číslo jednací: 12627/2020/542/VSv
spisová značka: S0138/2020/VZ

Instance I.
Věc Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
Účastníci
  1. obec Vranovice
  2. VYKRUT zahradní služby a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 16. 5. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 440 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0138/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-12627/2020/542/VSv

 

Brno: 30. dubna 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 3. 2020 na návrh ze dne z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – obec Vranovice, IČO 00283720, se sídlem Školní 1, 691 25 Vranovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 4. 2020 [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], advokátem, ev. č. ČAK 14175, se sídlem Joštova 138/4, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 26. 3. 2020 [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], advokátem, ev. č. ČAK 13970, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice“ v užším řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 2. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 2. 2020 pod ev. č. Z2020-005133 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 028-064739,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu – VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava – ze dne 26. 3. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – obec Vranovice, IČO 00283720, se sídlem Školní 1, 691 25 Vranovice – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice“ v užším řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 2. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 2. 2020 pod ev. č. Z2020-005133 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 028-064739, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 téhož zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

I.              PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 3. 2020 návrh navrhovatele – VYKRUT zahradní služby a.s., IČO 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 26. 3. 2020 [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], advokátem, ev. č. ČAK 13970, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne. Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – obec Vranovice, IČO 00283720, se sídlem Školní 1, 691 25 Vranovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 4. 2020 [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], advokátem, ev. č. ČAK 14175, se sídlem Joštova 138/4, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice“ v užším řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 2. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 2. 2020 pod ev. č. Z2020-005133 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 028-064739 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

3.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli a navrhovateli přípisem č. j. ÚOHS-09726/2020/542/VHu ze dne 30. 3. 2020.

4.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky a rozhodnutí o námitkách ze dne 10. 3. 2020. Konkrétně navrhovatel brojí proti některým zadávacím podmínkám obsaženým v kvalifikační dokumentaci, výslovně tak rozporuje oprávněnost, přiměřenost a nediskriminační charakter požadavku dle čl. 5 „Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci“ kvalifikační dokumentace, aby dodavatel jako součást nabídky předložil doklady k prokázání seznamu významných služeb podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, a to i v případě použití jednotného evropského osvědčení ve smyslu § 87 zákona. Současně ve druhém hlavním bodě návrhu navrhovatel namítá nepřiměřenost stanoveného požadavku na předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem ve smyslu čl. 5.3 kvalifikační dokumentace, a to co do počtu, rozsahu, povahy předmětu plnění a minimálního finančního objemu dokládaných tzv. referenčních zakázek, neboť tyto požadavky, dle navrhovatele, nejsou stanoveny přiměřeně ke složitosti a rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, tedy v rozporu s § 73 odst. 6 zákona a zásadami pro zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona. Navrhovatel tak Úřadu navrhuje, aby zrušil rozhodnutí o námitkách ze dne 10. 3. 2020 a veškerá navazující rozhodnutí zadavatele.

5.             Dne 9. 4. 2020 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení, a rovněž dokumentaci o zadávacím řízení.

II.            ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255.

8.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

9.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 9. 3. 2020 navrhovatel podal námitky proti postupu zadavatele z téhož dne. Tyto navrhovatelem podané námitky zadavatel odmítl svým rozhodnutím ze dne 10. 3. 2020, přičemž toto rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 16. 3. 2020.

12.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připadal v posuzovaném případě poslední den lhůty pro podání návrhu Úřadu podle § 251 odst. 2 zákona na den 26. 3. 2020. Tedy nejpozději dne 26. 3. 2020 mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

13.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele byl doklad o složení kauce, přičemž z něj a rovněž z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že došlo ke složení kauce ve výši 50 000 Kč. Jelikož však z dokumentace o zadávacím řízení, textu návrhu a také vyjádření zadavatele k návrhu vyplývá, že navrhovatel nabídku nepodal, měl navrhovatel povinnost složit kauci ve výši určené dle ustanovení § 255 odst. 1 věta druhá zákona, jež zní, že pokud navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. Ke složení kauce na účet Úřadu v zákonné výši podle § 255 odst. 1 zákona a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do 26. 3. 2020 tak nedošlo.

14.         Úřad zde odkazuje na svá předchozí rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0303/2018‌/VZ24953‌/‌/511/THI ze dne 30. 8. 2018 a následné rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu č. j. ÚOHS-R0157/2018/VZ-34497/2018/323/MBr ze dne 22. 11. 2018. Z těchto rozhodnutí vyplývá mimo jiné závěr, že pokud navrhovatel nepodal v zadávacím řízení nabídku, musí složit kauci v paušální výši. Aby bylo možno považovat nabídku za podanou, musí být tato doručena do sféry dispozice zadavatele. Jak již Úřad uvedl výše, na základě dokumentace o zadávacím řízení, textu návrhu a také vyjádření zadavatele k návrhu došel Úřad k závěru, že v předmětném zadávacím řízení k podání nabídky navrhovatele de iure ani de facto nedošlo. Navrhovatel byl tedy povinen složit paušální kauci ve výši 100 000 Kč.

15.         V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanoveních § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo. Úřad taktéž dodává, že v šetřeném případě bylo již nadbytečné vyzývat navrhovatele k odstranění nedostatku návrhu spočívajícího v absenci dokladu o složení kauce ve výši dle § 255 odst. 1 zákona, neboť ani dodání dokladu o složení kauce po lhůtě pro podání návrhu by již nemohlo „napravit“ skutečnost, že kauce nebyla na účet Úřadu složena v souladu se zákonem.

16.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

17.         Úřad proto podle § 257 písm. c) zákona rozhodl o zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 26. 3. 2020 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], advokát, Joštova 138/4, 602 00 Brno

2.             [JMÉNO, PŘÍJMENÍ], advokát, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 8, 190 00 Praha 9

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz