Rozhodnutí: S0483/2018/VZ-05747/2019/541/SKu

Instance I.
Věc Tiskárny a multifunkční zařízení
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 13. 3. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 455 KB

Č. j.: ÚOHS-S0483/2018/VZ-05747/2019/541/SKu

 

Brno: 25. února 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 11. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2,
  • navrhovatel – S&T CZ s. r. o., IČO 44846029, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 22. 11. 2018 advokátem JUDr. Janem Lukešem, IČO 66253462, ev. č. ČAK 09562, se sídlem Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Tiskárny a multifunkční zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010479, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2018, 7. 5. 2018, 14. 5. 2018 a 22. 6. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 7. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 068-150438, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 4. 2018, 5. 5. 2018, 15. 5. 2018 a 22. 6. 2018,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0483/2018/VZ nedoručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Tiskárny a multifunkční zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010479, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2018, 7. 5. 2018, 14. 5. 2018 a 22. 6. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 7. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 068-150438, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 4. 2018, 5. 5. 2018, 15. 5. 2018 a 22. 6. 2018, ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 23. 11. 2018 zadavateli, a ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j.  ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019 stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 4 citovaného zákona, tedy nejpozději dne 7. 1. 2019.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkon zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – spočívající v rozhodnutí zadavatele a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení – S&T CZ s. r. o., IČO 44846029, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 – ze dne 18. 10. 2018 a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou „Tiskárny a multifunkční zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010479, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2018, 7. 5. 2018, 14. 5. 2018 a 22. 6. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 7. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 068-150438, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 4. 2018, 5. 5. 2018, 15. 5. 2018 a 22. 6. 2018. 

III.

Zadavateli – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Tiskárny a multifunkční zařízení“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 4. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010479, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2018, 7. 5. 2018, 14. 5. 2018 a 22. 6. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 7. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 068-150438, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 4. 2018, 5. 5. 2018, 15. 5. 2018 a 22. 6. 2018, a to až do pravomocného skončení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0483/2018/VZ.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení zahájil dne 5. 4. 2018 otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Tiskárny a multifunkční zařízení“, přičemž předmětné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2018 pod ev. č. Z2018-010479, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2018, 7. 5. 2018, 14. 5. 2018 a 22. 6. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 7. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 068-150438, ve znění oprav uveřejněných dne 24. 4. 2018, 5. 5. 2018, 15. 5. 2018 a 22. 6. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dle článku 4 „Předmět plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace: „dodávky a záruční servis tiskových a multifunkčních kopírovacích zařízení včetně dodávky spotřebního materiálu a poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění tvorby písemné dokumentace centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů.“.

3.             Z článku 2. „Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky a zastoupení zadavatele“ zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 295 000 000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcové dohody, přičemž zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem, a to na dobu určitou.

4.             Z článku 2. „Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky a zastoupení zadavatele“ zadávací dokumentace dále vyplývá, že veřejná zakázka je zadávána pomocí národního elektronického nástroje NEN, kdy „veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje NEN se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji NEN.“.

5.             Podle článku 12 „Způsob hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace jsou nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti pouze na základě nejnižší nabídkové ceny tak, že „jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.“.

6.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 7. 8. 2018 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky 8 dodavatelů, a to včetně nabídky dodavatele S&T CZ s. r. o., IČO 44846029, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 22. 11. 2018 advokátem JUDr. Janem Lukešem, IČO 66253462, ev. č. ČAK 09562, se sídlem Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel[1]“).

7.             Zadavatel prostřednictvím žádosti o písemné objasnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 23. 8. 2018 (dále jen „žádost ze dne 23. 8. 2018“) požádal navrhovatele mj. o objasnění nejasností, jakým způsobem bude zajištěna kompatibilita velkokapacitního zásobníku papíru a finišeru 1 se zařízením 5 A3 Barevná multifunkce, a kompatibilita finišeru 2 se zařízením 4 – A3 Barevná multifunkce.

8.             Navrhovatel ve svém vyjádření k žádosti o písemné objasnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 31. 8. 2018 (dále jen „objasnění ze dne 31. 8. 2018“) mj. objasnil, že celková kapacita zařízení 5 bude s použitím velkokapacitního zásobníku papíru 4 550 listů A4, z toho 550 listů (volitelně ve formátu A4 nebo A3), a že tedy bude splněn požadavek zadavatele na rozšíření původní kapacity tiskárny, přičemž bude zajištěna kompatibilita velkokapacitního zásobníku papíru se zařízením 5 A3 Barevná multifunkce. Ve vztahu k finišeru 1 a finišeru 2 navrhovatel potvrdil, že nabízené finišery jsou plně kompatibilní s předmětnými zařízeními, a to způsobem, že prostřednictvím servisního zásahu v servisním středisku dojde k instalaci finišerů, nahrání nového F/W a otestování, přičemž tyto kroky jsou součástí nabídkové ceny.

9.             Zadavatel dne 10. 9. 2018 vyzval navrhovatele k opětovnému písemnému objasnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů prostřednictvím žádosti z téhož dně (dále jen „žádost ze dne 10. 9. 2018“), v níž mj. požadoval potvrzení plné kompatibility velkokapacitního zásobníku se zařízením č. 5 a tedy navýšení kapacity papíru nad rámec kapacity zásobníku papíru nabídnuté v rámci technické specifikace zařízení č. 5, včetně předložení detailního technického popisu zařízení, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem bude kompatibilita zajištěna. Zadavatel dále mj. v citované žádosti uvedl, že dle zadávací dokumentace tvoří zařízení č. 5 a zařízení č. 4 a finišer 1 a finišer 2 samostatná zařízení, která by měla být kompatibilní. Zadavatel je oprávněn tyto zařízení v průběhu plnění veřejné zakázky odebírat samostatně. Jestliže si zadavatel objedná nejdříve zařízení č. 5 nebo zařízení č. 4 a až posléze finišer 1 či finišer 2, je nezbytné zajistit kompatibilitu tak, aby již jednou dodané a instalované zařízení č. 5 nebo zařízení č. 4 nebylo pro potřeby instalace/odinstalace finišeru odváženo do servisního střediska. 

10.         Ve vyjádření navrhovatele k opětovné žádosti o písemné objasnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů ze dne 27. 9. 2018 (dále jen „objasnění ze dne 27. 9. 2018“) navrhovatel mj. objasnil, že zařízení po připojení velkokapacitního zásobníku papíru bude mít tři zásobníky, a to velkokapacitní zásobník na 4 000 listů složený ze dvou zásobníků a zásobník papíru na 550 listů, přičemž bude zachována jak původní minimálně požadovaná kapacita zásobníku papíru, tak dojde k navýšení kapacity o požadovaných min. dalších 2 000 listů. Navrhovatel dále ve svém objasnění uvedl, že požadavek zadavatele, aby finišer byl připojitelný a oddělitelný bez servisního zásahu, nebyl obsažen v žádné části zadávací dokumentace ani ve vysvětleních zadávací dokumentace, a tudíž se jedná o neoprávněný požadavek nad rámec zadávací dokumentace.

11.         Dne 19. 10. 2018 zadavatel odeslal rozhodnutí zadavatele a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 18. 10. 2018, kterým zadavatele vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení s odůvodněním, že nabídka navrhovatele „nesplňuje minimální požadavky zadavatele na velkokapacitní zásobník papíru, finišer 1 a finišer 2 vymezené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.“, přičemž zadavatel blíže uvedl, že „velkokapacitní zásobník papíru nesplňuje požadavky zadavatele na kompatibilitu se zařízením 5 (…), když zajištěním požadavku zadavatele na kompatibilitu dojde ke změně parametrů zařízení 5 (…) tak, že tyto již nebudou odpovídat parametrům (vlastnostem) tohoto zařízení předloženým účastníkem zadávacího řízení v jeho nabídce v souladu s minimálními požadavky zadavatele.“, a dále, že „finiše 1 a finišer 2 nesplňují požadavky zadavatele na kompatibilitu se zařízením 5 (…) a zařízením 4 (…), když zajištění požadavku zadavatele na kompatibilitu představuje odinstalování již dodaného zařízení z prostředí zadavatele (technická i bezpečnostní rizika), servisní zásah v servisním středisku mimo místo plnění předmětu veřejné zakázky a znemožnění využívání takového zařízení po dobu, kdy toto bude mimo dispozici zadavatele (servisní středisko).“.

12.         Dne 1. 11. 2018 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí zadavatele a oznámení zadavatele o vyloučení navrhovatele ze dne 18. 10. 2018. Citované námitky byly zadavateli doručeny dne 1. 11. 2018.

13.         Dne 16. 11. 2018 odeslal zadavatel navrhovateli rozhodnutí zadavatele o námitkách z téhož dne, kterým zadavatel námitky navrhovatele ze dne 1. 11. 2018 odmítl.

14.         Jelikož podle navrhovatele zadavatel postupoval v rozporu se zákonem, když vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, aniž by byly naplněny podmínky stanovené v dotčeném ustanovení zákona, podal dne 23. 11. 2018 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 23. 11. 2018.

II. OBSAH NÁVRHU NAVRHOVATELE

15.         Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 23. 11. 2018 uvádí, že nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že jeho nabídka není v souladu s požadavky zadávací dokumentace, a to z důvodu, že pro zadavatele není přijatelné, když velkokapacitní zásobník nahradí původní 3 zásobníky a zařízení 5 už nebude mít po instalaci velkokapacitního zásobníku zásobníky 4, ale zásobníky 2.

16.         K výše uvedenému navrhovatel dodává, že zadávací dokumentace stanovila požadavek, aby zařízení 5 mělo 4 zásobníky, nestanovila však nijak a nikde to, kolik zásobníků musí mít zařízení 5 s instalovaným velkokapacitním zásobníkem jakožto volitelným příslušenstvím (nikoliv součástí zařízení 5), resp. nikde nevyloučila, že by velkokapacitní zásobník nesměl nahradit původní zásobníky. Zadávací dokumentace stanovila požadavek na min. kapacitu papíru jak samostatného zařízení, tak velkokapacitního zásobníku papíru, přičemž navrhovatel tyto parametry plně splňuje.

17.         Dle navrhovatele zadavatel dodatečně požaduje parametry, které v zadávací dokumentaci uvedeny nebyly, a to že velkokapacitní zásobník nesmí nahradit původní zásobník. Pokud by zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že vylučuje, aby velkokapacitní zásobník, jakožto volitelné příslušenství, které zadavatel může a nemusí poptávat, nahradil původní zásobník zařízení 5, pak by taková podmínka byla oprávněná. Sám zadavatel však v rozhodnutí o námitkách uvádí, že způsob splnění požadavku na kompatibilitu ponechal na dodavatelích. A to je dle navrhovatele podstata celého problému. Zadavatel ponechal způsob splnění tohoto požadavku na dodavateli a až následně v rámci hodnocení nabídek dospěl k závěru, že určité řešení způsobu zajištění kompatibility je pro něj údajně nepřijatelné. Důsledky této skutečnosti ovšem nemůže nést navrhovatel.

18.         Navrhovatel dále dodává, že v dotazu č. 1 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. se tazatel dotazoval, zda bude zadavatel akceptovat rozšíření kapacity zásobníků (tedy rozšíření po instalaci velkokapacitního zásobníku) tak, že stroj bude mít zásobníky 2x500 listů (z toho 1 na A3) + 1 x 3 000 listů, tedy celkem 4 000 listů. Tazatel se tak mimo jiné dotazoval, zda bude akceptováno, pokud po rozšíření bude mít stroj zásobníky celkem 3. Na to zadavatel odpověděl, že „Pokud tedy dodavatelem nabízené zařízení bude mít kapacitu zásobníku papíru na 4000 listů (z toho 500 listů A3), pak se jedná o splnění požadavků centrálního zadavatele na zařízení č. 5 – A3 barevná multifunkce (chodbová zařízení, pracoviště se zvýšenými potřebami tisku dokumentů), přičemž dodavatel bude muset ještě splnit požadavek centrálního zadavatele na velkokapacitní zásobník papíru.“. Z odpovědi zadavatele je pak dle navrhovatele zjevné, že bude splněn požadavek zadavatele na rozšířené zařízení 5, pokud sice bude mít zásobníky 3, ale pokud bude mít kapacitu zásobníku papíru na 4 000 listů.

19.         K výše uvedenému navrhovatel shrnuje, že předložil zadavateli nabídku plně v souladu se zadávacími podmínkami a jím nabízené plnění zcela naplňuje požadavky, které zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval. Za úplnost a správnost zadávacích podmínek pak odpovídá zadavatel, nikoliv dodavatel, a vyloučení navrhovatele je tak nedůvodné.

20.         Navrhovatel ve svém návrhu dále uvádí, že zásadně nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že nabídnuté finišery nejsou kompatibilní s příslušnými zařízeními z důvodu, že instalace finišeru v servisním středisku není dle zadavatele splněním požadavku na kompatibilitu, neboť zadávací dokumentace nikde a nijak nevymezila, jakým způsobem má být kompatibilita zajištěna, a nikde a nijak nevyloučila, že by instalace finišeru nemohla být provedena v servisním středisku.

21.         Dle navrhovatele nabídnutá zařízení a finišery jsou plně kompatibilní a je možné je připojit i odpojit. Ze skutečnosti, že se připojení či odpojení odehraje v servisním středisku pak nelze činit závěr, že nebyl naplněn požadavek na kompatibilitu, když zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl podmínky, ze kterých by bylo možné před podáním nabídky zjistit, že by zadavatel připojení či odpojení finišerů v servisním středisku nepovažoval za splnění podmínky kompatibility.

22.         K výše uvedenému navrhovatel dále uvádí, že pokud zadavatel argumentuje, že ze zadávací dokumentace neplyne, že by zadavatel umožnil již jednou dodané a nainstalované zařízení odinstalovat z prostředí zadavatele, odvézt do servisního střediska a až poté dodat zpět zadavateli, tak je tato argumentace zkreslená a zavádějí, neboť argumentace, že něco zadavatel v zadávací dokumentaci neumožnil, není správná v tom smyslu, že by dodavatel nesměl nabídnout v zadávacím řízení něco, co není v rozporu s výslovným požadavkem zadavatele v zadávacím řízení (pozitivním či negativním vymezením), ale co zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně neuvedl či opomněl uvést, tedy neumožnil výslovným požadavkem v zadávací dokumentaci. Jinými slovy uchazeč nepochybně může nabídnout v zadávacím řízení něco, co zadavatel v zadávací dokumentaci nabídnout nezakázal, pokud to splňuje výslovně požadované vlastnosti.

23.         Navrhovatel závěrem shrnuje, že zadávací dokumentace ani vysvětlení nijak nevymezily, co se rozumí kompatibilitou. Navrhovatel potvrdil, že nabídnuté finišery jsou s požadovanými zařízeními kompatibilní, a upřesnil, jakým způsobem budou finišery jakožto volitelné příslušenství k zařízením 4 a 5 instalovány. Tvrzení zadavatele, že není dána kompatibilita požadovaná v zadávací dokumentaci, je zcela neoprávněné. Pokud zadavatel měl určitou představu, jaký smysl má mít výraz kompatibilita, pak měl takovou podmínku odpovídající takové představě uvést v zadávací dokumentaci, což však neučinil a což nemůže být přičítáno k tíži navrhovatele.

24.         S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby Úřad jako opatření k nápravě zrušil rozhodnutí zadavatele a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 18. 10. 2018, kterým byl navrhovatel vyloučen ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a zakázal zadavateli až do pravomocného skončení řízení zadavateli uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

25.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 23. 11. 2018 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů.

26.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

27.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-34926/2018/541/AHr ze dne 27. 11. 2018, jehož přílohou byl výše uvedený návrh. Citovaným přípisem byl zadavatel také poučen o povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení a rovněž o způsobu zaslání dokumentace podle § 252 odst. 3 a 4 zákona. Tento přípis byl zadavateli doručen dne 27. 11. 2018.

28.         Dne 3. 12. 2018 obdržel Úřad datovou schránkou vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu spolu s částí dokumentace o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 3. 12. 2018

29.         Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 3. 12. 2018, jenž Úřad obdržel téhož dne, předně uvádí, že je přesvědčen, že rozhodnutí a oznámení o vyloučení navrhovatele bylo učiněno v souladu se zákonem, přičemž jednotlivá tvrzení navrhovatele, která zejména obhajují subjektivní a nepodložený výklad zadávací dokumentace navrhovatelem, nevyvracení skutečnost, že navrhovatel předložil svoji nabídku v rozporu s požadavky zadavatele vymezenými v zadávací dokumentaci.

30.         Zadavatel dále uvádí, že v zadávací dokumentaci veřejné zakázky u zařízení 5 - A3 Barevná multifunkce uvedl následující minimální hodnotu parametru (vlastnosti) počet zásobníků: min. 4, z nichž 1 bude pro formát A3. Zadavatel nikde a nikdy neuvedl, že by připustil menší než minimální počet zásobníků u zařízení 5 - A3 Barevná multifunkce, tedy také zajištěním kompatibility velkokapacitního zásobníku papíru se zařízením 5 - A3 Barevná multifunkce nemohlo dojít ke snížení počtu zásobníků papíru. Zadávací dokumentace veřejné zakázky nepřipustila změnu počtu zásobníků papíru zařízení 5 - A3 Barevná multifunkce po připojení velkokapacitního zásobníku papíru a tuto skutečnost nelze dovodit ani z vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem (dotaz č. 1 a odpověď na něj v rámci Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 25. 4. 2018), jak mylně uvádí navrhovatel.

31.         K výše uvedenému zadavatel dále dodává, že pokud by umožnil zajištění kompatibility tak, že by bylo možné po připojení velkokapacitního zásobníku papíru snížit počet zásobníků papíru u zařízení 5 - A3 Barevná multifunkce, pak by zcela jistě tuto skutečnost vymezil v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Dle přesvědčení zadavatele není možné k zadávací dokumentaci veřejné zakázky přistupovat tak, jak uvádí navrhovatel, tedy skutečnost, že zadavatel výslovně nezakázal modifikaci zařízení 5 - A3 Barevná multifunkce pro zajištění kompatibility s velkokapacitním zásobníkem papíru vede k tomu, že je tento způsob plnění připuštěn. Z logiky věci zadavatel nemůže v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vymezit negativním výčtem všechny způsoby plnění, které nepřipouští, ale může pouze vymezit minimální požadavky na plnění, které musí být respektovány.

32.         Zadavatel shrnuje, že velkokapacitní zásobník papíru nesplňuje požadavky zadavatele na kompatibilitu se zařízením 5 - A3 Barevná multifunkce, když zajištěním požadavku zadavatele na kompatibilitu dojde ke změně parametrů (vlastností) zařízení 5 - A3 Barevná multifunkce tak, že tyto již nebudou odpovídat parametrům (vlastnostem) tohoto zařízení předloženým navrhovatelem v jeho nabídce v souladu s minimálními požadavky zadavatele.

33.         Zadavatel ve svém vyjádření dále uvádí, že v příloze závazného vzoru rámcové dohody č. 1 – Specifikace Zařízení požadoval zajištění kompatibility finišeru 1 se zařízením 5 A3 Barevná multifunkce a finišeru 2 se zařízením 4 A3 Barevná multifunkce – (chodbová zařízení). Způsob naplnění tohoto požadavku byl na dodavatelích. Zadavatel nemohl znát konkrétní návrhy dodavatelů (a jednotlivých možností výrobců tiskáren a multifunkčních zařízení) při přípravě zadávacích podmínek, popřípadě při vyřizování vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tak nemohl zcela detailně vymezit, jakým přesným technickým způsobem má být kompatibilita zajištěna. Nicméně kompatibilita finišeru 1 se zařízením 5 A3 Barevná multifunkce a finišeru 2 se zařízením 4 A3 Barevná multifunkce – (chodbová zařízení) nemohla být dodavatelem zajištěna tak, aby byla v rozporu s požadavky zadavatele, které byly v zadávací dokumentaci veřejné zakázky výslovně uvedeny.

34.         Skutečnost že navrhovatel ve své nabídce navrhl zajištění kompatibility takovým způsobem, že v neprospěch zadavatele provede zajištění kompatibility nikoliv na zařízení instalovaném u zadavatele, ale toto zařízení zadavateli odebere a provede zajištění kompatibility po blíže neurčenou dobu a blíže neurčeným způsobem v servisním středisku, nemůže být souladná se zadávací dokumentací veřejné zakázky a zákonem.

35.         Zadavatel dále uvádí, že zajištění kompatibility zařízení 5 a 4 a finišeru prostřednictvím servisního zásahu v servisním středisku nepředstavuje okamžitou instalaci zařízení v prostředí zadavatele po dodání finišeru tak, jak požadoval zadavatel v čl. 3 odst. 3 a v čl. 5 odst. 4 závazného vzoru rámcové dohody.

36.         Dle zadavatele jsou zadávací podmínky vymezeny v souladu se zákonem i principy efektivního, účelného a hospodárného vynakládání finančních prostředků, přičemž tyto byly srozumitelné a umožňovaly podání porovnatelných nabídek. Nabídka navrhovatele nerespektovala zadávací podmínky a navrhovatel musel být vyloučen, přičemž hodnotící komise nerezignovala na svoji funkci a v průběhu zadávacího řízení se snažila vyjasnit, zda navrhovatel splnil všechny technické a funkční požadavky stanovené zadavatelem. Hodnotící komise a zadavatel tedy nepřistoupili k vyloučení navrhovatele pouze na základě povrchního posouzení, ale jak dokládá průběh zadávacího řízení, snažili se na základě bližšího posouzení nabídky vysvětlit všechny její nejasnosti. Rozhodnutí o vyloučení bylo zadavatelem vyhotoveno řádně, v souladu se zákonem a odpovídalo průběhu zadávacího řízení.

37.         S ohledem na výše uvedené tak zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh zamítl, neboť postup zadavatele nezakládá důvody pro uložení nápravného opatření.

Další průběh správního řízení

38.         Úřad dne 14. 12. 2018 vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-37443/2018/541/SKu, kterým zadavateli určil lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

Vyjádření navrhovatele ze dne 20. 12. 2018

39.         Dne 21. 12. 2018 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele ze dne 20. 12. 2018, v němž navrhovatel uvádí, že zadavatel přistupuje k přípravě zadávací dokumentace a posuzování obsahu zadávací dokumentace zjevně v rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona, které stanoví: „Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“

40.         Navrhovatel k tvrzení zadavatele, že „nemůže v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vymezit negativním výčtem všechny způsoby plnění, které nepřipouští, ale může pouze vymezit minimální požadavky na plnění, které musí být respektovány.“, dodává, že taková argumentace je zjevnou dezinterpretací tvrzení navrhovatele. Navrhovatel neuváděl v námitkách ani v návrhu, že by zadavatel měl v zadávací dokumentaci negativním výčtem vymezit všechny způsoby plnění, které nepřipouští. Navrhovatel naopak výslovně uváděl, že k naplnění požadavku ustanovení §36 odst. 3 zákona má zadavatel možnost své požadavky na plnění veřejné zakázky vymezit buď pozitivně, nebo negativně. Z tohoto vymezení musí vyplývat, jaké podmínky musí nabízené plnění splňovat v pozitivním smyslu, přičemž tyto podmínky může zadavatel doplnit negativním vymezením, pokud taková podmínka jasně a srozumitelně nevyplývá z pozitivního vymezení podmínek. Takto vymezené podmínky musí být jednoznačné, tj. takové, že nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad.

41.         Dle navrhovatele zadavatel jistě může pouze pozitivně vymezit minimální požadavky na plnění, přičemž tyto požadavky musí být respektovány. V daném případě ovšem podmínky, které zadavatel pojal za důvod vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, resp. z pozitivního vymezení zadávací dokumentace, nevyplývají, přičemž tento přístup je velmi nebezpečný a zcela jednoznačně v rozporu se zákonem.

42.         Výklad zadavatele, který by připustil, že zadavatel může dodatečně určité podrobnosti požadovaného plnění dotvářet či vykládat až v rámci hodnocení nabídek, by byl dle navrhovatele obecně pro praxi zadávání veřejných zakázek zcela paralyzující. Vedl by pouze k tomu, že by dodavatelé nebyli schopni podat nabídku, aniž by si byli jisti, že odpovídá požadavkům zadavatele. Vedl by k tomu, že by zadavatelé mohli jakkoliv své požadavky na plnění dodatečně modifikovat a proces zadávání veřejných zakázek by se stal prakticky nekontrolovatelným a manipulovatelným.

Další průběh správního řízení

43.         Vzhledem ke skutečnosti, že součástí obdržené dokumentace ze dne 3. 12. 2018 nebyl výstup ze systému Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) obsahující přehled všech úkonů a veškeré komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky v NEN včetně času provedení těchto úkonů a komunikace a včetně času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím NEN, určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019 zadavateli dodatečnou lhůtu pěti dnů k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Zadavatel byl v odůvodnění výše uvedeného usnesení rovněž poučen o tom, že v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v této dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad v souladu s § 263 odst. 4 zákona uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení správního řízení. Předmětné usnesení bylo zadavateli doručeno dne 2. 1. 2019.

44.         Dne 8. 1. 2019 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele a výpis elektronických úkonů obsahující přehled všech úkonů a veškeré komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky v NEN včetně času provedení těchto úkonů a komunikace a včetně času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím NEN.

Vyjádření zadavatele ze dne 8. 1. 2019

45.         Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 8. 1. 2019, které Úřad obdržel téhož dne, uvádí, že usnesení č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019, bylo zadavateli dodáno do datové schránky dne 2. 1. 2019, nicméně vzhledem k administrativnímu pochybení v rámci interní správy dokumentů zadavatele bylo předmětné usnesení doručeno kompetentním osobám zadavatele až dne 8. 1. 2019.

46.         Ve svém vyjádření zadavatel dále uvádí, že přestože výstup z elektronického nástroje NEN není dle jeho přesvědčení povinnou součástí dokumentace dle § 216 odst. 1 zákona, tak zadavatel tento dokument poskytuje Úřadu jako přílohu tohoto vyjádření. 

Další průběh správního řízení

47.         Dne 14. 1. 2019 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-01217/2019/541/SKu, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, a to až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0483/2018/VZ.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

48.         Úřad příslušný podle § 248 zákona po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastních zjištění dospěl k následujícím závěrům.

49.         Úřad konstatuje, že zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0483/2018/VZ nedoručil Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 23. 11. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019 stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 4 citovaného zákona, tedy nejpozději dne 7. 1. 2019.

50.         Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

51.         Podle § 211 odst. 6 zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

52.         Zadavatel je podle § 216 odst. 1 zákona povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jak dále stanoví § 216 odst. 2 zákona, zadavatel je povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.

53.         Podle § 250 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a.             zadávacím podmínkám,

b.             dobrovolnému oznámení,

c.              vyloučení účastníka zadávacího řízení,

d.             rozhodnutí o výběru dodavatele,

e.             volbě druhu zadávacího řízení, nebo

f.               postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

54.         V souladu s § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl.

55.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

56.         Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel v souladu s § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

57.         Části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

58.         Nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 zákona dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad podle § 263 odst. 4 zákona uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

59.         Podle § 22 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“) se konverzí rozumí

a.      úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo

b.      úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

60.         Podle § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).

61.         Podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má‑li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

Právní posouzení

62.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že dokumentací o zadávacím řízení se myslí veškeré dokumenty v listinné či elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech účastníků zadávacího řízení. Úřad podotýká, že v rámci předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byla definice pojmu dokumentace o veřejné zakázce (nyní dokumentace o zadávacím řízení) obsažena v § 17 „Vymezení některých dalších pojmů“, pod písm. v). V nyní účinném zákoně však definice pojmu dokumentace o zadávacím řízení v § 28, který obdobně jako § 17 v ZVZ vymezuje pojmy v zákoně používané, obsažena není. Při definování pojmu dokumentace o zadávacím řízení je tak nutno vycházet z jiného ustanovení zákona, a to z § 216 odst. 1 zákona, který stanoví povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení a současně definuje, co tuto dokumentaci tvoří. Zákon ve svém ustanovení § 216 odst. 1 stanoví povinnost zadavatele uchovávat veškerou dokumentaci o zadávacím řízení po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o obecnou archivační povinnost zadavatele, jejímž účelem je zajištění možnosti kontroly úkonů a postupu zadavatele (a potažmo i dodavatelů) orgánem dohledu, kterým je v prvním stupni správního řízení Úřad. Situaci, kdy souběžně probíhá správní řízení vedené Úřadem a přezkoumávané zadávací řízení, řeší § 216 odst. 2 zákona, který zadavateli stanovuje povinnost pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení. Tím je zajištěna možnost průběžné a aktuální kontroly postupu zadavatele v zadávacím řízení a v neposlední řadě také naplněna obecná zásada transparentnosti stanovená v § 6 odst. 1 zákona.

63.         Úřad v souvislosti s šetřenou věcí uvádí, že dne 23. 11. 2018 obdržel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. S0483/2018/VZ. Jednou z podmínek vedení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem na návrh stěžovatele je doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl. Povinností zadavatele je poté v souladu s § 252 odst. 1 zákona doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a současně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

64.         Jak už bylo uvedeno výše, obsah pojmu dokumentace o zadávacím řízení je definován v § 216 zákona a tvoří ji všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, kdy je zadavatel povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení. Úřad v předmětné věci zdůrazňuje, že dokumentace o zadávacím řízení tak, jak ji definuje § 216 zákona, je nezbytná pro řádný a objektivní přezkum postupu zadavatele. Pouze na základě kompletní dokumentace o zadávacím řízení lze dle dikce zákona ze strany Úřadu ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se zákonem. Její poskytnutí zadavatelem v rozsahu a formě vymezené zákonem je tedy nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho provedení Úřadem v zákonných lhůtách.

65.         Pokud Úřad dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě podle § 252 odst. 1 zákona neobdrží, stanoví zadavateli dodatečnou pětidenní lhůtu, jak mu ukládá § 263 odst. 4 zákona. Pokud Úřad dokumentaci o zadávacím řízení neobdrží ani v této dodatečné pětidenní lhůtě, nemůže již zmeškání lhůty prominout a musí přistoupit k uložení nápravného opatření, jak mu ukládá § 263 odst. 4 zákona.

66.         Úřad se v souladu s výše uvedeným zabýval tím, zda zadavatel splnil v předmětném správním řízení povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, tedy zda Úřadu zaslal dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu zadavateli. Na tuto povinnost byl zadavatel Úřadem upozorněn přípisem č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-34926/2018/541/AHr ze dne 27. 11. 2018, přičemž Úřad uvádí následující.

67.         Pro posouzení splnění povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona bylo nejprve nutné ověřit, zda navrhovatel doručil zadavateli stejnopis návrhu do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl. Stejnopis návrhu na zahájení řízení byl zadavateli doručen dne 23. 11. 2018. Rozhodnutí o námitkách, ve kterém zadavatel námitkám nevyhověl, obdržel navrhovatel dne 16. 11. 2018. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stejnopis návrhu byl zadavateli doručen v zákonné lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tedy do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítl.

68.         Následně Úřad přistoupil k posouzení splnění povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona v návaznosti na § 263 odst. 4 zákona, tj. zda zadavatel doručil Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslal Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení, přičemž Úřad podotýká, že aby byla splněna povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení, musí být zaslána tato dokumentace způsobem dle § 252 odst. 3 a 4 zákona. Jak již bylo zmíněno výše, dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216 zákona tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon, kdy je zadavatel současně povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení. Jelikož stejnopis návrhu byl zadavateli doručen dne 23. 11. 2018, lhůta pro doručení vyjádření k návrhu a zaslání dokumentace způsobem uvedeným v § 252 odst. 3 a 4 zákona uplynula dne 4. 12. 2018.

69.         Úřad konstatuje, že dne 3. 12. 2018 obdržel prostřednictvím datové schránky 44 podání zadavatele, obsahující vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu spolu s částí dokumentace o zadávacím řízení, přičemž jak vyplývá ze záznamu o obdržené dokumentaci č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-36685/2018/541/SKu ze dne 10. 12. 2018 tato podání Úřad zaevidoval pod č. j. ÚOHS-35960/2018, ÚOHS-35961/2018, ÚOHS-35962/2018, ÚOHS-35963/2018, ÚOHS-35964/2018, ÚOHS-35965/2018, ÚOHS-35966/2018, ÚOHS-35967/2018, ÚOHS-35968/2018, ÚOHS-35969/2018, ÚOHS-35970/2018, ÚOHS-35971/2018, ÚOHS-35972/2018, ÚOHS-35973/2018, ÚOHS-35974/2018, ÚOHS-35975/2018, ÚOHS-35976/2018, ÚOHS-35977/2018, ÚOHS-35978/2018, ÚOHS-35979/2018, ÚOHS-35980/2018, ÚOHS-35981/2018, ÚOHS-35982/2018, ÚOHS-35983/2018, ÚOHS-35984/2018, ÚOHS-35986/2018, ÚOHS-35987/2018, ÚOHS-35988/2018, ÚOHS-35989/2018, ÚOHS-35990/2018, ÚOHS-35991/2018, ÚOHS-35992/2018, ÚOHS-35993/2018, ÚOHS-35994/2018, ÚOHS-35995/2018, ÚOHS-35996/2018, ÚOHS-35997/2018, ÚOHS-35998/2018, ÚOHS-35999/2018, ÚOHS-36000/2018, ÚOHS-36002/2018, ÚOHS-36003/2018, ÚOHS-36005/2018 a ÚOHS-36006/2018.

70.         Úřad opětovně konstatuje, že žádné z výše uvedených podání neobsahovalo výstup ze systému NEN obsahující přehled všech úkonů a veškeré komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky v NEN včetně času provedení těchto úkonů a komunikace a včetně času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím NEN. Úřad tedy v šetřeném případě, jak vyplývá z dikce ustanovení § 263 odst. 4 zákona, přistoupil ke stanovení dodatečné pětidenní lhůty k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Úřad tak učinil usnesením č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019, které bylo zadavateli doručeno téhož dne. Zadavatel tak byl povinen doručit Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení nejpozději dne 7. 1. 2019. Zadavatel byl v citovaném usnesení explicitně upozorněn na skutečnost, že Úřadu ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona nezaslal předmětný výpis ze systému NEN, a tedy že svou povinnost spočívající v zaslání dokumentace o zadávacím řízení splnil pouze částečně. V odůvodnění citovaného usnesení byl zadavatel rovněž poučen o tom, že v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v této dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, uloží Úřad v souladu s § 263 odst. 4 zákona nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení správního řízení.

71.         Úřad konstatuje, že dne 8. 1. 2019, tedy až po marném uplynutí pětidenní lhůty k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019, obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky podání obsahující vyjádření zadavatele a výstup ze systému NEN obsahující přehled všech úkonů a veškeré komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky v NEN, včetně času provedení těchto úkonů a komunikace a času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím NEN. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad výše uvedené podání neobdržel v zákonem požadované pětidenní lhůtě, nemohl Úřad dle § 263 odst. 4 zákona toto zmeškání lhůty prominout a musel přistoupit k uložení nápravného opatření, k čemuž Úřad dále uvádí následující.

72.         Pro řádný a objektivní přezkum postupu zadavatele je dle zákona zcela nezbytné mít k dispozici dokumentaci o zadávacím řízení v jejím plném rozsahu a v požadované podobě. Konkrétně je tato skutečnost reflektována zákonem v ustanovení § 252 odst. 1 zákona, které zadavateli ukládá povinnost zaslat Úřadu do 10 dnů, od doručení návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. Pro úplnost Úřad uvádí, že současně musí být naplněny podmínky dle § 252 odst. 3 a odst. 4 zákona, dle nichž je zadavatel povinen doručit zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem a současně je zadavatel povinen odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. V případě nesplnění výše uvedené povinnosti zadavatele ve lhůtách dle § 252 zákona je Úřad povinen zadavateli stanovit dodatečnou pětidenní lhůtu k doručení dokumentaci o zadávacím řízení. Nedoručí-li zadavatel dokumentaci o zadávacím řízení ani v dodatečné lhůtě je Úřad bez věcného posouzení povinen dle § 263 odst. 4 zákona uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

73.         Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel svou povinnost zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení splní pouze tehdy, pokud tak učiní ve stanovených lhůtách a současně pokud jsou součástí této dokumentace všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení vyžaduje zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech účastníků zadávacího řízení, přičemž jak dále stanoví § 216 odst. 2 zákona, zadavatel je povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.

74.         K výše uvedenému Úřad uvádí, že z ustanovení § 216 odst. 2 zákona je zřejmé, že dokumentace o zadávacím řízení musí obsahovat takový souhrn dokumentů a informací, na základě kterého bude možná průběžná i následná kontrola postupu zadavatele a dodavatelů ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení. Jak již Úřad uvedl v bodu  4. odůvodnění tohoto rozhodnutí, předmětná veřejná zakázka byla dle článku 2. „Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky a zastoupení zadavatele“ zadávací dokumentace zadávána pomocí národního elektronického nástroje NEN, kdy z obsahu citovaného článku zadávací dokumentace dále vyplývá, že „veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje NEN se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji NEN.“. Z uvedeného vyplývá, že pro řádný přezkum postupu zadavatele ze strany Úřadu je nezbytné, aby Úřad disponoval kompletním přehledem všech provedených úkonů učiněných v zadávacím řízení a rovněž přehledem veškeré proběhlé komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, včetně okamžiku provedení jednotlivých úkonů (času odeslání a doručení), neboť bez uvedeného přehledu není možné řádně a objektivně přezkoumat kroky zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení.  

75.         S přihlédnutím k účelu ustanovení § 216 odst. 2 zákona, kterým je zajištění možnosti Úřadu zkoumat historii průběhu zadávacího řízení, a tím kontrolovat úkony zadavatele, je nutné na výpis ze systému NEN, který zaznamenává onu historii průběhu zadávacího řízení, včetně seznamu a času všech jednotlivých provedených úkonů, nahlížet jako na součást dokumentace o zadávacím řízení. Je totiž zřejmé, že v případě pouhého zaslání jednotlivých dokumentů tvořících dokumentaci o zadávacím řízení nelze bez předmětného výstupu, zachycujícího všechny proběhlé úkony, dostatečně a jednoznačně prokázat, a tedy i nikterak ověřit, shodu těchto doložených dokumentů se skutečným průběhem zadávacího řízení, čímž by ze strany Úřadu nebyla splněna podmínka na řádný a objektivní přezkum postupu zadavatele. 

76.         K výše uvedenému Úřad dodává, že za situace, kdy veškeré úkony v rámci zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN, představuje předmětný výpis zaznamenávající nejen veškeré proběhlé úkony, ale zejména také okamžik jejich provedení, včetně jejich času odeslání a doručení, nezbytný podklad pro ověření výše uvedené úplnosti dokumentace o zadávacím řízení, tj. shody doložených dokumentů se skutečným průběhem zadávacího řízení, ale rovněž také podklad pro objektivní ověření okamžiku provedení jednotlivých úkonů (jejich odeslání či doručení), tzn. tento elektronickým nástrojem vygenerovaný výstup lze považovat taktéž za obdobu dodejek/doručenek obsahujících nezbytné informace ve vztahu k doručování listinných zásilek. Předmětný výpis ze systému NEN tak má vypovídající hodnotu v tom smyslu, že objektivně dokládá všechny učiněné kroky v rámci zadávacího řízení, včetně času jejich provedení, a představuje tak nezbytnou součást dokumentace o zadávacím řízení, neboť představuje takový dokument, který pro potřeby řádného a objektivního přezkumu postupu zadavatele dokládá skutečný průběh zadávacího řízení.

77.         Zákon na zadavatele klade jednoznačné požadavky na zaslání dokumentace o zadávacím řízení (její obsah a formu) v takovém rozsahu, aby mohl Úřad již na základě dodané dokumentace o zadávacím řízení věcně rozhodnout. Nelze se tedy ztotožnit s tvrzením zadavatele, že předmětný výstup ze systému NEN nepředstavuje součást dokumentace o zadávacím řízení, neboť tento výklad by nesledoval smysl a účel zákona, kterým je v daném případě předložení dokumentace o zadávacím řízení ze strany zadavatele Úřadu v jejím plném rozsahu a v požadované podobě, a to ve lhůtě stanovené zákonem, jelikož pouze tak může dojít k zajištění co nejefektivnějšího přezkumu. V opačném případě by totiž docházelo např. k výše uváděné nejistotě z hlediska určení, ve kterém okamžiku k jednotlivým úkonům v rámci zadávacího řízení došlo. Smyslem zákona i povinností Úřadu je však v intencích zásady zákonnosti a procesní ekonomie takovýmto pochybnostem předcházet.

78.         Lze tedy konstatovat, že pokud by předmětný výstup z elektronického nástroje nebyl považován za součást dokumentace o zadávacím řízení, a Úřad by byl nucen zajistit si tento nezbytný podklad jinou správně-procesní cestou, ztrácela by povinnost zadavatele zaslat dokumentaci o zadávacím řízení v zákonem stanovených lhůtách smysl, jelikož by se přezkum založený na objektivně ověřitelných podkladech posouval do předem neodhadnutelného období od zahájení správního řízení, které by bylo de facto „určeno“ až následnou součinností zadavatele při zasílání předmětného výpisu. Tímto stavem by byla zcela popřena snaha zákonodárce o zefektivnění přezkumné činnost Úřadu, jejímž projevem je právě povinnost zadavatele zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení v zákonem stanovených lhůtách, přičemž pro zajištění plnění této povinnosti je, pokud tak zadavatel neučiní, zákonem stanovena „sankce“ ve formě zrušení přezkoumávaného úkonu, případně celého zadávacího řízení, avšak ta by v případě absentujícího předmětného výstupu v rámci zaslané dokumentace o zadávacím řízení nemohla být uplatněna, pokud by předmětný výstup za součást dokumentace o zadávacím řízení považován nebyl. V takovém případě by se Úřad dostal do situace, kdy efektivita jeho přezkumu by mohla být výrazně snížena, jelikož by byla výrazně determinována ochotou zadavatele spolupracovat při zajištění podkladů nezbytných pro posouzení zákonnosti jeho postupu v zadávacím řízení.

79.         K výše uvedenému Úřad dále dodává, že v souladu s ustanovením § 3 správního řádu je navíc Úřad povinen zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, kdy obecně platné závěry týkající se zjištění skutkového stavu věci ve správním řízení ještě umocňuje skutečnost, že na dokazování ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, které je zahájeno na návrh dodavatele, jsou kladeny zvýšené nároky i díky významnému prvku kontradiktornosti mezi navrhovatelem (dodavatelem) na straně jedné a zadavatelem na straně druhé (srov. s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2013, č. j. 62 Af 58/2011, který byl sice vydán za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, avšak jeho závěry jsou aplikovatelné i za účinnosti zákona). Pokud se tedy účastníci ve správním řízení chovají tak, že předkládají protichůdné argumenty a námitky, jejichž součástí samozřejmě mohou být i případné námitky proti včasnosti doručení jednotlivých dokumentů či jejich vyhotovení, je tedy nejen ve veřejném zájmu, ale i v zájmu účastníků řízení, aby Úřad prováděl dokazování úplnou dokumentací o zadávacím řízení a takovými dokumenty, které zaručují co nejvyšší možnou vypovídací hodnotu. Nelze pak vyloučit ani možnou záměnu, neúplnost nebo dokonce záměrné nedodání či pozměnění dokumentace o zadávacím řízení, která je vždy ve vztahu k meritu věci zásadním důkazem.

80.         Na základě výše uvedeného tak Úřad konstatuje, že se neztotožnil s tvrzením zadavatele, že ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona poskytl všechny dokumenty a informace, jejichž pořízení vyžaduje zákon a jež jsou nezbytné pro naplnění účelu poskytnuté dokumentace o zadávacím řízení, kterým je možnost přezkumu postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky ze strany Úřadu.

81.         Úřad dále konstatuje, že při posuzování splnění povinnosti zadavatele zaslat dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona, popřípadě doručit ve lhůtě § 263 odst. 4 zákona, je možné vycházet pouze z dokumentace o zadávacím řízení poskytnuté Úřadu v uvedených lhůtách. Nelze tedy činit závěry o postupu zadavatele v zadávacím řízení na základě dokumentu, který Úřad obdrží až po uplynutí výše uvedených lhůt, neboť v zákoně je jednoznačně stanoven nejzazší termín pro doručení dokumentace o zadávacím řízení Úřadu, tj. poslední den pětidenní lhůty stanovené podle § 263 odst. 4 zákona. Jiný postup, kdy by Úřad akceptoval pozdější doručení dokumentace o zadávacím řízení, nelze považovat za souladný se zákonem a současně by takovým postupem Úřadu došlo k odchýlení se od jeho ustálené rozhodovací praxe. Úřad nepřehlédl, že zadavatel doručil dne 8. 1. 2019 výstup ze systému NEN, avšak právě s ohledem na relevantní ustanovení zákona upravující doručení dokumentace o zadávacím řízení Úřadu, již nemohl k této opožděně doručené datové zprávě přihlížet, neboť případné nedostatky při doručení dokumentace o zadávacím řízení (spočívající například v nekompletním obsahu či špatné formě) mohou být, jak již Úřad uvedl výše, zhojeny pouze v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené podle § 263 odst. 4 zákona.

82.         K výše uvedenému Úřad opětovně uvádí, že zadavatel byl usnesením č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019 explicitně upozorněn na skutečnost, že Úřadu ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona nezaslal předmětný výpis ze systému NEN, a tedy že nesplnil svou povinnost zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení, přičemž v odůvodnění citovaného usnesení byl zadavatel rovněž poučen o tom, že v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení ani v této dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, uloží Úřad v souladu s § 263 odst. 4 zákona nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení správního řízení.

83.         V návaznosti na výše uvedené tak Úřad v případě, že ani v dodatečné pětidenní lhůtě není doručena kompletní dokumentace o zadávacím řízení, nemůže postupovat jinak, než je výslovně stanoveno v § 263 odst. 4 zákona, tedy přistoupit k uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení správního řízení.  

84.         Vzhledem k výše uvedenému Úřadu uvádí, že zadavatel nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu podle § 252 odst. 1 zákona, tedy nejpozději dne 3. 12. 2018, a ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 7. 1. 2019, neboť Úřadu ve stanovených lhůtách nedoručil výstup ze systému NEN obsahující přehled všech úkonů a veškeré komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky v NEN včetně času provedení těchto úkonů a komunikace a včetně času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím NEN.

85.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0483/2018/VZ nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 23. 11. 2018 zadavateli, a ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 7. 1. 2019, proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. rozhodnutí

86.         Podle § 263 odst. 4 zákona nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonu zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 zákona dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

87.         Úřad ve výroku I. konstatoval, že zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0483/2018/VZ nedoručil Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 23. 11. 2018 zadavateli, a ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j.  ÚOHS-S0483/2018/VZ-00015/2019/541/SKu ze dne 2. 1. 2019 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 citovaného zákona, tedy nejpozději dne 7. 1. 2019.

88.         Úřad obecně uvádí, že nemá-li k dispozici dokumentaci o zadávacím řízení, což je podmínka pro rychlý (aby Úřad mohl co nejrychleji posoudit postup zadavatele, který je v dokumentaci zachycen) a efektivní (aby bylo co přezkoumávat) výkon dozoru, musí Úřad přijmout adekvátní opatření. Nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu zabraňuje zadavateli v pokračování potencionálně závadného zadávacího řízení v případě nesoučinnosti ohledně přezkumu jeho postupu z jeho strany.

89.         Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínky dle § 263 odst. 4 zákona, přičemž návrh na zahájení správního řízení směřoval proti postupu zadavatele při vyloučení navrhovatele, rozhodnutím a oznámením zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 18. 10. 2018, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 18. 10. 2018 a všech následných úkonů učiněných zadavatelem v předmětném zadávacím řízení. 

90.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. rozhodnutí

91.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

92.         Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

93.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 18. 10. 2018 a všech následných úkonů učiněných zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

94.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí

K výroku IV. rozhodnutí

95.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 263 odst. 4 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

96.         Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo k uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení přezkoumávaných úkonů zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

97.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2018000483.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

2.             JUDr. Jan Lukeš, advokát, Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pro úplnost Úřad uvádí, že jak vyplývá ze žádosti navrhovatele o prodloužení lhůty k podání vysvětlení ze dne 11. 9. 2018, zadavatel chybně adresoval a identifikoval společnost S&T s.r.o., IČO  28973747, se sídlem U jezera 2045/6, Stodůlky, 155 00 Praha, tj. jiný existující subjekt než navrhovatele, přičemž po upozornění navrhovatele v citované žádosti zadavatel v následujících dokumentech zavedl správnou identifikaci navrhovatele.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz