Rozhodnutí: S0138/2019/VZ-13284/2019/531/MHo

Instance I.
Věc Thomayerova nemocnice – tunelová pásová myčka nádobí
Účastníci
  1. Thomayerova nemocnice
  2. HOSPIMED, spol. s r.o.
  3. P.V. Service, spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 534 KB

Č. j.: ÚOHS-S0138/2019/VZ-13284/2019/531/MHo

 

Brno: 13. května 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8.4.2019, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,
  • vybraný dodavatel – P.V. Service, spol. s r.o., IČO 25736361, se sídlem Libušská 118/246, 142 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Thomayerova nemocnice – tunelová pásová myčka nádobí“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě „Výzvy (včetně zadávací dokumentace) k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“ ze dne 22.2.2019 uveřejněné na profilu zadavatele (https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TN) téhož dne pod systémovým číslem P19V00152348,

rozhodl takto:    

I.

Zadavatel – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Thomayerova nemocnice – tunelová pásová myčka nádobí“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě „Výzvy (včetně zadávací dokumentace) k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“ ze dne 22.2.2019 uveřejněné na profilu zadavatele (https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TN) téhož dne pod systémovým číslem P19V00152348, postup stanovený v § 48 odst. 8 v návaznosti na ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele – P.V. Service, spol. s r.o., IČO 25736361, se sídlem Libušská 118/246, 142 00 Praha 4 – přestože jeho nabídka nesplnila požadavek na „Samočistící program“ stanovený v Příloze č. 1 – „Technická specifikace stroje“ zadávací dokumentace, ve znění dle dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019, podle kterého předmět plnění veřejné zakázky, tj. tunelová pásová myčka nádobí, musí být vybaven automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky, přičemž tento postup ovlivnil výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4 – spojené s posouzením nabídky vybraného dodavatele – P.V. Service, spol. s r.o., IČO 25736361, se sídlem Libušská 118/246, 142 00 Praha 4 – v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Thomayerova nemocnice – tunelová pásová myčka nádobí“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě „Výzvy (včetně zadávací dokumentace) k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“ ze dne 22.2.2019 uveřejněné na profilu zadavatele (https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TN) téhož dne pod systémovým číslem P19V00152348, a všechny následné úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení založené na posouzení nabídky uvedeného vybraného dodavatele, včetně „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 14.3.2019.

III.

Zadavateli – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0138/2019/VZ ve věci návrhu navrhovatele – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 – ze dne 8.4.2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Thomayerova nemocnice – tunelová pásová myčka nádobí“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě „Výzvy (včetně zadávací dokumentace) k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“ ze dne 22.2.2019 uveřejněné na profilu zadavatele (https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TN) téhož dne pod systémovým číslem P19V00152348.   

IV.       

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky, se zadavateli – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4 – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil na svém profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=TN dne 22.2.2019 pod systémovým číslem P19V00152348 „Výzvu (včetně zadávací dokumentace) k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“ ze dne 22.2.2019 (dále jen „výzva k podání nabídek“) na veřejnou zakázku „Thomayerova nemocnice – tunelová pásová myčka nádobí“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“). Dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele bylo podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

2.             Zadavatel určil v čl. 3. „Klasifikace předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota a podmínky plnění“, bodu III., výzvy k podání nabídek předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 2 900 000,- Kč bez DPH.

3.             V čl. 5. „Předmět veřejné zakázky, specifikace předmětu plnění a místo plnění“ výzvy k podání nabídek zadavatel uvedl, že předmětem veřejné zakázky je „(…) dodávka nového přístroje: Tunelová pásová myčka nádobí 1ks, podle technické specifikace uvedené v příloze 1 této zadávací dokumentace (…).“.

4.             V čl. 10. „Lhůta pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, a to do 13.3.2019.

5.             Jako jediné kritérium pro hodnocení nabídek zadavatel v čl. 14. „Způsob hodnocení nabídek (§ 114 ZZVZ)“ výzvy k podání nabídek stanovil ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

6.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 13.3.2019 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem 4 nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky, a to včetně nabídky navrhovatele – HOSPIMED, spol. s r.o., IČO 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“), a nabídky podané dodavatelem – P.V. Service, spol. s r.o., IČO 25736361, se sídlem Libušská 118/246, 142 00 Praha 4 (dále jen „vybraný dodavatel“).

7.             Zadavatel „Oznámením o výběru dodavatele“ ze dne 14.3.2019 (dále jen „oznámení o výběru“), jež bylo navrhovateli doručeno téhož dne, oznámil, že rozhodl o výběru dodavatele, tj. vybraného dodavatele.

8.             Navrhovatel proti oznámení o výběru podal námitky ze dne 20.3.2019, jež byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 28.3.2019, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, tyto námitky odmítl.

9.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 8.4.2019 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

10.         Navrhovatel návrhem brojí proti oznámení o výběru, neboť dle jeho názoru nabídka vybraného dodavatele nesplňuje požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

11.         Navrhovatel předesílá, že zadavatel při posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele nepostupoval v souladu se zákonem. Dle názoru navrhovatele měl zadavatel vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit, jelikož jím podaná nabídka nesplňuje zadavatelem stanovené minimální technické požadavky na předmět veřejné zakázky stanovené v Příloze č. 1 – „Technická specifikace stroje“ (dále jen „příloha č. 1“) zadávací dokumentace.

12.         Navrhovatel upozorňuje, že zadavatel v příloze č. 1 uvedl výčet požadovaných minimálních technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž současně určil, že nesplnění jakéhokoliv v dané příloze uvedeného požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky. Zadavatel v příloze č. 1 uvedl, že jedním z požadavků (podmínek), jež musí předmět plnění posuzované veřejné zakázky splňovat, je požadavek na „Samočistící program“. Navrhovatel sděluje, že k této technické podmínce byla dne 5.3.2019 podána žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, jejímž obsahem byl dotaz, zda má být poptávaná myčka vybavena mycím programem, který myčku důkladně umyje za pomoci přídavných mycích trysek na zádi stroje, které jsou určeny pouze pro čištění pásové myčky. K tomuto dotazu zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7.3.2019 sdělil: „Myčka musí být vybavena automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky.“. Původně definovaný požadavek na „Samočistící program“ tedy zadavatel rozvedl a doplnil citovaným textem, přičemž tato odpověď dle přesvědčení navrhovatele založila doplnění zadávací dokumentace a stala se její nedílnou součástí.

13.         Navrhovatel konstatuje, že mu je jako dlouholetému dodavateli gastronomické technologie známo, že vybraný dodavatel nabízí mj. mycí stroje výrobce MEIKO a taktéž jsou mu známy technické parametry a provedení mycích strojů MEIKO. Navrhovatel podotýká, že výrobce MEIKO sice nabízí samočistící program pro pásové mycí stroje, avšak bez využití samostatných mycích trysek, jež by zabezpečily vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky, neboť myčka MEIKO nemá samostatné mycí trysky pro čištění vnitřního prostoru myčky, kdy tento prostor je čištěn pouze mycími a oplachovými rameny, které slouží v mycím stroji k mytí nádobí. Jelikož dle přesvědčení navrhovatele nelze akceptovat technické řešení bez samostatných mycích trysek, myčka MEIKO nabízená vybraným dodavatelem nesplňuje zadávací podmínky.

14.         Navrhovatel zároveň považuje za nedostačující a nepřesvědčivou argumentaci zadavatele, že myčka nabízená vybraným dodavatelem splňuje předmětnou technickou podmínku, když zadavatel jako jediný doklad pro své tvrzení použil technický list myčky podepsaný výrobcem. Navrhovatel poznamenává, že vybraný dodavatel a jemu dodávající výrobce mají zájem na získání veřejné zakázky, a proto prostý doklad vydaný výrobcem nemůže obstát jako důkaz. Navrhovatel podotýká, že technický list v českém jazyce je běžně vytvářen samotnými českými dodavateli, přičemž není možné vyloučit, že německý výrobce takový technický list osvědčil bez podrobného prověření jeho obsahu. Z rozhodnutí o námitkách ani nevyplývá, že by zadavatel přistoupil k dalšímu prověřování zpochybňované technické podmínky a pokusil se opatřit si jiné a nezávislé informace.

15.         Navrhovatel dále uvádí, že ani další požadavek zadavatele, a sice požadavek „Oplachová zóna min. 600 mm třístupňová“, stanovený v příloze č. 1, nebyl vybraným dodavatelem splněn. Navrhovatel podotýká, že myčka nabízená vybraným dodavatelem nesplňuje požadavek zadavatele na třístupňový oplach, když z oficiálního prospektu výrobce MEIKO s přehledem jednotlivých modulů je zřejmé, že všechny modely myček jsou doplňovány oplachovými zónami s toliko dvoustupňovým oplachem. Navrhovatel předesílá, že zadavatel i ve vztahu k této námitce argumentuje v rozhodnutí o námitkách výlučně technickým listem a technickým nákresem potvrzenými výrobcem, k nimž má navrhovatel ty stejné výhrady, jaké již popsal shora. Dle názoru navrhovatele se zadavatel v momentě, kdy jsou zpochybněny informace obsažené v nabídce některého účastníka zadávacího řízení, nemůže spokojit pouze s informacemi a důkazy, jejichž zdrojem je tento účastník, popř. jemu dodávající výrobce.

16.         Navrhovatel má za to, že zadavatel při vyřízení námitek postupoval v rozporu s rozhodovací praxí Úřadu, kdy odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0099/2019/VZ-06792/2019/512/ŠMr ze dne 6.3.2019 a č. j. ÚOHS-S0198/2018/VZ-21654/2018/512/TDv ze dne 24.7.2018.

17.         Na základě všech výše uvedených skutečností proto navrhovatel v závěru návrhu navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení oznámení o výběru, a dále, aby Úřad uložil zadavateli provést nové posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 8.4.2019, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 8.4.2019.

19.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel, a
  • vybraný dodavatel.

20.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0138/2019/VZ-10153/2019/531/MHo ze dne 10.4.2019.   

21.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0138/2019/VZ-11794/2019/531/MHo ze dne 26.4.2019 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádný z účastníků správního řízení se ve lhůtě stanovené citovaným usnesením Úřadu k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.            

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 17.4.2019

22.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 17.4.2019, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž konstatuje následující.

23.         Zadavatel předně uvádí, že po provedeném průzkumu trhu sestavil technické požadavky poptávaného mycího stroje nediskriminačně tak, aby se soutěže o šetřenou veřejnou zakázku mohlo zúčastnit více výrobců průmyslových myček. Z tohoto důvodu zadavatel formuloval svoji odpověď (viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí) na položený dotaz, „(…)že myčka má být vybavena automatickým mycím programem, který myčku důkladně umyje za pomoci přídavných mycích trysek na zádi stroje, které jsou určeny pouze pro čištění pásové myčky?“, tak, aby udržel nediskriminační technickou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky, neboť zjistil, že takové technické řešení, tj. řešení popsané v předmětném dotazu, je z konstrukčního hlediska unikátním patentovým řešením jediného výrobce, a to výrobce myček Hobart.

24.         Zadavatel sděluje, že požadoval pouze to, aby nabízená myčka mj. disponovala samočistícím programem, jenž umožní, že trysky stroje automaticky umyjí celý vnitřní prostor myčky, což nabídka vybraného dodavatele splnila.

25.         K argumentaci navrhovatele týkající se údajného nesplnění šířky oplachové zóny a požadavku na třístupňové mytí zadavatel konstatuje, že při posouzení nabídky vybraného dodavatele vycházel z technického listu výrobce uvedeného v nabídce, v němž je specifikováno, že šířka oplachové zóny je 600 mm, tzn. tato je shodná s požadavkem zadavatele, který tak byl splněn. Pokud navrhovatel naznačuje, že technický list výrobce může být falešný, musí takové tvrzení prokázat.

26.         K údajnému nesplnění požadavku na třístupňový oplach vybraným dodavatelem zadavatel uvádí, že splněním předmětného parametru se jím pověřená komise zabývala opakovaně. Tato komise si k posouzení splnění daného požadavku vyžádala stanovisko od vybraného dodavatele. Zadavatel se v rozhodnutí o námitkách vypořádal se všemi navrhovatelem namítanými tvrzeními, včetně odkazu na demoverzi mycího systému na webových stránkách www.youtube.com, který není totožný s typem myčky nabízeným vybraným dodavatelem. Zadavatel si dále vyžádal stanovisko výhradního dovozce myček MEIKO (firmy Tip-Ex Partner, s.r.o.), včetně originálu rakouského výrobce, jež učinil přílohou svého vyjádření k návrhu.

27.         Závěrem svého vyjádření tudíž zadavatel konstatuje, že je přesvědčen, že hodnocení nabídek a výběr dodavatele provedl v souladu se zákonem.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

28.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl, že zadavatel nepostupoval při posouzení nabídky vybraného dodavatele v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.              

Relevantní ustanovení zákona

29.         Podle § 4 odst. 1 zákona je veřejným zadavatelem  

a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují za samostatné zadavatele,

b) Česká národní banka,

c) státní příspěvková organizace,

d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,

e) jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

30.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104.

31.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely tohoto zákona zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

32.         Podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku.

33.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

34.         Podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.

35.         Podle § 48 odst. 8 zákona vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle odstavce 2 nebo může prokázat naplnění důvodů podle odstavce 5 písm. a) až c).  

36.         Podle § 98 odst. 1 zákona může zadavatel zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to

a) nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek, nebo

b) v případech, kdy je lhůta pro podání nabídek zkrácena podle § 57 odst. 2 písm. b) nebo § 59 odst. 5, nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.  

37.         Podle § 98 odst. 3 zákona pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle odstavce 1. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

38.         Z pojmenování dokumentu „Výzva (včetně zadávací dokumentace) k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení“ výzvy k podání nabídek je zřejmé, že zadavatel stanovil, že předmětná výzva je zároveň zadávací dokumentací.

39.         V čl. 5. „Předmět veřejné zakázky, specifikace předmětu plnění a místo plnění“ výzvy k podání nabídek zadavatel určil, že předmětem veřejné zakázky je „(…) dodávka nového přístroje: Tunelová pásová myčka nádobí 1ks, podle technické specifikace uvedené v příloze 1 této zadávací dokumentace (…),

vše včetně:

(…)

• dodání návodu na obsluhu v českém jazyce, dodání prohlášení o shodě a originálního výkresu stroje od výrobce (…).“.

40.         Součástí přílohy č. 1 učinil zadavatel tabulku s názvem „Technická specifikace stroje“, v níž, mimo jiného, stanovil následující požadavky, a to pod bodem č. 12 „Oplachová zóna min. 600 mm třístupňová“ a pod bodem č. 18 „Samočistící program“. V příloze č. 1 zadavatel dále uvedl, že „Nesplnění kteréhokoliv požadavku uvedeného v tabulce bude důvodem k vyřazení nabídky.“.

41.         V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5.3.2019 byl obsažen dotaz ve znění: „Zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Thomayerova nemocnice - tunelová pásová myčka nádobí“ v Příloze č. 1_ZD_-_technická specifikace pod bodem č. 18 požaduje jako výbavu pásové myčky Samočistící program. Znamená to, že myčka má být vybavena automatickým mycím programem, který myčku důkladně umyje za pomocí přídavných mycích trysek na zádi stroje, které jsou určeny pouze pro čištění pásové myčky?“.

42.         Zadavatel v dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019 v reakci na shora specifikovaný dotaz uvedl: „Myčka musí být vybavena automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky.“.

43.         Z nabídky vybraného dodavatele, konkrétně z návrhu kupní smlouvy, je zřejmé, že předmětem smlouvy je dodávka a instalace nové myčky nádobí Meiko typ M-iQ.

44.         Z nabídky vybraného dodavatele dále vyplývá, že vybraný dodavatel v příloze č. 1 k bodu č. 12 „Oplachová zóna min. 600 mm třístupňová“ a k bodu č. 18 „Samočistící program“ k požadavku zadavatele „Splnění kritéria účastník zadávacího řízení doplní slovem „ano“ zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument“ v obou případech shodně uvedl: „ANO, viz technický list str. 27-28 této nabídky“.

45.         „Žádostí o potvrzení nabídky“ ze dne 26.3.2019 požádal zadavatel vybraného dodavatele „o potvrzení (nejlépe potvrzení výrobce myčky), že vámi nabídnutá tunelová myčka tyto technické parametry (tj. parametr „Oplachová zóna min 600 mm třístupňová“ a parametr „Samočistící program“, pozn. Úřadu) splňuje.“.

46.         Ve „Vyjádření k žádosti o potvrzení nabídky“ ze dne 27.3.2019 vybraný dodavatel uvedl následující:

„M-iQ samočisticí

Během procesu mytí se horní část nádrže, zadní strana nádrže a zadní strana dveří trvale čistí speciálně umístěnými tryskami uvnitř nádrže.

(…)

oplachová zóna min. 600 mm třístupňová.

Rozměr oplachové zóny je 600 mm, jak bylo uvedeno na přiloženém technickém listu. Třístupňový systém je názorně vidět na schématu myčky, který je přílohou tohoto dopisu.“.

47.         V rozhodnutí o námitkách ze dne 28.3.2019 zadavatel mj. uvedl, že: v nabídce vybraného dodavatele je vložen technický list myčky, podepsaný výrobcem. Podle tohoto technického listu má myčka vybraného dodavatele samočistící program (automatické čištění vnitřního prostoru myčky), kdy samostatné trysky pro vyčištění vnitřního prostoru myčky jsou umístěny v oplachových ramenech.

(…)

Komise z technického listu myčky, podepsaného výrobcem, zjistila, že myčka má oplachovou zónu 600 mm a dle technického nákresu potvrzeného výrobcem je tento oplach skutečně třístupňový.“.

48.         Ve vyjádření společnosti Tip-Ex Partner, s.r.o., IČO 64063045, se sídlem nám.14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 (dále jen „Tip-Ex Partner, s.r.o.“), nazvaném „Text dopisu od výrobce firmy MEIKO ze dne 17.4.2019“, ze dne 17.4.2019, jež zadavatel učinil přílohou svého vyjádření k návrhu ze dne 17.4.2019, je mj. uvedeno:

„Mycí a oplachové trysky:

Mycí a oplachové trysky v případě, že neprobíhá mycí a oplachový program, slouží při zapnutí samočistícího programu jako samostatně činné čistící trysky v rámci samočistícího programu.

Trysky jsou umístěné v mycích a oplachových ramenech a vyplňují celý prostor myčky.

Tento způsob čištění je v rámci konstrukčního řešení myčky jednodušší a pro údržbu je méně náročný.

(…)

Protože jsme obdrželi výše uvedený text v německém jazyce, my jako dovozce těchto výrobků, vám tímto zprávu potvrzujeme v českém jazyce a předáváme.“.

K postavení zadavatele

49.         Úřad primárně posoudil, zda zadavatel v šetřeném případě spadá do některé z kategorií zadavatelů podle § 4 zákona. Na základě § 4 odst. 1 písm. c) zákona náleží do kategorie veřejných zadavatelů i státní příspěvková organizace.

50.         Zadavatel – Thomayerova nemocnice, je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, je rovněž uvedena v seznamu organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví[1] a byla zřízena ke dni 25.11.1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví ze dne 31.12.1990 čj. OP-054-25.11.90[2].

51.         Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR, má Úřad za prokázané, že zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Uvedené ostatně Úřad považuje za nesporné už jen s ohledem na skutečnost, že toto není zadavatelem nikterak rozporováno.  

K výroku tohoto rozhodnutí       

52.         Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti výběru dodavatele, kdy namítá, že nabídka vybraného dodavatele nesplňuje požadavky zadavatele na poptávaný předmět plnění stanovené v příloze č. 1, a to konkrétně požadavky uvedené pod bodem č. 12 „Oplachová zóna min. 600 mm třístupňová“ a pod bodem č. 18 „Samočistící program“. Dle navrhovatele předmět plnění veřejné zakázky, tj. tunelová pásová myčka nádobí (dále také „myčka“), nabídnutý vybraným dodavatelem nesplňuje požadavek zadavatele na třístupňový oplach, když z oficiálního prospektu společnosti MEIKO s přehledem jednotlivých modulů je zřejmé, že všechny modely myček MEIKO jsou doplňovány oplachovými zónami s pouze dvoustupňovým oplachem. Navrhovatel dále namítá, že myčka nabídnutá vybraným dodavatelem nesplňuje požadavek zadavatele na „Samočistící program“, když se jedná o myčku nedisponující samostatnými mycími tryskami, jež by zabezpečily vyčištění celého vnitřního prostoru myčky, neboť předmětná myčka nemá samostatné mycí trysky pro čištění vnitřního prostoru myčky a tento prostor je čištěn pouze mycími a oplachovými rameny, které slouží v mycím stroji k mytí nádobí. Úřad tak konstatuje, že v šetřeném případě je sporu o tom, zda myčka nabídnutá vybraným dodavatelem splňuje 2 shora specifikované zadávací podmínky, a zda toto zadavatel u nabídky vybraného dodavatele řádně posoudil. K tomu Úřad sděluje následující.  

53.         Úřad předně v obecné rovině konstatuje, že zadávací podmínky jsou základním „kamenem“ zadávacího řízení, neboť obsahují veškeré podmínky či pravidla pro dané zadávací řízení. Z tohoto důvodu jsou kladeny vysoké nároky jak na jejich stanovení, resp. přesnou a jednoznačnou formulaci ze strany zadavatele, tak rovněž i na jejich důsledné dodržování ze strany dodavatelů, kteří se o konkrétní veřejnou zakázku ucházejí. K tomu je zapotřebí dodat, že zadavatel je v průběhu zadávacího řízení povinen dbát náležitě na to, zda jsou zadávací podmínky ze strany jednotlivých dodavatelů dodržovány, resp. zda podané nabídky zadávací podmínky skutečně kompletně splňují. Úřad předesílá, že zjištění, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky, resp. požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, musí vést zásadně k vyřazení nabídky a následně k vyloučení příslušného účastníka ze zadávacího řízení. K tomu lze dodat, že i samotný zadavatel v příloze č. 1 explicitně určil, že „Nesplnění kteréhokoliv požadavku uvedeného v tabulce bude důvodem k vyřazení nabídky.“ (viz bod 40. odůvodnění tohoto rozhodnutí).  

54.         Úřad se bude primárně věnovat posouzení, zda myčka nabídnutá vybraným dodavatelem splňuje požadavek zadavatele stanovený v bodě 18 přílohy č. 1, tj. požadavek na „Samočistící program“. Dle navrhovatele není tento požadavek, resp. tato zadávací podmínka u vybraného dodavatele splněna, jelikož jím nabízená myčka nemá samostatné mycí trysky pro čištění vnitřního prostoru myčky (viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu Úřad konstatuje, že předmětný požadavek nebyl v příloze č. 1 ze strany zadavatele nijak blíže specifikován, kdy zadavatel toliko uvedl, že požaduje „Samočistící program“. Zadavatel nicméně v průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel dotaz ze dne 5.3.2019 týkající se daného požadavku ve znění: „Zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Thomayerova nemocnice - tunelová pásová myčka nádobí“ v Příloze č. 1_ZD_-_technická specifikace pod bodem č. 18 požaduje jako výbavu pásové myčky Samočistící program. Znamená to, že myčka má být vybavena automatickým mycím programem, který myčku důkladně umyje za pomocí přídavných mycích trysek na zádi stroje, které jsou určeny pouze pro čištění pásové myčky?“ (viz bod 41. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V návaznosti na výše uvedený dotaz poskytl zadavatel ve svém dokumentu „Dodatečné informace č.2“[3] ze dne 7.3.2019 následující odpověď: „Myčka musí být vybavena automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky.“ (viz bod 42. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V důsledku toho, že zadavatel na základě „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019 svůj požadavek na „Samočistící program“ podrobněji popsal (vymezil), stal se tento požadavek součástí zadávacích podmínek v té podobě, v jaké byl zadavatelem v dokumentu „Dodatečné informace č.2“ definován, tj. potenciální dodavatelé byli povinni požadavek zadavatele na „Samočistící program“ vykládat ve znění „Dodatečných informací č.2“ ze dne 7.3.2019, a v tomto znění jej následně reflektovat v nabídkách. Této povinnosti potenciálních dodavatelů ovšem současně odpovídala povinnost zadavatele posoudit splnění daného požadavku v jednotlivých nabídkách při zohlednění dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019. Zadavatel tedy měl povinnost řádně posoudit, zda jsou nabízené myčky vybaveny automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky, jelikož tak ve shora jmenovaném dokumentu výslovně stanovil.     

55.         Z výše řečeného lze z pohledu Úřadu učinit závěr, že zadavatel požadoval u poptávané myčky funkci samočistícího programu, kdy dokumentem „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019 upřesnil, že tato funkcionalita má být zajištěna prostřednictvím samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru myčky. Je tedy možno mít za prokázané, že k tomu, aby příslušným účastníkem zadávacího řízení nabídnutá myčka splňovala zadávací podmínky, pak, kromě dalších funkcionalit, musela být vybavena samostatnými mycími tryskami sloužícími k vyčištění vnitřního prostoru myčky. Úřad přitom poznamenává, že meritem sporu u této zadávací podmínky není posouzení, zda myčka nabízená vybraným dodavatelem je vybavena (disponuje) automatickým mycím (samočistícím) systémem, nýbrž to, zda tato myčka „provádí“ tento automatický (samočistící) mycí program pomocí samostatných mycích trysek.

56.         Z nabídky vybraného dodavatele bylo Úřadem zjištěno, že tento nabídl myčku MEIKO typ M-iQ. Součástí nabídky učinil vybraný dodavatel vyplněnou přílohu č. 1, v níž k bodu č. 18, tj. k požadavku zadavatele na „Samočistící program“, uvedl, že jím nabízená myčka daný požadavek splňuje, přičemž odkázal na strany 27-28 jeho nabídky, kde je obsažen technický list nabízeného výrobku (myčky) v němž je mj. uvedeno „Automatické čištění vnitřního prostoru myčky.“. 

57.         Zadavatel v oznámení o výběru konstatoval, že rozhodl zadat veřejnou zakázku vybranému dodavateli, proti čemuž podal navrhovatel námitky ze dne 20.3.2019. V reakci na tyto námitky zadavatel žádostí ze dne 26.3.2019 požádal vybraného dodavatele o potvrzení, že jím nabídnutá myčka splňuje mj. požadavek na „samočistící program myčky (upřesněný v odpovědi na dotaz ze dne 5.3.2019 tak, že:„Myčka musí být vybavena automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky.“)“. V odpovědi ze dne 27.3.2019 na uvedenou žádost vybraný dodavatel sdělil, že „[b]ěhem procesu mytí se horní část nádrže, zadní strana nádrže a zadní strana dveří trvale čistí speciálně umístěnými tryskami uvnitř nádrže.“. V rozhodnutí o námitkách ze dne 28.3.2019 zadavatel uvedl, že „[p]odle tohoto technického listu má myčka vybraného dodavatele samočistící program (automatické čištění vnitřního prostoru myčky), kdy samostatné trysky po vyčištění vnitřního prostoru myčky jsou umístěny v oplachových ramenech.“ (viz body 45. a násl. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

58.         Ve vztahu ke shora popsanému Úřad podotýká, že zadavatel daný závěr učinil, ačkoliv v technickém listu vybraného dodavatele, stejně tak ani v odpovědi vybraného dodavatele ze dne 27.3.2019, se o tom, že by jím nabídnutá myčka disponovala samostatnými mycími tryskami, jež mají zajistit důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru myčky, vůbec nehovoří. Z pohledu Úřadu tak ani technický list vybraného dodavatele, ani jeho odpověď (vyjádření) ze dne 27.3.2019, rozhodně nenesou informaci o tom, že by jím nabídnutý předmět plnění veřejné zakázky splňoval požadavek zadavatele na „Samočistící program“ ve znění „Dodatečných informací č.2“ ze dne 7.3.2019. Úřad uvádí, že pro posouzení věci považoval za stěžejní především vyjádření společnosti Tip-Ex Partner, s.r.o., dovozce myček MEIKO, nazvané „Text dopisu od výrobce firmy MEIKO ze dne 17.4.2019“, ze dne 17.4.2019, jež zadavatel učinil přílohou svého vyjádření k návrhu ze dne 17.4.2019 a na které v tomto vyjádření odkazuje, když jde dle informace společnosti Tip-Ex Partner, s.r.o., o potvrzený text dopisu výrobce MEIKO ze dne 17.4.2019 v českém jazyce. Úřad konstatuje, že o tom, že předmětné vyjádření bral zadavatel při posouzení splnění zadávacích podmínek vybraným dodavatelem do úvahy, svědčí i konstatace zadavatele obsažená v jeho vyjádření k návrhu, a sice že si „[z]adavatel vyžádal stanovisko výhradního dovozce myček Meiko (firmy Tip-Ex Partner, s.r.o.), včetně originálu rakouského výrobce (…).“. V tomto vyjádření je mj. uvedeno, že „Mycí a oplachové trysky: Mycí a oplachové trysky v případě, že neprobíhá mycí a oplachový program, slouží při zapnutí samočistícího programu jako samostatně činné čistící trysky v rámci samočistícího programu. Trysky jsou umístěné v mycích a oplachových ramenech a vyplňují celý prostor myčky. Tento způsob čištění je v rámci konstrukčního řešení myčky jednodušší a pro údržbu je méně náročný.“ (viz bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z uvedeného je dle názoru Úřadu zřejmé, že v mycích a oplachových ramenech myčky vybraného dodavatele jsou umístěny trysky, jež v případě zapnutého mycího a oplachového programu slouží k „provádění“ tohoto programu. Za situace, kdy neprobíhá mycí a oplachový program a je zapnut samočistící program, slouží tyto trysky jako mycí (čistící) trysky v rámci tohoto programu k čištění vnitřního prostoru myčky. Tedy, zjednodušeně řečeno, trysky umístěné v mycích a oplachových ramenech mají dle přesvědčení Úřadu u myčky nabízené vybraným dodavatelem dvě funkce, a to jednak funkci, jež slouží k mytí a oplachování (tj. provádí se jimi mycí a oplachový program), a rovněž funkci, která slouží k čištění (tj. provádí se jimi i samočistící program; v případě, že probíhá samočistící program, tyto trysky již slouží pouze k čištění myčky, avšak při jiném programu plní tytéž trysky i jinou funkci). Předmětné trysky tudíž z pohledu Úřad neslouží, resp. nejsou určeny výlučně k vyčištění vnitřního prostoru myčky. Úřad přitom akcentuje, že zadavatel požadoval, aby poptávaný předmět plnění šetřené veřejné zakázky disponoval automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které mají zabezpečit vyčištění vnitřního prostoru myčky. Právě uvedené zadavatel výslovně konstatoval (a tedy vznesl takový požadavek na poptávané plnění) v dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019.

59.         Úřad v dalším uvádí, že k posouzení toho, zda myčka nabízená vybraným dodavatelem je vybavena automatickým mycím systémem za pomocí samostatných mycích trysek, a zda tedy údaje předložené vybraným dodavatelem v nabídce splňují zadávací podmínky stanovené zadavatelem v bodu č. 18 přílohy č. 1, ve znění dle dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019, je nezbytné zjistit, co se vůbec rozumí, resp. co je myšleno, pojmem „samostatný“. Úřad při tomto zjišťování vycházel i z veřejně dostupné internetové příručky Slovníku spisovného jazyka českého[4], spravovanou Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky, z níž je zřejmé, že významem pojmu „samostatný“ je: „1. existující sám o sobě, odděleně, jakožto celek (…), 2. nezávislý (…)“. Takové závěry je ostatně dle Úřadu možné dovodit i z prostého jazykového výkladu jmenovaného pojmu. Z právě řečeného je tak zřejmé, že pokud trysky v myčce nabízené vybraným dodavatelem evidentně slouží k více účelům (jednak k mytí a oplachování nádobí a dále i k čištění vnitřku myčky) a nejsou tak nezávislé či oddělené, není je možno považovat za samostatné. Situace, kdy by předmětné trysky bylo možno považovat za samostatné, by nastala pouze tehdy, když by tyto trysky sloužily výhradně k jedinému účelu, resp. měly by toliko jedinou funkci, a to vyčištění vnitřního prostoru myčky; pakliže jsou však trysky v myčce vybraného dodavatele určeny k zajištění vícero funkcí, nelze je z pohledu Úřadu pokládat za „samostatné“ dle požadavků zadavatele.

60.         Co je možno chápat pod pojmem „samostatný“ lze uvést rovněž na příkladu hospitalizace pacienta na jednolůžkovém nemocničním pokoji se samostatným sociálním zařízením, kdy je zřejmé, že toto sociální zařízení také není sdíleno dalšími pacienty, ale slouží pouze konkrétnímu pacientovi hospitalizovanému na daném pokoji, aniž by mohlo být využíváno jinými pacienty. Aby tedy plnění nabízené vybraným dodavatelem splňovalo přezkoumávaný požadavek zadavatele, muselo by mít trysky určené pro čištění vnitřku myčky nezávislé na ostatních tryskách, tj. oddělené; tyto trysky by tedy nesměly sloužit již k žádnému jinému účelu, než k vyčištění vnitřního prostoru myčky. Jak ovšem vyplývá z vyjádření společnosti Tip-Ex Partner, s.r.o., ze dne 17.4.2019, v případě, že u myčky nabídnuté vybraným dodavatelem neprobíhá mycí a oplachový program, slouží při aktivaci samočistícího programu mycí a oplachové trysky coby čistící trysky. Z právě řečeného je tudíž z pohledu Úřadu jednoznačné, že myčka vybraného dodavatele není vybavena (nedisponuje) samostatnými tryskami, které by byly určeny výlučně k vyčištění vnitřního prostoru myčky. Tato myčka sice disponuje tryskami, jež jsou schopny zabezpečit vyčištění vnitřního prostoru, avšak jedná se o trysky, které „vedle toho“ slouží k mytí a oplachování nádobí, tj. tyto trysky neslouží jedinému účelu, a sice vyčištění vnitřního prostoru myčky. Úřad má za to, že fakt, že myčka vybraného dodavatele nesplňuje požadavek zadavatele na „Samočistící program“ ve znění „Dodatečných informací č.2“ ze dne 7.3.2019, lze dovodit z toho, že k tomu, aby se z trysek umístěných v myčce vybraného dodavatele staly trysky zajišťující vyčištění vnitřního prostoru myčky, pak musí dojít k zapnutí samočistícího programu. Ovšem tento samočistící program je možné aktivovat pouze tehdy, když neprobíhá mycí a oplachový program, jelikož v průběhu mycího a oplachového programu ty stejné trysky slouží k mytí a oplachu nádobí. Aby se tedy z mycích a oplachových trysek staly trysky, jež mají vyčistit vnitřní prostor myčky, musí dojít k „přepnutí“ mycího a oplachového programu na program samočistící. Úřad má proto s ohledem na shora popsané za prokázané, že předmětné trysky nacházející se v myčce vybraného dodavatele mají dvě funkce, a to funkci mycí a oplachovou, a taktéž funkci sloužící k „samočištění“ vnitřního prostoru myčky, což vede k závěru, že tyto trysky nelze považovat za samostatné a tím splňující zadávací podmínky. 

61.         Úřad konstatuje, že dotaz ze dne 5.3.2019 týkající se požadavku zadavatele na „Samočistící program“ zněl: „(…)Znamená to, že myčka má být vybavena automatickým mycím programem, který myčku důkladně umyje za pomocí přídavných mycích trysek na zádi stroje, které jsou určeny pouze (zvýraznění provedeno Úřadem, pozn. Úřadu) pro čištění pásové myčky?“. Zadavatel v dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019 k tomuto sdělil, že „Myčka musí být vybavena automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky.“. Z kontextu daného dotazu, který hovoří o tryskách určených pouze pro čištění vnitřního prostoru myčky, a odpovědi poskytnuté zadavatelem, v níž je výslovně uvedeno sousloví „samostatné mycí trysky“, dle přesvědčení Úřadu vyplývá jednoznačný požadavek zadavatele, aby poptávaná myčka byla vybavena samostatnými tryskami, které budou plnit pouze jediný účel, a sice čistění vnitřního prostoru myčky. Úřad poznamenává, že obecně platí, že pokud konkrétní ustanovení zadávací dokumentace, resp. příslušná zadávací podmínka objektivně připouští dva rozdílné výklady, pak tuto interpretační nejistotu nelze klást k tíži účastníkům zadávacího řízení, nýbrž k tíži samotného zadavatele (k tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Afs 44/2013-29 ze dne 9.6.2014). Úřad nicméně akcentuje, že dle jeho názoru není možné požadavek zadavatele na „Samočistící program“, stanovený v bodě č. 18 přílohy č. 1, a následně upřesněný na základě dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019, vykládat dvojím způsobem, tzn. nelze mít za to, že by tento požadavek objektivně připouštěl dvojí různý výklad v té podobě, že by zadavatel mohl akceptovat nejen plnění, jež by bylo vybaveno tryskami určenými výhradně k čištění vnitřního prostoru myčky, ale i plnění s tryskami, které slouží k vícero účelům, čili nejen k čištění myčky, jako tomu je právě v případě nabídky vybraného dodavatele. Dle názoru Úřadu byl přezkoumávaný požadavek zadavatele způsobilý splnit jenom takový předmět plnění veřejné zakázky, resp. zadavatel byl oprávněn akceptovat pouze takové plnění, které obsahuje samostatné trysky určené výhradně k čištění vnitřního prostoru myčky. Úřad má tudíž za to, že dvojí výklad požadavku zadavatele na „Samočistící program“ zde není přítomen a zadávací dokumentace ve znění dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019 poskytuje jediný možný výklad této zadávací podmínky.    

62.         Úřad na tomto místě opakuje, že vybraný dodavatel učinil součástí jeho nabídky i technický list nabízené myčky. Úřad předesílá, že pečlivě přezkoumal obsah jmenovaného dokumentu, přičemž konstatuje, že z jeho obsahu nijak nevyplývá, že by myčka vybraného dodavatele byla vybavena automatickým (samočistícím) mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru myčky, tak, jak vyplývá z výkladu pojmu „samostatný“ učiněného shora. Z technického listu je pouze zřejmé, že myčka nabízená vybraným dodavatelem umožňuje automatické čištění vnitřního prostoru myčky, což však žádný z účastníků správního řízení nerozporuje, nikoliv však, že by tato byla nadána automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek. Na základě výše uvedeného má tak Úřad za prokázané, že z nabídky vybraného dodavatele není možné dovodit, že jím nabídnutá myčka je vybavena automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, jež zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru myčky, jak bylo zadavatelem požadováno, ba naopak lze dovodit, že předmětná myčka těmito tryskami nedisponuje, jak již bylo Úřadem postaveno najisto shora.  

63.         K vyjádření vybraného dodavatele ze dne 27.3.2019 (viz bod 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí), v němž vybraný dodavatel sděluje, že během procesu mytí se horní část nádrže, zadní strana nádrže a zadní strana dveří trvale čistí speciálně umístěnými tryskami uvnitř nádrže, Úřad uvádí, že toto vyjádření nepovažuje za relevantní pro rozhodnutí ve věci. Úřad k danému vyjádření nadto podotýká, že toto vyjádření se vztahuje pouze k tryskám čistícím nádrž, avšak ne k tryskám čistícím celý vnitřní prostor myčky, jak požaduje zadavatel. Existencí speciálně umístěných trysek čistících pouze obsah nádrže tak dle Úřadu nemohlo dojít ke splnění technické podmínky spočívající v požadavku na vybavení myčky automatickým mycím (samočistícím) systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru myčky.

64.         Úřad má tedy za to, že zadávací podmínkou uvedenou pod bodem 18 přílohy č. 1, ve znění dle dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019, podle které poptávaná myčka musí být vybavena automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru myčky, se obecně rozumí požadavek na vybavení myčky automatickým mycím systémem, jenž bude uskutečňován pomocí samostatných mycích trysek, které budou sloužit pouze k vyčištění celého vnitřního prostoru myčky, aniž by obecně sloužily k jiným účelům. Právě uvedené ostatně  vyplývá z jazykového výkladu pojmu „samostatný“. Nelze současně přehlédnout, že i sám dovozce předmětných myček společnost Tip-Ex Partner, s.r.o., ve svém vyjádření ze dne 17.4.2019 konstatuje, že mycí a oplachové trysky v případě, že neprobíhá mycí a oplachový program, slouží při zapnutí samočistícího programu jako samostatně činné čistící trysky v rámci samočistícího programu, tedy že slouží obecně i k jinému účelu, než jenom k vyčištění myčky. Ačkoliv předmětné trysky mohou při zapnutí samočistícího programu pracovat samostatně a neplnit v daný okamžik jinou funkci, než čištění vnitřního prostoru myčky, nelze v žádném případě konstatovat, že by tyto trysky obecně plnily jen jednu funkci, a byly tak zcela nezávislé, čili samostatné. Úřad k tomu dodává, že i argumentace zadavatele de facto potvrzuje argumentaci navrhovatele (který je dle jeho slov na relevantním trhu taktéž jedním z dodavatelů myček MEIKO), když  vyjádření společnosti Tip-Ex Partner, s.r.o., dovozce myček MEIKO, ze dne 17.4.2019, jež zadavatel učinil přílohou svého vyjádření k návrhu ze dne 17.4.2019 a na které v předmětném vyjádření odkazuje, v zásadě podporuje tvrzení navrhovatele (k tomu v podrobnostech viz shora).     

65.         Ve vztahu k tvrzení zadavatele, že formulací své odpovědi obsažené v dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019 chtěl zajistit nediskriminační povahu svého požadavku na „Samočistící program“, jelikož zjistil, že řešení popsané v dotazu ze dne 5.3.2019 je unikátním řešením výrobce myček Hobart (viz bod 23. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad ve stručnosti sděluje, že předmětem tohoto správního řízení není posouzení, zda předmětný požadavek zadavatele je či není diskriminační, a tudíž se jedná o tvrzení liché z hlediska rozhodnutí věci.  

66.         Pokud jde o argument zadavatele, že po celou dobu zadávacího řízení požadoval pouze to, aby nabízená myčka mj. disponovala samočistícím programem, jenž umožní, že trysky stroje automaticky umyjí celý vnitřní prostor myčky, což nabídka vybraného dodavatele splnila (viz bod 24. odůvodnění tohoto rozhodnutí), pak Úřad předně upozorňuje, že za celý průběh zadávacího řízení, včetně stanovení zadávacích podmínek, nese výlučnou odpovědnost zadavatel. V předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo současně uvedeno, že zadavatelé mají povinnost přistupovat k formulaci zadávacích podmínek s náležitou mírou pečlivosti, neboť zadávací podmínky představují základní „kámen“ celého zadávacího řízení. V této souvislosti je možno současně dodat, že zadávací řízení představuje vysoce formalizovaný proces, kde každé, byť sebemenší, pochybení může pro zadavatele představovat nepříznivé, ba až fatální, následky. Pakliže zadavatel ve zde projednávané věci to, aby poptávaná myčka byla vybavena samostatnými tryskami určenými výhradně k čištění vnitřního prostoru myčky, nepožadoval, jak nyní tvrdí, tj. pokud by k uspokojení jeho potřeb postačovalo i plnění, jež by bylo vybaveno tryskami, které by kromě čištění vnitřního prostoru myčky zajišťovaly i další funkce, pak měl svůj požadavek v rámci dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019 formulovat vhodněji („šikovněji“), tzn. kupříkladu mohl ze své formulace vypustit slovo „samostatnými“. V této souvislosti přitom nelze přehlédnout ani to, že i v rozhodnutí o námitkách ze dne 28.3.2019 zadavatel hovoří o „samostatných tryskách“ (viz bod 47. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tj. nelze mít za to, že by požadavek na „samostatné trysky“ užil zadavatel v „Dodatečných informacích č.2“ nahodile, resp. jednorázově. Pokud zadavatel v „Dodatečných informacích č.2“ ze dne 7.3.2019 prokazatelně vznesl požadavek na to, aby poptávaná myčka byla vybavena samostatnými tryskami určenými výlučně k čistění vnitřního prostoru myčky, jak Úřad popsal a dovodil shora, stal se tento požadavek součástí zadávacích podmínek, a zadavatel byl tak povinen na jeho splnění trvat a v případě jeho nesplnění nabídku konkrétního účastníka vyřadit a tohoto účastníka následně vyloučit z účasti v šetřeném zadávacím řízení. 

67.         Úřad tudíž konstatuje, že zadavatel nepostupoval při posouzení nabídky vybraného dodavatele v souladu se zákonem, přičemž na základě chybného posouzení splnění zadávací podmínky týkající se požadavku na „Samočistící program“ vybraným dodavatelem vydal zadavatel dne 14.3.2019 oznámení o výběru, jímž k plnění předmětu předmětné veřejné zakázky vybral vybraného dodavatele, který zadávací podmínky nesplnil. Vliv šetřeného nezákonného postupu zadavatele na výběr dodavatele, který je pro uložení nápravného opatření Úřadem podle § 263 odst. 2 zákona vyžadován, je vzhledem k právě uvedenému nesporný. Pokud jde o poslední podmínku pro uložení nápravného opatření ve smyslu shora citovaného ustanovení zákona, pak Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření podle § 263 odst. 2 zákona.         

68.         K dalším namítaným skutečnostem navrhovatele, tj. k tomu, že zadavatel nesprávně posoudil i splnění požadavku na „Oplachovou zónu min. 600 mm třístupňovou“ vybraným dodavatelem, Úřad uvádí, že jelikož dospěl k závěru, že zadavatel při posouzení nabídky navrhovatele z hlediska splnění požadavku na „Samočistící program“ postupoval v rozporu se zákonem, považuje šetření dalších skutečností uvedených v návrhu za nadbytečné, poněvadž toto by nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu, co do uloženého nápravného opatření, vliv. Úřad tak postupuje v souladu s konstantní rozhodovací praxí, dle níž zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale též v souladu se zásadou procesní ekonomie (k tomu viz rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 2/1999 ze dne 24.6.1999 a rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 51/2010 ze dne 5.1.2011). Je neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež dále zatíží účastníky řízení a případně též nedůvodně pozdrží průběh přezkumného řízení, když i po posouzení těchto skutečností by se na uloženém nápravném opatření nic nezměnilo.       

69.         Úřad tak s odkazem na všechny shora předestřené skutečnosti uzavírá, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 8 v návaznosti na ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, přestože jeho nabídka nesplnila požadavek na „Samočistící program“ stanovený v příloze č. 1 zadávací dokumentace, ve znění dle dokumentu „Dodatečné informace č.2“ ze dne 7.3.2019, podle kterého předmět plnění veřejné zakázky, tj. tunelová pásová myčka nádobí, musí být vybaven automatickým mycím systémem (programem) pomocí samostatných mycích trysek, které zabezpečí důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru pásové myčky, přičemž tento postup ovlivnil výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

70.         Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K uložení nápravného opatření  

71.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.   

72.         V souvislosti s výše uvedeným Úřad uvádí, že jakožto správní orgán je dle § 2 odst. 3 správního řádu povinen v rámci správního řízení šetřit práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. Proto přijme pouze takové nápravné opatření, které odstraňuje nezákonný stav.  

73.         Navrhovatel se v návrhu domáhal zrušení oznámení o výběru. Úřad tomuto návrhu vyhověl. Úřad má za to, že postup zadavatele popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí ovlivnil výběr dodavatele, neboť pokud by zadavatel vybraného dodavatele v souladu s § 48 odst. 8 v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona z předmětného zadávacího řízení vyloučil (jelikož vybraný dodavatel nesplnil zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky), nemohlo z logiky věci dojít k tomu, aby nabídku vybraného dodavatele oznámením o výběru zvolil. Z tohoto důvodu Úřad přistoupil i ke zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením nabídky vybraného dodavatele, a všech následných úkonů zadavatele v předmětném zadávacím řízení založených na posouzení nabídky vybraného dodavatele, čímž se zadávací řízení vrací do stavu, kdy zadavatel nemá posouzenu nabídku vybraného dodavatele, přičemž je na zadavateli, aby zvážil případné zrušení dalších souvisejících úkonů, resp. aby zvážil další postup v zadávacím řízení v duchu zajištění zákonnosti předmětného zadávacího řízení.   

74.         Úřad proto s ohledem na výše uvedené rozhodl o zrušení úkonů zadavatele, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

75.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

76.         Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

77.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení úkonů zadavatele, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.       

 

 

K uložení úhrady nákladů řízení

78.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

79.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí. 

80.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2019000138.  

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výrokům I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se Úřadu podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1.             Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4

2.             HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

3.             P.V. Service, spol. s r.o., Libušská 118/246, 142 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/p_10031_843_1.html

[2] Dostupné na http://www.ftn.cz/informace-220/

[3] Ačkoliv zadavatel předmětný dokument nazývá jako „Dodatečné informace č.2“, má Úřad za to, že z obsahového hlediska se fakticky jedná o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona. Úřad nicméně bude v odůvodnění tohoto rozhodnutí používat terminologii užitou zadavatelem, tj. bude daný dokument označovat jako „Dodatečné informace č.2“, neboť samotné označení tohoto dokumentu na rozhodnutí věci ničeho nemění, kdy podstatná je jeho obsahová stránka.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz