číslo jednací: 08808/2020/521/DFi
spisová značka: S0091/2020/VZ

Instance I.
Věc Příprava a řízení projektu "Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice"
Účastníci
  1. Psychiatrická nemocnice Bohnice
  2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 3. 4. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 549 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0091/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-08808/2020/521/DFi

 

Brno: 17. března 2020

 

 

  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 2. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO 00064220, se sídlem Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice,
  • navrhovatel – MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Příprava a řízení projektu ‚Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice‘“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 5. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 5. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-017472 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 102-247380,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno – ze dne 20. 2. 2020 na zahájení správního řízenío přezkoumání úkonů zadavatele – Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO 00064220, se sídlem Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Příprava a řízení projektu ‚Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice‘“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 5. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 5. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-017472 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 102-247380, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 20. 2. 2020 v 21:43 hod. návrh navrhovatele – MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“ nebo „MT Legal s.r.o.“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO 00064220, se sídlem Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Příprava a řízení projektu ‚Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice‘“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 5. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 5. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-017472 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 102-247380 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení výše uvedeného návrhu (dále jen „návrh MT Legal s.r.o.“) bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-06697/2020/521/DFi ze dne 28. 2. 2020.

5.             Návrh navrhovatele směřuje proti jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

K zastavení správního řízení

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu MT Legal s.r.o. a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona, a proto Úřad správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

 

Relevantní ustanovení zákona

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle ustanovení § 255 odst. 4 zákona v případě, že navrhovatel vzal svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět, připadne státu 35 % kauce, nejméně však 30 000 Kč; zbývající část kauce Úřad vrátí navrhovateli.

11.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

Právní posouzení

12.         Na účet Úřadu byla z bankovního účtu navrhovatele č. 1002755137/2700 ke dni 19. 2. 2020 připsána částka ve výši 97 800 Kč.

13.         Dne 20. 2. 2020 v 10:43 hod. Úřad obdržel návrh navrhovatele – společníků společnosti „Společnost MTL a SEVEn“, jimiž jsou MT Legal s.r.o. a SEVEn Energy s.r.o., IČO 27876829, se sídlem Americká 579/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „společnost MTL a SEVEn“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky (dále jen „návrh společnosti MTL a SEVEn“). Dnem obdržení návrhu společnosti MTL a SEVEn bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0089/2020/VZ. Následně dne 20. 2. 2020 v 11:55 hod. Úřad obdržel opravnou zprávu k návrhu společnosti MTL a SEVEn, v níž byla doručena příloha k uvedenému návrhu, a to doručenka datové zprávy „Návrh na zahájení řízení“, ID zprávy: 755071414, ze dne 20. 2. 2020, s uvedením, že k návrhu společnosti MTL a SEVEn byla původně chybně přiložena doručenka datové zprávy „Dopis ZAM_RP Brno“, ID zprávy: 755060273, ze dne 20. 2. 2020.

14.         Dne 20. 2. 2020 v 21:32 hod. obdržel Úřad podání společnosti MTL a SEVEn z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu společnosti MTL a SEVEn a dále žádost, aby kauce složená s podáním návrhu společnosti MTL a SEVEn byla považována za kauci složenou s podáním návrhu MT Legal s.r.o. a aby Úřad kauci nevracel (dále jen „zpětvzetí návrhu společnosti MTL a SEVEn“).

15.         V důsledku zpětvzetí návrhu společnosti MTL a SEVEn Úřad usnesením č. j. ÚOHS-06441/2020/521/DFi ze dne 27. 2. 2020 zastavil správní řízení vedené pod sp. zn. S0089/2020/VZ.

16.         Důsledkem zpětvzetí návrhu je pak dle ustanovení § 255 odst. 4 zákona skutečnost, že 35 % kauce (nejméně však 30 000 Kč) připadne státu, zbývající část kauce Úřad vrátí navrhovateli.

17.         K žádosti společnosti MTL a SEVEn, aby kauce složená s podáním návrhu společnosti MTL a SEVEn byla považována za kauci složenou s podáním návrhu MT Legal s.r.o. a aby Úřad navrhovateli tuto kauci nevracel, Úřad uvádí následující. Není žádných pochyb o tom, že kauce ve výši 97 800 Kč byla složena k návrhu společnosti MTL a SEVEn. Tato skutečnost jednoznačně vyplývá ze zpětvzetí návrhu společnosti MTL a SEVEn, ve kterém tato společnost uvedla:  Navrhovatel [pozn. společnost MTL a SEVEn] proto žádá Úřad, aby kauce složená s podáním Návrhu[1][pozn. návrhu společnosti MTL a SEVEn] byla považována za kauci složenou s podáním Návrhu Společníka [pozn. návrhu MT Legal s.r.o.], tedy aby Úřad kauci spojenou s podáním Návrhu1 navrhovateli nevracel.“. Podle navrhovatele neměla být tato kauce (dle žádosti obsažené v návrhu MT Legal s.r.o.) následně vrácena, ale použita pro předmětné správní řízení vedené pod sp. zn. S0091/2020/VZ. Kauce spojená s návrhem společnosti MTL a SEVEn však k okamžiku podání návrhu MT Legal s.r.o. nebyla „volná“ a nebylo možné, aby s ní navrhovatel jakkoli nakládal. K jejímu „uvolnění“ (ve smyslu propadnutí 35 % kauce do státního rozpočtu a vrácení 65 % navrhovateli) dochází až po zastavení správního řízení o návrhu, v souvislosti se kterým byla složena.

18.         V důsledku zpětvzetí návrhu společnosti MTL a SEVEn bylo správní řízení vedené pod sp. zn. S0089/2020/VZ v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastaveno usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-06441/2020/521/DFi ze dne 27. 2. 2020. Úřad proto nemohl žádosti společnosti MTL a SEVEn vyhovět a kauci složenou s návrhem společnosti MTL a SEVEn nemůže považovat za kauci spojenou s návrhem MT Legal s.r.o.

19.         Úřad doplňuje, že zastavení předmětného správního řízení zvažoval ve vší komplexnosti, přihlížel ke skutečné vůli navrhovatele a společnosti MTL a SEVEn a jejich jednotlivá podání v souladu s ustanovením § 37 správního řádu posuzoval podle skutečného obsahu bez ohledu na to, jak byla označena. Úřad v tomto ohledu zvážil, zda nelze zpětvzetí návrhu společnosti MTL a SEVEn vyložit jako změnu návrhu společnosti MTL a SEVEn. Úmysl společnosti MTL a SEVEn vzít svůj návrh zpět je však v posuzované věci naprosto zřejmý. Společnost MTL a SEVEn v uvedeném podání výslovně uvedla, že „činí zpětvzetí Návrhu [pozn. návrhu společnosti MTL a SEVEn] a současně informuje Úřad o tom, že společník navrhovatele, společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 28305043 (dále jen ‚Společník‘) podává v téže věci samostatně návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 250 odst. 1 ZZVZ (dále jen ‚Návrh Společníka‘) [pozn. návrh MT Legal s.r.o.].Navrhovatel proto žádá Úřad, aby kauce složená s podáním Návrhu byla považována za kauci složenou s podáním Návrhu Společníka, tedy aby Úřad kauci spojenou s podáním Návrhu navrhovateli nevracel.“. Společnost MTL a SEVEn tedy výslovně uvedla, že svůj návrh bere zpět a v téže věci bude podán společností MT Legal s.r.o. návrh nový, který Úřad obdržel dne 20. 2. 2020 v 21:43 hod. Výslovně pak společnost MTL a SEVEn požádala o převedení kauce k návrhu MT Legal s.r.o., čímž stvrdila, že se jedná o dva samostatné návrhy, byť v souvislosti s jednou veřejnou zakázkou. Úřad proto dospěl k závěru, že uvedené podání společnosti MTL a SEVEn nelze vyložit jako změnu jejího návrhu, neboť vůle společnosti MTL a SEVEn vzít svůj návrh zpět a zároveň vůle MT Legal s.r.o. podat samostatně návrh nový, je z uvedeného podání zřejmá a je v něm jednoznačně vyjádřena. Uvedený závěr podporuje dle Úřadu také skutečnost, že ze strany společnosti MTL a SEVEn došlo dne 20. 2. 2020 v 11:55 hod. k opravě a doplnění jejího návrhu v tom smyslu, že byla dodána příslušná příloha návrhu společnosti MTL a SEVEn namísto dříve chybně připojené přílohy. Z uvedeného Úřad dovozuje, že pokud by společnost MTL a SEVEn zamýšlela svůj návrh změnit, učinila by tak obdobným způsobem.    

20.         Nad rámec výše uvedeného Úřad uvádí, že i kdyby společnost MTL a SEVEn mohla k okamžiku zpětvzetí svého návrhu disponovat složenou kaucí, jednalo by se pouze o 65 % její výše, neboť v důsledku zpětvzetí návrhu společnosti MTL a SEVEn před vydáním rozhodnutí ve věci samé 35 % kauce připadne státu a stává se příjmem státního rozpočtu. To znamená, že i kdyby Úřad mohl vyhovět žádosti společnosti MTL a SEVEn (tj. v případě, že by kauce k okamžiku podání návrhu MT Legal s.r.o. již byla „volná“), mohl by Úřad za kauci spojenou s návrhem MT Legal s.r.o. považovat pouze částku ve výši 63 570 Kč (65 % kauce).

21.         V souladu s ustanovením § 255 odst. 1 zákona má pak navrhovatel povinnost ve lhůtě pro doručení návrhu složit kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč a v případě, že  nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. Z krycího listu nabídky a z přílohy č. 1 nabídky – specifikace předmětu plnění a jeho ocenění společnosti MTL a SEVEn je zřejmé, že nabídková cena činila 9 780 000 Kč bez DPH a kauce měla proto být složena ve výši 97 800 Kč. I kdyby kauce k okamžiku podání návrhu MT Legal s.r.o. byla „volná“ a společnost MTL a SEVEn by s ní mohla disponovat, Úřad by mohl žádosti společnosti MTL a SEVEn vyhovět pouze částečně v rozsahu 65 % kauce (63 570 Kč). Kauce k návrhu MT Legal s.r.o. by tudíž v takovém případě nebyla složena ve správné výši a rovněž by došlo k zastavení správního řízení podle ustanovení § 257 písm. c) zákona.

22.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že v souvislosti s návrhem MT Legal s.r.o. ze dne 20. 2. 2020 nedošlo k připsání kauce na účet Úřadu dle § 255 odst. 1 zákona, neboť kauce složená dne 19. 2. 2020 na účet Úřadu ve výši 97 800,- Kč byla složena k návrhu společnosti MTL a SEVEn, na jehož základě bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0089/2020/VZ.

23.         Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené výši a lhůtě nedošlo.

24.         Úřad rovněž poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

25.         S ohledem na vše výše uvedené Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1.             Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

2.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] zvýraznění provedeno Úřadem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz