Rozhodnutí: S0183/2019/VZ-12372/2019/542/VHu

Instance I.
Věc Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD
Účastníci
  1. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 397 KB

Č. j.: ÚOHS-S0183/2019/VZ-12372/2019/542/VHu

 

Brno: 2. května 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona obviněným

  • Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,

v souvislosti se správním řízením vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0490/2018/VZ ve věci veřejné zakázky „Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-034360 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 194-440164,

vydává dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tento

příkaz:

 

I.

Obviněný – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného dne 29. 11. 2018 na návrh z téhož dne a vedeného pod sp. zn. S0490/2018/VZ nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-034360 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 194-440164, neboť nezaslal rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, a zadávací dokumentaci vč. jejích příloh v podobě originálů ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu navrhovatele – TD BUS a.s., IČO 28360010, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město – na zahájení citovaného správního řízení, který byl obviněnému doručen dne 29. 11. 2018, tedy nejpozději dne 10. 12. 2018.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III (dále jen „obviněný“ nebo též „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 5. 10. 2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Poskytování přepravních služeb na autobusových linkách MHD“, přičemž toto oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-034360 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 9. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 194-440164 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dle čl. 3 bodu 3.4. zadávací dokumentace je předmětem plnění veřejné zakázky „poskytování přepravních služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti na vybraných autobusových linkách městské hromadné dopravy (,MHD‘) v rámci územních obvodů Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou, a to dle seznamu platných licencí Zadavatele (dopravce) vymezených v tabulce uvedené níže v tomto bodě zadávací dokumentace“.

3.             V preambuli zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 65 000 000 Kč bez DPH byla zadavatelem uvedena v čl. 3 bodě 3.3. zadávací dokumentace. Dle čl. 5 zadávací dokumentace byl termín plnění veřejné zakázky stanoven na dobu určitou, a to od 26. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

II.             POSTUP ÚŘADU

4.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokut za jejich spáchání, obdržel dne 29. 11. 2018 návrh navrhovatele – TD BUS a.s., IČO 28360010, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha - Staré Město (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Dnem obdržení daného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0490/2018/VZ (dále jen „správní řízení S0490/2018/VZ“).

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-35620/2018/542/VHu ze dne 30. 11. 2018 (dále jen „oznámení“), který byl obviněnému doručen dne 3. 12. 2018.

6.             V oznámení Úřad upozornil obviněného, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. Úřad též zadavatele v předmětném oznámení upozornil, že vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ohledně částí dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedených v § 252 odst. 3 zákona a netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh Úřad zadavateli sdělil, že je podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona povinen je odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

7.             K povinnosti zadavatele stanovené v § 252 odst. 1 zákona spočívající v zaslání dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh Úřad v oznámení uvedl, že dokumentem tvořícím součást dokumentace o zadávacím řízení se rozumí vždy originál dokumentu v té podobě, ve které byl původně vyhotoven (ať už v listinné nebo elektronické podobě). Originálem dokumentu vyhotoveného v listinné podobě se pak rozumí pouze vlastní originální vyhotovení listiny a nikoliv její opis, kopie nebo jiné technické zobrazení, byť by byly Úřadu zaslány prostřednictvím datové schránky.

8.             V neposlední řadě Úřad zadavateli v oznámení poskytl informaci, že v případě, že hodlá části dokumentace o zadávacím řízení neuvedené v § 252 odst. 3 zákona, případně netextovou část zadávací dokumentace, které byly původně vyhotoveny v listinné podobě, Úřadu odeslat prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, je třeba provést konverzi podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“). Podle tohoto ustanovení se konverzí rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech, dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Úřad zadavateli sdělil, že v případě, že obdrží dokument, který je součástí dokumentace o zadávacím řízení a byl původně vyhotoven v listinné podobě, pak pokud byl konvertován dle § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech, je tento postup přípustný a nedochází k nesplnění povinnosti. V dalším se Úřad odkázal též na informace uvedené na webové stránce na adrese: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/obrana-proti-nespravnemu-postupu-zadavatele/navrh-na-prezkoumani-ukonu-zadavatele/pozadavky-uohs-na-podobu-predkladane-dokumentace-o-zadavacim-rizeni.html.

9.             Stejnopis návrhu navrhovatele ze dne 29. 11. 2018 byl obviněnému ze strany navrhovatele dodán do datové schránky téhož dne a tímto dnem tak byl dle § 211 odst. 6 zákona obviněnému i doručen.

10.         Dne 6. 12. 2018 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky část dokumentace o zadávacím řízení, která obsahovala podání informace ze dne 6. 12. 2018 a protokol z 2. jednání hodnotící komise (vč. podoby s připojenou doložkou konverze) a výstup z autorizované konverze – Oznámení o vložení konvertovaného dokumentu do Úschovny, pořadové číslo 406023_002705. Další část dokumentace o zadávacím řízení vč. vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 10. 12. 2018 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky dne 10. 12. 2018. Její součástí bylo mj. rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018 a doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, které byly opatřeny doložkou konverze, jež stanovovala, že se jedná o dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, a potvrzovala, že se daný dokument shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl. Součástí této části dokumentace o zadávacím řízení byla též zadávací dokumentace vč. její přílohy č. 1 – titulní list nabídky, přílohy č. 2 – jízdní řády (referenční rozsah přepravních služeb), přílohy č. 3 – formulář pro zpracování nabídkové ceny, přílohy č. 4 – závazný návrh smlouvy, přílohy č. 2 Smlouvy – seznam licencí - MHD Jablonec nad Nisou, přílohy č. 3 Smlouvy – standardy kvality přepravních služeb v MHD a přílohy č. 4 Smlouvy – sazebník smluvních postihů, avšak zaslaná v podobě prostého skenu v rámci jediného dokumentu ve formátu pdf. Z podoby zadávací dokumentace přitom bylo zřejmé, že originál daného dokumentu byl vyhotoven v podobě listinné, přičemž daný dokument nebyl opatřen příslušnou doložkou o provedení konverze.

11.         Do konce lhůty pro doručení vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a k zaslání dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku dle § 252 odst. 1 zákona, tedy v předmětném případě do dne 10. 12. 2018 (neboť den 9. 12. 2018 připadl na neděli) Úřad jiné podání obsahující rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku a zadávací dokumentaci vč. jejích příloh ze strany zadavatele neobdržel.

12.         Následně dne 12. 12. 2018 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky průvodní dopis z téhož dne, oznámení o výběru dodavatele ze dne 11. 12. 2018 vč. zprávy o hodnocení nabídek a opětovně i zadávací dokumentaci vč. všech jejích příloh znovu v podobě prostého skenu v rámci jediného dokumentu ve formátu pdf, a to pouze s připojeným elektronickým podpisem ze dne 12. 12. 2018.

13.         Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, a zadávací dokumentace vč. jejích příloh nebyly zaslány Úřadu v podobě originálů a ani u těchto dokumentů nebyla řádně provedena konverze podle § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech, nelze takto obdržené dokumenty považovat za dokumenty se stejnými právními účinky, jako mají originály těchto dokumentů.

14.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-37855/2018/542/VHu ze dne 19. 12. 2018 uložil Úřad na základě výše uvedeného zadavateli dodatečnou lhůtu k provedení úkonu – doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Dodatečná lhůta k provedení úkonu byla stanovena na 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zadavateli, které bylo obviněnému doručeno dne 20. 12. 2018. Dne 20. 12. 2018 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky od zadavatele mj. rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, a zadávací dokumentaci opatřené doložkami konverze stvrzujícími, že se jedná o výstupy z provedené konverze vzniklé převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické dle zákona o elektronických úkonech. Následně dne 21. 12. 2018 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky od zadavatele mj. opětovně rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku a dále přílohu č. 1 zadávací dokumentace – titulní list nabídky, přílohu č. 2 zadávací dokumentace – jízdní řády (referenční rozsah přepravních služeb) část 1 a část 2, přílohu č. 3 zadávací dokumentace – formulář pro zpracování nabídkové ceny, přílohu č. 4 zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy, přílohu č. 2 Smlouvy – seznam licencí - MHD Jablonec nad Nisou, přílohu č. 3 Smlouvy – standardy kvality přepravních služeb v MHD a přílohu č. 4 Smlouvy – sazebník smluvních postihů, opatřené doložkami konverze stvrzujícími, že se jedná o výstupy z provedené konverze vzniklé převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické dle zákona o elektronických úkonech.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

15.         Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu, lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.

16.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

Relevantní ustanovení právních předpisů

17.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely zákona zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

18.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

19.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

20.         Podle § 252 odst. 3 zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

21.         Podle § 252 odst. 4 zákona je zadavatel povinen odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

22.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

23.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona lze za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

24.         Dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o elektronických úkonech se konverzí rozumí

a)      úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen "doložka"), nebo

b)      úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

25.         Dle § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).

26.         Dle § 22 odst. 3 zákona o elektronických úkonech má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

K výroku I. tohoto příkazu

27.         V § 252 odst. 1 zákona je zakotvena povinnost zadavatele zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Uvedenou povinnost má zadavatel v situaci, kdy je u Úřadu podán návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a Úřad proto musí dokumentaci o zadávacím řízení přezkoumat, aby mohl o návrhu rozhodnout ve lhůtách stanovených v § 71 správního řádu.

28.         V ustanovení § 252 odst. 3 zákona je zakotvena povinnost zadavatele odeslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ostatní části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

29.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že nezaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona a v zákonem požadované formě, tj. v souladu s ustanovením § 252 odst. 3 a 4 zákona, ztěžuje provedení zákonem uloženého dozoru podle § 248 zákona. Zda zadavatel v zadávacím řízení dodržel pravidla stanovená zákonem, lze ze strany Úřadu objektivně ověřit pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení. Poskytnutí dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem Úřadu je tak nezbytným předpokladem pro rozhodnutí ve věci. Ve veřejné správě obecně je přitom kladen akcent na co možná nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci (k tomu srov. § 71 správního řádu).

30.         Vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o zadávacím řízení pro rozhodnutí o návrhu je povinnost zadavatele zaslat dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu navrhovatele zadavateli stanovena přímo zákonem (i ve vztahu k dodržení lhůt dle § 71 správního řádu) a z téhož důvodu je nesplnění této povinnosti obviněným kvalifikováno jako přestupek [§ 268 odst. 1 písm. e) zákona]. Zákon však pro správný postup zadavatele ve věci zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu nestanovuje pouze lhůtu pro její zaslání, ale rovněž formu, ve které mají být příslušné dokumenty odeslány [§ 252 odst. 3 a 4 zákona]. Zákonodárce tak stanovil zadavateli povinnost odeslat dokumentaci o zadávacím řízení i v přesně stanovené formě. Neopomenutelná je přitom v případě odeslání dokumentů Úřadu rovněž aplikace zákona o elektronických úkonech.

31.         Dokumenty, které nejsou originály a jsou Úřadu předloženy, aniž by u nich byla řádně provedena konverze podle § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech, nelze za originály považovat a Úřad tak k jejich doručení nepřihlíží, jelikož nemají právní účinky originálů. Úřad dodává, že k dokumentům odeslaným Úřadu v jiné, než zákonem stanovené formě tak nelze přihlížet. Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů (dokumentace o zadávacím řízení) zadavatelem v zákonem stanovené lhůtě a formě je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a vydání rozhodnutí Úřadem v zákonných lhůtách. Porušení povinnosti zaslat příslušné dokumenty Úřadu dle § 252 odst. 3 a 4 zákona ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona je tudíž zákonem kvalifikováno jako přestupek [§ 268 odst. 1 písm. e) zákona].

32.         Z dodejky datové zprávy obsahující informaci o datu dodání stejnopisu návrhu navrhovatele prostřednictvím datové schránky ze strany navrhovatele obviněnému vyplývá, že obviněnému byl stejnopis návrhu navrhovatele prostřednictvím datové schránky dodán a tím dle § 211 odst. 6 zákona zároveň i doručen dne 29. 11. 2018. Zákonná desetidenní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku Úřadu tak uplynula dne 10. 12. 2018, neboť den 9. 12. 2018 připadl na neděli.

33.         Z oznámení vyplývá, že Úřad zadavatele poučil o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, a to způsobem dle § 252 odst. 3 a odst. 4 zákona, přičemž Úřad zadavateli též sdělil k jeho povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona spočívající v zaslání dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, že dokumentem tvořícím součást dokumentace o zadávacím řízení se rozumí vždy originál dokumentu v té podobě, ve které byl původně vyhotoven, a to ať už v listinné nebo elektronické podobě, a že originálem dokumentu vyhotoveného v listinné podobě se rozumí pouze vlastní originální vyhotovení listiny a nikoliv její opis, kopie nebo jiné technické zobrazení, byť by byly Úřadu zaslány prostřednictvím datové schránky. Úřad zadavatele dále informoval, že jestliže Úřad obdrží dokument, který je součástí dokumentace o zadávacím řízení a byl původně vyhotoven v listinné podobě, pak pokud byl konvertován dle § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech, je tento postup přípustný a nedochází k nesplnění povinnosti.

34.         Dne 6. 12. 2018 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky část dokumentace o zadávacím řízení, která obsahovala podání informace ze dne 6. 12. 2018 a protokol z 2. jednání hodnotící komise (vč. podoby s připojenou doložkou konverze) a výstup z autorizované konverze – Oznámení o vložení konvertovaného dokumentu do Úschovny, pořadové číslo 406023_002705. Další část dokumentace o zadávacím řízení vč. vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 10. 12. 2018 Úřad obdržel od zadavatele dne 10. 12. 2018. Její součástí bylo mj. rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018 a doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, které byly opatřeny doložkami konverze, jež stanovovaly, že se jedná o dokumenty v listinné podobě, které vznikly převedením z dokumentů obsažených v datových zprávách a potvrzovaly, že se dané dokumenty shodují s obsahem dokumentů, jejichž převedením vznikly. Součástí této části dokumentace o zadávacím řízení byla též zadávací dokumentace vč. její přílohy č. 1 – titulní list nabídky, přílohy č. 2 – jízdní řády (referenční rozsah přepravních služeb), přílohy č. 3 – formulář pro zpracování nabídkové ceny, přílohy č. 4 – závazný návrh smlouvy, přílohy č. 2 Smlouvy – seznam licencí - MHD Jablonec nad Nisou, přílohy č. 3 Smlouvy – standardy kvality přepravních služeb v MHD a přílohy č. 4 Smlouvy – sazebník smluvních postihů, avšak zaslaná v podobě prostého skenu v rámci jediného dokumentu ve formátu pdf.

35.         Následně dne 12. 12. 2018 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky průvodní dopis ze dne 12. 12. 2018, oznámení o výběru dodavatele ze dne 11. 12. 2018 vč. zprávy o hodnocení nabídek a opětovně i zadávací dokumentaci vč. všech jejích příloh znovu v podobě prostého skenu v rámci jediného dokumentu ve formátu pdf avšak s připojeným elektronickým podpisem ze dne 12. 12. 2018.

36.         Úřad na základě takto obdržené dokumentace o zadávacím řízení odeslal zadavateli usnesení č. j. ÚOHS-S0490/2018/VZ-37855/2018/542/VHu ze dne 19. 12. 2019 (dále jen „usnesení k doposlání dokumentace“), jehož prostřednictvím určil zadavateli dle § 39 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 263 odst. 4 zákona dodatečnou lhůtu pěti dnů ode dne doručení usnesení k provedení úkonu – doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, neboť v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení podle § 252 odst. 1 zákona měl Úřad povinnost stanovit zadavateli dodatečnou pětidenní lhůtu k doručení dokumentace o zadávacím řízení, jak vyplývá z dikce § 263 odst. 4 zákona. Usnesení k doposlání dokumentace bylo zadavateli doručeno dne 20. 12. 2018.

37.         Úřad v usnesení k doposlání dokumentace uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že z doručené podoby rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018 a zadávací dokumentace lze dovozovat, že originál dokumentu byl vyhotoven v listinné podobě, avšak doložka konverze u rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018 ověřuje originál datový, přičemž v rámci zadávací dokumentace a jejích příloh doložka konverze ani v jednom případě jejího zaslání Úřadu připojena nebyla, nelze zde uvedené dokumenty označit za dokumenty mající právní účinky originálů. Úřad z důvodu opatrnosti zadavatele též požádal, za situace, byl-li originál rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018 vyhotoven v elektronické podobě (o čemž však zaslaná podoba tohoto dokumentu nesvědčila), o doložení relevantních skutečností vysvětlujících nesoulad zaslané podoby dokumentu a připojené doložky konverze, popř. o zaslání předmětného dokumentu (vč. jeho dokladu o doručení navrhovateli) v zákonem stanovené formě, a to v podobě mající právní účinky originálu.

38.         K zaslání dokumentů v podobě mající právní účinky originálu Úřad zadavatele vyzval i v případě zadávací dokumentace vč. jejích příloh, k čemuž Úřad připomněl, že je nutné i při jejich zaslání dodržet zákonem stanovenou formu – blíže viz ustanovení § 252 zákona.

39.         Úřad v usnesení k doposlání dokumentace dodal, že skutečnost, že přílohy zadávací dokumentace, tzn. její příloha č. 1 – titulní list nabídky, příloha č. 2 – jízdní řády (referenční rozsah přepravních služeb), příloha č. 3 – formulář pro zpracování nabídkové ceny, příloha č. 4 – závazný návrh smlouvy, příloha č. 2 Smlouvy – seznam licencí - MHD Jablonec nad Nisou, příloha č. 3 Smlouvy – standardy kvality přepravních služeb v MHD a příloha č. 4 Smlouvy – sazebník smluvních postihů, byly zaslány Úřadu v podobě prostých skenů v rámci jediného dokumentu ve formátu pdf, ač z profilu zadavatele je zřejmé, že tyto dokumenty byly vyhotoveny jednotlivě a v různých formátech (pdf, docx, xlsx), tedy že tyto dokumenty byly vyhotoveny v jiné, než Úřadem obdržené podobě, vede Úřad k závěru, že ani tyto dokumenty nesplňují podmínku právních účinků originálu. Ani ze strany zadavatele dodatečně připojený elektronický podpis ze dne 12. 12. 2018 v rámci jejich druhého podání Úřadu tuto skutečnost nezměnil.

40.         Úřad prostřednictvím usnesení k doposlání dokumentace zadavatele rovněž požádal o vysvětlení připojené doložky konverze, popř. o doposlání dokumentů námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018 a doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, a to opět v podobě mající právní účinky originálů, a ve formě stanovené zákonem, neboť z přiložené doložky konverze bylo zřejmé, že originál dokumentu byl vyhotoven elektronicky, pročež za situace, kdy jsou Úřadu zaslány prostřednictvím datové schránky (tedy v elektronické podobě), Úřad shledává nesoulad znění doložky konverze, že jsou Úřadu zasílány dokumenty v listinné podobě. Pro úplnost Úřad uvedl, že povinnost zaslání originálu dokumentu se nevztahuje na situace, kdy se originál dokumentu součástí dokumentace o zadávacím řízení v souladu se zákonem nikdy nestal (např. některé doklady předkládané účastníky zadávacího řízení zadavateli v prostých kopiích).

41.         Úřad tedy takto obdržené dokumenty (rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, zadávací dokumentaci vč. všech jejích příloh, popř. i námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018 a doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku) s ohledem na výše uvedené nemohl považovat za originály, a proto k jejich doručení nepřihlížel. Úřad tak shledal, že zadavatel v souladu s ustanovením § 252 odst. 1 zákona kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovené lhůtě nezaslal.

42.         Dne 20. 12. 2018 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky od zadavatele mj. rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, a zadávací dokumentaci opatřené doložkami konverze stvrzujícími, že se jedná o výstupy z provedené konverze vzniklé převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické dle zákona o elektronických úkonech. Následně dne 21. 12. 2018 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky od zadavatele mj. opětovně rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku a dále přílohu č. 1 zadávací dokumentace – titulní list nabídky, přílohu č. 2 zadávací dokumentace – jízdní řády (referenční rozsah přepravních služeb) část 1 a část 2, přílohu č. 3 zadávací dokumentace – formulář pro zpracování nabídkové ceny, přílohu č. 4 zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy, přílohu č. 2 Smlouvy – seznam licencí - MHD Jablonec nad Nisou, přílohu č. 3 Smlouvy – standardy kvality přepravních služeb v MHD a přílohu č. 4 Smlouvy – sazebník smluvních postihů, opatřené doložkami konverze stvrzujícími, že se jedná o výstupy z provedené konverze vzniklé převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické dle zákona o elektronických úkonech, o čemž Úřad na základě jejich takto doposlané podoby neshledal pochybnosti.

43.         Dle § 270 odst. 1 zákona se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

44.         V předchozích bodech odůvodnění tohoto příkazu Úřad dovodil, že jednání obviněného jednoznačně naplňuje formální stránku přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, ke kterému došlo následujícího dne po marném uplynutí zákonné lhůty k zaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení Úřadu, tzn. dne 11. 12. 2018.

45.         K naplnění materiální stránky přestupku Úřad konstatuje, že se lze odkázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, kde je uvedeno, že „[m]ateriálně-formální pojetí se pro oblast zadávání veřejných zakázek nejeví jako zcela vhodné. Společenská škodlivost je u těchto přestupků dána již samotným naplněním skutkové podstaty přestupku. V případě, že by konkrétní společenská škodlivost protiprávního jednání nedosahovala ani minimální hranice typové škodlivosti, nebyl by dán veřejný zájem na jeho stíhání. Proto se upravuje vyvratitelná právní domněnka spočívající v tom, že se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý“, z čehož vyplývá, že pokud jednání obviněného naplňuje formální znaky skutkové podstaty některého z přestupků upravených zákonem, pak již není nutné posuzovat materiální stránku takového jednání, tzn. jeho společenskou škodlivost, jelikož ta je tímto protiprávním jednáním bez dalšího naplněna. Úřad tudíž není povinen zkoumat materiální stránku spáchaného přestupku a posuzovat nakolik je v daném případě jednání zadavatele, tj. nezaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení v zákonem stanovené lhůtě, společensky škodlivé.

46.         Důsledkem pojetí přestupku v oblasti zadávání veřejných zakázek je tedy skutečnost, že Úřad se nemusí při rozhodování o přestupku zabývat tím, „zda jednání zadavatele, které jinak naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku uvedené v § 268 a § 269, je společensky škodlivé či nikoliv, tj. zabývat se výslovně materiální stránkou přestupku, pokud neexistují takové okolnosti, které zcela vylučují, že se vůbec jedná o přestupek. Jinak řečeno, ÚOHS v zásadě nemusí dokazovat materiální stránku přestupku, když ta je ze zákona výslovně presumována.“ (srov. Flaškár, Martin; Harnach, Jiří; Janoušek, Martin; Měkota, Jan; Podešva, Vilém; Sommer, Lukáš; Votrubec, Jiří. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer).

47.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný (zadavatel) dopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení S0490/2018/VZ nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení, který byl obviněnému doručen dne 29. 11. 2018, tedy nejpozději dne 10. 12. 2018. S ohledem na tuto skutečnost Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení pokuty

48.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

49.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3, nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

50.         V předmětném případě se obviněný dopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

51.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí (objektivní) promlčecí doba u přestupků 5 let.

52.         Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

53.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 11. 12. 2018, kdy obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona (která marně uplynula dne 10. 12. 2018) nezaslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Úřad se o spáchání přestupku dozvěděl v souvislosti s vedením správního řízení S0490/2018/VZ. Řízení o přestupku je zahájeno doručením příkazu. Z uvedených údajů vyplývá, že promlčecí doba (dle § 270 odst. 5 zákona) ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula a odpovědnost obviněného za přestupek z důvodu uplynutí promlčecí doby tak nezanikla.

54.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona lze za přestupek uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

55.         Podle ustanovení § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem. Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

56.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale i intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutné hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012-45 ze dne 6. 6. 2013).

57.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k naplnění zákonem předvídaného postupu podle § 252 odst. 1 zákona, když obviněný nezaslal v zákonné lhůtě Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení tak, jak stanovuje zákon (zákonem chráněný zájem). Zadavatel v zákonné lhůtě nezaslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, neboť nezaslal rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 19. 11. 2018, námitky proti zadávací dokumentaci ze dne 9. 11. 2018, doplnění nabídky ze dne 29. 11. 2018 – výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, a zadávací dokumentaci vč. jejích příloh v podobě originálů, respektive u těchto dokumentů, které byly zaslány ve formě kopií, nebyla řádně provedena konverze podle § 22 zákona o elektronických úkonech. Zadavatel tedy nezaslal ani elektronický obraz předmětných dokumentů dle zákona, a to způsobem zajišťujícím shodu obsahu s jejich originály. Úřad tak obdržel pouhé kopie předmětné části dokumentace o zadávacím řízení, přičemž k těmto nelze přihlížet. Tento postup obviněného nelze žádným způsobem zhojit, neboť lhůta dle citovaného ustanovení zákona již marně uplynula.

58.         Úřad má povinnost přihlédnout též k okolnostem, za nichž byl přestupek spáchán. Úřad přihlédl ke skutečnosti, že obviněný měl snahu své pochybení v podobě nezaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku v zákonné lhůtě napravit, neboť v reakci na usnesení k doposlání dokumentace v dodatečné pětidenní lhůtě Úřadu předmětné dokumenty v podobě mající právní účinky originálů doručil. Úřad též přihlédl ke skutečnosti, že ačkoli obviněný nesplnil svou zákonnou povinnost, když nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu navrhovatele, zadavatel svým rozhodnutím zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, pročež v tomto důsledku nedošlo v předmětném správním řízení k meritornímu přezkumu věci, neboť Úřad byl dle § 257 písm. g) zákona povinen správní řízení usnesením zastavit. Vzhledem k těmto skutečnostem byl negativní dopad daného pochybení významně redukován, což svědčí pro uložení pokuty při dolní hranici zákonné sazby.

59.         V šetřené věci Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti.

60.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl též k ekonomické situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Podle údajů dostupných z výroční zprávy zadavatele za rok 2017 dostupné ve sbírce listin na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=689857 [pozn. Úřadu: jedná se o nejaktuálnější dokument, ze kterého lze zjistit informace ohledně finanční situace zadavatele] činil výsledek hospodaření za dané účetní období 700 000 Kč, konkrétně disponibilní zisk zadavatele činil 700 463,16 Kč. Rozhodnou je však především skutečnost, že objem finančních prostředků, s nimiž obviněný hospodaří (viz údaje z výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017, jež tvoří jednu z částí předmětné výroční zprávy za rok 2017), se pohybuje v řádech stovek milionů korun. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující do ekonomické podstaty obviněného (a v tomto smyslu za nespravedlivou), neboť představuje zcela nepatrnou částku ve srovnání s prostředky, se kterými obviněný hospodaří.

61.         Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit mimo jiné dvě základní funkce právní odpovědnosti, jež nelze oddělit, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval právě preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad proto po zohlednění všech výše uvedených okolností ukládá obviněnému pokutu ve výši 1 000 Kč, která je na spodní hranici zákonné sazby, přesto dle Úřadu naplňuje vzhledem k okolnostem případu obě shora zmíněné funkce právní odpovědnosti.

62.         Úřad posoudil postup zadavatele a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

63.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz