhodl o odmítnutí námitek navrhovatele a své rozhodnutí odeslal, jak vyplývá z e-mailové korespondence navrhovateli dne 12. 3. 2020. Rozhodnutí o námitkách navrhovatel dle potvrzujícího e-mailu obdržel dne 12. 3. 2020. S ohledem na uvedené má Úřad za prokázané, že zadavatel rozhodl o námitkách ve lhůtě stanovené zákonem.

20.         Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovateli bylo rozhodnutí o odmítnutí námitek doručeno dne 12. 3. 2020, byl posledním dnem, ve kterém byl navrhovatel povinen zadavateli v souladu s ustanovením § 251 odst. 2 zákona doručit stejnopis návrhu ze dne 17. 3. 2020, den 23. 3. 2020.

21.         S ohledem na ustanovení § 257 písm. e) zákona, z něhož vyplývá povinnost Úřadu zastavit zahájené správní řízení mj. v případě, že nebyl zadavateli doručen stejnopis návrhu ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, nezbývá Úřadu než zahájené správní řízení zastavit.

22.         Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

23.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do 23. 3. 2020, a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení dle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Kalcit s.r.o., Třískalova 902/10a, 638 00 Brno - Lesná

2. AB rent CZ s.r.o., Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz