číslo jednací: S0237/2019/VZ-16716/2019/532/KSt

Instance I.
Věc Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh
Účastníci
 1. hlavní město Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 22. 6. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 368 KB

Č. j.: ÚOHS-S0237/2019/VZ-16716/2019/532/KSt

 

Brno: 13. června 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona obviněným

 • hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré město,

v souvislosti s šetřením podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. P0159/2019/VZ ve věci veřejné zakázky „Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4. 2. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 7. 2. 2019 pod ev. č. Z2019-004451, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 3. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 15. 4. 2019, dne 23. 4. 2019, dne 9. 5. 2019 a dne 23. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 027-059434, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 049-112410, dne 25. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 059-136410, dne 15. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 074-175302, dne 19. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 078-186521, dne 8. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 089-213268 a dne 23. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 099-239770,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

příkaz:

 

I.

Obviněný – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré město – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e)zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 258 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. P0159/2019/VZ neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4. 2. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 7. 2. 2019 pod ev. č. Z2019-004451, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 3. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 15. 4. 2019, dne 23. 4. 2019, dne 9. 5. 2019 a dne 23. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 027-059434, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 049-112410, dne 25. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 059-136410, dne 15. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 074-175302, dne 19. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 078-186521, dne 8. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 089-213268 a dne 23. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 099-239770, jelikož nezaslal část dokumentace o zadávacím řízení, a to konkrétně:

 • zadávací dokumentaci,
 • přílohu č. 3 zadávací dokumentace – „Vzor krycího listu“,
 • přílohu č. 6 zadávací dokumentace – „Technický popis detekce“,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5“ ze dne 20. 3. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6“ ze dne 10. 4. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7“ ze dne 29. 4. 2019.

ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která byla obviněnému doručena dne 7. 5. 2019, tedy nejpozději dne 17. 5. 2019, ale učinil tak až dne 24. 5. 2019.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré město – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

1.             Obviněný – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré město (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 4. 2. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění užší řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh“, přičemž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 2. 2019 pod ev. č. Z2019-004451, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 3. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 15. 4. 2019, dne 23. 4. 2019, dne 9. 5. 2019 a dne 23. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 027-059434, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 049-112410, dne 25. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 059-136410, dne 15. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 074-175302, dne 19. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 078-186521, dne 8. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 089-213268 a dne 23. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 099-239770 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, obdržel dne 6. 5. 2019 podnět týkající se postupu obviněného při zadávání předmětné veřejné zakázky (dále jen „podnět“). Podnět byl zaevidován pod sp. zn. P0159/2019/VZ.

3.             V návaznosti na obdržený podnět vyzval Úřad dopisem č. j. ÚOHS-P0159/2019/VZ-12873/2019/532/KSt ze dne 7. 5. 2019 (dále jen „výzva ze dne 7. 5. 2019“) obviněného k odeslání vyjádření k podnětu a dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení výzvy podle § 258 odst. 1 zákona a způsobem uvedeným v daném ustanovení zákona. Úřad rovněž obviněného citovanou výzvou upozornil na ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona, podle kterého se zadavatel dopustí přestupku mj. tím, že nesplní některou z povinností § 258 odst. 1 zákona. Výzva ze dne 7. 5. 2019 byla obviněnému doručena dne 7. 5. 2019

4.             Dne 17. 5. 2019 doručil obviněný Úřadu prostřednictvím datové schránky své vyjádření k podnětu. Dále obviněný odeslal Úřadu dne 17. 5. a dne 20. 5. 2019 prostřednictvím datové schránky a datové zprávy část dokumentace o zadávacím řízení. O doručené dokumentaci o zadávacím řízení byl učiněn záznam č. j. ÚOHS-P0159/2019/VZ-13879/2019/532/KSt ze dne 22. 5. 2019.

5.             Součástí obdržené dokumentace o zadávacím řízení odeslané obviněným Úřadu dne 17. 5. 2019 řízení byly následující dokumenty:

 • e-mail ze dne 25. 2. 2019 s žádostí o dodatečné informace, včetně 2 příloh obsahujících texty žádostí o dodatečné informace ze dne 25. 2. 2019,
 • e-mail AK Arzinger & partners ze dne 24. 8. 2018 obsahující přílohu „Záznam z jednání – předběžná tržní konzultace k veřejným zakázkám na realizaci projektů OPD“ konaného dne 22. 8. 2018,
 • e-mail AK Arzinger & partners ze dne 7. 12. 2017 potvrzují účast na jednání,
 • e-mail AK Arzinger & partners ze dne 13. 12. 2018 s žádostí o účast na předběžné tržní konzultaci,
 • e-mail AK Arzinger & partners ze dne 10. 1. 2018 obsahující přílohu „Záznam z jednání Předběžné tržní konzultace k veřejným zakázkám v rámci projektů OPD“ konaného dne 13. 12. 2017,
 • rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele CROSS Zlín, a. s., ze dne 20. 3. 2019,
 • rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o. ze dne 20. 3. 2019,
 • rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele VARS BRNO a. s. ze dne 13. 5. 2019,
 • doklad o doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dne 22. 2. 2019,
 • plná moc vystavená dodavatelem CROSS Zlín, a. s., dne 5. 3. 2019,
 • námitky dodavatele CROSS Zlín, a. s., ze dne 5. 3. 2019,
 • námitky dodavatele SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o. ze dne 6. 3. 2019,
 • námitky dodavatele VARS BRNO a. s. ze dne 26. 4. 2019,
 • doklad o doručení námitek dodavatele CROSS Zlín, a. s., dne 5. 3. 2019, včetně textu námitek a plné moci,
 • doklad o doručení námitek dodavatele SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o. dne 6. 3. 2019,
 • doklad o doručení námitek dodavatele VARS BRNO a. s. dne 26. 4. 2019,
 • doklad o doručení námitek dodavatele VARS BRNO a. s. dne 26. 4. 2019, včetně textu námitek,
 • doklad o doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dne 25. 2. 2019, včetně textu žádosti,
 • „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – tři veřejné zakázky“ ze dne 25. 2. 2019,
 • „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“ ze dne 25. 2. 2019,
 • »Žádost o dodatečné informace k zakázce „Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh“« ze dne 25. 2. 2019,
 • „Žádost o vysvětlení kvalifikační dokumentace veřejné zakázky“ ze dne 26. 2. 2019,
 • příloha k »Žádosti o vysvětlení kvalifikační dokumentace veřejné zakázky s názvem „Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh“« ze dne 4. 4. 2019,
 • »Žádost o vysvětlení kvalifikační dokumentace veřejné zakázky s názvem „Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh“« ze dne 4. 4. 2019,
 • „Žádost o vysvětlení kvalifikační dokumentace veřejné zakázky“ ze dne 24. 4. 2019,
 • „Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky“, včetně přílohy č. 1 – „Vzor krycího listu“ ze dne 20. 3. 2019,
 • „Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky“, včetně přílohy č. 1 – „Vzor krycího listu“ ze dne 6. 2. 2019,
 • „Oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast“ ze dne 17. 4. 2019,
 • „Oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast“ ze dne 6. 5. 2019,
 • „Oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast“ ze dne 6. 3. 2019,
 • příloha č. 1 zadávací dokumentace „Rámcová smlouva o dílo“,
 • příloha č. 2 zadávací dokumentace „Technický popis projektu“,
 • příloha č. 4 zadávací dokumentace „Místa s instalací detektorů incidentů“,
 • příloha č. 5 zadávací dokumentace „Kooperativní systémy“,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 28. 2. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2“ ze dne 20. 3. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3“ ze dne 20. 3. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4“ ze dne 20. 3. 2019,
 • příloha č. 7 zadávací dokumentace č. 2 – výkaz výměr,
 • příloha č. 7 zadávací dokumentace – výkaz výměr,
 • příloha č. 8 zadávací dokumentace „Technický popis současného stavu“,
 • ·      příloha č. 9 zadávací dokumentace „Záznam z jednání Předběžné tržní konzultace k veřejným zakázkám v rámci projektů OPD“ konaného dne 13. 12. 2017, včetně prezenční listiny; Záznam z jednání – předběžná tržní konzultace k veřejným zakázkám na realizaci projektů OPD“ konaného dne 22. 8. 2018, včetně prezenční listiny; 6x vyplněný „Dotazník k předběžné tržní konzultaci“ ve dnech 18. a 19. 12. 2018,
 • doklad o doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dne 3. 4. 2019,
 • doklad o doručení rozhodnutí o námitkách dodavateli SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o. dne 20. 3. 2019,
 • 11x e-mail TED s oznámeními o přijetí formulářů a o uveřejnění formulářů v TED,
 • doklad o doručení rozhodnutí o námitkách dodavateli VARS BRNO a. s. dne 13. 5. 2019,
 • přehled dokumentů „obdržených“ na profilu zadavatele (tender arena) do dne 6. 5. 2019,
 • přehled dokumentů „uveřejněných“ zadavatelem na profilu zadavatele (tender arena) do dne 6. 5. 2019,
 • 6 formulářů uveřejněných ve VVZ a 1 formulář (oznámení o zahájení zadávacího řízení) uveřejněný v TED.

6.             Součástí obdržené dokumentace o zadávacím řízení odeslané obviněným Úřadu dne 20. 5. 2019 řízení byly následující dokumenty:

 • doklad o doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dne 3. 4. 2019,
 • doklad o doručení rozhodnutí o námitkách dodavateli SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o. dne 20. 3. 2019,
 • 11x e-mail TED s oznámeními o přijetí formulářů a o uveřejnění formulářů v TED,
 • doklad o doručení rozhodnutí o námitkách dodavateli VARS BRNO a. s. dne 13. 5. 2019,
 • přehled dokumentů „obdržených“ na profilu zadavatele (tender arena) do dne 6. 5. 2019,
 • přehled dokumentů „uveřejněných“ zadavatelem na profilu zadavatele (tender arena) do dne 6. 5. 2019,
 • 6 formulářů uveřejněných ve VVZ a 1 formulář (oznámení o zahájení zadávacího řízení) uveřejněný v TED.

7.             Žádostí o zasílání dokumentace o zadávacím řízení č. j. ÚOHS-P0159/2019/VZ-14160/2019/532/KSt ze dne 21. 5. 2019 vyzval Úřad obviněného k podání informací o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

8.             Po přezkoumání obsahu obdržené dokumentace o zadávacím řízení Úřad zjistil, že dokumentace o zadávacím řízení neobsahovala např. zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přílohu č. 3 zadávací dokumentace – „Vzor krycího listu“, přílohu č. 6 zadávací dokumentace – „Technický popis detekce“, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 20. 3. 2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 10. 4. 2019 nebo Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 29. 4. 2019. 

9.             Úřad tak žádostí o zaslání chybějících částí dokumentace o zadávacím řízení č. j. ÚOHS-P0159/2019/VZ-14461/2019/532/KSt ze dne 23. 5. 2019 vyzval obviněného v návaznosti na ustanovení § 258 odst. 1 zákona k zaslání všech chybějících částí dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to do 3 dnů od doručení této výzvy.Současně obviněného opětovně upozornil na ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona, podle kterého se zadavatel dopustí přestupku mj. tím, že nesplní některou z povinností podle § 258 odst. 1 zákona.

10.         Dne 22. 5. a dne 24. 5. 2019 odeslal obviněný Úřadu prostřednictvím datové schránky dokumenty, které jsou součástí dokumentace o zadávacím řízení. O doručené dokumentaci o zadávacím řízení byl učiněn záznam č. j. ÚOHS-P0159/2019/VZ-14837/2019/532/KSt ze dne 28. 5. 2019.

11.         Součástí obdržené dokumentace o zadávacím řízení odeslané obviněným Úřadu dne 22. 5. 2019 řízení byl následující dokument:

 • „Oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast“ ze dne 20. 5. 2019.

12.         Součástí obdržené dokumentace o zadávacím řízení odeslané obviněným Úřadu dne 24. 5. 2019 řízení byly následující dokumenty:

 • „Oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast“ ze dne 20. 5. 2019,
 • formulář „Oznámení změn nebo dodatečných informací“ uveřejněný ve VVZ,
 • příloha č. 6 zadávací dokumentace „Technický popis detekce“, která obsahovala 21 dokumentů,
 • zadávací dokumentace,
 • příloha č. 3 zadávací dokumentace – „Vzor krycího listu“,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5“ ze dne 20. 3. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6“ ze dne 10. 4. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7“ ze dne 29. 4. 2019.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

13.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.

14.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

Relevantní ustanovení zákona                       

15.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely tohoto zákona zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

16.         Zadavatel je podle § 216 odst. 1 zákona povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

17.         Podle § 216 odst. 2 zákona je zadavatel povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.

18.         Podle § 258 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do 10 dnů ode dne doručení výzvy odeslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 252 odst. 4 zákona, které je povinen v téže lhůtě odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

19.         Zadavatel se podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

20.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona lze za přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

K výroku I. tohoto příkazu

21.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že dokumentací o zadávacím řízení se rozumí všechny dokumenty v listinné či elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech účastníků zadávacího řízení. Při definování pojmu dokumentace o zadávacím řízení je nutno vycházet z § 216 odst. 1 zákona, který stanoví povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení a současně definuje, co tuto dokumentaci tvoří.

22.         V § 258 odst. 1 zákona je pak zakotvena povinnost zadavatele odeslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu. Uvedenou povinnost má zadavatel v situaci, kdy je u Úřadu podán podnět a Úřad musí dokumentaci o zadávacím řízení přezkoumat, aby ve lhůtě stanovené v § 42 správního řádu (tj. do 30 dnů od obdržení podnětu) mohl stěžovateli sdělit, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední. Nezaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 258 odst. 1 zákona Úřadu podstatně ztěžuje posouzení v podnětu namítaných skutečností, či posouzení podnětu zcela znemožňuje. Pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení lze ze strany Úřadu ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení byl v souladu se zákonem, a její poskytnutí zadavatelem je tedy nezbytným předpokladem pro řádné prošetření podnětu. Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o zadávacím řízení pro přijetí stanoviska ke skutečnostem namítaným v podnětu ze strany Úřadu je povinnost zadavatele k odeslání dokumentace na výzvu Úřadu ve lhůtě 10 dnů stanovena přímo zákonem (i ve vztahu k dodržení lhůty dle § 42 správního řádu), a z téhož důvodu je nesplnění této povinnosti kvalifikováno bez dalšího jako přestupek zadavatele [§ 268 odst. 1 písm. e) zákona].

23.         S ohledem na výklad § 258 odst. 1 zákona Úřad uvádí, že zadavatel je povinen odeslat Úřadu textovou část zadávací dokumentace výhradně v elektronické formě, a to prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Dokumenty uvedené v § 252 odst. 4 zákona je pak zadavatel povinen v téže lhůtě odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem

24.         Pro úplnost Úřad uvádí, že podle jazykového výkladu § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, vč. formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

25.         Z dokumentů obsažených ve správním spisu k podnětu sp. zn. P0159/2019/VZ vyplývá, že Úřad výzvou ze dne 7. 5. 2019, kterou obviněný obdržel téhož dne, vyzval obviněného v souladu s § 258 odst. 1 zákona k odeslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení citované výzvy. Dnem následujícím po dni doručení výzvy ze dne 7. 5. 2019, tj. dne 8. 5. 2019 začala obviněnému plynout lhůta 10 dnů stanovená v § 258 odst. 1 zákona pro odeslání dokumentace o zadávacím řízení. Obviněný měl tedy povinnost odeslat kompletní dokumentaci o zadávacím řízení nejpozději dne 17. 5. 2019. Ve stanovené, resp. v zákonné lhůtě (dne 17. 5. 2019) však obviněný odeslal Úřadu pouze část dokumentace o zadávacím řízení (viz 5. bod odůvodnění tohoto příkazu).  

26.         K části dokumentace o zadávacím řízení odeslané obviněným dne 17. 5. 2019 pak Úřad pro úplnost dodává, že část dokumentů byla obviněným odeslána duplicitně, tedy některé z dokumentů byly prostřednictvím datové schránky odeslány opakovaně. Úřad však pro přehlednost dokumenty odeslané obviněným duplicitně vyjmenoval v bodu 5. odůvodnění tohoto příkazu pouze jednou.

27.         Dále obviněný odeslal část dokumentace o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky dne 20. 5. 2019 (viz bod 6. odůvodnění tohoto příkazu). Po přezkoumání dokumentů odeslaných obviněným dne 20. 5. 2018 však Úřad zjistil, že všechny v uvedený den odeslané dokumenty již byly Úřadu doručeny, a to dne 17. 5. 2019, jak je zřejmé z porovnání dokumentů vyjmenovaných v bodech 5. a 6. odůvodnění tohoto příkazu. Vzhledem k tomu, že část dokumentace o zadávacím řízení, kterou obviněný odeslal Úřadu dne 20. 5. 2019, byla obviněným Úřadu odeslána již dne 17. 5. 2019, nepovažuje Úřad tuto část dokumentace o zadávacím řízení za doručenou po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

28.         Dále obviněný odeslal Úřadu dne 22. 5. 2019 prostřednictvím datové schránky dokument „Oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast“ ze dne 20. 5. 2019, a to na základě žádosti Úřadu o zasílání dokumentace o zadávacím řízení č. j. ÚOHS-P0159/2019/VZ-14160/2019/532/KSt ze dne 21. 5. 2019 pořízené v souvislosti s  úkony provedenými v šetřeném zadávacím řízení.

29.         K dokumentu obdrženému dne 22. 5. 2019 Úřad uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dokument vyhotovený obviněným až dne 20. 5. 2019, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty v § 258 odst. 1 zákona k odeslání dokumentace o zadávacím řízení, tj. po dni 17. 5. 2019, nejedná tak se o dokument, jenž je součástí dokumentace o zadávacím řízení, který mohl obviněný odeslat Úřadu na základě výzvy ze dne 7. 5. 2019 do dne 17. 5. 2019, a nelze jej proto považovat za odeslaný po lhůtě stanovené zákonem. Pro úplnost Úřad doplňuje, že uvedený dokument obviněný odeslal Úřadu duplicitně, a to ještě i dne 24. 5. 2019.

30.         Protože Úřad po přezkoumání obsahu obdržené dokumentace o zadávacím řízení zjistil, že dokumentace o zadávacím řízení neobsahovala např. zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přílohu č. 3 zadávací dokumentace – „Vzor krycího listu, přílohu č. 6 zadávací dokumentace – „Technický popis detekce“, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 20. 3. 2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 10. 4. 2019 nebo Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 29. 4. 2019, vyzval obviněného žádostí o zaslání chybějících částí dokumentace o zadávacím řízení č. j. ÚOHS-P0159/2019/VZ-14461/2019/532/KSt ze dne 23. 5. 2019 k zaslání všech chybějících částí dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to do 3 dnů od doručení této výzvy.Současně obviněného opětovně upozornil na ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona, podle kterého se zadavatel dopustí přestupku mj. tím, že nesplní některou z povinností podle § 258 odst. 1 zákona.

31.         Dne 24. 5. 2019 odeslal obviněný Úřadu prostřednictvím datové schránky dokumenty, které jsou součástí dokumentace o zadávacím řízení.

32.         K dokumentům odeslaným obviněným dne 24. 5. 2019 Úřad nejprve uvádí, že jejich součástí byl mj. i formulář „Oznámení změn nebo dodatečných informací“, který obviněný odeslal k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek dne 20. 5. 2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument vyhotovený obviněným až dne 20. 5. 2019, tedy po uplynutí zákonem lhůty stanovené v § 258 odst. 1 zákona k odeslání dokumentace o zadávacím řízení, tj. po dni 17. 5. 2019, nejedná tak se o dokument, který mohl obviněný Úřadu odeslat na základě výzvy ze dne 7. 5. 2019, tedy do dne 17. 5. 2019, a proto jej nelze považovat za dokument odeslaný Úřadu po lhůtě stanovené zákonem.

33.         Další dokumenty doručené Úřadu dne 24. 5. 2019 nebyly, s výjimkou dokumentu „Oznámení o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast“ ze dne 20. 5. 2019 (podrobněji viz bod 29. odůvodnění tohoto příkazu), obsaženy v předešlých podáních obviněného ze dne 17. 5. 2019, dne 20. 5. 2019 a dne 22. 5. 2019. Podle dat vzniku nově dodaných dokumentů Úřad zjistil, že dokumenty vznikly přede dnem 17. 5. 2019 a obviněný je tedy měl odeslat již v zákonné lhůtě, což neučinil. Obviněný tak nově doručil následující dokumenty:

 • příloha č. 6 zadávací dokumentace „Technický popis detekce“,
 • zadávací dokumentace,
 • příloha č. 3 zadávací dokumentace – „Vzor krycího listu“,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5“ ze dne 20. 3. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6“ ze dne 10. 4. 2019,
 • „Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7“ ze dne 29. 4. 2019.

34.         Úřad tak dospěl k závěru, že dokumentace o zadávacím řízení odeslaná obviněným Úřadu dne 17. 5. 2019 neobsahovala kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, která k tomuto datu existovala. Kompletní dokumentace o zadávacím řízení tak byla Úřadu odeslána a současně i doručena až dne 24. 5. 2019.

35.         K výše uvedenému Úřad dodává, že z výzvy ze dne 7. 5. 2019, která byla obviněnému doručena téhož dne, přitom vyplývá, že Úřad obviněného o jeho zákonné povinnosti odeslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení poučil.

36.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného Úřadem pod sp. zn. P0159/2019/VZ neodeslal podle § 258 odst. 1 zákona Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu ze dne 7. 5. 2019, která byla obviněnému doručena téhož dne, tedy nejpozději dne 17. 5. 2019, ale učinil tak až dne 24. 5. 2019. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení pokuty

37.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

38.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje, a to oznámením o zahájení řízení o přestupku.

39.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím  po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

40.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 18. 5. 2019, kdy obviněný ve lhůtě podle § 258 odst. 1 zákona, která skončila dne 17. 5. 2019, neodeslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, a tedy nesplnil povinnost podle § 258 odst. 1 zákona. Úřad se o spáchání přestupku dozvěděl v souvislosti s šetřením podnětu k zahájení řízení z moci úřední (sp. zn. P0159/2019/VZ), v rámci něhož měl obviněný povinnost dokumentaci o zadávacím řízení odeslat Úřadu ve lhůtě podle § 258 odst. 1 zákona, a to den následující po dni, kdy obviněnému uplynula lhůta pro zaslání dokumentace, tedy dne 18. 5. 2019. Správní řízení ve věci spáchání přestupku je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.

41.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

42.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

43.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

44.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnost) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit, nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také, jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

45.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 258 odst. 1 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem).

46.         Jelikož bez úplné dokumentace o zadávacím řízení Úřad nemůže soulad postupu obviněného se zákonem řádně posoudit, stanovil zákonodárce obviněnému povinnost odeslat dokumentaci v přesně stanovené lhůtě a stanoveným způsobem. Pokud obviněný tuto povinnost nedodrží, následkem je skutečnost, že Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit ve lhůtě dané § 42 správního řádu. Z tohoto hlediska nejde o přestupek bagatelního charakteru, neboť nesplnění povinnosti obviněným dané v ustanovení § 258 odst. 1 zákona je bez dalšího kvalifikováno jako přestupek.

47.         Následkem nesplnění povinnosti podle § 258 odst. 1 zákona je tedy obecně omezení, resp. znemožnění přezkumu postupu obviněného Úřadem v zákonných lhůtách. V šetřeném případě obviněný svým postupem ztížil věcný přezkum obdrženého podnětu, neboť ve  lhůtě podle § 258 odst. 1 zákona (v citovaném ustanovení zákona je přímo uvedena povinnost zadavatele odeslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne obdržení výzvy), neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, přičemž na uvedenou povinnost byl obviněný výslovně Úřadem upozorněn ve výzvě ze dne 7. 5. 2019. Obviněný Úřadu v zákonné lhůtě Úřadu nezaslal např. zadávací dokumentaci, tedy dokument potřebný k šetření podnětu, ve kterém bylo namítáno nezákonné nastavení zadávacích podmínek, a to i ve spojení s obsahem přílohy č. 6 zadávací dokumentace, která Úřadu nebyla rovněž zaslána ve lhůtě. V daném případě Úřad upozorňuje, že s ohledem na 30 denní zákonnou lhůtu, stanovenou v § 42 správního řádu, v níž musí Úřad zaujmout stanovisko, zda bude zahájeno správní řízení z moci úřední či nikoliv, je každý den prodlení v doložení dokumentace potřebné pro posouzení případu zcela zásadní. I prodleva v zaslání dokumentace ze strany obviněného v řádu jednotek dnů velmi ztěžuje a znesnadňuje postup Úřadu dodržet výše uvedenou lhůtu podle § 42 správního řádu.

48.         Co se týče kritéria uvedeného v § 37 písm. c) přestupkového zákona, Úřad při výměře pokuty přihlédl jako k polehčující okolnosti k faktu, že obviněný dotčenou část dokumentace o zadávacím řízení Úřadu (byť se zpožděním) nakonec zaslal, a nerezignoval tak na povinnost stanovenou mu zákonem v ustanovení § 258 odst. 1 zákona, v důsledku čehož bylo řádné posouzení postupu obviněného sice ztíženo, nikoli však zcela znemožněno (k čemuž by došlo v situaci, kdy by obviněný Úřadu dokumentaci nezaslal vůbec). Úřad dále přihlédnul jako k polehčující okolnosti k tomu, že obviněný část dokumentace zaslal v zákonné lhůtě a nerezignoval tak zcela na svou povinnost. 

49.         Žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti Úřad v jednání obviněného neshledal.

50.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl k majetkovým poměrům obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2019 dostupného na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2019/schvaleny_rozpocet_vlastniho_hlavniho.html vyplývá, že obviněný předpokládá v roce 2019 celkové příjmy ve výši 59 175 179,30 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 77 568 769,60 tis. Kč. Ačkoliv obviněný v aktuálním účetním roce hospodaří s plánovaným schodkem, Úřad konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že uložená výše pokuty představuje naprosto marginální částku ve srovnání s prostředky, se kterými obviněný v roce 2019 hospodaří, nelze stanovenou výši pokuty považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného, a v tomto smyslu nespravedlivou.

51.         Při posuzování výše pokuty Úřad vycházel rovněž z premisy, že pokuta uložená obviněnému má splňovat dvě základní funkce právní odpovědnosti, které nelze oddělit, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. V případě projednávaného přestupku Úřad s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu z vyložených důvodů upřednostnil význam funkce preventivní před funkcí represivní, aby za uvedené situace pokuta primárně vyjadřovala to, že obviněný musí dostát zákonem stanoveným povinnostem, takže jde primárně o sankci, která má vést obviněného k zamyšlení, aby se v budoucnu nerespektování normy vystříhal, přičemž za jiných okolností by to mohlo mít zásadnější dopady do činnosti při přezkumu veřejné zakázky. Úřad má za to, že uložená výše pokuty je přiměřená následkům přestupku. Pro úplnost Úřad dodává, že pokuta byla uložena i při zohlednění pravidel absorpce sbíhajících se přestupků.

52.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

53.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Markéta Dlouhá

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré město

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz