číslo jednací: S1029/2014/VZ-12429/2019/512/KMo

Instance I.
Věc Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Východ
Účastníci
  1. Liberecký kraj
  2. ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
  3. TD BUS a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 7. 6. 2019
Související rozhodnutí S1029/2014/VZ-38250/2015/512/MHr
R383/2015/VZ-37430/2016/321/EDy/HBa
S1029/2014/VZ-12429/2019/512/KMo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 467 KB

Č. j.:ÚOHS-S1029/2014/VZ-12429/2019/512/KMo

 

Brno: 22. května 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 11. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Liberecký kraj, IČO 70891508 se sídlem U Jezu 641/2a 460 01 Liberec - Liberec IV-Perštýn, ve správním řízení zastoupen na základě nedatované plné moci Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem, ev. č. ČAK 10943, HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10[1],
  • navrhovatel – ČSAD Jindřichův Hradec a.s., IČO 60071109, se sídlem U Nádraží 694, 377 14 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II, ve správním řízení zastoupen JUDr. Michalem Lorencem, advokátem, ev. č. ČAK 12874, Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.[2], se sídlem Žerotínova 1132/34, Žižkov, 130 00 Praha 3,
  • vybraný uchazeč – TD BUS a.s., IČO 28360010, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1[3], ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 12. 2014 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, Pásek, Honěk a partneři, advokátní kancelář, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1. 

ve věci uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené dne 20. 10. 2014 na realizaci veřejné zakázky „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Východ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném dne 3. 9. 2014 odesláním „Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění“ z téhož dne,

vydává toto

 

 

 

usnesení:

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – ČSAD Jindřichův Hradec a.s., IČO 60071109, se sídlem U Nádraží 694, 377 14 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II – ze dne 27. 11. 2014 na uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené dne 20. 10. 2014 na realizaci veřejné zakázky „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Východ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném dne 3. 9. 2014 odesláním „Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění“ z téhož dne, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh citovaného navrhovatele ze dne 27. 11. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Liberecký kraj, IČO 70891508 se sídlem U Jezu 641/2a, 460 01 Liberec - Liberec IV-Perštýn, ve správním řízení zastoupen na základě nedatované plné moci Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem, ev. č. ČAK 10943, HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 3. 9. 2014 odesláním „Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění“ z téhož dne (dále jen „výzva“) zadávací řízení na veřejnou zakázku „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Východ“ (dále jen „veřejná zakázka“) formou jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2.             Zadavatel dne 20. 10. 2014 uzavřel s vybraným uchazečem – TD BUS a.s., IČO 28360010, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 12. 2014 Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem, ev. č. ČAK 04726, Pásek, Honěk a partneři, advokátní kancelář, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“) – „Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ“ (č. OLP/1767/2014) na plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „smlouva na veřejnou zakázku“ či také „smlouva č. OLP/1767/2014“).

3.             Oznámení o zadání zakázky bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 29. 10. 2014 a uveřejněno dne 30. 10. 2014 pod ev. č. zakázky 400845 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 11. 2014 pod ev. č. 2014/S 211-374190.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

4.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona, obdržel dne 27. 11. 2014 návrh navrhovatele – ČSAD Jindřichův Hradec a.s., IČO 60071109, se sídlem U Nádraží 694, 377 14 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II, ve správním řízení zastoupen JUDr. Michalem Lorencem, advokátem, ev. č. ČAK 12874, Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1132/34, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 27. 11. 2014 na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku, kterou dne 20. 10. 2014 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky.

5.             Dnem 27. 11. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle ustanovení § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

6.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • zavrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

7.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-25370/2014/512/MHr ze dne 1. 12. 2014.

8.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-6358/2015/512/MHr ze dne 9. 3. 2015 (dále jen „rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 3. 2015“) Úřad dle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona návrh navrhovatele zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 2 zákona.

9.             Dne 11. 3. 2015 vydal Úřad opravné rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-6580/2015/512/MHr ze dne 11. 3. 2015, kde Úřad dle ustanovení § 70 správního řádu provedl z moci úřední příslušnou opravu zjevné nesprávnosti spočívající v chybně uvedeném názvu navrhovatele ve výroku rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 3. 2015.

10.         Proti rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 3. 2015 podal navrhovatel dne 30. 3. 2015 rozklad z téhož dne.

11.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-R95/2015/VZ-23675/2015/322/LKo ze dne 21. 8. 2015 předseda Úřadu rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 3. 2015 zrušil a vrátil věc Úřadu k dalšímu řízení.

12.         Pokračování správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-25387/2015/512/MHr ze dne 28. 8. 2015.

13.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-38250/2015/512/MHr ze dne 6. 11. 2015 Úřad návrh navrhovatele dle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 2 zákona.

14.         Proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-38250/2015/512/MHr ze dne 6. 11. 2015 podal navrhovatel dne 23. 11. 2015 rozklad z téhož dne.

15.         Předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R383/2015/VZ-37430/2016/321/EDy/HBa ze dne 12. 9. 2016 rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-38250/2015/512/MHr ze dne 6. 11. 2015 potvrdil a podaný rozklad zamítl.

16.         Navrhovatel podal proti rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R383/2015/VZ-37430/2016/321/EDy/HBa ze dne 12. 9. 2016 žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) rozsudkem č. j. 29 Af 128/2016-189 ze dne 12. 3. 2019 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu ÚOHS-R383/2015/VZ-37430/2016/321/EDy/HBa ze dne 12. 9. 2016 i rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-38250/2015/512/MHr ze dne 6. 11. 2015 a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení.

17.         Pokračování správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-11139/2019/512/KMo ze dne 17. 4. 2019.

18.         Usnesením č. j. ÚOHS-S1029/2014/VZ-11140/2019/512/KMo ze dne 17. 4. 2019 Úřad určil účastníkům správního řízení podle § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu, ve které byli podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněni vyjádřit své stanovisko.

19.         Dne 23. 4. 2019 obdržel Úřad přípis vybraného uchazeče s názvem „Stanovisko vybraného uchazeče Návrh dalšího postupu“ ze dne 23. 4. 2019 (dále jen „vyjádření vybraného uchazeče ze dne 23. 4. 2019“).

Vyjádření vybraného uchazeče ze dne 23. 4. 2019

20.         Vybraný uchazeč v prvé řadě uvádí, že „plně setrvává na svém stanovisku projeveném v písemných podáních činěných před Úřadem (…) v rámci dříve probíhajícího řízení a plně na ně odkazuje.“.

21.         Vybraný uchazeč dále podotýká, „že plnění podle smlouvy ze dne 20. 10. 2014 č. OLP/1767/2014, zákazu jejíhož plnění se navrhovatel domáhá, bylo ke dni 31. 5. 2017 ukončeno dohodou stran. Mezi účastníky smlouvy byla dne 31. 5. 2017 uzavřena smlouva č. OLP/744/2017 vztahující se ke stejné oblasti; plnění této smlouvy však bylo zakázáno Úřadem v samostatném řízení k návrhu jiného navrhovatele. Zdejší řízení se tak stalo bezpředmětným.“.

22.         S ohledem na výše uvedené vybraný uchazeč navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil „obdobně, jako k němu Úřad správně přistoupil v oblasti Sever dle usnesení ze dne 27. 8. 2018, č. j. ÚOHS-S1018/2014/VZ-24594/2018/533/BKu.“.

23.         Dne 24. 4. 2019 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne.

Vyjádření zadavatele ze dne 24. 4. 2019

24.         Ve svém vyjádření zadavatel mj. uvádí, že „je přesvědčen, že došlo k naplnění důvodu pro zastavení řízení dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) SŘ, podle kterého správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.“.

25.         Zadavatel je přesvědčen, že plnění dle smlouvy č. OLP/1767/2014 „bylo reálně ukončeno, a to ke dni 31. 5. 2017“ na základě „Dohody o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/1767/2014“ ze dne 2. 3. 2017 (dále jen „dohoda ze dne 2. 3. 2017“) ve znění „Dodatku č. 1 k Dohodě o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/1767/2014, uzavřené dne 2. 3. 2017“ ze dne 23. 3. 2017 (dále jen „dodatek k dohodě ze dne 23. 3. 2017“), uveřejněných „v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1376050 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1544278)“ a dále uvádí, že „[d]le znění uvedených dokumentů je zřejmé, že smluvní strany zrušily veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy č. OLP/1767/2014, a to ke dni předcházejícímu dni, kdy dojde k zahájení provozu podle smlouvy Zadavatele s novým dopravcem vybraným pro oblast Východ v zadávacím řízení dle ZZVZ, nejpozději však ke dni 31. 5. 2017.“ a doplňuje, že »[n]ový dopravce pro oblast Východ, tedy pro stejný rozsah plnění jako v případě smlouvy č. OLP/1767/2014, byl vybrán v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Východ“, (…). Na základě tohoto řízení byla s novým dopravcem dne 31. 5. 2017 uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/744/2017 (viz Registr smluv - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2087294).«

26.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se dle zadavatele stal návrh navrhovatele „zjevně bezpředmětným, neboť již nemůže být dosaženo stavu, kterého se Navrhovatel návrhem domáhal. Z tohoto důvodu je Zadavatel přesvědčen o tom, že předmětné správní řízení vedené Úřadem má být v souladu s § 66 odst. 1 písm. g) SŘ zastaveno.“.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

27.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

28.         Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem ze dne 27. 11. 2014 se navrhovatel v předmětném správním řízení domáhá uložení zákazu plnění ze smlouvy č. OLP/1767/2014, kterou dne 20. 10. 2014 zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky, přičemž, jak Úřad zjistil z údajů uvedených na profilu zadavatele, kde je mj. uvedeno, že smlouva č. OLP/1767/2014 ze dne 20. 10. 2014 byla na profilu zadavatele vyvěšena dne 30. 10. 2014 a dohoda ze dne 2. 3. 2017 byla na profilu zadavatele vyvěšena dne 15. 3. 2017 a dodatek k dohodě ze dne 23. 3. 2017 byl na profilu zadavatele vyvěšen dne 24. 3. 2017, přičemž v dohodě ze dne 2. 3. 2017 ve znění dodatku k dohodě ze dne 23. 3. 2017, v Článku I. „Předmět dodatku“ je mj. uvedeno následující: „Smluvní strany této dohody ruší veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy, a to ke dni předcházejícímu dni, kdy dojde k zahájení provozu podle smlouvy Objednatele s novým dopravcem vybraným pro oblast Východ v zadávacím řízení dle ZZVZ, nejpozději však ke dni 31. 5. 2017.“, bylo plnění z předmětné smlouvy ke dni 31. 5. 2017 na základě dohody ze dne 2. 3. 2017 ve znění dodatku k dohodě ze dne 23. 3. 2017 ukončeno, což uvedl i zadavatel ve svém vyjádření ze dne 24. 4. 2019, návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu – pozn. Úřadu) se stal zjevně bezpředmětným, neboť nemůže být již dosaženo stavu, kterého se navrhovatel návrhem domáhal, tj. uložení nápravného opatření spočívajícího v uložení zákazu plnění smlouvy, když plnění z předmětné smlouvy bylo již ke dni 31. 5. 2017 ukončeno.

29.         Pro úplnost Úřad považuje za nutné vyjádřit se k jednomu ze závěrů krajského soudu uvedeného v rozsudku č. j. 29 Af 128/2016-189 ze dne 12. 3. 2019, kdy krajský soud v části posouzení námitky osoby zúčastněné na řízení (vybraného uchazeče – pozn. Úřadu) zpochybňující aktivní legitimaci žalobce (navrhovatele – pozn. Úřadu) k podání žaloby ke krajskému soudu mj. uvedl: „Na uvedeném závěru nic nemůže měnit skutečnost, že v nyní projednávaném případě původní smlouva zanikla ke dni 31. 5. 2017, kdy došlo ke zrušení závazku z této smlouvy, a to formou dohody zadavatele a osoby zúčastněné na řízení, neboť na následující období byla bezprostředně uzavřena nová smlouva mezi těmito subjekty, jejíž předmět má ovšem nepochybně souvislost s předmětnou veřejnou zakázkou. Jinými slovy, stále se jedná o plnění ze smlouvy, uzavřené v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou, jehož zákazu se žalobce svým návrhem podle § 114 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách domáhal. Klíčovou je tedy ona souvislost plnění (závazku) s předmětnou veřejnou zakázkou, nikoliv vazba na konkrétní smlouvu.“

30.         K výše judikovanému Úřad pouze poznamenává, že se nejedná o názor/právní závěr, kterým by byl Úřad vázán, neboť se vztahuje k posouzení aktivní legitimace žalobce (navrhovatele – pozn. Úřadu) k podání žaloby ke krajskému soudu. Nejedná se tak o právní závěr vztahující se k meritornímu posouzení návrhu navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy č. OLP/1767/2014 uzavřené dne 20. 10. 2014 [z důvodu navrhovatelem tvrzeného nezákonného postupu zadavatele při zadání šetřené veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona]. V šetřeném případě je relevantní pouze ta skutečnost, že citovaná smlouva, resp. plnění z ní vyplývající bylo ke dni 31. 5. 2017 ukončeno, k čemuž je dále nutno doplnit, že i sám navrhovatel ve svém návrhu ze dne 27. 11. 2014 jasně požadoval uložit zákaz plnění pouze smlouvy č. OLP/1767/2014.

31.         Z důvodu procesní ekonomie (vzhledem k tomu, že nastal důvod pro zastavení správního řízení) tak Úřad považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu, ve které by byli podle § 36 odst. 3 správního řádu oprávněni vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení nestanovil.

32.         Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Mgr. Petr Halbrštát, advokát, Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10

2.             JUDr. Michal Lorenc, advokát, Žerotínova 1132/34, Žižkov, 130 00 Praha 3

3.             Mgr. Jiří Hoňek, advokát, Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Do 27. 4. 2016 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 808/5, PSČ 13000

[2] Do 1. 8. 2018 Chýský Lorenc, advokáti, s.r.o.

[3] Do 25. 7. 2018 BusLine a.s., se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz