číslo jednací: S0375/2019/VZ-35457/2019/513/JLí

Instance I.
Věc LK Kosení na silnicích I. třídy 2019-2022
Účastníci
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. EUROVIA CS, a.s.
 3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 4. Silnice LK a.s.
 5. MILATA TECHNOLOGY a.s.
 6. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2020
Související rozhodnutí S0375/2019/VZ-35457/2019/513/JLí
09094/2020/322/HSc
Dokumenty file icon dokument ke stažení 670 KB

Č. j.: ÚOHS-S0375/2019/VZ-35457/2019/513/JLí

 

Brno: 20. prosince 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14.10.2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,
 • navrhovatel – společníci společnosti dodavatelů „Sdružení SEA Kosení LK 2019-2022“

o      EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 

o      AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

obě společnosti ve správním řízení zastoupené na základě plných mocí ze dne 14.10.2019 vedoucím společníkem Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice,

o      Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30.10.2019 Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem ev. č. ČAK 10943, jednatelem a společníkem HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25702599, se sídlem Korunní 1302/88, 101 00 Praha 10 - Vinohrady,

 • vybraný dodavatel – společnosti

o      MILATA TECHNOLOGY a.s., IČO 27825469, se sídlem Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, a

o      ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s., IČO 25952471, se sídlem Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy – Předměstí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15.11.2019 společností MILATA TECHNOLOGY a.s., IČO 27825469, se sídlem Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při postupu, jehož cílem je uzavření rámcové dohody „LK Kosení na silnicích I. třídy 2019-2022“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21.1.2019 a uveřejněno dne 23.1.2019 pod ev. č. zakázky Z2019-002442, ve znění opravy uveřejněné dne 15.2.2019, do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 21.1.2019 a uveřejněno pod č. 2019/S 016-033762, ve znění opravy odeslané dne 12.2.2019 a uveřejněné pod č. 2019/S 033-075161,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – společníků společnosti dodavatelů „Sdružení SEA Kosení LK 2019-2022“

 • EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
 • Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou - Rýnovice –

ze dne 14.10.2019 se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.              ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „zadavatel“ nebo „ŘSD“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), dne 21.1.2019 zadávací řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody „LK Kosení na silnicích I. třídy 2019-2022“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21.1.2019 a uveřejněno dne 23.1.2019 pod ev. č. zakázky Z2019-002442, ve znění opravy uveřejněné dne 15.2.2019, do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 21.1.2019 a uveřejněno pod č. 2019/S 016-033762, ve znění opravy odeslané dne 12.2.2019 a uveřejněné pod č. 2019/S 033-075161 (dále jen „zadávací řízení“ nebo „rámcová dohoda“).

2.             Zadavatel dne 4.9.2019 rozhodl o výběru dodavatele – společnosti

 • MILATA TECHNOLOGY a.s., IČO 27825469, se sídlem Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, a
 • ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s., IČO 25952471, se sídlem Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy – Předměstí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15.11.2019 společností MILATA TECHNOLOGY a.s., IČO 27825469, se sídlem Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

(dále jen „vybraný dodavatel“).

3.             Navrhovatel – společníci společnosti dodavatelů „Sdružení SEA Kosení LK 2019-2022“

 • EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

obě společnosti ve správním řízení zastoupené na základě plných mocí ze dne 14.10.2019 vedoucím společníkem Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice,

 • Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30.10.2019 Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem ev. č. ČAK 10943, jednatelem a společníkem HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25702599, se sídlem Korunní 1302/88, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

(dále jen „navrhovatel“),

podal proti rozhodnutí o výběru dne 19.9.2019 námitky z téhož dne (dále jen „námitky“).

4.             Zadavatel námitky odmítl svým rozhodnutím č. j. 23939/2019/2019-19510/MK, které bylo navrhovateli doručeno dne 4.10.2019 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“).

5.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 14.10.2019 návrh z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.            OBSAH NÁVRHU

6.             Navrhovatel v úvodu návrhu rekapituluje, že zadavatel rozhodl třikrát o výběru téhož vybraného dodavatele, že vždy podal námitky proti tomuto výběru a že dvakrát zadavatel na základě podaných námitek zrušil oznámení o výběru vybraného dodavatele. Námitky ze dne 19.9.2019 však zadavatel odmítl, a proto navrhovatel podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.

7.             V první části návrhu navrhovatel uvádí, že v seznamu významných služeb předložených vybraným dodavatelem k prokázání technické kvalifikace je uvedena pouze jediná významná zakázka služby, a to „Kosení travních porostů v MSK 2016 – 2018“, kterou rozepsal na 3 samostatná období plnění (samostatně za rok 2016, 2017 a 2018). Vybraný dodavatel tak ale podle názoru navrhovatele neprokázal zkušenost s plněním minimálně 3 významných zakázek, nýbrž pouze jedné zakázky.

8.             K tomu navrhovatel dále uvádí, že z textu zadávací dokumentace (a ani z vysvětlení zadávací dokumentace) nevyplývá, že by zadavatel pro účely prokázání daného kritéria technické kvalifikace umožnil považovat každý jeden rok plnění jediné zakázky, u níž plnění trvalo po dobu několika let, za samostatnou zakázku.

9.             Přestože zadavatel tvrdí, že jednotlivé dílčí zakázky, které jsou zadávány na základě uzavřené rámcové dohody, je nutné vždy považovat za samostatné veřejné zakázky, kterými je možné prokazovat technickou kvalifikaci, zastává navrhovatel názor, že zakázka zadávaná na základě rámcové dohody a zakázka zadávaná v „klasickém“ zadávacím řízení podléhají naprosto odlišným pravidlům, příslušným pro ten který proces předcházející uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nebo předcházející uzavření dílčí prováděcí smlouvy na základě rámcové dohody, obzvláště v případě, je-li rámcová dohoda uzavřena s jedním dodavatelem, tedy bez obnovení soutěže.

10.         Jelikož zadavatelem použitý výklad ze zadávací dokumentace nevyplývá, pak tím, že jej zadavatel připustil pouze ve vztahu k vybranému dodavateli, porušil podle navrhovatele zásady transparentnosti a rovného zacházení. Navrhovatel zastává názor, že pokud by zmíněný výklad byl zadavatelem uveřejněn v zadávací dokumentaci, umožnilo by to účast širšímu okruhu potenciálních dodavatelů. Možnost prokazovat kvalifikaci prostřednictvím realizačních smluv není podle navrhovatele standardní praxí ani mezi jinými zadavateli. Navrhovatel mj. uvádí, že pokud měl „zadavatel v úmyslu připustit každý jeden rok plnění jediné zakázky, u níž plnění trvalo po dobu několika let, za samostatnou zakázku, mohl dané kritérium formulovat či vysvětlit tak, aby to z něj nepochybně vyplývalo“.

11.         K argumentaci zadavatele, že šlo o dílčí zakázky realizované na základě rámcové smlouvy z roku 2016, a tedy tyto dílčí zakázky je nutno považovat za samostatné veřejné zakázky, navrhovatel uvádí, že na jednotlivé zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy ve smyslu již neplatného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), nelze nahlížet jako na „plnohodnotné“ veřejné zakázky, jelikož je třeba vždy vycházet z toho, že důvodem pro možnost jejich „jednoduššího“ zadání účastníku rámcové smlouvy je právě rámcová smlouva samotná. Podle navrhovatele tak na jednotlivé zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy uzavřené dle předchozí právní úpravy nelze nahlížet jako na „plnohodnotné“ veřejné zakázky. Tyto zakázky jsou dle navrhovatele „jen dílčími částmi plnění jedné veřejné zakázky zadané na základě rámcové smlouvy“. K posílení své argumentace navrhovatel odkazuje na § 11 odst. 2 ZVZ: „používá-li tento zákon pojem veřejná zakázka, rozumí se tím i rámcová smlouva podle odstavce 1, nestanoví-li tento zákon jinak. Ustanovení tohoto zákona vztahující se na zadávání veřejných zakázek platí obdobně i pro zadávání rámcových smluv, nestanoví-li tento zákon jinak“. Dle názoru navrhovatele tak nelze těmito „dílčími plněními“ ve smyslu staré právní úpravy prokázat splnění technické kvalifikace ve smyslu aktuálně platného zákona (konkrétně § 79 odst. 2 písm. b) zákona).

12.         Dle navrhovatele je smyslem daného kritéria technické kvalifikace prokázání relevantních zkušeností s plněním zakázky, tedy schopnosti plnit předmět veřejné zakázky a to za určitých nastavených podmínek. Požaduje-li zadavatel prokázání 3 zakázek, mělo by být podle navrhovatele odvoditelné, že by se mělo jednat o 3 rozdílné zakázky; v případě vybraným dodavatelem prokazovaných zakázek nelze hovořit o rozdílných zakázkách, neboť jsou „zastřešeny jedním názvem“, pro jednoho zadavatele a deklarují stejné plnění na shodných délkách a úsecích silnic, liší se pouze období poskytování služeb, což je dáno i postupnou realizací předmětu veřejné zakázky. Rovněž argumentace zadavatele o rámcové smlouvě odpovídající v podstatě „všeobecným obchodním podmínkám“ není pro navrhovatele přijatelná. Používá-li zadavatel obdobný obchodní model jako v nyní řešené veřejné zakázce, pak veškeré podmínky poskytováni služeb a nastavení předmětu plnění jsou uvedeny již v rámcové dohodě a jejích přílohách, naopak uzavření dílčí zakázky se děje pouze formou objednávky, která jen upřesňuje konkrétní objednávané plnění, a její následné akceptace, proto ji podle navrhovatele z materiálního hlediska srovnávat se zadáním jiné zakázky a tedy jinou významnou službou (referencí).

13.         Navrhovatel tedy zastává názor, že nelze srovnávat co do zkušeností dodavatele, který plní jednu zakázku po dobu 3 let, a dodavatele, který plní 3 samostatné zakázky (např. vůči 3 různým zadavatelům nebo 3 různým oblastem – územím, po dobu 3 let), když na subjekt plnící 3 samostatné zakázky jsou kladeny vyšší nároky v rovině obchodní (takový dodavatel by musel v první řadě vysoutěžit 3 smlouvy v rámci 3 samostatných řízení), administrativní i organizační (tj. zkušenost s plněním více smluv, s různými obchodními podmínkami plnění, vůči různým zadavatelům, což představuje i mnohem vyšší rizika pro dodavatele).

14.         Navrhovatel také vyslovuje přesvědčení, že co do předmětu plnění není rozdílu mezi smlouvou na poskytování služby uzavřenou na dobu 3 let a 3 prováděcími smlouvami (objednávkami) uzavřenými po sobě na základě jedné rámcové smlouvy v součtu na 3 roky. Pokud by však zadavatel každou z dílčích smluv (objednávek) uzavíraných na základě rámcové smlouvy považoval ve vztahu k požadavkům na prokázání příslušné technické kvalifikace za samostatnou veřejnou zakázku, postupoval by podle navrhovatele v rozporu se zásadou rovného zacházení s účastníky a zásadou zákazu diskriminace, když by bezdůvodně zvýhodnil účastníky s rámcovými dohodami před účastníky s dlouhodobými realizačními kontrakty na služby.

15.         Navrhovatel dále poukazuje na to, že zadavatel při svém rozhodnutí přidělit zakázku vybranému dodavateli nebral v potaz ani svoji vlastní předchozí praxi, kdy v jiných (co do předmětu) obdobných zadávacích řízeních na kosení travních porostu u pozemních komunikací (ve vztahu k jiným územím) možnost výše zmiňovaného výkladu výslovně vyloučil, když k žádostem dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace sdělil, že: „Zadavatel k prokázání kvalifikace požaduje doložení minimálně 3 zakázek, jejichž předmětem bylo kosení travních porostů u minimálně dvoupruhových pozemních komunikací o stanovených minimálních parametrech. Požadavek tak nelze splnit doložením jen jedné zakázky.“ K tomu navrhovatel odkazuje na čtyři vysvětlení zadávacích dokumentací zadavatele z jiných čtyř zadávacích řízení.

16.         Zadavatel tak podle navrhovatele nepostupoval konzistentně s ohledem na své předchozí postupy v rámci jiných zadávacích řízení a dodavatelé znalí dosavadní výkladové praxe zadavatele mohli nabýt dojmu, že i v tomto řízení bude zadavatel postupovat obdobně jako v řízeních předchozích (obdobných). Zadavatel měl a mohl dle názoru navrhovatele (i s ohledem na dosavadní zkušenost s žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace) zachovat zásadu rovného zacházení, a svůj odlišný výkladový přístup v tomto řízení deklarovat případně již při přípravě zadávací dokumentace, pokud jej takto skutečně plánoval, přičemž navrhovatel je stále přesvědčen, že přístup, který zadavatel umožnil a připustil, není v souladu se zákonem, ani se smyslem a účelem nastavení požadavků na technickou kvalifikaci. V daném případě se zadavatel podle navrhovatele dopustil porušení i zásady transparentnosti, neboť až ve fázi posuzování nabídek zvolil přístup, kterým umožnil naplnění podmínek dodavateli, který požadavky na prokázání technické kvalifikace v původním významu, výkladu a dle dosavadního přístupu, nesplnil.

17.         Z výše uvedených důvodů je navrhovatel přesvědčen, že na základě takto vybraným dodavatelem předloženého seznamu služeb nemohl zadavatel dospět k závěru, že vybraný dodavatel splnil příslušné požadavky technické kvalifikace dle bodu 4.4.3 zadávací dokumentace, a proto jej měl zadavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučit. Tím, že tak zadavatel neučinil, porušil zadavatel podle navrhovatele zásadu transparentnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona a zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení ve smyslu § 6 odst. 2 zákona.

18.         V druhé části návrhu navrhovatel uvádí, že z bodu 2.3 Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nevyplývá, že by zadavatel při posuzování splnění technické kvalifikace vybraného dodavatele posuzoval dostatečně i čestná prohlášení o odborném personálu ve smyslu bodu 4.3 zadávací dokumentace, tedy naplnění požadavků na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona. K tomu navrhovatel cituje příslušné požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a tomu odpovídající údaje uvedené v bodu 2.3 Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

19.         Navrhovatel uvádí, že z údajů uvedených v bodu 2.3 Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele vyplývá, že požadavek požadující prokázání praxe na pozici vedoucího údržby dokládá vybraný dodavatel pěti významnými zakázkami realizovanými v roce 2010:

Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Frýdek-Místek — 2010 (č. smlouvy 54030-00095/10) v ročním objemu 3.102.096 Kč bez DPH

Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Bruntál — 2010 (č. smlouvy 54030-00096/10) v ročním objemu 2.675.093 Kč bez DPH

Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Karviná — 2010 (č. smlouvy 54030-00097/10) v ročním objemu 2.901.960 Kč bez DPH

Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Nový Jičín — 2010 (č. smlouvy 54030-00098/10) v ročním objemu 3.214.426 Kč bez DPH

Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Opava — 2010 (č. smlouvy 54030-00099/10) v ročním objemu 3.214.426 Kč bez DPH

20.         Navrhovatel má v tomto případě pochybnost o uznání dvou uvedených významných zakázek z pohledu, zda se nejednalo ve všech případech o celkově jednu komplexní zakázku dělenou pouze místně (plošně), neboť z rozhodnutí zadavatele o námitkách lze dovodit, že se jednalo rovněž o rámcovou smlouvu a uzavírání samostatných (dílčích) smluv. Ve smyslu argumentace uvedené v první části návrhu by pak předložení uvedených dílčích zakázek znamenalo splnění požadavku pouze na jednu významnou zakázku a tím nenaplnění požadavku zadavatele na prokázání technické kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci.

21.         Dle názoru navrhovatele tak vybraný dodavatel nesplnil kritérium technické kvalifikace dle bodu 4.3 zadávací dokumentace, a zadavatel měl vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vyloučit. Tím, že tak zadavatel neučinil, postupoval v rozporu se zákonem, přičemž porušil zásadu transparentnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona a zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení ve smyslu § 6 odst. 2 zákona.

22.         V třetí části návrhu navrhovatel upozorňuje na dodatečné dokládání dokladů ze strany vybraného dodavatele, k čemuž uvádí, že § 46 zákona sice umožňuje zadavateli požádat účastníka zadávacího řízení o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, nicméně i využití této možnosti má své mantinely nastavené zásadami uvedenými v § 6 zákona a související judikaturou, včetně judikatury Soudního dvora EU.

23.         Dále navrhovatel uvádí, že „Umožnil-li tak zadavatel vybranému dodavateli doplňovat části kvalifikace (což bylo možné vyčíst z Výsledku posouzení a z rozhodnutí o námitkách), konkrétně minimálně následující:

a.             čestná prohlášení ve vztahu ke spotřební dani obou vybraných dodavatelů,

b.             hypoteticky i potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Svitavách vystavené pro ČESKOMORAVSKOU LESNÍ, a.s. datované 25.2.2019 (přičemž lhůta pro podání nabídek končila 25.2.2019 v 9:00 hod.),

c.              čestné prohlášení o odborném personálu za osobu J. K. ze dne 11.3.2019, které muselo být ještě doplněno dne 11.7.2019, a čestné prohlášení o odborném personálu za osobu Z. F. ze dne 11.3.2019 (prokazující splnění požadavků na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ),

d.             čestné prohlášení o vybavení pracovních strojů GPS ze dne 19.3.2019,

e.             čestné prohlášení o technickém vybavení společníka MILATA TECHNOLOGY a. s. ze dne 15.5.2019 vydané Tomášem Milatou

(písm. d) a e) shodně uvedenyv bodu 3. Výsledku posouzení – Seznam dokladů a vzorků vytahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele)

umožnil mu tím v podstatě podat nabídku novou, změněnou nebo min. upravit její podstatné části až po vypršení lhůty pro podání nabídek. Z pohledu navrhovatele se tak jedná o poskytnutí výhody značného rozsahu, neboť dokumenty byly doplňovány i opakovaně a některé možná v původní nabídce chyběly úplně, což však nelze z navrhovateli dostupných dokumentů jednoznačně identifikovat. Navrhovatel je tak přesvědčen, že si zadavatel účelově vyložil ustanovení § 46 ZZVZ a nastíněným postupem zcela evidentně porušil i zásadu nediskriminace a rovného zacházení ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ.

Navrhovatel nad rámec výše uvedeného upozorňuje, že zejména ve vztahu k doplnění čestného prohlášení o vybavení pracovních strojů GPS ze dne 19.3.2019 a čestného prohlášení o technickém vybavení společníka MILATA TECHNOLOGY a. s. ze dne 15.5.2019 existuje důvodná pochybnost, zda na straně vybraných dodavatelů vznikla potřeba novějšího předložení z důvodu administrativního pochybení či se jednalo o chybu odbornou. V této souvislosti vyvstává opět i otázka, zda nedošlo k materiální změně nabídky, když technickým vybavením požadovaným v kvalifikaci má být realizováno plnění veřejné zakázky a změna nabídky by v tomto smyslu měla i dopad do rámcové dohody, neboť popis požadavků na technické vybavení včetně požadavku na GPS systém je také součástí rámcové dohody jako její příloha č. 1 – Specifikace plnění. Nesplnil-li by vybraný dodavatel ve své nabídce požadované technické parametry daných zařízení či předložil-li by upravené čestné prohlášení s odlišným (byť i částečně) technickým vybavením než uvedl v nabídce, je navrhovatel přesvědčen, že úpravou čestného prohlášení o technickém vybavení by mohlo dojít k nepřípustné změně nabídky vybraného dodavatele právě i ve vztahu k požadavkům uvedeným v příloze rámcové dohody. Takovýto postup by však byl zcela v rozporu s principem neměnnosti nabídky, který navazuje na další instituty obsažené v zákoně a na jeho celkovou koncepci.“ Pozn. Úřadu: Z důvodu ochrany osobních údajů jsou v textu odůvodnění tohoto rozhodnutí údaje týkající se fyzických osob zkráceny, příp. anonymizovány).

24.         Navrhovatel dále uvádí, že nelze připustit prostřednictvím postupu dle § 46 odst. 2 zákona nápravu takového pochybení, které spočívá v chybě dodavatele jakožto odborníka na oblast plnění veřejné zakázky. Zadavatel má podle navrhovatele při posouzení možnost žádat od dodavatele objasnění či doplnění jeho nabídky, zacházet s jednotlivými dodavateli stejně, tak, aby žádost o objasnění či doplnění nemohla být na konci zadávacího řízení vzhledem k jeho výsledku vnímána tak, že neoprávněně zvýhodňuje nebo znevýhodňuje jednoho nebo více dodavatelů. Objasnění nebo doplnění, která nejsou pouhým upřesněním nebo opravou zjevných věcných chyb představují podle navrhovatele ve skutečnosti podstatnou a významnou změnu původní nabídky.

25.         Svou argumentaci zejména k § 46 odst. 2 zákona navrhovatel podporuje citacemi z rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30.8.2019. Dále navrhovatel odkazuje na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) č. j. C-387/14 týkající se výkladu zásad zadávání veřejných zakázek – rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti v souvislosti s doplňováním údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, které je v aktuální právní úpravě obsaženo v § 46 zákona, a mj. také na rozsudek SDEU č. j. C-223/16. Navrhovatel také poukazuje na čl. 51 směrnice 2004/18/ES a čl. 56 odst. 3) současné směrnice 2014/24/EU.

26.         Navrhovatel je přesvědčen, že s ohledem na naznačenou nepřípustnou změnu nabídky vybraného dodavatele po uplynutí lhůty po podání nabídek měl zadavatel, který tuto změnu umožnil, vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vyloučit v souladu s § 48 odst. 8 zákona. Tím, že tak zadavatel neučinil, porušil podle zadavatele zásadu transparentnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona a zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení ve smyslu § 6 odst. 2 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.  

27.         Navrhovatel požaduje, aby Úřad uložil nápravné opatření a zrušil rozhodnutí o výběru. Navrhovatel dále navrhuje k zajištění účelu řízení vydání předběžného opatření, kterým Úřad zadavateli uloží zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

28.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 14.10.2019, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 14.10.2019.

29.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný dodavatel.

30.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-28392/2019/513/JLí ze dne 16.10.2019.

31.         Dne 24.10.2019 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu.

Vyjádření zadavatele k návrhu

32.         Zadavatel úvodem svého vyjádření k návrhu uvádí, že navrhovatel v návrhu pouze kopíruje text námitek, akcentuje ta tvrzení, která mají svědčit v jeho prospěch, a zdůvodnění zadavatele, která jsou způsobilá navrhovatelem použitou argumentaci vyvrátit, záměrně ponechává bez povšimnutí; zadavatel proto v podrobnostech odkazuje na rozhodnutí o námitkách.

33.         Zadavatel vyjadřuje přesvědčení, že jednotlivé dílčí zakázky, které jsou zadávány na základě uzavřené rámcové dohody, lze považovat za samostatné veřejné zakázky. Tento svůj názor zadavatel opírá mj. o citace zákona, ZVZ i komentářové literatury. Zadavatel uvádí, že nevidí žádný relevantní důvod pro to, aby vybraný dodavatel nemohl pro účely prokázání technické kvalifikace využít jednotlivé prováděcí smlouvy z uzavřené rámcové dohody. Tvrzení navrhovatele, že splnění technické kvalifikace ve smyslu zákona nelze prokázat prostřednictvím několika dílčích zakázek, resp. prováděcích smluv, které byly zadány na základě rámcové dohody dle ZVZ, dle zadavatele nemá oporu v zákoně a jde i proti samotnému smyslu § 79 zákona. Podle zadavatele by takový výklad ad absurdum znamenal, že veškerá plnění dodavatelů realizovaná postupem dle § 89 ZVZ by nešla použít pro účely prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona. Zadavatel zastává názor, že z příslušných ustanovení zákona nevyplývá, že k plněním dle ZVZ se nemá přihlížet a že je pro prokázání splnění technické kvalifikace nelze použít.

34.         Na podporu výše uvedených skutečností zadavatel opětovně uvádí, že podle zákona ani podle ZVZ rámcová dohoda není veřejnou zakázkou, resp. nenaplňuje znaky veřejné zakázky, které vyplývají z § 2 odst. 1 zákona. Postup zadavatele, který směřuje k zadání konkrétního plnění při využití institutu rámcové dohody je vždy postupem dvoufázovým. Zadavatel v první fázi vybere jednoho či několik dodavatelů, s nimiž uzavře rámcovou dohodu, a následně na základě takto uzavřené rámcové dohody je realizována druhá fáze v jejímž rámci dochází k zadávání jednotlivých dílčích (konkrétních) plnění, jež jsou samostatnými veřejnými zakázkami. V souvislosti s tímto zadavatel zdůrazňuje, že k poskytnutí samotného plnění dochází vždy až po uzavření dílčí realizační smlouvy, nikoliv na základě samotné rámcové dohody. Podle zadavatele tak uzavření rámcové dohody, ačkoliv je uzavřena na základě zadávacího řízení, není zadáním veřejné zakázky, resp. veřejnou zakázkou, ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, a tudíž je nutné hledět na jednotlivé dílčí smlouvy jako na samostatné veřejné zakázky. Rámcovou dohodu resp. zadávací řízení, na jehož základě je uzavřena rámcová dohoda) není tedy podle zadavatele možné považovat za veřejnou zakázku.

35.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel postupoval jinak v jiných zadávacích řízeních, zadavatel uvádí, že každé zadávací řízení je realizováno nezávisle na jiných zadávacích řízeních. Ze skutečnosti, že zadavatel zvolil určitý postup v jednom zadávacím řízení, tak nelze dle zadavatele dovozovat, že má povinnost stejný postup využít i v následujících řízeních. K tomu zadavatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0867/2015/VZ-03174/2016/533/LMa ze dne 27.1.2016.

36.         Zadavatel odmítá argumentaci navrhovatele, že zadavateli standardně k prokázání zkušeností nepostačuje doložení plnění zakázky na kosení v jedné oblasti po dobu 3 let, avšak v předmětném zadávacím řízení mu to ve vztahu k vybranému dodavateli postačuje, a že jediným rozdílem je zde přitom pouze formální aspekt, tj. 3 samostatné smlouvy uzavřené vždy na jeden rok na základě rámcové dohody versus jedna smlouva na 3 roky na základě standardního zadávacího řízení. Zadavatel zdůrazňuje, že požadavky na prokázání technické kvalifikace stanovil zcela v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

37.         Zadavatel k této části návrhu uzavírá, že tvrzení navrhovatele, že zadavatel nedostál svému požadavku na rovné zacházení s jednotlivými účastníky zadávacího řízení, jakož i výklad navrhovatele, že vybraného dodavatele měl zadavatel vyloučit ze zadávacího řízení pro nesplnění daného kritéria technické kvalifikace, jsou s ohledem na výše uvedené zcela liché a ničím nepodložené.

38.         K požadavkům kladeným na osobu vedoucího údržby zadavatel uvádí, že vybraný dodavatel řádně prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, resp. dle bodu 4.3 zadávací dokumentace, když uvedl v Čestném prohlášení o odborném personálu k osobě vedoucího údržby (pozn. tuto pozici měl dle údajů uvedených v nabídce zastávat J. K.) celkem 5 zkušeností, které byly realizovány pro ŘSD ČR. Z předloženého Čestného prohlášení o odborném personálu a z dokumentu s názvem „Objasnění a doplnění údajů a dokladů č. j. 2842/36300/2019“ ze dne 11.7.2019 přitom dále podle zadavatele vyplývá, že v případě uvedených zkušeností vystupoval J. K. v pozici vedoucího údržby a že uvedené zkušenosti co do předmětu plnění a finančního objemu vyhovují požadavku dle zadávacích podmínek. Zadavatel uvádí, že měl na základě předložených dokladů a informací v nich uvedených jednoznačně prokázáno (doloženo), že vybraný dodavatel (resp. osoba, která zastávala pozici vedoucího údržby) prokázal technickou kvalifikaci dle bodu 4.3 odst. 1 bod iii) zadávací dokumentace.

39.         Zadavatel dále uvádí, že „pokud jde o zkušenosti uvedené v Čestném prohlášení o odborném personálu, tak tyto jsou samostatnými veřejnými zakázkami, ačkoliv jde opětovně o dílčí smlouvy. Na každou zakázku byla uzavřena samostatná (dílčí) smlouva a každé smlouvě bylo přiděleno interní číslo.

40.         K dodatečnému dokládání dokladů ze strany vybraného dodavatele zadavatel uvedl, že navrhovatel přehlíží jeho argumentaci uvedenou v rozhodnutí o námitkách a nadále spekuluje, že připustil netransparentní změnu nabídky vybraného dodavatele po jejím podání.

41.         Zadavatel v souvislosti s uvedeným dodává, že „z rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů lze dovodit, že ze strany zadavatele není možné akceptovat změnu, která se dotýká údaje, který má být předmětem hodnocení, a dále změnu, kterou účastník zadávacího řízení napravuje svoji odbornou chybu spočívající např. v tom, že účastník zadávacího řízení původně nabídl plnění nesplňující zadávací podmínky a na základě výzvy zadavatele nově předkládá jiné plnění, které po věcné (technické) stránce požadavkům zadavatele vyhovuje. V případě této veřejné zakázky ovšem k žádné z těchto chyb nedošlo. Jak již bylo uvedeno v Rozhodnutí o námitkách, z dokladů, kterými byla vybraným dodavatelem prokazována kvalifikace a které navrhovatel zmínil ve svých Námitkách a opakovaně i v Návrhu, neměl zadavatel postaveno najisto, zda vybraný dodavatelv plném rozsahu splňuje technickou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Proto zadavatel vyzval vybraného dodavatele s odkazem a v souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ k objasnění, resp. doplnění v nabídce uvedených údajů. Tímto objasněním, resp. doplněním již doložených dokladů a údajů o technické kvalifikaci nedošlo ze strany vybraného dodavatele ke změně nabídky, která je dle § 46 odst. 2 ZZVZ zakázaná a kterou by zadavatel ani nepřipustil.“

42.         Oprávněnost uvedeného postupu zadavatele je přitom možné dle zadavatele dovodit také z rozhodovací praxe Úřadu, např. z rozhodnutí č. j. R0097/2018 ze dne 30.8.2018, č. j. S0394/2018 ze dne 23.11.2018 nebo č. j. S0232/2017 ze dne 8.9.2017.

43.         Zadavatel dále dodává, že z čl. 56 odst. 3 směrnice 2014/24/EU jehož obsah § 46 odst. 1 zákona přejímá a § 46 odst. 2 a 3 zákona jej dále konkretizuje, vyplývá, že zadavatel může požádat o předložení, rozšíření, upřesnění nebo doplnění informací nebo dokumentů, které jsou neúplné, nesprávné nebo se tak jeví, nebo pokud chybí. Dodavatel je tak podle zadavatele oprávněn na základě výzvy zadavatele objasnit či doložit údaje týkající se prokázání splnění podmínek účasti (typicky kvalifikace), pokud tyto zároveň nebudou předmětem hodnocení.

44.         Pokud jde o rozsudek SDEU C-387/14, na který navrhovatel poukazuje ve svém Návrhu a dle kterého v rámci objasnění či doplnění dokladů nelze za účelem prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení předkládat doklady neuvedené v původní nabídce, zadavatel uvádí, že v případě, který se posuzoval ve zmíněném rozsudku, se jednalo o situaci, kdy dodavatel po podání nabídky předložil nový seznam dodávek, ve kterém byla uvedena reference poddodavatele, který v původní nabídce uveden nebyl. Podle zadavatele SDEU konstatoval, že dodavatel v zásadě nemá možnost prokázat, že splňuje technickou kvalifikaci tím, že využije zkušenosti třetích osob, jež nebyly v jeho nabídce uvedeny; uvedený rozsudek tak oproti rozhodovací praxi Úřadu změnu nabídky týkající se kvalifikace, která zároveň nebyla předmětem hodnocení nabídek, nepřipustil. V této souvislosti zadavatel zdůrazňuje, že daný rozsudek se vztahuje k právní úpravě provedené směrnicí 2004/18/ES, která oproti směrnici 2014/24/EU výrazně omezovala okruh situací, za kterých bylo možné požadovat objasnění nebo doplnění nabídky. Dle přesvědčení zadavatele tak nelze závěry v komentovaném rozsudku považovat za jednoznačně aplikovatelné. Tomuto závěru přitom dle zadavatele nasvědčuje i fakt, že generální advokát ve svém vyjádření v poznámce pod čarou připustil, že doplnění seznamu dodávek referenčními zakázkami daného dodavatele, tj. nikoliv poddodavatele, jako tomu bylo v posuzovaném případě, by mohlo být přípustné.

45.         Zadavatel k této části návrhu dodává, že právní úprava obsažená v § 46 zákona dostála výrazného posunu oproti právní úpravě obsažené v ZVZ, neboť došlo v případě objasňování nabídek k odklonu od přílišného formalismu a odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. R351/2015.

46.         Zadavatel k této části návrhu zdůrazňuje, že vybranému dodavateli nebyla poskytnuta žádná výhoda spočívající v tom, že by mu zadavatel umožnil neoprávněně změnit jeho nabídku po uplynutí lhůty pro podání nabídek a že neporušil ani zásadu nediskriminace a rovného zacházení ve smyslu § 6 odst. 1 zákona.

47.         K nevyhovění žádosti navrhovatele o poskytnutí nabídky vybraného dodavatele zadavatel uvádí, že podle § 218 odst. 2 písm. a) zákona, zadavatel neposkytne podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, ve znění pozdějších předpisů, do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídky a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že k tomuto okamžiku nedošlo k ukončení zadávacího řízení, tj. k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, zadavatel zastává názor, že nebyl nebyl (a ani není) povinen nabídku, resp. část nabídky, vybraného dodavatele poskytovat.

48.         Zadavatel dále dodává, že všechny potřebné informace, na základě nichž je zřejmé, že vybraný dodavatel prokázal nastavenou kvalifikaci, vyplývají z výsledku posouzení splnění podmínek účasti, který byl odeslán společně s oznámením o výběru všem účastníkům zadávacího řízení, tedy i navrhovateli. Navrhovatel tedy podle zadavatele měl (a nadále má) k dispozici všechny potřebné informace a neposkytnutí požadované části nabídky nevedlo k porušení zásady transparentnosti.

Další průběh správního řízení

49.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-29893/2019/513/JLí ze dne 1.11.2019 – navrhovateli určena lhůta k odstranění nedostatků podání (návrhu).

50.         Dne 5.11.2019 nahlédl do správního spisu navrhovatel.

51.         Dne 6.11.2019 odstranil navrhovatel nedostatky podání doložením příslušných plných mocí.

52.         Usnesení č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-30493/2019/513/JLí ze dne 8.11.2019 určil Úřad vybranému dodavateli lhůtu ke zvolení zmocněnce pro účely usnadnění průběhu správního řízení.

53.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-30499/2019/513/JLí ze dne 8.11.2019 byla zadavateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném správním řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

54.         Dne 12.11.2019 Úřad obdržel sdělení společnosti MILATA TECHNOLOGY a.s. ze dne 12.11.2019 ke zvolení společného zmocněnce ve správním řízení.

55.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-30953/2019/513/JLí ze dne 13.11.2019 – určil Úřad vybranému dodavateli lhůtu k doložení dokumentu osvědčujícího zvolení společnosti MILATA TECHNOLOGY a.s. společným zmocněncem ve správním řízení.

56.         Dne 15.11.2019 byla doložena plná moc pro společnost MILATA TECHNOLOGY a.s.

57.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-31397/2019/513/JLí ze dne 18.11.2019 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření.

58.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-31676/2019/513/JLí ze dne 19.11.2019 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

59.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-31843/2019/513/JLí ze dne 19.11.2019 stanovil Úřad vybranému dodavateli lhůtu k podání informace, zda v jeho nabídce a v následných objasněních a doplněních údajů nebo dokladů je obsaženo obchodní tajemství.

60.         Dne 22.11.2019 vybraný dodavatel sdělil, že v jeho nabídce ani v následných objasněních a doplněních údajů nebo dokladů se obchodní tajemství nevyskytuje.

61.         Dne 25.11.2019 nahlédl do správního spisu navrhovatel.

62.         Dne 25.11.2019 požádal navrhovatel o prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí.

63.         Dne 25.11.2019 se k podkladům rozhodnutí vyjádřil vybraný dodavatel.

Vyjádření vybraného dodavatele

64.         Vybraný dodavatel uvedl, že v minulosti uzavřel se zadavatelem postupem dle § 92 ZVZ tzv. rámcovou smlouvu na kosení travních porostů, z jejíhož obsahu plyne, že jednotlivá plnění, tedy jednotlivé veřejné zakázky, jsou samostatnými veřejnými zakázkami, neboť neplatí, že každá z těchto zakázek by měla mít totožný okruh plnění (časový, místní, organizační atd.). V daném případě tak podle vybraného dodavatele nejde o jednu zakázku, ale několik samostatných veřejných zakázek specifikovaných zadavatelem právě v jednotlivých výzvách k plnění. Vybraný dodavatel tedy zastává názor, že technickou kvalifikaci v tomto směru splnil. V této souvislosti vybraný dodavatel poukazuje na skutečnost, že se stejnou námitkou se Úřad vypořádal v rámci řízení vedeného pod sp. zn. S0324/2019 a odkazuje na rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0324/2019/VZ-29527/511/MMi ze dne 29.10.2019.

65.         Vybraný dodavatel vyjadřuje přesvědčení, že všechny doklady předložil řádně a případně pouze na základě žádosti obsah předložených dokladů dále vysvětloval či upřesňoval, nenastala tedy situace, že by některý z dokladů chyběl. Takový postup je podle vybraného dodavatele přípustný. Spekulace o případné změně obsahu své nabídky považuje vybraný dodavatele za nepodložené a s ohledem na požadavek elektronické komunikace mezi zadavatelem a uchazeči taková změna nabídky možná není. I pokud by se ukázalo, že některé z čestných prohlášení nebylo v tomto směru v okamžiku doručení nabídky perfektní, ani tato skutečnost sama o sobě by podle vybraného dodavatele nevedla k automatickému vyloučení dodavatele, neboť zadavatel jej může vyzvat k předložení správného dokladu, tedy např. dokladu podepsaného zaručeným podpisem, pokud by v nabídce byl pouze podpis normální. Oprávněnost takového postupu podle vybraného dodavatele plyne z faktu, že takovým upřesněním či doplněním se obsah nabídky fakticky nemění a uvedené nemá ani vliv na hodnocení podaných nabídek. I v této části svého vyjádření odkazuje vybraný dodavatel na shora uvedené rozhodnutí Úřadu.

66.         Vybraný dodavatel navrhuje, aby návrh navrhovatele byl zamítnut.

Další průběh správního řízení

67.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-32510/2019/513/JLí ze dne 26.11.2019 prodloužil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

68.         Dne 2.12.2019 doručil navrhovatel své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne (dále jen „vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí“).

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

69.         V úvodní části svého vyjádření navrhovatel reaguje na vyjádření zadavatele k návrhu, přičemž stále setrvává na své argumentaci, že plnění uskutečněná na základě rámcové smlouvy, která nastala v minulosti, lze použít pouze jako jednu významnou službu (resp. jednu referenční zakázku). Formálně sice připouští, že zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody je novou zakázkou, nelze jej však podle názoru navrhovatele při prokazování technické kvalifikace v rámci jiného zadávacího řízení stavět na stejnou úroveň, jakou je realizace tří samostatných (různých) zakázek. Zadavatel výslovně požadoval tři významné služby a při jejich plnění je podle navrhovatele často nezbytné sladit provádění služeb za různých výchozích podmínek, v různých oblastech i časových harmonogramech a logistika s tím spojená je bezpochyby obtížnější než plnění jedné opakované zakázky.

70.         Podle názoru navrhovatele nemůže obstát tvrzení vybraného dodavatele, s nímž se zadavatel ztotožnil, že předmět plnění podle všech tří prováděcích smluv nebyl totožný (ani co do místního určení, ani co do požadovaného plnění), neboť se v tomto případě zadávání veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže podle § 134 odst. 1 zákona, kdy všechny podmínky plnění veřejné zakázky musí být obsaženy v rámcové dohodě a není potřeba zakázku soutěžit či vyjasňovat, a uzavření dílčí veřejné zakázky je v tomto případě spíše výzvou k plnění, která je podpisem smlouvy akceptována. V tomto smyslu není podle navrhovatele podstatné, zda se konkrétní plnění jednotlivé dílčí zakázky drobně odlišovalo od plnění v dalším roce.

71.         Navrhovatel je přesvědčen, že vybraný dodavatel prokázal pouze svou schopnost plnit jeden víceletý závazek a nedošlo k reálnému posouzení schopnosti vybraného dodavatele plnit veřejnou zakázku, neboť mu stačila k prokázání zkušenosti jen jedna reference, kdežto jiní museli disponovat třemi. Navrhovatel považuje tento přístup za diskriminační, neboť znemožnil účast v zadávacím řízení i zkušenějším dodavatelům, kteří by disponovali např. dvěma víceletými smluvními vztahy, a tedy zkušenostmi s plněním dvou víceletých zakázek, které by však neměly formu rámcové dohody a dílčích zakázek, tudíž by tito dodavatelé nenaplnili požadavek zadavatele na 3 významné služby, přičemž v materiálním slova smyslu by prokázali více zkušeností, než prokázal vybraný dodavatel.

72.         K vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatel dále vyslovuje názor, že jako účastník zadávacího řízení, měl v souladu se zásadou transparentnosti právo na poskytnutí části nabídky vybraného dodavatele obsahující kvalifikaci, což mu však nebylo umožněno, neboť z oznámení o výběru dodavatele a jeho příloh nebylo možno posoudit všechny skutečnosti prokazující kvalifikaci vybraného dodavatele.

Vyjádření navrhovatele k prokázání technické kvalifikace podle čl. 4.4.3. zadávací dokumentace

73.         V úvodu této části vyjádření navrhovatel rekapituluje průběh komunikace mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem v souvislosti s žádostmi zadavatele o objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů týkajících se této části kvalifikace.

74.         Podle navrhovatele dodavatel původně o referenční zakázce neuvažoval jako o třech samostatných referenčních zakázkách, ale považoval ji za jednu finančně objemnější referenční zakázku; teprve na základě žádosti o objasnění překvalifikoval dodavatel svůj závěr a uvedl, že referenční zakázka představuje tři dílčí veřejné zakázky.

75.         Dále navrhovatel uvádí, že z referenčních listů k roku 2016, 2017 i 2018 vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky je kosení travních porostů, a to s celkovou délkou tahu 660,694 km, z toho 64,547 km nedělených čtyřpruhů, 97,362 km dělených čtyřpruhů a 498,758 km dvoupruhových komunikací. Z předložených referenčních listů tedy není podle navrhovatele zřejmé, v čem spočívá odlišnost poskytovaného plnění, neboť stručná charakteristika služby, jak co do požadovaného plnění, tak místního určení, je stejná. Tvrzení vybraného dodavatele o odlišnosti dílčích veřejných zakázek tudíž není podle názoru navrhovatele oprávněné ani pravdivé.

76.         Navrhovatel má za to, že vybraný dodavatel neprokázal splnění technické kvalifikace podle bodu 4.4.3. zadávací dokumentace a je přesvědčen, že zadávací řízení trpělo vadou nejednoznačnosti nastavení zadávacích podmínek v části požadavků na splnění technické kvalifikace a v tomto smyslu nelze požadavek na správnost a úplnost zadávacích podmínek přenášet na dodavatele či následně účastníky zadávacího řízení. Podle navrhovatele došlo k porušení § 36 odst. 3 zákona, „když sám zadavatel veřejné zakázky si ve fázi po vypršení lhůty pro podání nabídek, tedy po obdržení nabídek, vyjasňoval své požadavky uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a jejich naplnění. Tento postup v žádném případě nemůže jít k tíži účastníků zadávacího řízení, rovněž se jedná o postup naprosto netransparentní a jeho závěry je nezbytné považovat za diskriminační, a v rozporu se zásadou rovného zacházení, neboť změněný výklad požadavků zadavatele a jejich naplnění mohl být příznivější pro jiné potenciální dodavatele, kteří se zadávacího řízení na základě původního výkladu požadavků na splnění technické kvalifikace nemohli účastnit.“

Vyjádření navrhovatele k dodatečnému dokládání dokladů vybraným dodavatelem

77.         Navrhovatel s odkazem na námitky a návrh tvrdí, že zadavatel umožnil vybranému dodavateli podat v podstatě nabídku novou, změněnou nebo minimálně upravit její podstatné části až po vypršení lhůty pro podání nabídek. Podle navrhovatele si zadavatel účelově vyložil § 46 zákona a svým postupem porušil i zásady nediskriminace a stejného zacházení.

78.         Navrhovatel uvádí, že z dokumentace zjistil, že zadavatel dne 10.5.2019 zaslal vybranému dodavateli dodavateli žádost o objasnění a doplnění údajů či dokladů, ve které uvedl, že vybraný dodavatel doložil čestné prohlášení o technickém vybavení o disponování množstvím strojů a vybavení pro realizaci veřejné zakázky, ve kterém však podle zadavatele „nenídoloženo veškeré vybavení, jak bylo požadováno zadavatelem, resp. čestné prohlášení zahrnuje pouze 4 ks ramenové travní sekačky (6,5 m), nikoliv však vybavení v následujících bodech:

ramenová travní sekačka 1 ks (3,5 m) s odsávacím zařízením nebo

ramenová travní sekačka 1 ks (3,5 m) +1 ks samostatného sběracího zařízení

V návaznosti na tuto žádost předložil vybraný dodavatel objasnění a doplnění údajů a dokladů ze dne 15.5.2019, ve kterém předložil aktualizované čestné prohlášení o technickém vybavení rozšířené o požadované technické vybavení.

79.         Z aktualizovaného čestného prohlášení podle navrhovatele vyplývá, že vybraný dodavatel oproti původnímu čestnému prohlášení doplnil nové řádky „sekací nástavba – rameno s mulčovačem a odsávacím zařízení“, „sekací nástavba – rameno s mulčovačem“ a „sekací nástavba – podsvodidlova s mulčovačem“. Kromě toho v řádku „sekací nástavba – rameno s mulčovačem“ upravil počet kusů oproti původním šesti kusům na dva kusy a v řádku „sekací nástavba - podsvodidlova s mulčovačem“ upravil počet kusů oproti původním čtyřem kusům na tři kusy.

80.         S ohledem na výše uvedené je navrhovatel přesvědčen, že došlo k nepřípustné materiální změně nabídky vybraného dodavatele, když technickým vybavením požadovaným v kvalifikaci má být realizováno plnění veřejné zakázky a změna nabídky by v tomto smyslu měla i dopad do rámcové dohody, neboť popis požadavků na technické vybavení je také součástí rámcové dohody jako její příloha č. 1 – Specifikace plnění.

81.         Nad rámec výše uvedeného navrhovatel dodává, že v aktualizovaném čestném prohlášení předloženém vybraným dodavatelem chybí druhá část, a to přehled vozidel a nákladních automobilů, a proto podle jeho názoru zadavatel nemůže mít prokázáno splnění technické kvalifikace podle čl. 4.5. zadávací dokumentace.

82.         Navrhovatel rovněž stejně jako v návrhu cituje z rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc.

83.         Podle navrhovatele měl zadavatel pro nepřípustnou materiální změnu nabídky vybraného dodavatele vyloučit podle § 48 odst. 8 zákona a tím, že tak neučinil, porušil zásadu transparentnosti podle § 6 odst. 1 zákona a zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení pode § 6 odst. 2 zákona.

Vyjádření navrhovatele k nesplnění požadavků na technické vybavení

84.         Navrhovatel uvádí, že z nahlížení do spisu zjistil, že vybraný dodavatel doložil ve své nabídce čestné prohlášení o technickém vybavení, ve kterém uvedl, že má k realizaci zakázky k dispozici toto technické vybavení:

1)      SEKACÍ NÁSTAVBA – RAMENO S MULČOVAČEM LM PROFI SEKR/Leoš Milata/ 9000

2)      SEKACÍ NÁSTAVBA – PODSVODIDLOVA S MULČOVAČEM LM PROFI SEKP/Leoš Milata/1200

3)      NÁVĚS S ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM PRONAR/PRONAR/ T285

85.         Podle navrhovatele ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel“), vyplývá, že na komunikacích se mohou pohybovat jen stroje s nástavbami, které mají osvědčení dle schválení od Ministerstva dopravy České republiky nebo technické zkušebny, popřípadě mají nástavbu zapsanou přímo v technickém průkazu vozidla (nosiče), na němž jsou nesené.

86.         Výše uvedené stroje dle názoru navrhovatele představují stroje vlastní výroby vybraného dodavatele (resp. Leoše Milaty), přičemž se nejedná o stroje nijak homologované. V případě vozidel dle bodu 1) a 2) se jedná o ramena vlastní výroby, která nejsou v obchodní síti dostupná, v případě vozidla dle bodu 3) se jedná o transportní přívěs značky PRONAR, na který si pravděpodobně sám vybraný dodavatel vyrobil odsávací zařízení.

87.         S ohledem na výše uvedené je navrhovatel přesvědčen, že vozidla dle bodu 1) až 3) nesplňují podmínky zákona o podmínkách provozu vozidel a nemohou se tedy pohybovat na pozemních komunikacích. Vybraný dodavatel tak dle přesvědčení navrhovatele nesplňuje požadavky na technickou kvalifikaci uvedené v čl. 4.5. zadávací dokumentace a nebyl by tak ani schopen plnit předmět veřejné zakázky v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a zadavatel měl tudíž vybraného dodavatele pro nesplnění požadavků na technickou kvalifikaci vyloučit.

88.         Ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v této části vyjádření navrhovatel doplňuje, že nemohl dříve namítat potenciální nesplnění zadávacích podmínek, neboť nebyl podrobně seznámen se zařízeními, jimiž byla příslušná technická kvalifikace prokazována.

89.         Navrhovatel trvá na všech svých dřívějších tvrzeních a především na porušení zásad uvedených v § 6 zákona zadavatelem, zejména zásad nediskriminace, rovného zacházení a transparentnosti.

Další průběh správního řízení

90.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0375/2019/VZ-33312/2019/513/JLí ze dne 3.12.2019 Úřad z moci úřední nařídil zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít rámcovou dohodu v zadávacím řízení.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

91.         Úřad přezkoumal na základě § 248 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména pak relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastních zjištění, dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření, a proto návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K postavení zadavatele

92.         Úřad v šetřeném případě nejprve posoudil postavení zadavatele podle § 4 zákona.

93.         Podle § 2 odst. 2 zákona je veřejným zadavatelem

a) Česká republika,

b) státní příspěvková organizace,

c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,

d) jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

94.         Z úplného znění zřizovací listiny zadavatele ze dne 11. 3. 2016, ve znění dodatku č. 11 z téhož dne, vyplývá, že zadavatel byl zřízen jako státní příspěvková organizace, a to Ministerstvem dopravy České republiky.

95.         S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad uzavírá, že zadavatel, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, coby státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR, je veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

 

K výroku rozhodnutí

Relevantní ustanovení právních předpisů

96.         Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190.

97.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

98.         Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

99.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

100.     Podle § 46 odst. 2 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

101.     Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

102.     Podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

103.     Podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici,

104.     Podle § 122 odst. 1 zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita.

105.     Podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

106.     Podle § 122 odst. 3 zákona zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení

a)      originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a

b)      dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104.

107.     Pode § 122 odst. 6 zákona v případě výzvy podle odstavce 3 nebo 5 se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.

108.     Podle § 123 zákona zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. S výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, v němž je jeden účastník zadávacího řízení, musí být součástí tohoto oznámení

a) zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,

b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat

1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a

2. u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace,

3. seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a),

4. výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b).

109.     Podle § 131 odst. 1 zákona rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody.

110.     Dle § 251 odst. 1 zákona návrh musí vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

111.     Podle § 251 odst. 4 zákona náležitosti návrhu podle odstavce 1 věty první a druhé nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

112.     Dle § 251 odst. 5 zákona v řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, nevztahuje-li se na ně omezení podle odstavce 4; k později uvedeným skutečnostem, návrhům důkazů a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s výjimkou skutečností, návrhů důkazů a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí. O podmínkách pro uplatňování návrhů důkazů, nových skutečností a jiných návrhů podle věty první musí být účastníci řízení s výjimkou navrhovatele poučeni v oznámení o zahájení řízení.

113.     Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

114.     Podle § 7 odst. 1 ZVZ je veřejnou zakázkou zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

115.     Podle § 11 odst. 1 ZVZ se rámcovou smlouvou pro účely tohoto zákona rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství.

116.     Podle § 11 odst. 2 ZVZ používá-li tento zákon pojem veřejná zakázka, rozumí se tím i rámcová smlouva podle odstavce 1, nestanoví-li tento zákon jinak. Ustanovení tohoto zákona vztahující se na zadávání veřejných zakázek platí obdobně i pro zadávání rámcových smluv, nestanoví-li tento zákon jinak.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

117.     Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 1.5. „Elektronické dokumenty“ uvedl, že „Pokud je dále v textu této zadávací dokumentace požadováno elektronické předložení originálu dokumentu nebo dokladu, rozumí se tím předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické podobě podepsaného jeho původcem prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,není-livýslovně uvedeno jinak.

Původcem dle předcházejícího odstavce se rozumí každá osoba, z jejíž činnosti dokument vznikl.

Pokud je dále v textu této zadávací dokumentace požadováno či umožněno elektronické předložení ověřené kopie dokumentu nebo dokladu, rozumí se tím předložení dokumentu nebo dokladu v elektronické podobě, který vznikl autorizovanou konverzí z listinné podoby.

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má dokument, který vznikl provedením autorizované konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením vznikl“.

118.     Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 4. „Požadavky zadavatele na kvalifikaci“ mj. uvedl, že „Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen zadavateli postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě“.

119.     V článku 4.3 zadávací dokumentace „Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ“ mj. požadoval, aby se „na realizaci zakázky podílely následující osoby splňující uvedené požadavky zadavatele:

1. „osoba vedoucího údržby:

(i) minimálně středoškolské vzdělání v zahradnickém, sadovnickém, lesnickém nebo agronomickém oboru,

(ii) minimálně 3 roky praxe na pozici vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu),

(iii) praxe na pozici vedoucího údržby, kdy byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u minimálně dvou významných zakázek, jejichž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH,

(iv) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem.“

2. „osoba zástupce vedoucího údržby:

(i) minimálně středoškolské vzdělám v zahradnickém, sadovnickém, lesnickém nebo agronomickém oboru,

(ii) minimálně 3 roky praxe na pozici vedoucího údržby nebo zástupce vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu),

(iii) praxe na pozici vedoucího údržby nebo jeho zástupce, kdy byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u minimálně jedné významné zakázky, jejímž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH,

(iv) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem.“

120.     Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 4.4.3. „Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování“ mj. uvedl: „Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci: 3 zakázek, jejichž předmětem bylo kosení travních porostů u minimálně dvoupruhových pozemních komunikací, z nichž

(i) alespoň 1 zakázka musela být realizována u dálnice nebo čtyř a vícepruhové komunikace,

(ii) alespoň 1 zakázka musela být realizována ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH a (iii) zbývající 2 zakázky musely být realizovány ve finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH za každou z nich“.

121.     V zadávací dokumentaci v článku 4.5. „Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ“ bodu 4.5.1 zadavatel uvedl: „V níže uvedené tabulce jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Dodavatel ve formuláři č. 2.2.3. uvede požadované údaje o svém technickém vybavení, splnění zde uvedeného kvalifikačního předpokladu však bude posuzováno pouze ve vztahu k zařízením uvedeným v následující tabulce:

V bodu 4.5.2. „Kritéria technické kvalifikace a jejich prokazování“ zadavatel mj. uvedl: „K zajištění dostatečného technického vybavení pro realizaci služeb je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným minimálním množstvím strojů, pomůcek, provozních či technických zařízení o       následující typové specifikaci a parametrech:

4 ks pracovního stroje (nástavby) neseného – ramenová travní sekačka – na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 6,5 m.

1 ks pracovního stroje (nástavby) neseného – ramenová travní sekačka – na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m vybavený odsávacím zařízením na posekanou trávu, nebo 1 ks pracovního stroje (nástavby) neseného – ramenová travní sekačka – na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m a 1 ks samostatného sběracího zařízení na posekanou trávu – nesmí se jednat o fukar, který pouze trávu odfoukává a neprovádí sběr.

2 ks podsvodidlová sekačka umožňující sečení pod svodidly na pravé i levé straně od nosiče, minimální šíře záběru 1 m.

1 ks samochodná svahová sekačka.

6 ks ručního stroje pro sekání trávy (např. křovinořez …) se vstupním výkonem min. 1,6 kW.

122.     V článku 5.1.1 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými jako součást nabídky v prostých kopiích. Dodavatelé nemohou požadované doklady nahradit předložením čestného prohlášení dle § 86 ZZVZ, ale mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ. Zadavatel však vždy bude před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace v elektronické podobě.

123.     Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 9.3. uvedl: „Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce dodavatele) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů“.

124.     Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 15.3. mj. uvedl, že vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit formou elektronické komunikace originály nebo ověřené kopie dále uvedených dokladů, a to mj. „čestné prohlášení o tom, že pracovní stroje provádějící kosení jsou vybaveny systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody – »Bližší popis Služeb a technická specifikace předmětu veřejné zakázky«“.

125.     Součástí nabídky vybraného dodavatele byly dva dokumenty nazvané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ (FORMULÁŘ 2.1.1.), ve kterých dodavatelé MILATA TECHNOLOGY a.s. a ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s. mj. prohlašují, že nemají „v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla“.

126.     Nabídka vybraného dodavatele obsahovala také kopii potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Svitavy ze dne 25.2.2019 o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stání politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému vystavenému pro společnost ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s.

127.     Součástí nabídky vybraného dodavatele byly dále mimo jiné i dokumenty nazvané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU“ (2x – FORMULÁŘ 2.2.1.), „SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB“ (FORMULÁŘ 2.2.2.), „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ“ (FORMULÁŘ 2.2.3.).

128.     Vybraný dodavatel v nabídce předložil dokument nazvaný „SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB“, v němž společnost MILATA TECHNOLOGY a.s. mj. čestně prohlašuje, že řádně poskytovala ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.4 zadávací dokumentace dále uvedené služby:

Název zakázky / Druh služeb

(vypovídající stručný popis služeb)

Celková cena služeb, za něž byl účastník odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč

Specifikace poskytovaných služeb

Doba plnění dle smlouvy

Datum zahájení a ukončení

poskytování služeb

Objednatel služeb

Kosení travních

porostů v MSK 2016 -2018/ Kosení travních porosů na dálnicích a silnicích I. třídy

34 602 tis. Kč

z toho

realizováno

27431 tis. Kč

Kosení travních porostů strojně i ručně na dálnicích a silnicích I. třídy

08/2016 – 08/2019

08/2016 – 08/2019

Ředitelství

silnic a dálnic ČR, Správa

Ostrava

129.     K předmětnému seznamu poskytnutých služeb byl v nabídce vybraného dodavatele doložen „Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR“ vystavený dne 13.2.2019 potvrzující poskytnutí předmětných služeb.

130.     Vybraný dodavatel v nabídce předložil dokument nazvaný „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ“, v němž společnost MILATA TECHNOLOGY a.s. mj. čestně prohlašuje, že pro účely realizace služeb disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace:

 

 

 

 

 

Značka / výrobce / typ

Počet kusů pro stavbu

Výkon (účinnost)

Druh (dle kvalifikačního předpokladu)

Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)

V/N

1)

STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

 

 

 

 

 

TRAKTOR

FENDT/AGCO/716

1

MAX. VÝKON 128/1 900 [KW]/OT,[MIN]

Universální nosič - traktor

V

 

TRAKTOR

FENDT/AGCO/930

4

MAX. VÝKON 236/2 250 [KW]/OT,[MIN]

Universální nosič - traktor

V

 

KŘOVINOŘEZY

Husqvarna/Husqvarna/555 RXT

6

2,8 KW

Ruční stroj pro sekání trávy

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– RAMENO S MULČOVAČEM

LM PROFI SEKR/Leoš Milata/ 9000

4

Dosah max. 9m

Síře pokosu 1m

Ramenová travní sekačka

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– PODSVODID

LOVA S MULČOVAČEM

LM PROFI SEKP/Leoš Milata/1200

4

Šířka záběru 1,2m

Podsvodidlová travní sekačka

V

 

SVAHOVÁ SEKAČKA

Spider/Dvořák - svahové sekačky/ILD02

1

15,4 KW

Samochodná svahová sekačka

N

 

NÁVĚS S ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM

PRONAR/PRONAR/ T285

1

20-60t/1hod

Návěs s odsávacím zařízením

V

2)

VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

 

 

 

 

 

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Roomster/ŠKODA/5J

1

63 KW

Osobní automobil

V

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL - VÍCEÚČELOVÝ

MERCEDES-BENZ - VITO/DAIMLER/369/2

1

100 KW

Osobní automobil - víceúčelový

V

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - SKŘÍŇOVÝ

HYUNDAI/HYUNDAI/ TQ

1

100 KW

Nákladní automobil - skříňový

V

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Škoda Fabia/ŠKODA/5J

1

66 KW

Osobní automobil

V

131.     Součástí nabídky vybraného dodavatele byl dokument nazvaný „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU“ s následujícím obsahem:

Společnost ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s. … tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném rozsahu:

Funkce: osoba vedoucího údržby

1)      Příjmení: (pozn. Úřadu: anonymizováno)

2)      Jméno: (pozn. Úřadu: anonymizováno)

3)      Vzdělání: (pozn. Úřadu: anonymizováno)

4)      Odborná způsobilost / praxe: Českomoravská lesní a.s., IČ: 25952471, praxe v oboru vedoucí údržby silniční vegetace 8 let

5)      Vztah k dodavateli: zaměstnanec

Součástí nabídky vybraného dodavatele byl dokument nazvaný „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU“ s následujícím obsahem:

Společnost ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s. … tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném rozsahu:

Funkce: osoba zástupce vedoucího údržby

Příjmení: (pozn. Úřadu: anonymizováno)

6)      Jméno: (pozn. Úřadu: anonymizováno)

7)      Vzdělání: (pozn. Úřadu: anonymizováno)

8)      Odborná způsobilost / praxe: Českomoravská lesní a.s., IČ: 25952471, praxe v oboru vedoucí údržby silniční vegetace 5 let

9)      Vztah k dodavateli: zaměstnanec“.

132.     Nabídka vybraného dodavatele obsahuje rámcovou dohodu včetně přílohy č. 1, v jejímž bodu 5.1. „Požadavky na GPS systém“ je mj. uvedeno, že „Vozidla odvážející shrabky nebo odpadky na kompostárnu nebo skládku, vozidla zajišťující přepravu na místo pro ruční sekání a převoz pracovních strojů, uzavírková tabule/předzvěstný vozík a dále pracovní stroje provádějící kosení musí být vybaveny systémem GPS (netýká se samochodných svahových sekaček a ručních strojů pro sekání trávy)…“

133.     Žádostí č. j. 706/36300/2019 odeslanou dne 27.2.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele mj. o „doložení dalších dvou referenčních zakázek,“ neboť z formuláře 2.2.2. vyplývalo splnění pouze jedné nedokončené zakázky.

134.     K žádosti zadavatele č. j. 706/36300/2019 vybraný dodavatel mj. sdělil, že „Naše společnost uzavřela dne 22.8.2016 rámcovou smlouvou číslo 16PU-002091 na plnění předmětu veřejné zakázky pod názvem »Kosení travních porostů v MSK 2016-2018«. Uvedenou smlouvu, která byla uzavřena v délce trvání 3 let. Uvedená smlouva předpokládá, že podle ní budou zadávány dílčí veřejné zakázky v průběhu trvání výše uvedené smlouvy a že tak postupem dle § 92 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, budou uzavírány na základě podaných nabídek jednotlivé tzv. prováděcí smlouvy.

Dále vybraný dodavatel sdělil, že v letech 2016, 2017 a 2018 byly na základě výše uvedené rámcové smlouvy uzavřeny jednotlivé prováděcí smlouvy, na základě kterých bylo realizováno sečení travních porostů podél silnic I. třídy, dálnic a silnic pro motorová vozidla v Moravskoslezském kraji. Splnění realizačních smluv vybraný dodavatel doložil referenčními listy vystavenými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dne 15.11.2016 (smluvní cena 4 154 335,60 bez DPH), dne 13.11.2017 (smluvní cena 11 525 222,65 Kč bez DPH) a dne 16.11.2018 (smluvní cena 11 751 793,05 Kč bez DPH).

Vybraný dodavatel dále zdůraznil, že předmět plnění podle všech tří prováděcích smluv není totožný (ani co do místního určení, ani co do požadovaného plnění), a jde podle jeho názoru o tři samostatné veřejné zakázky, které splňují podmínky technické kvalifikace dle zadávací dokumentace.

135.     Žádostí č. j. 839/36300/2019 odeslanou dne 5.3.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele o objasnění a doplnění údajů s odůvodněním, že „v čl. 4.3. zadávací dokumentace jako jednu z podmínek účasti v zadávacím řízení stanovil podmínky technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ spočívající ve splnění požadavků na odborný personál. Z Vámi předložených formulářů 2.2.1. vyplývá v bodech 1. a 2. splnění pouze odrážek (i), (ii) a (iv). Žádáme Vás o doplnění údajů v odrážce (iii) v obou bodech (u osoby vedoucího údržby i jeho zástupce).

136.     K žádosti zadavatele č. j. 839/36300/2019 vybraný dodavatel doložil smlouvy o dílo za účelem doplnění údajů o praxi u osoby vedoucího údržby a jeho zástupce:

1)      „Smlouva o dílo č. 54030-00095/10, Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresuFrýdek-Místek-2010, v objemu 3 102 096 Kč bez DPH

2)      Smlouva o dílo č. 54030-00096/10, Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Bruntál-2010, v objemu 2 675 093 Kč bez DPH

3)      Smlouva o dílo č. 54030-00097/10, Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Karviná-2010, v objemu 2 901 960 Kč bez DPH

4)      Smlouva o dílo č. 54030-00098/10, Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Nový Jičín-2010, v objemu 3 214 426 Kč bez DPH

5)      Smlouva o dílo č. 54030-00099/10, Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu 0pava-2010, v objemu 3 214 426 Kč bez DPH.“

137.     Žádostí č. j. 938/36300/2019 odeslanou dne 13.3.2019 vyzval zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů před uzavřením smlouvy, a to mj. ve smyslu čl. 15 zadávací dokumentace „Podmínky pro uzavření Rámcové dohody“ bodu 15.3 i čestného prohlášení o tom, že „pracovní stroje provádějící kosení jsou vybaveny systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody – »Bližší popis Služeb a technická specifikace předmětu veřejné zakázky«“.

138.     K žádosti zadavatele č. j. 938/36300/2019 vybraný dodavatel doložil mj. čestné prohlášení o vybavenosti strojů provádějících kosení systémem GPS.

139.     Žádostí č. j. 1244/36300/2019 odeslanou dne 29.3.2019 upozornil zadavatel vybraného dodavatele na povinnost předložit originály nebo ověřené kopie dokladů podle § 122 odst. 3 a 5 zákona a sdělil mu, že doklady předložené na základě výzvy č. j. 938/36300/2019 neodpovídají způsobu předložení originálů nebo ověřených kopií požadovaných dokumentů uvedeném v článku 1.5. zadávací dokumentace. Proto zadavatel požádal vybraného dodavatele o řádnou elektronickou formu předložených dokumentů.

140.     K žádosti zadavatele č. j. 1244/36300/2019 vybraný dodavatel elektronicky dokumenty dne 2.4.2019 doručil.

141.     Žádostí č. j. 1363/36300/2019 odeslanou dne 5.4.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele o objasnění a doplnění údajů či dokladů s odůvodněním, že „požaduje v čl. 4.1. Zadávací dokumentace dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ prokázání základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (formulář 2.1.1.), které není v nabídce aniv předložených dokladech dle § 122 odst. 3 řádně podepsaný elektronickým podpisem oprávněnou osobou za účastníka zadávacího řízení.

Na základě čl. 4.3. Zadávací dokumentace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ doložil společník ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. Čestné prohlášení o odborném personálu, ze kterého ale není patrné datum podpisu prohlášení, ani jméno oprávněné osoby k podpisu.

V čl. 4.4. Zadávací dokumentace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace předložením Seznamu poskytnutých služeb (formulář 2.2.2.), který rovněž není v nabídce ani v předložených dokladech dle § 122 odst. 3 řádně podepsaný elektronickým podpisem oprávněnou osobou za účastníka zadávacího řízení.

V nabídce ani v dokladech dle § 122 odst. 3 rovněž účastník nedoložil technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. i) a j) ZZVZ (čl. 4.5 a 4.6 Zadávací dokumentace – formuláře 2.2.3. a 2.2.4.) čestným prohlášením s podpisem oprávněné osoby.“

142.     K žádosti zadavatele č. j. 1363/36300/2019 vybraný dodavatel požadované doplnění dne 8.4.2019 doručil. K článku 4.5. „Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ“ vybraný dodavatel doručil formulář 2.2.3. „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ“:

 

 

Značka / výrobce / typ

Počet kusů pro stavbu

Výkon (účinnost)

Druh (dle kvalifikačního předpokladu)

Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)

V/N

1)

STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

 

 

 

 

 

TRAKTOR

FENDT/AGCO/716

1

MAX. VÝKON 128/1 900 [KW]/OT,[MIN]

Universální nosič - traktor

V

 

TRAKTOR

FENDT/AGCO/930

4

MAX. VÝKON 236/2 250 [KW]/OT,[MIN]

Universální nosič - traktor

V

 

KŘOVINOŘEZY

Husqvarna/Husqvarna/555 RXT

6

2,8 KW

Ruční stroj pro sekání trávy

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– RAMENO S MULČOVAČEM

LM PROFI SEKR/Leoš Milata/ 9000

4

Dosah max. 9m

Šíře pokosu 1m

Ramenová travní sekačka

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– PODSVODID

LOVA S MULČOVAČEM

LM PROFI SEKP/Leoš Milata/1200

4

Šířka záběru 1,2m

Podsvodidlová travní sekačka

V

 

SVAHOVÁ SEKAČKA

Spider/Dvořák - svahové sekačky/ILD02

1

15,4 KW

Samochodná svahová sekačka

N

 

NÁVĚS S ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM

PRONAR/PRONAR/ T285

1

20-60t/1hod

Návěs s odsávacím zařízením

V

2)

VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

 

 

 

 

 

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Roomster/ŠKODA/5J

1

63 KW

Osobní automobil

V

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL - VÍCEÚČELOVÝ

MERCEDES-BENZ - VITO/DAIMLER/369/2

1

100 KW

Osobní automobil - víceúčelový

V

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - SKŘÍŇOVÝ

HYUNDAI/HYUNDAI/TQ

1

100 KW

Nákladní automobil - skříňový

V

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Škoda Fabia/ŠKODA/5J

1

66 KW

Osobní automobil

V

143.     Žádostí č. j. 1465/36300/2019 odeslanou dne 12.4.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele o objasnění a doplnění údajů či dokladů s odůvodněním, že podle výzvy odeslané dne 13.3.2019 měl předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel dále uvádí, že vybraný dodavatel u následujících dokumentů předložil pouze jejich prostou kopii (sken dokumentu) a to jak v nabídce, tak následně na základě předmětné výzvy:

a.             Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.) za společníka MILATA TECHNOLOGY a.s. a ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s.

b.             Seznam poskytnutých služeb (formulář 2.2.2.)

c.              Prohlášení o průměrném ročním počtu zaměstnanců (formulář 2.2.4.) za společníka  MILATA TECHNOLOGY a.s. a ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s.

Zadavatel žádal u uvedených dokladů o jejich elektronické předložení v originále nebo ověřené kopii.

Dále zadavatel uvedl, že dokument Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) byl předložen ve formě autorizované konverze z listinné podoby do elektronické podoby, ale není z něj zřejmé, zda původní listinný originál byl podepsán oprávněnou osobou za společníka ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s. Zadavatel žádal o jeho elektronické předložení v originále nebo ověřené kopii, přičemž pokud by byl opětovně předložen dokument vzniklý autorizovanou konverzí, mělo by z něj být patrné, že byl v původní podobě (před konverzí) podepsán k tomu oprávněnou osobou.

144.     K žádosti zadavatele č. j. 1465/36300/2019 vybraný dodavatel požadované doplnění dne 15.4.2019 doručil.

145.     Žádostí č. j. 1871/36300/2019 odeslanou dne 13.5.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele o objasnění a doplnění údajů či dokladů s odůvodněním, že v „čestném prohlášení o technickém vybavení však není doloženo veškeré vybavení, jak bylo požadováno zadavatelem, resp. čestné prohlášení zahrnuje pouze 4 ks ramenové travní sekačky (6,5 m), nikoliv však vybavení v následujících bodech:ramenová travní sekačka 1 ks (3,5 m) s odsávacím zařízením nebo ramenová travní sekačka 1 ks (3,5 m) + 1 ks samostatného sběracího zařízení. U tohoto technického vybavení Vás žádáme o potvrzení údajů, zda skutečně disponujete veškerým požadovaným množstvím a pokud ano, rovněž o prokázání výše uvedeného chybějícího technického vybavení výpisem z evidence majetku nebo dokladem o smluvním zajištění.

146.     K žádosti zadavatele č. j. 1871/36300/2019 vybraný dodavatel požadované doplnění dne 15.5.2019 doručil. V předmětném doplnění vybraný dodavatel mj. uvedl bližší popis techniky podle zadávací dokumentace a současně přiložil ve vztahu k žádosti zadavatele č. j. 1871/36300/2019 čestné prohlášení o technickém vybavení (formulář 2.2.3.) rozšířené o podrobnější popis techniky:

„… bližšípopis techniky dle zadávací dokumentace, uvedené v čestném prohlášení.

4 ks pracovního stroje - TRAKTOR FENDT 930 - 4 ks (nástavby) neseného – ramenová travní sekačka – na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 6,5 m. – RUKA LM PROFI 2 ks s dosahem max. 9m + RUKA GODDE 2 ks s dosahem max. 8,5m

1 ks pracovního stroje (nástavby) neseného – ramenová travní sekačka – na universálním nosiči – TRAKTOR FENDT 716 + RUKA LM PROFI 01 s max. dosahem 9m VYBAVENÁ ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m vybavený odsávacím zařízením na posekanou trávu,

nebo 1 ks pracovního stroje – TRAKTOR FENDT 716 + RUKA LM PROFI s max. dosahem 9m (nástavby) neseného – ramenová travní sekačka – na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m a 1 ks samostatného sběracího zařízení na posekanou trávu –PRONAR T 285 VYBAVENÝ ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM– nesmí se jednat o fukar, který pouze trávu odfoukává a neprovádí sběr.

2 ks podsvodidlová sekačka umožňující sečení pod svodidly na pravé i levé straně od nosiče, minimální šíře záběru 1 m. PODSVODIDLOVKA LM PROFI 3ks + DUCKER 1ks

6 ks ručního stroje pro sekání trávy (např. křovinořez ...) se vstupním výkonem min. 1,6 kW. – HUSQVARNA

1 ks samochodná svahová sekačka – SPIDER 1ks

Zároveň přikládáme Čestné prohlášení o technickém vybavení – formulář 2.2.3. rozšířené o podrobnější popis techniky, kterou jsme doložili již u předchozí výzvy dne 19.3.2019.“

147.     FORMULÁŘ 2.2.3. rozšířený o podrobnější popis techniky obsahuje následující:

 

 

Značka / výrobce / typ

Počet kusů pro stavbu

Výkon (účinnost)

Druh (dle kvalifikačního předpokladu)

Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)

V/N

1)

STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

 

 

 

 

 

TRAKTOR

FENDT/AGCO/716

1

MAX. VÝKON 128/1 900 [KW]/OT,[MIN]

Universální nosič - traktor

V

 

TRAKTOR

FENDT/AGCO/930

4

MAX. VÝKON 236/2 250 [KW]/OT,[MIN]

Universální nosič - traktor

V

 

KŘOVINOŘEZY

Husqvarna/Husqvarna/555 RXT

6

2,8 KW

Ruční stroj pro sekání trávy

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– RAMENO S MULČOVAČEM

LM PROFI SEKR 02,03/Leoš Milata/ 9000

2

Dosah max. 9m

Šíře pokosu 1m

Ramenová travní sekačka

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– RAMENO S MULČOVAČEM A ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM

LM PROFI SEKR 01/Leoš Milata/ 9000

1

Dosah max. 9m

Šíře pokosu 1m

Ramenová travní sekačka

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– RAMENO S MULČOVAČEM

GOEDDE/GOEDDE/GH 600,GZA 750

2

Dosah min. 6,5 M

Ramenová travní sekačka

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– PODSVODID

LOVA S MULČOVAČEM

LM PROFI SEKP 01, 02, 03/Leoš Milata/1200

3

Šířka záběru 1,2m

Podsvodidlová travní sekačka

V

 

SEKACÍ NÁSTAVBA– PODSVODID

LOVA S

MULČOVAČEM

DUCKER/DUCKER

1

Šířka záběru 1,2m

Podsvodidlová travní sekačka

V

 

SVAHOVÁ SEKAČKA

Spider/Dvořák - svahové sekačky/ILD02

1

15,4 KW

Samochodná svahová sekačka

N

 

NÁVĚS S ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM

PRONAR/PRONAR/ T285

1

20-60t/1hod

Návěs s odsávacím zařízením

V

148.     Oznámením o výběru dodavatele č. j. 2324/36300/2019 podepsaným dne 7.6.2019 zadavatel oznámil účastníkům zadávacího řízení, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka vybraného dodavatele. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel námitky ze dne 20.6.2019, kterým zadavatel rozhodnutím č. j. 14101/2019-19510/MK částečně vyhověl, neboť dospěl k závěru, že v oznámení o výběru nejsou uvedeny všechny relevantní údaje rozhodné pro prokázání splnění kritérií technické kvalifikace ve smyslu § 123 písm. b) bodu 2 zákona, a proto se mj. podle zadavatele mohlo zdát, že členové realizačního týmu neprokázali zadavatelem stanovené požadavky technické kvalifikace,  a přípisem č. j. 2804/36300/2019 odeslaným dne 9.7.2019 zrušil oznámení o výběru dodavatele č. j. 2324/36300/2019.

149.     Žádostí č. j. 2842/36300/2019 odeslanou dne 11.7.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele o objasnění a doplnění údajů či dokladů, a to údajů uvedených ve formuláři 2.2.1 vystaveném Jiřím Kulhavým, prokuristou, za společníka ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s.:

1) osoba vedoucího údržby – J. K.

a) v bodě (ii) čl. 4.3. zadávací dokumentace zadavatel požaduje po osobě vedoucího údržby: min. 3 roky praxe na pozici vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu)

U tohoto bodu Vás žádáme o potvrzení údajů, zda pan J. K. skutečně vykonával min. tříletou praxi na pozici vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu). 

b) v bodě (iii) čl. 4.3. zadávací dokumentace zadavatel požaduje po osobě vedoucího údržby praxe na pozici vedoucího údržby, kdy byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností a minimálně dvou významných zakázek, jejichž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH

U tohoto bodu Vás žádáme o potvrzení údajů, zda pan J. K. při praxi na Vámi uvedených zakázkách (v bodě Odborná způsobilost formuláře 2.2.1) vystupoval na pozici vedoucího údržby. A dále, zda byl v rámci této pozice a zároveň těchto zakázek odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností.

2) osoba zástupce vedoucího údržby – Z. F.

a) v bodě (ii) čl. 4.3. zadávací dokumentace zadavatel požaduje po osobě zástupce vedoucího údržby: min. 3 roky praxe na pozici vedoucího údržby nebo zástupce vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu)

U tohoto bodu Vás žádáme o potvrzení údajů, zda pan Z. F. skutečně vykonával min. tříletou praxi na pozici vedoucího údržby nebo zástupce vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu).

b) v bodě (iii) čl. 4.3. zadávací dokumentace zadavatel požaduje po osobě zástupce vedoucího údržby praxe na pozici vedoucího údržby nebo jeho zástupce, kdy byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u minimálně jedné významné zakázky, jejímž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH

U tohoto bodu Vás žádáme o potvrzení údajů, zda pan Z. F. při praxi na Vámi uvedených zakázkách (v bodě Odborná způsobilost formuláře 2.2.1) vystupoval na pozici vedoucího údržby nebo jeho zástupce. A dále, zda byl v rámci této pozice a zároveň těchto zakázek odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností.“

150.     K žádosti zadavatele č. j. 2842/36300/2019 požadované doplnění vybraný dodavatel dne 12.7.2019 doručil. V předmětném doplnění vybraný dodavatel potvrdil:

Potvrzuji údaje v čl. 4.3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, že pan J. K. splňuje veškeré uvedené požadavky zadavatele

1) Osobu vedoucího údržby

Bod (i) minimálně středoškolské vzdělání v zahradnickém, sadovnickém, lesnickém nebo agronomickém oboru

Potvrzuji údaje v bodě (i), že Pan J. K. skutečně vystudoval (pozn. Úřadu: anonymizováno)

Bod (ii) – minimálně 3 roky praxe na pozici vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu)

Potvrzuji údaje v bodě (ii), že pan J. K. skutečně vykonával minimálně 3 roky praxe na pozici vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací za provozu, a to např. konkrétně na zakázkách uvedených ve Formuláři č. 2.2.1.

Bod (iii) – praxe na pozici vedoucího údržby, kdy byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u minimálně dvou významných zakázek, jejichž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH

Potvrzuji údaje v bodě (iii), že pan J. K. vystupoval na námi uvedených zakázkách ve formuláři 2.2.1. na pozici vedoucí údržby a že byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u všech uvedených zakázek, jejichž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací za provozu v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH.

Bod (iv) – existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

Potvrzuji údaje v bodě (iv), že pan J. K. je zaměstnancem ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s., Vančurova 1298, 568 02 Svitavy

Potvrzuji údaje v čl. 4.3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, že pan Z. F. splňuje veškeré uvedené požadavky zadavatele

2) Osobu zástupce vedoucího údržby

Bod (i) minimálně středoškolské vzdělání v zahradnickém, sadovnickém, lesnickém nebo agronomickém oboru

Potvrzuji údaje v bodě (i), že Pan Z. F. skutečně vystudoval (pozn. Úřadu: anonymizováno)

Bod (ii) – minimálně 3 roky praxe na pozici vedoucího údržby nebo zástupce vedoucího údržby týkající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací (za provozu)

Potvrzuji údaje v bodě (ii), že pan Z. F. skutečně vykonával minimálně 3 roky praxe na pozici zástupce vedoucího údržby tykající se péče o vegetaci podél pozemních komunikací za provozu a to např. konkrétně na zakázkách uvedených ve Formuláři č. 2.2.1.

Bod (iii) – praxe na pozici vedoucího údržby nebo jeho zástupce, kdy byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u minimálně jedné významné zakázky, jejímž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH

Potvrzuji údaje v bodě (iii), že pan Z. F. vystupoval na námi uvedených zakázkách ve formuláři 2.2.1. na pozici zástupce vedoucího údržby a že byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u všech uvedených zakázek, jejichž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací za provozu v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH.

Bod (iv) – existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

Potvrzuji údaje v bodě (iv), že pan Z. F. je zaměstnancem ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s., Vančurova 1298, 568 02 Svitavy“.

151.     Oznámením o výběru dodavatele č. j. 3202/36300/2019 podepsaným dne 2.8.2019 zadavatel opětovně oznámil účastníkům zadávacího řízení, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka vybraného dodavatele. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel námitky ze dne 15.8.2019, kterým zadavatel rozhodnutím č. j. 16857/2019-19510/MK částečně vyhověl, neboť dospěl k závěru, že ve výsledku posouzení došlo ze strany zadavatele k formální chybě a že nejsou uvedeny všechny relevantní údaje rozhodné pro prokázání splnění kritérií technické kvalifikace ve smyslu § 123 písm. b) bodu 2 zákona (nebyly uvedeny předměty činností, pro které byly vydány certifikáty), a přípisem č. j. 3662/36300/2019 odeslaným dne 3.9.2019 zrušil oznámení o výběru dodavatele č. j. 3202/36300/2019.

152.     Zadavatel oznámením o výběru dodavatele č. j. 3682/36300/2019 podepsaným dne 4.9.2019 zadavatel znovu oznámil účastníkům zadávacího řízení, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka vybraného dodavatele, přičemž navrhovatel podal dne 19.9.2019 námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

153.     Přílohou oznámení o výběru dodavatele č. j. 3682/36300/2019 (dále jen „oznámení o výběru dodavatele“) byl mimo jiné výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele (dále jen „výsledek posouzení splnění podmínek“), ve kterém zadavatel uvedl, že vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci dle § 79 zákona mj. následujícími doklady:

Čestné prohlášení o vybavení pracovních strojů GPS ze dne 19.3.2019 vydané Tomášem Milatou, členem představenstva.

Čestné prohlášení o technickém vybavení společníka MILATA TECHNOLOGY a.s. ze dne 15.5.2019 vydané Tomášem Milatou, členem představenstva, na

– 4 ks ramenové travní sekačky pro sečení otevřených příkopů

z toho – 2 ks ruka LM PROFI s dosahem 9 m a šíří pokosu 1m

– 2 ks ruka GODDE s dosahem 8,5 m

– 4 ks universálního nosiče – traktory FENDT 930 s max.výkonem 236/2 25 [KW]/OT,[MIN]

– 1 ks ramenové travní sekačky pro sečení otevřených příkopů vybavená odsávacím zařízením + 1 ks universálního nosiče

– 1 ks ruka LM PROFI 01 s dosahem 9m vybavená odsávacím zařízením

 – 1 ks traktor FENDT 716 s max.výkonem 128/1 900 [KW]/OT,[MIN]

– 1 ks samostatného sběracího zařízení na posekanou trávu

 – návěs PRONAR T 285 vybavený odsávacím zařízením s výkonem 20–60t/1hod.

– 4 ks podsvodidlové sekačky umožňující sečení pod svodidly na pravé i levé straně od nosiče

z toho – 3 ks podsvodidlové sekačky LM PROFI se šířkou záběru 1,2 m

– 1 ks podsvodidlové sekačky DUCKER se šířkou záběru 1,2 m

– 1 ks samochodné svahové sekačky SPIDER s výkonem 15,4 kW 

– 6 ks ručních strojů pro sekání trávy

– křovinořezy Husqvarna s výkonem 2,8 kW

Doklady o tom, že společník MILATA TECHNOLOGY a.s. disponuje požadovaným strojním zařízením

– výpis z majetkové evidence – křovinořezy Husquarna

– smlouva o smlouvě budoucí na pronájem – svahová sekačka SPIDER

– kupní smlouva – podsvodidlové sekačky LM PROFI

– faktury – sekací nástavby LM PROFI, sekačka DUCKER, traktory FENDT, nástavby GODDE

– technické průkazy - traktory FENDT.“

Právní posouzení

K prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

154.     Navrhovatel v návrhu rozporuje prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele. Navrhovatel zastává názor, že vybraný dodavatel nemohl prokázat splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona „dílčími veřejnými zakázkami“, které byly zadávány na základě jedné rámcové smlouvy. Dle navrhovatele vybraný dodavatel neprokázal zkušenost s plněním minimálně tří významných zakázek, nýbrž pouze jedné zakázky. Podle navrhovatele tak vybraný dodavatel nesplnil požadavek na počet zakázek k prokázání technické kvalifikace.

155.     Úřad uvádí, že pro větší přehlednost odůvodnění rozhodnutí bude nadále používat označení „rámcová dohoda“ jak pro rámcovou dohodu dle § 131 zákona, tak pro rámcovou smlouvu dle § 89 ZVZ, a označení „realizační smlouva“ bude používat pro smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody.

156.     Zadavatel uvedl v čl. 4.4.3. zadávací dokumentace, že požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci tří zakázek s určitými parametry (viz bod 120. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

157.     Jak plyne z dokumentace o zadávacím řízení, vybraný dodavatel uvedl k prokázání technické kvalifikace v seznamu významných služeb, který byl součástí jeho nabídky, jednu „zakázku“, jejíž realizace byla doložena referenčním listem ŘSD (viz body 128. a 129. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že zadavatel požadoval prokázání zkušeností doložením tří „zakázek“, požádal vybraného dodavatele podle § 46 odst. 1 zákona žádostí č. j. 706/36300/2019 odeslanou dne 27.2.2019 o doplnění kvalifikace, který tak učinil s tím, že zadavateli doložil vysvětlení, v jehož rámci uvedl tři „zakázky“ zadané na základě téže rámcové smlouvy uzavřené dle ZVZ, jejichž realizace byla doložena referenčními listy ŘSD (viz body 133. a 134. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

158.     Podle § 2 zákona se zadáním veřejné zakázky rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, na základě níž vzniká dodavateli povinnost poskytnout zadavateli určité plnění. ZVZ definoval veřejnou zakázku v § 7 odst. 1 jako zakázku realizovanou na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí určitého plnění. Z toho plyne, že základními pojmovými znaky veřejné zakázky jsou uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž plyne závazek dodavatele poskytnout zadavateli plnění a úplatnost.

159.     K tomu Úřad uvádí, že z definice rámcové dohody v § 131 odst. 1 zákona vyplývá, že rámcová dohoda pouze upravuje některé aspekty smluvního vztahu týkajícího se plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody, nicméně samotným uzavřením rámcové dohody ještě nevzniká dodavateli závazek konkrétní veřejnou zakázku plnit. Ten vzniká právě až na základě realizační smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody. Za veřejnou zakázku ve smyslu zákona je tedy nutno považovat právě až realizační smlouvu uzavřenou na základě rámcové dohody. To potvrzuje i komentář k § 131 zákona, který uvádí: „V první fázi zadavatel v rámci zadávacího řízení vybere jednoho či více dodavatelů, s nimiž uzavře rámcovou dohodu, a následně na základě takto uzavřené rámcové dohody je realizována fáze druhá, kdy dochází k zadávání jednotlivých dílčích plnění, jež jsou samostatnými veřejnými zakázkami“ (DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 774.). Účelem prokázání kvalifikace je přitom ověření toho, zda má dodavatel reálné zkušenosti s realizací plnění srovnatelného s plněním, které je předmětem zadávané veřejné zakázky. Logicky je tedy k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona rozhodné již uskutečněné plnění z konkrétního závazkového vztahu;  ten přitom v případě rámcové dohody vzniká až uzavřením realizační smlouvy. Pokud tedy na základě téže rámcové dohody dojde k uzavření několika samostatných realizačních smluv a jednotlivá plnění poskytnutá na základě těchto smluv splňují sama osobě zadavatelem stanovené požadavky k prokázání kvalifikace, není žádný důvod, proč by tyto jednotlivé realizační smlouvy, resp. plnění uskutečněná na jejich základě, nemohly být použity k prokázání kvalifikace jako samostatné referenční zakázky.

160.     Na věci nic nemění ani fakt, že rámcová dohoda, na základě které byly s vybraným dodavatelem uzavřeny realizační smlouvy, které vybraný dodavatel využil k prokázání technické kvalifikace, byla uzavřena podle předchozí právní úpravy. Přestože ZVZ používal na rozdíl od nyní účinného zákona namísto pojmu „rámcová dohoda“ termín „rámcová smlouva“, z textu příslušných ustanovení ZVZ vyplývá, že se svou podstatou jedná o tentýž institut. Ustanovení § 11 odst. 2 ZVZ, které stanoví že „používá-li tento zákon pojem veřejná zakázka, rozumí se tím i rámcová smlouva“, a z něhož navrhovatel dovozuje, že pouze rámcová dohoda je veřejnou zakázkou a nikoli následné realizační smlouvy, je pouze výkladovým ustanovením, jehož významem je zjednodušení a přehlednost zákonné úpravy. To, že i podle ZVZ je realizační smlouva uzavřená na základě rámcové dohody veřejnou zakázkou, vyplývá z § 11 odst. 1, který říká, že „rámcovou smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací […]“.

161.     Úřad tedy konstatuje, že pokud vybraný dodavatel využil jednotlivé veřejné zakázky realizované na základě realizačních smluv jako samostatné zakázky k prokázání technické kvalifikace a zadavatel toto akceptoval a jeho kvalifikaci posoudil v této části jako splněnou, šlo v daném případě o zákonný postup zadavatele.

162.     K tvrzení navrhovatele, že nelze srovnávat co do zkušeností dodavatele, který plní jednu zakázku po dobu tří let a dodavatele, který plní tři samostatné zakázky, když na subjekt plnící tři samostatné zakázky jsou kladeny vyšší nároky v rovině obchodní, administrativní i organizační, Úřad opakuje, že jednotlivá plnění uskutečněná na základě realizačních smluv představují samostatné veřejné zakázky. Pokud tyto zakázky splňují požadavky zadavatele na referenční zakázky, není dán žádný zákonný důvod, proč by je zadavatel neměl k prokázání kvalifikace akceptovat. Úřad nezpochybňuje, že mezi jednotlivými referenčními zakázkami mohou existovat rozdíly v rovině obchodní, administrativní i organizační, nicméně tyto odlišnosti se mohou týkat, jak zakázek samostatných (které nebyly zadávány na základě rámcové dohody), tak zakázek plněných na základě realizačních smluv navazujících na rámcovu dohodu; tyto skutečnosti však nejsou pro prokázání kvalifikace relevantní.

163.     Navrhovatel v návrhu uvádí, že to, že by zadavatel pro účely prokázání daného kritéria technické kvalifikace umožnil považovat každý jeden rok plnění jediné zakázky, u níž plnění trvalo po dobu několika let, za samostatnou zakázku, ze zadávací dokumentace nevyplývá. Dle navrhovatele pak skutečnost, že zadavatel takový výklad připustil „pouze ve vztahu k vybranému dodavateli“, představuje porušení zásady transparentnosti a rovného zacházení. Navrhovatel je přesvědčen, že pokud by zmíněný výklad zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, umožnilo by to účast v zadávacím řízení více dodavatelům, kteří však vzhledem k nevědomosti o akceptování takového výkladu zadavatelem svou nabídku do zadávacího řízení nepodali jen proto, neboť nedisponovali třemi samostatnými referenčními zakázkami. Navrhovatel též uvádí, že možnost prokazovat kvalifikaci prostřednictvím realizačních smluv není standardní praxí ani mezi jinými zadavateli a že pokud měl zadavatel v úmyslu umožnit považovat každý rok plnění jediné zakázky za samostatnou zakázku, měl dané kritérium formulovat či vysvětlit tak, aby to z něj nepochybně vyplývalo.

164.     Pokud jde o tvrzenou netransparentnost postupu zadavatele plynoucí z popisu způsobu prokazování kvalifikace uvedeného v zadávací dokumentaci, Úřad uvádí, že dle jeho názoru z textu zadávací dokumentace nelze nijak dovozovat, že by k prokázání splnění kvalifikace nemohly být použity jednotlivé zakázky zadané na základě téže rámcové dohody. Zadavatel v bodu 4.4.3. zadávací dokumentace uvedl, že k prokázání kvalifikace požaduje, aby měl dodavatel praxi spočívající v realizaci 3 zakázek na kosení travních porostů s určitými parametry (finanční objem zakázky a typ komunikace, u níž mělo být kosení prováděno). Jak Úřad vyložil výše, plnění uskutečněná na základě realizačních smluv uzavřených na základě rámcové dohody představují samostatné veřejné zakázky. Není tedy žádný důvod vykládat dané ustanovení zadávací dokumentace jinak, než jak to učinil zadavatel, tedy že k prokázání kvalifikace je možno použít i jednotlivé zakázky realizované na základě téže rámcové dohody, a nebylo tedy ani nutno skutečnost, že k prokázání kvalifikace lze použit jednotlivé zakázky zadané na základě téže rámcové smlouvy, v zadávací dokumentaci výslovně uvádět. Úřad dodává, že za netransparentní by naopak bylo nutno považovat situaci, kdy by zadavatel kvalifikaci vybraného dodavatele posoudil jako nesplněnou s odůvodněním, že tři zakázky realizované na základě téže rámcové smlouvy, z nichž každá sama o sobě splňuje požadavky zadavatele na referenční zakázku, jsou pro účely prokázání kvalifikace pouze jednou zakázkou. Takový výklad by dle názoru Úřadu bylo nutno posoudit jako nesouladný s tím, co zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

165.     Pokud jde o namítané porušení zásady rovného zacházení, z obsahu návrhu dle Úřadu vyplývá, že nerovnost zacházení, jejímž důsledkem má být zvýhodnění vybraného dodavatele, navrhovatel spatřuje ve skutečnosti, že zatímco v šetřeném zadávacím řízení zadavatel vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky zadané na základě téže rámcové dohody uznal pro účely prokázání kvalifikace jako samostatné referenční zakázky, v dříve realizovaných zadávacích řízeních postupoval zadavatel jinak. K tomu Úřad uvádí, že povinnost zadavatele dodržovat základní zásady zadávání dle § 6 zákona se váže vždy na konkrétní jednotlivé zadávací řízení, tj. splnění těchto zásad se posuzuje vždy pouze ve vztahu k úkonům zadavatele činěným v tomto konkrétním zadávacím řízení. Nelze tedy dovozovat porušení zásady rovného zacházení z toho, že v určitém zadávacím řízení postupoval zadavatel v souvislosti s prokazováním technické kvalifikace jiným způsobem, než tomu bylo v dříve realizovaném zadávacím řízení či řízeních. Úřad konstatuje, že aby se zadavatel v šetřeném zadávacím řízení dopustil tvrzeného porušení zásady rovného zacházení, muselo by právě v tomto konkrétním řízení dojít k tomu, že zatímco u vybraného dodavatele posoudil pro účely prokázání kvalifikace jednotlivé realizační smlouvy jako samostatné referenční zakázky, u jiného účastníka by jednotlivé realizační smlouvy jako samostatné referenční zakázky neuznal. Z dokumentace o šetřeném zadávacím řízení přitom vyplývá, že nabídku podali pouze dva účastníci, a to vybraný dodavatel a navrhovatel; navrhovatel přitom v návrhu vůbec netvrdí, že by k výše popsanému postupu zadavatele ve vztahu k němu, resp. k jím předloženým referenčním zakázkám, došlo. Úřad dodává, že i kdyby teoreticky zadavatel v šetřeném zadávacím řízení ve vztahu k navrhovateli tímto způsobem postupoval, tj. neuznal by mu jednotlivé realizační smlouvy jako samostatné zakázky k prokázání kvalifikace, nemohlo by to mít vliv na výběr dodavatele, neboť vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu, která byla jediným kritériem hodnocení, a současně splnil podmínky účasti, byl by vybraným dodavatelem vždy on.

166.     K navrhovatelem tvrzenému nedodržení zásady zákazu diskriminace Úřad uvádí, že diskriminací se rozumí rozdílný přístup k jedné skupině, než k jiné skupině či celku. Podstatou této zásady je, aby žádný z dodavatelů nebyl postupem zadavatele zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jiným subjektům. Zásadu zákazu diskriminace je zadavatel povinen dodržovat v průběhu celého zadávacího řízení.

167.     K výkladu pojmu „zákaz diskriminace“, lze připomenout rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 166/2005-125 ze dne 14.5.2007, kde soud uvedl, že k porušení zásady nediskriminace může dojít tehdy „pokud by zadavatel v téže situaci a v týchž otázkách přistupoval k některým uchazečům o veřejnou zakázku procedurálně nebo obsahově jinak než ke zbylým, popř. pokud by v důsledku zadavatelova postupu bylo některým uchazečům objektivně znemožněno nebo ztíženo ucházet se o veřejnou zakázku za podmínek, za nichž se o ni mohou ucházet jiní uchazeči.“ Obsáhlý výklad zásady zákazu diskriminace pak byl proveden Nejvyšším správním soudem v rozsudku sp. zn. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5.6.2008, v němž tento soud mj. uvedl, že: »Pojem „diskriminace“ podle § 6 zákona (…) v prvé řadě implikuje rozdílný, jiný přístup k jednotlivci než k celku, tedy odlišné zacházení s jednotlivcem ve srovnání s ostatními členy srovnávané skupiny.« Ačkoliv se závěry obsažené v citovaných rozsudcích týkaly předchozí právní úpravy, jsou dle Úřadu zcela aplikovatelné i v souvislosti se zákonem, neboť smysl a účel základních zásad zůstal nezměněn.

168.     Úřad v šetřeném případě z dokumentace o zadávacím řízení nezjistil, že by zadavatel ve vztahu k navrhovateli v „téže situaci a v týchž otázkách“ činil úkony, které by ho znevýhodňovaly oproti druhému účastníkovi zadávacího řízení, tedy vybranému dodavateli. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že to, že vybraný dodavatel předložil na základě kritéria nejnižší nabídková cena výhodnější nabídku než navrhovatel, zadavatel nijak ovlivnit nemohl. Postup zadavatele, který od provedení hodnocení nabídek činil procedurální kroky pouze vůči vybranému dodavateli, nelze považovat za diskriminační.

169.     Ke spekulacím navrhovatele, že zadávací řízení trpělo vadou nejednoznačnosti zadávacích podmínek v části požadavků na splnění technické kvalifikace a v tomto smyslu nelze požadavek na správnost a úplnost zadávacích podmínek přenášet na dodavatele či následně na účastníky zadávacího řízení, Úřad konstatuje, že zadávací dokumentace nemůže obsahovat veškeré hypotetické situace, které mohou při posuzování splnění kvalifikace dodavatelem nastat. Rozhodně však zadavatel v  zadávací dokumentaci potenciální dodavatele předem neomezil v tom, jaké významné služby (referenční zakázky) mají nebo nemají uvádět k prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona. Taktéž se Úřad nemůže ztotožnit s tím, že zadavatel provedeným způsobem posouzení kvalifikace vybraného dodavatele znemožnil účast některým potenciálním dodavatelům. Stejně tak s ohledem na výše uvedené závěry Úřad musí odmítnout názor navrhovatele, že akceptací toho, že referenční zakázka vybraného dodavatele „představuje tři dílčí zakázky“, došlo k tomu, že se jedná o netransparentní, diskriminační postup a rovněž postup v rozporu se zásadou rovného zacházení, „neboť změněný výklad požadavků zadavatele a jejich naplnění mohl být příznivější pro jiné potenciální dodavatele, kteří se zadávacího řízení na základě původního výkladu požadavků na splnění technické kvalifikace nemohli účastnit.“

170.     Pokud se jedná o „totožnost“, či „rozdílnost“ předmětu plnění tří veřejných zakázek předložených vybraným dodavatelem je z referenčních listů vystavených objednatelem – ŘSD (viz bod 134. odůvodnění tohoto rozhodnutí) zřejmé, že předmětem každé z poskytovaných služeb bylo kosení travních porostů (tedy předmět totožný jako v šetřeném zadávacím řízení) v letech 2016 – 2018, tedy v předchozích třech letech. Objednatel ŘSD v referenčním listu vystaveném dne 15.11.2016 potvrdil, že na základě smlouvy č. prov.sml. 16PU-002343/16, za smluvní cenu 4 154 335,60 Kč bez DPH v období 08/2016 – 11/2016 poskytovatel MILATA TECHNOLOGY a. s. prováděl „kosení travních porostů (sečení trávy) a to odstraňování travního porostu strojním, příp. ručním sečením. Smluvní cena se skládá z kosení travních porostů podél silnic I. tříd, SMV a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji a to s celkovou délkou tahu 660,694 km, z toho 64,574 km nedělených čtyřpruhů, 97,362 km dělených čtyřpruhů a 498,758 km dvoupruhových komunikací.“ Dále Objednatel ŘSD v referenčním listu vystaveném dne 13.11.2017 potvrdil, že na základě smlouvy č. prov.sml. 16PU-002522/17, za smluvní cenu 11 525 222,65 Kč bez DPH v období 05/2017 – 11/2017 poskytovatel MILATA TECHNOLOGY a. s. prováděl „kosení travních porostů (sečení trávy) a to odstraňování travního porostu strojním, příp. ručním sečením. Smluvní cena se skládá z kosení travních porostů podél silnic I. tříd, SMV a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji a to s celkovou délkou tahu 660,694 km, z toho 64,574 km nedělených čtyřpruhů, 97,362 km dělených čtyřpruhů a 498,758 km dvoupruhových komunikací.“ Objednatel ŘSD v referenčním listu vystaveném dne 16.11.2018 rovněž potvrdil, že na základě smlouvy č. prov.sml. 16PU-002932/18, za smluvní cenu 11 751 793,05 Kč bez DPH v období 05/2018 – 11/2018 poskytovatel MILATA TECHNOLOGY a. s. prováděl „kosení travních porostů (sečení trávy) a to odstraňování travního porostu strojním, příp. ručním sečením. Smluvní cena se skládá z kosení travních porostů podél silnic I. tříd, SMV a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji a to s celkovou délkou tahu 660,694 km, z toho 64,574 km nedělených čtyřpruhů, 97,362 km dělených čtyřpruhů a 498,758 km dvoupruhových komunikací.“

171.     V referenčních listech objednatel – ŘSD – dále mj. potvrzuje, že práce byly provedeny řádně a odborně v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům. Zadavatel v šetřeném případě vybraným dodavatelem doložené referenční zakázky uznal jako splňující jeho požadavky na prokázání praxe významnými službami poskytnutými za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení. Úřad konstatuje, že doložené „referenční zakázky“ odpovídají svým finančním objemem i druhem pozemních komunikací, u nichž bylo kosení travních porostů prováděno, minimálním požadavkům zadavatele stanoveným v čl. 4.4.3. zadávací dokumentace (viz bod 120. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Otázka, zda doložené „referenční zakázky“ jsou svým předmětem totožné či nikoliv, je v tomto případě zcela nepodstatná, neboť s vysokou mírou pravděpodobnosti nelze předpokládat, že by plnění na základě prováděcích smluv byla zcela totožná, když například ani ceny plnění nebyly stejné, přičemž nelze předpokládat ani to, že by kosení probíhalo za zcela identických podmínek a ve stejném rozsahu. Podstatné je to, že vybraný dodavatel prokázal, že v předchozích třech letech služby spočívající v kosení travních porostů poskytoval řádně a zadavatel z doložených údajů a dokladů nabyl jistoty, že vybraný dodavatel bude v případě uzavření rámcové dohody schopen řádně poskytovat služby spočívající v kosení travních porostů na základě následně uzavřených prováděcích smluv.

172.     Úřad dále konstatuje, že každé zadávací řízení je zcela samostatné a nezávislé na jiných zadávacích řízeních a nelze a priori dovozovat, že pokud zadavatel zvolil určité požadavky či postup v jednom zadávacím řízení, má povinnost postupovat v dalších zadávacích řízeních stejně. Taktéž povinnost zadavatele dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek je vázána na konkrétní jedno zadávací řízení, a nelze tedy eventuální nedodržení některé ze zásad zadávání veřejných zakázek dovozovat z odlišného postupu zadavatele oproti jiným jím realizovaným zadávacím řízením či oproti zadávacím řízením realizovaným jinými zadavateli.

173.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad uzavírá, že ve vztahu k části návrhu, ve které navrhovatel napadá neprokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona vybraným dodavatelem, nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

K prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona

174.     Navrhovatel zpochybňuje praxi osoby na pozici vedoucího údržby, kterou vybraný dodavatel dokládá pěti zakázkami realizovanými v roce 2010 (viz bod 19. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel z rozhodnutí o námitkách dovozuje, že se jednalo o jednu zakázku dělenou plošně (místně), tedy o rámcovou smlouvu a uzavírání samostatných dílčích smluv. Ve své argumentaci odkazuje na část první návrhu s tím, že předložení dílčích zakázek by znamenalo splnění požadavku pouze na jednu významnou zakázku. Podle názoru navrhovatele tak vybraný dodavatel nesplnil kritérium technické kvalifikace dle bodu 4.3 zadávací dokumentace, podle kterého osoba na pozici vedoucího údržby měla doložit praxi na dvou významných zakázkách, a zadavatel jej měl z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vyloučit. Tím, že tak zadavatel neučinil, porušil zásadu transparentnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona a zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení ve smyslu § 6 odst. 2 zákona.

175.     Úřad uvádí, že z informací uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek zjistil následující skutečnosti:

Dne 24.6.2010 bylo pod ev. č. 60046319 uveřejněno oznámení o zadání zakázky „Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území  okresu Karviná – 2010“.

Dne 28.6.2010 bylo pod ev. č. 60046474 uveřejněno oznámení o zadání zakázky „Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území  okresu Opava – 2010“.

Dne 30.6.2010 bylo pod ev. č. 60046576 uveřejněno oznámení o zadání zakázky „Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území  okresu Bruntál – 2010“.

Dne 2.7.2010 bylo pod ev. č. 60046743 uveřejněno oznámení o zadání zakázky „Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území  okresu Nový Jičín – 2010“.

Dne 7.7.2010 bylo pod ev. č. 60046834 uveřejněno oznámení o zadání zakázky „Ošetření silniční zeleně u silnic I. tříd na území okresu Frýdek-Místek – 2010“.

Ve všech výše specifikovaných oznámeních v článku II. 1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) nebylo označeno, že oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy. Dále v těchto oznámeních bylo v článku IV.1.1) Druh řízení označeno, že se jedná o řízení vyjednávací s výzvou k účasti v soutěži. V článku VI.2) Další informace předmětných oznámení je pak uvedeno: „Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení“.

176.     Podle názoru Úřadu z výše uvedených skutečností (viz výše) jednoznačně vyplývá, že se v daném případě nejednalo o zakázky zadávané na základě rámcové dohody, nýbrž o veřejné zakázky zadávané v samostatných zadávacích řízeních, a vybranému dodavateli nic nebránilo, aby jejich prostřednictvím prokazoval praxi osoby na pozici vedoucího údržby. Tvrzení navrhovatele, že se jednalo o jednu zakázku, tedy o rámcovou smlouvu a uzavírání samostatných dílčích smluv, tedy dle Úřadu není pravdivé. I pokud by však tvrzení navrhovatele pravdivé bylo, Úřad uvádí, že ani v případě, kdyby se jednalo o zakázky zadávané na základě rámcové dohody, neznemožňovala by taková okolnost možnost prokazovat dílčími zakázkami praxi osoby na pozici vedoucího údržby. K problematice možnosti prokazování technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona veřejnými zakázkami zadávanými na základě rámcové dohody a k tvrzení navrhovatele o porušení zásady transparentnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona a zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení ve smyslu § 6 odst. 2 zákona Úřad odkazuje na předchozí část odůvodnění tohoto rozhodnutí (k prokázání technické kvalifikace vybraného dodavatele podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona), neboť v této části odůvodnění by mohl svou argumentaci pouze opakovat. 

K navrhovatelem tvrzené změně nabídky vybraného dodavatele

177.     Navrhovatel dále v návrhu uvádí, že mohlo dojít ke změně nabídky vybraného dodavatele po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Toto tvrzení opírá o skutečnost, že došlo k dodatečnému dokládání dokladů ze strany vybraného dodavatele. Konkrétně navrhovatel v návrhu vyslovuje pochybnosti o tom, zda níže uvedené doklady byly obsaženy v nabídce vybraného dodavatele a zda jejich doplňováním (i opakovaným) nepostupoval zadavatel v rozporu s § 46 zákona a zásadou zákazu diskriminace a stejného zacházení a neumožnil tak vybranému dodavateli podat novou, resp. změněnou nabídku. Navrhovatel v návrhu zpochybňuje doplňování následujících dokladů:

a.             čestná prohlášení ve vztahu ke spotřební dani obou společníků vybraného dodavatele,

b.             potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Svitavách vystavené pro ČESKOMORAVSKOU LESNÍ, a.s. datované 25.2.2019 (přičemž lhůta pro podání nabídek končila 25.2.2019 v 9:00 hod.),

c.              čestné prohlášení o odborném personálu za osobu J. K. ze dne 11.3.2019, které muselo být ještě doplněno dne 11.7.2019, a čestné prohlášení o odborném personálu za osobu Z. F. ze dne 11.3.2019 (prokazující splnění požadavků na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona),

d.             čestné prohlášení o vybavení pracovních strojů GPS ze dne 19.3.2019,

e.             čestné prohlášení o technickém vybavení společníka MILATA TECHNOLOGY a. s. ze dne 15.5.2019 vydané Tomášem Milatou.

178.     Obsahem této části návrhu a tedy předmětem šetření je v daném případě výhradně otázka, zda zadavatel doplňováním údajů nebo dokladů umožnil vybranému dodavateli nezákonnou změnu nabídky, či zda se jedná o objasnění či doplnění nabídky, které je dle zákona přípustné. Vzhledem k výše uvedenému Úřad tudíž posuzuje, zda postupem zadavatele došlo k nepřípustné změně nabídky či k zákonem aprobovanému doplnění či objasnění nabídky vybraného dodavatele.

179.     K možnosti zadavatele požadovat po dodavatelích objasnění nebo doplnění jejich nabídky Úřad uvádí, že na základě § 46 odst. 1 zákona je zadavatel oprávněn pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat po účastnících zadávacího řízení, aby v přiměřené lhůtě objasnili předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnili další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Z citovaného ustanovení zároveň vyplývá, že zadavatel může účastníky vyzývat k doplnění a předložení požadovaných údajů a dokumentů opakovaně, přičemž je oprávněn jím stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Jedná se o právo zadavatele, kterého nemusí využít; pokud však zadavatel takového oprávnění využije, musí jednak postupovat v souladu se základními zásadami zadávacího řízení (v tomto ohledu zejména v souladu se zásadou rovného zacházení), jednak je pak limitován ustanovením § 46 odst. 2 zákona.

180.     Zákonodárce v ustanovení § 46 odst. 2 zákona stanovil základní pravidlo, a to, že nabídka po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být měněna, nestanoví-li zákon jinak; zákon však v § 46 odst. 2 stanovuje, že nabídka může být účastníky na základě žádosti zadavatele dle § 46 odst. 1 zákona doplňována o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se dle § 46 odst. 2 zákona doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uplatnění žádosti podle § 46 odst. 1 zákona tak prolamuje obecné pravidlo, podle kterého po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka modifikována; ovšem pouze za předpokladu, že údaje, doklady, vzorky nebo modely, k jejichž doplnění zadavatel dodavatele vyzve, nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení.

181.     Výše uvedené ustanovení zákona tedy upravuje možnost nejen objasnit předložené doklady, ale i doplnit další údaje, doklady, vzorky nebo modely (vždy se však musí jednat o takové údaje, které nebudou předmětem hodnocení) a odstranit tak vady v nabídce po stránce věcné nebo formální za předpokladu, že se zadavatel rozhodne toto ustanovení aplikovat. Z citovaného ustanovení zákona tudíž explicitně vyplývá, že doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti se za změnu nabídky nepovažují, pokud nebudou hodnoceny dle kritérií hodnocení.

182.     V této souvislosti lze odkázat též na komentář k citovanému ustanovení uvedený v Systému ASPI – právní stav k 24.4.2019 [pozn. Úřadu: jedná se o komentář -  Podešva V. a kol., Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, Wolters Kluwer (ČR), Praha: 2016)], kde je uvedeno, že „(…) nabídka nemůže být sice měněna, nicméně může být doplněna o údaje, doklady, vzorky nebo modely podle komentovaného odstavce 1, a to za předpokladu, že takto doplněné údaje, doklady, vzorky nebo modely nebudou předmětem hodnocení dle zadavatelem stanovených kritérií hodnocení. Zadavatel tak je oprávněn požadovat doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů do nabídky účastníka zadávacího řízení, musí se však jednat pouze o doplnění takových údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, které následně nebude na základě kritérií hodnocení hodnotit. Zákon výslovně stanoví, že v případě, kdy zadavatel požaduje doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, přičemž tyto nejsou/nebudou předmětném hodnocení, se za změnu nabídky nepovažuje doplnění údajů, které se týkají prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (zejm. podmínky kvalifikace, ale i další podmínky účasti dle § 37). Autoři tohoto komentáře připomínají, že pokud se zadavatel rozhodne požadovat doplnění údajů, které se týkají splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, nesmí tyto doplněné údaje být současně předmětem hodnocení dle kritérií hodnocení stanovených zadavatelem pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky.“

183.     Odborná literatura tudíž vykládá předmětné ustanovení § 46 zákona tak, že účastníci zadávacího řízení jsou na základě výzvy zadavatele oprávněni doplnit jakékoliv doklady týkající se splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, pokud předmětné doklady nemají vliv na nabídkovou cenu a nejsou předmětem hodnocení. Úřad v této souvislosti zdůrazňuje, že podle § 122 odst. 6 zákona v případě výzvy podle odstavce 3 nebo 5 se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně. Zákonodárce tedy přímo odkazuje na ustanovení zákona týkající se objasňování nebo doplňování údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Jak uvádí i komentářová literatura [pozn. Úřadu: jedná se o komentář – Dvořák, D., Machurek, T., Novotný P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, 1320 s., ve kterém je k § 122 mj. uvedeno, že „…ZVZ v případě výzvy podle odstavce 3 komentovaného ustanovení odkazuje na ustanovení § 46 odst. 1, a zadavatel se tak musí tímto ustanovením řídit zejména v „procesních záležitostech“ týkajících se daného postupu. … Zadavatel údaje, doklady nebo vzorky poskytnuté vybraným dodavatelem na základě výzvy zadavatele následně posoudí, a pokud nebudou doloženy v požadovaném rozsahu, budou obsahovat nedostatky, či ve stanovené lhůtě nebudou doloženy vůbec, zadavatel vybraného dodavatele buď může vyzvat dle § 46 odst. 1 opakovaně, anebo jej vyloučí.…“

184.     Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 5.1.1. stanovil, že dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými jako součást nabídky v prostých kopiích; vybraný dodavatel pak byl povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit formou elektronické komunikace originály nebo ověřené kopie dokladů (viz body 122. a 124. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jak vyplývá i z § 122 odst. 3 písm. a) zákona. Je skutečností, že zadavatel ještě před odesláním výzvy podle § 122 odst. 3 a 5 zákona k předložení dokladů č. j. 938/363002019 odeslané dne 13.3.2019 žádal vybraného dodavatele o objasnění a doplnění údajů či dokladů o kvalifikaci (viz body 133. a 135. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a o objasnění a doplnění údajů či dokladů o kvalifikaci žádal i následně po odeslání výzvy podle § 122 odst. 3 a 5 zákona k předložení dokladů č. j. 938/363002019 odeslané dne 13.3.2019  (viz body 139., 141., 143., 145., resp. 149. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vždy se však jednalo o objasnění či doplnění dokladů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, nikoliv údajů, které by měnily nabídku, natož hodnocený údaj, kterým byla nejnižší nabídková cena.

185.     V následující části odůvodnění se Úřad vyjádří k navrhovatelem konkrétně zpochybněným dokladům.

Ad a) Čestná prohlášení ve vztahu ke spotřební dani obou společníků vybraného dodavatele

186.     Nabídka vybraného dodavatele obsahovala v prosté kopii čestná prohlášení obou společníků vybraného dodavatele, že nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani (viz bod 125. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Výzvou č. j. 938/36300/2019 odeslanou dne 13.3.2019 vyzval zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů před uzavřením smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 a 5 zákona, tedy i předmětných čestných prohlášení, která však vybraný dodavatel nepředložil v požadované formě, a pro jej zadavatel žádal o doplnění formy (viz body 139. a 141. odůvodnění tohoto rozhodnutí).  Až k žádosti č. j. 1465/36300/2019 (viz bod 143. odůvodnění tohoto rozhodnutí) o objasnění a doplnění údajů či dokladů vybraný dodavatel doložil dne 15.4.2019 předmětná čestná prohlášení (FORMULÁŘ 2.1.1.) v ověřené kopii. Vybraným dodavatelem „objasňovaný či doplňovaný“ doklad tedy byl obsažen v podané nabídce a pouze bylo nutno doplnit jeho formu, čímž nijak nedošlo ke změně nabídky, a tudíž zadavatel byl ve smyslu 122 odst. 6 zákona v návaznosti na § 46 odst. 1 zákona oprávněn vybraného dodavatele o takové objasnění nebo doplnění požádat a po jeho předložení jej akceptovat.

Ad b) Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Svitavách vystavené pro ČESKOMORAVSKOU LESNÍ, a.s. datované 25.2.2019 (přičemž lhůta pro podání nabídek končila 25.2.2019 v 9:00 hod.)

187.     Nabídka vybraného dodavatele obsahovala v prosté kopii potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Svitavy ze dne 25.2.2019 o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stání politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému vystavenému pro společnost ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s. Výzvou č. j. 938/36300/2019 odeslanou dne 13.3.2019 vyzval zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů před uzavřením smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 a 5 zákona, tedy i předmětného potvrzení, které však vybraný dodavatel podle zadavatele nepředložil v požadované formě, a pro jej zadavatel žádal o doplnění formy (viz bod 139. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K žádosti č. j. 1244/36300/2019 (viz bod 139. odůvodnění tohoto rozhodnutí) o doplnění dokladů vybraný dodavatel doložil dne 2.4.2019 předmětný doklad ve formě autorizované konverze originálu. Vybraným dodavatelem „doplňovaný“ doklad tedy byl obsažen v podané nabídce a pouze bylo nutno doplnit jeho formu, čímž nijak nedošlo ke změně nabídky, a tudíž zadavatel byl ve smyslu 122 odst. 6 v návaznosti na § 46 odst. 1 zákona oprávněn vybraného dodavatele o takové objasnění nebo doplnění požádat a po jeho předložení jej akceptovat.

Ad c) Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu J. K. ze dne 11.3.2019, které muselo být ještě doplněno dne 11.7.2019, a čestné prohlášení o odborném personálu za osobu Z. F. ze dne 11.3.2019 (prokazující splnění požadavků na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona)

188.     Zpochybňovaná čestná prohlášení se týkají technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona. Nabídka vybraného dodavatele obsahovala v prosté kopii čestné prohlášení o odborném personálu – formulář 2.2.1. (viz bod 131. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vybraný dodavatel v nabídce vyplnil formulář – čestné prohlášení podle vzoru uvedeného v zadávací dokumentaci. Zadavatel v bodu 4.3. zadávací dokumentace stanovil jako způsob prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona právě „Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.)“. Vybraný dodavatel vyplnil všechny body ve formuláři 2.2.1. K bodu 4 Odborná způsobilost/praxe vybraný dodavatel uvedl u osoby vedoucího údržby i jeho zástupce informaci o tom, že praxi vykonával u společnosti ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s. a dobu praxe na příslušné pozici. Podle zadavatele z uvedených údajů a informací nevyplývalo splnění všech požadavků zadavatele.

189.     Žádostí č. j. 839/36300/2019 odeslanou dne 5.3.2019 (viz bod 135. odůvodnění tohoto rozhodnutí) požádal zadavatel vybraného dodavatele podle § 46 odst. 1 zákona o objasnění a doplnění údajů s odůvodněním, že „v čl. 4.3. zadávací dokumentace jako jednu z podmínek účasti v zadávacím řízení stanovil podmínky technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ spočívající ve splnění požadavků na odborný personál. Z Vámi předložených formulářů 2.2.1. vyplývá v bodech 1. a 2. splnění pouze odrážek (i), (ii) a (iv). Žádáme Vás o doplnění údajů v odrážce (iii) v obou bodech (u osoby vedoucího údržby i jeho zástupce).“ Zadavatel tedy požadoval doplnění údajů o praxi u osoby vedoucího údržby u minimálně 2 významných zakázek (u osoby zástupce vedoucího údržby se jednalo o jednu významnou zakázku), kdy byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností, jejichž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací v minimálním ročním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH, které nabídka vybraného dodavatele podle zadavatele neobsahovala. Vybraný dodavatel na žádost zadavatele uvedl konkrétní zakázky, na kterých vykonával praxi vedoucí údržby i zástupce vedoucího údržby, a to dne 8.3.2019 (viz bod 136. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Na základě výše uvedených skutečností může Úřad učinit dílší závěr, že vedeným postupem vybraný dodavatel nezměnil svou nabídku, ale pouze doplnil chybějící údaje v čestném prohlášení.

190.     Výzvou č. j. 938/36300/2019 odeslanou dne 13.3.2019 vyzval zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů před uzavřením smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 a 5 zákona, tedy i předmětných čestných prohlášení, která však neodpovídala „způsobu předložení originálů nebo ověřených kopií požadovaných dokumentů“, resp. nebylo patrné datum podpisu prohlášení ani jméno oprávněné osoby k podpisu, a proto jej zadavatel žádostmi č. j. 1244/36300/2019, resp. č. j. 1363/36300/2019 žádal podle § 46 odst. 1 zákona o doplnění (viz body 139. a 141. odůvodnění tohoto rozhodnutí). ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU (FORMULÁŘ 2.2.1.) však stále nebylo předloženo v originále nebo ověřené kopii (viz bod 143. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a proto zadavatel požádal podle § 46 odst. 1 zákona vybraného dodavatele žádostí č. j. 1465/36300/2019 o objasnění a doplnění údajů či dokladů – o jeho elektronické předložení v originále nebo ověřené kopii, přičemž pokud by byl opětovně předložen dokument vzniklý autorizovanou konverzí, mělo by z něj být patrné, že byl v původní podobě (před konverzí) podepsán k tomu oprávněnou osobou. Na základě uvedené žádosti vybraný dodavatel předložil předmětný doklad v požadované formě dne 15.4.2019.

191.     K dalšímu doplnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona došlo poté, kdy zadavatel přípisem č. j. 2804/36300/2019 odeslaným dne 9.7.2019 zrušil oznámení o výběru dodavatele č. j. 2324/36300/2019 na základě „prvních“ námitek navrhovatele ze dne 20.6.2019.  Zadavatel žádostí č. j. 2842/36300/2019 odeslanou dne 11.7.2019 požádal vybraného dodavatele podle § 46 odst. 1 zákona o objasnění a doplnění údajů uvedených ve formuláři 2.2.1 vystaveném Jiřím Kulhavým, prokuristou, za společníka ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ a.s. (viz body 148. a 149. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel žádal vybraného dodavatele, aby potvrdil údaje o praxi osoby na pozici vedoucího údržby a na pozici zástupce vedoucího údržby. Požadované doplnění vybraný dodavatel doručil (viz bod 150. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

192.     Vybraným dodavatelem „doplňovaný“ doklad tedy byl obsažen v podané nabídce, přičemž konkrétní informace – údaje o tom, že vedoucí údržby, resp. jeho zástupce byl odpovědný za nasazení pracovníků, strojů a provádění činností u uvedených zakázek, jejichž předmětem bylo provádění údržby silniční vegetace u pozemních komunikací za provozu praxi u osoby vedoucího údržby i jeho zástupce – vybraný dodavatel k žádosti zadavatele doplnil. Vybraný dodavatel rovněž na žádost zadavatele předložil elektronicky podepsané čestné prohlášení – formulář 2.2.1. Zadavatel na základě podaných námitek ze dne 20.6.2019 formou žádosti o objasnění údajů či dokladů opětovně ověřil tuto část kvalifikace vybraného dodavatele, když požadoval, aby vybraný dodavatel v souvislosti s požadavky zadavatele stanovenými v bodu 4.3. zadávací dokumentace opětovně potvrdil splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona. Úřad konstatuje, že provedenými úkony zadavatele (objasněním či doplněním této části kvalifikace) nijak nedošlo ke změně nabídky, neboť zadavatel požadoval pouze potvrzení skutečností uvedených dříve (viz výše) v čestném prohlášení a tudíž zadavatel byl ve smyslu § 46 odst. 1 zákona oprávněn vybraného dodavatele o takové objasnění nebo doplnění požádat a po jeho předložení jej akceptovat.

Ad d) Čestné prohlášení o vybavení pracovních strojů GPS ze dne 19.3.2019

193.     Podle § 104 písm. a) zákona zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele. Zadavatel v čl. 15 zadávací dokumentace „Podmínky pro uzavření Rámcové dohody“ bodu 15.3 požadoval předložení i čestného prohlášení o tom, že „pracovní stroje provádějící kosení jsou vybaveny systémem GPS“. Uvedený požadavek zadavatele je tedy podmínkou pro uzavření smlouvy, resp. v šetřeném případě rámcové dohody.

194.     Výzvou č. j. 938/36300/2019 odeslanou dne 13.3.2019 vyzval zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů před uzavřením smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 písm. b) zákona, a to mj. ve smyslu čl. 15 zadávací dokumentace „Podmínky pro uzavření Rámcové dohody“ bodu 15.3 čestného prohlášení o tom, že „pracovní stroje provádějící kosení jsou vybaveny systémem GPS“ a žádostí č. j. 1244/36300/2019 odeslanou dne 29.3.2019 jej podle § 46 odst. 1 zákona požádal o řádnou elektronickou formu předložených dokumentů (viz body 137., 138. a 139. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Česné prohlášení o tom, že „pracovní stroje provádějící kosení jsou vybaveny systémem GPS“ doručil vybraný dodavatel v ověřené kopii dne 2.4.2019.

195.     Úřad uvádí, že předložení čestného prohlášení o vybavení pracovních strojů GPS bylo podmínkou pro uzavření rámcové dohody a nemuselo být přímo součástí nabídky. Zadavatel tedy vyzval vybraného dodavatele k předložení předmětného čestného prohlášení, který jej na výzvu předložil, ale nikoliv v originále nebo ověřené kopii. Proto zadavatel vybraného dodavatele vyzval podle § 46 odst. 1 zákona k doplnění „řádné elektronické formy“ dokumentu. Tímto postupem nijak nedošlo ke změně nabídky, a tudíž zadavatel byl ve smyslu § 46 odst. 1 zákona oprávněn vybraného dodavatele o takové objasnění nebo doplnění požádat a po jeho předložení jej akceptovat.

Ad e) Čestné prohlášení o technickém vybavení společníka MILATA TECHNOLOGY a. s. ze dne 15.5.2019 vydané Tomášem Milatou

196.     Zpochybňované čestné prohlášení se týká technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona. Nabídka vybraného dodavatele obsahovala v prosté kopii čestné prohlášení o technickém vybavení – formulář 2.2.3. (viz bod 130. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

197.     Výzvou č. j. 938/36300/2019 odeslanou dne 13.3.2019 vyzval zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů před uzavřením smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 a 5 zákona, tedy i předmětných čestných prohlášení, která však neodpovídala způsobu předložení originálů nebo ověřených kopií požadovaných dokumentů, a proto jej zadavatel žádostí č. j. 1244/36300/2019 žádal podle § 46 odst. 1 zákona o doplnění (viz bod 139. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Žádostí č. j. 1363/36300/2019 odeslanou dne 5.4.2019 (viz bod 141. odůvodnění tohoto rozhodnutí) požádal zadavatel vybraného dodavatele podle § 46 odst. 1 zákona o objasnění a doplnění údajů či dokladů s odůvodněním, že „V nabídce ani v dokladech dle § 122 odst. 3 rovněž účastník nedoložil technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. i) a j) ZZVZ (čl. 4.5 a 4.6 Zadávací dokumentace – formuláře 2.2.3. a 2.2.4.) čestným prohlášením s podpisem oprávněné osoby.“ K žádosti zadavatele č. j. 1363/36300/2019 vybraný dodavatel požadované doplnění dne 8.4.2019 doručil, přičemž k článku 4.5. „Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ“ vybraný dodavatel doručil formulář 2.2.3. „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ“ (viz bod 142. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

198.     Žádostí č. j. 1871/36300/2019 odeslanou dne 13.5.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele podle § 46 odst. 1 zákona o objasnění a doplnění údajů či dokladů uvedených v čestném prohlášení o technickém vybavení (viz bod 145. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vybraný dodavatel k žádosti zadavatele dne 15.5.2019 doplnil bližší popis techniky podle zadávací dokumentace a současně přiložil ve vztahu k žádosti zadavatele č. j. 1871/36300/2019 čestné prohlášení o technickém vybavení (formulář 2.2.3.) rozšířené o podrobnější popis techniky(viz body 146. a 147. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Pro úplnost Úřad k navrhovatelem ve vyjádření k podkladům rozhodnutí zpochybňované neúplnosti „doplněného“ čestného prohlášení o technickém vybavení  (viz bod 147. odůvodnění tohoto rozhodnutí) o část vozidla a nákladní automobily, uvádí, že tato část nebyla předmětem objasňování ze strany zadavatele, a tudíž Úřad ani nevidí důvod, proč by měla být opakovaně předkládána, když ji zadavatel měl již k dispozici (viz bod 142.odůvodnění tohoto rozhodnutí).

199.     Vybraný dodavatel tedy na žádost zadavatele doplnil elektronicky podepsané čestné prohlášení o technickém vybavení (formulář 2.2.3.), a to jak k části stroje, pomůcky, technická zařízení, tak i k části vozidla a nákladní automobily. Zadavatel tedy měl k dispozici kompletní čestné prohlášení, které v části stroje, pomůcky, technická zařízení ještě dále ověřoval, jak vyplývá z výše uvedeného; následně předložené čestné prohlášení se pak logicky vztahuje pouze k této „ověřované“ části technické kvalifikace. Úřad konstatuje, že provedenými doplněním této části kvalifikace nijak nedošlo ke změně nabídky. Nad rámec výše uvedeného Úřad poznamenává, že zadavatel v zadávací dokumentaci (kromě formuláře 2.2.3.) nestanovil, do jaké míry podrobnosti mají dodavatelé ve svých nabídkách popsat/identifikovat technické vybavení za účelem prokázání způsobilosti dodavatele.

200.     Navrhovatel ve vyjádření k podkladům rozhodnutí mj. uvádí, že oproti podané nabídce vybraný dodavatel upravil technické vybavení uvedené ve formuláři 2.2.3., čímž podle navrhovatele došlo k materiální změně nabídky, když technickým vybavením požadovaným v kvalifikaci má být realizováno plnění veřejné zakázky a změna nabídky by měla dopad i do rámcové dohody, neboť popis požadavků na technické vybavení je také součástí rámcové dohody jako její příloha č. 1.

201.     K výše uvedeným tvrzením Úřad uvádí, že § 46 odst. 1 zákona umožňuje, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Není tedy vyloučeno, aby i vybraný dodavatel v šetřeném případě doložil další údaje či doklady k prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona. Porovnáním technického vybavení uvedeného ve formuláři 2.2.3. v nabídce vybraného dodavatele a ve formuláři 2.2.3. rozšířeného o podrobnější popis techniky, však dospěl Úřad k závěru, že vybraný dodavatel v posledním čestném prohlášení uvádí více technického vybavení, než zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace v bodu 4.5.2. zadávací dokumentace, přičemž uvedení dalšího technického vybavení nelze chápat jako změnu nabídky. Pokud se jedná o navrhovatelem zmíněný „dopad do rámcové dohody“ Úřad uvádí, že v čl. 4 přílohy č. 1 „Specifikace plnění“ rámcové dohody je uvedeno, že „objednatel předpokládá, že pro plnění veřejné zakázky bude využívána níže uvedená mechanizace“. Pokud zadavatel „předpokládá“, že bude využívána nějaká mechanizace, neznamená to, že k plnění na základě rámcové dohody nemůže být využívána i mechanizace jiná než zadavatelem předpokládaná.

202.     Pokud se jedná o odkaz navrhovatele na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30.8.2019, Úřad konstatuje, že se jednalo o zcela jiný případ, ve kterém byl učiněn závěr, že v případě záměny výrobku za jiný (jednalo se o vlastní předmět plnění, tedy nabízeného plnění k realizaci veřejné zakázky) se jedná o změnu nabídky. Nejednalo se tedy o nápravu administrativního pochybení či vysvětlení nejasnosti, ale o nápravu chyby odborné, kdy dodavatel původně nabídl zadavateli plnění nevyhovující jeho požadavkům.  V právě přezkoumávaném zadávacím řízení se však o takovou situaci nejednalo, neboť v průběhu zadávacího řízení docházelo pouze k objasňování doplňování kvalifikace, resp. dokladu předkládaného před uzavřením smlouvy podle § 104 zákona, nikoliv ke změně nabízeného plnění (služby). Nelze tedy učinit závěr, že by tímto způsobem došlo ke změně nabídky.

203.     Dokumenty, k jejichž objasnění či doplnění byl vybraný dodavatel zadavatelem vyzván, se tedy týkaly výhradně prokázání kvalifikace, případně dokladu předkládaného před uzavřením smlouvy ve smyslu § 104 písm. a) zákona, přičemž kritériem hodnocení nabídek byla ekonomická výhodnost nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena, jak vyplývá z bodu 8.1. zadávací dokumentace.

204.     Současně Úřad uvádí, že z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že všechny dokumenty, u kterých došlo k objasňování či doplňování byly v nějaké formě obsaženy v nabídce vybraného dodavatele a jejich objasnění či doplnění vybraným dodavatelem nebylo předmětem hodnocení a nemělo žádný vliv na výši jeho nabídkové ceny. Jednalo se pouze o údaje týkající se prokázání splnění podmínek účasti, u nichž zákon výslovně uvádí, že jejich doplnění se za změnu nabídky (pokud nejsou předmětem hodnocení) nepovažuje.

205.     Úřad dále konstatuje, že nová právní úprava zákona o zadávání veřejných zakázek, oproti nyní již neúčinné právní úpravě v ZVZ doznala v oblasti týkající se problematiky „modifikace“ nabídky podstatných změn. Těmito změnami zákonodárce poskytl zadavatelům významný nástroj, který má za cíl podpořit širší soutěž o veřejnou zakázku, a jehož účelem je dát zadavateli možnost „ponechat“ v zadávacím řízení nabídku, která sice obsahuje chyby, nicméně nejedná se o tak „závažné“ chyby, které by měly vliv na nabídkovou cenu, popř. by se jednalo o chyby v údajích, které budou hodnoceny. V takovém případě tedy zadavatel není nucen vyřadit jinak ekonomicky nejvýhodnější nabídku z důvodu chyb, které nemají vliv na hodnocení nabídky. Ve smyslu § 46 zákona jsou tedy účastníci zadávacího řízení oprávněni odstranit formální chyby své nabídky, přičemž pokud tyto chyby nemají vliv na nabídkovou cenu a nejsou předmětem hodnocení, nejedná se o nepřípustnou změnu nabídky.

206.     V této souvislosti Úřad zároveň odkazuje na čl. 56 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „směrnice“), kde je uvedeno, že „Pokud jsou informace nebo dokumenty, které mají hospodářské subjekty předložit, neúplné nebo nesprávné nebo se tak jeví, nebo pokud určité dokumenty scházejí, mohou veřejní zadavatelé dotčené hospodářské subjekty požádat o předložení, rozšíření, upřesnění nebo doplnění příslušných informací nebo dokumentů v přiměřené lhůtě, pokud takovou žádost vznesou v plném souladu se zásadami rovného zacházení a transparentnosti a pokud vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí tato směrnice, nestanoví jinak.“; i ze znění směrnice tudíž vyplývá, že v případě, že dodavatel předloží dokumenty, které jsou nesprávné, může zadavatel dotčené dodavatele požádat o předložení příslušných dokumentů, nestanoví-li zákon jinak, přičemž jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozhodnutí, zákon v tomto směru dle názoru Úřadu neobsahuje odlišnou právní úpravu než citovaná směrnice.  

207.     S ohledem na výše uvedenou dikci zákona (která je dle názoru Úřadu zároveň v souladu se zněním směrnice) nelze tedy postup zadavatele v nyní šetřené věci považovat za nepřípustnou změnu nabídky, neboť všechny doklady, jejichž objasnění či doplnění zadavatel od vybraného dodavatele požadoval, již byly obsaženy v nabídce vybraného dodavatele. Zadavatel pouze přistoupil ke konkretizaci či doplnění těchto údajů, případně požadoval doložení jejich řádné formy. V žádném případě však provedeným „objasněním či doplněním“ dokladů nedošlo ke změně nabídkové ceny, které byla předmětem hodnocení. Účel zákona tak byl postupem zadavatele naplněn, neboť byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka, která sice obsahovala určité „chyby“, nicméně ty byly dle zadavatele postupem podle § 46 odst. 1 zákona odstraněny, přičemž dotčené dokumenty nebyly hodnoceny podle kritérií hodnocení. Jestliže tedy předmětem řízení vymezeného podaným návrhem navrhovatele bylo posouzení toho, zda zadavatel v rozporu se zákonem umožnil vybranému dodavateli změnu nabídky, dospěl Úřad k závěru, jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozhodnutí, že se v daném případě o změnu nabídky nejedná, nýbrž se jedná o doplnění nabídky, které je dle § 46 zákona přípustné.

208.     K odkazům navrhovatele na rozsudek SDEU č. j. C-387/14 týkající se výkladu zásad zadávání veřejných zakázek – rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti v souvislosti s doplňováním údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, které je v aktuální právní úpravě obsaženo v § 46 zákona, a mj. také na rozsudek SDEU č. j. C-223/16 Úřad uvádí, že podle jeho názoru závěry učiněné v tomto rozhodnutí nejsou v rozporu s obsahem uvedených rozsudků. V šetřeném případě nebylo shledáno, že by došlo ke změně nabídky vybraného dodavatele, nýbrž docházelo v souladu se zákonem pouze k objasňování či doplňování údajů či dokladů týkajících se prokazování kvalifikace, které byly již součástí nabídky vybraného dodavatele, resp. dokladu předkládaného před uzavřením smlouvy. Úřad rovněž neshledal, že by zadavatel ve vztahu k navrhovateli nedodržel zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti, jak odůvodnil výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Pokud se jedná o čl. 51 směrnice 2004/18/ES a čl. 56 odst. 3 směrnice 2014/24/EU, Úřad uvádí, že oba články umožňují, aby zadavatel dotčeného dodavatele požádal o doplnění či objasnění dokladů a nejsou tedy ve vzájemném rozporu.

209.     K navrhovatelem namítanému porušení zásady transparentnosti Úřad uvádí, že dokumentace o zadávacím řízení transparentně vypovídá o postupu zadavatele i vybraného dodavatele v průběhu zadávacího řízení (tedy i při objasňování a doplňování údajů a dokladů) a neshledal v úkonech zadavatele porušení zásady transparentnosti.

210.     K navrhovatelem tvrzenému porušení zásad zákazu diskriminace a stejného zacházení Úřad konstatuje, že v šetřeném případě z dokumentace o zadávacím řízení nezjistil, že by zadavatel ve vztahu k navrhovateli v „téže situaci a v týchž otázkách“ činil úkony, které by ho znevýhodňovaly oproti druhému účastníkovi zadávacího řízení, tedy vybranému dodavateli. V této souvislosti Úřad opakovaně zdůrazňuje, že to, že vybraný dodavatel předložil na základě kritéria nejnižší nabídková cena výhodnější nabídku než navrhovatel, zadavatel nijak ovlivnit nemohl a právě v důsledku toho byl z povahy věci od provedení hodnocení nabídek postup zadavatele procedurálně i obsahově vůči vybranému dodavateli jiný nikoliv však diskriminační. Způsob komunikace mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem je tedy z povahy věci odlišný od způsobu komunikace s ostatními účastníky zadávacího řízení; to však neznamená, že by takto docházelo k porušení zásady zákazu diskriminace a stejného zacházení, přičemž Úřadu není zřejmé, v čem by podle navrhovatele mělo porušení uvedených zásad v této situaci spočívat. Jestliže tedy nabídka vybraného dodavatele vykazuje určité nedostatky „v podmínkách účasti“ (tedy je nezbytné vyjasnit či doplnit kvalifikaci), pokud zadavatel má zájem s tímto dodavatelem uzavřít smlouvu (rámcovou dohodu), může vybraného dodavatele podle § 46 odst. 1 zákona žádat, a to i opakovaně, o objasnění či doplnění údajů nebo dokladů. V takovém postupu však Úřad neshledává porušení zásady zákazu diskriminace ani zásady stejného zacházení.

211.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad uzavírá, že ve vztahu k části návrhu, ve které navrhovatel napadá změnu nabídky vybraného dodavatele, nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

K novým skutečnostem uvedeným ve vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí

212.     Ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí navrhovatel uvedl nové skutečnosti, které měl dle svého vyjádření zjistit, až poté, co nahlédl do správního spisu. Konkrétně navrhovatel tvrdí, že následující technické vybavení nesplňuje požadavky na technické vybavení, neboť není homologované, a nesplňuje podmínky zákona o podmínkách provozu vozidel (viz body 84. až 88. odůvodnění tohoto rozhodnutí):

1)      SEKACÍ NÁSTAVBA – RAMENO S MULČOVAČEM LM PROFI SEKR/Leoš Milata/ 9000

2)      SEKACÍ NÁSTAVBA – PODSVODIDLOVA S MULČOVAČEM LM PROFI SEKP/Leoš Milata/1200

3)      NÁVĚS S ODSÁVACÍM ZAŘÍZENÍM PRONAR/PRONAR/ T285.

213.     Úřad se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že se jedná o nové skutečnosti, které nemohl dříve namítat, neboť nebyl podrobně seznámen se zařízeními, jimiž byla příslušná technická kvalifikace prokazována. Úřad v této souvislosti poukazuje na výsledek posouzení splnění podmínek (viz bod 153. odůvodnění tohoto rozhodnutí), ze kterého podle názoru Úřadu taktéž není zřejmé, zda se jedná o homologované technické vybavení a zda splňuje podmínky zákona o podmínkách provozu vozidel (například technické vybavení označené jako „ruka LM PROFI s dosahem 9 m a šíří pokosu 1m“ nebo „podsvodidlové sekačky LM PROFI se šířkou záběru 1,2 m“. Přesto navrhovatel nenamítal ani obsahovou „nedostatečnost“ výsledku posouzení splnění podmínek, tedy, že by navrhovatel nevěděl, jaké technické vybavení vybraný dodavatel v nabídce uvádí, ani to, že se může jednat o technické vybavení nehomologované, resp. nesplňující podmínky zákona o provozu vozidel.

214.     Úřad uvádí, že tvrzení týkající se „nehomologace technického vybavení“ navrhovatel neuvedl v návrhu. Dle § 251 odst. 1 zákona věty první je jednou z náležitostí návrhu specifikace toho, v čem je spatřováno porušení zákona. Dle § 251 odst. 4 zákona náležitosti návrhu dle věty první nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. Správní řízení je vymezeno obsahem návrhu navrhovatele, a tudíž Úřad konstatuje, že k nově tvrzeným porušením zákona uvedeným ve vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí nepřihlíží, neboť nebyly předmětem návrhu a tedy předmětem vedeného správního řízení.

215.     S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

2.             Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice

3.             Mgr. Petr Halbrštát, advokát, HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Korunní 1302/88, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

4.             MILATA TECHNOLOGY a.s., Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz