číslo jednací: S0261/2019/VZ-21889/2019/533/LHl

Instance I.
Věc Dodávka 13 sad HVZ
Účastníci
  1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
  2. LUING PYREX, spol. s r.o.
  3. JaGa, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 357 KB

Č. j.:ÚOHS-S0261/2019/VZ-21889/2019/533/LHl

 

Brno: 19. srpna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha,
  • navrhovatel – LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 21. 12. 2018 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – JaGa, spol. s r.o., IČO 16188071, se sídlem Gdaňská 656/4, Bohnice, 181 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka 13 sad HVZ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-035244, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 11. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 10. 2018 pod ev č. 2018/S 199-450520, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 223-510232,  

vydává toto:

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov – ze dne 8. 7. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka 13 sad HVZ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-035244, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 11. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 199-450520, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 223-510232, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 9. 8. 2019 zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 1595/62, 120 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 12. 10. 2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka 13 sad HVZ“, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-035244, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 11. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 199-450520, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 223-510232 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 8. 7. 2019 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0261/2019/VZ. Zadavateli byl stejnopis návrhu navrhovatelem doručen dne 8. 7. 2019.

3.             Navrhovatel v návrhu brojí proti několika skutečnostem. Navrhovatel považuje oznámení o výběru dodavatele za nedostatečné, neboť dle jeho názoru neobsahuje všechny údaje rozhodné pro prokázání a splnění kritéria technické kvalifikace ve vztahu k informacím o referenčním plnění vybraného dodavatele. Dále se dle navrhovatele v procesu posouzení a hodnocení nabídek projevilo, že zadávací podmínky jsou vymezeny nejednoznačně a zadavatel na jejich základě obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky, když není jednoznačné určité, jaký parametr měl být hodnocen u rozevření čelistí stříhacího nástroje. Navrhovatel rovněž spatřuje protiprávnost postupu zadavatele při hodnocení dodacích lhůt, když dle navrhovatele zadavatel nedostatečně ověřil reálnost třídenní dodací lhůty nabídnuté vybraným dodavatelem. V poslední řadě navrhovatel namítá, že zadavatel nevypořádal v rozhodnutí o námitkách všechny námitky navrhovatele. Navrhovatel se domáhá, aby Úřad zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – JaGa, spol. s r.o., IČO 16188071, se sídlem Gdaňská 656/4, Bohnice, 181 00 Praha.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0261/2019/VZ-19007/2019/533/LHl ze dne 10. 7. 2019.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0261/2019/VZ-22068/2019/533/LHl ze dne 9. 8. 2019 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7.             Dne 15. 8. 2019 obdržel Úřad od zadavatele podání ze dne 13. 8. 2019, ve kterém zadavatel uvádí, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil. „Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 9. 8. 2018 bylo samostatně doručeno Úřadu dne 15. 8. 2019. Z „Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 9. 8. 2019 vyplývá, že zadavatel zadávací řízení zrušil s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

8.             Dle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

9.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 9. 8. 2019 zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

10.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení novou lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad opětovně lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže –Sekce veřejných zakázek. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Markéta Dlouhá

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží

1.             Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha

2.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

3.             JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656/4, Bohnice, 181 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz