Rozhodnutí: S0219/2019/VZ-15781/2019/512/ŠMr

Instance I.
Věc Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír, Uherské Hradiště
Účastníci
  1. město Uherské Hradiště
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 70 zák. č. 500/2004 Sb. - oprava rozhodnutí
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 12. 6. 2019
Související rozhodnutí S0219/2019/VZ-15346/2019/512/ŠMr
S0219/2019/VZ-15781/2019/512/ŠMr
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

Č. j.:ÚOHS-S0219/2019/VZ-15781/2019/512/ŠMr

 

Brno: 7. června 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 citovaného zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, v řízení o přestupku zahájeném dne 3. 6. 2019 a vedeném pod sp. zn. S0219/2019/VZ ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) citovaného zákona obviněným

  • město Uherské Hradiště, IČO 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír, Uherské Hradiště“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 9. 4. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek z téhož dne na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V00002608,

vydává z moci úřední podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

opravné usnesení:

Označení „rozhodnutí“ uvedené v nadpisu příkazu č. j. ÚOHS-S0219/2019/VZ-15346/2019/ 512/ŠMr ze dne 3. 6. 2019 vydaného v řízení o přestupku zahájeném dne 3. 6. 2019 a vedeném pod sp. zn. S0219/2019/VZ se opravuje na „příkaz“.

 

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zjistil, že příkaz č. j. ÚOHS-S0219/2019/VZ-15346/2019/512/ŠMr ze dne 3. 6. 2019 (dále jen „příkaz“) vydaný v řízení o přestupku zahájeném dne 3. 6. 2019 a vedeném pod sp. zn. S0219/2019/VZ obsahuje v nadpisu zřejmou písařskou nesprávnost spočívající v chybném označení „rozhodnutí“, přičemž správné označení je „příkaz“.

Skutečnost, že se formou jedná o příkaz a nikoliv rozhodnutí, dokládá jednak označení v návětí výroku daného příkazu, dále údaje ve výrokové části, jakož i v odůvodnění a poučení daného příkazu. Jde tedy skutečně pouze o zřejmou písařskou chybu a nikoliv o změnu věcnou.

Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka řízení nebo z moci úřední usnesením správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí.

Jelikož se zřejmá nesprávnost netýká výroku, ale pouze označení v nadpisu příkazu, je zřejmé, že lze provést opravu usnesením.

S ohledem na citované ustanovení správního řádu provedl Úřad tímto opravným usnesením příslušnou opravu.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení není přípustné dle § 262 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů podání rozkladu, jelikož se jedná o usnesení, kterým byly opraveny zřejmé nesprávnosti.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz