číslo jednací: S0526/2018/VZ-01907/2019/521/RŠu

Instance I.
Věc Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)
Účastníci
  1. Plzeňský kraj
  2. BusLine LK s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 8. 2. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 437 KB

 Č. j.:ÚOHS-S0526/2018/VZ-01907/2019/521/RŠu

 

Brno: 23. ledna 2019

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 12. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 4. 1. 2019 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno,
  • navrhovatel – BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 9. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-031207, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 10. 2018 a dne 15. 10. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 178-403488, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 6. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 193-437269 a dne 17. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 200-455407,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily– ze dne 27. 12. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 9. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-031207, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 10. 2018 a dne 15. 10. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 178-403488, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 6. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 193-437269 a dne 17. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 200-455407, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel vzal dne 17. 1. 2019 svůj návrh ze dne 27. 12. 2018 zpět.

 

 Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 27. 12. 2018 návrh navrhovatele – BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 4. 1. 2019 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 9. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 9. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-031207, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 10. 2018 a dne 15. 10. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 9. 2018 pod ev. č. 2018/S 178-403488, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 6. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 193-437269 a dne 17. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 200-455407 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 27. 12. 2018, kdy Úřad obdržel shora uvedený návrh, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v návrhu brojí proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky a uvádí, že zadavatel se dopustil „porušení zejména § 6 odst. 1 ZZVZ (dle něhož zadavatel musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti), § 6 odst. 2 ZZVZ (dle něhož ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace), § 36 odst. 3 ZZVZ (dle něhož zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele)“ a dále porušení § 44 odst. 1 zákona, když „porušil povinnost předcházet střetu zájmů“.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0526/2018/VZ-38527/2018/521/RŠu ze dne 2. 1. 2019.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0526/2018/VZ-00113/2019/521/RŠu ze dne 4. 1. 2019 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k předložení dokladu o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona.

7.             Dne 7. 1. 2019 obdržel Úřad e-mailem od zadavatele vyjádření k návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

8.             Dne 9. 1. 2019 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky od navrhovatele doklad o složení kauce na účet Úřadu.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0526/2018/VZ-01119/2019/521/RŠu ze dne 15. 1. 2019 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které v průběhu správního řízení provede v šetřeném zadávacím řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

10.         Dne 17. 1. 2019 obdržel Úřad od navrhovatele prostřednictvím datové schránky podání z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky.

11.         Dne 21. 1. 2019 umožnil Úřad zadavateli nahlédnout do správního spisu sp. zn. S0526/2018/VZ.

12.         Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

13.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 17. 1. 2019 svůj návrh ze dne 27. 12. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky zpět, rozhodl Úřad podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

14.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno

2.             BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz