Rozhodnutí: S0113/2019/VZ-10353/2019/522/JKr

Instance I.
Věc Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)
Účastníci
  1. Statutární město Ústí nad Labem
  2. GREEN PROJECT s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 439 KB

Č. j.:ÚOHS-S0113/2019/VZ-10353/2019/522/JKr

 

Brno: 12. dubna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 3. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, 
  • navrhovatel – GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 14. 1. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonicenedoručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh ze dne 14. 3. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 14. 1. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy nejpozději do 10 dnů ode dne 1. 3. 2019, v němž jmenovaný navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel odmítnul jeho námitky, tj. do 11. 3. 2019, nýbrž až dne 14. 3. 2019.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 14. 3. 2019 návrh navrhovatele – GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 14. 1. 2019 uveřejněné na profilu zadavatele[1] téhož dne (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem 14. 3. 2019, kdy Úřad obdržel shora uvedený návrh, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení, oznámenému mu dopisem zadavatele ze dne 7. 2. 2019.  Navrhovatel uvádí, že podle jeho názoru zadavatel postupoval v rozporu se zákonem a základními zásadami zadávání veřejných zakázek vyjádřenými v § 6 zákona, když vyloučil navrhovatele z předmětného zadávacího řízení pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5 písm. d) zákona, ačkoli pro jeho vyloučení nebyly naplněny předpoklady podle citovaného ustanovení zákona. Navrhovatel považuje rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z předmětného zadávacího řízení za účelové, nekonkrétní a neprůkazné. Navrhovatel se proto domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele, navrácení navrhovatele do předmětného zadávacího řízení a dále, aby byl vybrán k uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku. 

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0113/2019/VZ-07787/2019/522/JKr ze dne 18. 3.2019.

6.             Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ust. § 251 odst. 2 zákona, tj. svůj návrh nedoručil Úřadu včas, a proto Úřadu nezbylo, než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 211 odst. 6 zákona je při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

8.             Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

9.             Podle § 245 odst. 5 zákona pokud zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě podle odstavce 1, platí pro účely podání návrhu podle § 250 odst. 1 zákona, že námitky odmítl.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 251 odst. 3 zákona pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

12.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

13.         Z doložené dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel oznámil navrhovateli jeho vyloučení ze zadávacího řízení dopisem nadepsaným „Oznámení o vyloučení nabídky podané dodavatelem z další účasti na zadávacím řízení“ č. j. MMUL/PO/VZ/297567/2018/MarK ze dne 7. 2. 2019 (dále jen „oznámení o vyloučení“). Z doručenky datové zprávy vyplývá, že předmětné oznámení o vyloučení bylo do datové schránky navrhovatele dodáno dne 7. 2. 2019.      

14.         Z dodejky datové zprávy vyplývá, že námitky navrhovatele proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení ze dne 22. 2. 2019 (dále jen „námitky navrhovatele“) byly do datové schránky zadavatele dodány téhož dne, tedy dne 22. 2. 2019.

15.         Zadavatel odmítl námitky navrhovatele „Rozhodnutím zadavatele o námitkách podaných v rámci veřejné zakázky s názvem »Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova[)]«“ ze dne 1. 3. 2019 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“). Z doručenky datové zprávy vyplývá, že předmětné rozhodnutí o námitkách bylo do datové schránky navrhovatele dodáno téhož dne, tedy dne 1. 3. 2019.

16.         Návrh navrhovatele ze dne 14. 3. 2019 byl do datové schránky Úřadu dodán téhož dne.

17.         Podle § 251 odst. 2 zákona navrhovatel v případě, kdy se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky ze strany Úřadu, musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl. Úřad pro úplnost doplňuje, že výjimkou z tohoto postupu je pouze situace, kdy zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona, přičemž pak by pro podání návrhu platila lhůta podle ust. § 251 odst. 3 zákona. V šetřeném případě nicméně uvedená situace nenastala, neboť zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 22. 2. 2019 a odmítl je rozhodnutím ze dne 1. 3. 2019 (tj. zadavatel o námitkách rozhodl ve lhůtě podle ust. § 245 odst. 1 zákona). Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 1. 3. 2019 prostřednictvím datové schránky. Posledním dnem hmotněprávní (arg.: návrh musí být … doručen…) lhůty pro podání návrhu proto bylo pondělí 11. 3. 2019, avšak Úřad obdržel návrh navrhovatele prostřednictvím datové schránky až dne 14. 3. 2019 v čase 20:52:45 hod., tedy o 3 dny později.

18.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoručil Úřadu návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do 11. 3. 2019, nýbrž až dne 14. 3. 2019, a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení dle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

19.         Pouze pro úplnost a nad rámec výše uvedených skutečností Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že má Úřad najisto postaven okamžik, kdy byl návrh doručen Úřadu, a z tohoto důvodu zastavil správní řízení, nepřistoupil již – s ohledem na zásadu procesní ekonomie vyjádřenou v § 6 odst. 2 správního řádu – k ověřování skutečností souvisejících s povinností doručit stejnopis návrhu ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona též zadavateli. Úřad však doplňuje, že pokud by tato zákonná podmínka vážící se k úkonu podání návrhu navrhovatelem splněna nebyla, byla by též tato skutečnost samostatným důvodem pro zastavení správního řízení.

20.         Úřad pro úplnost poznamenává, že rovněž z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno.  

Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

[elektronicky podepsáno]

 

 

Obdrží:

1.             Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

2.             GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] dostupný na https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz