Rozhodnutí: S0443/2018/VZ-11664/2019/541/JCh

Instance I.
Věc Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor
Účastníci
  1. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 16. 5. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 350 KB

Č. j.:ÚOHS-S0443/2018/VZ-11664/2019/541/JCh

 

Brno: 26. dubna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., IČO 27341313, se sídlem Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 advokátem Mgr. Jakubem Grafnetterem, ev. č. ČAK 13001, IČO 71347089, se sídlem Parašutistů 630/8, 161 00 Praha 6,
  • navrhovatel – Stavební bytové družstvo Chomutov, družstvo, IČO 00041955, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 23. 10. 2018 advokátem Mgr. Ing. Pavlem Musilem, ev. č. ČAK 09511, IČO 66253161, se sídlem Škroupova 1325/34, 430 01 Chomutov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-030670, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 9. 2018,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Stavební bytové družstvo Chomutov, družstvo, IČO 00041955, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov – tj. návrh ze dne 29. 10. 2018, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 29. 10. 2018 návrh navrhovatele – Stavební bytové družstvo Chomutov, družstvo, IČO 00041955, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 23. 10. 2018 advokátem Mgr. Ing. Pavlem Musilem, ev. č. ČAK 09511, IČO 66253161, se sídlem Škroupova 1325/34, 430 01 Chomutov (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., IČO 27341313, se sídlem Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 advokátem Mgr. Jakubem Grafnetterem, ev. č. ČAK 13001, IČO 71347089, se sídlem Parašutistů 630/8, 161 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávávání veřejné zakázky „Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-030670, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 9. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh dne 29. 10. 2018 a tímto dnem bylo § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem pod č. j. ÚOHS-S0443/2018/VZ-31636/2018/541/PDz ze dne 31. 10. 2018.

5.             Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 29. 10. 2018 na základě návrhu navrhovatele z téhož dne, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby bylo rozhodnutí o odmítnutí námitek zrušeno a aby Úřad zadávací dokumentaci, resp. stanovené zadávací podmínky, jakož i celé zadávací řízení zrušil.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0443/2018/VZ-34830/2018/541/JCh ze dne 26. 11. 2018 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které v průběhu správního řízení zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení. 

7.             V průběhu předmětného správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele získal Úřad z obsahu dokumentace o veřejné zakázce pochybnost, zda zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky stanovil zadávací podmínky v souladu s § 36 odst. 3 zákona v návaznosti na zásadu transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona, když se v zadávací dokumentaci omezil z hlediska popisu předpokládaných stavebních prací v rámci předmětné veřejné zakázky na prostý výčet zadavatelem očekávaných prací bez jejich bližší specifikace pro účely koncipování nabídkové ceny, tj. dle bodu 3.2.2 smlouvy a přílohy č. 1 „Položkový rozpočet“ smlouvy, kde zadavatel stanovil jednotnou hodinovou sazbu za tyto práce, ze strany dodavatelů, a když neuvedl jednoznačný objektivní způsob nacenění stavebního materiálu, který bude v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky požadován ze strany vybraného dodavatele, a tedy zda zadavatel s ohledem na uvedené stanovil zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení a zda nejsou takto stanovené zadávací podmínky netransparentní, a proto Úřad zahájil dne 3. 12. 2018 správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0493/2018/VZ.

8.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0443/2018/VZ-35619/2018/541/JCh ze dne 5. 12. 2018 Úřad předmětné správní řízení sp. zn. S0443/2018/VZ podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil do doby pravomocného ukončení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0493/2018/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

9.             Dne 21. 1. 2019 vydal Úřad v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0493/2018/VZ rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0493/2018/VZ-01970/2019/541/JCh ve kterém konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup stanovený v § 36 odst. 3 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, přičemž jako opatření k nápravě tohoto nezákonného postupu zadavatele Úřad podle § 263 odst. 3 zákona zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Citované rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0029/2019/VZ-10560/2019/323/MBr ze dne 12. 4. 2019. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 15. 4. 2019.

10.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

11.         Jelikož v průběhu předmětného správního řízení sp. zn. S0443/2018/VZ došlo k zahájení správního řízení z moci úřední sp. zn. S0493/2018/VZ, v rámci kterého bylo rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0493/2018/VZ-01970/2019/541/JCh ze dne 21. 1. 2019, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0029/2019/VZ-10560/2019/323/MBr ze dne 12. 4. 2019, zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, ve kterém se navrhovatel mj. domáhal toho, aby Úřad zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení), že rozhodnutí Úřadu o žádosti by již nemělo pro navrhovatele význam, neboť požadované opatření k nápravě již nelze s ohledem na skutečnost, že zadávací řízení bylo zrušeno, uložit.

12.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 29. 10. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Mgr. Jakub Grafnetter, advokát, Parašutistů 630/8, 161 00 Praha – Ruzyně

2.      Mgr. Ing. Pavel Musil, Škroupova 1325/34, 430 01 Chomutov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz