číslo jednací: 11944/2020/513/JLí
spisová značka: S0165/2020/VZ

Instance I.
Věc Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč) / Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová / Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)
Účastníci
 1. obec Lipová
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 269 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 524 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0165/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-11944/2020/513/JLí

 

Brno: 21. dubna 2020

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obviněným

 • obec Lipová, IČO 00288438, se sídlem Lipová 160, 798 45 Lipová, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 17.10.2019 Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem ev. č. ČAK 12191, jednatelem  a společníkem Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., IČO 01825666, se sídlem Klokotská 103/13, 390 01 Tábor,

v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“,
 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“ a
 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“

zadávaných na základě tří samostatných výzev k podání nabídek ze dne 26.3.2018 zaslaných třem dodavatelům, na jejichž plnění byly dne 16.4.2018 uzavřeny kupní smlouvy s dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město,

vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Obviněný – obec Lipová, IČO 00288438, se sídlem Lipová 160, 798 45 Lipová – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je plnění vyplývající z 

 • kupní smlouvy č. 014D241008363, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město, v rámci veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“,
 • kupní smlouvy č. 014D241008369, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město, v rámci veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“, a
 • kupní smlouvy č. 014D241008370, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město, v rámci veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“,

zadal mimo zadávací řízení, a nezadal ji v podlimitním režimu podle části třetí citovaného zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a na předmět plnění výše uvedené podlimitní veřejné zakázky uzavřel shora uvedené smlouvy.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve  výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – obec Lipová, IČO 00288438, se sídlem Lipová 160, 798 45 Lipová – ukládá podle § 269 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

pokuta ve výši 95 000 Kč(devadesát pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP ZADAVATELE

1.             Obviněný – obec Lipová, IČO 00288438, se sídlem Lipová 160, 798 45 Lipová, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 17.10.2019 Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem ev. č. ČAK 12191, jednatelem a společníkem Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., IČO 01825666, se sídlem Klokotská 103/13, 390 01 Tábor (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – za účelem pořízení dopravních automobilů pro JSDH V Lipová (Seč), Lipová a Lipová (Hrochov)

 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“,
 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“, a
 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“,

zaslal výzvy „K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ ZAKÁZKOU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEKze dne 26.3.2018 (dále jen „výzvy“) dodavatelům. Následně zadavatel uzavřel dne 16.4.2018 kupní smlouvy s dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město (dále jen „vybraný dodavatel“), a to na veřejnou zakázku  „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“ kupní smlouvu s cenou 1 235 000 Kč bez DPH, 1 494 350 Kč včetně DPH. Se stejným dodavatelem byly ve stejný den uzavřeny kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“ s cenou ve výši 1 065 000 Kč bez DPH, 1 288 650 Kč včetně DPH, a na veřejnou zakázku Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“ s cenou ve výši 1 065 000 Kč bez DPH, 1 288 650 Kč včetně DPH.

II.             POSTUP ÚŘADU

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26.11.2019 podnět evidovaný pod sp. zn. P0359/2019/VZ, ve kterém bylo mj. uvedeno, že zadavatel nepostupoval podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon“), když nezvolil režim veřejné zakázky podle součtu předpokládaných hodnot poptávaného plnění (3 365 000 Kč bez DPH), tj. v rozporu s § 52 písm. a) nebo b) zákona nepoužil podlimitní režim a zahájil tři samostatná výběrová řízení na pořízení tří DA jako (zdánlivě) tři veřejné zakázky malého rozsahu. Jelikož se podle podavatele podnětu v tomto případě jednalo o tři poptávaná plnění, která podle tří výzev k podání nabídky byla zadávána ve stejné časové souvislosti a na stejný či obdobný charakter předmětu plnění – jinak řečeno bylo možno hovořit o plněních tvořících jeden funkční celek (majících věcnou a místní spojitost) a zadávaných v časové souvislosti – měl zadavatel použít pro zadání každé za tří zakázek, respektive každé ze tří částí jedné veřejné zakázky, podlimitní režim, a to buď zjednodušené podlimitní řízení, nebo některý z druhů zadávacích řízení pro nadlimitní režim.

3.             Úřad tak získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, zahájil z vlastní činnosti šetření v uvedené věci a v té souvislosti si od zadavatele vyžádal příslušnou dokumentaci a vyjádření k pochybnostem o zákonnosti jeho postupu, které Úřad obdržel dne 3.1.2020.

4.             Po přezkoumání podkladů, jež jsou součástí správního spisu vedeného v této věci, dospěl Úřad k závěru, že obviněný nepostupoval ve vztahu k zákonem stanovené povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení způsobemodpovídajícím celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky, když veřejnou zakázku na pořízení dopravních automobilů pro JSDH V Lipová (Seč), Lipová a Lipová (Hrochov) realizoval v důsledku její nesprávně stanovené předpokládané hodnoty formou tří samostatných veřejných zakázek malého rozsahu podle § 27 zákona, přestože jednotlivá plnění, která byla předmětem těchto veřejných zakázek malého rozsahu, tvořila jeden funkční celek a byla zadávána v časové souvislosti.

5.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

6.             Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Úřad konstatuje, že v daném případě jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupku. Ke svému příkazu uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

Právní postavení zadavatele

7.             Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace.

8.             Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

9.             Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

10.         Z výpisu evidence ARES vyplývá, že v případě zadavatele se jedná o obec. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je obcí, má Úřad za prokázané, že je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

K výroku I. příkazu

Zjištěné skutečnosti

11.         Zadavatel vyzval k podání nabídek u každé z dále uvedených veřejných zakázek

 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“,
 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“, a
 • „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“

výzvami ze dne 26.3.2018 tři stejné dodavatele k podání nabídek, a to:

 • MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město (dále jen „vybraný dodavatel“),
 • KM Rest Ivančice, s.r.o., IČO 26888831, Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice,
 • PROGRES SERVIS SIBŘINA,spol. s.r.o., IČO 00549142, Masojedy č.p. 59, 282 01 Masojedy.

12.         Ve výzvách k podání nabídek byl mj. shodně vymezen:

 • den zahájení „zadávacího“ řízení – 26.3.2018,
 • lhůta pro podání nabídek – 6.4.2018, 10:00,
 • otevírání obálek s nabídkami – 6.4.2018, 10:00,
 • místo plnění – Lipová č. p. 160,
 • předpokládaný termín realizace – doba dodání vozidla nejpozději do 30.9.2018.

13.         Každá výzva obsahovala v bodu 5. „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ mj. technickou specifikaci dopravního automobilu. Přílohou každé výzvy byla zadávací dokumentace, jejíž přílohu tvořil návrh smlouvy s technickými podmínkami předmětu plnění příslušné veřejné zakázky. Nabídku na plnění každé z výše uvedených veřejných zakázek podal pouze vybraný dodavatel.

14.         V technických podmínkách veřejných zakázek „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“ a „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“ zadavatel mj. shodně stanovil, že předmětem je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, hmotnostní kategorie L, a dále mj. se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.100Kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA a uspořádáním náprav 4 x 2. Rozdílný u těchto veřejných zakázek byl požadavek zadavatele na různé úchyty pro montáž radiostanice podle typu dodaného zadavatelem (Hytera, Motorola) v kabině osádky. V případě veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“ zadavatel stanovil požadavek na výšku dopravního automobilu v nezatíženém stavu s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2 800 mm.

15.         Předmětem veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“ pak bylo pořízení dopravního automobilu podle zadavatelem stanovené technické specifikace – nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3 500 kg, a dále mj. se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.100Kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA a uspořádáním náprav 4 x 4. Kabinu osádky zadavatel požadoval vybavit úchyty pro montáž radiostanice Hytera dodané zadavatelem a stanovil požadavek na výšku dopravního automobilu v nezatíženém stavu s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2 700 mm.

Vyjádření obviněného

16.         Podle obviněného podnět vychází z kontroly vedené Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky vedené pod sp. zn. MV-94754/PO-OK-2019.

17.         Obviněný mj. uvádí, že „spravované území obce se nachází na úpatí Drahanské vrchoviny a je obklopeno z velké části lesním porostem. Z důvodu klimatických změn (sucha) dochází ke stále větší nutnosti zabezpečit prvotní hasičský zásah ze strany obce při vzniku požáru, dopravních nehod, odstraňování spadlých stromů na silnici při poryvech větru a dalších událostech. Dle statistik HZS bylo za poslední roky (1.1.2016 – 17.10.2019) uskutečněno místními jednotkami SDH celkem 54 zásahů a to následovně:

 • JSDH Lipová – 7 zásahů,
 • JSDH Hrochov – 17 zásahů,
 • JSDH Seč – 30 zásahů.

Obec Lipová proto výrazným způsobem podporuje všechny tři zásahové jednotky, ať již se jedná o vybavení nebo pravidelné proškolování členů zásahových jednotek. Za roky 2016 –2019 (k 17.10.2019) byly hasičské sbory podpořeny částkou z rozpočtu obce ve výši 6 855 490,- Kč (včetně nákupu tří dopravních automobilů spolufinancovaných Ministerstvem vnitra ČR). K zakoupení dopravních automobilů pro všechny tři místní části obec Lipová přistoupila mimo jiné proto, že stáří hasičských aut jednotek SDH se pohybovalo od 18 do 45 let. Pouze jeden hasičský vůz byl pořízen jako nový a to před 45 lety pro jednotku SDH Lipová. Tato systematická podpora obce má za následek, že hasiči ze všech tří částí jsou v Olomouckém kraji vysoce hodnoceni ať již pro svoji sportovní činnost nebo činnost odbornou.

18.         K rozdělení veřejné zakázky obviněný uvádí, že měl zájem ucházet se o dotaci na dopravní automobil pro celkem tři jednotky SDH, a že podával tři samostatné žádosti, přičemž vycházel rovněž z informace zveřejněné na stránkách https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d, kde se podle obviněného uvádí: „Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost? V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

19.         Obviněný uvádí, že se v době zadávání zakázky domníval, že při podání tří různých žádostí, které jsou poskytovatelem dotace hodnoceny samostatně, je povinné o těchto třech případech uvažovat odděleně; proto byly zpracovány tři samostatné veřejné zakázky. Podle obviněného „O zadávacím řízení malého rozsahu hovoří výslovně i Pracovní postupy 2018 v čl. 7 odst. 1 písm. b). Jakým způsobem má příjemce dotace postupovat v jiných situacích, Pracovní postupy 2018 nehovoří.“ Obviněný tak měl za to, že zvolený režim veřejné zakázky jako zakázky malého rozsahu byl správný, neboť předmětem veřejných zakázek byl nákup tří dopravních automobilů v rámci na sobě nezávislých řízeních o poskytnutí dotace. Obviněný dále podotýká, že s ohledem na své omezené zkušenosti s veřejnými zakázkami si pro jejich veškerou administraci sjednal společnost Violette, s.r.o., když se domníval, že tato společnost s ohledem na svou odbornost a své zkušenosti zajistí, aby jeho postup byl v souladu se zákonem.

20.         Obviněný dále sděluje, že neměl v úmyslu jakkoliv poškodit zájmy obce, zvýhodnit nebo poškodit jiné potencionální dodavatele, a že si je vědom pochybení, které nesprávnou administrací projektu způsobil. Obviněný dodává, že o každém dopravním automobilu uvažoval samostatně, a že jeho situace v rámci dotačního programu byla výjimečná tím, že zažádal o tři dotace pro dopravní automobily pro tři místní části a tři samostatně fungující jednotky SDH. Déle obviněný uvádí, že v Pracovních postupech 2018 nenalezl žádné konkrétní instrukce pro danou situaci, tj. jak postupovat v případě získání dotace na více než jeden dopravní automobil.

21.         V otázce chybného výběru režimu výběrového řízení obviněný uvádí, že se spoléhal na expertní vedení specializované firmy Violette s.r.o., která jej neupozornila na to, že by jeho postup nemusel být v souladu se zákonem. Obviněný dodává, že v návaznosti na kontrolní zjištění se zastupitelé obce Lipová zavázali, že absolvují školení na problematiku zákona, a že rovněž bude nastaven nový systém dvojí kontroly tak, aby se v budoucnu již takové pochybení obce nestalo.

22.         V závěru svého vyjádření si obviněný dovoluje požádat Úřad, aby v případě, že dojde k závěru, že byl porušen zákon a je nezbytné uložit sankci, zohlednil výše uvedené, zejména to, že nejednal v úmyslu porušit zákon.

Relevantní ustanovení zákona

23.         Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce.

24.         Podle § 2 odst. 2 zákona je veřejnou zakázkou veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1, veřejná zakázka na služby podle § 14 odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3, koncese na služby podle § 174 odst. 3, nebo koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2.

25.         Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9.

26.         Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí:

a) zjednodušené podlimitní řízení,

b) otevřené řízení,

c) užší řízení,

d) jednací řízení s uveřejněním,

e) jednací řízení bez uveřejnění,

f) řízení se soutěžním dialogem,

g) řízení o inovačním partnerství,

h) koncesní řízení, nebo

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

27.         Podle § 16 odst. 1 zákona stanoví zadavatel před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

28.         Podle § 16 odst. 5 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.

29.         Podle § 18 odst. 1 písm. a) se předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části stanoví podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána v jednom nebo více zadávacích řízeních.

30.         Podle § 18 odst. 2 musí součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky podle odstavce 1 zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Kromě případů uvedených v odstavci 3 musí být každá část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

31.         Podle § 25 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

32.         Podle § 26 odst. 1 zákona se podlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.

33.         Podle § 27 písm. a) zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč.

34.         Podle § 52 zákona pro zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu může zadavatel použít

a) zjednodušené podlimitní řízení s výjimkou veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 50 000 000 Kč, nebo

b) druhy zadávacích řízení pro nadlimitní režim; v takovém případě zadavatel postupuje podle části čtvrté obdobně s tím, že

1. jednací řízení s uveřejněním může zadavatel použít i bez splnění podmínek podle § 60,

2. u jednacího řízení bez uveřejnění musí být splněna také podmínka nemožnosti dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku, kterou by jinak zadavatel mohl zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení,

3. ustanovení části čtvrté se nepoužijí pro lhůty stanovené v § 54.

35.         Podle § 2 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona činil k datu odeslání výzev (26.3.2018) k podání nabídek 5 944 000 Kč.

36.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

 

Právní posouzení

37.         Úřad v obecné rovině uvádí, že zadavatel má právo vymezit předmět veřejné zakázky podle vlastního uvážení, včetně práva na rozdělení jejího předmětu na více částí. V takovém případě je však zadavatel vždy povinen dodržet pravidlo pro stanovení předpokládané hodnoty předmětu veřejné zakázky podle § 18 zákona. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se podle citovaného ustanovení zákona určí jako součet předpokládaných hodnot všech jejích rozdělených částí. V návaznosti na součet předpokládaných hodnot se pak každá oddělená část veřejné zakázky musí zadávat dle zákona postupy odpovídajícími dané výši celého součtu.

38.         V prvé řadě je ovšem nutno posoudit, zda zadavatelem zvlášť poptávaná plnění lze vůbec sčítat, tedy věcnou souvislost těchto plnění. Ve vztahu k věcné souvislosti poptávaných plnění Úřad uvádí, že předmětem veřejných zakázek „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“ a „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“ bylo pořízení dopravních automobilů podle zadavatelem téměř shodně stanovené technické specifikace (viz bod 14. odůvodnění tohoto příkazu) – nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, hmotnostní kategorie L, a dále mj. se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.100Kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA a uspořádáním náprav 4 x 2. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“ pak bylo pořízení obdobného dopravního automobilu podle zadavatelem stanovené technické specifikace (viz bod 15. odůvodnění tohoto rozhodnutí) – nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3 500 kg, a dále mj. se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.100Kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA a uspořádáním náprav 4 x 4. Plnění (dopravní automobily) pořízené zadavatelem formou tří veřejných zakázek malého rozsahu tedy lze nepochybně považovat za svým charakterem shodné či obdobné plnění, jak vyplývá již z technických specifikací jednotlivých dopravních automobilů. Úřad zde jen pro úplnost podotýká, že ačkoliv všechna plnění (dopravní automobily) nejsou absolutně totožná, nehraje tento fakt v určení existence vzájemné věcné souvislosti žádnou roli. Shodný přístup v této věci naznačuje např. také Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Af 50/2015-53 ze dne 27.2.2018: „K závěru o existenci věcné souvislosti plnění postačí, že plnění byla charakteru obdobného. Za srovnatelná plnění lze považovat taková plnění, u kterých po vzájemném srovnání shod a rozdílů převažují vzájemné shodné znaky […].“

39.         Také další skutečnosti, které, ač samy o sobě nemohou obstát jakožto důkaz o věcné souvislosti jednotlivých plnění zadávaných jako veřejné zakázky malého rozsahu, ve spojení s již výše uvedeným, mohou být podpůrným důkazem svědčícím o existenci věcné souvislosti těchto plnění. Takovou skutečností je v šetřeném případě to, že obviněný v roli zadavatele v rámci všech tří výzev k podání nabídek oslovil totožné dodavatele (viz bod 11. odůvodnění tohoto příkazu). V takovém případě lze nepochybně dovodit, že zadavatel mohl důvodně předpokládat, že tito dodavatelé mu budou schopni jím poptávané plnění v požadované, u všech tří veřejných zakázek malého rozsahu téměř shodné, technické specifikaci dodat.

40.         Na základě výše uvedeného lze u všech tří veřejných zakázek bez pochyb konstatovat věcnou souvislost předmětných plnění, kdy hlavním důkazem o její existenci je prakticky totožná technická specifikace pořizovaných dopravních automobilů podpůrně ve spojení se skutečností, že zadavatel v rámci všech tří výzev k podání nabídek oslovil totožné dodavatele.

41.         V šetřeném případě zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem na předmět veřejné zakázky tři kupní smlouvy, a že součet hodnot plnění vyplývajících z

 • kupní smlouvy č. 014D241008363, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem s kupní cenou 1 235 000 Kč bez DPH, 1 494 350 Kč včetně DPH, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“,
 • kupní smlouvy č. 014D241008369, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem s kupní cenou 1 065 000 Kč bez DPH, 1 288 650 Kč včetně DPH, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“, a
 • kupní smlouvy č. 014D241008370, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem s kupní cenou 1 065 000 Kč bez DPH, 1 288 650 Kč včetně DPH, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“,

stanovený v souladu s § 16 odst. 5 zákona, činí částku 3 365 000 Kč bez DPH (tj. 1 235 000 Kč bez DPH + 1 065 000 Kč bez DPH + 1 065 000 Kč bez DPH). Z výše uvedeného je zřejmé, že částka 3 365 000 Kč bez DPH přesahuje hodnotu 2 000 000 Kč stanovenou v ustanovení § 27 písm. a) zákona. Úřad konstatuje, že pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o jednu veřejnou zakázku rozdělenou na části či dvě samostatné veřejné zakázky, je nutno přihlížet k časové souvislosti zadavatelem poptávaného plnění, a dále ke skutečnosti, zda toto plnění tvoří jeden funkční celek, jak výslovně stanoví § 18 odst. 2 zákona.

42.         Dále, vzhledem k tomu, že otázkou, kdy je nutné poptávaný předmět plnění zadat jako jedinou veřejnou zakázku a kdy je naopak možné poptávat plnění ve více veřejných zakázkách, se již, vedle rozhodovací praxe Úřadu, opakovaně zabývaly jak Krajský soud v Brně, tak i Nejvyšší správní soud, vycházel Úřad v šetřeném případě při posouzení výše zjištěných skutečností rovněž z této soudní praxe, neboť ačkoliv byly její závěry učiněny za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze je využít i na postup podle současného zákona, přičemž koncept právní úpravy obsažené v zákoně vychází z dosavadní rozhodovací praxe.

43.         Kupříkladu Krajský soud v Brně ve svém rozsudku sp. zn. 62 Af 68/2011-50 ze dne 7.3.2013, uvedl, že: „Při tomto určování je zapotřebí vycházet z obecného pravidla, racionálně a logicky zdůvodnitelného, podle něhož jde-li o plnění, jež má být ve prospěch zadavatele podle předmětu veřejné zakázky uskutečňováno, svým charakterem totožné či obdobné, pak jde o plnění stejného nebo srovnatelného druhu, a tedy jde o plnění, které je jedinou veřejnou zakázkou.

44.         K dané problematice se vícekrát vyjádřil také Nejvyšší správní soud, který např. ve svém rozsudku sp. zn. 2 Afs 198/2006 ze dne 27.6.2007 uvádí, že „[z]adáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je totiž nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických.“ V dalším ze svých rozsudků sp. zn.  Afs 55/2010-173 ze dne 15.12.2010 Nejvyšší správní soud, souladně s výše citovanými závěry, uvádí, že „[p]ro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné (např. plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku […]. Není však v případě zadávání takové jediné veřejné zakázky vyloučeno připustit podávání nabídek jen na její jednotlivé části.“

45.         Z novějších rozhodnutí Úřadu orientovaných na posuzování existence funkčního celku a místních, časových a věcných souvislostí lze uvést např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0079/2017/VZ-12296/2017/551/DBo ze dne 25.4.2017, rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0048/2018/VZ-11879/2018/523/GHo ze dne 20.4.2018 (byť se výše citovaná rozhodnutí týkala předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou závěry v nich vyjádřené plně aplikovatelné i na současnou právní úpravu), rozhodnutí  č. j. ÚOHS-S0293,0294,0295,0296,0297,0298,0299,0300,0301,0302/2018/VZ-30858/2018/542/MCi ze dne 22.10.2018 (potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0174/2018/VZ-00027/2018/321/OMa ze dne 3.1.2019 či rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0325/2019/VZ-29121/2019/542/MCi ze dne 23.10.2019 (potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j.  ÚOHS-R0203/2019/VZ-01249/2020/322/JSr ze dne 13.1.2020).

46.         Rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S40/2010/VZ-6872/1010/540/KKo ze dne 21.10.2010 pak sleduje další možné relevantní okolnosti, a to otázku úmyslu zadavatele, příp. známky nahodilosti jednotlivých veřejných zakázek: „Úřad při rozhodování, zda se jedná o jednu veřejnou zakázku, přihlíží rovněž k úmyslu zadavatele, resp. předvídatelnosti pořizovaného plnění.“ Byť se citované rozhodnutí týkalo předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou závěry v něm vyjádřené plně aplikovatelné i na současnou právní úpravu.

47.         V případě poptávání předmětného plnění v rámci veřejných zakázek malého rozsahu „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“, „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“ a „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“ se Úřad zabýval otázkou, zda byla naplněna konkrétní hlediska, tj. zda se v daném případě jedná o plnění, která tvoří jeden funkční celek a byla zadávána v časové souvislosti, příp. zda obviněný v roli zadavatele mohl potřebu jednotlivých plnění rozčleněných do veřejných zakázek malého rozsahu dopředu předvídat, a zda se tedy v šetřeném případě jedná o jedinou veřejnou zakázku či nikoli.

48.         Úřad ve vztahu k časové souvislosti uvádí, že obecně mohou být ukazatelem pro její naplnění například doba pořádání výběrových řízení na příslušné veřejné zakázky malého rozsahu, lhůty pro podání nabídek, doba uzavření smluv, stanovené lhůty plnění i další časové souvislosti spojené s konkrétní věcí. V šetřeném případě Úřad poukazuje mj. na shodná data zahájení „zadávacího“ řízení – 26.3.2018, termínu pro otevírání obálek s nabídkami – 6.4.2018, předpokládaný termín realizace – doba dodání vozidla nejpozději do 30.9.2018 (tento termín je uveden i v uzavřených smlouvách), shodný termín uzavření smluv – dne 16.4.2018 (viz výše). Kritérium časové souvislosti je tedy zcela patrné.

49.         V rámci posuzování, zda se v daném případě jedná o plnění, která tvoří jeden funkční celek je nutno se zabývat otázkou, zda se jedná o plnění místně, věcně a funkčně související, přičemž k otázce naplnění věcné souvislosti se Úřad vyjádřil již výše v bodech 38. 39. a 40. odůvodnění toho příkazu.

50.         Pro posouzení existence či neexistence místní souvislosti zřejmé, a to vždy v závislosti na individuální povaze veřejné zakázky, že v potaz je třeba vzít větší množství faktorů. Rozhodné mohou být, vedle prosté vzdálenosti mezi místy plnění, také okolnosti, týkající se předmětu plnění, konkrétního subjektu vystupujícího v postavení zadavatele, budoucí funkce výsledků plnění, eventuálních objektivních překážek mezi místy, na kterých má plnění probíhat, apod.: „[…] místní souvislost neznamená totéž místo, ale souvislost v prostoru. […] Přitom se intenzita takové místní souvislosti může výrazně lišit v závislosti na různých faktorech, které ji mohou ovlivnit. […] Aby pak mohla být místní souvislost vyloučena, či výrazně oslabena, musela by existovat nějaká prostorově relevantní překážka mezi těmi místy, jejichž prostorová souvislost má být poměřována.“ (Rozhodnutí Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R270​/2014/VZ-03137/2016/322/PSe ze dne 29.1.2016, které se sice týkalo předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou závěry v něm vyjádřené plně aplikovatelné i na současnou právní úpravu.)

51.         Ve vztahu k místní souvislosti Úřad odkazuje na relevantní ustanovení předmětných kupních smluv, kdy místem dodání předmětu koupě je ve všech třech případech „Obec Lipová, Lipová č. p. 160, 798 45“. Dále je nutno vzít v úvahu, že dopravní automobily jsou pořizovány pro tři jednotky sboru dobrovolných hasičů působících v místních částech obce (Lipová-Seč, Lipová, Lipová-Hrochov), tedy na území obce Lipová (katastrální území č. 684601 Lipová, č. 684619 Seč u Lipové, č. 684597 Hrochov).  Z vyjádření zadavatele k podnětu mj. vyplývá, že „dochází ke stále větší nutnosti zabezpečit prvotní hasičský zásah ze strany obce“, že zadavatel „soustavně podporuje všechny tři zásahové jednotky“, a že „kzakoupení dopravních automobilů pro všechny tři místní části obec Lipová přistoupila mimo jiné proto, že stáří hasičských aut jednotek SDH se pohybovalo od 18 do 45 let“. Úřad tedy rekapituluje, že zadavatel k nákupu dopravních automobilů přistoupil z důvodu značného stáří hasičských aut s cílem zabezpečit prvotní hasičský zásah na svém území. Místní souvislost je tedy ve smyslu uvedené judikatury a závěrů vyplývajících z rozhodnutí Úřadu zjevná.

52.         K funkční souvislosti Úřad z obecného pohledu uvádí, že její existence, či naopak absence, se dovozuje na základě účelu, pro který jsou veřejné zakázky zadávány. Otázka návaznosti jednotlivých plnění hraje v určení, zda se jedná o samostatné veřejné zakázky, či o veřejnou zakázku dělenou, pouze pomocnou roli. Naopak žádnou váhu nelze přikládat skutečnostem, které veřejné zakázky „oddělují“ pouze zdánlivě, např. faktu, že došlo k samostatným výběrovým řízením na dodavatele, že byly vydány k veřejným zakázkám samostatné dokumenty orgánů veřejné správy opravňující započetí plnění dle smluv, způsob financování jednotlivých plnění či že plnění na základě smluv je fyzicky, technicky či organizačně rozdílné, oddělené či oddělitelné: „[…] plnění nemusí být plněními totožnými nebo vzájemně absolutně podmíněnými (tj. jedno plnění nemůže existovat bez plnění druhého), ani není vyloučeno, aby při těchto dílčích činnostech byla využívána odlišná technická zázemí či odlišné technologie.“(rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R457​/2014/VZ-08304​/2016/322/LKo ze dne 3.3.2016 které se sice týkalo předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou závěry v něm vyjádřené plně aplikovatelné i na současnou právní úpravu).

53.         U předmětných zadavatelem realizovaných veřejných zakázek malého rozsahu lze jednoznačně dovodit i funkční souvislost, která v šetřeném případě úzce souvisí s místní souvislostí (viz bod 51. odůvodnění tohoto příkazu), kdy sjednocujícím účelem pořizovaných dopravních automobilů je záměr zajistit v případě potřeby prvotní hasičský zásah na území obce Lipová. Bez pořízení všech tří dopravních automobilů pro jednotky SDH působící v jednotlivých místních částech obce Lipová (Lipová-Seč, Lipová, Lipová-Hrochov) by zadavatel tohoto cíle i s ohledem na jím deklarované stáří stávajícího vozového parku nemusel dosáhnout. Na základě výše uvedeného má Úřad za to, že mezi plněními, která jsou předmětem šetřených veřejných zakázek malého rozsahu, funkční souvislost bezesporu existuje.

54.         Na výše uvedeném závěru nic nemění ani to, že financování každého plnění (dopravního automobilu) bylo ve všech případech prováděno samostatně z části formou dotace ze státního rozpočtu ve výši 450 000 Kč s dofinancováním vlastními zdroji obviněného. Způsob financování pořizovaného plnění nezbavuje zadavatele povinnosti postupovat při zadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem.

55.         Funkční souvislost mezi předmětným plněním, které obviněný zadával jako veřejné zakázky malého rozsahu, je tak odvoditelná z jednotného cíle a účelu, pro který byly obviněným v roli zadavatele získávány finanční prostředky, tj. ve všech případech šlo obviněnému o pořízení dopravních automobilů pro tři jednotky SDH za účelem zajištění prvotního hasičského zásahu na území obce Lipová.

56.         Nemůže tak být pochyb o předvídatelnosti plnění, které zadavatel poptával jako veřejné zakázky malého rozsahu, jak vyplývá z výše uvedených skutečností.

K vyjádření obviněného ze dne9.12.2019

57.         K argumentaci obviněného, že podával tři samostatné žádosti o dotace na pořízení tří dopravních automobilů pro tři jednotky SDH, a proto se domníval, že se jedná o samostatné veřejné zakázky, Úřad uvádí, že způsob zajištění financování plnění, které je předmětem veřejné zakázky, nijak nesouvisí se způsobem zadání veřejné zakázky, resp. nezbavuje zadavatele povinnosti dodržet při zadávání veřejné zakázky příslušná ustanovení zákona.

58.         Obviněný ve svém vyjádření také uvádí, že o zadávacím řízení malého rozsahu hovoří výslovně i Pracovní postupy 2018 v čl. 7 odst. 1 písm. b). Jakým způsobem má příjemce dotace postupovat v jiných situacích, Pracovní postupy 2018 podle obviněného nehovoří. K tomu Úřad poznamenává, že Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí, č. j. MV-120920-1/OPF-2017, která obviněný zaslal v příloze svého vyjádření, v čl. 7 odst. 1 výslovně uvádí, že „Po obdržení Registrace zahájí příjemce neprodleně zadávací řízení v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů…“ Úřad však není příslušný k posouzení obsahu uvedeného dokumentu ani toho, zda zadavatel postupoval v souladu s tímto dokumentem. Úřad je příslušný k posouzení souladu postupu zadavatele se zákonem.

 

Závěry posouzení věci

59.         Na základě shora popsaných skutečností dospěl Úřad k závěru, že plnění, která jsou předmětem kupních smluv na veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“, „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“, a „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“ vykazují časovou souvislost a funkční celistvost (souvislost místní, věcnou a funkční), a proto měla být předpokládaná hodnota všech tří předmětných plnění sečtena a obviněný měl zadat tyto dodávky v odpovídajícím druhu zadávacího řízení zvoleném podle výše tohoto součtu. Podle předmětných kupních smluv činila celková smluvní cena v součtu částku 3 365 000 Kč bez DPH. Podle § 27 písm. a) zákona je veřejná zakázka na dodávky malého rozsahu, pokud její předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší částce 2 000 000 Kč. Pouze v takovém případě, v souladu s § 31 zákona, není zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení a je povinen pouze dodržovat zásady stanovené v § 6 zákona.

60.         V šetřeném případě však celková výše ceny bez DPH podle kupních smluv přesáhla limit stanovený zákonem (viz předchozí bod odůvodnění tohoto příkazu) a Úřad tak uzavírá, že obviněný byl povinen požadované dodávky poptávat buď jako jednu veřejnou zakázku, tedy nikoliv v podobě tří samostatných veřejných zakázek, nebo jako veřejnou zakázku rozdělenou na části, u které by v souladu s § 18 odst. 1 zákona byla předpokládaná hodnota stanovena jako součet předpokládaných hodnot jejích částí (přičemž v obou případech by byl dále povinen postupovat v odpovídajícím druhu zadávacího řízení).

61.         S ohledem na výše uvedené Úřad dále konstatuje, že postup obviněného mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit možnost, že pokud by obviněný nerozdělil předmětnou veřejnou zakázku a postupoval by při jejím zadávání v zákonem stanoveném režimu, mohl obdržet další (a event. i výhodnější) nabídky od jiných dodavatelů. Obviněný se rozdělením veřejné zakázky vyhnul obsáhlejším povinnostem pro zadávání veřejné zakázky podle zákona, čímž narušil hospodářskou soutěž (ať již potenciálně, či reálně), a to bez ohledu na to, zda k tomuto došlo úmyslně či nikoliv. Při využití postupu podle zákona by obviněný měl pro zadání veřejné zakázky na výběr použití některého z v úvahu připadajících druhů zadávacích řízení definovaných v § 52 zákona. Se zahájením těchto druhů zadávacích řízení je pak spojená mj. i uveřejňovací povinnost, která nabývá různých podob v závislosti na konkrétním druhu zadávacího řízení. Ve všech případech tato uveřejnění umožňují širokému okruhu dodavatelů na trhu zúčastnit se soutěže o veřejnou zakázku, což má za následek vyšší míru konkurence, než obviněným zvolený postup mimo režim zákona.

62.         V návaznosti na výše uvedené Úřad dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona, když podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je plnění vyplývající z

 • kupní smlouvy č. 014D241008363, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město, v rámci veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Seč)“,
 • kupní smlouvy č. 014D241008369, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město, v rámci veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová“, a
 • kupní smlouvy č. 014D241008370, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu, uzavřené dne 16.4.2018 s vybraným dodavatelem MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČO 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město, v rámci veřejné zakázky „Dodávka dopravního automobilu pro JSDH V Lipová (Hrochov)“,

zadal mimo zadávací řízení, a nezadal ji v podlimitním režimu podle části třetí zákona, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a na předmět plnění výše uvedené podlimitní veřejné zakázky uzavřel shora uvedené smlouvy.

63.         S ohledem na skutečnosti uvedené v odůvodnění tohoto příkazu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení sankce – pokuty

64.         Úřad posoudil postup obviněného ve všech vzájemných souvislostech a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

65.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje, a to oznámením o zahájení řízení o přestupku.

66.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

67.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 16.4.2018, kdy obviněný uzavřel s vybraným dodavatelem kupní smlouvy na dodávky dopravních automobilů. Úřad se o spáchání přestupku dozvěděl z podnětu, který obdržel dne 26.11.2019. Správní řízení ve věci spáchání přestupku je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupek nezanikla.

68.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nejde-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

69.         V šetřené věci došlo k nezákonnému dělení veřejné zakázky na tři samostatně poptávaná plnění, přičemž jejich společná hodnota tvoří částku 4 071 650 Kč včetně DPH (1 494 350 Kč včetně DPH + 1 288 650 Kč včetně DPH + 1 288 650 Kč včetně DPH). Horní hranice možné pokuty tedy v daném případě činí 407 165 Kč (10 % ceny veřejné zakázky).

70.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

71.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

72.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnost) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit, nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také, jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6.6.2013).

73.         Co se týče posouzení závažnosti přestupku spáchaného podle výroku I. Úřad konstatuje, že postupem obviněného došlo k porušení právem chráněného zájmu spočívajícího v řádné hospodářské soutěži, která je předpokladem transparentního nakládání s veřejnými prostředky v rámci realizace veřejných zakázek. U posuzované veřejné zakázky je tedy podstatnou skutečností to, že zadavatel pro zadání předmětné veřejné zakázky vůbec nepoužil zákonem předvídaný druh zadávacího řízení. Co do povahy ohrožení zájmu veřejnosti je dále třeba připomenout, že předmětný přestupek je „tradiční“ a stále se opakující, a rozhodovací praxí je v různých obdobách řešen v široké míře. Vzhledem k výše uvedenému Úřad vyhodnocuje spáchaný přestupek jako přestupek s vysokou mírou závažnosti.

74.         Pokud jde o následky přestupku, Úřad uvádí, že nezákonným postupem obviněného došlo k omezení okruhu potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, resp. i k možnému negativnímu zásahu do konkurenčního prostředí v daném tržním odvětví. Nelze přitom vyloučit, že nabídka jiného dodavatele mohla být pro obviněného z pohledu množství vynaložených finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky výhodnější, a tudíž že mohl dosáhnout úspory při výdeji veřejných prostředků. Zadavatel vyzval k podání nabídek tři dodavatele (viz bod 11. odůvodnění tohoto příkazu), což svědčí o jeho snaze zajistit alespoň určitou míru konkurence i o tom, že jeho cílem nebylo úplně vyloučit soutěžní prostředí, jakoby tomu bylo v případě, kdyby oslovil pouze jednoho dodavatele. V konečném důsledku však obdržel pouze jednu nabídku a ve své podstatě tedy výběr dodavatele neprováděl z nabídek více dodavatelů.

75.         Ve vztahu ke kritériu uvedenému v § 37 písm. c) zákona o přestupcích, podle kterého Úřad při určení druhu trestu a jeho výměry přihlédne k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, Úřad uvádí následující.

76.         Vzhledem k tomu, že jednání zadavatele bylo nutno kvalifikovat jako závažné, neboť zadavatel svým postupem omezil soutěžní prostředí, když k podání nabídek adresně vyzval pouze tři dodavatele, nemohl Úřad pokutu uložit při samé spodní hranici její maximální možné výše.

77.         Skutečnost, že obviněný se s ohledem na své omezené zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek nechal při výkonu zadavatelských činností zastoupit, jej nijak nezbavuje odpovědnosti za dodržení pravidel stanovených zákonem, jak vyplývá z § 43 odst. 1 zákona, a jako polehčující okolnost ji tak nelze zohlednit.

78.         Pozitivně však lze hodnotit a jako polehčující okolnost posoudit, že zastupitelé obce Lipová se zavázali absolvovat školení k problematice zadávání veřejných zakázek, a že bude „nastaven nový systém dvojí kontroly“, jak obviněný uvedl ve svém vyjádření k podnětu, což v budoucnu může vést k tomu, že postupy zadavatele při zadávání dalších veřejných zakázek již budou v souladu se zákonem. 

79.         Jako polehčující okolnost lze v daném případě dále zohlednit to, že postup obviněného při poptávání dopravních automobilů byl veden snahou zajistit alespoň určitou míru soutěže tím, že k podání nabídek vyzval u každé ze tří samostatně zadávaných veřejných zakázek tři dodavatele.

80.         Žádné další polehčující či přitěžující okolnosti, které by měly vliv na výši uložené pokuty, Úřad v daném případě neshledal.

81.         Úřad se dále ve smyslu rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 123/2013-85 ze dne 9.4.2015 zabýval i dobou, která uplynula od spáchání přestupku do jeho potrestání, kterou je třeba podle citovaného rozsudku zohlednit při posouzení následku správního trestání.  K tomu Úřad konstatuje, že od spáchání přestupku (16.4.2018) uplynula pouze doba cca 22 měsíců. Na základě těchto skutečností nelze učinit závěr, že by byl relativizován vztah mezi spáchaným přestupkem a ukládanou sankcí v důsledku doby, která uplynula mezi spácháním přestupku a jeho potrestáním. Účinnost působení uložené pokuty na obviněného tedy není snížena dobou, která uplynula od spáchání přestupku do jeho potrestání.

82.         Při zvažování výše uložené pokuty Úřad vycházel rovněž z premisy, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, jež nelze oddělit, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 46/2011 ze dne 6.12.2012, ve kterém uvedl, že konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností (preventivní funkce) a zároveň musí být postih dostatečně znatelný v obviněného materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by byl ovšem pro obviněného likvidačním. Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Podle názoru Úřadu uložená pokuta plní obě funkce právní odpovědnosti, přičemž svou výší, která činí jen cca 0,77 % příjmů zadavatele (viz dále), je zjevné, že je akcentována spíše její preventivní funkce.

83.         Úřad nemohl pominout ani skutečnost, že obviněný je obcí jen s cca 800 obyvateli, kterou lze nepochybně řadit mezi tzv. „malé zadavatele“, neboť veřejné zakázky běžně nezadává ve značném počtu, a tudíž z logiky věci nemá natolik osvojené „zadávací“ procesy jako tzv. „velcí zadavatelé“ jako jsou např. statutární města, disponující i odbornými útvary zabývajícími se zadáváním veřejných zakázek. Proto Úřad rozhodl o uložení pokuty pouze ve výši cca 23 % její maximální možné výše.

84.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. S ohledem na skutečnost, že ze schváleného rozpočtu obce Lipová na rok 2019 (rozpočet na rok 2020 dosud nebyl schválen, obec Lipová proto do schválení rozpočtu na rok 2020 hospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria) vyplývá, že v roce 2019 měly činit příjmy obviněného celkem 11 790 167,60 Kč a výdaje 10 495 167,60 KčÚřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

85.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

86.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů od dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, Klokotská 103/13, 390 01 Tábor

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz