Rozhodnutí: S0202/2019/VZ-17220/2019/523/GHo

Instance I.
Věc Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- II
Účastníci
  1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  2. Gardenline s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 6. 9. 2019
Související rozhodnutí S0202/2019/VZ-17220/2019/523/GHo
R0115/2019/VZ-24755/2019/323/PMo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 435 KB

Č. j.:ÚOHS-S0202/2019/VZ-17220/2019/523/GHo

 

Brno: 20. června 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 5. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- II“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-001918,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice– ze dne 17. 5. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- II“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-001918, se podle § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť cit. zadavatel uzavřel v průběhu správního řízení, konkrétně dne 17. 6. 2019 s vybraným dodavatelem – STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 17. 5. 2019 návrh navrhovatele –  Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- II“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-001918 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0202/2019/VZ-14041/2019/523/GHo ze dne 20. 5. 2019.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Návrh navrhovatele ze dne 17. 5. 2019 směřuje proti zadávacím podmínkám, kdy navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel nastavil netransparentní a diskriminační zadávací podmínky, když stanovil požadavek „k prohlášení o zajištění klíčového materiálu (i) formou vlastnictví či smluvního zajištění obalovny (ii) v maximální dojezdové vzdálenosti 40 km a (iii) kapacitou 120 t/hod […]“.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0202/2019/VZ-14645/2019/523/GHo ze dne 27. 5. 2019 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to podání informace o dalších úkonech, které zadavatel případně provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

7.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0202/2019/VZ-15104/2019/523/GHo ze dne 30. 5. 2019 stanovil Úřad zadavateli dodatečnou lhůtu k zaslání dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

8.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0202/2019/VZ-16306/2019/523/GHo ze dne 11. 6. 2019 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí. Žádný z účastníků správního řízení se ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil.

9.             Dne 17. 6. 2019 Úřad obdržel od zadavatele smlouvu o dílo uzavřenou téhož dne mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem – STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (dále jen „smlouva o dílo s vybraným dodavatelem“). Zároveň téhož dne obdržel Úřad dodatek č. 1 uzavřený ke smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem rovněž dne 17. 6. 2019 (předmětem uzavřeného dodatku je toliko změna čl. III. odst. 1 nazvaného „Doba plnění díla“). Z čl. II. „Předmět smlouvy“ bodu 1. smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem plyne, že předmětem smlouvy je plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky. 

10.         Podle § 257 písm. j) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel v průběhu správního řízení uzavřel smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky.

11.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel uzavřel dne 17. 6. 2019 s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v ust. § 257 písm. j) zákona a Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

12.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se k uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení novou lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. j) zákona, by vyjádření účastníků řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad opětovně lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

13.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. j) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz