číslo jednací: S0191/2019/VZ-14842/2019/513/JHa

Instance I.
Věc Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška
Účastníci
  1. Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
  2. PRIMA spol. s r.o.
  3. PH-stavební, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 405 KB

Č. j.:ÚOHS-S0191/2019/VZ-14842/2019/513/JHa

 

Brno: 4. června 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 9. 5. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, IČO 71340726, se sídlem Pulická 695, 518 01 Dobruška,
  • navrhovatel – PRIMA spol. s r.o., IČO 00486361, se sídlem Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 2. 2019 JUDr. Petrem Moníkem, LL.M., advokátem ev. č. ČAK 12477, advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28827261, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové,
  • vybraný dodavatel – PH-stavební, s.r.o., IČO 04260066, se sídlem Klášter nad Dědinou 4, 517 71 Ledce,

o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 12. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2018 pod ev. č. Z2018-043495,

 

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – PRIMA spol. s r.o., IČO 00486361, se sídlem Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové – ze dne 9. 5. 2019 o přezkoumání úkonů zadavatele – Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, IČO 71340726, se sídlem Pulická 695, 518 01 Dobruška – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 12. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2018 pod ev. č. Z2018-043495, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 22. 5. 2019 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 5. 2019 návrh navrhovatele – PRIMA spol. s r.o., IČO 00486361, se sídlem Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 2. 2019 JUDr. Petrem Moníkem, LL.M., advokátem ev. č. ČAK 12477, advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28827261, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, IČO 71340726, se sídlem Pulická 695, 518 01 Dobruška (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky  „Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 12. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2018 pod ev. č. Z2018-043495 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 9. 5. 2019, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný dodavatel – PH-stavební, s.r.o., IČO 04260066, se sídlem Klášter nad Dědinou 4, 517 71 Ledce (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0191/2019/VZ-13373/2019/513/JHa ze dne 14. 5. 2019.

5.             Navrhovatel podal návrh proti postupu zadavatele, který se podle navrhovatele ve svém rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 30. 4. 2019 podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem navrhovatelem uvedeným v námitkách ze dne 16. 4. 2019, jakož i proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení podle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona ze dne 2. 4. 2019 a proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 3. 4. 2019, přičemž navrhovatel namítá, že zadavatel v Oznámení o výběru dodavatele ze dne 3. 4. 2019 nesprávně uvedl, že „vybraný dodavatel je jediným účastníkem“ zadávacího řízení, a zadavatel měl vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit, neboť nesplnil zadávací podmínky, když podle navrhovatele neprokázal splnění požadavků na technickou kvalifikaci. Navrhovatel se domáhá toho, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření spočívající ve „zrušení Rozhodnutí o námitkách, jakož i jemu předcházející Rozhodnutí o vyloučení a Rozhodnutí o výběru (a související úkony Zadavatele, tj. provedené posouzení a hodnocení nabídek) pro jejich nezákonnost a věcnou nesprávnost)“.

6.             Dne 22. 5. 2019 Úřad obdržel podání zadavatele z téhož dne, jehož přílohu tvořilo „Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ z téhož dne, v němž zadavatel mimo jiné uvádí, že v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona ruší zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo na profilu zadavatele uveřejněno dne 24. 5. 2019.

7.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

8.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodl dne 22. 5. 2019 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a tedy nastala skutečnost předvídaná v § 257 písm. g) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

9.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie (vzhledem k tomu, že nastal důvod pro zastavení správního řízení v důsledku zrušení zadávacího řízení zadavatelem) blíže nezkoumal, zda návrh navrhovatele splňuje veškeré podmínky stanovené v § 250 a násl. zákona pro jeho řádné podání. Dále Úřad uvádí, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán  důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek.  Rozklad  nemá  podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

1.             Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická 695, 518 01 Dobruška

2.             JUDr. Petr Moník, LL.M., advokát, advokátní kancelář Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové

3.             PH-stavební, s.r.o., Klášter nad Dědinou 4, 517 71 Ledce

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz