Rozhodnutí: S0105/2016/VZ-00086/2019/544/MBo

Instance I.
Věc Likvidace hřbitovního odpadu pro Správu pražských hřbitovů, p.o.
Účastníci
  1. Správa pražských hřbitovů, p.o.
  2. Pražské služby, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 23. 1. 2019
Související rozhodnutí S0105/2016/VZ-10769/2016/543/MPr
R105/2016/VZ-33007/2016/321/OHo
S0105/2016/VZ-00086/2019/544/MBo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 356 KB

Č. j.:ÚOHS-S0105/2016/VZ-00086/2019/544/MBo

 

Brno: 7. ledna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 2. 2016, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa pražských hřbitovů, p.o., IČO 45245801, se sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 26. 2. 2016 JUDr. Josefem Pavelkou, advokátem, ev. č. ČAK 10560, IČO 63116375, se sídlem Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4,
  • navrhovatel – Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 2. 2016 Mgr. Tomášem Rydvanem, advokátem, ev. č. ČAK 09848, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 27636836, se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Likvidace hřbitovního odpadu pro Správu pražských hřbitovů, p.o.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2015 pod ev. č. 524790 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 244-443814, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 – ze dne 22. 2. 2016 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 22. 2. 2016 návrh navrhovatele – Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 2. 2016 Mgr. Tomášem Rydvanem, advokátem, ev. č. ČAK 09848, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 27636836, se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa pražských hřbitovů, p.o., IČO 45245801, se sídlem Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 26. 2. 2016 JUDr. Josefem Pavelkou, advokátem, ev. č. ČAK 10560, IČO 63116375, se sídlem Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Likvidace hřbitovního odpadu pro Správu pražských hřbitovů, p.o.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2015 pod ev. č. 524790 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 12. 2015 pod ev. č. 2015/S 244-443814 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 22. 2. 2016, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v návrhu zejména uvádí, že zadavatel nepostupoval při vymezení rozdělení veřejné zakázky na části a způsobu hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v souladu se zákonem a požaduje zrušení zadávacího řízení.

4.             Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0105/2016/VZ-07245/2016/543/MPr ze dne 25. 2. 2016.

6.             Dne 16. 3. 2016 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0105/2016/VZ-10769/2016/543/MPr, ve kterém Úřad rozhodl, že se správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastavuje, neboť k návrhu navrhovatele ze dne 22. 2. 2016 zaslanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

7.             Proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0105/2016/VZ-10769/2016/543/MPr ze dne 16. 3. 2016 podal navrhovatel dne 31. 3. 2016 rozklad z téhož dne. Rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R105/2016/VZ-33007/2016/321/OHo ze dne 12. 8. 2016 bylo rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0105/2016/VZ-10769/2016/543/MPr ze dne 16. 3. 2016 potvrzeno a navrhovatelem podaný rozklad byl zamítnut. 

8.             Proti rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R105/2016/VZ-33007/2016/321/OHo ze dne 12. 8. 2016 podal navrhovatel správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozsudkem č. j. 30 Af 97/2016 – 84 ze dne 18. 10. 2017 rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R105/2016/VZ-33007/2016/321/OHo ze dne 12. 8. 2016, jakož i rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0105/2016/VZ-10769/2016/543/MPr ze dne 16. 3. 2016, zrušil a věc vrátil Úřadu zpět k dalšímu řízení.

9.             Proti výše citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně podal následně Úřad kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který rozsudkem č. j. 9 As 364/2017 – 47 ze dne 24. 10. 2018 kasační stížnost zamítl.

10.         Pokračování správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0105/2016/VZ-37474/2018/544/MBo ze dne 19. 12. 2018.

11.         Dne 20. 12. 2018 obdržel Úřad sdělení zadavatele, jehož přílohou byly tři smlouvy uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky, a to:

  • „Smlouva o likvidaci odpadu“, ev. č. 2016007RF, uzavřená dne 15. 12. 2016 mezi zadavatelem a společníky společnosti „Odpady Pražských hřbitovů“ Purum s.r.o., IČO 62414402, se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, a FCC Česká republika, s.r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,
  • „Smlouva o likvidaci odpadu“, ev. č. 2016008RF, uzavřená dne 15. 12. 2016 mezi zadavatelem a společníky společnosti „Odpady Pražských hřbitovů“ Purum s.r.o., IČO 62414402, se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, a FCC Česká republika, s.r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, a
  • „Smlouva o likvidaci odpadu“ uzavřená dne 15. 12. 2016 mezi zadavatelem a dodavatelem Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2.

12.         Oznámení o zadání zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 21. 12. 2016.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

13.         Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

14.         Dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

15.         Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 22. 2. 2016 požaduje, aby Úřad zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku.

16.         K výše uvedenému Úřad uvádí, že z ustanovení § 118 odst. 1 zákona vyplývá, že uložení nápravného opatření, tj. zrušení zadávacího řízení, je možné pouze v případě, že dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Vzhledem ke skutečnosti, že v šetřeném případě byly na předmět plnění veřejné zakázky uzavřeny tři smlouvy blíže specifikované v bodě 10. odůvodnění tohoto usnesení a veřejná zakázka tak byla zadána, Úřad konstatuje, že v šetřeném případě již nelze uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. Výsledku řízení požadovaného navrhovatelem tedy již nelze dosáhnout, jelikož zadávací řízení bylo uzavřením příslušných smluv ukončeno.

17.         S ohledem na skutečnost, že v průběhu řízení o žádosti (návrhu) navrhovatele byly uzavřeny smlouvy na plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu) stal zjevně bezpředmětným. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

18.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu, ve které jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu a ve smyslu § 36 odst. 2 správního řádu oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko, jakož ani lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 117c odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad výše uvedené lhůty účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1.         Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1

2.         JUDr. Josef Pavelka, advokát, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz