číslo jednací: S0289/2019/VZ-22855/2019/541/JCh

Instance I.
Věc PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče
Účastníci
  1. Psychiatrická nemocnice Bohnice, příspěvková organizace
  2. Metrostav a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 3. 9. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 346 KB

Č. j.:ÚOHS-S0289/2019/VZ-22855/2019/541/JCh

 

Brno: 16. srpna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 7. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Psychiatrická nemocnice Bohnice, příspěvková organizace, IČO 00064220, se sídlem Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8,
  • navrhovatel – Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče“ v otevřeném řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-032418, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2018 a 10. 6. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 183-413260, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 6. 2019,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele - Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - ze dne 26. 7. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Psychiatrická nemocnice Bohnice, příspěvková organizace, IČO 00064220, se sídlem Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče“ v otevřeném řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-032418, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2018 a 10. 6. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 183-413260, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 6. 2019, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť výše jmenovaný navrhovatel vzal dne 15. 8. 2019 svou žádost, tj. návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 26. 7. 2019, zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 26. 7. 2019 návrh navrhovatele – Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Psychiatrická nemocnice Bohnice, příspěvková organizace, IČO 00064220, se sídlem Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče“ v otevřeném řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-032418, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2018 a 10. 6. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 183-413260, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 6. 2019 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0289/2019/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0289/2019/VZ-20727/2019/541/SKu ze dne 29. 7. 2019.

5.             Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel ve svém návrhu mj. uvádí, že zadavatel postupoval v rozporu s § 6 a § 36 odst. 3 zákona, když stanovil zadávací podmínky v rozporu s citovanými ustanoveními zákona a dále že zadavatel v rozporu s § 245 zákona dostatečně neodůvodnil své rozhodnutí ze dne 16. 7. 2019 o námitkách navrhovatele ze dne 12. 7. 2019.

6.             Dne 5. 8. 2019 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 2. 8. 2019 k návrhu navrhovatele a současně obdržel i část dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, přičemž zbývající část dokumentace obdržel Úřad dne 13. 8. 2019.

7.             Dne 15. 8. 2019 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 26. 7. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky, a to v celém rozsahu.

8.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

9.             S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 15. 8. 2019 svůj návrh ze dne 26. 7. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

10.         Pro úplnost Úřad závěrem poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

1.             Psychiatrická nemocnice Bohnice, příspěvková organizace, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8

2.             Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz