Rozhodnutí: S0512/2018/VZ-38189/2018/522/KČe

Instance I.
Věc Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II. etapa
Účastníci
  1. město Jílové
  2. ECO LED SOL s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 6. 2. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 451 KB

Č. j.:ÚOHS-S0512/2018/VZ-38189/2018/522/KČe

 

Brno: 16. ledna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 12. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – město Jílové, IČO 00261408, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové,
  • navrhovatel – ECO LED SOL s.r.o., IČO 29146411, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání  veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II. etapa“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9.7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 7. 2018 pod ev. č. Z2018-022759 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 132-300102, 

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ECO LED SOL s.r.o., IČO 29146411, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 – nedoručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ve stejnopisu zadavateli – město Jílové, IČO 00261408, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové – návrh ze dne 13. 12. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele učiněných při zadávání  veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II. etapa“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 7. 2018 pod ev. č. Z2018-022759 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 132-300102, ve lhůtě podle § 251 odst. 3 citovaného zákona, tedy nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek jmenovaným navrhovatelem, tj. nejpozději do 7. 12. 2018, nýbrž až dne 13. 12. 2018.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 13. 12. 2018 návrh navrhovatele – ECO LED SOL s.r.o., IČO 29146411, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – město Jílové, IČO 00261408, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II. etapa“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 7. 2018 pod ev. č. Z2018-022759 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 132-300102 (dále jen „veřejné zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem 13. 12. 2018, kdy Úřad shora uvedený návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené Úřadem pod sp. zn. S0512/2018/VZ.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení, oznámeného mu dopisem zadavatele ze dne 25. 10. 2018.  Navrhovatel uvádí, že podle jeho názoru zadavatel postupoval v rozporu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek vyjádřenými v § 6 zákona, když

  • v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 a 2, resp. § 36 odst. 1 zákona stanovil v zadávací dokumentaci technické podmínky, které se následně, dle rozhodnutí zadavatele, jeví jako diskriminační, čímž svévolně zúžil okruh možných dodavatelů k plnění veřejné zakázky,
  • při posouzení nabídek v rozporu se zákonem a zadávací dokumentací nepřipustil obdobné řešení, které splňovalo stanovené parametry, a fakticky trval na výrobcích a systémech, které mu byly dodány v rámci předchozí veřejné zakázky (I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení),
  • tato pochybení zadavatel neodstranil ani na základě podaných námitek a v rozporu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona se v rozhodnutí o námitkách nevypořádal s veškerou argumentací navrhovatele,
  • v rozporu s ustanovením § 245 odst. 4 zákona zadavatel v rozhodnutí o námitkách neuvedl úplné poučení o opravném prostředku, neboť neobsahuje lhůtu, ve které lze podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

S ohledem na uvedené navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele, nebo aby zrušil zadávací řízení, neboť zadávací dokumentace a technické podmínky jsou diskriminační, a tedy v rozporu se zásadou transparentnosti.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Úřad zahájení správního řízení oznámil jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0512/2018/VZ-37530/2018/522/KČe ze dne 17. 12. 2018. Dokumentaci o zadávacím řízení (dále jen „dokumentace“) Úřad obdržel v  rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0470/2018/VZ.

6.             Úřad usnesením č. j.  ÚOHS-S0512/2018/VZ-37830/2018/522/KČe ze dne 19. 12. 2018 navrhovateli určil lhůtu k předložení dokladu, který bude prokazovat doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Úřad dne 21. 12. 2018 obdržel od navrhovatele podklady dokládající, že zadavatel stejnopis návrhu obdržel dne 13. 12. 2018.

7.             Dne 21. 12. 2018 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele z téhož dne, v němž zadavatel shrnuje průběh zadávacího řízení a v závěru uvádí, že na rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek trvá.  

8.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 3 zákona, a proto správní řízení podle § 257 písm. e) zákona zastavil. K tomu Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9.             Podle § 211 odst. 6 zákona je při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

10.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

11.         Podle § 245 odst. 5 zákona pokud zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě podle odstavce 1, platí pro účely podání návrhu podle § 250 odst. 1 zákona, že námitky odmítl.

12.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

13.         Podle § 251 odst. 3 zákona pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 zákona doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

14.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

15.         V šetřeném případě vyplývají z dokumentace následující skutečnosti.

16.         Oznámení zadavatele ze dne 25. 10. 2018 o vyloučení navrhovatele bylo do datové schránky navrhovatele dodáno dne 26. 10. 2018.

17.         Z dokumentace (konkrétně z doručenky datové zprávy) vyplývá, že navrhovatel námitky ze dne 12. 11. 2018 proti svému vyloučení (dále jen „námitky navrhovatele“) dodal do datové schránky zadavatele dne 12. 11. 2018.

18.         Zadavatel odmítl námitky navrhovatele „Rozhodnutím o námitkách“ ze dne 27. 11. 2018 „dále jen „rozhodnutí o námitkách“). Z doručenky datové zprávy vyplývá, že předmětné rozhodnutí o námitkách bylo do datové schránky navrhovatele dodáno dne 28. 11. 2018. Oprávněná osoba[1] navrhovatele se do datové schránky přihlásila dne 3. 12. 2018.

19.         Návrh navrhovatele ze dne 13. 12. 2018 byl do datové schránky Úřadu dodán téhož dne, přičemž jak Úřad ověřil z doručenky datové zprávy doložené navrhovatelem (viz bod 6. odůvodnění tohoto usnesení), stejnopis návrhu byl do datové schránky zadavatele dodán rovněž dne 13. 12. 2018.

20.         Jak vyplývá z ustanovení § 251 odst. 2 zákona navrhovatel v případě, kdy se chce domoci ze strany Úřadu přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky, musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.

21.         Výjimkou z tohoto postupu je však situace, kdy zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona nerozhodne. Pak pro podání návrhu platí lhůta podle § 251 odst. 3 zákona, tj. do 25 dnů od odeslání námitek stěžovatelem. Za použití teleologického výkladu (reflektujícího smysl a účel zákona) ustanovení § 251 odst. 3 zákona je přitom nutné dojít k závěru, že rozhodnutí zadavatele o námitkách (ve vztahu k formulaci „pokud zadavatel ve lhůtě dle § 245 odst. 1 zákona nerozhodl“) je nutno chápat nejen jako samotné rozhodnutí (vyhotovení dokumentu, kterým zadavatel o námitkách rozhodl), ale rovněž i zajištění jeho dodání do sféry dispozice stěžovatele. Situace, kdy zadavatel o námitkách stěžovatele v zákonem stanovené lhůtě (vůbec) nerozhodne, se od situace, kdy zadavatel sice rozhodne, ale toto rozhodnutí stěžovateli, ať již z jakéhokoli důvodu (např. kvůli administrativnímu pochybení) neodešle, z pohledu stěžovatele vůbec neliší, neboť důsledek je vždy stejný – stěžovatel se fakticky nedozví argumenty zadavatele ke skutečnostem uváděným v námitkách.

22.         V této souvislosti lze přitom odkázat i na ustanovení § 570 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého působí právní jednání vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde. S ohledem na výše uvedené lze úkon zadavatele spočívající v rozhodnutí o námitkách považovat za právní jednání, které je účinné (perfektní) až dojitím do sféry dispozice stěžovatele. Z uvedeného vyplývá, že i pokud by zadavatel ve lhůtě dle § 245 odst. 1 zákona o námitkách stěžovatele reálně rozhodl (vyhotovil rozhodnutí), avšak následně by nezajistil, aby se takové rozhodnutí o námitkách dostalo do sféry dispozice stěžovatele, nelze toto rozhodnutí považovat za perfektní. Dle § 245 odst. 5 zákona pro účely podání návrhu podle § 250 odst. 1 zákona v takovém případě platí, že zadavatel námitky odmítl, tudíž se uplatní lhůta pro podání návrhu zakotvená v § 251 odst. 3 zákona.

23.         Opačný výklad by vedl k absurdní situaci, kdy by lhůta pro podání návrhu nebyla za situace, kdy si zadavatel „vyrobil rozhodnutí o námitkách a ponechal si je v šuplíku“, vůbec stanovena. To však zajisté nemohlo být záměrem zákonodárce, který stanovením lhůty v § 251 odst. 3 zákona reaguje právě na možné průtahy související s nečinností zadavatele při vypořádávání námitek stěžovatele, a poskytuje mu tak možnost podat v této zvláštní lhůtě návrh k Úřadu a bránit se tak proti nesprávnému postupu zadavatele.

24.         V šetřeném případě zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 12. 11. 2018 a odmítl je rozhodnutím ze dne 27. 11. 2018, které bylo navrhovateli odesláno (dodáno do jeho datové schránky) dne 28. 11. 2018.

25.         Z uvedeného vyplývá, že zadavatel o námitkách navrhovatele nerozhodl ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona, tj. do 27. 11. 2018, neboť dne 27. 11. 2018 sice vyhotovil dokument, kterým o námitkách navrhovatele rozhodl, ale neodeslal jej navrhovateli. Nastala tím tak skutečnost předvídaná v ustanovení § 251 odst. 3 zákona (viz k tomu výše).

26.         Vzhledem k uvedeným skutečnostem tedy v posuzovaném případě navrhovatel měl doručit návrh Úřadu a jeho stejnopis zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne, kdy odeslal zadavateli námitky. Posledním dnem hmotněprávní (arg.: návrh musí být … doručen…) lhůty pro doručení návrhu Úřadu podle § 251 odst. 3 zákona tak byl pátek dne 7. 12. 2018, avšak Úřad obdržel návrh navrhovatele prostřednictvím datové schránky až dne 13. 12. 2018, tedy o 6 dní později. Téhož dne, tj. 13. 12. 2018, pak obdržel stejnopis návrhu i zadavatel.

27.         Rozhodující skutečností pro šetřený případ tedy je, že navrhovatel nedostál své zákonné povinnosti a nedoručil návrh Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 25 dnů ode dne 12. 11. 2018, kdy své námitky odeslal zadavateli.

28.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoručil návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu a ve stejnopisu zadavateli ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 3 zákona, tedy do 7. 12. 2018, nýbrž až dne 13. 12. 2018.  Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení dle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

29.         Obiter dictum pak lze uvést, že (pokud by Úřad odhlédl od skutečnosti, že zadavatel neodeslal rozhodnutí o námitkách navrhovatele ve smyslu § 245 odst. 1 zákona do 15 dnů ode dne doručení námitek) navrhovatel by v šetřeném případě nedodržel lhůtu pro podání návrhu ani v případě, kdy by byla počítána dle  ust. § 251 odst. 2 zákona, dle něhož musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítnul. Navrhovateli bylo v šetřeném případě rozhodnutí o námitkách dodáno do datové schránky dne 28. 11. 2018 a tímto dnem pak bylo ve smyslu § 211 odst. 6 zákona i doručeno. Navrhovatel tedy předmětné rozhodnutí obdržel dne 28. 11. 2018, přičemž lhůta 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítnul, uplynula v pondělí 10. 12. 2018 (s ohledem na obecná pravidla počítání času – připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující). Navrhovatel však, jak již bylo uvedeno výše, doručil návrh Úřadu a jeho stejnopis zadavateli až dne 13. 12. 2018.

30.         Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie nepovažoval za účelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí dle § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je dle § 6 odst. 2 správního řádu povinen postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (předmět řízení) byl vymezen návrhem navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo výsledek správního řízení ovlivnit. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1.             město Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové

2.             ECO LED SOL s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 [1] ve smyslu § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz