Rozhodnutí: S0213/2019/VZ-14885/2019/541/AHr

Instance I.
Věc Račice – rekonstrukce "staré loděnice" 4
Účastníci
 1. Národní olympijské centrum vodních sportů, z. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 11. 6. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 308 KB

Č. j.: ÚOHS-S0213/2019/VZ-14885/2019/541/AHr

 

Brno: 28. května 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, jehož se dopustil účastník řízení:

 • obviněný – Národní olympijské centrum vodních sportů, z. s., IČO 03039021, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6,

v souvislosti se správním řízením vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0465/2018/VZ ve věci části 1 „Račice – II. a III. etapa rekonstrukce loděnice“ veřejné zakázky „Račice – rekonstrukce ,staré loděnice‘ 4“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-032190, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 10. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 182-411287, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 10. 2018,

vydává dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů tento

příkaz:

 

I.

Obviněný – Národní olympijské centrum vodních sportů, z. s., IČO 03039021, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0465/2018/VZ nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení  na část 1 „Račice – II. a III. etapa rekonstrukce loděnice“ veřejné zakázky „Račice – rekonstrukce ,staré loděnice‘ 4“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-032190, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 10. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 182-411287, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 10. 2018, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele – KLEMENT a. s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, ke kterému došlo dne 12. 11. 2018, tedy nejpozději do 22. 11. 2018, když nezaslal originál

 • zadávací dokumentace ze dne 31. 8. 2018,
 • rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 10. 2018,
 • protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018,
 • protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2018,
 • zprávy o hodnocení nabídek ze dne 20. 11. 2018,

přičemž tak učinil až dne 28. 11. 2018, a dále když nezaslal

 • projektovou dokumentaci na citovanou veřejnou zakázku,

a učinil tak až dne 10. 12. 2018.

 

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Národní olympijské centrum vodních sportů, z. s., IČO 03039021, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá:

pokuta ve výši 9 000,- Kč (devět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – Národní olympijské centrum vodních sportů, z. s., IČO 03039021, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 (dále jen „obviněný“ nebo též „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 18. 9. 2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Račice – rekonstrukce ,staré loděnice‘ 4“, jejíž součástí byla rovněž část 1 „Račice – II. a III. etapa rekonstrukce loděnice“, přičemž předmětné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-032190, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 10. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 182-411287, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 10. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).

II.             POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 odst. 1 zákona příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, obdržel dne 12. 11. 2018 návrh navrhovatele – KLEMENT a. s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky.

3.             Dne 12. 11. 2018, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Správní řízení bylo Úřadem zaevidováno pod sp. zn. S0465/2018/VZ (dále jen „správní řízení“).

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-33400/2018/541/AHr ze dne 14. 11. 2018, který byl obviněnému doručen dne 24. 11. 2018. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad upozornil obviněného, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho obdržení a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad dále mj. obviněného upozornil, že jeho vyjádření k obdrženému návrhu a další podání i zadávací dokumentaci vyjma její netextové části je podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, a části dokumentace o zadávacím řízení neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace je podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Úřad rovněž obviněného upozornil na možnost zaslání konvertovaných dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5.             Dne 21. 11. 2018 obdržel Úřad od obviněného prostřednictvím datové schránky podání zadavatele, obsahující vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu spolu s částí dokumentace o zadávacím řízení, přičemž jak vyplývá ze záznamu o obdržené dokumentaci č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-35382/2018/541/AHr ze dne 29. 11. 2018 (dále jen „záznam o obdržené dokumentaci“), Úřad toto podání zaevidoval pod č. j. ÚOHS-34401/2018. Dne 22. 11. 2018 pak Úřad obdržel od obviněného podání v listinné podobě, obsahující rovněž vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu spolu s datovým nosičem (dále jen „CD 1“) obsahujícím část dokumentace o zadávacím řízení, přičemž jak vyplývá ze záznamu o obdržené dokumentaci, Úřad toto podání zaevidoval pod č. j. ÚOHS-34633/2018.

6.             Úřad konstatuje, že výše uvedená podání obviněného neobsahovala projektovou dokumentaci předmětné veřejné zakázky, tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „projektová dokumentace“), a že zároveň obsahovala (na CD 1) toliko prosté kopie zadávací dokumentace ze dne 31. 8. 2018, rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 10. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2018 a zprávy o hodnocení nabídek ze dne 20. 11. 2018.

7.             Dne 28. 11. 2018 obdržel dále Úřad od obviněného podání v listinné podobě, obsahující dokument nazvaný „Doplnění dokumentace k veřejné zakázce“ ze dne 26. 11. 2018 spolu s datovým nosičem (dále jen „CD 2“) obsahujícím originály dokumentů, které byly Úřadu dne 22. 11. 2018 doručeny ve formě prostých kopií, tj. originály zadávací dokumentace ze dne 31. 8. 2018, rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 10. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2018, a zprávy o hodnocení nabídek ze dne 20. 11. 2018. Ze záznamu o obdržené dokumentaci vyplývá, že Úřad toto podání zaevidoval pod č. j. ÚOHS-35294/2018.

8.             Vzhledem ke skutečnosti, že součástí obdržené dokumentace ze dne 21. 11. 2018, 22. 11. 2018 ani ze dne 28. 11. 2018 nebyla projektová dokumentace, která tvořila přílohu č. 1 zadávací dokumentace, určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-35518/2018/541/AHr ze dne 30. 11. 2018 zadavateli dodatečnou lhůtu pět dnů k provedení úkonu – doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení, konkrétně doručení projektové dokumentace. Zadavatel byl v odůvodnění výše uvedeného usnesení rovněž poučen o tom, že v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v této dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem uloží Úřad v souladu s § 263 odst. 4 zákona nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení správního řízení. Předmětné usnesení bylo zadavateli doručeno dne 3. 12. 2018.

9.             Dne 10. 12. 2018 obdržel Úřad od obviněného podání v listinné podobě, jehož přílohou byl datový nosič (dále jen „flash disk“), jenž obsahoval chybějící projektovou dokumentaci, přičemž jak vyplývá ze záznamu o doručení zbývající části dokumentace č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-36857/2018/541/AHr ze dne 11. 12. 2018, Úřad toto podání zaevidoval pod č. j. ÚOHS-36814/2018.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

10.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.

11.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

 

 

Relevantní ustanovení zákona

12.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

13.         Podle § 211 odst. 1 zákona platí, že komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté zákona probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

14.         Podle § 211 odst. 6 zákona je, v rámci komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

15.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

16.         Podle § 216 odst. 2 zákona je zadavatel povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.

17.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

18.         Podle § 252 odst. 3 zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

19.         Podle § 252 odst. 4 zákona je zadavatel povinen odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

20.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

21.         Podle § 22 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se konverzí rozumí

a)      úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo

b)      úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

22.         Podle § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).

23.         Podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů platí, že má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

K výroku I. příkazu

24.         Úřad nejprve obecně uvádí, že zákonodárce uložil zadavateli za situace, kdy je k Úřadu podán návrh (a v téže věci zadavateli stejnopis návrhu) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, prostřednictvím ustanovení § 252 odst. 1 zákona dvě povinnosti. Prvně je zadavatel povinen zaslat Úřadu ve lhůtě 10 dnů od obdržení návrhu své vyjádření k tomuto návrhu, za druhé je rovněž povinen společně s předmětným vyjádřením Úřadu zaslat i dokumentaci o zadávacím řízení. Z obsahu ustanovení § 216 odst. 1 zákona vyplývá, že zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zadávacím řízení, jejíž pořízení vyžaduje zákon. Uvedeným ustanovením je tedy dokumentace o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen uchovat, definována jako souhrn všech dokumentů a výstupů, které v průběhu zadávacího řízení zadavatel pořídil, tzn., že dokumentací o zadávacím řízení se rozumí pouze takové dokumenty, jejichž podoba odpovídá stavu, ve kterém byly pořízeny. Jinak řečeno, dokumentací o zadávacím řízení se rozumí pouze originální dokumenty v podobě (listinné či elektronické), v níž byly v průběhu zadávacího řízení pořízeny (s výjimkou případů, kdy zadavatel originál dokumentu k dispozici nemá, např. kopie dokumentu v nabídce uchazeče, která je zadavateli předložena), které mohou věrohodně dokumentovat postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Zadavatel je rovněž povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení. Úřad v předmětné věci zdůrazňuje, že dokumentace o zadávacím řízení tak, jak ji definuje § 216 zákona, je nezbytná pro řádný a objektivní přezkum postupu zadavatele.

25.         Úřad v rámci vedeného správního řízení musí dokumentaci o zadávacím řízení přezkoumat, aby mohl o návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu. Je kladen důraz na to, aby bylo Úřadem rozhodnuto co nejrychleji, přičemž zadavatel je ve smyslu § 246 odst. 1 písm. d) zákona vázán tzv. blokační lhůtou po dobu 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Úřad nejprve obecně uvádí, že jako kontrolnímu orgánu, který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru mj. nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, mu nezaslání dokumentace o zadávacím řízení, případně zaslání pouhých kopií dokumentace o zadávacím řízení, jejichž soulad s originálem předmětné dokumentace není prokázán, podstatně ztěžuje, či zcela znemožňuje provedení zákonem uloženého dozoru. Skutečnost, zda byl postup zadavatele v zadávacím řízení v souladu se zákonem, lze ze strany Úřadu ověřit pouze na základě kompletní dokumentace o zadávacím řízení v originální podobě. Přitom je ve veřejném sektoru kladen enormní akcent na co nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci, což je ostatně zřejmé i z konstrukce zákona a v něm stanovených lhůt. Pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení lze přitom ze strany Úřadu objektivně ověřit, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky dodržel pravidla stanovená zákonem. Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů (dokumentace o zadávacím řízení) je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho ukončení v zákonných lhůtách. Z téhož důvodu je tak povinnost k jejich zaslání zadavateli stanovena zákonem, přičemž nesplnění této povinnosti je kvalifikováno bez dalšího jako přestupek (§ 268 odst. 1 písm. e) zákona).

26.         K povinnosti zadavatele poskytnout Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení Úřad dále uvádí, že zákonodárce stanovil zadavateli povinnost odeslat dokumentaci o zadávacím řízení v přesně stanovené formě. V souladu s § 252 odst. 3 zákona je tak zadavatel povinen své vyjádření k návrhu a další podání a zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ostatní části dokumentace o zadávacím řízení a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. K tomu Úřad uvádí, že pokud se zadavatel rozhodne zaslat části dokumentace o zadávacím řízení neuvedené v § 252 odst. 3 zákona či netextovou část zadávací dokumentace, které jsou původně vyhotoveny v listinné podobě, elektronicky, musí u těchto dokumentů v návaznosti na § 22 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů provést konverzi. Podle tohoto ustanovení se konverzí rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze. Ustanovení § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanoví, že dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.

27.         Z oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-33400/2018/541/AHr ze dne 14. 11. 2018 vyplývá, že Úřad poučil obviněného o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení.

28.         Z doručenky datové zprávy, kterou má Úřad k dispozici, lze dovodit, že stejnopis návrhu ze dne 12. 11. 2018 byl navrhovatelem obviněnému doručen téhož dne. Dnem následujícím po dni doručení stejnopisu návrhu obviněnému, tj. dne 13. 11. 2018, začala obviněnému plynout lhůta 10 dnů stanovená v ustanovení § 252 odst. 1 zákona. Zákonná lhůta pro doručení vyjádření k obdrženému návrhu a zaslání dokumentace o zadávacím řízení tedy obviněnému uplynula dne 22. 11. 2018. Obviněný měl povinnost doručit své vyjádření a spolu s ním zaslat dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu nejpozději tohoto dne. V zákonné lhůtě však obviněný doručil Úřadu toliko své vyjádření k návrhu navrhovatele spolu s částí dokumentace o zadávacím řízení, a to podáním č. j.  ÚOHS-34401/2018, které Úřad obdržel dne 21. 11. 2018, a podáním č. j.  ÚOHS-34633/2018, které Úřad obdržel dne 22. 11. 2018 (viz bod 5 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

29.         V návaznosti na právě uvedené Úřad konstatuje, že podání obviněného, zaevidovaná pod č. j. ÚOHS-34401/2018 a ÚOHS-34633/2018, neobsahovala projektovou dokumentaci veřejné zakázky, a že zároveň obsahovala (na CD 1) toliko prosté kopie některých dokumentů tvořících dokumentaci o zadávacím řízení, konkrétně se jednalo o:

 • zadávací dokumentaci ze dne 31. 8. 2018,
 • rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 10. 2018,
 • protokol o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018,
 • protokol o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2018,
 • zprávu o hodnocení nabídek ze dne 20. 11. 2018.

30.         Z uvedeného je zřejmé, že některé zaslané dokumenty tvořící dokumentaci o zadávacím řízení (viz výše), nebyly Úřadu doručeny v zákonem požadované formě, neboť se jednalo o prosté kopie originálních listin, u nichž nebyla řádně provedena konverze podle § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

31.         Originály výše uvedených dokumentů, jejichž kopie obdržel Úřad dne 22. 11. 2018, tj. originály zadávací dokumentace ze dne 31. 8. 2018, rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 10. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2018 a zprávy o hodnocení nabídek ze dne 20. 11. 2018, následně obviněný doručil Úřadu podáním č. j.  ÚOHS-35294/2018 dne 28. 11. 2018, tj. po uplynutí lhůty dle § 252 odst. 1 zákona. Úřad doplňuje, že ani citované podání obviněného však neobsahovalo originály (a ani prosté kopie) projektové dokumentace veřejné zakázky.

32.         V případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení podle § 252 odst. 1 způsobem a ve lhůtě podle § 252 odst. 3 a 4 zákona tedy měl v šetřeném případě Úřad povinnost stanovit zadavateli dodatečnou pětidenní lhůtu k zaslání dokumentace o zadávacím řízení, jak vyplývá z dikce § 263 odst. 4 zákona. Úřad tak učinil usnesením č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-35518/2018/541/AHr ze dne 30. 11. 2018, které bylo zadavateli doručeno dne 3. 12. 2018.

33.         Dne 10. 12. 2018 obdržel Úřad podání zadavatele v listinné podobě ze dne 6. 12. 2018, jehož přílohou byl flash disk, jenž obsahoval dokumenty tvořící dokumentaci o zadávacím řízení, mezi nimiž byly následující dokumenty, tj. projektová dokumentace veřejné zakázky:  

 • Projektová dokumentace k etapě 1 výstavby (složka, 121 souborů),
 • Projektová dokumentace k etapě 2 výstavby (složka, 24 souborů).

34.         Z  výše uvedeného podání je zřejmé, že obviněný doručil Úřadu zbývající část dokumentace o zadávacím řízení v dodatečné pětidenní lhůtě určené usnesením č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-35518/2018/541/AHr ze dne 30. 11. 2018, tj. dne 10. 12. 2018.

35.         Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0465/2018/VZ nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele, ke kterému došlo dne 12. 11. 2018, tedy nejpozději do 22. 11. 2018, když nezaslal originál zadávací dokumentace ze dne 31. 8. 2018, rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 10. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2018, a zprávy o hodnocení nabídek ze dne 20. 11. 2018, přičemž tak učinil až dne 28. 11. 2018, a dále když nezaslal projektovou dokumentaci na citovanou veřejnou zakázku, a učinil tak až dne 10. 12. 2018. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. příkazu – uložení pokuty

36.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

37.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje, a to oznámením o zahájení řízení přestupku.

38.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

39.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 23. 11. 2018, když obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona (která marně uplynula dne 22. 11. 2018) neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a tedy nesplnil povinnost dle § 252 odst. 1 zákona. Řízení o přestupku je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro řízení tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.

40.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

41.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

42.         Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

43.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

44.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 1 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem).

45.         Dokumentace o zadávacím řízení představuje podkladový základ přezkumné činnosti Úřadu, bez něhož Úřad nemůže posoudit soulad postupu zadavatele se zákonem. Z tohoto důvodu zákonodárce stanovil zadavateli povinnost poskytnout Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení v přesně vymezené lhůtě a podobě, neboť bez splnění této povinnosti není možné naplnit požadavek kladený na efektivní a rychlou dozorovou činnost Úřadu v oblasti veřejných zakázek. Pokud tedy zadavatel tuto povinnost nedodrží, následkem je skutečnost, že Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit a rozhodnout o návrhu v zákonných lhůtách tak, aby šetřenou věc co nejrychleji projednal a vydal rozhodnutí ve věci. Z tohoto hlediska nejde svým obecným charakterem o přestupek bagatelního charakteru, neboť nesplnění povinnosti zadavatelem dané v ustanovení § 252 odst. 1 zákona je bez dalšího kvalifikováno jako přestupek, přičemž podle § 270 odst. 1 zákona má se za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

46.         Následkem nesplnění povinnosti podle § 252 odst. 1 zákona je tedy obecně omezení, resp. znemožnění přezkumu postupu zadavatele Úřadem v zákonných lhůtách. V šetřeném případě tedy Úřad v důsledku nesplnění povinnosti obviněného neměl k dispozici kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, čímž byla narušena rychlost a efektivita přezkumu postupu obviněného ze strany Úřadu v řízení sp. zn. S0465/2018/VZ, který má zejména s ohledem na konstrukci „blokační doby“ dle § 246 odst. 1 písm. d) zákona, jejíž běh započíná doručením návrhu, jímž se řízení u Úřadu zahajuje, započít co nejrychleji.

47.         Úřad při určení výše sankce přihlédl jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že obviněný projevil snahu k nápravě svého nezákonného postupu tím, že originály některých dokumentů tvořících součást dokumentace o zadávacím řízení, konkrétně originál zadávací dokumentace ze dne 31. 8. 2018, rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 10. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek ze dne 8. 11. 2018, protokolu o posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2018 a zprávy o hodnocení nabídek ze dne 20. 11. 2018, zaslal Úřadu dne 27. 11. 2018, tedy „pouze“ 5 dnů po uplynutí lhůty podle 252 odst. 1 zákona, aniž by k tomu byl vyzván usnesením ve smyslu § 263 odst. 4 zákona, přičemž Úřad předmětné podání obsahující výše uvedené dokumenty obdržel dne 28. 11. 2018. Lze tedy konstatovat, že zadavatel ve vztahu k uvedeným dokumentům sám napravil pochybení spočívající v nezaslání dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku v odpovídající formě, avšak i přes tuto skutečnost je nutné konstatovat, že byla naplněna skutková podstata přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

48.         Jako polehčující okolnost zohlednil Úřad rovněž skutečnost, že obviněný doručil Úřadu zbývající část dokumentace o zadávacím řízení, konkrétně projektovou dokumentaci, v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-35518/2018/541/AHr ze dne 30. 11. 2018, jež bylo obviněnému doručeno dne 3. 12. 2018, čímž jednání obviněného nedosáhlo nejvyšší možné úrovně závažnosti, jelikož té by dosáhlo v případě, že by obviněný na citované usnesení vůbec nereagoval. S ohledem na to, že originály veškerých dokumentů tvořících součást dokumentace o zadávacím řízení byly doručeny Úřadu do dne uplynutí dodatečné pětidenní lhůty určené citovaným usnesením, nebyl zmařen meritorní přezkum Úřadu ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0465/2018/VZ, a Úřad tak mohl rozhodnout ve věci, což učinil rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-03317/2019/541/AHr ze dne 1. 2. 2019, jež bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0037/2019/VZ-12348/2019/321/HBa ze dne 3. 5. 2019, přičemž citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 3. 5. 2019.

49.         Při posuzování výše uložené pokuty Úřad vycházel rovněž z premisy, že pokuta uložená obviněnému má splňovat mj. dvě základní funkce právní odpovědnosti, které nelze oddělit, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. V případě projednávaného přestupku Úřad s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu z vyložených důvodů upřednostnil význam funkce preventivní před funkcí represivní, aby za uvedené situace pokuta primárně vyjadřovala to, že zadavatel musí dostát zákonem stanoveným povinnostem, takže jde primárně o sankci, která má vést zadavatele k zamyšlení, aby se v budoucnu nerespektování normy vyvaroval. Úřad má za to, že uložená výše pokuty je přiměřená následkům přestupku.

50.         Při určení výše pokuty Úřad vzal v úvahu i ekonomickou situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako nespravedlivá. Z informací obsažených ve výroční zprávě Českého veslařského svazu (dále jen „ČVS“) za rok 2017[1] vyplývá, že obviněný v roce 2017 dosáhl kladného hospodářského výsledku ve výši 1,23 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že obviněný disponuje dostatečnými zdroji finančních prostředků, které lze použít k úhradě uložené pokuty, aniž by byla ohrožena jeho činnost. S ohledem na uvedenou skutečnost tedy není možno považovat uloženou pokutu ve výši 9 000 Kč za likvidační či nespravedlivou.

51.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

52.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

Národní olympijské centrum vodních sportů, z. s., Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz