číslo jednací: S0122/2019/VZ-15421/2019/511/ŠNo

Instance I.
Věc Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.
Účastníci
  1. město Bučovice
  2. SKR stav, s.r.o.
  3. STAVBY VANTO, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 21. 6. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 569 KB

Č. j.: ÚOHS-S0122/2019/VZ-15421/2019/511/ŠNo

 

Brno: 4. června 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 3. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – město Bučovice, IČO 00291676, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice,
  • navrhovatel – SKR stav, s.r.o., IČO 26961474, se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – STAVBY VANTO, s.r.o., IČO 28269314, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 5. 2019 Mgr. Ivanou Rychnovskou, LL.M., advokátkou, ev. č. ČAK 11299, se sídlem Vranovská 45/1, 614 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 1. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-001344, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 1. 2019 a 31. 1. 2019,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – SKR stav, s.r.o., IČO 26961474, se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno – ze dne 25. 3. 2019 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Bučovice, IČO 00291676, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – při zadávání veřejné zakázky „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 1. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-001344, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 1. 2019 a 31. 1. 2019, se ve vztahu k části návrhu, ve které navrhovatel napadá rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 21. 2. 2019 z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele – STAVBY VANTO, s.r.o., IČO 28269314, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice – podle ustanovení § 257 písm. h) citovaného zákona zastavuje, neboť předmětné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

II.

Zadavatel – město Bučovice, IČO 00291676, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 1. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-001344, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 1. 2019 a 31. 1. 2019, pravidlo stanovené v § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nevyloučil vybraného dodavatele – STAVBY VANTO, s.r.o., IČO 28269314, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice – z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv nesplnil zadávací podmínky v podobě podmínky účasti stanovené jako podmínka kvalifikace, když z dokumentů, kterými měl výše uvedený vybraný dodavatel dle údajů uvedených v oznámení o výběru dodavatele ze dne 21. 2. 2019 prokázat splnění technické kvalifikace, nevyplývá, že by vybraný dodavatel splňoval požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci spočívající v realizaci alespoň jedné stavební práce obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, kdy stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 milionů Kč bez DPH, neboť v nedatovaném osvědčení o řádném provedení stavby je jako zhotovitel stavby „Rekreační areál Vlčnov“ uvedena „Společnost Rekreační areál Vlčnov – společnost FLORSTYL, CENTROPROJEKT, VANTO“ a jeho součástí není údaj o rozsahu, v jakém se na plnění podílel vybraný dodavatel, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší úkony zadavatele – město Bučovice, IČO 00291676, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – spojené s posouzením nabídky vybraného dodavatele – STAVBY VANTO, s.r.o., IČO 28269314, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice – v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 1. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-001344, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 1. 2019 a 31. 1. 2019, a všechny následné úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení založené na posouzení nabídky uvedeného vybraného dodavatele, včetně rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 21. 2. 2019 a oznámení o výběru dodavatele ze dne 21. 2. 2019.

IV.

Zadavateli – město Bučovice, IČO 00291676, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 1. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-001344, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 1. 2019 a 31. 1. 2019, a to až do pravomocného skončení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0122/2019/VZ.

V.

Podle § 226 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – město Bučovice, IČO 00291676, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – město Bučovice, IČO 00291676, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 11. 1. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 1. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-001344, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 1. 2019 a 31. 1. 2019.

2.             Podle bodu 6 zadávací dokumentace ze dne 14. 1. 2019 (dále jen „zadávací dokumentace“) je předmětem veřejné zakázky úprava stávajících komunikací pro pěší, vybudování účelových komunikací pro provoz a údržbu lesoparku, úprava prošlapaných stezek zpevněním jejich povrchu, vybudování 3 odpočinkových altánů, vybudování přístupových mostků v části Hradisko a Čertova mostku, umístění prvků mobiliáře a sadové úpravy v lesoparku.

3.             Podle bodu 5 zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 24 715 819,59 Kč bez DPH.

4.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 13. 2. 2019 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 4 nabídky na veřejnou zakázku.

5.             Z rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 21. 2. 2019 (dále jen „rozhodnutí o výběru“) vyplývá, že zadavatel rozhodl o výběru dodavatele STAVBY VANTO, s.r.o., IČO 28269314, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 16. 5. 2019 Mgr. Ivanou Rychnovskou, LL.M., advokátkou, ev. č. ČAK 11299, se sídlem Vranovská 45/1, 614 00 Brno (dále jen „vybraný dodavatel“). Oznámení o výběru dodavatele ze dne 21. 2. 2019 (dále jen „oznámení o výběru“) bylo navrhovateli – SKR stav, s.r.o., IČO 26961474, se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – doručeno téhož dne. 

6.             Dne 8. 3. 2019 zadavatel obdržel námitky navrhovatele z téhož dne (dále jen „námitky“). Rozhodnutím o námitkách ze dne 15. 3. 2019 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel námitky navrhovatele odmítl.

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podal dne 25. 3. 2019 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

8.             Úvodem svého návrhu navrhovatel popisuje dosavadní průběh zadávacího řízení. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky v rozporu se zákonem a základními zásadami obsaženými v § 6 zákona. Navrhovatelem tvrzený nezákonný postup zadavatele měl dle jeho názoru zcela zásadní vliv na výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení. Dále navrhovatel uvádí, že mu v důsledku nezákonného postupu zadavatele vznikla újma, neboť přišel o příležitost být vybrán jako dodavatel ve veřejné zakázce a uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky. Na podporu svých tvrzení navrhovatel uvedl následující.

9.             Podle navrhovatele byla v rámci zadávacího řízení, které se konalo v srpnu 2018 a které bylo zadavatelem zrušeno (přičemž dle navrhovatele se jedná o zadávací řízení s totožným předmětem plnění jako u nyní šetřené veřejné zakázky) uveřejněna příloha označená „002 Kalvárie VV v3.xlsx“, kde je dle navrhovatele na titulní straně jako zhotovitel uvedeno „STAVBY VANTO, s.r.o.“. Navrhovatel k tomu dále uvedl, že v rámci nyní šetřené veřejné zakázky „jsou zveřejněny výkazy výměr, v jejichž vlastnostech se jako ´autor´ a ´naposledy uložil´ objevuje Aleš Galář, mj. jednatel společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.“. Z toho dle navrhovatele vyplývá, že se vybraný dodavatel podílel na vypracování výkazů výměr (a dle navrhovatele nejspíše i projektové dokumentace) a je tak dle navrhovatele ve střetu zájmů, jenž ho zvýhodnil při sestavování nabídky. Podle navrhovatele tak došlo k porušení § 44 odst. 2 písm. a) a b) zákona a rovněž k porušení obecných zásad zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže a k porušení § 36 odst. 1 zákona.

10.         Navrhovatel uvádí, že je zadavatel povinen dle § 48 odst. 5 písm. b) a c) ve spojení s „§ 44 odst. 8“ zákona vyloučit vybraného dodavatele ze zadávacího řízení na základě narušení hospodářské soutěže a na základě vzniklého střetu zájmů, neboť dle navrhovatele dochází k přímému propojení zpracovatele projektové dokumentace, autorského dozoru a vybraného dodavatele. Podle navrhovatele je jednoznačně doloženo, že vybraný dodavatel se podílel na zpracování podkladů pro zadávací řízení na veřejnou zakázku. Vybraný dodavatel je tak dle navrhovatele ve střetu zájmů a svým jednáním narušuje hospodářskou soutěž, a proto musí být dle navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučen. Navrhovatel k tomu dodal, že tímto nezákonným postupem došlo k poškození a diskriminaci dalších účastníků zadávacího řízení. Podle navrhovatele musí zadavatel v souladu s § 49 zákona přijmout opatření k nápravě a vybraného dodavatele vyloučit.

11.         Dále navrhovatel cituje vyjádření zadavatele k výše uvedeným tvrzením, které zadavatel uvedl v rozhodnutí o námitkách.

12.         Jako podpůrný argument nezákonného postupu zadavatele navrhovatel uvádí následující.  Podle navrhovatele vybraný dodavatel v šetřeném zadávacím řízení nabídl zadavateli za realizaci předmětu veřejné zakázky cenu 25.383.680,- Kč bez DPH, což je dle navrhovatele hodnota výrazně nižší, než kterou vybraný dodavatel nabízel za totožný předmět zakázky a za totožných podmínek v původním zadávacím řízení, přičemž časový interval mezi těmito cenovými nabídkami je dle navrhovatele jen několik měsíců. Navrhovateli tak vyvstávají dotazy, jak je takové ponížení ceny možné, zvláště pak u dodavatele, který má dle jeho názoru přímý vliv na projektovou dokumentaci a autorský dozor. Dále k tomu navrhovatel cituje vyjádření zadavatele v rozhodnutí o námitkách.

13.         Dále navrhovatel vyjádřil svou pochybnost, zda reference „Rekreační areál Vlčnov“, kterou vybraný dodavatel předložil k prokázání technické kvalifikace v rámci své nabídky, splňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Podle navrhovatele není z uveřejněné smlouvy (https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=rekreacni-areal-vlcnov-a-rekreacni-areal-vlcnov-tlakova-kanalizacni-pripojka) jasný poměr plnění v rámci sdružení, jehož byl vybraný dodavatel při realizaci dané referenční zakázky členem, a z doloženého položkového rozpočtu rovněž dle navrhovatele nevyplývá, že by realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení byla u této zakázky ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH. Dle názoru navrhovatele tak doložená reference nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Dále k tomu navrhovatel cituje vyjádření zadavatele v rozhodnutí o námitkách.

14.         Navrhovatel nesouhlasí s tvrzením zadavatele uvedeným v rozhodnutí o námitkách, že nelze spojovat původní a zde šetřené zadávací řízení. Sám zadavatel dle navrhovatele argumentuje původním zadávacím řízením, když uvádí, že vybranému dodavateli nemohla vzniknout informační výhoda. Podle navrhovatele se tak zadavatel s námitkou a jasným důkazem o uvedení vybraného dodavatele v dokumentech zadávacích podmínek vůbec nevypořádal. Argument, že nelze spojovat původní a nyní šetřené zadávací řízení, nelze dle navrhovatele akceptovat jako relevantní, protože dle navrhovatele neodpovídá na skutečnosti uvedené v námitkách.

15.         Navrhovatel nesouhlasí ani s tvrzením zadavatele uvedeným v rozhodnutí o námitkách, že neoznačil ani nenamítnul žádné konkrétní skutečnosti, které by dokládaly konkurenční výhodu vybranému dodavateli. Navrhovatel dle svého názoru v námitkách jednoznačně definoval konkrétní body a skutečnosti, které ho k závěrům uvedeným v námitkách vedou. Podle navrhovatele se však zadavatel odmítl těmito skutečnostmi zabývat a dle zákona je vypořádat. Zadavatel dle navrhovatele v rozhodnutí o námitkách tvrdí, že nemá důkaz o porušení hospodářské soutěže, nicméně v původním zadávacím řízení, které bylo dle navrhovatele zahájeno jen několik týdnů před zahájením zde šetřeného zadávacího řízení, vybraného dodavatele pro střet zájmů dle navrhovatele vyloučil. Zadavatel však dle navrhovatele tento střet zájmů nyní obhajuje a uvádí, že pro něj nemá důkaz. Navrhovatel k tomu odkazuje na spis „vedený u UOHS pod č. j. ÚOHS-S0455/2018/VZ-32503/2018/511/ŠNo“. Navrhovatel má za to, že střet zájmů a narušení hospodářské soutěže bylo jednoznačně prokázáno a zadavatel dle navrhovatele pouze bagatelizuje skutečnosti, podle kterých ještě před několika měsíci postupoval.

16.         Argumentaci zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách, že v případě nabídkové ceny vybraného dodavatele se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, neboť dle zadavatele existovala i cenově nižší nabídka a neboť cenová nabídka byla vyšší než je předpokládaná hodnota zakázky, považuje navrhovatel za irelevantní. Podle navrhovatele se nejedná o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu se zákonem, neboť dle názoru navrhovatele se zadavatel nezabýval nákladovostí a rozborem jednotlivých položek ani celkové ceny díla.

17.         Navrhovatel nesouhlasí ani s argumentací zadavatele uvedenou v rozhodnutí o námitkách, že se zadavatel mohl dobrovolně rozhodnout uznat celou referenci dodavateli, i když bylo dle navrhovatele zřejmé, že tato reference byla realizována ve sdružení, a předmětnému dodavateli tak může být dle navrhovatele akceptován pouze jeho skutečný podíl na referenční zakázce.  Podle navrhovatele žádný zákon ani aplikační praxe neumožňuje zadavateli uznávat referenční zakázky v celém rozsahu, když jsou realizovány ve sdružení.

18.         Za pochybné považuje navrhovatel vyjádření zadavatele v rozhodnutí o námitkách, že měl sice v zadávacích podmínkách požadavek, že: „Stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH.“, ale že tímto požadavkem v podstatě myslel jakékoliv stavební práce na pozemních stavbách, kde mohla být položka veřejného osvětlení a zpevněných povrchů v absolutně zanedbatelném množství. Pokud by byl tento požadavek na technický kvalifikační předpoklad vykládán dle vyjádření zadavatele, ztratil by dle navrhovatele svou opodstatněnost a vazbu na předmět veřejné zakázky. Navrhovatel nerozumí takovému účelovému výkladu zadavatele, který je dle jeho názoru v rozporu s textací zadávacích podmínek a který dle navrhovatele umožňuje jejich vícerý výklad.

19.         Závěrem navrhovatel navrhuje, aby Úřad zadavateli nařídil zrušit oznámení o výběru dodavatele a všechny související dokumenty, vyloučit vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení a následně provést nové posouzení nabídek a rozhodnout o výběru dodavatele. Pro zajištění svých práv navrhovatel dále žádá o vydání předběžného opatření, kterým by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 25. 3. 2019, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Předmět správního řízení je vymezen obsahem uvedeného návrhu.

21.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel.

22.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům oznámením č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-08853/2019/511/MCh ze dne 28. 3. 2019.

23.         Dne 4. 4. 2019 Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky a osobním předáním část dokumentace o zadávacím řízení. Dne 5. 4. 2019 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 3. 4. 2019.

 

Vyjádření zadavatele ze dne 3. 4. 2019

24.         K argumentaci navrhovatele, že nesouhlasí s tím, že nelze spojovat původní a nyní šetřené zadávací řízení, zadavatel uvedl, že navrhovatel směšuje skutečnosti z původního zadávacího řízení, které dle zadavatele nemá s výjimkou stejného předmětu plnění veřejné zakázky s nyní šetřeným zadávacím řízením nic společného, a skutečnost, že právě pro shodný předmět plnění veřejné zakázky byla dodavatelům projektová dokumentace již známa. Navrhovatel dle zadavatele argumentuje údaji v dokumentu, nikoliv znalostí projektové dokumentace, která byla dle zadavatele již dříve zveřejněna.

25.         Navrhovatel dle zadavatele nesprávně považuje vybraného dodavatele a osobu podílející se na zpracování zadávací dokumentace na základě obdobné vlastnické struktury a osob v pozici jednatele za jednu osobu. K tomu zadavatel uvedl, že i kdyby se jednalo o jednu a tutéž právnickou osobu, navrhovatelovy závěry by byly i v takovém případě nesprávné. Podle zadavatele navrhovatel kromě deklarovaného vlastního přesvědčení o existenci střetu zájmů a narušení hospodářské soutěže neuvedl žádnou konkrétní skutečnost, kterou by mohl prokázat namítanou existenci střetu zájmů či narušení hospodářské soutěže. Podle zadavatele je podmínkou pro případné vyloučení účastníka na základě existence střetu zájmů a narušení hospodářské soutěže jejich prokázaná existence. Zadavatel však ani po opakovaném posouzení neshledal naplnění podmínek § 48 odst. 5 písm. b) nebo c) zákona, které by mohly vést k vyloučení vybraného dodavatele. Jelikož navrhovatel dle zadavatele neuvedl žádné konkrétní údaje či skutečnosti, které by o poskytnutí konkurenční výhody vypovídaly, zadavatel dle svého vyjádření neměl důvod domnívat se, že by tomu tak bylo. Navrhovatel dle zadavatele v návrhu sice odkazuje na text rozhodnutí o námitkách, nicméně zde dle zadavatele neuvádí, jaké konkrétní body dokládají konkurenční výhodu vybraného dodavatele. Zadavatel k tomu dodal, že navrhovatel dle jeho názoru neunesl jak důkazní břemeno, tak ani břemeno tvrzení, v čem konkrétně zadavatel pochybil.

26.         Zvýhodněním dodavatele nelze dle zadavatele rozumět pouhou detailní znalost např. projektové dokumentace. Rovněž s ohledem na opakované zadávací řízení nelze dle zadavatele namítat výhodu informačního náskoku oproti ostatním uchazečům.

27.         Dále zadavatel odkázal na § 63 odst. 4 zákona, podle kterého je zadavatel povinen v případě, že některou část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce, označit tuto část zadávací dokumentace a uvést identifikaci osoby, která ji vypracovala. Zákon tak dle zadavatele zajišťuje transparentnost a prevenci střetu zájmů tím, že uvedením autorů zadávacích podmínek zadavatel umožní širokou kontrolu daných dokumentů, zda nejsou zpracovány tak, že by jejich autorovi poskytovaly konkurenční výhodu, čímž by naplnily definici střetu zájmů, resp. narušení hospodářské soutěže. Zadavatel dle svého názoru autora zadávací dokumentace řádně označil. Zadavatel tak má za to, že při zadávání veřejné zakázky neporušil ani základní zásady, tj. zejména zásadu rovnosti a transparentnosti.

28.         Vyloučení na základě existence střetu zájmů či narušení hospodářské soutěže je dle zadavatele podle § 48 odst. 5 písm. b) a c) zákona fakultativní, nikoliv obligatorní. Pokud k naplnění předmětných ustanovení nedošlo, není zadavatel dle svého názoru oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení, který se podílel na zpracování zadávací dokumentace. Podle zadavatele se zákon, komentářová literatura, rozhodovací praxe Úřadu a příslušných soudů a judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) shodují, že je v zadávacím řízení přípustná účast osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace pro toto zadávací řízení. Zadavatel k tomu odkázal na rozsudek SDEU ze dne 3. 3. 2015 „Fabricom SA v. Belgický stát ve spojené věci C-21/0230 a C-34/03“, kde je dle zadavatele uvedeno, že „je přípustné, aby ten, kdo se podílel na zpracování zadávací dokumentace, se později zúčastnil samotného zadávacího řízení“, a na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S820/2014/VZ-8396/2015/553/ADu ze dne 1. 4. 2015, kde je dle zadavatele uvedeno, že „vybranému uchazeči v žádném případě nemohla být znemožněna účast v předmětném zadávacím řízení pouze z důvodu, že byl zpracovatelem předchozího stupně zadávací dokumentace“.

29.         Dále zadavatel zopakoval, že dle jeho názoru nelze argumentovat zrušeným zadávacím řízením. Nyní šetřené zadávací řízení a zrušené zadávací řízení jsou dle zadavatele samostatná a zcela na sobě nezávislá zadávací řízení. Zadavatel uvedl, že předchozí zadávací řízení zrušil kvůli průtahům v řízení a rovněž z důvodu změny právního názoru na vyloučení účastníka zadávacího řízení, kdy zadavatel dospěl k závěru, že nelze účastníka zadávacího řízení vyloučit pouze z důvodu účasti na vypracování projektové dokumentace. Zadavatel dodal, že klíčovým rozdílem v jednotlivých zadávacích řízeních je rovněž absence podpisu čestného prohlášení ke střetu zájmů osob odpovědných za rozhodování zadavatele a osob, které jsou odpovědné za zadávací podmínky, který již není Centrem pro regionální rozvoj vyžadován. Zadavatel uvedl, že mu rovněž Centrum pro regionální rozvoj potvrdilo, že „Zpracovatel PD není automaticky ve střetu zájmů a nelze pouze na tomto faktu vyloučit/zamezit jeho účast v zadávacím řízení“.

30.         K výši nabídkové ceny vybraného dodavatele zadavatel uvedl, že navrhovatel v námitkách nesprávně argumentoval nižší nabídkovou cenou vybraného dodavatele oproti zrušenému zadávacímu řízení, tedy jejich rozdílem, nikoliv tím, že by měla být nabídková cena vybraného dodavatele mimořádně nízká. Na to zadavatel v rozhodnutí o námitkách reagoval tím, že poukázal na existenci ještě nižší nabídky a rovněž na skutečnost, že vítězná cenová nabídka byla vyšší, než je předpokládaná hodnota zakázky.

31.         Dále zadavatel uvedl, že posouzením z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny se v rámci posouzení a hodnocení nabídek zabýval, a to nejen v jejím celkovém součtu, ale i z hlediska ocenění jednotlivých položek, a mimořádně nízkou nabídkovou cenu neshledal. Zadavatel uvedl, že dle konstantní judikatury povinnost zadavatele věcně se vyjádřit k důvodům, pro které hodnotící komise nepovažuje žádnou z nabídkových cen za mimořádně nízkou, vzniká tehdy, pokud zadavatele nebo hodnotící komisi kdokoli (především účastnící, kteří podali nabídky) na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen věrohodně a kvalifikovaně upozorní; takové upozornění může přijít v době mezi otevřením obálek a posouzením nabídek nebo po posouzení nabídek v rámci námitek proti posouzení nabídek. Zadavatel konstatuje, že jej jednak na existenci mimořádně nízké nabídkové ceny žádný z účastníků zadávacího řízení neupozornil, a proto ji tedy nemusel hodnotit, a jednak má zadavatel za to, že nabídková cena vybraného dodavatele není mimořádně nízká.

32.         K námitce navrhovatele, že zadavatel nemohl vybranému dodavateli uznat celou referenci, kterou vybraný dodavatel předložil v rámci jeho nabídky k prokázání technické kvalifikace, když je dle navrhovatele zřejmé, že předmětná reference byla realizována ve sdružení, z čehož dle navrhovatele vyplývá, že vybranému dodavateli může být akceptován pouze skutečný podíl na referenční zakázce, zadavatel uvedl, že se u vybraného dodavatele jednalo o uskupení tří subjektů, a to stavební společnosti, projektové společnosti a zahradních architektů. Z toho dle zadavatele vyplývá, že vybraný dodavatel na zakázce, kterou prokazoval splnění technické kvalifikace šetřené veřejné zakázky, realizoval stavební práce. Podle zadavatele není s ohledem na rozvržení zakázky pochyb, že reference vybraného dodavatele splňuje kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Dále zadavatel upozornil na to, že dalším účastníkem uskupení, které realizovalo zakázku, jíž vybraný dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace, byla „společnost Florstyl“, která se dle zadavatele rovněž účastní šetřeného zadávacího řízení s vybraným dodavatelem.

33.         Z výše uvedeného podle zadavatele na první pohled nevyplývá, že by vybraný dodavatel nesplnil kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Zadavatel k tomu dodal, že požadované reference dle čl. 8.1 kvalifikační dokumentace stačilo doložit „předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace“. Podle zadavatele čestné prohlášení vybraného dodavatele kritéria technické kvalifikace splňuje. Zadavatel je toho názoru, že doklady k prokázání kvalifikace musí vybraný dodavatel doložit až na výzvu dle § 122 zákona, přičemž v případě nepředložení těchto dokladů jej zadavatel vyloučí.

34.         Podle zadavatele z předmětu zakázky, kterou vybraný dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace, vyplývá, že se jednalo o zpracování projektové dokumentace a realizaci samotné stavby v rámci jedné zakázky. Z rozpočtu této zakázky je pak dle zadavatele patrné, že náklady na projektovou dokumentaci byly s ohledem na celkové finanční náklady zakázky zanedbatelné. Z toho dle zadavatele plyne, že finanční rozsah realizace referenční stavby plně odpovídá jeho požadavku na technickou kvalifikaci stanovený v zadávací dokumentaci. 

35.         Navrhovatel dle zadavatele chybně interpretuje požadavek na prokázání technické kvalifikace. Zadavatel dle svého vyjádření požadoval prokázat realizaci stavební práce ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH, která zahrnovala zpevněné povrchy a veřejné osvětlení. Na finančním rozsahu realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení přitom zadavateli dle jeho vyjádření nezáleželo. Dále zadavatel citoval přesné znění svého požadavku na technickou kvalifikaci stanoveného v zadávací dokumentaci: „Stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH.“ Zadavatel k tomu uvedl, že z hlediska české gramatiky mají interpunkční znaménka ve větě svůj význam, a to, že oddělují větu hlavní od věty vedlejší vložené, a to z obou stran této vložené vedlejší věty. Text před čárkou tedy dle zadavatele přímo navazuje na text za čárkou, požadavek na veřejné osvětlení a zpevněné povrchy je dle zadavatele větou vedlejší a nemá tedy návaznost na požadovaný finanční rozsah uvedený na konci věty. Podle zadavatele tedy nelze přisvědčit tvrzení navrhovatele o možnosti vícerého výkladu, když poslední čárka ve větě zcela jasným a zřetelným způsobem určuje vztah finančního rozsahu k pracím na pozemních stavbách.

36.         Zadavatel nesouhlasí ani s tvrzením navrhovatele, že aby požadovaná kvalifikace odpovídala předmětu veřejné zakázky, je nutné, aby byly zpevněné povrchy a veřejné osvětlení ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH, jinak požadavek nemá dle navrhovatele opodstatněnost a vazbu na předmět veřejné zakázky. Podle zadavatele stavba ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH zahrnující zpevněné povrchy a veřejné osvětlení plně odpovídá předmětu veřejné zakázky.

37.         Závěrem svého vyjádření zadavatel uvedl, že postupoval plně v intencích zákona a že argumenty předložené navrhovatelem považuje za nedůvodné a v žádném případě se s nimi neztotožňuje. Zadavatel odmítá, že by při zadávání veřejné zakázky porušil obecné zásady stanovené v § 6 zákona.

Další průběh správního řízení

38.         Dne 9. 4. 2019 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-09954/2019/511/ŠNo z téhož dne, ve kterém navrhovateli stanovil lhůtu k předložení dokladu prokazujícího doručení stejnopisu návrhu zadavateli.

39.         Dne 10. 4. 2019 Úřad od navrhovatele obdržel doručenku datové zprávy, která prokazovala doručení stejnopisu návrhu zadavateli.

40.         Dne 15. 4. 2019 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-10751/2019/511/ŠNo z téhož dne, kterým zadavateli stanovil lhůtu k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku Úřadu.

41.         Dne 17. 4. 2019 Úřad obdržel prostřednictvím datové schránky a dne 18. 4. 2019 prostřednictvím datové zprávy zbývající část dokumentace o zadávacím řízení.

42.         Dne 25. 4. 2019 Úřad vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-11619/2019/511/ŠNo z téhož dne, ve kterém zamítl žádost navrhovatele o nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v otevřeném řízení na zadání veřejné zakázky.

43.         Dne 13. 5. 2019 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-13305/2019/511/ŠNo z téhož dne, ve kterém určil zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony, a lhůtu k podání informace Úřadu o úkonech, které zadavatel provedl v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení v mezidobí od zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu do doručení tohoto usnesení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s těmito úkony.

44.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-13207/2019/511/ŠNo ze dne 15. 5. 2019 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

45.         Dne 16. 5. 2019 Úřad vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-13663/2019/511/ŠNo z téhož dne, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

46.         Dne 20. 5. 2019 nahlédl do správního spisu zástupce vybraného dodavatele.

47.         Ve stanovené lhůtě se žádný účastník správního řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

48.         Dne 27. 5. 2019 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-14576/2019/511/ŠNo z téhož dne o částečném nevyhovění žádosti vybraného dodavatele o nahlédnutí do správního spisu, a to v rozsahu částí dokumentace o zadávacím řízení, které nejsou podkladem pro vydání rozhodnutí.

49.         Dne 27. 5. 2019 Úřad obdržel přípis zadavatele ze dne 24. 5. 2019 označený „Vyjádření k předběžným opatřením č. j.: ÚOHS-S0123/2019/VZ-13654/2019/511/MMi a č. j.: ÚOHS-S0122/2019/VZ-13663/2019/511/ŠNo“.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

50.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl ve výroku I. tohoto rozhodnutí o tom, že správní řízenívedené ve věci návrhu navrhovatele na zahájení řízení o přezkoumání úkonů při zadávání veřejné zakázky se ve vztahu k části návrhu, ve které navrhovatel napadá rozhodnutí o výběru z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele, podle ustanovení § 257 písm. h) zákona zastavuje, neboť předmětné části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky, a ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel pravidlo stanovené v § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona tím, že nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv nesplnil zadávací podmínky v podobě podmínky účasti stanovené jako podmínka kvalifikace, neboť z dokumentů, kterými měl vybraný dodavatel dle údajů uvedených v oznámení o výběru prokázat splnění technické kvalifikace, nevyplývá, že by vybraný dodavatel splňoval požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci spočívající v realizaci alespoň jedné stavební práce obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, kdy stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 milionů Kč bez DPH, neboť v nedatovaném osvědčení o řádném provedení stavby je jako zhotovitel stavby „Rekreační areál Vlčnov“ uvedena „Společnost Rekreační areál Vlčnov – společnost FLORSTYL, CENTROPROJEKT, VANTO“ a jeho součástí není údaj o rozsahu, v jakém se na plnění podílel vybraný dodavatel, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

51.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K namítané nezákonnosti rozhodnutí o námitkách

52.         Úřad v prvé řadě považuje za důležité vyjádřit se k části návrhu, ve které navrhovatel uvedl, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách nevypořádal s „námitkou a jasným důkazem o uvedení vítězného uchazeče v dokumentech zadávacích podmínek“ a že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách odmítl zabývat skutečnostmi, které dle navrhovatele dokládají, že vybraný dodavatel měl konkurenční výhodu oproti ostatním dodavatelům, a dle zákona je vypořádat.

53.         Jelikož podle § 263 odst. 5 zákona může Úřad uložit v případě, že je rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách, zabýval se Úřad ve správním řízení nejprve tím, zda rozhodnutí zadavatele o námitkách požadavku na přezkoumatelnost vyhovuje či nikoliv. 

 

Relevantní ustanovení zákona

54.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

55.         Podle § 241 odst. 1 zákona námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen "stěžovatel").

56.         Podle § 242 odst. 1 zákona platí, že není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

57.         Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

58.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

59.         Podle § 245 odst. 2 zákona pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

60.         Podle § 263 odst. 5 zákona platí, že je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, může Úřad uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné.

61.         Po přezkoumání obsahu námitek a rozhodnutí o námitkách Úřad uvádí následující.

Námitky navrhovatele ze dne 8. 3. 2019

62.         Navrhovatel ve svých námitkách mj. uvedl, že dle jeho názoru je vybraný dodavatel ve zcela zřejmém střetu zájmů a dochází tak k porušení zásad zadávaní veřejných zakázek a hospodářské soutěže (porušení § 36 odst. 1 zákona). Navrhovatel k prokázání těchto tvrzení v námitkách uvedl následující.

1.             » Příloha označ. 002 Kalvárie VV v3.xlsx byla zveřejněna v rámci výběrového řízení, které se konalo 8/2018 (tj. jedná se o zrušené zadávací řízení s totožným předmětem veřejné zakázky) v rámci vysvětlení zadávací dokumentace_3, aktuálně ke stažení na profilu zadavatele https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic=00291676&id=3613.

Na titulní straně tohoto dokumentu je jako zhotovitel uvedeno „STAVBY VANTO, s.r.o.“. Toto výběrové řízení bylo následně zrušeno.

2.             V rámci „aktuálního“ výběrového řízení s názvem „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ jsou zveřejněny výkazy výměr, v jejichž vlastnostech se jako „autor“ a „naposledy uložil“ objevuje Aleš Galář, mj. jednatel společnosti STAVBY VANTO, s.r.o. «.

63.         Z výše uvedeného je dle navrhovatele zřejmé, že se vybraný dodavatel podílel přinejmenším na vypracování výkazů výměr (a nejspíš také projektové dokumentace) a je tak dle navrhovatele v neoddiskutovatelném střetu zájmů, který jej zvýhodnil při sestavování nabídky do zadávacího řízení. Podle navrhovatele tak došlo k porušení § 44 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a rovněž k porušení obecných zásad zadávání veřejných zakázek (zásady rovného zacházení, zásady zákazu diskriminace, zásady transparentnosti) a hospodářské soutěže (porušení § 36 odst. 1 zákona).

64.         Podle navrhovatele je zadavatel povinen postupovat v souladu se zákonem a vybraného dodavatele v souladu s § 48 odst. 5 písm. b) a c) zákona ve spojení s § 44 odst. 8 zákona vyloučit z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na základě narušení hospodářské soutěže a na základě vzniklého střetu zájmu, neboť dle navrhovatele dochází k přímému propojení zpracovatele projektové dokumentace, autorského dozoru a vybraného dodavatele, kdy je dle navrhovatele jednoznačně doloženo, že vybraný dodavatel se podílel na zpracování podkladů pro zadávací řízení na veřejnou zakázku.

65.         Dále k tomu navrhovatel v námitkách uvedl, že postup zadavatele je dle jeho názoru ve zcela zřejmém rozporu se zákonem a základními zásadami obsaženými v § 6 zákona, a to zejména zásadami transparentnosti a rovného zacházení. Vybraný dodavatel je dle navrhovatele ve zcela zřejmém střetu zájmů a svým jednáním jednoznačně narušuje hospodářskou soutěž. Z těchto důvodů musí být vybraný dodavatel dle navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučen. Tím, že vybraný dodavatel ze zadávacího řízení nebyl vyloučen, došlo dle navrhovatele k poškození a diskriminaci dalších účastníků zadávacího řízení. Navrhovatel uvedl, že zadavatel musí v souladu s § 49 zákona přijmout opatření k nápravě, vybraného dodavatele vyloučit a provést nové hodnocení nabídek.

Rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 3. 2019

66.         Zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o námitkách předně uvedl, že dle jeho názoru nelze v aktuálně probíhajícím zadávacím řízení zohledňovat skutečnosti ze zrušeného, a tedy již ukončeného zadávacího řízení, byť mělo stejný předmět, neboť se dle zadavatele jedná o dvě různá, na sobě nezávislá zadávací řízení. Podle zadavatele tak nelze ze strany navrhovatele poukazovat a dokonce namítat skutečnosti ze zadávacího řízení, jež není předmětem jeho námitek.

67.         Dále zadavatel uvedl, že z údajů dostupných z veřejného rejstříku vyplývá, že vybraný dodavatel a osoba uvedená v zadávací dokumentaci jako zpracovatel části projektové dokumentace, mají shodné osoby jednatelů, tj. i navrhovatelem zmíněný Aleš Galář dle zadavatele figuruje v obou společnostech.

68.         Podle zadavatele je navrhovatelova domněnka o apriorním střetu zájmů a narušení hospodářské soutěže pouze na základě shodné osoby figurující u společnosti, která se podílela na vypracování zadávací dokumentace, i u vybraného dodavatele nesprávná, a to i v případě, že by se jednalo o tutéž právnickou osobu. Zákon toto dle zadavatele nejen nevylučuje, ale z jeho dikce dle zadavatele vyplývá, že takový postup je přípustný. Zadavatel k tomu odkázal na § 63 odst. 4 zákona, podle kterého je zadavatel povinen v případě, že některou část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce, označit tuto část zadávací dokumentace a uvést identifikaci osoby, která ji vypracovala. Zákon tak dle zadavatele zajišťuje transparentnost a současně zajišťuje prevenci střetu zájmů tím, že uvedením autorů zadávacích podmínek zadavatel umožní širokou kontrolu daných dokumentů, zda nejsou zpracovány tak, že by jejich autorovi poskytly konkurenční výhodu, a tím by naplnily definici střetu zájmů, resp. narušení hospodářské soutěže.

69.         Navrhovatel však dle zadavatele žádné konkrétní skutečnosti neoznačil a nenamítnul.  Zadavatel tak dovozuje, že zadávací dokumentace ve svém obsahu a způsobu zpracování vybranému dodavateli žádnou výhodu neposkytla. Zadavatel uvedl, že pokud se jedná o možnost takové výhody, je věcí zadavatele toto riziko posoudit, což zadavatel dle svého vyjádření provedl. Zadavatel je přesvědčen, že mu zákon neukládal takový závěr uvádět v některém dokumentu, kromě výsledné písemné zprávy zadavatele. Zadavatel rovněž uvedl, že se jedná již o opakované vyhlášení předmětného zadávacího řízení, které prošlo kontrolou poskytovatele dotačních prostředků (Centrum pro regionální rozvoj), který má dle zadavatele za to, že omezovat účast v zadávacím řízení osobám, které se podíleli na zpracování zadávací dokumentace, je diskriminační. Podle zadavatele nelze s ohledem na opakované zadávací řízení namítat ani výhodu informačního náskoku oproti ostatním dodavatelům.

70.         Zadavatel nadto v rozhodnutí o námitkách uvedl, že vyloučení na základě střetu zájmů či narušení hospodářské soutěže dle § 48 odst. 5 písm. b) a c) zákona je dle jeho názoru fakultativní („zadavatel může…“), nikoli obligatorní. Pokud k naplnění předmětných ustanovení nedošlo, není zadavatel dle svého vyjádření oprávněn účastníka, který se podílel na zpracování zadávací dokumentace, vyloučit. Podle zadavatele předmětná ustanovení zákona podmiňují vyloučení účastníka prokázáním porušení hospodářské soutěže. Zadavatel však poukázal na to, že nemá informace, že by došlo k porušení hospodářské soutěže, a proto není schopen případné narušení hospodářské soutěže prokázat a vybraného dodavatele vyloučit.

71.         Dále zadavatel uvedl, že je schopen učinit opatření k nápravě střetu zájmů, a to účastí nezávislé osoby (technického dozoru investora), která v případě střetu při řešení vad projektu poskytne nestranné vyjádření. Zadavatel je dle svého vyjádření rovněž schopen v případě potřeby zabezpečit nezávislou osobu např. v podobě soudního znalce, který poskytne kvalifikované nestranné stanovisko k jakékoli problematice, jejíž řešení by mohlo mezi zhotovitelem a autorským dozorem vyvolávat pochyby.

72.         Závěrem zadavatel k této problematice uvedl, že zákon, komentářová literatura, rozhodovací praxe Úřadu a příslušných soudů a také judikatura SDEU se shodují, že je přípustná účast osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na základě této zadávací dokumentace. Zadavatel poukázal také na to, že v šetřeném případě se nadto jedná o osobu rozdílnou, která má pouze shodu v osobách společníků a jednatelů. K tomu zadavatel odkázal na rozsudek SDEU ze dne 3. 3. 2005 „Fabricom SA v. Belgický stát ve spojené věci C-21/0230 a C-34/03“ a na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S820/2014/VZ-8396/2015/553/ADu ze dne 1. 4. 2015.

Právní posouzení

73.         Navrhovatel v návrhu namítal, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách nevypořádal s „námitkou a jasným důkazem o uvedení vítězného uchazeče v dokumentech zadávacích podmínek“ a že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách odmítl zabývat skutečnostmi, které dle navrhovatele dokládají, že vybraný dodavatel měl konkurenční výhodu oproti ostatním dodavatelům, a dle zákona je vypořádat. Úřad se tedy zabýval tím, zda rozhodnutí o námitkách splňuje požadavky dle § 245 odst. 1 zákona, tj. zda je jeho součástí odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádřil ke skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách, a to konkrétně k námitce, ve které navrhovatel namítal skutečnosti ohledně uvedení vítězného dodavatele v dokumentech zadávacího řízení a ve které namítal existenci konkurenční výhody vybraného dodavatele oproti ostatním dodavatelům.

74.         Navrhovatel v námitkách uvedl, že je vybraný dodavatel ve střetu zájmů, neboť se dle navrhovatele podílel na vypracování výkazů výměr (a nejspíše také projektové dokumentace), které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Podle navrhovatele tak byl vybraný dodavatel zvýhodněn při sestavování nabídky oproti ostatním dodavatelům. Jelikož je vybraný dodavatel dle navrhovatele ve střetu zájmů a narušuje hospodářskou soutěž, musí být dle navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučen.

75.         Zadavatel v rozhodnutí o námitkách k této námitce navrhovatele uvedl, že z údajů dostupných z veřejného rejstříku vyplývá, že vybraný dodavatel a osoba uvedená v zadávací dokumentaci jako zpracovatel části projektové dokumentace mají shodné osoby jednatelů. Zadavatel tedy připouští, že navrhovatelem zmíněný Aleš Galář figuruje v obou společnostech. Podle zadavatele je však navrhovatelova domněnka o apriorním střetu zájmů a narušení hospodářské soutěže pouze na základě shodné osoby figurující u společnosti, která se podílela na vypracování zadávací dokumentace, i u vybraného dodavatele nesprávná, a to i v případě, že by se jednalo o tutéž právnickou osobu. Zákon toto dle zadavatele nejen nevylučuje, ale z jeho dikce dle zadavatele vyplývá, že takový postup je přípustný. Zadavatel k tomu odkázal na § 63 odst. 4 zákona. Navrhovatel dle zadavatele neoznačil a nenamítnul žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčili o existenci střetu zájmů či o narušení hospodářské soutěže. Zadavatel tak dovozuje, že zadávací dokumentace ve svém obsahu a způsobu zpracování vybranému dodavateli žádnou výhodu neposkytla. Zadavatel uvedl, že pokud se jedná o možnost takové výhody, je věcí zadavatele toto riziko posoudit, což zadavatel dle svého vyjádření provedl. Zadavatel dále uvedl, že se jedná již o opakované vyhlášení předmětného zadávacího řízení, které prošlo kontrolou poskytovatele dotačních prostředků (Centrum pro regionální rozvoj), který má dle zadavatele za to, že omezovat účast v zadávacím řízení osobám, které se podíleli na zpracování zadávací dokumentace, je diskriminační. Podle zadavatele nelze s ohledem na opakované zadávací řízení namítat ani výhodu informačního náskoku oproti ostatním dodavatelům.

76.         Zadavatel nadto v rozhodnutí o námitkách uvedl, že vyloučení na základě střetu zájmů či narušení hospodářské soutěže dle § 48 odst. 5 písm. b) a c) zákona je dle jeho názoru fakultativní, nikoli obligatorní. Pokud k naplnění předmětných ustanovení nedošlo, není zadavatel dle svého vyjádření oprávněn účastníka, který se podílel na zpracování zadávací dokumentace, vyloučit. Zadavatel uvedl, že nemá informace, že by došlo k narušení hospodářské soutěže, a proto není schopen případné narušení hospodářské soutěže prokázat a vybraného dodavatele vyloučit. Zadavatel rovněž uvedl, že je schopen učinit opatření k nápravě střetu zájmů, a to účastí nezávislé osoby (technického dozoru investora), která v případě střetu při řešení vad projektu poskytne nestranné vyjádření, a že je rovněž schopen v případě potřeby zabezpečit nezávislou osobu např. v podobě soudního znalce, který poskytne kvalifikované nestranné stanovisko k jakékoli problematice, jejíž řešení by mohlo mezi zhotovitelem a autorským dozorem vyvolávat pochyby.

77.         Závěrem zadavatel k této problematice uvedl, že se zákon, komentářová literatura, rozhodovací praxe Úřadu a příslušných soudů a také judikatura SDEU shodují, že je přípustná účast osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na základě této zadávací dokumentace. Konkrétně zadavatel odkázal na rozsudek SDEU ze dne 3. 3. 2005 „Fabricom SA v. Belgický stát ve spojené věci C-21/0230 a C-34/03“ a na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S820/2014/VZ-8396/2015/553/ADu ze dne 1. 4. 2015.

78.         Po porovnání skutečností uvedených v námitkách s obsahem rozhodnutí o námitkách Úřad konstatuje, že nelze dojít k závěru, že se zadavatel podrobně a srozumitelněnevyjádřil k námitce navrhovatele, že je vybraný dodavatel ve střetu zájmů, neboť se dle navrhovatele podílel na vypracování výkazů výměr (a nejspíše také projektové dokumentace), které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, a že byl vybraný dodavatel zvýhodněn při sestavování nabídky oproti ostatním dodavatelům, čímž dle navrhovatele narušuje hospodářskou soutěž. Z rozhodnutí o námitkách dle Úřadu jednoznačně vyplývá, z jakých důvodů zadavatel tuto námitku navrhovatele odmítl. Zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o námitkách k námitce navrhovatele, ževybraný dodavatel je ve střetu zájmů a že byl zvýhodněn při sestavování nabídky oproti ostatním dodavatelům, uvedl konkrétní a přezkoumatelné skutečnosti, na základě kterých tuto námitku navrhovatele nepovažuje za opodstatněnou. Rozhodnutí o námitkách tak dle Úřadu netrpí nepřezkoumatelností a splňuje zákonné požadavky ve smyslu § 245 odst. 1 zákona.

79.         Úřad k tomu dodává, že v rámci přezkumu rozhodnutí o námitkách z hlediska naplnění požadavků uvedených v ustanovení § 245 odst. 1 zákona se nezabýval námitkou navrhovatele, ževybraný dodavatel je ve střetu zájmů a že byl zvýhodněn při sestavování nabídky oproti ostatním dodavatelům, v tom smyslu, zda je tato námitka důvodná či nikoliv, tj. zda je vybraný dodavatel skutečně ve střetu zájmů nebo zda byl vybraný dodavatel při sestavování nabídky zvýhodněn či nikoliv. Úřad se v rámci přezkoumání rozhodnutí o námitkách zabýval pouze tím, zda rozhodnutí o námitkách splňuje požadavky stanovené v § 245 odst. 1 zákona, tj. zda je součástí rozhodnutí o námitkách odůvodnění, ve kterém se zadavatel k předmětné námitce navrhovatele podrobně a srozumitelně vyjádřil.  

80.         Úřad tak shrnuje, že neshledal, že by zadavatel postupoval při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1 zákona a že tak byly dány důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 5 zákona, tj. zrušení rozhodnutí o námitkách pro nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů.

 

 

K výroku I. rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

81.         Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen „stěžovatel“).

82.         Podle ustanovení § 241 odst. 2 zákona se námitky podle odstavce 1 podávají písemně a lze je podat proti

a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

83.         Podle § 242 odst. 1 zákona není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

84.         Podle § 242 odst. 2 námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

85.         Úřad podle ustanovení § 257 písm. h) zákona zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

86.         Dne 21. 2. 2019 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele svým rozhodnutím z téhož dne. Tentýž den bylo navrhovateli doručeno oznámení o výběru.

87.         Dne 8. 3. 2019 navrhovatel doručil zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru. Rozhodnutím o námitkách ze dne 15. 3. 2019, které bylo navrhovateli doručeno tentýž dne, zadavatel námitky navrhovatele odmítl.

88.         Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel podal k Úřadu dne 26. 3. 2019.

Právní posouzení

89.         Navrhovatel v návrhu uvedl, že zadavatel neposuzoval mimořádně nízkou nabídkovou cenu u vybraného dodavatele v souladu se zákonem, neboť se nezabýval nákladovostí a rozborem jednotlivých položek i celkové ceny díla. Zadavatel neexistenci mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele obhajuje dle navrhovatele tím způsobem, že dle jeho názoru se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, jelikož existovala i cenově nižší nabídka a jelikož vítězná cenová nabídka byla vyšší, než je předpokládaná hodnota zakázky, což navrhovatel považuje za rozporné se zákonem. Navrhovatel tedy napadá nezákonnost rozhodnutí o výběru z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele.

90.         Z ustanovení § 257 písm. h) zákona vyplývá, že návrhu musí předcházet řádně a včas podané námitky; pokud tomu tak není, je to důvod pro zastavení správního řízení.

91.         Podle § 242 odst. 2 zákona musí být námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

92.         Dne 21. 2. 2019 zadavatel rozhodl o výběru vybraného dodavatele. Oznámení o výběru bylo navrhovateli doručeno tentýž den.

93.         Z výše uvedeného tedy vyplývá, že námitky proti rozhodnutí o výběru, které navrhovatel považuje za nezákonné z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele, tak mohl navrhovatel podat nejpozději do 8. 3. 2019.

94.         Dne 8. 3. 2019 zadavatel obdržel od navrhovatele námitky. Po přezkoumání obsahu námitek nicméně Úřad konstatuje, že argumentaci napadající výběr dodavatele z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele námitky neobsahují.  Ve lhůtě do 8. 3. 2019 zadavatel neobdržel ani žádné jiné námitky. To, že zadavatel postupoval při výběru dodavatele nezákonně, neboť neprovedl posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele v souladu se zákonem, navrhovatel uvedl až v návrhu. Úřad tak konstatuje, že části návrhu, v níž navrhovatel napadá rozhodnutí o výběru z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele, nepředcházely řádně a včas podané námitky.

95.         Jelikož z jazykového výkladu ustanovení § 257 písm. h) zákona vyplývá, že podání řádných a včasných námitek je podmínkou pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v téže věci, je zřejmé, že navrhovatel nesplnil zákonnou podmínku pro podání návrhu, když proti rozhodnutí o výběru, které považuje za nezákonné z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele, nepodal námitky. Z uvedeného důvodu rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a správní řízení ve vztahu k části návrhu, která směřuje proti rozhodnutí o výběru, které navrhovatel považuje za nezákonné z důvodu nezákonného postupu zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného dodavatele, podle § 257 písm. h) zákona zastavil, neboť této části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.

K výroku II. rozhodnutí

96.         Podle navrhovatele se zadavatel dopustil porušení zákona také při posuzování referenční zakázky „Rekreační areál Vlčnov“ předložené vybraným dodavatelem k prokázání kvalifikace. Podle navrhovatele tato referenční zakázka nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

 

 

Relevantní ustanovení zákona

97.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

98.         Podle § 39 odst. 2 zákona v průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě

a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

b) snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pokud je tímto zákonem pro zvolený druh zadávacího řízení připuštěno a zadavatel si je vyhradil,

c) hodnocení nabídek.

99.         Podle § 39 odst. 4 zákona není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

100.     Podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.

101.     Podle § 48 odst. 8 zákona zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle odstavce 2 nebo může prokázat naplnění důvodů podle odstavce 5 písm. a) až c).

102.     Podle § 73 odst. 3 zákona v nadlimitním režimu může zadavatel požadovat prokázání

a)      ekonomické kvalifikace podle § 78 nebo

b)      technické kvalifikace podle § 79.

103.     Podle § 73 odst. 6 pokud zadavatel požaduje prokázání ekonomické nebo technické kvalifikace, musí v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit,

a) která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a

b) minimální úroveň pro jejich splnění.

104.     Podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

105.     Podle § 79 odst. 4 písm. a) zákona nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle odst. 2 písm. a) nebo b) použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

106.     Podle § 123 zákona zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. S výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, v němž je jeden účastník zadávacího řízení, musí být součástí tohoto oznámení

a) zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,

b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat

1.      seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a

2.      u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace,

3.      seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a),

4.      výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b).

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

107.     V bodě 8 „TECHNICKÁ KVALIFIKACE“ kvalifikační dokumentace ze dne 14. 1. 2019 (dále jen „kvalifikační dokumentace“) je uvedeno, že nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona použit dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl

a)      společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b)      jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

108.     V bodě 8.1 kvalifikační dokumentace je uvedeno, že dodavatel k prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

109.     V bodě 8.1 kvalifikační dokumentace je dále uvedeno, že dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace.

110.     V bodě 8.1 kvalifikační dokumentace je dále uvedeno následující vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona: Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za posledních 5 let provedl alespoň 1 stavební práci obdobného charakteru a rozsahu. Stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH.

111.     Součástí nabídky vybraného dodavatele je dokument označený „PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ, SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB POSKYTNUTÝCH UCHAZEČEM“ ze dne 8. 2. 2019 (dále jen „čestné prohlášení“), ve kterém je uvedeno, že vybraný dodavatel čestně prohlašuje, že poskytl řádně a odborně níže uvedené významné služby a předkládá jejich seznam dle požadavků zadavatele k prokázání technické kvalifikace. V čestném prohlášení je dále uvedeno, že vybraný dodavatel k prokázání stavební práce obdobného charakteru a rozsahu, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH, předkládá následující zakázku:

„Název:                                     Rekreační areál Vlčnov

Zadavatel:                                 Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov

Objem Kč:                                 33 027 392,- Kč bez DPH

Termín a místo realizace:        06/2017 – 04/2018, Vlčnov

Popis:                                        Vybudování kompletního areálu koupaliště, bazénové technologie, výstavba zázemí pro provoz, silnoproud, slaboproud, zdravotechnická instalace, areálové osvětlení, areálová komunikace, zpevněné povrchy, vodovod a kanalizace, sadové úpravy, relaxační plocha, dětské hřiště, opěrné stěny.“

112.     Součástí nabídky vybraného dodavatele bylo nedatované osvědčení o řádném provedení stavby (dále jen „osvědčení o řádném provedení stavby“) vydané obcí Vlčnov, ve kterém je uvedeno, že zhotovitelem stavby „Rekreační areál Vlčnov“ byla „Společnost Rekreační areál Vlčnov – společnost FLORSTYL, CENTROPROJEKT, VANTO“. V osvědčení o řádném provedení stavby je dále uvedeno, že předmětem smlouvy bylo „vybudování kompletního areálu koupaliště – bazénu a brouzdaliště, bazénové technologie, výstavba zázemí pro provoz, silnoproud, slaboproud, zdravotechnická instalace, areálové osvětlení, areálová komunikace, vnitoareálový vodovod a kanalizace, silnoproud, sadové úpravy, závlahy, relaxační plocha, , dětské hřiště, opěrné stěny“ a že cena dle smlouvy o dílo je ve výši 33 027 392 Kč.

113.     V protokolu o posouzení nabídek ze dne 13. 2. 2019 je u nabídky vybraného dodavatele uvedeno: „Nabídka splňuje požadavky na kvalifikaci vymezené zadavatelem v souladu se ZZVZ: ANO“.

114.     V bodě 2 „VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE“ oznámení o výběru je uvedeno, že požadavek zadavatele podle § 79 zákona na předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele vybraný dodavatel splnil předložením následujících dokladů: „Seznam významných služeb“ a „Osvědčení o řádném provedení stavby – Rekreační areál Vlčnov“.

Právní posouzení

115.     Úřad nejprve obecně uvádí, že účelem technické kvalifikace je ověření personálních a technických kapacit dodavatele, případně ověření jeho odborných schopností a zkušeností, pokud jsou nezbytné k plnění veřejné zakázky v dostatečné kvalitě. Smyslem technické kvalifikace je zajistit, aby veřejnou zakázku realizoval takový dodavatel, u kterého jsou v maximální možné míře vyloučeny pochybnosti o tom, že bude reálně schopen řádně, tedy v požadované kvalitě a včas, dodat předmět plnění veřejné zakázky. Je přitom na úvaze zadavatele, zda technické kvalifikace využije, resp. kritéria a způsob prokazování stanoví či nikoli (srov. "může" v § 73 odst. 3). Obecně přitom platí, že význam technické kvalifikace roste jak se složitostí, tak s rozsahem předmětu plnění veřejné zakázky.

116.     V šetřeném případě zadavatel možnosti ve smyslu § 73 odst. 3 zákona využil a jako podmínku účasti v zadávacím řízení mj. stanovil, že požaduje prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Jako minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria kvalifikace zadavatel stanovil alespoň 1 stavební práci obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, přičemž jako stavební práce obdobného charakteru a rozsahu zadavatel stanovil stavební práce, jejichž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH (viz body 108. – 110. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

117.     Jak stanoví § 39 odst. 2 zákona, zadavatel vybírá vybraného dodavatele z účastníků zadávacího řízení na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, případně na základě snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, a na základě hodnocení nabídek. K postupu zadavatele při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení, tedy i podmínek kvalifikace, Úřad uvádí, že u vybraného dodavatele je zadavatel dle § 39 odst. 4 zákona povinen provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vždy. Zadavatel přitom nemůže v průběhu zadávacího řízení upustit od jím stanovených podmínek účasti, které ve vztahu k dodavatelům stanovil. Pokud zadavatel po posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele v zadávacím řízení dospěje k závěru, že jeho nabídka nesplňuje zadávací podmínky, musí vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit [viz § 48 odst. 8 v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona].

118.     Zadavatel je v souladu s § 123 zákona povinen uvést výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele obsahující seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a u požadované technické kvalifikace rovněž údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace, v oznámení o výběru, které musí odeslat všem účastníkům zadávacího řízení. Z hlediska přezkumu splnění kvalifikace vybraného dodavatele tak oznámení o výběru dodavatele představuje stěžejní dokument, ve kterém by měly být uvedeny veškeré relevantní doklady, které zadavatele vedly k závěru, že vybraný dodavatel požadovanou kvalifikaci splnil.

119.     Stěžejní otázkou, kterou bylo nutno vzhledem k obsahu návrhu v posuzovaném případě vyřešit, bylo, zda vybraný dodavatel splnil podmínku účasti v zadávacím řízení stanovenou jako podmínku technické kvalifikace spočívající v realizaci alespoň jedné stavební práce obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, kdy stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 milionů Kč bez DPH.

120.     Zadavatel v oznámení o výběru v rámci výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele uvedl, že předmětnou podmínku účasti v zadávacím řízení vybraný dodavatel splnil předložením následujících dokladů: „Seznam významných služeb“ a „Osvědčení o řádném provedení stavby – Rekreační areál Vlčnov“, tj. předložením čestného prohlášení a osvědčení o řádném provedení stavby (viz bod 114. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

121.     Po přezkoumání obsahu čestného prohlášení a osvědčení o řádném provedení stavby, která byla součástí nabídky vybraného dodavatele, Úřad uvádí následující.

122.     V čestném prohlášení vybraný dodavatel prohlásil, že realizoval následující zakázku:

„Název:                                     Rekreační areál Vlčnov

Zadavatel:                                 Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov

Objem Kč:                                 33 027 392,- Kč bez DPH

Termín a místo realizace:        06/2017 – 04/2018, Vlčnov

Popis:                                        Vybudování kompletního areálu koupaliště, bazénové technologie, výstavba zázemí pro provoz, silnoproud, slaboproud, zdravotechnická instalace, areálové osvětlení, areálová komunikace, zpevněné povrchy, vodovod a kanalizace, sadové úpravy, relaxační plocha, dětské hřiště, opěrné stěny.“

123.     V osvědčení o řádném provedení stavby, které bylo vydáno obcí Vlčnov, je uvedeno, že zhotovitelem stavby „Rekreační areál Vlčnov“ byla „Společnost Rekreační areál Vlčnov – společnost FLORSTYL, CENTROPROJEKT, VANTO“. Cena i popis prací uvedené v osvědčení o řádném provedení stavby odpovídají ceně i popisu prací uvedených v čestném prohlášení.

124.     Úřad posoudil obsah čestného prohlášení a osvědčení o řádném provedení stavby s požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace spočívající v realizaci alespoň jedné stavební práce obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, kdy stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 milionů Kč bez DPH, a konstatuje, že z těchto dokladů splnění výše uvedené podmínky technické kvalifikace vybraným dodavatelem nevyplývá. K tomuto Úřad uvádí následující.

125.     V čestném prohlášení vybraný dodavatel uvedl, že poskytl řádně a odborně práce na zakázce s názvem „Rekreační areál Vlčnov“, která spočívala ve vybudování kompletního areálu koupaliště, bazénové technologie, výstavbě zázemí pro provoz, jejíž součástí byl silnoproud, slaboproud, zdravotechnická instalace, areálové osvětlení, areálová komunikace, zpevněné povrchy, vodovod a kanalizace, sadové úpravy, relaxační plocha, dětské hřiště, opěrné stěny. V čestném prohlášení je dále uvedeno, že hodnota této zakázky byla 33 027 392 Kč bez DPH. Z osvědčení o řádném provedení stavby nicméně vyplývá, že zhotovitelem stavby „Rekreační areál Vlčnov“ byla „Společnost Rekreační areál Vlčnov – společnost FLORSTYL, CENTROPROJEKT, VANTO“, tedy nikoliv pouze vybraný dodavatel, ale vybraný dodavatel společně s jinými dodavateli, a to se společností FLORSTYL s.r.o. a CENTROPROJEKT GROUP a.s.

126.     Ust. § 79 odst. 4 písm. a) zákona stanoví, že nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle odst. 2 písm. a) nebo b) použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. Pokud tedy dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci prostřednictvím referenční zakázky, kterou realizoval společně s jinými dodavateli, může k prokázání kvalifikace použít pouze tu část referenční zakázky, kterou sám realizoval, tzn., že k prokázání technické kvalifikace uvedené v § 79 odst. 2 písm. a) zákona může uplatnit pouze svůj skutečný podíl, kterým se na realizaci referenční zakázky podílel.

127.     Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud vybraný dodavatel realizoval stavbu „Rekreační areál Vlčnov“ společně s jinými dodavateli, může ji použít k prokázání požadované technické kvalifikace pouze v rozsahu, v jakém se na plnění této stavební práce podílel. Po přezkoumání čestného prohlášení a osvědčení o řádném provedení stavby však Úřad konstatuje, že ani z jednoho dokladu nikterak nevyplývá, v jakém rozsahu se vybraný dodavatel na plnění zakázky „Rekreační areál Vlčnov“ podílel a zda tedy jím provedený rozsah prací na zakázce „Rekreační areál Vlčnov“ předmětnou podmínku technické kvalifikace splňuje. Z čestného prohlášení ani z osvědčení o řádném provedení stavby tedy nevyplývá, zda vybraný dodavatel předmětnou podmínku technické kvalifikace splňuje.

128.     Úřad tak uvádí, že vzhledem k tomu, že z dokumentů, kterými měl vybraný dodavatel dle údajů uvedených v oznámení o výběru prokázat splnění technické kvalifikace, nevyplývá, že by vybraný dodavatel splňoval požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci spočívající v realizaci alespoň jedné stavební práce obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, kdy stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 milionů Kč bez DPH, měl zadavatel povinnost vybraného dodavatele v souladu s ust. § 48 odst. 8 v návaznosti na ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučit z účasti v zadávacím řízení, neboť předmětná zadávací podmínka v podobě podmínky účasti stanovené jako podmínka kvalifikace nebyla splněna.

129.     Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 3. 4. 2019 uvedl, že ze skutečnosti, že se jednalo o uskupení 3 subjektů, a to stavební společnosti, projektové společnosti a zahradních architektů, vyplývá, že vybraný dodavatel na zakázce, kterou prokazoval splnění technické kvalifikace šetřené veřejné zakázky, realizoval stavební práce. Podle zadavatele z předmětu této zakázky vyplývá, že se jednalo o zpracování projektové dokumentace a realizaci samotné stavby, přičemž z rozpočtu této zakázky je dle zadavatele patrné, že náklady na projektovou dokumentaci byly s ohledem na celkové finanční náklady zakázky zanedbatelné. Podle zadavatele tedy není s ohledem na rozvržení zakázky pochyb, že finanční rozsah referenční stavby plně odpovídá jeho požadavku na technickou kvalifikaci a že tedy reference vybraného dodavatele splňuje předmětný kvalifikační předpoklad.  K tomu Úřad uvádí, že v oznámení o výběru jsou jako dokumenty, kterými měl vybraný dodavatel prokázat splnění předmětné technické kvalifikace, uvedeny pouze čestné prohlášení a osvědčení o řádném provedení stavby. Z toho tedy vyplývá, že zadavatel při posuzování splnění předmětné podmínky technické kvalifikace vybraným dodavatelem vycházel pouze z těchto dokladů. Z osvědčení o řádném provedení stavby nicméně vyplývá, že zakázku „Rekreační areál Vlčnov“, kterou vybraný dodavatel prokazoval předmětnou technickou kvalifikaci, realizoval vybraný dodavatel společně s jinými dodavateli. Jak Úřad uvedl výše, z čestného prohlášení ani z osvědčení o řádném provedení stavby ale nijak nevyplývá, v jakém rozsahu se na plnění předmětné stavební práce vybraný dodavatel podílel, jaké práce konkrétně realizoval a zda tedy jím provedený rozsah prací na referenční zakázce předmětnou podmínku technické kvalifikace splňuje. Pokud zadavatel při posuzování splnění kvalifikace vybraného dodavatele vycházel i z jiných dokumentů než z čestného prohlášení a z osvědčení o řádném provedení stavby (např. z dokumentů prokazujících činnost jednotlivých společností, které referenční zakázku realizovaly, nebo z rozpočtu referenční zakázky), měl tyto dokumenty v oznámení o výběru uvést, aby bylo možné ze strany účastníků zadávacího řízení a eventuálně ze strany Úřadu přezkoumat, zda vybraný dodavatel požadovanou technickou kvalifikaci skutečně splnil. Z dokumentů, které zadavatel uvedl v oznámení o výběru, jež zaslal účastníkům zadávacího řízení, však nikterak nevyplývá, v jakém rozsahu se vybraný dodavatel na plnění referenční zakázky podílel a zda tedy podmínku technické kvalifikace spočívající v realizaci alespoň jedné stavební práce obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, kdy stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 milionů Kč bez DPH, skutečně splnil.

130.     K tvrzení zadavatele, že předmětnou referenci stačilo doložit předložením seznamu ve formě čestného prohlášení a že čestné prohlášení vybraného dodavatele kritéria technické kvalifikace splňuje, přičemž doklady prokazující splnění kvalifikace vybraný dodavatel dle zadavatele dokládá až na výzvu dle § 122 zákona, Úřad uvádí, že zadavatel si v kvalifikační dokumentaci stanovil, že dodavatel k prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, kdy přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Požadovanou technickou kvalifikaci tedy dodavatel musel prokázat jednak předložením seznamu prací a jednak osvědčením o řádném provedení dané stavby. Úřad připouští, že podle § 86 odst. 2 zákona může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením, nicméně jak dále stanoví § 86 odst. 3 zákona, před uzavřením smlouvy si zadavatel musí od vybraného dodavatele vždy vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to výzvou podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona. Oznámení o výběru pak musí v souladu s § 123 zákona obsahovat výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, ve kterém musí být uvedeny veškeré doklady, kterými vybraný dodavatel požadovanou kvalifikaci prokázal, tedy i doklady, které zadavatel obdržel na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona. V šetřeném případě jsou v oznámení o výběru jako dokumenty, kterými měl vybraný dodavatel prokázat splnění předmětné technické kvalifikace, uvedeny pouze čestné prohlášení a osvědčení o řádném provedení stavby, ze kterých však splnění předmětné technické kvalifikace, jak Úřad dovodil výše, nevyplývá.

131.     Úřad tak uzavírá, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo stanovené v § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona tím, že nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv nesplnil zadávací podmínky v podobě podmínky účasti stanovené jako podmínka kvalifikace, když z dokumentů, kterými měl vybraný dodavatel dle údajů uvedených v oznámení o výběru prokázat splnění technické kvalifikace, nevyplývá, že by vybraný dodavatel splňoval požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci spočívající v realizaci alespoň jedné stavební práce obdobného charakteru a rozsahu za posledních 5 let, kdy stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla stavební práce na pozemních stavbách, jejíž součástí byla realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení, ve finančním rozsahu min. 10 milionů Kč bez DPH, neboť v nedatovaném osvědčení o řádném provedení stavby je jako zhotovitel stavby „Rekreační areál Vlčnov“ uvedena „Společnost Rekreační areál Vlčnov – společnost FLORSTYL, CENTROPROJEKT, VANTO“ a jeho součástí není údaj o rozsahu, v jakém se na plnění podílel vybraný dodavatel.

132.     Dále Úřad dodává, že předpokladem pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona je nejen nedodržení pravidel stanovených pro zadání veřejné zakázky zadavatelem, ale i to, že tím zadavatel ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele. Úřad proto posoudil naplnění i této podmínky a konstatuje, že v právě projednávaném případě lze s určitostí konstatovat možné ovlivnění výběru dodavatele, neboť pokud by se zadavatel zabýval i tím, že v osvědčení o řádném provedení stavby chybí údaj o rozsahu, v jakém se na plnění podílel vybraný dodavatel, mohl by tento postup zadavatele vést v konečném důsledku i k tomu, že by jako vybraný dodavatel byl vybrán jiný účastník zadávacího řízení než STAVBY VANTO, s.r.o.

133.     Pokud jde o poslední podmínku pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, pak Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona. 

K dalším namítaným skutečnostem

134.     Navrhovatel v návrhu dále v rámci tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o výběru namítal, že je vybraný dodavatel ve střetu zájmů a že byl zvýhodněn při sestavování nabídky oproti ostatním dodavatelům. Navrhovatel jako podpůrný argument nezákonnosti výběru dodavatele v návrhu také uvedl, že nabídková cena vybraného dodavatele je výrazně nižší, než nabídková cena, kterou nabízel vybraný dodavatel za totožný předmět veřejné zakázky a za totožných podmínek v původním zadávacím řízení. Dále navrhovatel v návrhu namítal, že referenční zakázka „Rekreační areál Vlčnov“ předložená vybraným dodavatel k prokázání technické kvalifikace nesplňuje zadávací podmínky zadavatele, neboť z položkového rozpočtu dle navrhovatele nevyplývá, že by realizace zpevněných povrchů a veřejného osvětlení byla u této zakázky ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH.

135.     S odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/1999 ze dne 24. 6. 1999 a rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 51/2010 ze dne 5. 1. 2011 se Úřad v duchu zásady procesní ekonomie již nezabýval částmi návrhu uvedenými v bodě 134. odůvodnění tohoto rozhodnutí, neboť posouzení těchto částí návrhu by bylo nadbytečné v situaci, kdy existuje jiný důvod pro uložení nápravného opatření, přičemž přezkoumání dalších důvodů, které dle navrhovatele svědčí o porušení zákona zadavatelem, by v předmětném případě nemohlo mít vliv na rozhodnutí ve věci, resp. na uložení nápravného opatření, neboť nápravným opatřením uloženým ve výroku III. tohoto rozhodnutí zrušil Úřad veškeré úkony zadavatele spojené s posouzením nabídky vybraného dodavatele a všechny následující úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení založené na posouzení nabídky vybraného dodavatele.

136.     Pro úplnost Úřad uvádí, že se v tomto rozhodnutí nezabýval tvrzeními, která zadavatel uvedl ve svém vyjádření ze dne 24. 5. 2019, neboť se v něm zadavatel vyjadřoval k rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0122/2019/VZ-13663/2019/511/ŠNo, kterým byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. V předmětném vyjádření zadavatel sice uvedl některé skutečnosti týkající se zde přezkoumávaného postupu zadavatele, jelikož však Úřad toto vyjádření obdržel až po uplynutí lhůty, ve které se zadavatel mohl vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí, a současně se nejedná o skutečnosti, jimiž má být zpochybněna věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí, Úřad k němu v souladu s § 261 odst. 3 zákona nepřihlíží.

K výroku III. rozhodnutí

137.     Podle § 263 odst. 2 nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

138.     Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel postupoval nezákonně při posouzení nabídky vybraného dodavatele, jako opatření k nápravě Úřad zrušil všechny úkony zadavatele spojené s posouzením nabídky vybraného dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a všechny následné úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení založené na posouzení nabídky vybraného dodavatele, včetně rozhodnutí zadavatele o výběru a oznámení o výběru, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. rozhodnutí

139.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

140.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

141.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením nabídky vybraného dodavatele a všechny následující úkony v předmětném zadávacím řízení založené na posouzení nabídky vybraného dodavatele, včetně rozhodnutí zadavatele o výběru a oznámení o výběru, zakázal zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

 

K výroku V. rozhodnutí

142.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

143.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením nabídky vybraného dodavatele a všechny následující úkony v předmětném zadávacím řízení založené na posouzení nabídky vybraného dodavatele, včetně rozhodnutí zadavatele o výběru a oznámení o výběru, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

144.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2019000122.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku II., III. a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží

1.      město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

2.      SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

3.      Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M., advokátka, Vranovská 45/1, 614 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz