číslo jednací: S0519/2018/VZ-00584/2019/511/MCh

Instance I.
Věc Strážní služby
Účastníci
  1. Dopravní podnik Ostrava a.s.
  2. CENTR GROUP-ELMONT s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2019
Související rozhodnutí S0519/2018/VZ-00584/2019/511/MCh
R0032/2019/VZ-12345/2019/323/PMo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 449 KB

Č. j.:ÚOHS-S0519/2018/VZ-00584/2019/511/MCh

 

Brno: 25. ledna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 12. 2018 na návrh ze dne 19. 12. 2018, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava,
  • navrhovatel – CENTR GROUP-ELMONT s.r.o., IČO 27810941, se sídlem náměstí Jurije Gagarina 2046/1b, 710 00 Ostrava,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Strážní služby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 8. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-030153 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 169-385782,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – CENTR GROUP-ELMONT s.r.o., IČO 27810941, se sídlem náměstí Jurije Gagarina 2046/1b, 710 00 Ostrava – ze dne 19. 12. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Strážní služby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 8. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-030153 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 169-385782, nedošlo ve lhůtě pro doručení návrhu ke složení kauce v souladu s § 255 citovaného zákona, tedy ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za dobu prvních čtyř let plnění veřejné zakázky, tj. ve výši 412 871,21 Kč, nýbrž pouze ve výši 100 000,- Kč.   

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 20. 12. 2018 návrh navrhovatele – CENTR GROUP-ELMONT s.r.o., IČO 27810941, se sídlem náměstí Jurije Gagarina 2046/1b, 710 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „návrh“) ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Strážní služby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 8. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 9. 2018 pod ev. č. Z2018-030153 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 169-385782 (dále jen „zadávací řízení“). Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

2.             Návrh navrhovatele ze dne 19. 12. 2018 směřuje proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 13. 11. 2018, které bylo navrhovateli dle jeho tvrzení uvedeného v návrhu doručeno dne 16. 11. 2018 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení navrhovatele“).

3.             Nezákonnost postupu zadavatele navrhovatel spatřuje v tom, že zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení na základě údajného rozporu v tvrzení navrhovatele při objasnění jeho nabídkové ceny, přičemž dle navrhovatele zadavatel toto objasnění chybně interpretoval. Dle navrhovatele zadavatel postupoval v rozporu se zákonem také tím, že rozhodnutí o vyloučení navrhovatele neobsahuje relevantní odůvodnění, a tedy je dle navrhovatele nepřezkoumatelné.

4.             Zadavatel se dle navrhovatele dopustil porušení zákona také tím, že v případě pochybností ohledně splnění technické kvalifikace navrhovatelem navrhovatele nevyzval k písemnému objasnění či doplnění nabídky podle § 46 odst. 1 zákona, ale rovnou přikročil k jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

5.             Podle navrhovatele zadavatel porušil základní zásady zadávacího řízení uvedené v § 6 zákona i tím, že v bodě 1.1. rozhodnutí o námitkách ze dne 11. 12. 2018 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) tvrdí, že doposud neprovedl hodnocení nabídek, avšak v bodě 1. 2. rozhodnutí o námitkách konstatuje, že „(…) z podaných nabídek nelze dovodit nic, co by nasvědčovalo jejich případné neporovnatelnosti.“ Dle navrhovatele jsou tato tvrzení ve zjevném rozporu, jelikož aby zadavatel mohl konstatovat, že nabídky jsou co do stanovení nabídkové ceny vzájemně porovnatelné, musel provést hodnocení nabídek. Podle navrhovatele je tento postup zadavatele netransparentní a porušující zásady zadávacího řízení.

6.             Navrhovatel se návrhem domáhá, aby Úřad uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a všech s tím souvisejících úkonů.

7.             Současně s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal Úřad o nařízení předběžného opatření dle § 61 správního řádu spočívajícího v pozastavení předmětného zadávacího řízení, případně v uložení zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, zadavateli.

8.             V bodě III. návrhu navrhovatel uvádí následující: »Navrhovatel je v souladu s ustanovením § 255 odst. 1, věta druhá ZZVZ povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) kauci ve výši 100.000 Kč,- Kč, nelze-li stanovit celkovou nabídkovou cenu. V daném případě navrhovatel v souladu se zadávacími podmínkami stanovil nabídkovou cenu jako jednotkovou cenu, a proto tedy není možné stanovit celkovou nabídkovou cenu. Z toho důvodu navrhovatel složil na účet Úřadu kauci ve výši 100.000,- Kč.«.

9.             Jako doklad o složení kauce na účet Úřadu byla k návrhu přiložena kopie výpisu z bankovního účtu navrhovatele ze dne 18. 12. 2018, v němž je uvedena položka s údaji: identifikace transakce – „Kauce DP“, protiúčet/kód banky – „16010-0024825621/0710“, variabilní symbol – „27810941“ a částka má dáti (na vrub) – „100 000,00“ Kč.

10.         Úřad z výpisu z účtu Úřadu pro složení kauce ze dne 19. 12. 2018, který je součástí správního spisu, zjistil, že dne 19. 12. 2018 došlo k připsání částky 100 000,- Kč na účet Úřadu z účtu navrhovatele.

11.         Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

12.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0519/2018/VZ-38202/2018/511/MCh ze dne 21. 12. 2018.

13.         Dne 10. 1. 2019 Úřad vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0519/2018/VZ-00904/2019/511/MCh z téhož dne, kterým zamítl žádost navrhovatele o nařízení předběžného opatření.

14.         Dne 28. 12. 2018 Úřad obdržel podání od administrátora veřejné zakázky – QUANTUM CZ s.r.o., IČO 25869043, se sídlem Novoveská  101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory – označené jako „Vyjádření_k_Návrhu_na_zahájení_řízení_ k_ÚOHS“.

ZÁVĚRY ÚŘADU

15.         Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že v dané věci nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

16.         Podle § 251 odst. 2 zákona návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

17.         Podle § 255 odst. 1 zákona ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč.

18.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu § 255 zákona.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

19.         V bodě 4.2. zadávací dokumentace je uvedeno: „Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí.

20.         V bodě 5. zadávací dokumentace je uvedeno, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 68 000 000,- Kč bez DPH.

21.         V bodě 6.1.1. zadávací dokumentace je uvedeno: „Doba poskytování plnění: Na dobu neurčitou s omezením vypověditelnosti po dobu 5 let od skutečného data zahájení poskytování služeb (viz obchodní podmínky).“.

22.         V bodě 13.1. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu v rámci své nabídky částkou v Kč za hodinu práce bezpečnostního pracovníka (jednotková cena), a to v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.“

23.         V bodě 13.3. zadávací dokumentace je uvedeno následující: „Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, tj. musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele s poskytováním služeb dle smlouvy, včetně činností koordinačních (výkony zaměstnanců poskytovatele nad rámec fyzicky přítomných bezpečnostních pracovníků v areálech objednatele), včetně služebních psů dle strážních pravidel a včetně veškerých dalších materiálových, personálních a dalších nákladů dodavatele – více viz návrh smlouvy.“

24.         V bodě 17.1 zadávací dokumentace je uvedeno následující: „Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.“

25.         V bodě 17.2.1. zadávací dokumentace je uvedeno následující: „Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených kritérií, s váhou určenou v procentním vyjádření:

  Číslo kritéria

             Název kritéria

           Váha kritéria

           1.

Nabídková cena v Kč bez DPH

                  50%

      2.

             Kvalita strážních služeb

50%“

26.         V bodě 17.2.2. „Hodnotící kritérium č. 1“ je uvedeno, že „(…) hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu práce bezpečnostního pracovníka (takto stanovená cena je paušální, tj. bez ohledu na to, v jakém postavení je konkrétní pracovník dodavatele, který provedl dané fakturované služby – viz smlouva).“

27.         V příloze č. 2 označené jako „Rozsah a doba výkonu fyzické ostrahy“ přílohy č. 1a zadávací dokumentace označené jako „Strážní pravidla“ je stanoveno, že rozsah a doba výkonu fyzické ostrahy činí celkem 2087 hodin týdně.

28.         Navrhovatel podal do zadávacího řízení nabídku, v níž, konkrétně v části IV. vyplněného vzoru smlouvy o poskytování služeb ostrahy majetku a osob, uvedl, že hodinová sazba bez DPH za poskytování strážní služby bezpečnostním pracovníkem činí 94,85 Kč.

29.         Rozhodnutím ze dne 13. 11. 2018, které bylo navrhovateli doručeno dne 16. 11. 2018, zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu neobjasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

30.         Navrhovatel podal dne 30. 11. 2018 zadavateli námitky směřující proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž tyto námitky byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel námitky navrhovatele odmítl rozhodnutím o námitkách ze dne 11. 12. 2018, které bylo doručeno navrhovateli dne 12. 12. 2018.

Právní posouzení

31.         Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 12. 12. 2018, posledním dnem lhůty pro podání návrhu byl s ohledem na § 251 odst. 2 zákona v návaznosti na § 40 odst. 1 správního řádu čtvrtek 27. 12. 2018. S ohledem na § 255 odst. 1 zákona potom posledním dnem lhůty pro složení (připsání) kauce v zákonem stanovené výši na účet Úřadu v souvislosti s podáním předmětného návrhu byl taktéž čtvrtek 27. 12. 2018. Úřad na svůj účet pro složení kauce neobdržel od navrhovatele ve lhůtě pro podání návrhu jinou platbu než platbu ve výši 100 000,- Kč, která byla na účet Úřadu připsána dne 19. 12. 2018. Provedení platby právě v této výši coby kauce v souvislosti s podáním návrhu potvrdil ostatně i navrhovatel v návrhu, přičemž k návrhu přiložil i příslušný výpis ze svého bankovního účtu (viz bod 9. odůvodnění tohoto usnesení). Vzhledem k uvedenému považuje Úřad za nesporné, že navrhovatel v souvislosti s podáním návrhu složil ve lhůtě pro podání návrhu na účet Úřadu kauci ve výši 100 000,- Kč.

32.         Úřad se dále musí zabývat otázkou, zda navrhovatelem složená kauce je co do její výše v souladu s § 255 odst. 1 zákona, který upravuje výši a způsob určení kauce, kterou je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu v souvislosti s podáním návrhu. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že z důvodu stanovení nabídkové ceny jako jednotkové je v dané věci namístě aplikovat § 255 odst. 1, větu druhou zákona, tedy složení „paušální“ kauce ve výši 100 000,- Kč na účet Úřadu.  

33.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že základním účelem institutu kauce je zajistit, aby nebyly podávány neodůvodněné návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, účelem kterých je pouze pozdržet, či jinak narušit průběh zadávacího řízení. K uvedenému závěru dochází rovněž Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 62 Af 42/2010 – 131 ze dne 12. 1. 2012, podle kterého je kauce určitým pojistným mechanismem „proti podávání účelových a šikanózních návrhů“. Úřad konstatuje, že přestože se závěry Krajského soudu v Brně učiněné v daném rozsudku vztahují k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze tyto závěry ohledně účelu institutu kauce zcela nepochybně aplikovat rovněž i ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Úřad dále uvádí, že pro zajištění výše uvedeného účelu je pak kauce v § 255 odst. 1 zákona upravena takovým způsobem, aby její výše byla v určitém poměru k hodnotě přezkoumávané veřejné zakázky, a to tak, že se odvíjí od nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou s vymezením minimální a maximální výše.

34.         K rozlišení situací, kdy je skládána kauce ve výši dle ustanovení § 255 odst. 1 věta první zákona, tj. ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, a kdy je kauce skládána ve výši dle ustanovení § 255 odst. 1 věta druhá zákona, tj. v „paušální“ výši pro nemožnost stanovit celkovou nabídkovou cenu, Úřad uvádí následující. Pokud platí, že nabídková cena je cenou pro účely hodnocení, nemůže být „celkovou nabídkovou cenou“ (cenou za celou dobu plnění veřejné zakázky) nic jiného než tato cena upravená tak, aby odpovídala rozsahu plnění dle zadávacích podmínek. Úřad dodává, že v případě smluv na dobu neurčitou se výše kauce počítá z nabídkové ceny za první čtyři roky plnění veřejné zakázky. Hypotéza uvedená v § 255 odst. 1 věty druhé zákona, tedy, že navrhovatel nemůže z objektivních důvodů stanovit celkovou nabídkovou cenu nebo nabídkovou cenu za první čtyři roky plnění veřejné zakázky, je tak naplněna zejména v případě, kdy při hodnocení jednotkových cen či modelového příkladu rozsahu plnění není v zadávacích podmínkách jakkoliv vyjádřen (předpokládaný) rozsah budoucího plnění, v důsledku čehož nelze celkovou nabídkovou cenu nebo nabídkovou cenu za první čtyři roky plnění z ceny stanovit ani matematickým výpočtem. V takovém případě je pak navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- Kč. Pro úplnost Úřad uvádí, že právě uvedený výklad odpovídá stanovisku Úřadu označené jako „Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „stanovisko Úřadu“), které Úřad uveřejnil na svých internetových stránkách www.uohs.cz v sekci „Veřejné zakázky“ v podsekci „Výkladová stanoviska a metodiky“.

35.         Ve výše zmíněném stanovisku Úřadu je rovněž řešena otázka, zda pro určení výše kauce dle § 255 zákona je třeba vycházet z nabídkové ceny s daní z přidané hodnoty či bez této daně. Úřad v souladu s tímto stanoviskem konstatuje, že je nutné vycházet z § 115 odst. 3 zákona, tedy z toho, která z nabízených variant je rozhodná při hodnocení nabídek. V této souvislosti Úřad uvádí, že v daném případě dle zadávací dokumentace zadavatel hodnotil nabídkovou cenu bez DPH (viz bod 26. odůvodnění tohoto usnesení).

36.         V šetřeném případě je z dokumentace o zadávacím řízení zřejmé, že účastníci zadávacího řízení měli ve svých nabídkách, resp. ve vyplněném závazném vzoru smlouvy o poskytování služeb ostrahy majetku a osob, uvést nabídkovou cenu ve výši jednotkové ceny za jednu hodinu poskytování strážních služeb bezpečnostním pracovníkem. Navrhovatel ve svojí nabídce uvedl tuto nabídkovou cenu ve výši 94,85 Kč bez DPH.

37.         Úřad uvádí, že dalšími stěžejními skutečnostmi pro posouzení výše kauce dle § 255 odst. 1 zákona je přesný časový rozsah plnění veřejné zakázky (tj. počet hodin plnění za určité časové období) a určení, zda je v rámci zadávacího řízení uzavírána smlouva na plnění veřejné zakázky na dobu určitou či neurčitou. Jak již Úřad uvedl výše, v zadávacích podmínkách je konstatováno, že rozsah a doba výkonu fyzické ostrahy činí celkem 2087 hodin týdně. V zadávací dokumentaci je rovněž uvedeno, že smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku a osob je uzavírána na dobu neurčitou, a tedy se kauce dle § 255 odst. 1 zákona vypočítává z nabídkové ceny za první čtyři roky plnění veřejné zakázky.

38.         Úřad konstatuje, že při znalosti nabídkové ceny za jednu hodinu plnění veřejné zakázky a týdenního časového rozsahu plnění veřejné zakázky lze matematickým výpočtem dojít k nabídkové ceně za první čtyři roky plnění veřejné zakázky, resp. k 1 % z této nabídkové ceny. Úřad uvádí, že nabídkovou cenu za první čtyři roky plnění veřejné zakázky lze vypočítat součinem hodinové nabídkové ceny (v daném případě navrhovatel uvedl hodinovou nabídkovou cenu ve výši 94,85 Kč bez DPH), týdenního časového rozsahu plnění veřejné zakázky (2087 týdně), počtem týdnů v roce (365/7) a číslem 4 reprezentujícím čtyři roky plnění. Výše uvedené lze vyjádřit následujícím matematickým vzorcem: 94,85 x 2087 x (365/7) x 4 = 41 287 121 Kč. Dle § 255 odst. 1 věty první zákona výše kauce v daném případě odpovídá 1 % z této nabídkové ceny, tedy 412 871,21 Kč.

39.         Závěrem Úřad konstatuje, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady vyzvat.

40.         Úřad uzavírá, že vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu kauci ve výši 412 871,21 Kč, ale jen ve výši 100 000,- Kč, Úřad podle § 257 písm. c) zákona zahájené řízení zastavil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

41.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již nepovažoval za účelné stanovit účastníkům správního řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava

2.      CENTR GROUP-ELMONT s.r.o, náměstí Jurije Gagarina 2046/1b, 710 00 Ostrava

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz