číslo jednací: 06840/2020/532/VZi
spisová značka: S0077/2020/VZ

Instance I.
Věc Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů (Zambie)
Účastníci
  1. Česká republika – Česká rozvojová agentura
  2. GEOtest, a.s.
  3. Holistic Solutions s.r.o.
  4. Mendelova univerzita v Brně
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 372 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0077/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-06840/2020/532/VZi

 

Brno: 6. 3. 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 2. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 257/3, 118 00 Praha – Malá Strana,
  • navrhovatel – GEOtest, a.s., IČO 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – subjekty

o      Holistic Solutions s.r.o., IČO 07115792, se sídlem Veveří 467/25, 602 00 Brno,

o      Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno,

které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 30. 9. 2019 „Smlouvu o sdružení“,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 257/3, 118 00 Praha – Malá Strana – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů (Zambie)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 8. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 9. 2019 pod ev. č. Z2019-030363, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 169-413378, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 187-455842,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť stejnopis návrhu navrhovatele – GEOtest, a.s., IČO 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno – ze dne 14. 2. 2020 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 257/3, 118 00 Praha – Malá Strana – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů (Zambie)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 8. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 9. 2019 pod ev. č. Z2019-030363, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 169-413378, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 187-455842, nebyl doručen výše uvedenému zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy nejpozději do 17. 2. 2020.


Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 14. 2. 2020 návrh navrhovatele – GEOtest, a.s., IČO 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 257/3, 118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů (Zambie)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 8. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 9. 2019 pod ev. č. Z2019-030363, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 169-413378, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 187-455842 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 14. 2. 2020, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy (dále jen „rozhodnutí o výběru“). Navrhovatel namítá, že rozhodnutí o výběru není transparentně odůvodněno. Z uvedeného důvodu navrhovatel považuje rozhodnutí o výběru za rozporné se zákonem. Navrhovatel navrhuje zrušení rozhodnutí o výběru a následných úkonů zadavatele a dále zrušení celého zadávacího řízení.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – subjekty

o      Holistic Solutions s.r.o., IČO 07115792, se sídlem Veveří 467/25, 602 00 Brno,

o      Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno,

které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 30. 9. 2019 „Smlouvu o sdružení“.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-05280/2020/532/VZi ze dne 17. 2. 2020.

6.             Dne 21. 2. 2020 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele signované téhož dne. Ve svém vyjádření zadavatel primárně upozornil na skutečnost, že mu navrhovatelem nebyl doručen stejnopis návrhu. S ohledem na tuto skutečnost a rovněž vzhledem k tomu, že ani ze zadavatelem předložené dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že navrhovatel zadavateli doručil stejnopis návrhu na zahájení správního řízení, přičemž předmětná skutečnost nevyplývá ani ze samotného návrhu navrhovatele, respektive jeho příloh, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-05921/2020/532/VZi ze dne 24. 2. 2020 lhůtu tří dnů ode dne doručení citovaného usnesení k prokázání, k jakému datu doručil zadavateli stejnopis návrhu. Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 24. 2. 2020.

7.             Dne 27. 2. 2020 obdržel Úřad sdělení navrhovatele z téhož dne, ve kterém navrhovatel uvádí, že v dané věci se jedná o opakovaný návrh na zahájení řízení pro opětovně stejná porušení povinnosti zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Navrhovatel přitom dodává, že má za to, že návrh byl zadavateli doručen již dne 25. 11. 2019 (tedy v den doručení návrhu na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0426/2019/VZ; pozn. Úřadu).

8.             Navrhovatel ve lhůtě určené usnesením č. j. ÚOHS-05921/2020/532/VZi ze dne 24. 2. 2020, ani později, nepředložil doklad, ze kterého by vyplývalo datum doručení stejnopisu návrhu na zahájení správního řízení zadavateli v souvislosti s podáním návrhu ze dne 14. 2. 2020.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

9.             Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ust. § 251 odst. 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

10.         Podle ust. § 251 odst. 2 zákona, není-li stanoveno jinak, musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul. 

11.         Podle ust. § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

12.         Jak vyplývá z předložené dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel dne 7. 11. 2019 doručil zadavateli námitky ze dne 5. 11. 2019 proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy ze dne 22. 10. 2019. Zadavatel tyto námitky odmítl svým rozhodnutím ze dne 15. 11. 2019. Úřad dne 13. 1. 2020 vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0426/2019/VZ-01099/2020/532/VZi, kterým zrušil rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 15. 11. 2019 z důvodu, že zadavatel se v jejich odůvodnění podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem v námitkách (dále jen „rozhodnutí Úřadu“). Rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci dne 29. 1. 2020. Tímto rozhodnutím se přitom uplatňuje fikce dle § 263 odst. 5 zákona, dle které platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu byly podány nové námitky s totožným obsahem. Zadavatel tak měl povinnost o těchto námitkách rozhodnout.  Zadavatel následně námitky opětovně odmítl svým rozhodnutím ze dne 4. 2. 2020.

13.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že rozhodnutí ze dne 4. 2. 2020, kterým zadavatel odmítl námitky navrhovatele, bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím systému datových schránek dne 5. 2. 2020. V šetřeném případě tedy není jakýchkoli pochyb o rozhodném okamžiku doručení rozhodnutí o námitkách, který nastal dne 5. 2. 2020. Pro úplnost Úřad připomíná, že v souladu s ust. § 211 odst. 6 zákona je písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky doručena okamžikem dodání do datové schránky adresáta. Jinak řečeno, není rozhodné, kdy se adresát písemnosti do datové schránky skutečně přihlásí.

14.         Podle ust. § 251 odst. 2 zákona, není-li stanoveno jinak, musí navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul. V šetřeném případě 10. dnem lhůty byla sobota 15. 2. 2020, poslední den lhůty pro doručení stejnopisu návrhu tak vzhledem k obecným pravidlům pro počítání času připadl na nejbližší pracovní den, tzn. na pondělí 17. 2. 2020.

15.         Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu signovaném dne 21. 2. 2020 uvádí, že mu stejnopis návrhu navrhovatele nebyl vůbec doručen. 

16.         Ustanovení § 251 odst. 2 zákona ukládá navrhovateli povinnost doručit stejnopis návrhu zadavateli v zákonem stanovené lhůtě. Ačkoliv navrhovatel není dle zákona povinen podat Úřadu společně s návrhem doklad, kterým by prokázal splnění uvedené povinnosti, v případě pochybnosti leží důkazní břemeno ohledně splnění této povinnosti právě na navrhovateli. K tomu Úřad pro úplnost dodává, že jeho povinností podle § 3 správního řádu je postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonů s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu. Při samotném zjišťování stavu věci je pak třeba uplatnit pravidlo, že „neexistence se neprokazuje“, které vychází z tzv. negativní důkazní teorie, podle níž nelze po nikom spravedlivě požadovat, aby prokázal reálnou neexistenci určité právní skutečnosti (blíže viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 22/10 ze dne 7. 4. 2010, příp. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Azs 35/2006-104 ze dne 26. 7. 2006 nebo č. j. 2 Afs 57/2012-35 ze dne 5. 6. 2013). Úřad proto konstatuje, že po Úřadu (ostatně stejně jako po zadavateli) nelze požadovat prokázání toho, že navrhovatel skutečně nedoručil zadavateli stejnopis návrhu, nýbrž je to právě navrhovatel, který musí prokázat, že stejnopis návrhu v souladu s § 251 odst. 2 zákona zadavateli doručil.

17.         Úřad pro úplnost podotýká, že je na uvážení navrhovatele, jaké prostředky při doručování stejnopisu návrhu zadavateli zvolí, je však třeba uvážit, že jednotlivé způsoby doručování mohou mít různou (nebo také žádnou) průkaznost a navrhovatel poté musí nést negativní následky s tím spojené.

18.         Za situace, kdy zadavatel tvrdí, že mu předmětný stejnopis návrhu nebyl doručen, doručení stejnopisu návrhu nevyplývá ani z doložené dokumentace o zadávacím řízení, a kdy současně navrhovatel nedoložil Úřadu ve lhůtě určené v usnesení č. j. ÚOHS-05921/2020/532/VZi ze dne 24. 2. 2020, ani později v průběhu správního řízení žádný doklad, který by prokazoval doručení stejnopisu návrhu ze dne 14. 2. 2020 zadavateli, ačkoliv k tomu byl předmětným usnesením Úřadem vyzván, lze uzavřít, že navrhovatel neunesl své důkazní břemeno ohledně prokázání jemu zákonem uložené povinnosti.

19.         Úřad bere v potaz, že navrhovatel ve svém sdělení ze dne 27. 2. 2020 uvedl, že v dané věci se jedná o opakovaný návrh na zahájení řízení pro opětovně stejná porušení povinnosti zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Navrhovatel dále uvedl, že má za to, že návrh byl zadavateli doručen již dne 25. 11. 2019. Součástí sdělení byl doklad o doručení návrhu ze dne 25. 11. 2019.    

20.         Úřad k tomuto dodává, že argumentace navrhovatele ohledně „opakovaného návrhu“, dle které navrhovatel neměl povinnost zadavateli stejnopis návrhu doručit, neboť návrh se týká stejných porušení povinnosti zadavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku jako návrh na zahájení správního řízení ze dne 25. 11. 2019, nemá oporu v zákoně. Dle názoru Úřadu je nutné návrhy ze dne 25. 11. 2019 a dne 14. 2. 2020 vnímat jako dva na sobě nezávislé úkony navrhovatele, přičemž ve vztahu ke každému z nich byl navrhovatel povinen dodržet podmínky podle § 251 zákona.  Každý z těchto podaných návrhů „spouští“ samostatné správní řízení u Úřadu a v souvislosti s každým podaným návrhem je nutno splnit i procesní náležitosti, které jsou s jeho podáním zákonem vyžadovány.    

21.         Pro úplnost Úřad dodává, že by v šetřeném případě nemohla obstát ani případná argumentace navrhovatele, že zadavatel o jím podaných námitkách nerozhodl v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona, což by bylo předpokladem pro aplikaci ustanovení § 251 odst. 3 zákona, dle něhož lze v takovém případě doručit návrh Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. Zadavatel totiž o námitkách doručených na základě fikce podle § 263 odst. 5 zákona dne 29. 1. 2020 (viz bod 12. odůvodnění tohoto usnesení) rozhodnutím ze dne 4. 2. 2020 podle § 245 odst. 1 zákona rozhodl a toto rozhodnutí navrhovateli dne 5. 2. 2020 doručil. Vzhledem k této skutečnosti tudíž v této věci není dán důvod pro uplatnění § 251 odst. 3 zákona, tzn. aplikace citovaného ustanovení je vyloučena. Právě řečené znamená, že navrhovatel musel doručit návrh Úřadu a ve stejnopisu zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tj. do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítnul, přičemž však v této lhůtě stejnopis návrhu zadavateli nedoručil.

22.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

23.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil všechny zákonné požadavky vážící se k úkonu podání návrhu, když stejnopis návrhu nedoručil zadavateli ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tj. ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítnul.

24.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, neboť stejnopis návrhu nebyl doručen zadavateli ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1.      Česká republika – Česká rozvojová agentura, Nerudova 257/3, 118 00 Praha – Malá Strana

2.      GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

3.      Holistic Solutions s.r.o., Veveří 467/25, 602 00 Brno

4.      Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz