číslo jednací: S0430/2019/VZ-35278/2019/541/JCh

Instance I.
Věc Rokycanská nemocnice, a.s. – Komplexní rekonstrukce kotelny
Účastníci
  1. Plzeňský kraj
  2. SYSTHERM s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 18. 1. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 350 KB

Č. j.:ÚOHS-S0430/2019/VZ-35278/2019/541/JCh

 

Brno: 23. prosince 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 11. 2019 na návrh ze dne 27. 11. 2019, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň,
  • navrhovatel – SYSTHERM s.r.o., IČO 64830454, se sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 26. 11. 2013 JUDr. Ing. Vojtěchem Levorou, advokátem, IČO 14737752, ev. č. ČAK 8427, se sídlem Slovanská 982/136, 326 00 Plzeň,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice, a.s. – Komplexní rekonstrukce kotelny“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 10. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 10. 2019 pod ev. č. Z2019-035569, ve znění oprav uveřejněných dne 31. 10. 2019, 7. 11. 2019 a 12. 11. 2019,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele - SYSTHERM s.r.o., IČO 64830454, se sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň - ze dne 27. 11. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice, a.s. – Komplexní rekonstrukce kotelny“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 10. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 10. 2019 pod ev. č. Z2019-035569, ve znění oprav uveřejněných dne 31. 10. 2019, 7. 11. 2019 a 12. 11. 2019, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 17. 12. 2019 zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 28. 11. 2019 návrh navrhovatele – SYSTHERM s.r.o., IČO 64830454, se sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 26. 11. 2013 JUDr. Ing. Vojtěchem Levorou, advokátem, IČO 14737752, ev. č. ČAK 8427, se sídlem Slovanská 982/136, 326 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 27. 11. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice, a.s. – Komplexní rekonstrukce kotelny“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 10. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 10. 2019 pod ev. č. Z2019-035569, ve znění oprav uveřejněných dne 31. 10. 2019, 7. 11. 2019 a 12. 11. 2019 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 28. 11. 2019 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0430/2019/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0430/2019/VZ-33607/2019/541/JCh ze dne 5. 12. 2019.

5.             Návrh navrhovatele ze dne 27. 11. 2019, který byl Úřadu doručen dne 28. 11. 2019, směřuje proti zadávacím podmínkám, dle navrhovatele je zadávací dokumentace neurčitá a zmatečná, přičemž absentuje konkrétní specifikace předmětu díla. Neúplná zadávací dokumentace dle navrhovatele způsobuje netransparentnost zadávacího řízení ve smyslu § 6 zákona. Dle navrhovatele pak není objektivně možné samotné vyhodnocení soutěže a zadávací podmínky jsou v rozporu s § 36 zákona. Navrhovatel se předmětným návrhem domáhá, aby Úřad zrušil předmětné rozhodnutí o námitkách, zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku a přiznal navrhovateli náhradu nákladů řízení.

6.             Zadavatel uveřejnil dne 17. 12. 2019 na svém profilu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení z téhož dne (dále jen „rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“). V rámci rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zadavatel uvedl, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel dále v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení došel k závěru, že námitky navrhovatele proti technickým a technologickým ustanovením v projektové dokumentaci (tepelný spád) a proti údajně nejasně specifikovanému softwarovému vybavení budoucího dispečerského pracoviště a tím proti nejasnostem v projektové a zadávací dokumentaci jsou oprávněné.

7.             Dne 17. 12. 2019 obdržel Úřad podání zadavatele, jehož obsahem bylo výše uvedené rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

8.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

9.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

10.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 17. 12. 2019 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Ing. Petr Vévoda

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

2.      JUDr. Ing. Vojtěch Levora, advokát, Slovanská 982/136, 326 00 Plzeň

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz