Rozhodnutí: S0176/2019/VZ-14464/2019/521/OPi

Instance I.
Věc Úklidy VI. – Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Účastníci
  1. Česká republika – Generální finanční ředitelství
  2. SKYCLEAN s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 11. 6. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 570 KB

Č. j.:ÚOHS-S0176/2019/VZ-14464/2019/521/OPi

 

Brno: 23. května 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 4. 2019 na návrh ze dne 23. 4. 2019, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, se sídlem Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – SKYCLEAN s.r.o., IČO 04948220, se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Úklidy VI. – Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-043365 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 241-550768,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se v části vedené ve věci návrhu navrhovatele – SKYCLEAN s.r.o., IČO 04948220, se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 – ze dne 23. 4. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, se sídlem Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1 učiněných při zadávání části 1 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně“, části 4 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce“, části 6 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Třinci“, části 7 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Bruntále“, části 8 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Havířově“, části 9 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Sušici“, části 10 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I“ a části 11 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava III“ veřejné zakázky „Úklidy VI. – Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-043365 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 241-550768, podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu cit. navrhovatele nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 cit. zákona.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 29. 4. 2019 návrh navrhovatele – SKYCLEAN s.r.o., IČO 04948220, se sídlem V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 23. 4. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, se sídlem Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části 1„Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně“ (dále jen „část 1“), části 2 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Říčanech“ (dále jen „část 2“), části 3 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště ve Slaném“ (dále jen „část 3“), části 4 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce“ (dále jen „část 4“), části 5 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech“ (dále jen „část 5“), části 6 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Třinci“ (dále jen „část 6“), části 7 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Bruntále“ (dále jen „část 7“), části 8 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Havířově“ (dále jen „část 8“), části 9 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Sušici“ (dále jen „část 9“), části 10„Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I“ (dále jen „část 10“) a části 11 „Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava III“ (dále jen „část 11“) veřejné zakázky „Úklidy VI. – Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-043365 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 241-550768 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 29. 4. 2019, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí zadavatele ze dne 18. 3. 2019 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na části 1 až 11 předmětné veřejné zakázky, přičemž je navrhovatel názoru, že „zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 76 odst. 1 a § 76 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 6 odst. 1 ZZVZ, když posoudil nápravné opatření přijaté stěžovatelem v podobě Vnitřního předpisu společnosti SKYCLEAN s.r.o. ze dne 1. 2. 2019 přiloženého k námitkám stěžovatele ze dne 2. 4. 2019 jako nedostatečné k obnovení způsobilosti jmenovaného navrhovatele k účasti v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.“.

4.             V souvislosti s výše uvedeným návrhem složil navrhovatel dne 29. 4. 2019 na účet Úřadu kauci ve výši 50 000,- Kč.

5.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0176/2019/VZ-12076/2019/521/OPi ze dne 30. 4. 2019.

7.             Dne 3. 5. 2019 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky část dokumentace o zadávacím řízení a zbývající část dokumentace o zadávacím řízení obdržel Úřad dne 6. 5. 2019 v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence.

8.             Dne 9. 5. 2019 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele.

ZÁVĚRY ÚŘADU

9.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že v dané věci nedošlo ve vztahu k částem 1, 4 a 6 až 11 předmětné veřejné zakázky ke složení kauce na účet Úřadu v souladu s § 255 zákona, a proto správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání výše uvedených částí veřejné zakázky podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

12.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

Zjištění z dokumentace o zadávacím řízení

13.         Dle čl. 2.1 „Předmět plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace – společná část je veřejná zakázka rozdělena na 11 samostatných částí (v podrobnostech viz bod 1. odůvodnění tohoto usnesení). 

14.         Z čl. 2.1 „Doba plnění veřejné zakázky“ zadávacích dokumentací pro jednotlivé části veřejné zakázky pak vyplývá, že jednotlivé smlouvy budou uzavírány na dobu neurčitou.

15.         Zadavatel v čl. 5. „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace – společná část dále stanovil mj. tyto požadavky na způsob stanovení nabídkové ceny:

5.1. Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny VZ dodavatel na základě Přílohy č. 2 ZD 1 až ZD 11 vyplní veškeré hodnoty úklidových prací, které požaduje Příloha č. 5 ZD 1 až ZD 11.

5.2. Dodavatel je povinen stanovit v Příloze č. 5 ZD 1 až ZD 11 jednotkové nabídkové ceny, dílčí nabídkové ceny, nabídkové ceny a celkovou nabídkovou cenu.

(…)

5.4. Nabídková cena A, B, D se rovná součinu jednotkové nabídkové ceny za 1 měsíc, resp. 1 m2, resp. 1 ks a příslušného počtu měsíců, resp. m2, resp. kusů.

5.5. Nabídková cena C se rovná součtu dílčích nabídkových cen za jednotlivý typ žaluzií. Dílčí nabídková cena se rovná součinu jednotkové nabídkové ceny za 1 m2 a příslušného počtu m2 za jednotlivý typ žaluzií.

5.6. Celková nabídková cena se rovná součtu nabídkových cen A, B, C, D, tzn. Celková nabídková cena = nabídková cena A + nabídková cena B + nabídková cena C + nabídková cena D.

V případě, že Příloha č. 5 ZD až ZD 11 – Cenová nabídka dodavatele neobsahuje některou z nabídkových cen (resp. není zadavatelem určena k vyplnění), bude celková nabídková cena vypočtena součtem pouze nabídkových cen, které jsou určeny pro vyplnění ze strany dodavatele.

Nabídková cena A – cena za hlavní úklidové práce vyjma oboustranného mytí oken (vč. rámů, parapetů), mytí žaluzií a mytí osvětlení, čímž se rozumí čištění svítidel s kryty dle Přílohy č. 1 ZD 1 až 11.

Nabídková cena B – cena za úklidové práce spočívající v oboustranném mytí oken vč. rámů a parapetů + případně cena za jednostranné mytí oken výškovou technikou nebo horolezecky.

Nabídková cena C – cena za úklidové práce spočívající v mytí žaluzií.

Nabídková cena D – cena za úklidové práce spočívající v mytí osvětlení.

16.         V čl. 11 „Pravidla pro hodnocení nabídek“ odst. 11.3. zadávací dokumentace – společná část zadavatel uvedl, že „[j]ako nabídková cena bude v souladu s ustanovením § 115 odst. 3 ZZVZ hodnocena celková nabídková cena včetně DPH.“.

17.         Pro účely nacenění nabídky pak zadavatel dodavatelům poskytl v rámci příloh č. 5 „Cenová nabídka dodavatele“ zadávacích dokumentací pro jednotlivé části veřejné zakázky tabulku, v rámci které měli dodavatelé uvést nabídkové ceny A, B, C, D (vyjma částí 2, 5, 9 a 11 veřejné zakázky, v rámci kterých zadavatel nepožadoval nacenění nabídkové ceny D) a celkovou nabídkovou cenu (která je součtem nabídkových cen A, B, C, D), přičemž

  • v případě nabídkové ceny A měli dodavatelé mj. uvést jednotkovou cenu s DPH za 1 měsíc a následně nabídkovou cenu s DPH za 12 měsíců,
  • v případě nabídkové ceny B měli dodavatelé mj. uvést jednotkovou cenu s DPH za 1 m2 a následně nabídkovou cenu s DPH za zadavatelem stanovený počet m2 pro jednotlivé části veřejné zakázky,
  • v případě nabídkové ceny C měli dodavatelé mj. uvést jednotkovou nabídkovou cenu s DPH za 1 m2, následně dílčí nabídkovou cenu s DPH za zadavatelem stanovený počet m2 pro jednotlivé části veřejné zakázky a posléze nabídkovou cenu s DPH, která je součtem dílčích nabídkových cen za jednotlivý typ žaluzií s DPH,
  • v případě nabídkové ceny D měli dodavatelé mj. uvést jednotkovou nabídkovou cenu s DPH za 1 ks a následně nabídkovou cenu s DPH za zadavatelem stanovený počet kusů pro jednotlivé části veřejné zakázky.

18.         Zadavatel dále v čl. I odst. 2 příloh č. 3 „Smlouva o provádění úklidových prací“ zadávacích dokumentací pro jednotlivé části veřejné zakázky uvedl, že „[v] rámci úklidových prací se pro účely této smlouvy rozlišují hlavní úklidové práce, které zahrnují všechny úklidové práce dle Přílohy č. 1 smlouvy (…), vyjma úklidových prací spočívajících v oboustranném mytí oken zahrnující mytí skel, mytí rámů, mytí vnitřních a vnějších parapetů, mytí (čištění) žaluzií a čištění svítidel s kryty, které budou prováděny 1 x za rok, v souladu s Přílohou č. 1 (…).“.

19.         Navrhovatel podal nabídku na všechny části předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavateli nabídl plnění za následující nabídkové ceny (včetně DPH):

Část VZ

Nabídková cena A

Nabídková cena B

Nabídková cena C

Nabídková cena D

Celková nabídková cena

1

811 668,-

25 746,33

7 644,78

11 948,75

857 007,86

2

360 580,-

10 514,28

5 998,58

-------------

377 093,09

3

230 868,-

9 108,40

6 224,43

5 777,75

251 976,57

4

287 496,-

14 576,04

7 136,88

1 361,25

310 570,18

5

457 380,-

35 287,01

13 013,85

-------------

505 680,86

6

434 148,-

19 781,59

1 803,50

10 708,50

466 441,59

7

723 096,-

25 075,77

11 008,58

17 212,25

776 392,63

8

371 712,-

19 346,88

15 772,65

816,75

443 948,29

9

181 500,-

4 820,13

279,81

-------------

186 600,25

10

617 390,40

30 999,69

26 250,04

20 479,25

695 119,38

11

713 658,-

28 819,75

20 661,96

-------------

760 139,71

Právní posouzení

20.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že základním účelem institutu složení kauce na účet Úřadu je zajistit, aby nebyly podávány neodůvodněné návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. K uvedenému závěru dochází mj. také Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 10 As 331/2017‑104 ze dne 29. 8. 2018, podle kterého je účelem kauce v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele „bránit podávání účelových návrhů a případnému zneužití tohoto přezkumného řízení.[1]. K tomu Úřad dodává, že kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona musí být připsána na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu (tj. nejpozději poslední den lhůty stanovené v § 251 a § 254 zákona pro doručení návrhu Úřadu).

21.         Pokud jde o otázku, zda je pro výpočet kauce rozhodná nabídková cena bez DPH či nabídková cena s DPH, pak Úřad (rovněž s odkazem na „Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“)[2] uvádí, že v této věci je nezbytné vycházet z nabídkové ceny, která je rozhodná při hodnocení nabídek v rámci daného zadávacího řízení.

22.         K tomu Úřad doplňuje, že nelze zaměňovat pojmy „nabídková cena“ a „skutečná cena“, kdy „nabídková cena“ je cena za celou dobu plnění veřejné zakázky uvedená účastníkem v jeho nabídce, oproti tomu pod pojmem „skutečná cena“ je třeba rozumět cenu skutečně uhrazenou zadavatelem za plnění předmětu veřejné zakázky. Tyto dvě ceny mohou být v některých případech totožné, nicméně může nastat i situace, kdy se „nabídková cena“ a „skutečná cena“ budou lišit. Takováto situace nastává např. v případě, kdy zadavatel zadává veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou služby či dodávky v určitém konkrétně vymezeném období, které budou realizovány podle skutečných potřeb zadavatele na základě určitých garantovaných cen, přičemž zadavatel pro účely hodnocení stanoví „modelový příklad“ rozsahu plnění, který pokrývá celou vymezenou dobu plnění veřejné zakázky. V takovém případě se kauce vypočítává jako 1 % z nabídkové ceny uvedené pro účely hodnocení v nabídce (tj. podle věty první § 255 odst. 1 zákona), přičemž nabídková cena fakticky nemusí odpovídat ceně skutečné. Oproti tomu je nutné odlišit situaci, kdy při hodnocení jednotkových cen zadávací dokumentace neobsahuje předpokládaný rozsah plnění v budoucnu. V takovémto případě pak nelze nabídkovou cenu za celou dobu plnění veřejné zakázky (tedy celkovou nabídkovou cenu) zjistit (a to ani matematickým výpočtem). Zákon na tuto situaci pamatuje v ustanovení § 255 odst. 1 věta druhá zákona.

23.         Na základě uvedeného lze uzavřít, že ze smyslu a účelu § 255 odst. 1 zákona se podává, že povinnost uhradit „paušální“ výši kauce (tj. 100 000,- Kč v případě, kdy navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu) nastupuje až tehdy, pakliže navrhovatel není objektivně schopen (a to ani výpočtem) celkovou nabídkovou cenu stanovit. Z dotčeného ustanovení zákona dále vyplývá, že je-li na veřejnou zakázku uzavírána smlouva na dobu neurčitou, je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny za dobu prvních čtyř let plnění, a to opět za situace, je-li objektivně schopen celkovou nabídkovou cenu stanovit (v případě, že nikoli, je povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 100 000,- Kč).

24.         Otázkou stanovení výše kauce, která má být složena na účet Úřadu v souvislosti s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v případě, kdy je veřejná zakázka rozdělena na části, jako je tomu i v šetřeném případě, kdy zadavatel zadává veřejnou zakázku v 11 samostatných částech, se zabýval Krajský soud v Brně např. v rozsudku č. j. 62 Af 57/2010-535 ze dne 9. 12. 2010 (byť se závěry soudu vztahují k předchozí právní úpravě, lze je zcela jistě aplikovat i ve vztahu k nyní účinné právní úpravě), v němž dospěl k závěru, že „[b]yla-li veřejná zakázka důvodně a v souladu se ZVZ rozdělena na několik částí a byla-li nabídka navrhovatele podána ve vztahu k některé části veřejné zakázky, pak navrhovatel vychází z nabídkové ceny, která se vztahuje k příslušné části veřejné zakázky. Podal-li navrhovatel nabídku ve vztahu k více částem veřejné zakázky, pak sečte jednotlivé nabídkové ceny týkající se jednotlivých částí veřejné zakázky, ve vztahu k nimž podal nabídku, a při výpočtu kauce (1%) vychází ze součtu takových nabídkových cen; vždy je přitom limitován rozmezím nejméně 50 000,- Kč a nejvýše 2 000 000,- Kč[3]. Jiný výklad by neměl zákonné opory. V případě, že nabídkovou cenu nelze stanovit (typicky tehdy, kdy ještě nabídka nebyla podána), pak je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda veřejná zakázka byla rozdělena na části či nikoli.“. Obdobně se ostatně vyjádřil i předseda Úřadu např. v rozhodnutí ve věci sp. zn. R37/2012/VZ.

25.         Nyní již Úřad přistoupí k posouzení, zda došlo v šetřeném případě k připsání kauce na Účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona.

26.         Z dokumentace o předmětném zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel obdržel dne 17. 4. 2019 rozhodnutí zadavatele z téhož dne o odmítnutí námitek navrhovatele, které obdržel zadavatel dne 2. 4. 2019.

27.         Posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu podle § 255 odst. 1 zákona v návaznosti na § 251 odst. 2 zákona tak bylo s ohledem na obecná pravidla pro počítání času pondělí 29. 4. 2019, přičemž tohoto dne došlo ze strany navrhovatele k připsání kauce ve výši 50 000,- Kč na účet Úřadu.

28.         Z konstrukce celkové nabídkové ceny, tak jak ji požadoval nacenit zadavatel (viz body 15. až 18. odůvodnění tohoto usnesení), je zřejmé, že se jedná o nabídkovou cenu za 1 rok plnění, neboť nabídková cena A měla být stanovena jako cena za 12 měsíců plnění a nabídkové ceny B, C, D se vztahují k plněním, která budou dle čl. I odst. 2 příloh č. 3 „Smlouva o provádění úklidových prací“ zadávacích dokumentací pro jednotlivé části veřejné zakázky prováděna 1x za rok.

29.         Pakliže tedy celková nabídková cena za 1 rok plnění činí 5 630 970,41 Kč včetně DPH (součet celkových nabídkových cen za jednotlivé části veřejné zakázky – viz bod 19. odůvodnění tohoto usnesení), lze prostým výpočtem dospět k závěru, že celková nabídková cena za (první) 4 roky plnění činí (za všechny části veřejné zakázky) 22 523 881,64 Kč včetně DPH.

30.         Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě budou na jednotlivé části veřejné zakázky uzavírány smlouvy na dobu neurčitou a prostým výpočtem lze stanovit celkovou nabídkovou cenu za 4 roky plnění, byl navrhovatel, pakliže se jeho návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky vztahoval ke všem částem šetřené veřejné zakázky, dle § 255 odst. 1 zákona povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z takto vypočtené celkové nabídkové ceny, tj. po zaokrouhlení 225 239,- Kč.

31.         Jelikož však navrhovatel složil dne 29. 4. 2019 na účet Úřadu kauci ve výši 50 000,- Kč, je s ohledem na výše zmíněné zřejmé, že kauce složená v dané výši neodpovídá výši kauce, kterou byl navrhovatel dle § 255 odst. 1 zákona povinen složit na účet Úřadu, pakliže by mělo být v předmětném správním řízení rozhodováno o návrhu navrhovatele ve vztahu ke všem (11) částem veřejné zakázky. Uvedené však nevylučuje, že kauce složená navrhovatelem ve výši 50 000,- Kč může být dostatečnou pro posouzení návrhu navrhovatele Úřadem, resp. splnění povinnosti dle § 255 odst. 1 zákona ve vztahu k některé části či některým částem veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0176/2019/VZ-13364/2019/521/OPi ze dne 14. 5. 2019 navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doručení sdělení, v němž navrhovatel identifikuje ty části předmětné veřejné zakázky, k nimž se vztahuje návrh navrhovatele ze dne 23. 4. 2019, se kterým byla dne 29. 4. 2019 ve smyslu § 255 odst. 1 zákona složena na účet Úřadu kauce ve výši 50 000,-Kč.

32.         Dne 17. 5. 2019 obdržel Úřad sdělení navrhovatele ze dne 16. 5. 2019, v němž navrhovatel uvedl, že kauce složená ve výši 50 000,- Kč dne 29. 4. 2019 na účet Úřadu byla složena v souvislosti s částmi 2, 3 a 5 veřejné zakázky.

33.         V této souvislosti Úřad uvádí, že celková nabídková cena navrhovatele za 1 rok plnění za části 2, 3 a 5 veřejné zakázky činí 1 134 750,52 Kč včetně DPH [377 093,09 Kč (část 2 veřejné zakázky) + 251 976,57 Kč (část 3 veřejné zakázky) + 505 680,86 Kč (část 5 veřejné zakázky)], tj. 4 539 002,08 Kč včetně DPH za (první) 4 roky plnění, přičemž 1 % z nabídkové ceny za (první) 4 roky plnění tak činí 45 390,- Kč. Vzhledem k tomu, že dle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši nejméně 50 000,- Kč, Úřad konstatuje, že ve vztahu k částem 2, 3 a 5 veřejné zakázky byla kauce ve výši 50 000,- Kč složena na účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona. 

34.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že v souvislosti s návrhem navrhovatele ze dne 23. 4. 2019 nedošlo ve vztahu ke zbývajícím částem veřejné zakázky, tj. částem 1, 4 a 6 až 11 veřejné zakázky, k připsání kauce na účet Úřadu dle § 255 odst. 1 zákona, neboť kauce složená navrhovatelem dne 29. 4. 2019 na účet Úřadu ve výši 50 000,- Kč se vztahuje toliko k částem 2, 3 a 5 šetřené veřejné zakázky, tj. ve vztahu k částem 1, 4 a 6 až 11 šetřené veřejné zakázky nebyla na účet Úřadu složena žádná kauce. K tomu Úřad doplňuje, že kauce složená navrhovatelem ve výši 50 000,- Kč by již nemohla „obsáhnout“ žádnou další část veřejné zakázky (resp. by se nemohla vztahovat k nějaké další části veřejné zakázky, než jsou části 2, 3 a 5), neboť nejnižší nabídková cena navrhovatele nabídnutá zadavateli v rámci zbývajících částí veřejné zakázky (tj. částí 1, 4 a 6 až 11) činí 186 600,25 Kč včetně DPH (v rámci části 9 veřejné zakázky) a v takovém případě, tj. pokud by měl návrh směřovat i do části 9 veřejné zakázky, by byl navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 52 854,- Kč[4].

35.         Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené výši a lhůtě nedošlo.

36.         S ohledem na vše výše uvedené Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení v části vedené ve věci návrhu navrhovateleze dne 23. 4. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání částí 1, 4 a 6 až 11předmětné veřejné zakázky, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

37.         Na tomto místě Úřad pro úplnost dodává, že ve správním řízení vztahujícím se k částem 2, 3 a 5 předmětné veřejné zakázky se i nadále pokračuje (v souvislosti s uvedenými částmi veřejné zakázky došlo k připsání kauce na účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona – viz výše).

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1

2.      SKYCLEAN s.r.o., V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Přestože se závěry Nejvyššího správního soudu v Brně učiněné v daném rozsudku vztahují k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze tyto závěry ohledně účelu institutu kauce zcela jistě aplikovat rovněž i ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb. – pozn. Úřadu

[3] Ve vztahu k nyní účinné právní úpravě se jedná o rozmezí nejméně 50 000,- Kč a nejvýše 10 000 000,- Kč.

[4] Celková nabídková cena za 1 rok plnění činí 1 321 350,77 Kč včetně DPH (377 093,09 Kč + 251 976,57 Kč + 505 680,86 Kč + 186 600,25 Kč), tj. 5 285 403,08 Kč včetně DPH za (první) 4 roky plnění. Výše kauce z takto vypočtené celkové nabídkové ceny by pak činila po zaokrouhlení 52 854,- Kč.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz